Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai tt

24 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 05:52

1 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới (Rkx) miền Đông Nam Bộ hình thành từ nhiều lồi gỗ khác nhau; kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ thực vật Malaysia – Indonesia: Ưu hợp ưu họ Sao Dầu (Dipterocarpaceae) kiểu rừng chiếm ưu (Thái Văn Trừng, 1999) Trước kiểu Rkx miền Đông Nam Bộ nhiều tác giả nghiên cứu đặc tính sinh thái tái sinh kỹ thuật trồng rừng số loài gỗ thuộc họ Sao Dầu (Thái Văn Trừng, 1985; Nguyễn Văn Sở, 1985; Lê Văn Mính, 1986; Nguyễn Minh Đường, 1985; Vũ Xuân Đề, 1989; Nguyễn Văn Thêm, 1992) Sau có số nghiên cứu kết cấu loài gỗ, cấu trúc quần thụ đa dạng loài gỗ (Vũ Mạnh, 2017; Nguyễn Văn Thêm Vũ Mạnh, 2017; Nguyễn Văn Thêm Nguyễn Tuấn Bình, 2017) Tuy vậy, thiếu nghiên cứu sinh thái tái sinh kỹ thuật trồng rừng loài gỗ lớn họ Sao Dầu (Dipterocarpaceae) họ Đậu (Fabaceae) Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb) gỗ lớn; gỗ sử dụng xây dựng cầu, nhà ở, đóng tàu thuyền xuất Thế nhưng, Rkx tự nhiên bị thối biến chuyển đất rừng thành đất nơng nghiệp, nên khu vực phân bố quần thể Dầu rái miền Đông Nam Bộ bị thu hẹp đáng kể Trước số tác giả (Thái Văn Trừng, 1985; Nguyễn Văn Sở, 1985; Nguyễn Minh Đường, 1985; Lê Văn Mính, 1985, 1986; Vũ Xuân Đề, 1989) nghiên cứu đặc tính sinh thái kỹ thuật trồng rừng Dầu rái điều kiện lập địa khác miền Đông Nam Bộ Nhưng thiếu kiến thức đặc tính sinh thái tái sinh kỹ thuật trồng, nên rừng Sao Dầu chưa đạt mục tiêu mong muốn Cho đến khoa học thực tiễn sản xuất thiếu kiến thức sinh thái tái sinh tự nhiên quần thể Dầu rái Rkx miền Đơng Nam Bộ Vì thế, nghiên cứu sinh thái tái sinh tự nhiên quần thể Dầu rái cần thiết Nghiên cứu tập trung trả lời câu hỏi sau đây: (1) Ưu hợp Dầu rái hình thành điều kiện mơi trường nào? (2) Trong quần xã thực vật rừng (QXTV), Dầu rái đóng vai trò sinh thái nào? (3) Thời kỳ hoa kiểu cách phát tán Dầu rái nào? (4) Quá trình hình thành mầm và yếu tố sinh thái chủ yếu ảnh hưởng đến trình nào? Kết nghiên cứu cung cấp thơng tin vai trò sinh thái quần thể Dầu rái QXTV yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tái sinh tự nhiên Dầu rái tán rừng Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định đặc tính giai đoạn tái sinh yếu tố sinh thái chủ yếu ảnh hưởng đến tái sinh tự nhiên Dầu rái để làm sở khoa học cho quản lý rừng phương thức lâm sinh 2.2 Mục tiêu cụ thể (a) Phân tích vai trò quần thể Dầu rái quần xã thực vật thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới (b) Xác định đặc tính giai đoạn tái sinh yếu tố sinh thái chủ yếu ảnh hưởng đến tái sinh tự nhiên Dầu rái Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu quần thể tái sinh tự nhiên Dầu rái tán ưu hợp Dầu rái (UhDaurai) Phạm vi nghiên cứu đặc tính UhDaurai (điều kiện mơi trường hình thành, kết cấu lồi gỗ, cấu trúc quần thụ tình trạng tái sinh tự nhiên) đặc tính sinh thái tái sinh tự nhiên Dầu rái (thời kỳ sinh sản, kiểu cách phát tán quả, trình hình thành mầm và yếu tố ảnh hưởng) Địa điểm nghiên cứu đặt Rkx nằm lãnh thổ BQLR phòng hộ Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai Thời gian nghiên cứu thực từ năm 2015 đến 2017 3 Ý nghĩa đề tài Về lý luận, đề tài cung cấp thơng tin để xác định đặc tính sinh thái tái sinh tự nhiên quần thể Dầu rái Về thực tiễn, đề tài cung cấp khoa học để xây dựng biện pháp quản lý rừng phương thức lâm sinh Rkx khu vực nghiên cứu Những đóng góp luận án (1a) Luận án đời sống tái sinh Dầu rái trải qua giai đoạn; giai đoạn chịu bóng cao tương ứng với cấp H < 100 cm, giai đoạn ưa sáng tương ứng với cấp H > 100 cm giai đoạn chịu bóng cao, Dầu rái đòi hỏi độ tàn che thích hợp lớn 0,7 giai đoạn ưa sáng, Dầu rái đòi hỏi độ tàn che thích hợp 0,5 – 0,7 diện tích lỗ trống thích hợp từ 200 – 300 m2 (b) Luận án điều kiện mơi trường thích hợp tái sinh tự nhiên Dầu rái độ tàn che bụi nhỏ 0,6; độ che phủ thảm tươi từ 25 – 50%; độ ưu mẹ từ 30 – 32%; số phức tạp cấu trúc quần thụ từ 0,4 – 0,5 số cạnh tranh tán quần thụ từ 1,5 – 1,7 (c) Luận án độ ẩm, pHH2O, hàm lượng mùn, N dễ tiêu, P dễ tiêu K dễ tiêu tầng đất mặt dao động tương ứng từ 62 – 78%; 3,5 - 4,8; 2,3 – 3,5%; 15,2 - 23,7; 2,7 - 4,4 14,3 - 22,2 (mg/100 g đất) điều kiện thích hợp tái sinh tự nhiên Dầu rái Bố cục luận án bao gồm phần mở đầu, chương phần kết luận Chương 1: Tổng quan Chương 2: Nội dung phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu thảo luận Kết luận đề nghị Luận án bao gồm 156 trang; 84 Bảng; 25 Hình Đồ thị; 48 Phụ lục Luận án tham khảo 97 tài liệu nước nước 4 Chương TỔNG QUAN Đề tài tổng quan phương pháp phân tích QXTV tái sinh tự nhiên rừng Tổng quan tóm tắt từ 97 tài liệu tham khảo Dưới thảo luận chung (1) Phần lớn nghiên cứu tái sinh loài gỗ thường tập trung làm rõ đặc điểm vật hậu phản ứng tái sinh yếu tố sinh thái mà người kiểm sốt Vì thế, đề tài nghiên cứu đặc điểm vật hậu phản ứng tái sinh Dầu rái thay đổi kết cấu loài gỗ cấu trúc quần thụ, độ tàn che tán rừng, độ che phủ bụi thảm tươi, kích thước lỗ trống tán rừng số đặc tính tầng đất mặt (pH H2O, độ ẩm, hàm lượng N, P, K, Ca, Mg, mùn) (2) Tái sinh tự nhiên rừng trình phức tạp Tính phức tạp biểu chỗ, trình tái sinh rừng diễn qua nhiều giai đoạn khác giai đoạn hình thành quan sinh sản, giai đoạn hoa, giai đoạn hình thành quả, giai đoạn chín rụng, giai đoạn hạt nảy mầm, giai đoạn hình thành mầm chúng đạt đến đáy tán mẹ Mỗi giai đoạn chịu ảnh hưởng yếu tố mơi trường khác Vì thế, tái sinh rừng phải nghiên cứu theo giai đoạn khác Trong đề tài này, trình tái sinh tự nhiên Dầu rái phân chia thành giai đoạn Giai đoạn kể từ hình thành quan sinh sản chín phát tán hạt giống Giai đoạn kể từ mầm xuất đạt đến H  50 cm Giai đoạn kể từ đạt H = 50 cm chúng đạt D < 8,0 cm Phản ứng tái sinh Dầu rái thay đổi môi trường phân tích rõ giai đoạn (3) Để xác định mối quan hệ tái sinh rừng với yếu tố môi trường, nhà lâm học sử dụng phương pháp định tính định lượng Phương pháp định tính áp dụng trường hợp hai biến phụ thuộc biến độc lập biến khó đo đạc đơn vị đo Trái lại, biến phụ thuộc đo đạc biến nhị phân (bắt gặp = 1, không bắt gặp = 0), nhà lâm học phân tích mối quan hệ tái sinh với yếu tố môi trường phương pháp hồi quy logit Gauss Phương pháp cho phép xác định xác tham số sinh thái loài gỗ (tối ưu, tính chống chịu biên độ sinh thái) Với giả định yếu tố nghiên cứu, yếu tố khác ổn định, đề tài áp dụng phương pháp hồi quy logistic dạng bậc (logit Gauss) để phân tích mối quan hệ tái sinh Dầu rái với độ ưu mẹ QXTV rừng, cấu trúc quần thụ, số cạnh tranh gỗ số đặc tính tầng đất mặt (pHH2O, độ ẩm, hàm lượng mùn, hàm lượng N dễ tiêu, hàm lượng P dễ tiêu hàm lượng K dễ tiêu) (4) Kết báo cáo đặc tính quần thụ tình trạng tái sinh rừng phụ thuộc vào kích thước mẫu, phương pháp chọn mẫu phương pháp xử lý số liệu Trong nghiên cứu này, đặc tính quần thụ xác định từ mẫu với kích thước 0,25 Tình trạng tái sinh tán rừng xác định từ mẫu với kích thước 16 m2 Tình trạng tái sinh tán bụi thảm tươi xác định từ ô mẫu với kích thước m2 Các mẫu có dạng hình chữ nhật chọn theo phương pháp điển hình (5) Kết báo cáo tình trạng tái sinh rừng phụ thuộc vào tiêu tiêu chuẩn sử dụng để đánh giá Thông thường, nhà lâm học đánh giá kết tái sinh tự nhiên rừng thơng qua tiêu: kết cấu lồi tái sinh, mật độ, nguồn gốc (hạt, chồi), phân bố số theo cấp H, chất lượng (tốt, trung bình, xấu), số lượng có triển vọng (H > 200 cm khỏe mạnh) đặc điểm phân bố tái sinh mặt đất Đối với quần thể thực vật, ngoại trừ kết cấu loài tái sinh, tiêu sau sử dụng Theo quan điểm này, đề tài sử dụng tiêu để đánh giá tình trạng tái sinh tự nhiên UhDaurai quần thể Dầu rái (6) Tái sinh tự nhiên Dầu rái phụ thuộc vào đặc tính rừng Mặt khác, kinh doanh rừng không quan tâm đến tái sinh rừng, mà đặc tính lớp trưởng thành Vì thế, nghiên cứu mơ tả phân tích so sánh đặc tính ưu hợp Dầu rái 6 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu (1) Điều kiện mơi trường hình thành ưu hợp Dầu rái (2) Đặc điểm ưu hợp Dầu rái (3) Đặc điểm vật hậu quần thể Dầu rái (4) Những yếu tố ảnh hưởng đến tái sinh tự nhiên Dầu rái 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp luận Phương pháp luận đề tài dựa bốn quan niệm sau Một tái sinh thành phần cấu thành hệ sinh thái rừng Hai tái sinh rừng diễn qua nhiều giai đoạn khác giai đoạn đòi hỏi mơi trường sống khác Ba kết tái sinh rừng phải đánh giá dựa quan điểm lâm sinh – kinh tế Bốn phương pháp mơ tả phương pháp mơ hình hóa áp dụng để phân tích mối quan hệ tái sinh với yếu tố môi trường Hướng tiếp cận đề tài việc nghiên cứu điều kiện mơi trường (khí hậu, địa hình, đất) hình thành UhDaurai Tiếp đến nghiên cứu đặc trưng lâm học UhDaurai (kết cấu loài gỗ, cấu trúc quần thụ, tái sinh tự nhiên, đa ạng lồi gỗ) Sau nghiên cứu trình tái sinh (vật hậu, hình thành mầm con) yếu tố ảnh hưởng đến tái sinh tự nhiên Dầu rái Phương pháp phân tích đặc trưng UhDaurai tái sinh tự nhiên Dầu rái phương pháp mơ tả phương pháp mơ hình hóa Phương pháp mô tả sử dụng để xác định điều kiện mơi trường (khí hậu, địa hình, đất); kết cấu lồi gỗ; tình trạng tái sinh tự nhiên UhDaurai; ảnh hưởng độ tàn che, bụi thảm tươi đến tái sinh Dầu rái Phương pháp mô hình hóa sử dụng để phân tích cấu trúc quần thụ xác định tham số sinh thái (phạm vi chống chịu, biên độ sinh thái, tối ưu sinh thái) độ ưu mẹ tính chất tầng đất mặt Nghiên cứu kiểm định ba giả thuyết: (1) Dầu rái đóng vai trò ưu quần xã thực vật rừng Giả thuyết kiểm định thơng qua phân tích so sánh vai trò Dầu rái quần xã thực vật rừng (2) Thời kỳ hoa Dầu rái không thay đổi theo thời gian Giả thuyết kiểm định thông qua quan sát mơ tả tình trạng vật hậu quần thể Dầu rái theo năm khác (3) Sự tồn tình trạng sức sống Dầu rái phụ thuộc vào điều kiện môi trường tán rừng Giả thuyết kiểm định thông qua phân tích mối quan hệ tái sinh tự nhiên Dầu rái với độ tàn che tán rừng, bụi thảm tươi, độ ưu mẹ, cấu trúc quần thụ đặc tính tầng đất mặt 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu (1) Xác định điều kiện mơi trường hình thành UhDaurai Điều kiện khí hậu năm thu thập bao gồm nhiệt độ khơng khí trung bình (T,0C), lượng mưa trung bình (M, mm) độ ẩm khơng khí trung bình (Rh,%) Hiện trạng rừng xác định theo đồ trạng rừng BQLR phòng hộ Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai năm 2017 Loại đất xác định dựa theo đồ đất 1/100.000 (2) Xác định đặc tính UhDaurai Kết cấu lồi gỗ, cấu trúc quần thụ đa dạng loài gỗ UhDaurai phân tích từ tiêu chuẩn điển hình với kích thước 0,25 Số liệu thu thập lồi gỗ; đường kính than ngang ngực (D, cm), chiều cao tồn thân (H, m), đường kính tán (DT), tiết diện ngang (G, m2) trữ lượng gỗ (M, m3) Tình trạng tái sinh tự nhiên (thành phần loài, phân bố N/H, nguồn gốc, chất lượng) UhDaurai phân tích từ 45 dạng với kích thước 16 m2 (4*4 m) 8 (3) Xác định đặc điểm vật hậu quần thể Dầu rái Đặc điểm vật hậu quần thể Dầu rái nghiên cứu bao gồm: (a) Thời kỳ bắt đầu kết thúc giai đoạn sinh sản (ra hoa, non, chín, rụng tiếp đất hạt giống nảy mầm); (b) Sản lượng rụng; (c) Thời kỳ bắt đầu mưa Sản lượng rụng sàn rừng nhóm UhDaurai xác định từ 30 dạng với kích thước m2 (100*100 cm) Tổng số 90 dạng Kích thước (to, trung bình, nhỏ) cấp đo đạc từ thước Palme với độ xác 0,01 cm Những tượng vật hậu thu thập lặp lại năm liên tiếp (2015 – 2017) Kết ba lần đo lấy bình quân (4) Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tái sinh Dầu rái (a) Xác định ảnh hưởng độ tàn che tán rừng (CR) đến tái sinh tự nhiên Dầu rái Trước hết phân chia CR thành cấp: < 0,4; 0,5 – 0,6; 0,7 – 0,8 0,9 – 1,0 Mỗi cấp CR đo lặp lại ô dạng với kích thước 100 m2 (10*10 m) Tổng số cấp CR 20 ô dạng Chỉ tiêu CR đo gián tiếp ảnh chụp từ điện thoại di động Iphone 6; độ phân giải 12 mega pixels Cây tái sinh tự nhiên Dầu rái cấp CR xác định từ ô dạng m2 (2*2 m) Tổng số cấp CR 80 ô dạng m2 Những ô dạng đặt đường chéo ô dạng 100 m2 (b) Xác định ảnh hưởng bụi đến tái sinh tự nhiên Dầu rái Ảnh hưởng bụi đến tái sinh tự nhiên Dầu rái đánh giá thông qua độ che phủ (CCB) H (cm) bụi Chỉ tiêu CCB ước lượng mục trắc ô dạng với kích thước m2 (2*2 m) Chỉ tiêu H bụi đo sào với độ xác 0,10 m; sau phân chia thành cấp (H < 100; H = 100 – 200 H = 200 – 300 cm) Mỗi cấp CCB cấp H bụi đo lặp lại lần dạng với kích thước 2*2 m (4 m2) Tổng số cấp CCB cấp H bụi 36 ô dạng Trong ô dạng bản, thống kê mật độ, chiều cao thân cây, nguồn gốc chất lượng tái sinh Dầu rái (c) Xác định ảnh hưởng thảm tươi đến tái sinh tự nhiên Dầu rái Độ che phủ thảm tươi (CTT) ước lượng ô dạng với kích thước m2 (2*2 m) Sau phân chia thành cấp: CTT < 25%; 25 – 50%; 50 – 75% > 75% Mỗi cấp CTT đo lặp lại lần dạng với kích thước m2 (2*2 m) Tổng số cấp CTT 20 ô dạng Trong ô dạng bản, thống kê mật độ, chiều cao thân cây, nguồn gốc chất lượng tái sinh Dầu rái (d) Xác định ảnh hưởng lỗ trống tán rừng đến tái sinh tự nhiên Dầu rái Kích thước lỗ trống (LT) phân chia thành cấp: LT < 100, 100 - 200, 200 - 300 > 300 (m2) Mỗi cấp LT đo lặp lại lần Tổng số 12 LT Trong cấp LT, tình trạng tái sinh Dầu rái xác định từ ô dạng 2*2 m (4 m2) trung tâm LT Tổng số cấp LT 48 ô dạng Trong LT, thống kê mật độ, chiều cao thân cây, nguồn gốc chất lượng tái sinh Dầu rái (e) Xác định ảnh hưởng độ ưu mẹ đến tái sinh tự nhiên Dầu rái Chỉ số ưu (IVI) Dầu rái phân chia thành cấp: < 20%, 20 – 30% > 30%) Mỗi cấp số IVI Dầu rái đo lặp lại ô tiêu chuẩn với kích thước 0,25 (50*50 m) Tổng số ô tiêu chuẩn Tình trạng tái sinh tự nhiên Dầu rái tương ứng với ba cấp số IVI Dầu rái phân tích từ 135 dạng Trong ô dạng bản, thống kê mật độ, chiều cao thân cây, nguồn gốc chất lượng tái sinh Dầu rái (g) Xác định ảnh hưởng cấu trúc quần thụ đến tái sinh tự nhiên Dầu rái Tính phức tạp cấu trúc quần thụ đánh giá theo số phức tạp cấu trúc quần thụ (SCI) Các số SCI phân chia thành cấp: phức tạp, phức tạp phức tạp Tình trạng tái sinh tự nhiên Dầu rái thu thập từ 135 ô dạng với kích thước m2 Trong tiêu chuẩn, thành phần loài gỗ trưởng thành (S, loài), đặc tính quần thụ (N, D, H, G, M) tình trạng tái sinh tự nhiên Dầu rái xác định tương tự phương pháp xác định ảnh hưởng CR số SCI đến tái sinh tự nhiên tự nhiên Dầu rái (h) Xác định ảnh hưởng cạnh tranh gỗ quần thụ đến tái sinh tự nhiên Dầu rái Sự cạnh tranh gỗ quần thụ đánh giá theo số cạnh tranh tán (CCI) Chỉ số CCI tình trạng tái sinh tự nhiên Dầu rái xác định từ tiêu chuẩn dùng để phân tích kết cấu lồi gỗ Tình trạng tái sinh tự nhiên Dầu rái thu thập từ 135 ô dạng với kích thước m2 Thành phần lồi gỗ trưởng thành (S, lồi), đặc tính quần thụ (N, D, H, G, M) tình trạng tái sinh tự nhiên Dầu rái xác 10 định tương tự phương pháp xác định ảnh hưởng CR số SCI đến tái sinh tự nhiên tự nhiên Dầu rái (i) Xác định ảnh hưởng số đặc tính tầng đất mặt đến tái sinh tự nhiên Dầu rái Những mẫu đất tầng đất mặt (0 – 30 cm) thu thập từ 120 phẫn diện phụ Sáu đặc tính tầng đất mặt nghiên cứu bao gồm: độ ẩm (%), pHH2O, hàm lượng mùn (%), hàm lượng N dễ tiêu (mmg/100g đất), hàm lượng P dễ tiêu (mmg/100g đất ) hàm lượng K dễ tiêu (mmg/100g đất) Cây tái sinh Dầu rái xác định theo hai dấu hiệu bắt gặp (1) không bắt gặp (0) 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu Điều kiện khí hậu hình thành UhDaurai mơ tả lượng mưa hàng tháng năm, nhiệt độ khơng khí trung bình hàng tháng năm, độ ẩm khơng khí trung bình hàng tháng năm, lượng nước bốc năm, số nắng hàng tháng số khô hạn Thái Văn Trừng (1999) Địa hình mơ tả theo độ cao tuyệt đối so với mặt biển độ dốc Đất mô tả theo loại đất Các UhDaurai phân chia thành ba nhóm dựa theo số ưu (IVI%) Dầu rái quần thụ Nhóm UhDaurai với số IVI Dầu rái < 20% (UhDaurai 30% (UhDaurai>30%) Kết cấu lồi gỗ ba nhóm UhDaurai xác định theo phương pháp Thái Văn Trừng (1999) Sự tương đồng thành phần loài gỗ UhDaurai xác định theo hệ số tương đồng Sorensen Đa dạng loài gỗ đánh giá theo mức độ giàu có lồi (S) số giàu có lồi Margalef; số đồng Pielou (J’) số đa dạng Shannon (H’) Mức độ hỗn giao (HG) lồi gỗ xác định theo cơng thức HG = S/N, với S = số loài gỗ, N = mật độ quần thụ Phân bố N/D UhDaurai mơ hình hóa phân bố mũ âm Phân bố N/H mơ hình hóa phân bố khoảng cách Chỉ số SCI xác định theo công thức SCI = (S*N*H*G)/10^6 Tình trạng tái sinh tự nhiên UhDaurai đánh giá theo kết cấu loài tái sinh, mật độ, nguồn gốc, phân bố N/H tình trạng sức sống 11 Đặc điểm vật hậu quần thể Dầu rái xử lý cách xây dựng bảng vật hậu; bao gồm thời kỳ hình thành hoa, non, chín rụng tiếp đất, hạt nảy mầm tình trạng thời tiết tương ứng với thời kỳ Mối quan hệ tái sinh Dầu rái với đặc tính mơi trường (CR, CCB, CTT, LT, SCI CCI) phân tích phương pháp lập Bảng Biểu đồ Những điều kiện mơi trường thích hợp tái sinh Dầu rái đánh giá theo ba tiêu: mật độ tái sinh cao nhất, số lượng tái sinh tốt nhiều số lượng tái sinh có triển vọng (H > 200 cm) cao Với giả định yếu tố môi trường khác đồng nhất, hàm phản hồi tái sinh Dầu rái với đặc tính tầng đất mặt phân tích hàm hồi quy logit Gauss Cơng cụ tính tốn bảng tính Excel, phần mềm thống kê Statgraphics Plus version 4.0 SPSS 10.0 Bảng tính Excel sử dụng để tập hợp số liệu vẽ biểu đồ đồ thị Hai phần mềm thống kê Statgraphics Plus version 4.0 SPSS 10.0 sử dụng để phân tích kết cấu lồi gỗ, cấu trúc quần thụ mối quan hệ tái sinh Dầu rái với yếu tố môi trường Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Điều kiện mơi trường hình thành ưu hợp Dầu rái Những UhDaurai Rkx khu vực Tân Phú hình thành khí hậu nhiệt đới mưa mùa miền Đông Nam Bộ Chế độ khô ẩm thuộc cấp II (hơi ẩm, lượng mưa = 1.200 – 2.500 mm/năm; số tháng khô S = – tháng; số tháng hạn A = – tháng; số tháng kiệt D = – tháng) Những UhDaurai hình thành đồi thấp bán bình ngun gợn sóng nhẹ; độ cao tuyệt đối từ 80 m đến 120 m so với mặt biển; độ dốc không 100; đất xám phát triển đá hoa cương 3.2 Đặc điểm ưu hợp Dầu rái 3.2.1 Kết cấu lồi gỗ Phân tích kết cấu loài gỗ (Bảng 3.1 – 3.3) ba nhóm UhDaurai cho thấy tổng số lồi gỗ bắt gặp 54 loài thuộc 49 chi 12 29 họ; số lồi bắt gặp thấp nhóm UhDaurai 20% (35 lồi), cao nhóm UhDaurai20-30% (43 loài) Bảng 3.1 Kết cấu loài gỗ nhóm UhDaurai30% Đơn vị tính: 1,0 Tỷ lệ (%) N G V TT Loài gỗ (cây) (m2) (m3) N G V IVI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dầu rái 148 13,7 147,7 24,2 42,8 45,5 37,5 Bằng lăng ổi 53 3,6 36,4 8,7 11,4 11,2 10,4 Cám 24 2,3 28,2 3,9 7,1 8,7 6,6 Sao đen 39 1,7 17,2 6,3 5,4 5,3 5,7 Cầy 27 1,8 17,7 4,4 5,6 5,5 5,2 Bình linh nghệ 32 1,4 13,4 5,2 4,5 4,1 4,6 Dầu song nàng 33 1,1 9,9 5,5 3,4 4,0 Cộng loài 356 25,6 270,5 58,2 80,2 83,3 74,0 35 Loài khác 255 6,5 53,8 41,8 19,8 16,7 26,0 42 Tổng số 611 32,1 324,3 100 100 100 100 Cả ba nhóm UhDaurai có – loài gỗ ưu đồng ưu Thành phần lồi gỗ ba cặp nhóm UhDaurai (< 20% 20 30%; 20% > 30%; 20 - 30% > 30%) có tương đồng cao (tương ứng 64%, 73% 85%) Mật độ gỗ trung bình 648 cây/ha; thấp nhóm UhDaurai30% (611 cây/ha), cao nhóm UhDaurai20% (667 cây/ha) Tiết diện ngang trung bình 31,6 m2/ha; thấp nhóm UhDaurai30% (42,8 m2/ha) Trữ lượng gỗ trung bình 316,6 m3/ha; thấp nhóm UhDaurai20-30% (306,8 m3/ha), cao nhóm UhDaurai 60 cm (65%) Dầu rái đóng góp N, G M 14 nhóm D Mật độ Dầu rái tập trung phần lớn nhóm D < 20 cm D = 20 – 40 cm (13,6% UhDaurai30%) Trái lại, tiết diện ngang trữ lượng gỗ tập trung hai nhóm D = 20 – 40 cm D = 40 – 60 cm (tương ứng 11,9% 12,5% UhDaurai30%) Ba nhóm ưu hợp Dầu rái có mật độ cao, 80% số tập trung hai lớp H < 15 m H = 15 – 20 m Tiết diện ngang trữ lượng gỗ tập trung hai lớp H = 20 – 25 m H > 25 m (tương ứng 71,1% 80,3% UhDaurai30%) Dầu rái đóng góp N, G M lớp H; gia tăng dần từ lớp H < 15 m đến lớp H = 20 - 25 m H > 25 m Đường kính bình qn lớn nhóm UhDaurai>30% (21,3 cm), nhỏ nhóm UhSaoDau30% (31 lồi), thấp nhóm UhDaurai2030% (25 loài) Hệ số tương đồng (CS) tái sinh trưởng thành nhận giá trị cao nhóm UhDaurai30% (6.250 cây/ha) Hai nhóm UhDaurai30% Mặc dù số lượng tái sinh có nguồn gốc hạt chồi nhóm UhDaurai>20% nhóm UhDaurai20-30% cao so với nhóm UhDaurai>30%, tỷ lệ chồi hạt tương tự (Bảng 3.5) Số lượng tái sinh có chất lượng tốt (Bảng 3.6) nhận giá trị cao nhóm UhDaurai20-30% (6.488 cây/ha), thấp nhóm UhDaurai>30% (5.363 cây/ha) Tuy vậy, tỷ lệ tốt, trung bình xấu nhóm UhDaurai tương tự Số lượng tái sinh có triển vọng (H ≥ 200 cm khỏe mạnh) nhóm UhDaurai dao động từ 400 – 500 cây/ha Điều chứng tỏ UhDaurai giữ ổn định trình phát triển 16 Bảng 3.4 Phân bố tái sinh theo cấp H ưu hợp Dầu rái Số tái sinh theo cấp H (cm): Tổng số Nhóm ưu hợp < 100 100 – 250 > 250 N/ha % N/ha % N/ha % N/ha % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) UhDaurai30% 6.250 100 3.709 59,3 2.454 39,3 88 1,4 Bảng 3.5 Nguồn gốc tái sinh ưu hợp Dầu rái Tổng số Phân chia theo nguồn gốc: Nhóm ưu hợp N/ha % Cây hạt % Cây chồi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) UhDaurai30% 6.250 100 5.484 87,7 766 12,3 Bảng 3.6 Chất lượng tái sinh ưu hợp Dầu rái Tổng số Phân chia theo chất lượng: Nhóm ưu hợp N/ha % Tốt % T.bình % Xấu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) UhDaurai30% 6.250 100 5.363 85,8 600 9,6 287 % (9) 4,3 4,4 4,6 3.3 Đặc điểm vật hậu quần thể Dầu rái Kết nghiên cứu cho thấy Dầu rái sinh sản D > 25 cm H > 20 m Những cá thể sinh sản mạnh nhóm D = 50 - 70 cm Quần thể Dầu rái thay đồng loạt vào hạ tuần tháng 12 đến thượng tuần tháng Nụ hoa hình thành với phát triển hệ thống non Quả non xuất vào trung tuần tháng kéo dài đến khoảng hạ tuần tháng Quả chín rụng sàn rừng từ hạ tuần tháng kết thúc vào hạ tuần tháng (Bảng 3.7) 17 Bảng 3.7 Các pha vật hậu quần thể Dầu rái Thời gian quan sát năm từ 2015 – 2017 Tháng 12 10 11 Vật hậu - + * * 0 Thời kỳ sinh dưỡng Ghi chú: (-) Thay lá; (+) Trổ hoa; (*) Quả non; (0) Quả già rụng Quả Dầu rái phát tán theo trọng lực nhờ gió Tổng số phát tán sàn rừng UhDaurai30% tương ứng 12.000, 17.667 24.000 quả/ha So với tổng số phát tán sàn rừng (100%), tỷ lệ phát tán thấp vào hạ tuần tháng (16,7% UhDaurai0%; trung bình 9,3%); cao vào thượng tuần đến trung tuần tháng (72,2% UhDaurai30%; trung bình 78,3%) Dầu rái có khả tái sinh mạnh chồi gốc Trong điều kiện tán rừng, chồi gốc thường hình thành gốc mà phần thân bị chết Dầu rái có khả nảy chồi nhiều lần chồi sinh trước bị chết Những chồi phát sinh từ non bị chết phần thân thời tiết khô nóng thiếu hụt nước đất; thiếu hụt nước đất tác nhân chủ yếu 3.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến tái sinh Dầu rái 3.4.1 Ảnh hưởng độ tàn che Kết nghiên cứu (Bảng 3.8) cho thấy Dầu rái tái sinh tự nhiên cấp CR = 0,4 – 1,0 Dầu rái tái sinh liên tục tán rừng Mật độ tái sinh cấp CR ≥ 0,9 đạt cao (3.000 cây/ha hay 100%) lớn 6,0 lần so với CR ≤ 0,4 (500 cây/ha), 1,5 lần so với CR = 0,5 – 0,6 (2.000 cây/ha) 1,2 lần so với CR = 0,7 – 0,8 (2.550 cây/ha) Mật độ tốt giảm dần từ cấp CR ≥ 0,9 (2.325 cây/ha) đến cấp CR ≤ 0,4 (375 cây/ha) So với mật độ tốt cấp H, tỷ lệ tốt cấp H ≤ 50 cm có khuynh hướng giảm dần từ cấp C R ≥ 0,9 (77,1%) đến cấp CR < 0,4 (66,7%) Trái lại, đạt đến cấp H ≥ 150 cm, hầu hết tái sinh Dầu rái sống cấp CR có chất lượng tốt Số lượng tái sinh có triển vọng (H > 200 cm chất lượng tốt) đạt cao 18 cấp CR = 0,7 – 0,8 (275 cây/ha); cấp CR = 0,5 – 0,6 (200 cây/ha); thấp cấp CR ≤ 0,4 (100 cây/ha) Bảng 3.8 Phân bố tái sinh Dầu rái theo cấp H cấp độ tàn che Mật độ tái sinh Dầu rái theo cấp CR: Cấp H ≤ 0,4 0,5-0,6 0,7-0,8 ≥ 0,9 (cm) N/ha % N/ha % N/ha % N/ha % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) < 50 150 30,0 850 42,5 1.150 45,1 1.200 40,0 50 - 100 100 20,0 525 26,3 550 21,6 850 28,3 100-150 75 15,0 225 11,3 350 13,7 450 15,0 150-200 75 15,0 200 10,0 225 8,8 350 11,7 200-250 50 10,0 125 6,3 175 6,9 100 3,3 > 250 50 10,0 75 3,8 100 3,9 50 1,7 Tổng số 500 100 2.000 100 2.550 100 3.000 100 3.4.2 Ảnh hưởng bụi thảm tươi Kết nghiên cứu cho thấy Dầu rái xuất cấp C CB Dầu rái tái sinh liên tục tán bụi Tuy vậy, phân bố hệ tái sinh Dầu rái không thay đổi theo cấp C CB, mà theo cấp H bụi Mật độ tái sinh Dầu rái suy giảm dần theo gia tăng cấp CCB Trong cấp CCB, cấp H bụi cao mật độ tái sinh Dầu rái thấp Những tái sinh có nguồn gốc từ hạt xuất cấp H, chồi tồn cấp H < 200 cm Tỷ lệ hạt cấp CCB cấp H bụi gia tăng dần từ cấp H < 50 cm đến cấp H > 250 cm Mật độ tỷ lệ chồi tập trung nhiều cấp H < 50 cm gia tăng dần theo gia tăng cấp CCB cấp H bụi Chất lượng tái sinh Dầu rái giảm dần theo gia tăng cấp CCB cấp H bụi Dầu rái tái sinh liên tục tán lớp thảm tươi Mật độ tái sinh Dầu rái giảm dần theo gia tăng độ che phủ thảm tươi Mật độ tỷ lệ tái sinh Dầu rái có phẩm chất tốt đạt cao cấp C TT = 25 – 50% Nói chung, Dầu rái tái sinh tốt cấp CTT = 25 – 50% Cấp CTT < 25% CTT > 50% yếu tố hạn chế tái sinh tự nhiên Dầu rái 19 3.4.3 Ảnh hưởng lỗ trống tán rừng Kết nghiên cứu cho thấy Dầu rái xuất cấp LT cấp H < 50 cm đến cấp H > 250 cm Điều chứng tỏ Dầu rái tái sinh liên tục LT Mật độ tái sinh đạt cao cấp LT = 200 – 300 m2 (2.250 cây/ha (100%) lớn so với cấp LT < 100 m2 (1.850 cây/ha), cấp LT = 100 – 200 m2 (2.125 cây/ha) cấp LT > 300 m2 (1.100 cây/ha) tương ứng 1,22 lần, 1,06 lần 2,05 lần Trong LT, tái sinh có nguồn gốc từ hạt xuất cấp H, chồi xuất cấp H < 200 cm Cây tái sinh có chất lượng tốt xuất cấp H; mật độ đạt cao cấp LT = 200 – 300 m2 (1.700 cây/ha), thấp cấp LT > 300 m2 (375 cây/ha) Tỷ lệ tốt đạt cao cấp LT = 100 – 200 m2 (76,5%), thấp cấp LT > 300 m2 (34,1%) Số lượng tái sinh Dầu rái có triển vọng (H > 200 cm chất lượng tốt) đạt cao cấp LT = 200 – 300 m2 (350 cây/ha); cấp LT = 100 – 200 m2 (225 cây/ha); thấp cấp LT > 300 m2 (100 cây/ha) 3.4.4 Ảnh hưởng độ ưu mẹ Kết nghiên cứu cho thấy khả tái sinh Dầu rái phụ thuộc chặt chẽ vào độ ưu mẹ quần thụ Mật độ tái sinh Dầu rái đạt cao nhóm UhDaurai20-30% (2.334 cây/ha); nhóm UhDaurai>30% (2.200 cây/ha); thấp UhDaurai 250 cm (100%) Những có chất lượng xấu tồn cấp H < 200 cm Mật độ tái sinh có chất lượng tốt UhDaurai20-30% (1.863 cây/ha) cao 1,46 lần 1,04 lần tương ứng so với UhDaurai20% (1.275 cây/ha) UhDaurai30% (1.796 cây/ha) Số lượng tái sinh có triển vọng (H > 200 cm chất lượng tốt) UhDaurai2030% (238 cây/ha) cao 1,78 lần 1,24 lần tương ứng so với UhDaurai30% (192 cây/ha) Nói chung, Dầu rái tái sinh tốt quần thụ với số IVI mẹ nằm khoảng 29 – 33% 20 3.4.5 Ảnh hưởng cấu trúc quần thụ Kết nghiên cứu cho thấy mật độ tái sinh Dầu rái đạt cao UhDaurai với SCI = 0,4 - 0,5 (2.084 cây/ha); UhDaurai với SCI < 0,4 (2.013 cây/ha); thấp UhDaurai với SCI > 0,5 (1.963 cây/ha) ba nhóm UhDaurai, tái sinh Dầu rái phân bố liên tục theo cấp H Số lượng tái sinh có triển vọng (H > 200 cm chất lượng tốt) UhDaurai với SCI = 0,4 – 0,5 (213 cây/ha) cao 1,19 lần 1,24 lần tương ứng so với UhDaurai với SCI < 0,4 (180 cây/ha) UhDaurai với SCI > 0,5 (171 cây/ha) Những quần thụ với số SCI = 0,4 – 0,5 đảm bảo cho Dầu rái tái sinh tốt nhất, quần thụ với số SCI > 0,5 Nói chung, cấu trúc quần thụ phức tạp Dầu rái tái sinh Hiện tượng xảy mật độ cao dẫn đến tán rừng kín Đến lượt mình, tán rừng kín cản trở ánh sáng đạt đến sàn rừng nguyên nhân làm suy giảm khả sống sót tái sinh Dầu rái 3.4.6 Ảnh hưởng cạnh tranh gỗ Kết nghiên cứu cho thấy mật độ tái sinh Dầu rái đạt cao UhDaurai với CCI = 1,5 – 1,7 (2.281 cây/ha); UhDaurai với CCI < 1,5 (2.213 cây/ha); thấp UhDaurai với CCI > 1,7 (1.831 cây/ha) ba nhóm UhDaurai này, tái sinh Dầu rái phân bố liên tục theo cấp H Số lượng tái sinh có chất lượng tốt xuất cấp H; tỷ lệ tốt gia tăng dần từ cấp H < 50 cm (70,7% UhDaurai với CCI < 1,5; 77,5% UhDaurai với CCI = 1,5 1,7 80,7% UhDaurai với CCI > 1,7) đến cấp H > 250 cm (100%) Những có chất lượng xấu tồn cấp H < 150 cm; tỷ lệ trung bình dao động từ 6,5% UhDaurai với CCI > 1,7 đến 7,7% UhDaurai với CCI = 1,5-1,7 Số lượng tái sinh có triển vọng (H > 200 cm chất lượng tốt) UhDaurai với CCI < 1,5 (231 cây/ha) cao 1,09 lần 1,54 lần tương ứng so với UhDaurai với CCI = 1,5 – 1,7 (212 cây/ha) UhDaurai với CCI > 1,7 (150 cây/ha) Nói chung, Dầu rái tái sinh tốt QXTV rừng với số CCI = 1,5 – 1,7 21 3.4.7 Ảnh hưởng đặc tính tầng đất mặt Kết nghiên cứu cho thấy đặc tính tầng đất mặt có ảnh hưởng đến độ phong phú tái sinh Dầu rái Đối với toàn giai đoạn tái sinh Dầu rái (H > 10 cm D < cm), yêu cầu độ ẩm thích hợp tầng đất mặt 70,2%; biên độ sinh thái từ 62,2 - 78,3%; phạm vi chống chịu từ 38,1 - 100% Yêu cầu pHH2O thích hợp tầng đất mặt 4,2; biên độ sinh thái từ 3,5 – 4,8; phạm vi chống chịu từ 1,5 – 6,8 Yêu cầu hàm lượng mùn thích hợp tầng đất mặt 2,9%; biên độ sinh thái từ 2,3 – 3,5%; phạm vi chống chịu từ 0,4 – 5,4% Yêu cầu hàm lượng N dễ tiêu thích hợp tầng đất mặt 19,4 mg/100g đất; biên độ sinh thái từ 15,2 – 23,7 mg/100g đất; phạm vi chống chịu từ 2,4 – 36,4 mg/100g đất Yêu cầu hàm lượng P dễ tiêu thích hợp tầng đất mặt 3,5 mg/100g đất; biên độ sinh thái từ 2,7 – 4,2 mg/100g đất; phạm vi chống chịu từ 0,5 – 6,5 mg/100g đất Yêu cầu hàm lượng K dễ tiêu thích hợp tầng đất mặt 18,3 mg/100g đất; biên độ sinh thái từ 14,3 – 22,2 mg/100g đất; phạm vi chống chịu từ 2,4 – 34,1 mg/100g đất Khi tái sinh Dầu rái đạt từ cấp H < 100 cm đến cấp H = 100 – 200 cm cấp H > 200 cm, yêu cầu độ ẩm thích hợp tầng đất mặt tương ứng giảm dần từ 72,1% đến 71,5% 69,1% Tương tự, biên độ độ ẩm thích hợp thay đổi tương ứng 63,6 - 80,7%; 61,7 - 81,4% 63,0 - 75,3% Yêu cầu pHH2O thích hợp tầng đất mặt tương ứng giảm dần từ 4,8 đến 4,3 4,0 Tương tự, biên độ pHH2O thích hợp thay đổi tương ứng 4,0 - 5,1; 3,7 - 5,0 3,4 - 4,7 Yêu cầu hàm lượng mùn tối ưu tầng đất mặt tương ứng giảm dần từ 3,2% đến 3,1% 2,9% Tương tự, biên độ hàm lượng mùn thích hợp thay đổi tương ứng 2,7 3,7%; 2,6 - 3,6% 2,2 - 3,6% Yêu cầu hàm lượng N dễ tiêu thích hợp tầng đất mặt tương ứng giảm dần từ 21,4 đến 20,8 19,7 mg/100g đất Tương tự, biên độ hàm lượng N dễ tiêu thích hợp thay đổi tương ứng 18,3 - 24,5; 17,2 - 24,4 14,8 - 24,5 (mg/100g đất) Yêu cầu hàm lượng P dễ tiêu thích hợp tầng đất mặt tương ứng giảm dần từ 3,8 đến 3,7 3,5 mg/100g đất Tương tự, biên độ hàm lượng P dễ tiêu thích hợp thay đổi tương ứng 3,3 - 4,4; 3,1 - 4,4 2,7 - 4,4 (mg/100g đất) Yêu cầu hàm lượng K dễ tiêu tối ưu tầng đất mặt tương ứng giảm dần từ 20,1 đến 19,6 18,5 mg/100g đất Tương tự, biên độ hàm lượng K dễ tiêu thích hợp thay đổi tương ứng 17,2 - 23,0; 16,2 - 23,4 14,0 23,0 (mg/100g đất) 22 Nói chung, độ ẩm, pHH2O, hàm lượng mùn, N dễ tiêu, P dễ tiêu K dễ tiêu tầng đất mặt thay đổi tương ứng từ 62 – 78%; 3,5 - 4,8; 2,3 – 3,5%; 15,2 - 23,7; 2,7 - 4,4 14,3 - 22,2 (mg/100g đất) điều kiện thích hợp tái sinh tự nhiên Dầu rái Trái lại, độ ẩm nhỏ 62% lớn 78%, pHH2O nhỏ 3,5 lớn 4,8, hàm lượng mùn nhỏ 2,3% lớn 3,5%, hàm lượng N dễ tiêu nhỏ 15,2 lớn 23,7 mg/100g đất, hàm lượng P dễ tiêu nhỏ 2,7 lớn 4,4 mmg/100g đất hàm lượng K dễ tiêu nhỏ 14,3 lớn 22,2 mg/100g đất yếu tố giới hạn khả tái sinh tự nhiên Dầu rái KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận (1) Những ưu hợp Dầu rái khu vực nghiên cứu hình thành khí hậu ẩm nhiệt đới thuộc cấp II theo phân loại chế độ khô ẩm Thái văn Trừng (1999) Chúng phân bố đồi thấp với độ cao từ 80 m đến 120 m so với mặt biển; độ dốc nhỏ 10 0; đất xám đá hoa cương (2) Tổng số loài gỗ bắt gặp ưu hợp Dầu rái 54 loài; có – lồi gỗ ưu đồng ưu Thành phần loài gỗ ưu hợp Dầu rái có tương đồng cao (3) Những ưu hợp Dầu rái khu vực nghiên cứu phát triển đến giai đoạn ổn định Cấu trúc ưu hợp Dầu rái không theo không gian đứng ngang Dầu rái phân bố cấp D cấp H; tỷ lệ số gia tăng dần theo gia tăng cấp D cấp H Những ưu hợp Dầu rái có khả tái sinh tự nhiên tốt tán rừng Thành phần tái sinh trưởng thành có tương đồng cao (4) Mùa sinh sản Dầu rái cuối tháng 12 kết thúc vào hạ tuần tháng Quả non xuất vào trung tuần tháng kéo dài đến hạ tuần tháng Quả chín từ trung tuần đến hạ tuần tháng Quả phát tán đồng loạt từ thượng tuần đến trung tuần tháng kết thúc vào cuối tháng Thời điểm thích hợp để thu hái Dầu rái đầu tháng 23 đến tháng Sản lượng phát tán sàn rừng gia tăng theo ưu Dầu rái quần thụ (5) Dầu rái có khả tái sinh tự nhiên hạt chồi gốc Đời sống tái sinh Dầu rái trải qua giai đoạn Giai đoạn chịu bóng cao tương ứng với cấp H < 100 cm Giai đoạn ưa sáng tương ứng với cấp H > 100 cm giai đoạn chịu bóng cao, Dầu rái đòi hỏi độ tàn che thích hợp lớn 0,7 giai đoạn ưa sáng, Dầu rái đòi hỏi độ tàn che thích hợp 0,5 – 0,7 diện tích lỗ trống thích hợp 200 – 300 m2 (6) Sự phát triển bụi thảm tươi tán rừng yếu tố kiểm soát tái sinh tự nhiên Dầu rái Độ tàn che bụi nhỏ 0,6 độ che phủ thảm tươi từ 25 – 50% điều kiện tốt cho tái sinh tự nhiên Dầu rái (7) Dầu rái tái sinh tốt quần thụ có số IVI mẹ từ 30 – 32%, số SCI từ 0,4 – 0,5 số CCI từ 1,5 - 1,7 (8) Độ ẩm, pHH2O, hàm lượng mùn, N dễ tiêu, P dễ tiêu K dễ tiêu tầng đất mặt thay đổi tương ứng từ 62 – 78%, 3,5 - 4,8, 2,3 – 3,5%, 15,2 - 23,7 2,7 - 4,4 14,3 - 22,2 (mg/100g đất) điều kiện thích hợp tái sinh tự nhiên Dầu rái Kiến nghị Đề tài phân tích so sánh kết cấu lồi gỗ, cấu trúc quần thụ, tình trạng tái sinh tự nhiên đa dạng loài gỗ UhDaurai Đề tài xác định rõ đặc tính tái sinh tự nhiên Dầu rái tán rừng Từ kết nghiên cứu, đề tài đề xuất số biện pháp nuôi dưỡng tái sinh Dầu rái Vì thế, quan lâm nghiệp địa phương sử dụng kết nghiên cứu để xây dựng biện pháp quản lý rừng phương thức lâm sinh Bên canh đề tài số thiếu sót xác định chưa rõ ràng yếu tố ảnh hưởng đến mùa vụ sinh sản Dầu rái; khoảng cách phát tán hạt giống; kích thước mẹ cho sản lượng nhiều chất lượng tốt nhất; động thái biến đổi mật độ tái sinh Dầu rái tán rừng; nhu cầu ánh sáng theo tuổi con; tỷ lệ tái sinh chuyển từ cấp chiều cao đến cấp chiều cao khác chế tái sinh 24 lỗ trống Hướng giải thiếu sót sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiện mẫu định vị NHỮNG CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ VỀ LUẬN ÁN Đào Thị Thùy Dương, 2017 Ảnh hưởng đặc tính tầng đất mặt đến tái sinh tự nhiên Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb.) rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực tân phú thuộc tỉnh Đồng Nai Tạp chí Khoa học công nghệ lâm nghiệp, Trường Đại học lâm nghiệp Việt Nam, Số 6/2017 Đào Thị Thùy Dương Lê Bá Toàn, 2018 Ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến tái sinh tự nhiên Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb) rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực tân phú thuộc tỉnh đồng nai Tạp chí Nơng nghiệp PTNT, Kỳ tháng 11, Số 22/2018 ... Ảnh hưởng đặc tính tầng đất mặt đến tái sinh tự nhiên Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb.) rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực tân phú thuộc tỉnh Đồng Nai Tạp chí Khoa học cơng nghệ lâm nghiệp,... ảnh hưởng đến tái sinh Dầu rái 3.4.1 Ảnh hưởng độ tàn che Kết nghiên cứu (Bảng 3.8) cho thấy Dầu rái tái sinh tự nhiên cấp CR = 0,4 – 1,0 Dầu rái tái sinh liên tục tán rừng Mật độ tái sinh cấp... lâm nghiệp Việt Nam, Số 6/2017 Đào Thị Thùy Dương Lê Bá Toàn, 2018 Ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến tái sinh tự nhiên Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb) rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai tt , Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai tt

Từ khóa liên quan