Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại UBND quận sơn trà, thành phố đà nẵng

119 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THANH THÚY \ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI UBND QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG PHAN THANH THÚY \ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI UBND QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU Ðà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phan Thanh Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 KHÁI NIỆM VỀ SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các thành phần gắn kết với tổ chức 1.1.3 Đo lường mức độ gắn kết nhân viên với tổ chức 11 1.1.4 Lợi ích việc xây dựng, trì gắn kết vai trò nhân viên giỏi tổ chức 12 1.1.5 Mối quan hệ hoạt động quản trị nguồn nhân lực gắn kết nhân viên tổ chức 15 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GĂN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC 16 1.2.1 Thu nhập 16 1.2.2 Điều kiện làm việc 19 1.2.3 Quan hệ với đồng nghiệp 19 1.2.4 Mức độ trao quyền 20 1.2.5 Khen thưởng công 21 1.2.6 Cơ hội thăng tiến 21 1.2.7 Sự phù hợp mục tiêu 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI UBND QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ UBND QUẬN SƠN TRÀ 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển quận Sơn Trà 24 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quận Sơn Trà năm gần 24 2.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND QUẬN SƠN TRÀ 25 2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ UBND quận Sơn Trà 25 2.2.2 Cơ cấu tổ chức UBND quận Sơn Trà 25 2.3 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TẠI UBND QUẬN SƠN TRÀ 27 2.3.1 Về số lượng 27 2.3.2 Về trình độ chun mơn 27 2.3.3 Về trình độ quản lý nhà nước 27 2.3.4 Về trình độ lý luận trị 27 2.3.5 Biến động nhân 28 2.4 THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI UBND QUẬN SƠN TRÀ 28 2.4.1 Thực trạng thu nhập 28 2.4.2 Thực trạng điều kiện làm việc 29 2.4.3 Thực trạng quan hệ với đồng nghiệp 30 2.4.4 Thực trạng mức độ trao quyền 32 2.4.5 Thực trạng khen thưởng công 32 2.4.6 Thực trạng hội thăng tiến 33 2.4.7 Thực trạng phù hợp mục tiêu 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37 3.1 TỔNG HỢP MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIỆN VỚI TỔ CHỨC 37 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 38 3.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 39 3.3.1 Nhóm giả thuyết H1: Gắn kết tình cảm: 39 3.3.2 Nhóm giả thuyết H2: Gắn kết lợi ích: 40 3.3.3 Nhóm giả thuyết H3: Gắn kết đạo đức: 40 3.4 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 41 3.4.1 Nghiên cứu sơ 41 3.4.2 Nghiên cứu thức 42 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 43 3.5.1 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach Alpha 43 3.5.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 43 3.5.3 Phân tích hồi quy kiểm định mối liên hệ 43 3.5.4 Đối tượng khảo sát 44 3.5.5 Cách thức khảo sát 44 3.5.6 Quy mô cách thức chọn mẫu 44 3.6 XÂY DỰNG THANG ĐO 44 3.6.1 Quá trình xây dựng thang đo 44 3.6.2 Thang đo thành phần độc lập (Các nhân tố động đến gắn kết nhân viên với tổ chức) 45 3.6.3 Thang đo thành phần phụ thuộc (Sự gắn kết nhân viên với tổ chức) 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 4.1.1 Mô tả mẫu khảo sát 50 4.1.2 Đánh giá sơ thang đo qua kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach Alpha 52 4.1.3 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) 55 4.1.4 Hiệu chỉnh mơ hình giả thuyết nghiên cứu 58 4.1.5 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 60 4.1.6 Phân tích hồi quy tuyến tính bội nhân tố với gắn kết nhân viên với tổ chức 62 4.2 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 4.2.1 Tác động nhân tố đến gắn kết tình cảm 65 4.2.2 Tác động nhân tố đến gắn kết lợi ích 67 4.2.3 Tác động yếu tố đến gắn kết đạo đức 68 4.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 4.3.1 Đánh giá chung 68 4.3.2 Kết đóng góp nghiên cứu 69 4.3.3 Một số kiến nghị 71 4.3.4 Hạn chế kiến nghị hướng nghiên cứu 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CĐ-TC Cao đẳng - Trung cấp CH Cơ hội HQ Hồi quy KP Khám phá LĐ Lãnh đạo LI Lợi lích NT Nhân tố QTNNL Quản trị nguồn nhân lực TN Thu nhập TT Thứ tự UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Tổng kết thành phần gắn kết với tổ chức 11 2.1 Cơ cấu kinh tế quận gia đoạn 2009 - 2012 25 3.1 Tóm tắt số nghiên cứu trước gắn kết 37 nhân viên với tổ chức 4.1 Mô tả mẫu khảo sát thông tin nhân 51 4.2 Bảng tổng hợp hệ số Cronbach’s Alpha thang 52 đo 4.3 Kết phân tích nhân tố khám phá nhân tố 56 ảnh hưởng đến gắn kết nhân viên với tổ chức 4.4 Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo 57 gắn kết với tổ chức 4.5 Hệ số tương quan biến 61 4.6 Kết hồi quy phần Gắn kết tình cảm 62 4.7 Kết hồi quy phần Gắn kết lợi ích 63 4.8 Kết hồi quy phần Gắn kết đao đức 64 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Số hiệu sơ đồ, hình vẽ Tên sơ đồ, hình vẽ Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức UBND quận Sơn Trà 26 Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu 39 Hình 4.1 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 58 STT Nội dung Mức độ đồng ý 21 Anh chị cảm thấy lực thân phù hợp với yêu 22 5 5 5 28 Anh chị cố gắng nâng cao kỹ để cống 29 Nếu Anh/chị rời UBND quận Sơn Trà 30 5 5 5 23 24 25 26 27 cầu công việc t i UBND quận Sơn Trà Mục tiêu phát triển Anh chị tương đồng với mục tiêu UBND quận Sơn Trà Anh chị đồng ý với đường lối phát triển UBND quận Sơn Trà L thành viên UBND quận Sơn Trà điều quan trọng với anh/chị Anh/chị coi UBND quận Sơn Trà nhà thứ hai UBND quận Sơn Trà anh/chị làm việc lựa chọn số Anh/chị làm Anh/chị thật cảm thấy khó khăn UBND quận Sơn Trà anh/chị làm việc khó khăn anh/chị hiến cho tổ chức 31 32 33 34 35 36 sống anh/chị khó khăn Anh/chị cảm thấy anh/chị có chọn lựa để cân nhắc việc rời khỏi UBND quận Sơn Trà Anh/chị cống hiến nhiều cho UBND quận Sơn Trà nên rời UBND quận Sơn Trà Làm việc UBND quận Sơn Trà điều cần thiết mong muốn anh chị Cho dù có nơi khác đề nghị lương bổng hấp dẫn việc anh/chị rời UBND quận Sơn Trà không Anh/chị cảm thấy có lỗi rời khỏi UBND quận Sơn Trà Anh/chị rời UBND quận Sơn Trà anh/chị phải có trách nhiệm với người UBND quận Sơn Trà Anh/chị mắc nợ UBND quận Sơn Trà anh/chị làm việc nhiều Phần II Xin vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân anh/chị  Giới tính:…………………………………  Độ tuổi:……………………………………  Chức vụ:……………………………………  Trình độ học vấn:…………………………  Số năm làm việc UBND quận Sơn Trà:………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ Anh/chị ! PHỤ LỤC PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH ANPHA 4.1 Thang đo nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết nhân viên, thang đo gắn kết Bảng 4.2 Bảng tổng hợp hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Biến quan sát Hệ số Hệ số Giá trị tương Cronbach trung quan alpha loại bỏ bình biến tổng biến Biến độc lập 1.1 Thu nhập, Cronbach’s Alpha = 0.748 Mức lương anh chị tương xứng với 5.014 497 lực làm việc Anh chị hoàn toàn sống tốt với mức lương 4.562 584 Anh chị cho UBND quận Sơn Trà anh 5.485 564 chị làm việc vấn đề trả lương công Anh chị thỏa mãn với mức lương 5.206 548 1.2 Điều kiện làm việc, Cronbach’s Alpha = 0.633 Trang thiết bị hỗ trợ cho công việc anh chị 3.906 1.060 UBND quận Sơn Trà tốt Phòng ốc, Nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn UBND quận Sơn Trà phù hợp với công việc 5.173 905 anh chị 1.3 Quan hệ đồng nghiệp, Cronbach’s Alpha = 0.723 Anh chị nhận hỗ trợ từ cấp trực 8.703 353 tiếp lĩnh vực Đồng nghiệp Anh chị người dễ 7.443 632 gần, thân thiện Anh chị cảm thấy thoải mái vui vẽ làm 8.256 489 việc với đồng nghiệp Cấp anh chị hỗ trợ anh chị gặp 7.315 644 vấn đề phát sinh Anh chi nhận hỗ trợ cấp 9.191 315 việc xấu 719 668 686 688 465 465 727 613 673 607 736 Hệ số Hệ số Giá trị tương Cronbach Biến quan sát trung quan alpha bình biến loại bỏ tổng biến 1.4 Mức độ trao quyền, Cronbach’s Alpha = 0.633 Cấp phân công công việc để anh chị tự 1.060 465 727 thực cơng việc Cấp có tin vào khả định 613 905 465 anh chị 1.5 Khen thưởng công bằng, Cronbach’s Alpha = 0.628 Anh chị xét thưởng công qua 477 4.297 519 nổ lực mà anh chị bỏ cho tổ chức Anh chị xét thưởng cơng hồn 4.888 332 610 thành tốt công việc anh chị Anh chị cho khen thưởng công điều 3.906 513 472 cần thiết phải có Anh chị xét thưởng công làm việc 5.173 281 641 nhiều áp lực 1.6 Cơ hội thăng tiến, Cronbach’s Alpha = 0.686 Anh/chị tạo hội, điều kiện để thăng 2.031 630 414 tiến, nâng bậc lên vị trí cao Nhu cầu thăng tiến, nâng bậc Anh/chị phù hợp với Chu trình phát triển nhân viên UBND 2.190 551 525 quận Sơn Trà Anh/chị đặt hội thăng tiến lên hàng 2.731 341 781 đầu 1.7 Sự phù hợp với mục tiêu, Cronbach’s Alpha = 0.696 Anh chị cảm thấy lực thân phù hợp với yêu cầu công việc t i UBND quận Sơn 2.918 209 696 Trà Mục tiêu phát triển Anh chị tương đồng với 2.176 445 359 mục tiêu UBND quận Sơn Trà Anh chị đồng ý với đường lối phát triển 1.996 504 253 UBND quận Sơn Trà Biến phụ thuộc 2.1 Gắn kết tình cảm, Cronbach’s Alpha = 0.763 L thành viên UBND quận Sơn Trà điều 12.004 349 783 quan trọng với anh/chị Biến quan sát Hệ số Hệ số Giá trị tương Cronbach trung quan alpha bình biến loại bỏ tổng biến Anh/chị coi UBND quận Sơn Trà nhà 12.060 thứ hai UBND quận Sơn Trà anh/chị làm việc 10.149 lựa chọn số Anh/chị làm Anh/chị thật cảm thấy khó khăn UBND quận Sơn Trà anh/chị làm việc 10.110 khó khăn anh/chị Anh chị ln cố gắng nâng cao kỹ 10.339 để cống hiến cho tổ chức 2.2 Gắn kết lợi ích, Cronbach’s Alpha = 0.689 Nếu Anh/chị rời UBND quận Sơn Trà 5.505 sống anh/chị khó khăn Anh/chị cảm thấy anh/chị có chọn lựa để cân nhắc việc rời khỏi UBND quận 5.333 Sơn Trà Anh/chị cống hiến nhiều cho UBND quận Sơn Trà nên rời UBND quận Sơn 5.500 Trà Làm việc UBND quận Sơn Trà điều cần 4.224 thiết mong muốn anh chị 2.3 Gắn kết đạo đức, Cronbach’s Alpha = 0.714 Cho dù có nơi khác đề nghị lương bổng hấp dẫn việc anh/chị rời UBND quận 7.044 Sơn Trà không Anh/chị cảm thấy có lỗi rời khỏi UBND 5.620 quận Sơn Trà Anh/chị rời UBND quận Sơn Trà anh/chị phải có trách nhiệm với 5.579 người UBND quận Sơn Trà Anh/chị mắc nợ UBND quận Sơn Trà anh/chị 5.332 làm việc nhiều 378 770 645 677 651 675 663 673 246 793 536 591 547 592 659 487 417 700 527 636 515 644 561 613 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 5.1 Thang đo nhân tố ảnh hưởng Communalities Initial C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C2.1 C2.2 C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C4.1 C4.2 C5.1 C5.2 C5.3 C6.1 C6.2 C6.3 C7.2 C7.3 Extraction 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 642 515 563 584 585 650 664 589 646 627 428 641 535 566 521 596 763 803 587 677 739 Extraction Method: Principal Component Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 791 Approx ChiSquare 3602.919 df 190.000 Sig .000 Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 7.123 2.068 1.390 1.268 1.073 33.920 9.847 6.618 6.036 5.110 33.920 43.767 50.385 56.421 61.531 982 4.676 66.207 909 4.327 70.534 773 3.679 74.214 646 3.078 77.291 10 614 2.925 80.216 11 572 2.726 82.942 12 539 2.565 85.507 13 495 2.357 87.865 14 439 2.089 89.954 15 398 1.897 91.850 16 390 1.856 93.707 17 306 1.457 95.163 18 289 1.375 96.539 19 282 1.345 97.883 20 229 1.092 98.975 21 215 1.025 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 7.123 2.068 1.390 1.268 1.073 % of Variance 33.920 9.847 6.618 6.036 5.110 Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % 33.920 43.767 50.385 56.421 61.531 Total 3.622 3.434 2.075 1.943 1.847 % of Variance 17.250 16.351 9.882 9.251 8.796 Cumulative % 17.250 33.601 43.483 52.735 61.531 Rotated Component Matrix a Component C1.1 617 C1.2 C1.3 543 C1.4 722 C2.1 753 C2.2 706 C3.1 711 C3.2 550 C3.3 732 C3.4 560 C3.5 C4.1 708 C4.2 673 C5.1 712 C5.2 661 C5.3 637 C6.1 834 C6.2 858 C6.3 701 C7.2 776 C7.3 791 5.2 Thang đo mức độ gắn kết với tổ chức Communalities Initial Extraction C8.1 1.000 341 C8.2 1.000 694 C8.3 1.000 692 C8.4 1.000 892 C8.5 1.000 897 C8.6 1.000 624 C8.7 1.000 595 C8.8 1.000 592 C8.9 1.000 691 C8.10 1.000 573 C8.11 1.000 504 C8.12 1.000 422 C8.13 1.000 411 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test Approx Chi-Square of Sphericity df Sig .845 2058.860 91.000 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compon ent Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 4.464 34.339 34.339 4.464 34.339 34.339 3.062 23.557 23.557 2.289 17.606 51.945 2.289 17.606 51.945 2.441 18.775 42.332 1.173 9.026 60.971 1.173 9.026 60.971 2.423 18.640 60.971 931 7.163 68.135 770 5.923 74.058 656 5.045 79.102 604 4.646 83.748 533 4.097 87.845 440 3.383 91.228 10 425 3.266 94.494 11 320 2.463 96.957 12 299 2.301 99.259 13 096 741 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component C8.1 551 C8.2 814 C8.3 696 C8.4 939 C8.5 941 C8.6 706 C8.7 751 C8.8 751 C8.9 799 C8.10 749 C8.11 504 C8.12 C8.13 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test Approx Chi-Square of Sphericity df Sig .845 2058.860 91.000 000 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUI TUYẾN TÍNH 6.1 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến Gắn kết tình cảm: Correlations TC TC Pearson Correlation KT Sig (2-tailed) N KT TN QH CH MT Pearson Correlation 283 ** 201 ** CH 205 ** 117 305 ** 004 098 000 200 200 200 200 200 200 ** 283 N 200 201 ** 585 ** ** 200 200 200 200 ** 460 200 585 ** 518 ** 200 200 200 ** 518 N 200 200 200 Pearson Correlation 117 Sig (2-tailed) 098 000 000 000 N 200 200 200 200 ** ** 200 000 360 427 000 000 ** ** 000 004 513 350 000 Sig (2-tailed) 350 427 ** ** 324 ** 434 ** 000 000 200 200 200 ** 324 434 ** 210 ** 003 200 200 ** 210 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 003 N 200 200 200 200 200 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .360 200 200 ** ** 000 N 305 513 000 000 ** ** 000 004 205 460 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation MT 004 000 Pearson Correlation QH 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation TN 200 Coefficients a Standardi zed Coefficien ts Unstandardized Coefficients Std Error 95% Confidence Interval for B Lower Bound Zeroorder B 0.166 272 4.295 000 631 1.702 KT 150 087 142 1.735 084 -.021 321 434 124 103 TN 114 076 111 1.497 036 -.036 263 403 107 089 QH 206 069 238 2.987 003 070 343 481 210 177 CH 059 060 068 975 331 -.060 177 296 070 058 MT 155 058 185 2.696 008 042 269 401 190 160 Beta Sig Upper Bound Model (Constant) t Correlations Partial 6.2 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến Gắn kết lợi ích: Correlations LI LI Pearson Correlation KT Sig (2-tailed) N KT TN QH Pearson Correlation 000 200 200 ** 434 000 N 200 200 ** ** Pearson Correlation 403 460 QH 403 ** 000 200 460 ** 200 ** ** 200 513 ** ** ** 200 200 200 360 200 ** 296 ** ** 200 Pearson Correlation 200 513 000 200 ** 000 ** ** 200 200 000 200 585 000 401 000 N 585 000 296 000 000 481 481 MT ** 000 000 Pearson Correlation CH ** 000 Sig (2-tailed) N MT 434 Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) CH TN ** 518 518 200 ** 427 ** 000 000 000 200 200 200 ** 000 350 350 324 000 200 200 ** 324 434 ** 000 200 210 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 200 200 200 200 200 200 ** ** ** ** ** Pearson Correlation 401 360 427 434 003 210 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 003 N 200 200 200 200 200 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 200 Part Coefficients Unstandardized Coefficients Model B Std Error Standar dized Coeffici ents a 95% Confidence Interval for B t Beta Sig Lower Bound Correlations Upper Bound Zeroorder Partial Part (Consta nt) 657 315 2.082 039 035 1.279 KT 128 101 098 1.274 204 070 343 481 210 071 TN 072 088 057 821 413 -.060 177 296 070 046 QH 021 080 020 266 791 042 269 401 190 210 CH 017 070 016 250 803 -.120 -.060 177 296 070 MT 560 067 541 8.376 000 428 042 269 401 190 6.3 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến Gắn kết đạo đức Correlations DD DD Pearson Correlation KT Sig (2-tailed) N KT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TN QH CH Pearson Correlation 434 200 200 200 200 200 ** ** ** 460 000 200 200 ** 460 000 N 200 200 200 ** ** ** 585 518 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 200 200 200 ** ** ** Pearson Correlation N Pearson Correlation 296 000 513 000 200 401 ** ** 000 200 481 401 000 000 Pearson Correlation 296 000 ** ** 481 MT ** 000 000 403 403 CH ** 000 200 434 QH ** Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) MT TN ** 200 360 ** 350 000 200 427 ** 585 000 200 518 ** 513 000 200 350 ** ** 000 200 427 ** 000 000 000 200 200 200 ** 324 434 ** 000 000 200 200 200 ** 324 000 200 434 ** 210 ** 003 200 200 ** 210 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 003 N 200 200 200 200 200 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .360 200 Coefficients a Standar dized Unstandardized Coeffici 95% Confidence Coefficients ents Interval for B Std Model (Consta B Error Beta t Sig Correlations Lower Upper Zero- Bound Bound order Partial Part 657 315 2.082 039 035 1.279 KT 128 101 098 1.274 204 070 343 481 210 071 TN 072 088 057 821 413 -.060 177 296 070 046 QH 021 080 020 266 791 042 269 401 190 210 CH 017 070 016 250 803 -.120 -.060 177 296 070 MT 560 067 541 8.376 000 428 042 269 401 190 nt) ... Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết nhân viên tổ chức UBND quận Sơn Trà - Đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao mức độ gắn kết nhân viên tổ chức UBND quận Sơn Trà - Bên cạnh đó, nghiên cứu... kết nhân viên với tổ chức Chương 2: Nghiên cứu thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết nhân viên với tổ chức UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Thiết kế nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên. .. tiêu bản: thu hút nhân viên, trì nhân viên giỏi, kích thích động viên nhân viên đáp ứng yêu cầu pháp luật - Thu hút nhân viên: Các tổ chức trả lương cao có khả thu hút ứng viên giỏi từ thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại UBND quận sơn trà, thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại UBND quận sơn trà, thành phố đà nẵng