4530 BGDDT NGCBQLGD(HD CHUAN GIAO VIEN)

35 245 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 19:49

BO GIAO DUC VA DAO TAO CO_ NG HOA VA HQI CHU NGHIA VIET NAM Hoc 14p - Tir - I-14nh phtic S : 4,552BGDDT-NGCBQLGD Ha N0i, thcing iOnam 2018 V/v huong an that hien Thong to s6 20/2018/TT-BGDDT ngdy 22/8/2018 ban hanh quy dinh chuan gido vien co sa gido duc pito thong Kinh Cac so giao due va dao tax:, Ngay 22 thang nam 2018, Be Gido duc va Dao tan (GDDT) da ban hanh Thong tu se 20/2018/TT-BGDDT kern theo Quy Binh chuan nghe nghiep gido vien co so' giao chic phe thong (sau day gpi tat la Thong tu se 20/2018/TT-BGDDT) De viec trien khai Thong tu se 20/2018/TT-BGDDT dung quy dinh, hieu qua, thiet thgc, c6 tac Ong tich cac den cong tac phat trien dei ngu gido vien co so gido due pile thong, Be GDDT huOng dan met se nei dung cu the nhu sau: 1.COng tac chi dao thgc hien Can cu Thong tu so 20/2018/TT-BGDDT, so GDDT giao met don vi truc thuec se( lam dau m6i chit tri, xay dung ke hoach trien khai, chi dao, huOng dan, kiem tra va tong hop ket qua that hien dia cac phong gido due va dao tao, cac co so gido due phe thong truc thuec; tang cueing cong tac truyen thong, phe bien de cac don vi, ca nhan c6 lien quan nam \Tang va thuc hien dung quy dinh; day manh Ung dung cong nghe thong tin quart 1Y, kiem tra, tong hop ket qua danh gia theo chuan gido vien co so' gido due pile thong Danh gia theo chuan gido vien co so' gido duc 0.6 thong 2.1 Trong truOng hop dac biet (vi du: co quan quail Iy cac cap chpn, Cu ngtroi dugc su dong Y cua co quan quail lY cap tren, ngubi tham gia cac khoa dao dirng dau co so gido duc 016 thong rut ngan chu kY danh gia va thuc hien danh gia gido vien mot nam met Van vao cuei nam hoc theo day dU quy trinh quy dinh tai khoan Dieu 10 Quy dinh chuan nghe nghiep gido vien co gido dye phe thong ban hanh kem theo Thong tu se 20/2018/TT-BGDDT (sau day gpi tat la Quy dinh chuan nghe nghiep gido vien) 2.2 Viec tap hop minh chtirrig (cac tai lieu, tu lieu, su vat, hien tuong de xac that met cach khach quan mac dO dat dtroc that hien day hoc va gido duc hoc sinh cac co so giao duc phe thong theo quy dinh tai ThOng tu se 20/2018/TTBGDDT) de phuc vu viec danh gia can chi' deng thuc hien tir dau nam hoc Qua trinh tap hop minh chlmg gido vien can tham khao vi du minh chimg tai Phu lac I kern theo ding van 2.3 Viec thgc hien quy trinh danh gia theo Dieu 10 cila Quy dinh chuan nghe nghiep gido vien tham khao bieu mau tai Phu lac II kern theo ding van Gido vien co sOr gido dgc phe thong cot can 34:Theo yeu can dia co quan quail 1ST cap tren gan vai hog d'Ong chuyen mon cua nganh, dm dia phuong ve viec lira chgn gido vien co so gido dgc thong cot can, nguoi dung dau co so gido dgc phe thong, truong phOng GDDT, giam doe sa GDDT can Cu vao tieu chuan lira chgn dupe quy dinh tai khoan Dieu 12 dm Quy dinh nghe nghiep gido vien lira chgn va phe duyet danh sach gido vien co so gido dgc phe thong cot can a 3.2 Can cur vao nhiem vg cua gido vial co so gido dgc phe thong cot can dugc quy dinh tai khoan 3, Dieu 12 Quy dinh chuan nghe nghiep gido vien, so GDDT huOng clan phong GDDT va cac co so gido dgc th6ng true thuOc van dung that hien the (10 quy d6i nhiing hog &Ong cua gido vier' co so gido dgc thong cot can -het day de tinh s6 gio giang day theo quy dinh tai Thong tu se 15/2017/1T-BGDDT 09/6/2017 dm BO truOng BO GDDT sua dei, be sung mot se dieu caa Quy dinh the dO lam viec doi vOi gido vien phe thong ban hanh kern theo Th6ng tu se 28/2009/TT-BGDDT 21/10/2009 dm BO truang BO GDDT ban hanh quy dinh ve the dO lam viec dei vai gido vien ph6 thOng (nen co) Bao cao ket qua thgc hien Cac so GDDT tong hop ket qua danh gia theo chuan nghe nghiep gido vien co so gido dye phe thong bap cao BO GDDT truac 30 thang hang nam theo quy dinh Bang tong hop ket qua danh gia theo chuan hieu truang theo Ph-v lac III kern theo ding van Trong qua trinh trien khai thgc hien neu c6 kho khan, vuong mac can bao cao kip tiled ve BO GDDT (qua Cgc Nha gido va Can 1)9' guar1- 13'T gido dgc, s6 35 Dg Co Viet - Quan Hai Ba Trung - Ha NOi, email: cucngs@moet.gov.vn) Noi nh(in: - Nhu ten; bap cao);, - BO truang - Cae GDTrH, GDTH (a ph/h); - Luu VT, Cue NGCBQLGD (5) KT BO TRVONG TRU'ONG guyen Hfru Do PHV LVC I Vi du ye minh chirng sir dung danh gia theo chu'an gido vien co' so' gido due phii thong (Kern theo cong van s a450/ BGDDT-NGCBQLGD ngaya f thangdoncim 2018) Minh chnng vi du clued day chi mang tinh chat goi y Viec lga awn va sir dung cac minh chdng qua trinh danh gia can phi) hop Wei thuc tin cua nha trirgng va dia phirang darn bao theo quy dinh tai Thong Pr so 20/2018/TT-BGDDT Tien chi Mite di) dat dirge oda tieu chi Vi du v'e minh chfrng Tieu chuAn 1: PhAm chAt nha giao Tuan tin) cac quy dinh va ren luyen ve dao dire nha gido; chia se kinh nghiem, h6 trg ding nghiep ren luyen dao arc va tao dung phong each nha gido Tien chi Dat: Thuc hien nghiem tuc Ban danh gia va phan loai gido Dao chic cac quy dinh ve dao dgc nha vien (phieu danh gia va phan loai vien gido nha gido chnc)/ket luan dm cac dot tra, kiem tra (neu c6)/bien ban hop nhem chuyen rnon/t6 chuyen mon/hOi Eng nha trugng ghi nhan ve viec giao vien thgc hien nghiem tic quy dinh ve dao chic nha gido, khang vi pham quy dinh day them, hoc them ; hoac ban kiem diem ca nhan có xac nhan dm chi bO nha trugng/ban nhan xet dang vien hai chieu c6 xac nhan dm chi hg not et/ tin ghi nhan gido vien c6 pham chat dao dire, lgi sang tot (ne la dang vien); hoac bien ban hop cha me hoc sinh ghi nhan gido vien nghiem tuc, (red xd dung mgc Ei vgi hoc sinh Kha: Co tinh than to hoc, to Ban danh gia va phan loai gido ren luyen va ,phan Eu nang vien (phieu danh gia va phan loai vien cao pham chat dao dire nha chdc)/bien ban hop nhom chuyen giao mOn/t6 chuyen mon/h6i Eng nha trugng/ ban kiem diem ca nhan c6 xac nhan cga chi b6 nha trugng/ban nhan xet Eng vien hai chieu c6 xac nhan dm chi b6 not cu trn (ri6u la Eng vien) ghi nhan giao vien thgc hien nghiem hie quy dinh ye dao dire nha gido, khong vi pham quy dinh day them, hoc them va c6 tinh than to hoc, to ren luyen, phan dau nang cao pham chat dao arc nha giao; hoac cong van cir gido yieniquyet dinh phan cong/hinh anh gido vien xueng tan cac then, ban, nha hoc sinh deng vien cha me hoc sinh cho cac em den tru6ng Tot: La tam guang mall muc ye dao dire nha gido; chia se kinh nghiem, ho try deng nghiep ren luyen dao dirc nha gido - Ban danh gia va phan loai gido vien (phieu danh gia va phan loai vien chirc) ghi nhan gido vien hoan xuat sae nhiem vu; hoac dat danh hieu chien si thi dua (neu co); Thu cam on, khen ngoi cita cha me hoc sinh/deng nghiep/nhom chuyen mon/t6 chuyen mon/ban Om hieu/cac to chirc ca nhan phan anh tich cue ye gido vien co pham chat dao dire mau Inge; hoac gido vien bao kien trao dei, thao ca.() chuyen luau nhom chuyen , mon/to chuyen mon/nha tru6ng ye nhirng kinh nghiem ren luyen, nang cao pham chit ciao arc; hoac hinh anh, tam guong gido vien ding nha tru6ng vuot qua nhttng kilo khan (do thuc hien muc thien tai, bac, lii ) tieu va ke hoach day hoc - a/,', a Tieu chi Phong each nha gido - Khong mac trang pluric hoac c6 Dat: Co tac phong va each thdc lam viec phi' hop vai 16i not phan cam, khong lam cac viec cong viec dm gido vien co sO vi pham dao dire nha gido; - Ban danh gia va phan loai gido gido due pito thong vien (phieu danh gia va phan loai vien chdc)/bien ban hop nham chuyen mon/t6 chuyen mon/h6i deng nha tru6ng/ket qua that hien ne nep vao lap, tien de thuc hien cong viec ghi nhan giao vien c6 tac phong, phong each lam viec pha hop vai cong viec day hoc, giao due - Khong mac trang phirc hoac c6 Kha: CO 32 thgc to ren luyen tao phong each nha giao man 161 not phan cam, khong lam cac viec muc; anh huomg tot den hoc vi pham dao dile nha giao; - Ban danh gia va phan loai giao sinh vien (phieu danh gia va phan loai vien chgc)/bien ban hop nham chuyen mon/t6 chuyen mon/h6i d6ng nha trueeng/cha me hoc sinh/ket qua thgc hien ne nep vao 16p, tien de that hien cong viec ghi nhan giao vien c6 tac phong, phong cach lam viec phu hop v6i cong viec day hoc, giao due va coy thirc ren luyen, phan dau xay dgng tac phong lam viec mdu mgc, khoa hoc, tac Ong tich cgc tai hoc sinh lap day hoc/chit nhiem; hoac ket qua hoc tap, ren luy'en cila hoc sinh 16p day/clan nhiem c6 sit tien bP Tot: La tam guang mau mgc - Ban danh gia va phan loai giao v'e phong each nha gido; anh vien (phieu danh gia va phan loai vien hu6ng tot va hP fro d6ng claire) ghi nhan giao vien hoan nghiep hinh phong each xudt sac nhiem vu; hoac dat danh hieu chien si thi dua; nha giao - Gidy khen/bien ban hop/Y kien ghi nhan cUa d6ng nghiep/nhem chuyen mon/t6 chuyen mon/ban giam hieu/cdp trenicha me hoc sinh ye viec giao vien e6 phong each mau Inge thus hien nhiem vu day hoc, giao duc; - Ket qua hoc tap, ren luyen cila hoc sinh 16p day/chil nhiem c6 sit tien bP/vagt mgc tieu de ra; hoac giao vien coy kien chia se tai bu6i hop nhom chuyen mon/t6 chuyen mon/hOi d6ng nha tru6ng ve kinh nghiem, bien phap, each thgc tao dung phong each nha giao phii hop tinh hinh thgc tien cna nha truOng, dia phuang va quy dinh dm nganh Tieu chuAn Phat trien chuyen mon, nghiep vu Nam vttng chuyen mon va thao nghiep vu;, thuang xuyen cap nhat, nang cao nang hie chuyen mon va nghiep vu dap Ong yeu cau doi mai gido duc Tien chi Phat 3: trien chuyen mon ban than Dat: Dat chuan trinh dO dao tao va hoan day du cac khoa dao tao, b8i duang kien thdc chuyen mon theo quy dinh; co ke hoach thuerng xuyen hoc tap, boi duOng phat trien chuyen mon ban than - Bang tot nghiep chuyen nganh dao tao d8i vai tong cap hoc theo quy dinh; Kha: Chu Ong nghien ciru, cap nhat kip thai yeu eau dOi mai ve kien thdc chuyen mon; van dung sang tao, phn hop cac hinh thdc, phuang phap va Iva chon not dung hoc tap, boi duang, nang cao nang loc chuyen mon dm ban than - Bang tot nghiep chuyen nganh dao tap ,dOi vai tOng cap hoc va cac van bang/chdng chi/giay , chimg nhan/giay xac nhan ket qua boi duOng thuong xuyen theo quy dinh; TOt: Huang dan, hO tro dOng nghiep va chia se kinh nghiem ve phat trien chuyen mon cna ban than nham dap Ong yeu cau dOi mai gido due - Bang tot nghiep chuyen nganh ciao tau , M vai tirng cap hoc va cac van bang/chUng chi/giay , chOng nhan/giay xac nhan ket qua boi duOng thuang xuyen theo quy dinh/ke hoach ca nhan hang nam ve boi duang thuang xuyen the hien doge viec van dung sang tao, phn hop vai cac hinh thOc, phuang phap loa chon nOt dung hoc tap, bOi dui:Mg; - Bien ban du giO chuyen de47 kien trao del/de xuat/bien phap/gial phap/sang kien trien khai thvc hien nhiem vu va phat trien chuyen mon nha truang/theo yeu can cda phong GDDT/Sey GDDT duoc ghi nhan - Cac van bang/chOng chi/gi'ay chOng nhan/giay xac nhan hoan ke hoach bOi duang thoOng xuyen theo quy dinh - Ke hoach ca nhan hang nam ve bOi duong thuang xuyen the hien duoc viec van dung sang tao, phn hop vai cac hinh thdc, phuong phap Iva chon not dung hoc tap, bOi dutmg Tieu chi Xay 4: dung ke hoach day va hoc gido duc theo hugng phat hien pham chat, nang lite hoc sinh - Ban ke hoach day hoc va gido Bat: Xay Ong dugc ke hoach due dupe nhom chuyen matte day hoc va gido due chuyen mon/ban giarn hieu thong qua; - Ban danh gia va phan loai gido vien (phieu danh gia va phan loai vien chttc)/s6 ghi dau 1)4 se bao giang /bien ban kiena tra dm nhom chuyen rnon/t6 chuyen mon/ban giant hieu ghi nhan viec tithe hien day hoc va gido due theo dung ke hoach - Ban danh gia va phan loai gido Kha: Chu Ong dieu chinh ke hoach day hoc va gido due vien (phieu danh gia va phan loai vier' phn hey vgi dieu kien thirc to chnc)/s6 ghi dau bai, s6 bao cha nha trugng va dia phuong giang /bien ban kiem tra dm nhOm chuyen rnon/t6 chuyen mon/ban giant hieu ghi nhan viec dieu chinh ke hoach/co bien phap/giai phap dgi mai, sang tao, dieu chinh that hien cong viec theo ke hoach day hoc va gido due phu hyp vai dieu kien tithe tien dia phugng; - Ket qua Inge tap, ren luyen cha hoc sinh lap dugc phan , ceng giang day/chit nhiern c6 sr tien be nam hoc - Ban ke hoach day hoc va OD Tot: HtrOng dan, ho try dong nghiep viec xay Ong ke (Luc duet nhom chuyen mon/t6 chuyen mon/ban giant hieu thong qua hoach day hoc va gido dhc va ket qua hoc tap, ren luyen dm hoc sinh lop dupe phan cong giang day/chit nhiem có sit tien be rg ret/vug-t mac tieu de nam hoc; - Bien ban hop nhom chuyen inon/t6 chuyen mon/h'gi dong nha thong (hoac y kien ghi nhan th dong nghiep/nhom chuy'en, mon/to chuyen mon/ban giam hieu/cap hen) ghi nhan ve viec gido vien coy kien trao dOi, hugng dan, 116 try (fang nghiep, de xuat bien phap xay Ong, thirc hien hieu qua ke hoach day hoc, gido dhc; hoac gido vien that hien bao cao chuyen de/co y kien chia se, huang dan each thirc, bien phap xay dung ke hoach day hoc, gido due phi] hap vai yeu cau mon hoc, ke hoach dm nha truang va phu hap vai tinh hinh hoc tap, ren luyen ana hoc sinh citing dugc cac Dat: • ' Ap TiEu chi phuong phap day hoc va gido 5: Sir dung phat trien pham chat, phuongduc nang lac cho hoc sinh phap day va hoc gido due theo huang phat trien pham chat, nang luc - Ban ke hoach day hoc va gido ,• , , duc the hien ro nave tieu, not dung, yeu cau, phuong phap day hoc va gido (Inc dugc dp dung nham phat trien pham chat, nang luc cho hoc sinh dugc nhom chuyen mon/te chuyen mon/ban giam hieu thong qua; - Phieu du gia dugc danh gia va xep loaf trung binh (dat) tra len/bien ban sinh hog chuyen mon/sinh hog chuyen de, ghi nhan gido vien ap dung dugc cac phuong phap day hoc va gido duc phat trien pham chat, gang luc cho hoc sinh KU: Chir clang cap nhat, van dung linh hog va hieu qua cac phuong phap day hoc va giao duc dap irng yeu cau doi mai, phn hap vai dieu kien thuc to - Phieu du gig' dugc 'huh gia va xep loci kha ger len/y kien ghi nhan, danh gia tir dang nghiep/nhom chuyen mon/to chuyen mon/ban giam hieu/cap tren/cha Inc hoc sinh, ghi nhan gido vien da van dung linh hoat va hieu qua cac phuong phap day hoc, gido duc dap irng yeu cau doi mai, phil hap vai dieu kien thgc to dm lap, cilia nha truang; - Ket qua hoc tap, ren luyen cilia hoc sinh dugc phan tong giang clay/chU nhiem có sir tien be Tat: Huang dan, 118 trg dong nghiep ve kien thgc, ki gang va kinh nghiem van dung nhang phuong phap day hoc va, gido , cinc theo huang phat trien pham chat, nang lire hoc sinh - Phieu du gig dugc danh gia va loci tot (glop, ghi nhan giao vien da van dung hieu qua cac phuong phap day hoc, gido duc dap ung yeu cau doi mai, phil hap vai dieu kien that to dm lap hoc, dm nha truang; - Ket qua hoc tap dm hoc sinh duqc phan cong giang day/chn nhiem co sir tien IDO rO ret/virot muc tieu de ra; - Bien ban cac et* hop/sinh boat chuyen mon ghi nhan viec giao vier' có trao d6i, thao luan, chia se kinh nghiem, huong don van dung nhiing phuong phap day hoc va giao dpc theo huong phat trien pham chat, nang 1uc hoc sinh; hoac bao coo chuyen de ve bien phap/giai phap lien quan den dei mai phuong phap day hoc duqc nha trurng/phong GDDT/Sa GDDT xac nhan; hoac bang khen/giay khen gido vien day gioi Tieu chi 6: Kiem tra, danh gia theo huong , phat trien pham chat, nang Luc hoc sinh - Ban ke hoach day hoc va giao Dat: Sir dung cac phuong phap kiem tra danh gia ket due the hien rO muc tieu, not dung, qua hoc tap va sir tien b9 dm yeu can, phuong phap kiem tra danh gia dirgc sir dung dam bao vi sir tien hoc sinh b9 oh hoc sinh va theo dung quy dinh ducfc nhom chuyen mon/to chuyen mon/ban giam hieu thong qua; - Phieu dg gia dugc danh gia va xep loai trung binh (dat) ghi nhan viec sir dung cac phuong phap kiem tra danh gia hoc sinh theo dung quy dinh KM: Chu Ong cap nhat, van dung sang tao cac hinh thire, phuong phap, cong cu kiem tra, danh gia theo huong phat trien pham chat, nang lire hoc sinh Phieu du giO danh gia va xep loai kha tra len/Y kien ghi nhan, danh gia dm deng nghiep/nhom chuyen mon/t9 chuyen mon/ban giam hieu, the hien duov rO viec van dung sang tao cac hinh thirc, phuong phap, cong cu kiem tra danh gia theo dung quy dinh va theo huong phat trien pham chat, nang lire hoc sinh; - Ket qua hoc tap, ren luyen dm hoc sinh dugc phan cong giang day/chn nhiem có sir tien be - T6t: HuOng dan, h6 trg d6ng - Phieu du gig dugc danh gia va nghiep kinh nghiem trien khai xep loai mire tot (gioi); hieu qua viec kiem tra danh - Ket qua hoc tap cuoi nam cila gia ket qua hoc tap va stx tien hoc sinh co, six tien 1)6 r6 ret/virert muc b6 dm hoc sinh tieu ra; hoac bien ban hgp cha me hoc sinh ghi nhan ket qua tien b6 cUa hoc sinh hoc tap va ren luyen; - Gide, vien coy kien/bao cao de xuat, gidi thieu, chia se cac hinh titdc, phuang phap, cong cu kiem tra danh gia nhom chuyen men/to chuyen mon/h6i dOng nha trugng Tieu chi 7: Tu van va h6 trg hoc sinh Bat: Hieu cac d6i tugng hoc sinh va nam virrig qui Binh ye cong tac tu van va ho trg hoc sinh; thgc hien long ghep hoat ci6ng tu van, ho trg hoc sinh hoat d6ng day hoc va gido duc - Ban ke hoach day hoc va gido due the hien dugc 18ng ghep not dung, phtrung phap, hinh thgc tu van, h8 trg phi' hop ygi hoc sinh, c6 tac Ong tich cue tai hoc sinh hoat Ong hoc tap, ren luyen dugc nhom chuyen mon/t6 chuyen mon/ban giam hieu thong qua; - Phieu dg gig/tiet boat deng ngodi gig len lop/tiet chuyen dutiet sinh hoat lop dupe danh gia va xep loai trung binh (dat) gar len, ghi nhan thgc hien bien phap dugc ap dung phi' hgp vgi d'6i tugng hoc sinh Kha: Thgc hien hieu qua cac bien phap tu van ya ho trg on hgp ygi tiling Mi tugng hoc sinh boat deng day hoc va gian due - Phieu dg gig/tiet hoat d6ng ngodi gig len lap/tiet sinh hoat lop dugc xep loai kha trg len hoac bien ban hop cha me hoc sinh ghi nhan gido vien thgc hien dupe cac bien phap tu van va h6 trg phii hgp vgi tong d6i tugng hoc sinh; - Ket qua hoc tap, ren luyen dm hoc sinh có sg tien b6 va ket qua hoc tap, ren luyen hoc sinh hga nhap co sg tien 1)0 (n'eu co); hoac ket qua van dOng hoc sinh dan t6c thieu s6 den 16p (neu c6) T6t: Huang dan, h6 trg dOng - Phieu du - gig/tiet day chuyen 10 Tieu chi 15 Ong dung cOng nghe thOng tin, khai thac va sir dung thiet cong bi nghe day hoc, gido due d6i vai nhfing vi tri viec lam mix 3/6 theo khung nang, lpc ngoai yeu cau sir dung tieng dan tOc ngti danh cho Viet Nam (doi veri gido vien trung hoc co so, trung hoc phO thong, trinh mirc 2/6 theo khung nang ltrc ngoai ngfr danh cho Viet Nam (dOi vgi gido vien tieu hoc); hoac ke hoach day hoc (hoac bao cao chuyen de chuyen mon, hoac tiet day) co tai lieu tham khdo bang ngoai ngit (uu tien tieng Anh) hoac cac cluling chi Mang duong ve ngoai ngir cac don vi co tham quyen cap Dat: Sir dung dtrgc cac phan \"/ kien ghi nhan, xac nhan dm mem irng dung co ban, thiet nhom chuyen mon/tO chuyen mon/ban bi cong nghe day hoc, giam hieu/cap tren ve trinh dO tin hoc gido duc va quart ly hoc sinh dat chuan ky nang stir dung cong nghe theo qui dinh; hoan cac thong tin hog dOng day hoc, khOa dao tao, bei dugng khai gido duc; hoac cluling chi hop le xac thac va Pug dung cong nghe nhan trinh tin hoc dat chuan ky thong tin va cac thiet bi cong nang sir dung cong nghe thong tin co nghe day hoc, gido due ban theo quy dinh tai Thong tix so theo qui dinh 03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 dm BO Thong tin va Truyen thong; hoac ke hoach va ket qua thuc hien ke hoach day hoc, cong tac hang nam c6 tich hop Ung dung cong nghe, thiet bi cong nghe day hoc va cong tac quart li hoc sinh Kha: t'ng dung cong nghe th6ng tin va hoc lieu so hog dOng day hoc, gido due; cap nhat va sir dung hieu qua cac phan mem; khai thac va sir dung thiet bi cong nghe hoat Ong day hoc, gido due - Y kien ghi nhan, xac nhan cna nhom chuyen mon/tO chuyen mon/ban giant hieu/cap tren ve trinh dO tin hoc dat chuan ky nang sir dung cong nghe thong tin boat Ong day hoc, gido due (hoac chimg chi hop le xac nhan trinh dO tin hoc dat chuan ky nang sir clung cong nghe thong tin co ban theo quy dinh tai thong to so 03/2014/TT-WI-TIT ngdy 11/03/2014 oh BO Thong tin va Truyen thong); - Phieu du giO/phieu du tik chuyen 6/1(6t qua sir dung" phan mem 21 quail lY hoc sinh/bien ban sinh hoat chuyen mon ghi nhan vies irng dung cong nghe thong tin thgc hien tit day; hoac danh sach cac bai giang, tai nguyen day hoc dirge se hoa/danh sach cac phan m'em dirge gide vien cap nhat va irng dung day hoc, gido duc hang nam Tat: Huang dan, he trg deng nghiep nang cao nang lgc irng dung cong nghe thong tin; khai tilde va sir dung thiet bi cong nghe hoat Ong day hoc, gido due - Bien ban hop nhom chuyen mon/to chuyen mon/hei deng nha trirang hoac y kien ghi nhan, danh gia tir deng nghiep/nhom chuyen mon/to chuyen mon/ban giam hieu/cap tren ghi nhan trinh de, ky nang xay dung bai giang tirng dung cong nghe thong tin, khai tilde va stir dung thiet bi cong nghe day hoc, gido due; - Bao cao cac/tiet day chuyen de/tiet day m'au/bai vi'et)'T kien trao dei, huang dan chia se kinh nghiem nang cao nang lirc irng dung cong nghe thong tin va khai thac sir dung thiet bi cong nghe hog deng day hoc va gide due 22 PHU LK II bieu matt danh gia sir dung danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien co' so' giao doc ph4 thong (Kern theo tong van sa4530/BGDDT-NGCBQLGD ngay91 thangdOnam 2018) BIEU MAU PHIEU TI1DANH GIA CUA GIAO VIEN CO SO GIAO DI,JC PHO THONG Hp va ten gido vien Trudng: Mon day Quan/Huyen/Tp,Tx Chit nhiem Idp Tinh/Thanh phY Huang dan: Giao vien nghien ciru Thong to so 20/2018/TT-BGDDT, doe ky- nOi dung yeu cau cac mire cua tong tieu chi, ddi chieu can thfin ved cac minh chUng va ket qua thuc hien nhiem vu cua giao vien nom hoc, to danh gia (danh &au x) cac mire chtra dat (CD); Dat (D); Kha (K); Tea (T) Minh chirng Ket qua xep loaf Tieu chi CD Tieu chuan 1: Pliant chat nha giao Tieu chi 1: Dao dire nha gido Tieu chi 2: Phong each nha Oa° Tien chuan Phat trien chuyen mon, nghiep vu Tien chi 3: Phat trien chuyen mon ban than Tien chi 4: Xay dung ke hooch day hoc va giao due theo hudng phat trien pham chat, nang ltrc hoc sinh Tien chi 5: Sir dung phuGng phap day hoc va gido due theo huang pilaf trien pham chat, nang ltrc hoc sinh Tien chi 6: Kiem tra, danh gia theo huang phat trien pham chat, nang 'tic hoc sinh Tieu chi 7: Tu van va 1-16 try hoc sinh Tieu chuan Nang ltyc xfiy dung mei trtromg giao doc D K T Tien chi Xay chrrig van hea nha truang Tien chi Thhc hien quyen dan chir nha truang Tieu chi 10 Thhc hien va xay clhng thong hoc an than, phong chong No lirrc hoc throng Tien chu a 'n Phat hien m8i quan he giha nha truang, gia dinh va x`a, hai Tien chi 11 Tao chrng mai quan he hgp tac vai cha me hoac ngoai giam h8 cila hoc sinh va cac ben lien quan Tieu chi 12 Phi hgp gida nha truang, gia dinh, xa hai de thuc hien hoat dOng day hoc cho hoc sinh Tien chi 13 Phai hgp gifia nha truang, gia dinh, x'a hOi de thgc hien gido due dao dire, lai sang cho hoc sinh Tien chuAn Six dung ngoai ngit hoac tieng dan tOc, irng dung cong ng14 thong tin, khai thac va sir dung thiet bi cong nghe day hoc va gido duc Tieu chi 14 Sir dung ngoai ngt hoac tieng dan toe Tien chi 15 1:1'ng Ong cong nghe thong tin, lchai thac va sir dung thiet bi cong nghe day hoc, gido due Nhan xet (ghi r5): - Diem manh - Nang van de can cgi 24 Ice hoach hoc tap, boi dir&ng phat trien nang lire nghe nghiep nam hoe tiep then - Muc tieu: - NOi dung clang ky hoc tap, boi &Ong (cac nang hire can tru tien cai thien): - Thai gian: - Dieu kien thvc hien Xep loci ket qua danh gial• thang nam Ngtreri tty danh gia (Kfi va ghi ro 139 ten) - Dat chuan ,nghe nghiep giao vien mire tat.: Co tat ca cac tieu chi dal` ter mire kha tra len, tot thieu 2/3 tieu chi dat mite ,tot, co cac tieu chi tai Dieu Quy Binh chuan nghe nghiep giao vien dat mirk tot; - Dat chuan nghe nghiep giao vien a mire kha: CO tat CO cac tieu chi dat tit mire dat tra len, toi thieu 2/3 tieu chi dat tie mice kha 0-6' len, cac tieu chi tai Dieu Quy dinh chuan nghe nghiep giao vien dat inirc kha tra len, CO tat ca cac tieu chi dat tic mire dat - Dat chuan nghe nghiep giao vien a mire tra len; - Chum dart chuan nghe nghiep giao vien: CO tieu chi cluvc danh gia clam dat (tieu chi cluvc danh gia chtra dat khong clap ieng yeu eau mire dart cita tieu chi do) 25 BIEU MAU 02 PHIEU LAY Y7 KIEN CUA BONG NGHIEP TRONG TO CHUYEN MON Ho va ten gido vien (thaw gia danh gia): Truing: BO mon giang day: TO/nhom chuyen mon Tinh/Thanh phO Quan/Huyen/Tp,Tx throng dan: Gido vien nghien din Thong to se) 20/2018/TT-BGDDT, doe ky not dung yeu cau cac mire cua tirng tieu chi, dei chieu can than vii cac minh chimg va ket qua thuc hien nhiem vu ciia gido vien nom hoc, danh gia Bong nghiep to bang each dien vao ket qua dat dtroc cac mire chua dat (CD); Dat (D); Kha (K); TOt (T) vao bang clued day: Tieu chi Ket qua danh gia GV GV GV Tieu chuan 1: Pham chat nha giao Tieu chi 1: Dao dire nha gido Tien chi 2: Phong each nha gido Tien chuan Phat trien chuyen mon, nghiep vu Tien chi 3: Phat trien chuyen mon ban than Tieu chi 4: Xay dung ke hoach day hoc va gido due theo huong phat trien pham chat, nang ltrc hoc sinh Tien chi 5: Sir dung phuong phap day hoc va giao dire theo twang Oat trien pham chat, nang lvc hoc sinh Tien chi 6: Kiem tra, danh gia theo huong phat trien pham chat, nang li‘rc hoc sinh Tieu chi 7: Tu van ya ho tro hoc sinh Tieu chuan Nang Ityc xay dung moi trtriYng gild° dtic Tien chi Xay dung van boa nha throng Tieu chi Thuc hien quyen dan chit nha truing Tien chi 10 Thuc hien yd xay Ong truing hoc an toan, pliOng chOng bao hie hoc dung 26 Tien chuan Pilaf trien mai quan he Oita nha truerng, gia dinh va xa hai Tien chi 11 Tao dung mai quan he hop tac ved cha me hoac nguai giam ho cila hoc sinh va cac ben lien quan Tien chi 12 Phi hpp Oita nha truang, gia dinh, xa hOi de thqc hien hoat Ong day hoc cho hoc sinh Tieu chi 13 Phai hop gifra nha twang, gia dinh, xa hai de thgc hien gido due dao dirt, lai sang cho hoc sinh Tien chufin Sir dung ngoai ngii hoc tieng dan tOc, timg dung cong nghe thong tin, khai that va sir dung thiet bi cong nghe day hue va gido duc Tieu chi 14 Six dung ngoai ngit hoc tieng dan tee Tieu chi 15 fing dung cong nghe thong tin, khai tilde va sir dung thiet bi cong nghe day hoc, gido duc Xep loci ket qua danh gid2 , thang nam Ngtroi tham gia danh gia (KY va ghi r5 ho ten) - Dat chuan nghe nghiep giao vien a mire tot: Co tat CO cac tieu chi dat tie mire kha tra len, tai thieu 2/3 tieu chi dat mire tot, co cac tieu chi tai Dieu Quy dinh chuan nghe nghiep giao vien dat miec tot, - Dat chuan nghe nghiep giao vien a mire kha: Co tat ca cac tieu chi dat tie m(rc dat tra len, tot thieu 2/3 tieu chi dat tie mirc kha tra len, cac tieu chi tai Dieu Quy dinh chuan nghe nghiep gicio vien dal` mire kha tra - Dat chuan nghe nghiep giao vien a ank dat: CO tat ca cac tieu chi dat tic mac dat tra len,- Chita dat chuan nghe nghiep giao vien: CO tieu chi dirac danh gia chwa dat (tieu chi cluac danh gia chwa dat khong dap irng yeu cciu inirc dat cua tieu chi do) 27 BIEU MAU 03 BANG TONG HOP KET QUA DANH GIA CtJA BONG NGHIVP TRONG TO CHUYEN MON - TO chuyen mon - TruOng; Tinh/Thanh phO - Quan/Huyen/Tp,Tx - Thai gian danh gia (ngay, thang, nam) Tien chufin/Tieu chi Ket qua danh gia Chwa clgt (CD); Dat (D); Kha (Kh); Tot (T) GV GV GV GV GV •••• •••• •••• •••• •••• With gia Tieu chuan 1: Pham chat nha gido Tieu chi 1: Dao arc nha gido Tien chi 2: Phong each nha gido Tien chuan Phat trien chuyen mon, nghi4o vu Tieu chi 3: Phat trien chuyen mon ban than Tien chi 4: Xay dung ke hoach day hoc va gido duc theo htrOng phat trien pham chat, nang lire hoc sinh Tien chi 5: Sir dung phtrung phap day hoc va giao due theo huang phat trien pham chat, nang luc hoc sinh Tieu chi 6: KiOm tra, danh gia theo huerng phat trien pham chit, nang hie hoc sinh Tien chi 7: Tu van va hO tra hoc sinh Tien chuan Nang ltrc xay dirng mOi trtromg giao dux Tieu chi Xay dgng van h6a nha truOng 28 Tien chi Thgc hign quyen dan chil nha trugng Tien chi 10 Thgc hign va xay dung truPng hoc an toan, phong chgng bao lgc hoc dung Tien chu'an Phat trign mgi quan he gitta nha trugng, gia dinh va xa hgi Tieu chi 11 Tao cIgng rngi quan he hop -Lac vari cha me hoac ngugi giam hg dm hoc sinh va cac ben lien quan Tien chi 12 Phgi hgp giira nha trugng, gia dinh, xa hgi d thud hien boat d'Ong day hoc cho hoc sinh Tien chi 13 Phai hgp Oda nha thud hign trugng, gia dinh, xa hgi gido dgc dao dirt, lgi sang cho hoc sinh Tien chuan Sir clang ngoai ngit hoac tieng dan tOc, irng dung ding ng4 thong tin, khai that va sit (long thiet bi cong ngh' day hoc va gido doc Tien chi 14 Sir dung ngoai ngii hoac tigng dan tgc Tien chi 15 Ding dung cong nghe thong tin, khai tilde va sir dung thiet bi cong nghg day hoc, giap dgc a II )-L" kin nhan xet N/A danh gia - Digm mph: - Nhung van de can cai thien: 29 - Ue xuL huomg phat huy diem manh, lchae phut diem yeu: - Xep loci kk qua danh gid3 : nom 20 thong , TO TRU'ONG CHUYEN MON tat: Co tat ca cac tieu chi dot ter mirc Dot chuan nghe nghiep giao vien a Col thieu 2/3 tieu chi dot merctot, tot, có cac tieu chi tai Dieu Quy clinh kha tra chuan nghe nghiep giao vien slat mew tot; - Dot chuan nghe nghiep giao vien a mirc kha: Co tat ca cac tieu chi clot ter mirc slat tra len, Col thieu 2/3 tieu chi slat ter mirc kha tra len, cac tieu chi tai Dieu Quy dinh chuan nghe nghiep giao vien clot mix kha tra len; - flat chuan nghe nghiep giao vien a mirc dart: CO tat ca cac tieu chi dot ter m erc dot tra len; - Chtra clot chuan nghe nghiep giao vien: CO tieu chi cheat clanh gia chtra clot (tieu chi &roc danh gia china clot khong clap ti-ng yeu eau mirc clot cUa tieu chi do) 3• - 30 BIEU MAU 04 BANG TONG HOP KET QUA DANH GIA GIAO VIEN CUA CO SO GIAO DUC PHO THONG Trunng So lugng gido vi'en ducle danh gia Tinh/Thanh ph'6 Qu'a.n/Huyen/Tp,Tx Thai gian danh gia (ngay, (hang, (lam) Ktt qua xep loci danh gia cna co' so' giao dyc phO thong Ket qua danh gia ciia tieu chi Chu-a dat (CD); Bat (D)• KhO (Kh), Tot (T) T T Ho va ten 10 11 12 13 14 15 Xep loaf 2 Danh gia chung ve nang ltyc giao vien a) Diem manh• b) Nhang von de can cat thien: 31 c) Hwang phat huy diem manh, kVdc phuc diem yeu: , .thcing nam 20 THU TRU'ONG CO S6 GIAO DUC PHO THONG (V, (long dju) 32 PHU LIJC III G9i y bieu mau tang hop str dung brio etio kat qua diinh giti theo chuan ngh e: nghiep gido vien ca so' grid() dye pha thong (Kem theo tong van sd409/ BGDDT-NGCBQLGD ngayNthang/Oncim 2018) BIEU MAU 01 BAO CAO TONG HQ? KET QUA DANH GIA GIAO VIEN THEO CHUAN NGHE NGHIVP NAM HQC (Danh cho co' so' gido duc phO thong) PHONG GIAO PVC VA DAO TAO CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIFT NAM TRU'ONG DO lap — Tty — Ilpth phtic thong nom 20 BAO CAO TONG HQP KET QUA DANH GIA GIAO VIEN THEO CHUAN NGHE NGHIEP NAM HQC Ket qua tir danh gia cua giao vien Tong so giao vien S3 luong Chtra dat S3 luong TS/ 13 (%) SO luong Ty 13 (%) 1)/' 13 (%) S3 luong giao due phO thong Ket qua danh gia Tong so giao vien SO Ittons TS/ 13 (%) TOt Kha Bat China dat - TS/ 13 (%) Tot Kha Dat Se luting TS, I' (%) S3 krang TS/13 (%) A So prong TS113 (%) THU TRU'ONG DUN VI (Ky, dong clau) Ghi ch danh gia (chu kj) mot nom mot ljn): Boo coo theo mzic - Nam hoc tlivc - Nam hoc cu sa giao duc pha thong thy.c hiem danh gia (chu lc)) hai nom mot ldn): Bao coo theo muc va muc 33 BIEU MAU 02 BAO CAO TONG HOP KET QUA DANH GIA GIAO VIEN THEO CHUAN NGHE NGHIVP NAM HOC (Danh cho phong giao duc va dao WO CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VWT NAM SO GIAO DUC VA DAO TAO PHONG GIAO DIX VA DAO TAO D4 lap — Tir — Hanh phfic , ngezy thang nam 20 BAO CAO TONG HO' KET QUA DANH GIA GIAO VIEN THEO CHUAN NGHE NGHWP NAM HOC Ket qua tty danh gia cna giao Ca p hoc Tong so giao vien China dat TS/ l' So Ittong (%) Hat TS/ 1" S6 (%) prong Kha TS, 1" So luvng (%) Tot TS/ l' So luong (%) Tieu hoc THCS Tiing so Ket qua danh gia cna ca giao (Iv phO thong Cap hoc TOng so giao vien Chita dat TS/ le So lugng (%) Hat SO' lucmg TS/ l' (%) TOt Kha TS/ 1" TS/ l' So S6 higng (%) luong (%) Tieu hoc THCS TOng so TRU'ONG PHONG GIAO KW VA DAO TAO (K), dung dau) Ghi - Nam hoc thifc hien ttie danh giO (chu k) mot nam mot 121n) Beto cao theo muc - Nam hoc ca so• gi6o dye ph'c', thong thyv hien danh gia (chu ky hai nam mot theo muc va muc Bao coo 34 BIEU MAU 03 BAO CA TONG HOP KET QUA DANH GIA GIAO VIEN THEO CHUAN NGHE NGHIEP NAM HOC (Danh cho giao due va dao tao) UBND TINH/THANII PHO SO GIAO DUC VA DAO TAO._ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM D4 lap — Tty — Hanh phtic , thang dam 20 BAO CAO TONG HOP KET QUA DANH GIA GIAO VIEN THEO CHUAN NGHE NGHIEP NAM HOC Ket qua tty danh gia cua giao vien Caphue -• Tong so giao vien ChIra dat Ty l' SO luong (%) TS/ l' (%) SO Itrong `Pet Kha Hat SO IltgrIg TS/ l' (%) SO Itiong T}/' l' (%) Tieu hoc THCS THPT teng Ong Ket qua danh gia cila ca so• giao dly phii thong Caphoc - so, Tong giao vien ChIra dat TS/ l' So (%) luorig Hat So Itrong TS/ l' (%) Kha TS/ l' So (%) lugng Tot So luvng Ty 1" (%) TiOu hoc THCS THPT TOng cong GIAM DOC SO GIAO PVC VA DAO TAO clong dau) Ghi chi',: - Nam hoc thtec hien to danh gia (chu 14) mot narn mot lan): Bao cao theo muc I Nam hoc ca so' giao citic pha thong thyv hien danh gia (chu k-j) hai nam mot Ian) Bao cao theo muc va muc 35 ... danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien co' so' giao doc ph4 thong (Kern theo tong van sa4530 /BGDDT- NGCBQLGD ngay91 thangdOnam 2018) BIEU MAU PHIEU TI1DANH GIA CUA GIAO VIEN CO SO GIAO DI,JC PHO... mirc Dot chuan nghe nghiep giao vien a Col thieu 2/3 tieu chi dot merctot, tot, có cac tieu chi tai Dieu Quy clinh kha tra chuan nghe nghiep giao vien slat mew tot; - Dot chuan nghe nghiep giao vien... Quy dinh chuan nghe nghiep giao vien clot mix kha tra len; - flat chuan nghe nghiep giao vien a mirc dart: CO tat ca cac tieu chi dot ter m erc dot tra len; - Chtra clot chuan nghe nghiep giao vien:
- Xem thêm -

Xem thêm: 4530 BGDDT NGCBQLGD(HD CHUAN GIAO VIEN), 4530 BGDDT NGCBQLGD(HD CHUAN GIAO VIEN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn