tiểu luận triết cao học

8 134 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:56

Đề bài: Trình bày một cách khái quát nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Từ lĩnh vực công tác và vị trí công việc của bản thân giải thích tại sao phải dựa vào quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng để xây dựng thế giới quan cho mình.Nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng thể hiện qua tất cả các quan điểm quan niệm của nó song có thể nhận thức nội dung này qua quan điểm duy vật về thế giới nói chung và quan điểm duy vật về xã hội nói riêng.a. Quan điểm duy vật về thế giới.Trong lịch sử triết học các nhà triết học trước hết phải giải đáp vấn đề bản chất thế giới là gì? là vật chất hay tinh thần các nhà triết học duy vật cho rằng bản chất thế giới là vật chất ngược lại các nhà triết học duy tâm cho rằng bản chất thế giới là tinh thần. Quan điểm của các nhà triết học duy vật cũng khong ngừng được bổ sung và phát triển gắn liền với sự phát triển của khoa học và thực tiễn. Kế thừa tư tưởng của các nhà triết học duy vật và căn cứ vào các thành tựu của khoa học tự nhiên, chủ nghĩa duy vật biện chứng đi đến khẳng định: Bản chất của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất và chật chất là thực tại khách quan, tồn tại độc lập đối với ý thức, quyết định ý thức và được ý thức phản ánh. Tính thống nhất của thế giới được thể hiện ở: Chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất là thế giới vật chất.Thế giới vật chất tồn tại khách quan, tồn tại vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không sinh ra và cũng không mất đi Tất cả các sự vật hiện tượng trên thế giới đều là những dạng tồn tại cụ thể của vật chất hay là thuộc tính của vật chất. Thế giới không có gì khác ngoài vật chất đang hoạt động Các sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất thống nhất chặt chẽ với nhau, vận động và phát triển theo những quy luật khách quan, chuyển hóa lẫn nhau , là nguồn gốc là nguyên nhân và kết quả của nhauChuyển hóa: + thường xuyên tăng cường tích lũy về lượng để tạo điều kiện cho thay sổi về chất, chóng chủ nghĩa chủ quan duy ý chí muốn đốt cháy giai đoạn+ khi lượng được tích lũy đến giới hạn độ phải đẩy mạnh Ý thức là một đặc tính của bộ não người, là sự phản ánh hiện thực khách quan của bộ não người.Những nội dung trên không phải sáng tạo thuần túy từ tư duy của các nhà duy vật biện chứng mà nó là sự khái quát các thành tựu của khoa học tự nhiên.Từ phỏng đoán thiên tài về bảo toàn vật chất và bảo toàn vận động của Lômônôxốp; từ việc chứng minh được bằng thực nghiệm sự bảo toàn khối lượng trong các phản ứng hóa học của ông Lômônôxốp và Lavoadie đến định luật bảotoàn và chuyển hóa năng lượng của Mâyơ và hệ thống các định luật bảo toàn của vật lý học sau này là nền tảng khoa học cho kết luận về tính bất sinh, bất diệt của thế giới vật chất.Từ phát hiện ra tế bào hữu cơ,với tư cách là đơn vị sống của Svannơ và Slaiđen mà cấu tạo và mọi quá trình phát sinh phát triển của các cơ thể đã hiện ra theo quy luật.Từ phát hiện của Đacuyn về chuỗi tiễn hóa của giới hữu sinh cùng một loạt các phát hiện khác trong vật lý học, hóa học, sinh học, thiên văn học đã dẫn đến phát hiện về các hình thức vận động của Ph.Anghen với tư cách là luận cứ khoa học về các mói liên hệ phổ biến của vật chất đang biến đổi, đang chuyển hóa, đang là nguyên nhân, kết quả của nhau.Như vậy, đúng như các nhà duy vật biện chứng đã tổng kết, bản chất vật chất và tính thống nhất vật chất của thế giới được chứng minh không phải bằng vài ba lời của kẻ làm trò ảo thuật mà bằng một sự phát triển lâu dài khó khăn của triết học và khoa học tự nhiên.b) Quan điểm duy vật về xã hộiXã hội, theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, là tổng hợp những con người hiện thực cùng tất cả các hoạt động, quan hệ của họ.Đối với quá trình hình thành quan điểm duy vật về xã hội và cơ sơ để xác định quan điểm duy vật về xã hội, V.I.Lênin viết: “Trong khi nghiên cứu sâu và phát triền chủ nghĩa duy vật triết học Mác đã đưa học thuyết đó tới chỗ hoàn bị và mở rộng học thuyết ấy từ chỗ nhận thức thé giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người”. C.Mác và Ph.Angghen nhận thấy rằng, cũng như mọi hiện tượng trong giới tự nhiên đều có nguyên nhân vật chất, sự phát triển của xã hội loài người cũng do sự phát triển của lực lượng vật chất quyết định.Nội dung cơ bản quan điểm duy vật về xã hội thể hiện: Xã hội là một bộ phận đặc thù của tự nhiênQuán triệt quan điểm duy vật vào lĩnh vực xã hội, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên. Chính sự phát triển lâu dài của giới tự nhiên đã dẫn đến sự ra đời của con người và xã hội loài người. Xã hội là sản phẩm phát triển cao nhất và là một bộ phận của giới tự nhiên. Tính đặc thù của xã hội thể hiện ở chỗ xã hội có những quy luật vận động, phát triển riêng và sự vận động phát triển của xã hội phải thông qua hoạt động có ý thức của con người đang theo đuổi những mục đích nhất định Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội; phương thức sản xuất quyết định quá trình sinh hoạt xã hôi, chính trị và tinh thần nói chung, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.Triết học Mác đã khẳng định rằng, chỗ khác nhau căn bản giữa con người và động vật là con người không chỉ dựa vào những cái đã có sẵn trong tự nhiên mà bằng lao động sản xuất tác động tích cực vào tự nhiên cải tạo tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất cho đơi sống của mình. Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội. Lịch sử tồn tại và phát triển của xã hộ Đề bài: Trình bày cách khái quát nội dung chủ nghĩa vật biện chứng Từ lĩnh vực cơng tác vị trí cơng việc thân giải thích phải dựa vào quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng để xây dựng giới quan cho Nội dung chủ nghĩa vật biện chứng thể qua tất quan điểm quan niệm song nhận thức nội dung qua quan điểm vật giới nói chung quan điểm vật xã hội nói riêng a Quan điểm vật giới Trong lịch sử triết học nhà triết học trước hết phải giải đáp vấn đề chất giới gì? vật chất hay tinh thần nhà triết học vật cho chất giới vật chất ngược lại nhà triết học tâm cho chất giới tinh thần Quan điểm nhà triết học vật khong ngừng bổ sung phát triển gắn liền với phát triển khoa học thực tiễn Kế thừa tư tưởng nhà triết học vật vào thành tựu khoa học tự nhiên, chủ nghĩa vật biện chứng đến khẳng định: Bản chất giới vật chất, giới thống tính vật chất chật chất thực khách quan, tồn độc lập ý thức, định ý thức ý thức phản ánh Tính thống giới thể ở: - Chỉ có giới thống giới vật chất.Thế giới vật chất tồn khách quan, tồn vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không sinh không - Tất vật tượng giới dạng tồn cụ thể vật chất thuộc tính vật chất Thế giới khơng có khác vật chất hoạt động - Các vật tượng giới vật chất thống chặt chẽ với nhau, vận động phát triển theo quy luật khách quan, chuyển hóa lẫn , nguồn gốc nguyên nhân kết Chuyển hóa: + thường xun tăng cường tích lũy lượng để tạo điều kiện cho thay sổi chất, chóng chủ nghĩa chủ quan ý chí muốn đốt cháy giai đoạn + lượng tích lũy đến giới hạn độ phải đẩy mạnh - Ý thức đặc tính não người, phản ánh thực khách quan não người Những nội dung sáng tạo túy từ tư nhà vật biện chứng mà khái quát thành tựu khoa học tự nhiên Từ đoán thiên tài bảo tồn vật chất bảo tồn vận động Lơmơnơxốp; từ việc chứng minh thực nghiệm bảo tồn khối lượng phản ứng hóa học ông Lômônôxốp Lavoadie đến định luật bảo toàn chuyển hóa lượng Mâyơ hệ thống định luật bảo toàn vật lý học sau tảng khoa học cho kết luận tính bất sinh, bất diệt giới vật chất Từ phát tế bào hữu cơ,với tư cách đơn vị sống Svannơ Slaiđen mà cấu tạo trình phát sinh phát triển thể theo quy luật Từ phát Đacuyn chuỗi tiễn hóa giới hữu sinh loạt phát khác vật lý học, hóa học, sinh học, thiên văn học dẫn đến phát hình thức vận động Ph.Anghen với tư cách luận khoa học mói liên hệ phổ biến vật chất biến đổi, chuyển hóa, nguyên nhân, kết Như vậy, nhà vật biện chứng tổng kết, chất vật chất tính thống vật chất giới chứng minh vài ba lời kẻ làm trò ảo thuật mà phát triển lâu dài khó khăn triết học khoa học tự nhiên b) Quan điểm vật xã hội Xã hội, theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, tổng hợp người thực tất hoạt động, quan hệ họ Đối với trình hình thành quan điểm vật xã hội sơ để xác định quan điểm vật xã hội, V.I.Lênin viết: “Trong nghiên cứu sâu phát triền chủ nghĩa vật triết học Mác đưa học thuyết tới chỗ hoàn bị mở rộng học thuyết từ chỗ nhận thức thé giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người” C.Mác Ph.Angghen nhận thấy rằng, tượng giới tự nhiên có nguyên nhân vật chất, phát triển xã hội loài người phát triển lực lượng vật chất định Nội dung quan điểm vật xã hội thể hiện: - - Xã hội phận đặc thù tự nhiên Quán triệt quan điểm vật vào lĩnh vực xã hội, chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định xã hội phận đặc thù giới tự nhiên Chính phát triển lâu dài giới tự nhiên dẫn đến đời người xã hội loài người Xã hội sản phẩm phát triển cao phận giới tự nhiên Tính đặc thù xã hội thể chỗ xã hội có quy luật vận động, phát triển riêng vận động phát triển xã hội phải thông qua hoạt động có ý thức người theo đuổi mục đích định Sản xuất vật chất sở đời sống xã hội; phương thức sản xuất định q trình sinh hoạt xã hơi, trị tinh thần nói chung, tồn xã hội định ý thức xã hội - - Triết học Mác khẳng định rằng, chỗ khác người động vật người không dựa vào có sẵn tự nhiên mà lao động sản xuất tác động tích cực vào tự nhiên cải tạo tự nhiên nhằm tạo cải vật chất cho đơi sống Sản xuất vật chất sở đời sống xã hội Lịch sử tồn phát triển xã hội gắn liền với lịch sử phát triển sản xuất cải vật chất Sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử lại tiến hành phương thức sản xuất định Phương thức sản xuất định sinh hoạt xã hội, trị tinh thần nói chung Sự thay đổi phương thức sản xuất sớm muộn làm thay đổi mặt khác đời sống xã hội Trong trình tồn phát triền, người không gắn liền với phương thức sản xuất định mà gắn liền với điều kiện tự nhiên, dân số điều kiện sinh hoạt vật chất khác Toàn điều kiện sinh hoạt vật chất tạo thành tồn xã hội Triết học Mác khẳng định: “Không phải ý thức người định tồn họ trái lại tồn xã hội họ định ý thức họ” Sự phát triển xã hội trình lịch sử tự nhiên Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, xã hội trọn vẹn giai đoạn lịch sử cụ thể la hình thái kinh tế xã hội; hình thái kinh tế xã hội gồm mặt lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng Trong trình sản xuất lực lượng sản xuất thường xuyên phát triển Khi lực lượng sản xuất phát triển đến mức định quan hệ sản xuất phải thay đổi cho phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất Lúc kết cấu kinh tế tức sở hạ tầng xã hôi thay đổi Sự thay đổi sở hạ tầng đẫn đến thay đổi kiến trúc thượng tầng Đến tất mặt cấu thành hình thái kinh tế xã hội thay đổi Hình thái kinh tế xã hội chuyển sang hình thái kinh tế xã hội khác cao Như với tư cách phận đặc thù giới vật chất, vận động, phát triển xã hội vừa chịu chi phối quy luật chung chi phối toàn giới vật chất vừa chịu chi phối quy luật riêng mình; trước hết quan trọng quy luật lực lượng sản xuất - quan hệ sản xuất, quy luật sở hạ tầng - kiến trúc thượng tầng Những quy luật làm vận động phát triển xã hội lồi người biểu q trình lịch sử tự nhiên tảng sản xuất cải vật chất Quần chúng nhân dân chủ thể chân sáng tạo lịch sử Khi khẳng định sản xuất sở đời sống xã hội, phương thức sản xuất định đời sống tinh thần nói chung, đời sống trị nói riêng, khẳng định phát triển xã hội loài người trình lịch sử tự nhiên bắt đầu phát triển lực lượng sản xuất chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định quần chúng nhân dân chủ thể chân sáng tạo lịch sử Vai trò quần chúng nhân dân biểu cụ thể chỗ quần chúng nhân dân lực lượng trược tiếp sản xuất cải vật chất; quần chúng nhân dân động lực cách mạng xã hội; quần chúng nhân dân người sáng tạo giá trị văn hóa tinh thần Trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, chủ nghĩa vật biện chứng đánh giá cao vai trò lãnh tụ việc nắm bắt xu thời đại; định hướng chiến lược, sách lược cho hành động cách mạng; tổ chức giáo dục, thuyết phục, thống ý chí hành động quần chúng nhằm giải nhiệm vụ mà cách mạng đặt song suy cho quần chungs nhân dân lực lượng định tồn lãnh tụ, định uy tín sức mạnh lãnh tụ Lãnh tụ người tổ chức, định hướng, dẫn dắt phong trào, thúc đẩy phát triển lịch sử quần chúng nhân dân lực lượng định phát triển Như quan điểm vật xã hội hệ thống quan điểm thống chặt chẽ với nhau, đời, tồn tại, vận động phát triển xã hội lực lượng thực nhiệm vụ lịch sử đặt vận động phát triển Liên hệ: Từ lĩnh vực công tác vị trí cơng việc thân giải thích phải dựa vào quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng để xây dựng giới quan cho “Thế giới quan hệ thống quan niệm giới, thân người vị trí người giới đó” Như vậy, hiểu giới quan hệ thống quan điểm người tập đoàn người, giai cấp hay toàn xã hội giới vị trí, vai trò người giới đó, thân sống người loài người giai đoạn lịch sử định Trên sở đó, giới quan định hướng cho hoạt động nhận thức, hoạt động cải tạo giới họ, điều chỉnh hành vi người sống hàng ngày Thế giới quan bao gồm yếu tố bản: tri thức, niềm tin lý tưởng Trong ba yếu tố cấu thành giới quan, tri thức sở trực tiếp cho hình thành giới quan, tri thức gia nhập vào giới quan trở thành niềm tin người qua thể nghiệm lâu dài sống họ hình thành lý tưởng phát triển trình độ cao giới quan Thế giới quan vật biện chứng đỉnh cao giới quan triết học đỉnh cao giới quan có lịch sử Có thể khẳng định rằng, giới quan vật biện chứng hệ thống quan niệm khoa học chung tự nhiên, xã hội người Thế giới quan vật biện chứng gồm ba yếu tố quan hệ hữu với nhau: tri thức khoa học, niềm tin khoa học lý tưởng cách mạng Tri thức giới quan vật biện chứng bao gồm chủ nghĩa vật, phép biện chứng, khoa học tự nhiên khoa học xã hội Những tri thức góp phần định hướng cho người hoạt động cải tạo thực Trong đó, tri thức Triết học Mác - Lênin đóng vai trò tảng, hạt nhân lý luận giới quan vật biện chứng Niềm tin khoa học có sở từ tri thức khoa học gắn kết tri thức khoa học với hoạt động thực tiễn Niềm tin khoa học giúp người tin tưởng vào hành động hướng tới chân lý, xác định mục tiêu cao để vươn tới Lý tưởng cách mạng giới quan vật biện chứng kết hợp tri thức khoa học niềm tin khoa học Đó lý tưởng cao đẹp Nó vừa mục tiêu cao mà người hướng tới, vừa động lực thúc người hành động, thiếu lý tưởng người cảm thấy phương hướng, niềm tin cảm thấy đời tẻ nhạt Chính lý tưởng khơi dậy nỗ lực nhận thức, nồng nhiệt tình cảm, mãnh liệt ý chí tâm hành động giúp người vươn tới mục tiêu cao không quản gian khổ, hy sinh Lý tưởng cách mạng thống tri thức, tình cảm, ý chí sẵn sàng hoạt động, yếu tố tri thức khoa học đóng vai trò quan trọng lý tưởng thật có tính thực xây dựng sở niềm tin vững vào chân lý mà tri thức khoa học đem lại Sống có lý tưởng, có hồi bão ước mơ, người nhân đơi ý nghĩa sống mình, giúp người vươn lên làm chủ tự nhiên, xã hội thân Tóm lại, giới quan vật biện chứng có ý nghĩa khơng thiên mặt lý luận nhận thức mà có ý nghĩa lớn lao mặt thực tiễn Sự thống biện chứng yếu tố tri thức, niềm tin, lý tưởng, giúp cho người nhận thức cải tạo giới ngày hiệu theo vận động quy luật khách quan Bởi vì, giới quan vật biện chứng giúp cho người cán có phương pháp nhận thức đắn vật, đề kế hoạch, định hướng biện pháp thực khoa học hiệu Vai trò giới quan vật biện chứng người cán bộ, công chức, viên chức thể số mặt sau đây: Thứ nhất, giới quan vật biện chứng giúp cho nâng cao lực nhận thức; vận dụng sáng tạo đường lối, sách Đảng Nhà nước việc đề chủ trương, sách phù hợp với yêu cầu phát triển địa phương, đơn vị Thế giới quan vật biện chứng giúp cho tơi có phương pháp biện chứng nhìn nhận, đánh giá vật tượng Nó tạo lập niềm tin vững cho lập trường người cán bộ, bác bỏ quan điểm sai lầm giới quan tâm tôn giáo Nó giúp cho tơi có khả phát hiện, sâu vào vật tượng, tượng xã hội; thông qua nhiều tượng phức tạp bên ngoài, phát quy luật, xu hướng phương thức vận động biến đổi vật tượng Mặt khác, giới quan vật biện chứng tạo cho tơi có khả phân tích tổng hợp, trừu tượng hố, khái qt hố Nhờ đó, thấy cấu bên trong, tính chất, chức phận, yếu tố thực khách quan, sở đó, tơi liên kết, thống phận, yếu tố phân tích nhằm vạch mối liên hệ chúng để nhận thức toàn thể tính mn vẻ chúng Bằng phương pháp phân tích tổng hợp, giúp nắm bắt sâu sắc chất, quy luật vật tượng, từ có chủ trương, nghị mang tính khoa học, phù hợp với thực khách quan Năng lực trừu tượng hố giúp tơi biết gạt bỏ mặt, yếu tố không tổng thể phong phú vật để nắm chất có tính quy luật nó, tìm vấn đề mới, mâu thuẫn nảy sinh cần giải Năng lực khái quát giúp nắm đặc tính chung từ vấn đề riêng, tìm nguyên nhân bản, chủ yếu Việc nắm vững lý luận chung tiền đề, phương pháp tốt để giải vấn đề cụ thể V.I.Lê nin rằng: “Người bắt tay vào vấn đề riêng trước giải vấn đề chung, kẻ đó, bước đi, không tránh khỏi “vấp phải” vấn đề chung cách khơng tự giác Mà mù qng vấp phải vấn đề trường hợp riêng, có nghĩa đưa sách đến chỗ có dao động tồi tệ hẳn tính nguyên tắc” Thế giới quan vật biện chứng nâng cao lực tư biện chứng cho tơi, giúp tơi nắm bắt tình hình cách nhanh chóng, định kịp thời Bởi người cán bộ, đảng viên mà dừng lại trình độ tư kinh nghiệm, tuyệt đối hóa tri thức kinh nghiệm rơi vào bệnh kinh nghiệm phương pháp tư siêu hình Thứ hai, giới quan vật biện chứng giúp cho tơi có niềm tin vào tất thắng chủ nghĩa xã hội, tin vào đường lối trị Đảng, tin vào quần chúng nhân dân Niềm tin cộng sản niềm tin có sở khoa học, yếu tố then chốt việc hình thành nhân cách xã hội chủ nghĩa tơi Trong tình hình phức tạp nay, giới quan vật biện chứng giúp tơi có sở để nhận thức phát triển tất yếu lịch sử, đồng thời thấy tranh tổng quát giới, tính quy luật phổ quát xã hội - độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Niềm tin tất thắng vào chủ nghĩa xã hội biểu tin tưởng vào đường lối lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Tính cách mạng giới quan vật biện chứng sở để hình thành luận chứng cho đường lối trị Đảng ta Từ đó, giúp tơi tiếp thu, vận dụng sáng tạo vạch đường lối, chiến lược, sách lược nhằm cải tạo thực Thế giới quan vật biện chứng giúp cho tơi tin vào vai trò to lớn giai cấp công nhân nhân dân lao động Là lực lượng cách mạng tiến tạo điều kiện tồn cho người, phù hợp với quy luật phát triển khách quan chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, giới quan vật biện chứng nói riêng biểu mặt lý luận vị trí, lợi ích nhu cầu cải tạo cách mạng giai cấp công nhân nhân dân lao động Nó vũ khí tư tưởng cho đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội Thứ ba, giới quan vật biện chứng giúp cho nâng cao lực tổng kết thực tiễn, đúc rút học kinh nghiệm, định hướng cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Sự thống biện chứng lí luận thực tiễn, nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Thế giới quan vật biện chứng khơng định hướng cho nhận thức mà đạo hoạt động thực tiễn cải tạo giới khách quan Có thể nói, hoạt động người nói chung tơi người cán nói riêng cần tri thức kinh nghiệm Tri thức kinh nghiệm giúp cho người cán giải nhiều vấn đề cụ thể Nhưng dừng lại tri thức kinh nghiệm lại khó tránh khỏi lúng túng, bất lực chí sai lầm giải vấn đề phức tạp trước yêu cầu thời kỳ Muốn vậy, người cán giải công việc phối kết hợp nhuần nhuyễn, hợp lý kinh nghiệm với lý luận khoa học, đút rút học kinh nghiệm kết hợp với tri thức lý luận khoa học nhằm giải cơng việc có hiệu Chỉ sở giới quan vật biện chứng người cán tổng kết thực tiễn đút rút kinh nghiệm cách khoa học, kịp thời phát mới, tiến tạo điều kiện cho chúng phát triển Thứ tư, giới quan vật biện chứng giúp cho trau dồi nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng Thế giới quan vật biện chứng không phương thức định hướng người hoạt động thực tiễn, cải tạo thực, mà phương thức giúp người tự ý thức thân Thế giới quan vật biện chứng giúp xây dựng nguyên tắc người người, người người Ln đặt lên hàng đầu lợi ích xã hội, phải tơn lợi ích người Trong khó khăn, lập trường ln vững vàng, khơng dao động trước tình bất ngờ Khơng dễ bị bên ngồi lơi kéo, tránh thái độ cực đoan Nhận thức, đánh giá vật, tượng cách khách quan Xác định đắn hành vi, thái độ trách nhiệm xã hội với thân Xác định mục đích, động học tập, góp phần tạo nên nhân cách người cán Việc thấm nhuần giới quan vật biện chứng giúp tơi có phẩm chất đạo đức cách mạng, giúp t hiểu biết sâu sắc nghiệp cách mạng dân, dân dân Đạo đức khơng tìm đâu khác, mà tảng là học tập, nghiên cứu giới quan vật biện chứng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Tóm lại, giới quan vật biện chứng có vai trò vơ to lớn, tác động đến hoạt động nhận thức thực tiễn cán Để người cán thực lực lượng Đảng, Nhà nước Nhân dân, ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao tình huống, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, đòi hỏi chúng tơi phải không ngừng sức phấn đấu học tập, rèn luyện để nắm vững trang bị bản, vững giới quan vật biện chứng ... tiễn hóa giới hữu sinh loạt phát khác vật lý học, hóa học, sinh học, thiên văn học dẫn đến phát hình thức vận động Ph.Anghen với tư cách luận khoa học mói liên hệ phổ biến vật chất biến đổi, chuyển... trình độ cao giới quan Thế giới quan vật biện chứng đỉnh cao giới quan triết học đỉnh cao giới quan có lịch sử Có thể khẳng định rằng, giới quan vật biện chứng hệ thống quan niệm khoa học chung... thực Trong đó, tri thức Triết học Mác - Lênin đóng vai trò tảng, hạt nhân lý luận giới quan vật biện chứng Niềm tin khoa học có sở từ tri thức khoa học gắn kết tri thức khoa học với hoạt động thực
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận triết cao học, tiểu luận triết cao học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn