Đề thi thử môn Lý 2019 giải chi tiết.

131 145 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 20:04

File word bộ Đề thi thử tốt nghiệp lý 2019 giải chi tiết có lớp 11 Đề thi thử THPT QG – 2018 – 2019 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 – LẦN 13 MÔN: VẬT Câu 1: Một hạt chuyển động với tốc độ 0,6c So với khối lượng nghỉ, khối lượng tương đối tính vật A nhỏ 1,5 lần B lớn 1,25 lần C lớn 1,5 lần D nhỏ 1,25 lần Câu 2: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g = π2 (m/s2) Chu kì dao động lắc A 0,5s B 1,6s C 2s D 1s Câu 3: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Lực kéo tác dụng vào vật không đổi B Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Quỹ đạo chuyển động củga vật đoạn thẳng Câu 4: Trong nguyên tử hidro, với r0 bán kính Bo bán kính quỹ đạo dừng êlectron là: A 9r0 B 16r0 C 25r0 D 12r0 Câu 5: Người ta phân biệt sóng siêu âm, hạ âm, âm dựa vào A biên độ dao động chúng B khả cảm thụ tai người C tốc độ truyền chúng khác D chất vật lí chúng khác Câu 6: Đặt điện áp u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ Tổng trở đoạn mạch LC C 2R D 3R tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết ω = A 0,5R B R Câu 7: Cho phương trình sóng điểm cách nguồn sóng khoảng d (m) là: u = 2cos(100πt - 5πd) (cm) Vận tốc truyền sóng là: A 20 m/s B 40 m/s C 30 m/s D 10 m/s Câu 8: Đặt hiệu điện u = U cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C cường độ dòng điện tức thời chạy mạch i Phát biểu sau đúng? A Ở thời điểm, dòng điện i chậm pha π/2 so với hiệu điện u B Dòng điện i ngược pha với hiệu điện u C Dòng điện i ln pha với hiệu điện u D Ở thời điểm, hiệu điện u chậm pha π/2 so với dòng điện i Câu 9: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = cos(ωt + 0, 25π)(cm) Pha ban đầu dao động B 0,125 π C 0,25 π D 0,5 π A π Câu 10: Chọn nhận xét Tốc độ lan truyền sóng điện từ: A Phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng tần số B Khơng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng phụ thuộc vào tần số C Khơng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng tần số D Phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng khơng phụ thuộc vào tần số Câu 11: Cho nhận xét sau: a tia hồng ngoại nằm vùng ánh sáng khả kiến, tần số tia hồng ngoại nhỏ tần số ánh sáng đỏ b động vật biến đổi tuần hoàn với chu kì gấp hai lần chu kì dao động vật c chu kì dao động, có thời điểm động vật nửa d Khi từ VTCB hai biên vận tốc gia tốc chiều e hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn khơng đổi theo thời gian Đề thi thử THPT QG – 2018 – 2019 f chất khí hay lỗng bị kích thích (bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện) phát g không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng, phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng h Năng lượng phôtôn ánh sáng tím lớn lượng phơtơn ánh sáng đỏ i Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau j Vật nung nóng nhiệt độ thấp phát tia hồng ngoại Nhiệt độ vật 20000C bắt đầu phát tia tử ngoại Số nhận xét là? A B C D Câu 12: Cho nhận xét sau: a Quang phổ Mặt Trời thu mặt đất quang phổ vạch phát xạ b Tại điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường từ trường dao động vuông pha c Sự tạo thành quang phổ vạch hiđrơ giải thích thuyết sóng ánh sáng d Hiện tượng điện trở chất bán dẫn giảm mạnh có ánh sáng chiếu vào gọi tượng quang dẫn e Quang phổ vạch đèn Natri nóng sáng giống quang phổ mảnh Natri nóng sáng phát f Bước sóng giới hạn tượng quang dẫn dài tượng quang điện g Đối với chất khí có áp suất thấp, nhiệt độ, số lượng vạch đen quang phổ vạch hấp thụ số lượng vạch màu quang phổ vạch phát xạ h Thuyết lượng tử ánh sáng giải thích hình thành quang phổ vạch chất khí i Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến j Quang phổ vạch tăng số lượng vạch nhiệt độ tăng Số nhận xét không là? A B C D Câu 13: Chọn câu sai nói sóng dừng xảy sợi dây? A Hai điểm đối xứng qua điểm nút dao động pha B Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng nửa chu kì C Khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề phần tư bước sóng D Hai điểm đối xứng qua điểm nút dao động ngược pha Câu 14: Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện xoay chiều u = U0 cosωt, cường độ dòng điện chạy qua có biểu thức U U π π U U   A i = cos  ω t+ ÷ B i = cos ( ωt+π ) C i = cos  ω t- ÷ D i = cos ( ω t ) R  2 R R  2 Câu 15: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (V) có pha thời điểm t A 100πt B 50πt C R D 70πt Câu 16: Gọi T chu kỳ bán rã chất phóng xạ Biểu thức tính số phóng xạ ln T ln A λ = B λ = C λ = D λ = 2T ln T T Câu 17: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc tượng A phản xạ ánh sáng B giao thoa ánh sáng C phản xạ toàn phần D tán sắc ánh sáng Câu 18: Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng A quang điện B huỳnh quang C tán sắc ánh sáng D quang - phát quang Câu 19: Điện áp hai cực vôn kế xoay chiều u = 100 cos100πt (V) Số vôn kế A 141 V B 100 V C 50 V D 70 V Đề thi thử THPT QG – 2018 – 2019 Câu 20: Gọi bước sóng λo giới hạn quang điện kim loại, λ bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại đó, để tượng quang điện xảy A cần điều kiện λ ≤ λo B phải có hai điều kiện: λ > λo cường độ ánh sáng kích thích phải lớn C phải có hai điều kiện: λ = λo cường độ ánh sáng kích thích phải lớn D cần điều kiện λ > λo Câu 21: Dao động tắt dần A có biên độ giảm dần theo thời gian C có biên độ khơng đổi theo thời gian B ln có lợi D ln có hại Câu 22: Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân tỏa lượng C phản ứng tổng hợp hạt nhân B phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng hạt nhân Câu 23: Khi nói tia Rơnghen (tia X), phát biểu sau sai? A Tia Rơnghen xạ điện từ có bước sóng khoảng 10-11m đến 10-8m B Tia Rơnghen có khả đâm xuyên mạnh C Tia Rơnghen có bước sóng dài đâm xuyên mạnh D Tia Rơnghen dùng để chiếu điện, trị số ung thư nông Câu 24: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1 = 3cos10π t ( cm ) x2 = cos(10π t + 0,5π ) ( cm ) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 25: Chọn câu trả lời Công thức sau dùng để tính chu kì dao động riêng mạch dao động? C L A T = 2π B T = 2π LC C T = 2π D T = 2π LC L C Câu 26: Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt α phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y 2v 4v 4v 2v A A + B A + C A − D A − Câu 27: Cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u = 250 2cos( 100πt) V cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây 5A dòng điện lệch pha π / so với u Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X ( X đoạn mạch nối tiếp gồm phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện) để tạo thành đoạn mạch AB Đặt điện áp u vào hai đầu AB Cường độ dòng điện hiệu dụng qua AB 3A; điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha π / so với điện áp hai đầu đoạn X Công suất tiêu thụ X A 600W B 300W C 200 W D 300 W Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc ban đầu khoảng cách mặt phẳng khe D, di chuyển khoảng ΔD điểm M ảnh quan sát vân sáng bậc k 4k Khi giảm khoảng cách quan sát mặt phẳng hai khe xuống 2/5 khoảng cách ban đầu M quan sát vân gì? Chọn phương án A Vân tối thứ 4k B Vân sáng bậc 4k C Vân tối thứ 2k D Vân sáng bậc 2k Câu 29: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30 µm vào chất thấy chất phát ánh sáng có bước sóng 0,50µm Cho cơng suất chùm sáng phát quang 1% công suất chùm sáng Đề thi thử THPT QG – 2018 – 2019 kích thích Tỉ số số phơtơn ánh sáng phát quang số phơtơn ánh sáng kích thích phát khoảng thời gian gần giá trị sau A 1,7% B 4% C 2,5% D 2% Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều có u = 100 cos(ωt) V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có ZC = R Tại thời điểm điện áp tức thời điện trở 50V tăng điện áp tức thời tụ A – 50V B 50V C – 50 V D 50 V Câu 31: Cho mạch RLC nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng định tần số f thay đổi Khi điều chỉnh tần số đến giá trị f hiệu điện hai đầu phần từ R, L, C cường độ dòng điện mạch lúc 2(A) Vậy điều chỉnh tần số đến gía trị 2f0 cường độ dòng điện mạch có giá trị là: A 1,125 (A) B (A) C (A) D 2 (A) 13 Câu 32: Gọi τ khoảng thời gian để số hạt nhân đồng vị phóng xạ giảm bốn lần Sau thời gian 2τ số hạt nhân lại đồng vị phần trăm số hạt nhân ban đầu? A 25,25% B 6,25% C 13,5% D 93,75% Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách hai khe đến quan sát D = m, nguồn sáng gồm xạ λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,6 μm Trên giao thoa, khoảng cách nhỏ hai vị trí có vân sáng là: A 1,2 mm B 0,4 mm C 2,4 mm D 0,8 mm Câu 34: Một mạch chọn sóng cộng hưởng gồm cuộn cảm tụ xoay Khi điện dung tụ C mạch bắt sóng có bước sóng λ1 = 10m, điện dung tụ C2 mạch bắt sóng có bước sóng λ2 = 20m Khi điện dung tụ C3= 12C1+C2 mạch bắt sóng có bước sóng là: A λ3 = 40m B λ3 = 28,57m C λ3 = 140m D λ3 = 30m Câu 35: Dao động điện từ mạch LC dao động điều hòa, hiệu điện hai tụ u 1= 8V cường độ dòng điện i = 0,08A ; hiệu điện u = 4V cường độ dòng điện i = 0,106A Biết L = 80mH, điện dung tụ điện : A 8,06µF B 40,3mF C 4,03µF D 80,6mF Câu 36: Một sóng hình sin lan truyền dọc theo trục ox (hình vẽ) Biết đường nét đứt hình dạng sóng t = 0(s), đường nét liền hình dạng sóng thời điểm t 1(s) Biết tốc độ truyền sóng v = 0,5m/s, OC = 50cm, OB = 25cm Giá trị t1 nhận là: A 1,25(s) B 3(s) C 0,5(s) D 5,5(s) Câu 37: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60 Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90g chiều dài dây treo 1m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 5,8.10-3 J B 6,8.10-3 J C 4,8.10-3 J D 3,8.10-3 J Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm Khi nối tắt tụ C điện áp hiệu dụng hai đầu R tăng lần dòng điện hai trường hợp vuông pha Hệ số công suất mạch sau nối tắt C 1 A B C D 2 Đề thi thử THPT QG – 2018 – 2019 Câu 39: Mạch xoay chiều RLC không phân nhánh mắc vào hai đầu máy phát điện xoay chiều Khi tốc độ quay roto 2n(vòng/phút) cơng suất 5P lúc mạch có tính cảm kháng Khi tốc độ quay pha Khi tốc độ quay roto n(vòng/phút) cơng suất P hệ số cơng suất roto n (vòng/phút) cơng suất gần giá trị sau A 6,2P B 3,2P C 2,6P D 4,1P Câu 40: Có nguồn chất phóng xạ A B ban đầu số hạt hai chất trộn lẫn với tạo thành hỗn hợp phóng xạ Biết chu kì phóng xạ hai chất T T2 với T1 = 2T2 Sau thời gian t hỗn hợp lại 25% tổng số hạt ban đầu Giá trị t gần A 0,69T1 B 2T1 C 3T1 D 1,45T1 Câu 41: Hai chất điểm dao động điều hòa tần số phương dọc theo theo hai đường thẳng song song với trục Ox, vị trí cân chúng nằm đường thẳng qua O vng góc với Ox Phương trình dao động hai chất điểm x1 = A1cos(ωt + φ1) x2 = A2cos(ωt + φ2) Trong trình dao động, gọi d1 giá trị lớn tổng li độ dao động chất điểm, gọi d khoảng cách cực đại hai chất điểm xét theo phương Ox Biết d = 2d2 độ lệch pha dao động so với dao động hai nhỏ 900 Độ lệch pha cực đại dao động dao động hai gần giá trị sau đây? A 36,870 B 53,130 C 44,150 D 87,320 Câu 42: Một nguồn âm đặt O môi trường đẳng hướng Hai điểm M N môi trường tạo với O thành tam giác Mức cường độ âm M N 25,8 dB Mức cường độ âm lớn mà máy thu thu đặt điểm đoạn MN A 29 dB B 26 dB C 27 dB D 28 dB Câu 43: Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân Li đứng yên tạo hạt α hạt X theo phản ứng p + 73 Li → α + X Biết phản ứng tỏa lượng hạt α có động với hạt X Lấy khối lượng hạt theo đơn vị u gần số khối chúng Gọi ϕ góc tạo hướng chuyển động hạt α với hạt X Giá trị nhỏ ϕ gần giá trị sau ? A 138,60 B 1200 C 1500 D 69,30 Câu 44: Mạch xoay chiều RLC khơng phân nhánh với cuộn cảm có độ tự cảm biến đổi Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi vào hai đầu mạch dung kháng tụ 50Ω Người ta nhận thấy thay đổi độ tự cảm L để cảm kháng cuộn dây 100 Ω 300 Ω điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị Vậy điện trở R mạch A 50 Ω B 25Ω C 50 Ω D 19Ω Câu 45: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 25N/m đầu gắn với bi nhỏ có khối lượng m = 100g Tại thời điểm t = thả cho lắc rơi tự cho trục lò xo nằm theo phương thẳng đứng vật nặng phía lò xo Đến thời điểm t = 0,02 30 (s) đầu lò xo đột ngột bị giữ lại cố định Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10 Bỏ qua ma sát, lực cản Vận tốc bi thời điểm t2 = t1 + 1/10 (s) có độ lớn gần giá trị sau đây? A 109,5 cm/s B 63,2 cm/s C 89,4 cm/s D 209,5 cm/s Câu 46: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5m Ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc vùng ánh sáng khả kiến có bước sóng λ1 λ2 = λ1 + 0,1μm Khoảng cách gần hai vân sáng màu với vân trung tâm 7,5mm Bước sóng λ1 có giá trị là: A 0,5 μm B 0,4 μm C 0,65 μm D 0,6 μm Câu 47: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp O O2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = cos(100πt) (uA uB tính cm, t tính s) Cố định nguồn O Đề thi thử THPT QG – 2018 – 2019 tịnh tiến nguồn O2 đoạn thẳng O1O2 đoạn x = O1O2 dao động với tốc độ cực đại là: A 6π m/s B 6π m/s Câu 48: λ vị trí trung điểm I ban đầu đoạn C 12π m/s D 6π m/s Thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,75 µ m, khoảng cách hai khe S1,S2 1mm Màn quan sát E gắn với lò xo dao động điều hòa dọc theo trục đối xứng hệ Ban đầu E vị trí cân vị trí mà lò xo khơng biến dạng, lúc khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát E 2m Truyền cho E vận tốc ban đầu hướng xa mặt phẳng chứa hai khe để dao động điều hòa theo ngang với biên độ A = 40 cm chu kì T = 4,5 s Tính thời gian kể từ lúc E dao động đến điểm M cách vân trung tâm 19,8mm cho vân sáng lần thứ A 0,75s B 1,125s C 2,25s D 1,875s Câu 49: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang quanh vị trí cân O với biên độ A, lúc lắc qua vị trí có động lò xo giãn người ta giữ cố định điểm lò xo, kết làm lắc dao động điều hòa với biên độ A’ Tỉ số biên độ A B 10 C D A' A Câu 50: Cần truyền tải công suất điện điện áp định từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ dây dẫn có đường kính dây d Thay dây truyền tải dây khác có chất liệu đường kính 2d hiệu suất truyền tải 91% Hỏi thay dây truyền tải loại dây chất liệu có đường kính 3d hiệu suất truyền tải điện A 96% B 94% C 92% D 95% - HẾT Đề thi thử THPT QG – 2018 – 2019 Mã đề: 210 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 10 29 11 30 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 17 36 37 18 38 19 39 A B C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 THPT NĂM 2019 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 04 trang) Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn kiểm tra thành phần:VẬT Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề 201 20 40 Đề thi thử THPT QG – 2018 – 2019 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT C1 C2 11 (4 câu) C5 C7 1 C1 C2 C3 12 (36 câu) C4 C5 C6 C7 11: ( 4câu) Câu 19:Hai điện tích điểm q1 = 40 nC q2 = 50 nC đặt chân không cách cm Biết k = 9.109 N.m2/C2 Độ lớn lực điện tương tác hai điện tích A.2.10-6N B.2.10-2 N.C.2.10-4 N HD: F = 9.109 D 2.10-3N Câu 25:Cho mạch điện có sơ đồ hình bên Các bóng đèn có ghi Đ (60 V – 30 W)và Đ2 (25 V – 12,5 W) Bỏ qua điện trở dây nối Nguồn điện có suất điện động E = 66 V, điện trở r = Ω bóng đèn sáng bình thường Giá trị R1 A 12Ω.B Ω C Ω.D 10Ω q1q2 ε r2 Đ1 E,r + Điện trở R1: R1 = ( E − Ir ) − U d ( 66 − 1.1) − 60 = I Đ2 R1 Pdm1 P = 0,5A ; I dm = dm = 0,5A + Các đèn sáng bình thường HD: + I dm1 = U dm1 U dm nên I=Iđm1+Iđm2=1A R2 = 5(Ω) Câu 20:Một nam châm chuyển động lại gần vòng dây dẫn kín, từ thơng qua vòng dây biến thiên, vòng dây xuất dòng điện cảm ứng Bản chất tượng cảm ứng điện từ trình A thànhđiện năng.B điện thành cơnăng C nhiệt thànhcơ D thành nhiệtnăng Câu 26:Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính A, cho ảnh A 1B2 ảnh thật Nếu vật tịnh tiến lại gần thấu kính 30 cm (A nằm trục chính) ảnh A2B2 ảnh thật Biết khoảng cách vật ảnh hai trường hợp A2B2 = 4A1B1 Tiêu cự thấu kính nàylà A.20 cm B.10cm C 25 cm D 15cm HD: + Vật ảnh dịch chuyển chiều,khoảng cách vật ảnh hai trường hợp nên vật tịnh tiến lại gần thấu kính 30 cm ảnh tiến xa thấu kính 30cm  f 4f    f − (d − 30) = f − d ⇒ d = f + 40   + Ta có:  k2 = 4k1 ⇒    f − (d '+ 30) = 4( f − d ') ⇒ d ' = f + 10   f f d d ' ⇒ f = 20(cm) + Có f = d +d' Chương 1: Dao động (6 câu) Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực tiểu vị trí cân chiều với vectơ vậntốc B độ lớn cực đại vị trí biên chiều ln hướng rabiên C độ lớn không đổi chiều hướng vị trí cânbằng D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ chiều hướng vị trí cânbằng Câu 11: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với số góc A k m B m k C 2π m k D 2π k m Đề thi thử THPT QG – 2018 – 2019 Câu 22: Xét hai dao động điều hòa phương, chu kì T Nếu thời điểm ban đầu độ lệch pha hai dao động ∆ϕ hai vật chuyển động ngược thời điểm t = 0,5T, độ lệch pha hai dao động A.∆ϕ-π/2 B.∆ϕ C.∆ϕ+ π D.∆ϕ +π/2 Câu 40: Một vật có khối lượng 200 g, dao động điều hòa quanh vị trí cân Đồ thị hình bên mơ tả động vật (Wđ) thay đổi phụ thuộc vào thời gian t Tại t = 0, vật có li độ âm Lấy π2 = 10 Phương trình dao động vật   A x = 5cos  4π t − 3π  ÷(cm)  Wđ(mJ) π  40 ÷(cm) 4  20 π  C x = cos  8π t + ÷(cm) 4  O 0,25 3π   t(s) D x = cos  8π t − ÷(cm)   2π = 4π rad / s ; W = mω A2 → A = 5cm; t=0 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Lý 2019 giải chi tiết., Đề thi thử môn Lý 2019 giải chi tiết.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn