đề tiểu luận môn học QL dự án đầu tư XDCT nâng cao

5 74 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:53

CÂU HỎI TIỂU LUẬNNhóm đề 1:1. Việc phân chia dự án đầu tư ra các nhóm Quan trọng quốc gia, A, B, C có ý nghĩa như thế nào trong quản lý dự án đầu tư ở thực tế ?2. Hãy giới thiệu một báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Báo cáo đầu tư) hoặc một Báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án đầu tư) xây dựng công trình mà anh chị tìm hiểu được?. Đứng ở góc độ người quản lý dự án, anh (chị) có chấp thuận cho dự án này đầu tư không ? Tại sao ? (Hãy phân tích từ góc độ hiệu quả kinh tế tài chính và hiệu quả kinh tế quốc dân)3. Công tác quản lý chi phí ở Công trình mà anh (chị) có dịp tìm hiểu như thế nào? (tổ chức quản lý, nội dung quản lý)? Đưa ra những đánh giá về ưu và nhược điểm.Nhóm đề 2:1. Ở địa phương anh (chị) đang làm hoặc tìm hiểu đang áp dụng mô hình quản lý dự án đầu tư nào? Phân cấp trong quản lý như thế nào? Có ưu và nhược điểm gì ?2. Công tác thẩm định dự án đầu tư ở cơ quan anh (chị) đã làm hoặc tìm hiểu được tổ chức như thế nào? thẩm định những nội dung gì ?3. Công tác quản lý thời gian và tiến độ công trình ở Công trình mà anh (chị) có dịp tìm hiểu như thế nào? (tổ chức quản lý, nội dung quản lý)? Đưa ra những đánh giá về ưu và nhược điểm.Nhóm đề 3:1. Nội dung quản lý dự án đầu tư XDCT theo Nghị định 592015NĐ – CP có gì khác với Nghị định 122009NĐ – CP ?2. Ở địa phương của anh (chị) hiện nay thực hiện công tác đấu thầu dự án đầu tư XDCT như thế nào ? có những ưu điểm và bất cập gì? Nguyên nhân?3. Mô tả một hiện tượng rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (nhà thầu) mà anh (chị) đã biết. Để kiểm soát rủi ro đó đơn vị đã làm gì?Một số ví dụ:(t) Công ty X đã tiến hành xây dựng khách sạn từ năm 2010 và đã bắt đầu hoạt động từ năm 2011 với 100 phòng. Tổng mức đầu tư 25 tỉđồng, chi phí cơ hội của vốn đầu tư 10% năm. Bình quân trong các năm qua công suất sử dụng phòng là 70% với giá thuê phòng bình quân là 450 ngđồngngày đêm. Chi phí hoạt động hàng năm là 4 tỉđồngnăm và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm là 0,5 tỉ đồng. Lấy số ngày hoạt động là 365 ngàynăm. Dự kiến hoạt động trong 8 năm, nhưng đến năm 2015, công ty định đầu tư mở rộng khách sạn. Hãy:Tính NPV của dự án tại thời điểm định mở rộng khách sạnTính PVR của dự án tại thời điểm định mở rộng khách sạnĐưa ra lời tư vấn cho Công ty qua các chỉ tiêu trênA: (4điểm)Công thức xác định:n n NPV = å NCFt. at = å (CItCOt) . (1+r)t (đ) t=0 t=0 Doanh thu hàng năm của DA : = 100 phòng x70% x 450nghđồngngày x 365 ngày = 11,4975 tỉđồng (0,5 điểm)Lập bảng tính NPV :Đ CÂU HỎI TIỂU LUẬN Nhóm đề 1: Việc phân chia dự án đầu nhóm Quan trọng quốc gia, A, B, C có ý nghĩa quản lý dự án đầu thực tế ? Hãy giới thiệu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Báo cáo đầu tư) Báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án đầu tư) xây dựng cơng trình mà anh chị tìm hiểu được? Đứng góc độ người quản lý dự án, anh (chị) có chấp thuận cho dự án đầu khơng ? Tại ? (Hãy phân tích từ góc độ hiệu kinh tế - tài hiệu kinh tế quốc dân) Công tác quản lý chi phí Cơng trình mà anh (chị) có dịp tìm hiểu nào? (tổ chức quản lý, nội dung quản lý)? Đưa đánh giá ưu nhược điểm Nhóm đề 2: Ở địa phương anh (chị) làm tìm hiểu áp dụng mơ hình quản lý dự án đầu nào? Phân cấp quản lý nào? Có ưu nhược điểm ? Cơng tác thẩm định dự án đầu quan anh (chị) làm tìm hiểu tổ chức nào? thẩm định nội dung ? Cơng tác quản lý thời gian tiến độ cơng trình Cơng trình mà anh (chị) có dịp tìm hiểu nào? (tổ chức quản lý, nội dung quản lý)? Đưa đánh giá ưu nhược điểm Nhóm đề 3: Nội dung quản lý dự án đầu XDCT theo Nghị định 59/2015/NĐ – CP có khác với Nghị định 12/2009/NĐ – CP ? Ở địa phương anh (chị) thực công tác đấu thầu dự án đầu XDCT ? có ưu điểm bất cập gì? Nguyên nhân? Mô tả tượng rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp (nhà thầu) mà anh (chị) biết Để kiểm soát rủi ro đơn vị làm gì? Một số ví dụ: #(t) Công ty X tiến hành xây dựng khách sạn từ năm 2010 bắt đầu hoạt động từ năm 2011 với 100 phòng Tổng mức đầu 25 tỉđồng, chi phí hội vốn đầu 10% năm Bình qn năm qua cơng suất sử dụng phòng 70% với giá thuê phòng bình qn 450 ngđồng/ngày đêm Chi phí hoạt động hàng năm tỉđồng/năm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm 0,5 tỉ đồng Lấy số ngày hoạt động 365 ngày/năm Dự kiến hoạt động năm, đến năm 2015, công ty định đầu mở rộng khách sạn Hãy: Tính NPV dự án thời điểm định mở rộng khách sạn Tính PVR dự án thời điểm định mở rộng khách sạn Đưa lời vấn cho Công ty qua tiêu *A: (4điểm) Công thức xác định: n n NPV =  NCFt at t=0 =  (CIt-COt) (1+r)-t (đ) t=0 Doanh thu hàng năm DA : = 100 phòng x70% x 450nghđồng/ngày x 365 ngày = 11,4975 tỉđồng (0,5 điểm) Lập bảng tính NPV : ĐVT: tỉ đồng Chỉ tiêu Giá trị t Hệ số at Năm ĐT Năm HĐ GĐ1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 1,611 1,464 1,331 1,210 1,100 1,000 0,909 0,826 0,751 Dòng tiền thu CIt 11,4975 11,4975 11,4975 11,4975 11,4975 11,4975 11,4975 11,4975 Doanh thu 11,4975 11,4975 11,4975 11,4975 11,4975 11,4975 11,4975 11,4975 Dòng tiền 25 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 chi COt Đầu 25 Chi HĐ hàng năm 4 4 4 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,9975 6,9975 6,9975 6,9975 6,9975 6,9975 6,9975 6,9975 10,2450 40,2628 9,3137 8,4670 7,6973 6,9975 6,3614 5,7831 5,2573 Chi bảo dưỡng, sửa chữa NCF t NCFt*at -25 19,859 NPV Tính at (0,5 điểm) Tính NCFt (1 điểm) Tính NPV : (0,5 điểm) NPV Tính PVR = - = PV(I) 19,8594 - = 0,493 (1 điểm) 40,2628 Vậy, thời điểm năm 2015 có : NPV >0 PVR > nên dự án khả thi theo tiêu (0,5 điểm) #(t) Một dự án đầu ôtô du lịch có tổng mức vốn đầu 25 tỉđồng vay với lãi suất 10% năm Dự kiến đầu vào năm đầu hoạt động năm tiếp sau Trong trình hoạt động, vào năm thứ tiến hành đại tu nâng cấp ôtô với số tiền tỉ đồng Chi phí hoạt động dự kiến dự án hàng năm tỉđồng, chi phí lương BHXH chiếm 30%, thuế khoản phải nộp khác 20%, chi phí vật chất đầu vào thuê 50% Doanh thu dự kiến 15 tỉ đồng/năm năm đầu 12 tỉđồng/năm năm sau Khấu hao TSCĐ dự án năm hoạt động Tính tổng giá trị gia tăng chiết khấu PV(VA) kết luận tính khả thi dự án theo tiêu Tính tổng SS chiết khấu dự án kết luận tính khả thi dự án theo tiêu *A: (4điểm) n n Công thức xác định: PV (VA) = Ot.at -  ( MIt + Dt ) at t=0 n t=0 n n SSt at =  VAt.at -  Wt.at t=0 TT t=0 (0,5 điểm) t=0 Chỉ tiêu Năm T At 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5132 Giá trị đầu dự án Ot 15 15 15 15 12 12 12 Chi phí hoạt động 6 6 6 Wt 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Thuế 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3 3 3 Mit Đại tu (MIt) 5 Dt 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 Vat 8,429 8,429 8,429 3,429 5,429 5,429 5,429 VAt*at 7,662 6,966 6,333 2,342 3,371 3,064 2,786 6,629 6,629 6,629 1,629 3,629 3,629 3,629 6,026 5,478 4,980 1,112 2,253 2,048 1,862 PV(VA) SSt 10 SSt*at 32,523 11 ∑SSt*at 23,760 Tính at (0,5 Tính mục 3,4,5 bảng biểu (0,5 điểm) điểm) Tính PV(VA) (1 điểm) Như vậy, tổng giá trị gia tăng quy đổi hện 32,523 tỷ đồng chứng tỏ dự án có đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển xã hội, phát triển quốc gia Do đó, dự án có hiệu kinh tế quốc dân (0,5 điểm) Tính SSt*at (1 điểm) Sau năm vận hành dự án đạt lượng thặng xã hội 23,760 tỷ đồng Các khoản thặng xã hội thể hiên khoản thuế, phí khoản phải nộp khác lợi nhuận Đây nguồn tài quan trọng giúp phát triển quốc gia Như dự án hiệu kinh tế quốc dân (0,5 điểm) ... có : NPV >0 PVR > nên dự án khả thi theo tiêu (0,5 điểm) #(t) Một dự án đầu tư ơtơ du lịch có tổng mức vốn đầu tư 25 tỉđồng vay với lãi suất 10% năm Dự kiến đầu tư vào năm đầu hoạt động năm tiếp... đồng/năm năm đầu 12 tỉđồng/năm năm sau Khấu hao TSCĐ dự án năm hoạt động Tính tổng giá trị gia tăng chiết khấu PV(VA) kết luận tính khả thi dự án theo tiêu Tính tổng SS chiết khấu dự án kết luận tính... ngày/năm Dự kiến hoạt động năm, đến năm 2015, công ty định đầu tư mở rộng khách sạn Hãy: Tính NPV dự án thời điểm định mở rộng khách sạn Tính PVR dự án thời điểm định mở rộng khách sạn Đưa lời tư vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tiểu luận môn học QL dự án đầu tư XDCT nâng cao, đề tiểu luận môn học QL dự án đầu tư XDCT nâng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn