Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần greenfeed việt nam chi nhánh bình định

121 183 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGƠ THÙY TRANG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THÙY TRANG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Ngô Thùy Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING 1.1.1 Một số khái niệm Marketing 1.1.2 Chính sách marketing 10 1.1.3 Vai trò sách marketing doanh nghiệp 11 1.2 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 Phân tích mơi trường marketing 12 1.2.2 Xác định mục tiêu marketing 15 1.2.3 Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu định vị sản phẩm 16 1.2.4 Xây dựng sách Marketing 19 1.2.5 Tổ chức kiểm tra hoạt động marketing 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM, CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 32 2.1.1 Giới thiệu công ty 32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.4 Đặc điểm nguồn lực Công ty 36 2.1.5 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 41 2.2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM TẠI CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 45 2.2.1 Môi trường marketing cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi 45 2.2.2 Mục tiêu marketing công ty 51 2.2.3 Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu định vị sản phẩm 52 2.2.4 Tình hình triển khai sách marketing sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phẩn Greenfeed Việt Nam - chi nhánh Bình Định 54 2.2.5 Tổ chức kiểm tra hoạt động marketing 68 2.3 ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA CÔNG TY 69 2.3.1 Những thành công 69 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 74 3.1 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG MARKETING ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TACN TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 74 3.1.1 Môi trường vĩ mô 74 3.1.2 Môi trường vi mô 79 3.2 MỤC TIÊU MARKETING CỦA CÔNG TY 81 3.2.1 Mục tiêu chung 81 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 81 3.3 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU, ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM 83 3.3.1 Phân đoạn thị trường 83 3.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 85 3.3.3 Định vị sản phẩm 87 3.4 HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY GREENFEED 88 3.4.1 Chính sách sản phẩm 88 3.4.2 Chính sách giá 94 3.4.3 Chính sách phân phối 95 3.4.4 Chính sách truyền thơng cổ động 99 3.5 TỔ CHỨC VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MARKETING 102 3.5.1 Hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động marketing 102 3.5.2 Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động marketing 103 KẾT LUẬN CHƯƠNG 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CP Cổ phần - CN Chi nhánh - DN Doanh nghiệp - SXKD Sản xuất kinh doanh - TACN Thức ăn chăn nuôi - GTGT Giá trị gia tăng - GDP Gross Domestic Product - TPP Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TNHH Trách nhiệm hữu hạn - C.P Công ty CP thức ăn chăn nuôi C.P - Proconco Công ty CP Việt Pháp - New Hope Công ty TNHH New Hope Việt Nam - Cargill Công ty TNHH Cargill Việt Nam - Austfeed Công ty TNHH Austfeed Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Sự tương ứng 4C 4P 10 2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty 36 2.2 Bảng tổng hợp sở vật chất Công ty 38 2.3 Bảng cân đối kế tốn Cơng ty giai đoạn 2011-2013 39 2.4 Bảng phân tích số liệu bảng cân đối kế toán 40 2.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 42 2.6 Sản lượng tiêu thụ theo loại sản phẩm Công ty 43 2.7 Tỷ lệ sản lượng tiêu thụ theo vùng địa lý 44 2.8 Tỷ lệ sản lượng tiêu thụ theo khách hàng 45 2.9 2.10 2.11 Số lượng nhà máy sản xuất TACN vùng năm 2013 Giá số nguyên liệu đầu vào chế biến TACN công ty Sản lượng tiêu thụ theo khu vực Công ty giai đoạn 2011- 2013 46 49 53 2.12 Sản phẩm nhãn hiệu Greenfeed Công ty năm 2013 55 2.13 Sản phẩm nhãn hiệu Higain Công ty năm 2013 56 2.14 Kết đánh giá khách hàng 57 2.15 So sánh giá bán cuối số loại sản phẩm Công ty thị trường Bình Định 11/2013 60 2.16 Tỷ lệ chiết khấu hàng bán Công ty năm 2013 61 2.17 Số lượng đại lý cấp theo tỉnh 64 2.18 Khối lượng sản phẩm tiêu thụ qua kênh phân phối 64 3.1 3.2 Sản lượng vật nuôi theo tỉnh số liệu thống kê ngày 01/10 hàng năm Dự kiến mức chiết khấu hàng bán Công ty năm 2015 86 94 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức cơng ty Greenfeed Bình Định 34 2.2 Hệ thống kênh phân phối GreenFeed 63 97 điểm yếu sách, đặc biệt mặt hàng có lượng tiêu thụ Từ đưa biện pháp kinh doanh hấp dẫn để đẩy mạnh hàng bán - Trang bị thêm kiến thức sản phẩm, thương mại, kỹ thuật cho nhân viên thị trường để nâng cao lực tư vấn cho khách hàng - Cần xây dựng sách thưởng phạt nhân viên bán hàng nhằm kích thích khả làm việc nhân viên, xây dựng sách thưởng cho đại lý cấp 1, xử lý nghiêm trường hợp bán hàng chồng chéo, bán phá giá thị trường - Để thắt chặt mối quan hệ gắn bó đại lý với cơng ty, cần trì đổi hình thức hỗ trợ, giúp đỡ khách hàng: thưởng lớn cho đại lý bán hàng số lượng lớn, hỗ trợ đại lý xa đặc biệt vùng giao thơng khó khăn… b Quản lý hoạt động kênh phân phối - Trước hết, cơng ty cần hồn thiện quy trình tuyển chọn thành viên kênh, xây dựng tiêu chí cần thiết việc lựa chọn đại lý phân phối Công ty cần đề yêu cầu việc tuyển chọn đại lý cách cụ thể dựa yếu tố cần thiết theo nhu cầu kinh doanh công ty, chẳng hạn như: + Có tham vọng làm giàu + Có khả tài đủ mạnh + Sản phẩm phân phối mạnh cơng ty + Vị trí thuận lợi, có khả bao phủ thị trường cần thiết + Có đủ điều kiện hoạt động thị trường mà cơng ty nhắm đến + Có uy tín thị trường + Có đạo đức kinh doanh tốt - Đối với hoạt động khuyến khích thành viên kênh phân phối, công ty áp 98 dụng đa dạng phương thức nhiên việc thực chưa thật tốt Công ty cần thiết lập mối quan hệ sở hợp tác có lợi thành viên kênh phân phối phải có ràng buộc giá cả, trợ giúp, phân chia rủi ro để mối quan hệ thành viên kênh ngày trở nên chặt chẽ, tránh xung đột không cần thiết thành viên kênh Có thể xây dựng sách ưu tiên cho thị trường như: + Hỗ trợ chi phí vận chuyển + Hỗ trợ vốn + Áp dụng mức giá thấp Có sách khen thưởng đại lý hoạt động đạt hiệu cao nhằm khuyến khích đại lý bán hàng như: tặng thưởng cuối năm tiền, vật tổ chức cho du lịch, tham quan… Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng nhằm gặp mặt, giải mâu thuẫn tạo điều kiện hỗ trợ cho thành viên Để tìm hiểu quan điểm đại lý sản phẩm, phương thức kinh doanh mong muốn nguyện vọng đại lý, cơng ty tiến hành biện pháp như: tổ chức buổi gặp mặt trao đổi kinh nghiệm nhân viên thị trường với đại lý khu vực mà họ phụ trách, điều tra mong muốn khách hàng đại lý công ty, lập phiếu điều tra thái độ đại lý sách cơng ty…từ cơng ty đưa sách hài hòa với lợi ích thành viên kênh, tạo tôn trọng đại lý, tăng lòng trung thành hiệu phân phối đại lý - Hoạt động đánh giá hoạt động thành viên kênh công ty chưa quan tâm cách thích đáng Hiện nay, cơng ty chưa có văn cụ thể quy định riêng cho việc đánh giá hoạt động thành viên kênh Công ty cần xây dựng hệ thống tiêu đánh giá hoạt động thành viên kênh, xây dựng phương pháp đánh giá cơng 99 bằng, tránh tình trạng chủ quan Để xây dựng hệ thống tiêu tốt, q trình xây dựng cần phải có đánh giá toàn diện mặt thành viên Chẳng hạn đánh giá hoạt động đại lý, khơng nhìn vào doanh số bán, mà phải xem xét yếu tố khác mức độ hợp tác, địa bàn hoạt động, tiến độ tốn… 3.4.4 Chính sách truyền thơng cổ động a Đẩy mạnh công tác truyền thông cổ động Để sản lượng tiêu thụ sản phẩm nhiều cơng tác quảng bá sản phẩm Công ty cần đẩy mạnh Cơng ty cần kết hợp nhiều hình thức truyền thông cổ động khác để tác động vào đối tượng khách hàng, kích thích khách hàng mua hàng Cơng ty Chính sách xây dựng cần hướng vào khách hàng mục tiêu công ty Mục tiêu truyền thơng cơng ty nhằm khắc họa hình ảnh thương hiệu thức ăn chăn nuôi Greenfeed tâm trí khách hàng mục tiêu, khẳng định vị thế, thương hiệu Công ty thị trường khu vực hoạt động * Quảng cáo Ngoài hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng, Công ty nên quảng cáo sản phẩm phương tiện truyền thơng như: tivi, báo, đài, Vì hình thức giới thiệu sản phẩm hiệu quả, nhiều người biết đến nên cơng ty cần đầu tư có chiều sau cho hoạt động quảng cáo Công ty cần xây dựng chương trình quảng cáo hấp dẫn, chuyển từ trạng thái biết đến sang mức độ ưa thích sử dụng sản phẩm Đặc biệt, trọng đến quảng cáo đài địa phương với chi phí thấp mà mang lại hiệu cao Chẳng hạn công ty cho phát sóng quảng cáo bên cạnh chương trình liên quan đến nông nghiệp, chăn nuôi Đây chương trình thu hút khán giả người nơng dân, người chăn nuôi – khách hàng mua sản phẩm công ty 100 * Khuyến Đi với hoạt động quảng cáo, Cơng ty cần có thêm nhiều chương trình khuyến mại cho khách hàng thưởng bán hàng theo sản phẩm; giảm giá hàng bán; phát phiếu giảm giá cho người tiêu dùng tặng thưởng vật, phần thưởng Công ty tặng cho khách hàng phải có giá trị mặt kinh tế thực tế sử dụng Công ty cần theo dõi để khách hàng sử dụng cuối người chăn nuôi thực nhận khuyến này, tránh tình trạng đại lý chiếm dụng tặng phẩm khuyến Đồng thời, công ty cần trọng thực sách khuyến thời điểm để kích thích sản lượng tiêu thụ Chẳng hạn thời điểm đầu năm, Công ty cần tăng cường hoạt động khuyến cho khách hàng trang trại đại lý để họ tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với công ty năm tới Hoặc thời điểm sau dịch bệnh việc chăn nuôi khó khăn sản lượng giảm mạnh cơng ty cần có sách khuyến kịp thời Hoặc tháng khơng liên quan đến mùa vụ tháng mở khai thác tốt hệ thống đại lý có – giai đoạn tung nhiều chương trình khuyến * Bán hàng trực tiếp Tìm kiếm tiếp cận hộ chăn nuôi lớn nhằm tăng sản lượng bán hàng trực tiếp công ty Thiết lập đường dây tư vấn đặt hàng trực tiếp phục vụ khách hàng 24/24 Ngồi ra, Cơng ty cần đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đặc biệt khách hàng tiêu dùng nhỏ để tìm hiểu nhu cầu, băn khoăn họ chăn ni đẻ hỗ trợ kịp thời cho khách hàng * Quan hệ công chúng Hoạt động quan hệ công chúng công ty thực tốt 101 năm vừa qua thông qua việc thực chương trình giúp đỡ người nơng dân làm kinh tế, hỗ trợ hộ gia đình khó khăn qun góp ủng hộ người nơng dân sau thiên tai Cơng ty cần tiếp tục trì đẩy mạnh việc thực hoạt động quan hệ cơng chúng, cộng đồng để tạo dựng uy tín cho cơng ty, xây dựng hình ảnh đẹp tâm trí khách hàng Làm tốt cơng tác đó, hình ảnh Công ty vào tâm thức người tiêu dùng, tạo nên lòng tin họ sản phẩm Công ty b Đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm Đây hoạt động áp dụng để nâng cao sức cạnh tranh với đối thủ thị trường, Greenfeed xúc tiến bán hàng theo hướng sau: Trước hết, đẩy mạnh hoạt động tư vấn bán hàng, dịch vụ kỹ thuật, hoạt động nghiên cứu, thiết kế xây dựng chuồng trại, giới thiệu tư vấn giống vật ni, chăn sóc ni dưỡng, vệ sinh thú y, tư vấn chăn nuôi theo đặc điểm thị trường…Từ đưa hướng dẫn cụ thể với khách hàng nên sử dụng sản phẩm cho phù hợp với loại giai đoạn khác Hai là, công ty nên thường xuyên khuyến khích động viên đại lý cấp 1, cấp nâng cao sản lượng bán thông qua chương trình chiết khấu hay giảm giá, khuyến vật hay phiếu dự thi, phát phiếu giảm giá cho người mua với số lượng nhiều lần mua hàng khách hàng mua lần đầu tặng hàng để dùng thử…Các sách áp dụng khoảng thời gian định để tạo điểm nhấn nhằm thu hút khách hàng tập trung sản phẩm công ty Ba là, bảo vệ quyền lợi khách hàng, thông qua sáng tạo việc thiết kế bao bì, nhãn mác…để hạn chế tượng hàng nhái, hàng chất lượng mang thị trường bày bán, làm giảm niềm tin khách hàng sản phẩm công ty Cuối thường xuyên nghiên cứu sản phẩm để khai thác 102 thị trường tiềm mà đại lý vùng chưa khai thác hết c Củng cố thương hiệu Thương hiệu thứ vơ hình khơng thể cầm nắm lại vô quan trọng mà Công ty muốn có Nếu Cơng ty có thương hiệu, uy tín thị trường sản phẩm người tiêu dùng tin tưởng sử dụng, thị trường tiêu thụ phát triển thuận lợi, sản phẩm Cơng ty đảm bảo, có chỗ đứng khơng bị sản phẩm hãng khác giả mạo Vì thế, q trình phát triển Cơng ty, ngồi việc trì phát triển sản xuất kinh doanh, Cơng ty cần củng cố thương hiệu TACN riêng cho thị trường Để làm điều Công ty cần đẩy mạnh tổ chức hội thảo chuyên môn, đẩy mạnh việc cấp phát biển hiệu đại lý Để xây dựng thương hiệu, khơng dựa vào hình ảnh, logo mà sản phẩm Cơng ty phải có chất lượng tốt, ổn định Người tiêu dùng phải nhận thấy khác biệt, ưu sản phẩm Công ty so với Công ty khác Sản phẩm phải có đặc điểm riêng, khác biệt để tránh bị Công ty khác làm giả, làm nhái Việc trì chất lượng sản phẩm mức cao khiến người tiêu dùng luôn tin tưởng Công ty, có ấn tượng tốt Cơng ty Ngồi ra, cần có biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, tránh tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Cơng ty 3.5 TỔ CHỨC VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MARKETING 3.5.1 Hồn thiện cơng tác tổ chức hoạt động marketing Hiện nay, hoạt động marketing Cơng ty phòng kinh doanh đảm nhận nên việc hoạch định thực chiến lược sách marketing chưa thật khoa học có chưa mang lại hiệu tốt ưu Trong tương lai, với việc thâm nhập vào thị trường theo chiều sâu 103 mức độ cạnh tranh ngày gay gắt cơng ty cần phải có kế hoạch thiết lập phòng marketing chuyên trách, trưởng phòng marketing điều hành, chịu trách nhiệm báo cáo phối hợp với phó giám đốc phụ trách kinh doanh phối hợp chặc chẽ với phận kinh doanh hoạt động Các thành viên phận tuyển chọn từ số nhân viên có kinh nghiệm làm marketing phòng kinh doanh tuyển thêm số nhân viên Bước đầu thành lập, phòng marketing cơng ty bao gồm: trưởng phòng marketing, nhân viên phụ trách vấn đề liên quan đến giá hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, nhân viên nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm, nhân viên nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng hỗ trợ chăm sóc khách hàng Để đạt mục tiêu phát triển bền vững phận công ty phải phối hợp chặc chẽ với nhau, phấn đấu mục tiêu chung tổ chức 3.5.2 Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động marketing Để giải kịp thời vấn đề xảy phận marketing phải thường xuyên theo dõi kiểm tra hoạt động marketing Cần xây dựng hệ thống kiểm tra marketing chặc chẽ, hoạt động liên tục đảm bảo cho hoạt động marketing nói riêng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung đạt mục tiêu với hiệu cao Trọng tâm việc kiểm tra theo dõi việc quản lý theo mục tiêu Để thực điều đó, Cơng ty cần xây dựng hệ thống kiểm tra marketing sau: * Kiểm tra kế hoạch năm: nhằm đảm bảo doanh nghiệp đạt tiêu doanh số, lợi nhuận, mức tiêu thụ tiêu khác đề kế hoạch năm * Kiểm tra hiệu suất: kiểm tra hiệu suất lực lượng bán hàng, hiệu suất quảng cáo, hiệu suất khuyến mãi, hiệu suất phân phối 104 Thông qua kiểm tra, công ty thực đánh giá kết marketing đạt được: cơng ty có đạt mức tiêu đề hay không? Nếu không đạt có kế hoạch hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tiễn Đồng thời, đánh giá việc phối hợp cá nhân, phận công ty KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, tác giả tiến hành phân tích mơi trường vĩ mơ mơi trường ngành Công ty giai đoạn dự báo xu hướng tương lai ảnh hưởng đến sách marketing Cơng ty, để từ nêu giải pháp nhằm hồn thiện sách marketing cơng ty Với giải pháp trình bày, hy vọng đóng góp hữu ích cơng ty CP Greenfeed CN Bình Định để sách marketing ngày hồn thiện nhằm thực mục tiêu nâng cao khả cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đồng thời phát triển thị trường, củng cố nâng cao thị phần thời gian tới 105 KẾT LUẬN Marketing ngày có vai trò quan trọng việc kinh doanh doanh nghiệp Trong xu hội nhập kinh tế toàn cầu, thành phần kinh tế, lĩnh vực kinh doanh có hội phát triển tạo nhiều hội thách thức doanh nghiệp Để tồn phát triển thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt vấn đề đặt cho Cơng ty Greenfeed CN Bình Định phải xây dựng hồn thiện sách Marketing phù hợp với mục tiêu chiến lược công ty, phù hợp với định hướng thị trường để đưa thương hiệu, sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty đến người tiêu dùng, đảm bảo sản phẩm công ty đủ sức cạnh tranh không với sản phẩm sản xuất nước mà với sản phẩm nước ngồi Đề tài “Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần Greenfeed chi nhánh Bình Định” kết trình nghiên cứu vận dụng sở lý thuyết sách marketing vào thực trạng hoạt động marketing cơng ty, từ đưa giải pháp phù hợp nhằm góp phần hồn thiện sách marketing cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty giúp công ty nâng cao khả cạnh tranh, tăng sản lượng tiêu thụ phát triển bền vững Tuy nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện song nội dung giải pháp xác định luận văn phù hợp với điều kiện công ty ứng dụng thực tiễn kinh doanh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam – chi nhánh Bình Định, Chính sách bán hàng năm 2011-2013 [2] Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam – chi nhánh Bình Định, Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011-2013 [3] Trương Đình Chiến (2000), Quản Trị Marketing doanh nghiệp; NXB Thống Kê, Hà Nội [4] Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị Đại hội Đảng lần thứ VIII, NXB trị quốc gia, Hà Nội [5] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lãn (2009), Quản trị marketing, NXB Giáo dục, Đà Nẵng [6] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lãn, ThS Võ Quang Trí, ThS Đinh Thị Lệ Trâm, ThS Phạm Ngọc Ái (2011), Quản trị marketing định hướng giá trị, NXB Tài chính, Đà Nẵng [7] Hàn Phi Hải (2013), Chính sách Marketing sản phẩm đường Công ty cổ phần đường Kon Tum [8] Trương Thị Thảo Linh (2013), Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc Công ty CP thức ăn chăn nuôi C.P Việt Nam [9] Phùng Thị Trà My (2013), Chính sách Marketing cơng ty Dược trang thiết bị y tế Bình Định Trang Website : [10] http://www.baobinhdinh.com.vn [11] http://www.greenfeed.com.vn [12] http://www.gso.gov.vn [13] http://www.kinhtenongthon.com.vn [14] http://quantri.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh mục sản phẩm nhãn hiệu Greenfeed năm 2013 NHÓM SẢN Mã Sản Cỡ PHẨM Phẩm Bao 9014 02 T/A HH cho Heo (từ tập ăn-8kg) THỨC ĂN 9014 05 T/A HH cho Heo (từ tập ăn-8kg) HỖN HỢP 9014 25 T/A HH cho Heo (từ tập ăn-8kg) CHO HEO 9020 05 T/A HH cho Heo (từ 8-15kg) CON 9024 05 T/A HH cho Heo (từ 8-15kg) 9024 25 T/A HH cho Heo (từ 8-15kg) THỨC ĂN 9034 25 T/A HH cho Heo sau cai sữa (từ 15-30kg) HỖN HỢP 9044 25 T/A cho Heo nái chửa CHO HEO 9050 25 T/A cho Heo nái nuôi NÁI 9054 25 T/A cho Heo nái nuôi 9064 25 T/A cho Heo đực giống MF99 25 T/A đặc biệt cho heo sau cai sữa (sau cai sữa - 30 kg) 9104 25 T/A HH cho Heo (từ 15-30kg) 9104 40 T/A HH cho Heo (từ 15-30kg) THỨC ĂN 9200 25 T/A HH cho Heo thịt (từ 30-60kg) HỖN HỢP 9204 25 T/A HH cho Heo thịt (từ 30-60kg) CHO 9204 40 T/A HH cho Heo thịt (từ 30-60kg) HEO THỊT, 9304 25 T/A HH cho Heo thịt (từ 60kg-xuất chuồng) HEO LAI 9424 25 T/A Kinh tế cho heo lai (từ 20-50kg) 9430 25 T/A Kinh tế cho heo lai (từ 50kg-xuất chuồng) 9430 50 T/A Kinh tế cho heo lai (từ 50kg-xuất chuồng) 9434 25 T/A Kinh tế cho heo lai (từ 50kg-xuất chuồng) 9434 50 T/A Kinh tế cho heo lai (từ 50kg-xuất chuồng) THỨC ĂN 9610 25 T/A DD cho Heo thịt (sau cai sữa-xuất chuồng) ĐẬM ĐẶC 9630 05 T/A DD cho Heo thịt siêu nạc (từ 15kg-xuất chuồng) Tên Sản Phẩm CHO HEO 9630 25 T/A DD cho Heo thịt siêu nạc (từ 15kg-xuất chuồng) T/A siêu ĐĐ cho Heo thịt siêu nạc (từ sau cai sữa- 9690 25 xuất chuồng) 9700 05 T/A DD cho Heo nái chửa 9700 25 T/A DD cho Heo nái chửa 9800 05 T/A DD cho Heo nái nuôi 9800 25 T/A DD cho Heo nái nuôi 1112 05 T/A HH cho Gà thịt thương phẩm (từ 1-21 ngày tuổi) 1112 25 T/A HH cho Gà thịt thương phẩm (từ 1-21 ngày tuổi) T/A HH cho Gà thịt thương phẩm (từ 22-35 ngày 1124 25 tuổi) T/A DD cho Gà thịt thương phẩm (từ ngày-xuất 1160 25 chuồng) 1222 25 T/A HH cho Gà hậu bị (từ 9-18 tuần tuổi) THỨC ĂN CHO GÀ T/A HH cho Gà đẻ trứng thương phẩm (từ 18 tuần 1240 25 trở lên) T/A HH cho Gà đẻ trứng thương phẩm (từ 18 tuần 1242 25 trở lên) T/A DD cho Gà đẻ trứng thương phẩm (từ 18 tuần 1260 25 trở lên) 1312 25 T/A HH cho Gà thả vườn, lông màu (từ 1-30 ngày) T/A HH cho Gà thả vườn, lông màu (từ 30 ngày trở 1324 25 lên) THỨC ĂN 2110 25 T/A HH cho Cút (từ 1-35 ngày tuổi) CHO CÚT 2120 25 T/A HH cho Cút đẻ (từ 35 ngày tuổi trở lên) 3114 25 T/A HH cho Vịt (từ 1-21 ngày tuổi) 3124 25 T/A HH cho Vịt thịt (từ 22-42 ngày tuổi) 3144 25 T/A HH cho Vịt đẻ (từ 18 tuần tuổi) 3144 40 T/A HH cho Vịt đẻ (từ 18 tuần tuổi) 3154 40 T/A HH cho Vịt đẻ siêu trứng siêu thịt (từ 20 tuần) THỨC ĂN CHO VỊT Phụ lục 2: Danh mục sản phẩm nhãn hiệu Higain năm 2013 NHÓM SẢN Mã PHẨM Sản HI-GAIN Phẩm THỨC ĂN HỖN HP024 05 T/A HH cho Heo (từ tập ăn-15kg) SP HI-GAIN HP024 25 T/A HH cho Heo (từ tập ăn-15kg) THỨC ĂN HỖN HP044 25 T/A HH cho Heo nái mang thai HP054 25 T/A HH cho Heo nái nuôi HP104 25 T/A HH cho Heo thịt (từ 15-30kg) HP104 40 T/A HH cho Heo thịt (từ 15-30kg) HP204 25 T/A HH cho Heo thịt (từ 30-60kg) HP204 40 T/A HH cho Heo thịt (từ 30-60kg) HP304 25 T/A HH cho Heo thịt (từ 60kg-xuất chuồng) HP434 25 T/A Kinh tế cho heo lai (từ 50kg-xuất chuồng) HP434 50 T/A Kinh tế cho heo lai (từ 50kg-xuất chuồng) HỢP Cỡ Tên Sản Phẩm Bao CHO HEO CON HỢP CHO HEO NÁI SP_HI-GAIN THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO THỊT SP_HI-GAIN T/A DD cho Heo thịt siêu nạc (từ sau cai sữa-xuất THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CHO HP630 05 HEO SP_HI-GAIN chuồng) T/A DD cho Heo thịt siêu nạc (từ sau cai sữa-xuất HP630 25 chuồng) Phụ lục 3: Giá dòng sản phẩm cơng ty CP Greenfeed Việt Nam – Chi nhánh Bình Định năm 2013 NHÓM Mã SẢN Sản PHẨM Phẩm Cỡ Tên Sản Phẩm Bao Giá Bán Giá Bán (chưa có thuế (có thuế GTGT) GTGT) đồng/Kg đồng/Bao đồng/Bao 9014 02 T/A HH cho Heo (từ tập ăn-8kg) 23,546 47,091 49,446 9014 05 T/A HH cho Heo (từ tập ăn-8kg) 23,054 115,268 121,032 9014 25 T/A HH cho Heo (từ tập ăn-8kg) 22,667 566,670 595,004 9024 05 T/A HH cho Heo (từ 8-15kg) 17,030 85,150 89,408 9024 25 T/A HH cho Heo (từ 8-15kg) 16,641 416,026 436,827 THỨC ĂN 9034 25 T/A HH cho Heo sau cai sữa (từ 15-30kg) 12,893 322,322 338,438 HỖN HỢP 9044 25 T/A cho Heo nái chửa 10,530 263,250 276,412 CHO 9050 25 T/A cho Heo nái nuôi 11,118 277,940 291,838 HEO NÁI 9054 25 T/A cho Heo nái nuôi 11,213 280,332 294,349 9064 25 T/A cho Heo đực giống 11,294 282,360 296,478 THỨC ĂN HỖN HỢP CHO HEO CON T/A đặc biệt cho heo sau cai sữa (sau cai MF99 25 sữa - 30 kg) 14,142 353,548 371,226 9104 25 T/A HH cho Heo (từ 15-30kg) 11,389 284,726 298,963 THỨC ĂN 9104 40 T/A HH cho Heo (từ 15-30kg) 11,370 454,813 477,553 HỖN HỢP 9204 25 T/A HH cho Heo thịt (từ 30-60kg) 10,944 273,598 287,278 CHO 9204 40 T/A HH cho Heo thịt (từ 30-60kg) 10,924 436,966 458,815 HEO T/A HH cho Heo thịt (từ 60kg-xuất THỊT, 9304 25 chuồng) 10,635 265,876 279,170 HEO LAI 9424 25 T/A Kinh tế cho heo lai (từ 20-50kg) 10,617 265,434 278,705 9,705 242,632 254,764 9,653 482,664 506,797 19,038 95,191 99,951 18,649 466,232 489,544 T/A Kinh tế cho heo lai (từ 50kg-xuất 9434 25 chuồng) T/A Kinh tế cho heo lai (từ 50kg-xuất 9434 50 T/A DD cho Heo thịt siêu nạc (từ 15kg- THỨC ĂN ĐẬM 9630 05 ĐẶC CHO chuồng) xuất chuồng) T/A DD cho Heo thịt siêu nạc (từ 15kg- 9630 25 HEO xuất chuồng) T/A siêu ĐĐ cho Heo thịt siêu nạc (từ sau 9690 05 cai sữa-xuất chuồng) 19,381 96,907 101,753 9690 25 T/A siêu ĐĐ cho Heo thịt siêu nạc (từ sau 19,193 479,830 503,822 cai sữa-xuất chuồng) 9700 05 T/A DD cho Heo nái chửa 17,093 85,467 89,741 9700 25 T/A DD cho Heo nái chửa 16,903 422,578 443,707 9800 05 T/A DD cho Heo nái nuôi 17,139 85,696 89,981 9800 25 T/A DD cho Heo nái nuôi 16,951 423,774 444,963 12,286 307,138 322,495 12,162 304,044 319,247 T/A HH cho Gà thịt thương phẩm (từ 11112 25 21 ngày tuổi) T/A HH cho Gà thịt thương phẩm (từ 22- 1124 25 35 ngày tuổi) T/A DD cho Gà thịt thương phẩm (từ THỨC ĂN CHO GÀ 1160 25 ngày-xuất chuồng) 16,505 412,620 433,252 1222 25 T/A HH cho Gà hậu bị (từ 9-18 tuần tuổi) 10,904 272,610 286,240 10,599 264,966 278,215 10,693 267,332 280,699 14,936 373,412 392,083 11,566 289,146 303,603 T/A HH cho Gà đẻ trứng thương phẩm 1240 25 (từ 18 tuần trở lên) T/A HH cho Gà đẻ trứng thương phẩm 1242 25 (từ 18 tuần trở lên) T/A DD cho Gà đẻ trứng thương phẩm 1260 25 (từ 18 tuần trở lên) T/A HH cho Gà thả vườn, lông màu (từ 1312 25 1-30 ngày) T/A HH cho Gà thả vườn, lông màu (từ THỨC ĂN CHO CÚT THỨC ĂN 1324 25 30 ngày trở lên) 11,442 286,052 300,355 2110 25 T/A HH cho Cút (từ 1-35 ngày tuổi) 11,311 282,776 296,915 T/A HH cho Cút đẻ (từ 35 ngày tuổi trở 2120 25 lên) 10,503 262,574 275,703 3114 25 T/A HH cho Vịt (từ 1-21 ngày tuổi) 11,178 279,448 293,420 3124 25 T/A HH cho Vịt thịt (từ 22-42 ngày tuổi) 10,897 272,428 286,050 3144 25 T/A HH cho Vịt đẻ (từ 18 tuần tuổi) 10,216 255,398 268,168 3144 40 T/A HH cho Vịt đẻ (từ 18 tuần tuổi) 10,151 406,058 426,360 10,512 262,808 275,948 10,450 417,997 438,897 CHO VỊT T/A HH cho Vịt đẻ siêu trứng siêu thịt (từ 3154 25 20 tuần tuổi) T/A HH cho Vịt đẻ siêu trứng siêu thịt (từ 3154 40 20 tuần tuổi) ... thức ăn chăn nuôi Công ty CP Greenfeed CN Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực nghiên cứu đề tài “Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty CP Greenfeed Việt Nam – chi. .. sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc Công ty CP thức ăn chăn nuôi C.P Việt Nam đưa hướng nghiên cứu sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc Công ty CP, đặc điểm ngành thức ăn chăn ni... PHẨM THỨC ĂN CHĂN NI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM TẠI CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 45 2.2.1 Môi trường marketing cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi 45 2.2.2 Mục tiêu marketing công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần greenfeed việt nam chi nhánh bình định , Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần greenfeed việt nam chi nhánh bình định

Từ khóa liên quan