Quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam, chi nhánh đà nẵng

124 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HƯỜNG XUÂN TÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAI HỌC ĐÀ NẴNG HƯỜNG XUÂN TÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Đà Nẵng, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hường Xn Tá MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Đặc điếm rủi ro tín dụng 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 10 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 12 1.2 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 13 1.2.1 Nhận diện rủi ro 13 1.2.2 Đo lường rủi ro 15 1.2.3 Kiểm soát rủi ro 22 1.2.4 Tài trợ rủi ro 24 1.3 NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 28 1.3.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay DN .28 1.3.2 Yêu cầu quản trị RRTD cho vay doanh nghiệp 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 32 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng 32 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh NVB Đà Nẵng 34 2.2 THỰC TRẠNG DƯ NỢ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NVB ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2010-2013 37 2.2.1 Thực trạng dư nợ cho vay doanh nghiệp NVB Đà Nẵng .37 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay DN 42 2.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆTCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 45 2.3.1 Công tác nhận diện rủi ro 45 2.3.2 Công tác đo lường rủi ro 53 2.3.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro 58 2.3.4 Công tác tài trợ rủi ro 62 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 65 2.4.1 Kết đạt 65 2.4.2 Tồn 65 2.4.3 Nguyên nhân 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 78 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT 78 3.1.1 Mục tiêu cơng tác QTRR tín dụng Navibank Đà Nẵng 78 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp NVB Đà Nẵng 78 3.2 HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 80 3.2.1 Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro 80 3.2.2 Tăng cường công tác đo lường rủi ro 89 3.2.3 Tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro 90 3.2.4 Tăng cường biện pháp tài trợ rủi ro 95 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 98 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Nam Việt 98 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CV GSTD Chuyên viên giám sát tín dụng CV QHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng CV QLTD Chuyên viên quản lý tín dụng CV TĐTD Chuyên viên thẩm định tín dụng DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại Navibank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Navibank Đà Nẵng Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Chi nhánh Đà Nẵng PGD Phòng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn Navibank Đà Nẵng 34 2.2 Dư nợ cho vay Navibank Đà Nẵng 35 2.3 Kết hoạt động kinh doanh 37 2.4 Dư nợ cho vay Navibank Đà Nẵng giai đoạn 20102013 38 2.5 Tình hình nợ hạn, nợ xấu NVB Đà Nẵng 42 2.6 Nợ hạn phân theo ngành nghề kinh tế 43 2.7 Nợ hạn phân theo thời gian vay 44 2.8 Bảng điểm tổng hợp xếp loại Doanh nghiệp 54 2.9 Tổng hợp xếp loại doanh nghiệp Navibank 55 2.10 Xếp loại rủi ro tài sản đảm bảo 56 2.11 Tỉ lệ cho vay giá trị thẩm định giá TSĐB 56 2.12 Tình hình phân loại nợ DN 56 2.13 Thực trạng nhân NVB Đà Nẵng 59 2.14 Hồ sơ từ chối cho vay Navibank Đà Nẵng qua năm 61 2.15 Trích lập dự phòng xử lý rủi ro qua năm 64 3.1 Bảng câu hỏi rà soát rủi ro vị trí CV QHKH 82 3.2 Bảng câu hỏi rà sốt rủi ro vị trí CV QLTD 84 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Mơ hình tố chức quản lý NVB Đà Nẵng 34 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp qua năm 39 2.3 Dư nợ cho vay doanh nghiệp phân theo thời gian vay 40 2.4 Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo ngành 41 2.5 Tỉ lệ nợ hạn, nợ xấu qua năm 43 2.6 Lưu đồ cấp tín dụng Navibank 48 2.7 Tình hình phân loại nợ 57 3.1 Quy trình kiểm sốt rủi ro 90 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trước thực trạng khó khăn kinh tế, số lượng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ ngày nhiều, 50.000 doanh nghiệp phá sản năm 2012, hàng chục ngàn doanh nghiệp tình trạng ốm yếu trầm trọng Các doanh nghiệp trụ lại ln phải đối mặt với vơ vàn khó khăn thách thức Đằng sau thua lỗ, phá sản hàng chục ngàn doanh nghiệp khoản nợ xấu ngân hàng thương mại tăng lên đột biến Sự gia tăng nợ xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động ngân hàng thương mại nguồn thu từ hoạt động cho vay chiếm tỉ trọng lớn cấu thu nhập ngân hàng Thậm chí nợ xấu đẩy nhiều NHTM đến nguy phải sáp nhập, tái cấu trúc bị đặt tình trạng kiểm sốt đặc biệt NHNN Hiện nguồn vốn huy động NHTM dồi đầu nguồn vốn bị bế tắc, ỳ ạch cơng tác phát triển tín dụng gặp nhiều khó khăn Nhu cầu vay vốn khả tiếp cận nguồn vốn vay doanh nghiệp bị hạn chế Sự lọc nghiệt ngã diễn thương trường Các doanh nghiệp hoạt động tốt có xu hướng e dè, hoạt động quy mô tại, không muốn mở rộng kinh doanh điều kiện kinh tế khó khăn Còn doanh nghiệp có nhu cầu vay thêm vốn lại khơng tài sản chấp hầu hết tài sản có giá trị chấp ngân hàng Nguồn vốn bị ứ đọng, NHTM ạt tung nhiều chương trình khuyến mãi, gói tín dụng với lãi suất ưu đãi nhằm đẩy mạnh đầu Tuy nhiên, kết gói tín dụng chưa mang lại kết mong đợi tiềm ẩn nhiều rủi ro Vậy làm để hạn chế nợ xấu tiềm ẩn điều kiện khó 101 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng CIC: Thơng tin tín dụng phải cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu tính kịp thời ngân hàng, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng CIC cần có quy định chặt chẽ việc cung cấp thông tin tín dụng mang tính bắt buộc ngân hàng hoạt động lãnh thổ Việt Nam Từ đó, CIC tạo lập hệ thống sở liệu tín dụng tập trung, hồn chỉnh, đảm bảo tính an tồn cho hoạt động ngân hàng Bên cạnh đó, CIC nên đa dạng hóa nguồn thông tin đáng tin cậy từ quan thuế, phòng thương mại, hiệp hội ngành nghề 102 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng, nội dung chương nêu mục tiêu, xây dựng định hướng, giải pháp nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Trên thực tế hoạt động kinh doanh ngân hàng phải đối mặt chấp nhận rủi ro, sử dụng biện pháp nhằm hạn chế mức thấp rủi ro, nâng cao khả quản trị điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vững Đề xuất kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước vấn đề chế, sách, luật pháp kiến nghị với NVB để ngày nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 103 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng tiếp tục tái khẳng định rủi ro lớn hoạt động ngân hàng Bởi tín dụng nghiệp vụ quan trọng, ngân hàng, chiếm phần lớn hoạt động kinh doanh doanh thu lợi nhuận Rủi ro tín dụng đương nhiên tỉ lệ thuận với tầm quan trọng chiếm phần lớn tổng mức rủi ro hoạt động ngân hàng Vai trò cơng tác QTRR tín dụng đặc biệt quan trọng nhiều ngân hàng, nợ xấu vấn đề quan trọng nhất, hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa tin tưởng người gửi tiền, cần phải xem yêu cầu tất yếu để nâng cao uy tín ngân hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định hiệu Trong năm qua, Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng đơn vị hoạt động kinh doanh hiệu địa bàn thành phố Đà Nẵng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố ổn định thị trường tài tiền tệ, kiềm hãm lạm phát Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, tác động xu hướng biến động kinh tế tồn cầu điều khơng thể tránh khỏi Trên thực tế, năm gần Navibank Đà Nẵng chịu khơng tác động gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Rủi ro cho vay thực tế khách quan, song hoạt động ngân hàng hoạt động nhạy cảm có tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội Do quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng, mà đặc biệt hoạt động tín dụng ln ưu tiên quốc gia, quan quản lý nhà nước, ngân hàng nhà nước Đặc biệt, cho vay vốn trung dài hạn với khách hàng vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần 104 Từ việc tiếp cận lý luận QTRR NH kinh tế thị trường, so sánh với thực tiễn đánh giá hoạt động QTRR cho vay doanh nghiệp NVB Đà Nẵng, luận văn xây dựng định hướng, giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung cụ thể ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng trình chuyển đổi mơ hình quản trị tín dụng, nâng cao lực quản trị rủi ro đảm bảo cho hoạt động tín dụng tăng trưởng ổn định bền vững 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Nguyễn Đăng Dờn (2011), Quản trị ngân hàng thương mại đại, Nhà xuất Phương Đông, tái lần [2] Lê Thị Huyền Diệu, “Mơ hình quảnrủi ro tín dụng Citibank”, Tạp chí ngân hàng số 18, tháng năm 2007 [3] Nguyễn Quang Chính (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh – Đại học Đà Nẵng [4] Hồng Văn Hoa, Tơn Thị Nga, “Giải pháp cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietcombank Huế”, Tạp chí KHCN – Đại học Đà Nẵng số 4(33), 2009 [5] Peter S.Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, Bản dịch Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, xuất 2001 [6] Lê Trọng Quý (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê [8] Võ Thanh Trắc (2011), Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Đại học Kinh tế quốc dân, Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, đăng trang tài nguyên giáo dục mở Việt Nam, 2010 (http://old.voer.edu.vn/) TIẾNG ANH [10] Peter S.Rose, Bank Management and Financial Service, 7th Edition, International Edition 2008 ... dư nợ cho vay doanh nghiệp NVB Đà Nẵng .37 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay DN 42 2.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ... tiễn quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP. .. thống hóa sở lý luận quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng - Trên sở lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam, chi nhánh đà nẵng , Quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam, chi nhánh đà nẵng