Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

114 11 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:42

Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn nghiên cứu Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực; giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Đồng Hới, ngày 25 tháng năm 2018 Đ HỌC VIÊN THỰC HIỆN ại h in ̣c k ho Nguyễn Thị Thu Trang ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu, viết luận văn hồn thành luận văn thạc sỹ tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình khích lệ, động viên quý báu thầy, cô giáo Đại học Kinh tế - Đại học Huế, bạn bè, gia đình anh chị đồng nghiệp Và đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, người hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Đức Tính Trong suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn, nhận giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình chu đáo, ân cần bảo Thầy; tơi xin bày tỏ kính trọng lòng Đ biết ơn sâu sắc đến Thầy ại Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế, Đại ho học Huế truyền dạy kiến thức thiết thực để phục vụ cho công tác học tập, ̣c k nghiên cứu ứng dụng thực tế công viêc Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo Sau đại học tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn in Xin cảm ơn đến Lãnh đạo bạn đồng nghiệp Phòng Tài - h Kế hoạch thành phố Đồng Hới tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tê Mặc dù nhận nhiều hướng dẫn giúp đỡ thân cố ́H gắng lực thời gian hạn chế nên luận văn nhiều thiếu sót, ́ tơi mong nhận ý kiến đóng góp, hướng dẫn Thầy, Cô để luận văn tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn./ HỌC VIÊN Nguyễn Thị Thu Trang ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THU TRANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Định hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8340410 Niên khoá: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Tên đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình’’ ại Đ Ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng toàn hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại đất nước Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách đòi hỏi tất yếu, nhằm nâng cao hiệu hiệu lực công cụ quản trị phát triển phạm vi quốc gia địa phương Thành phố Đồng Hới địa phương hưởng trợ cấp cân đối từ Ngân sách cấp đòi hỏi cơng tác quản lý thu chi ngân sách thành phố phải chặt chẽ Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài Kế hoạch thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” xác định để nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn thu, chi ngân sách nhà nước, luận văn đưa giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Để đạt mục tiêu đó, phương pháp: Phương pháp thu thập tổng hợp tài liệu, thông tin, phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp thu thập số liệu sơ cấp, phương pháp phân tích xử lý số liệu, phương pháp vấn chuyên gia sử dụng luận văn h in ̣c k ho ́H tê ́ Kết phân tích cho thấy: cơng tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước nhiều hạn chế có nhiều nguyên nhân việc triển khai sở lúng túng, quản lý thu, chi NSNN chưa bao quát nguồn thu khoản chi, huy động nguồn thu chưa kịp thời, việc lập, chấp hành ngân sách chậm Việc tập trung thực sách, chiến lược giải pháp tạo mới, ni dưỡng, kích thích tăng trưởng nguồn thu đồng thời tiết kiệm chi nhằm phát huy nội lực phát triển kinh tế xã hội quyền địa phương đặt lên làm nhiệm vụ hàng đầu Dựa vào kết nghiên cứu, để nâng cao hiệu công tác quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới, luận văn đề xuất giải pháp đồng thời đưa số đề xuất, kiến nghị quan đơn vị có liên quan iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT An ninh quốc phòng CNH- HĐH: Cơng nghiệp hóa- đại hóa DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp nhà nước DTNS: Dự toán ngân sách ĐVSDNS: Đơn vị sử dụng ngân sách GTGT: Giá trị gia tăng HCNN: Hành Nhà nước HĐND: Hội đồng Nhân dân KBNN: Kho bạc Nhà nước ại Đ ANQP: KHHGĐ: KTNN: Kế hoạch hóa gia đình Kiểm tốn Nhà nước in KT-XH: Khu công nghiệp ̣c k ho KCN: Kinh tế - xã hội h Ngân sách NSĐP: Ngân sách địa phương NSNN: Ngân sách Nhà nước NSTP: Ngân sách thành phố SKHĐT: Sở Kế hoạch đầu tư SNGD: Sự nghiệp giáo dục TABMIS: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách TNCN: Thu nhập cá nhân TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt UBND: Ủy ban Nhân dân XDCB: Xây dựng ́H tê NS: ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ x PHẦN I MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Đ Mục tiêu nghiên cứu ại Đối tượng phạm vi nghiên cứu ho Phương pháp nghiên cứu .2 Bố cục đề tài .4 ̣c k PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH in NHÀ NƯỚC h 1.1 Một số vấn đề lý luận quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tê 1.1.1 Ngân sách nhà nước ́H 1.1.2 Quản lý ngân sách nhà nước 13 ́ uê 1.1.3 Những nội dung quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước .18 1.1.4 Công cụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước .20 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 22 1.2 Thực tiễn quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước số địa phương học kinh nghiệm cho thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 24 1.2.1 Thực tiễn quản lý thu, chi ngân sách số địa phương 24 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút công tác quản lý thu, chi ngân sách Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới 26 v Đại học Kinh tế Huế Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH .28 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 2.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ quyền hạn Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới .33 2.2.1 Tổ chức máy Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới .33 Đ 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới 34 ại 2.2.3 Nhiệm vụ quyền hạn Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới lĩnh vực quản lý tài ngân sách 34 ho 2.3 Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước 35 ̣c k 2.3.1 Tình hình lập giao dự toán ngân sách nhà nước .35 2.3.2 Tình hình chấp hành ngân sách nhà nước từ năm 2014 - 2016 48 in 2.3.3 Tình hình tốn ngân sách nhà nước từ năm 2014-2016 58 h 2.3.4 Cân đối thu chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới từ năm 2014-2016: tê .66 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài - ́H Kế hoạch thành phố Đồng Hới 69 ́ uê 2.4.1 Kết đạt .69 2.4.2 Hạn chế 72 2.4.3 Nguyên nhân 73 2.5 Đánh giá công tác quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới 75 2.5.1 Đặc điểm mẫu quan sát 75 2.5.2 Đánh giá đối tượng liên quan cơng tác quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới 76 vi Đại học Kinh tế Huế Chương 3:: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 82 3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới 82 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 82 3.1.2 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thành phố Đồng Hới đến năm 2020 tầm nhìn 2025 82 3.1.3 Quan điểm công tác quản lý ngân sách trình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đồng Hới .83 3.1.4 Định hướng hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài - Kế Đ hoạch thành phố Đồng Hới 84 ại 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài – Kế hoạch thành phố Đồng Hới 85 ho 3.2.1 Nâng cao chất lượng dự toán toán thu ngân sách nhà nước hàng ̣c k năm 85 3.2.2 Giải pháp tổ chức chấp hành dự toán ngân sách nhà nước 86 in 3.2.3 Giải pháp quản lý chi ngân sách nhà nước .87 h 3.2.4 Thực tốt công tác công khai ngân sách 91 tê PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 3.1 KẾT LUẬN 92 ́H 3.2 KIẾN NGHỊ .93 ́ uê 3.2.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành .93 3.2.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Bình 94 3.2.3 Kiến nghị với quyền thành phố .94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + BẢN GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình dân số, lao động, việc làm Thành phố Đồng Hới giai đoạn 2012- 2016 30 Bảng 2.2 Cơ cấu kinh tế Thành phố Đồng Hới giai đoạn 2012-2016 31 Bảng 2.3: Tình hình lập dự toán thu NSNN thành phố Đồng Hới giai đoạn 2014 2016 .37 Bảng 2.4 Tình hình lập dự toán thu ngân sách theo sắc thuế thành phố Đồng Hới giai đoạn 2014-2016 .38 Bảng 2.5 Cơ cấu phân bổ khoản thu cân đối ngân sách giai đoạn 2014- Bảng 2.7: Tình hình lập dự tốn chi ngân sách nhà nước từ năm 2014 -2016 40 ại Bảng 2.6 Đ 2016 .39 Cơ cấu phân bổ chi thường xuyên thành phố Đồng Hới giai đoạn 2014- ho 2016 .43 Cơ cấu phân bổ chi đầu tư phát triển thành phố Đồng Hới giai đoạn ̣c k Bảng 2.8 2014-2016 47 Tình hình thực dự toán thu ngân sách Thành phố Đồng Hới giai in Bảng 2.9 h đoạn 2014-2016 .49 Tình hình thu NSNN thành phố Đồng Hới giai đoạn 2014- 2016 51 Bàng 2.11 Tình hình chi thường xuyên ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2014- ́H tê Bảng 2.10 2016 .54 Tình hình chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới ́ uê Bàng 2.12 năm 2014-2016 57 Bảng 2.13 : Thu ngân sách thực tế so với dự toán giai đoạn 2014-2016 59 Bảng 2.14 Tình hình thực chi thường xuyên thành phố Đồng Hới so với dự toán giai đoạn 2014-2016 .62 Bảng 2.15 Dự án hoàn thành chưa toán qua năm 2014-2016 64 Bảng 2.16 Tình hình thực chi đầu tư thành phố Đồng Hới so với dự toán giai đoạn 2014-2016 65 Bảng 2.17 Cân đối thu chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới giai đoạn 2014-2016 67 viii Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.18: Thống kê mẫu khảo sát 76 Bảng 2.19: Đánh giá việc chấp hành quy định nguyên tắc quản lý ngân sách .77 Bảng 2.20: Đánh giá công tác lập dự toán ngân sách nhà nước 78 Bảng 2.21: Đánh giá công tác chấp hành dự toán ngân sách nhà nước 79 Bảng 2.22: Đánh giá cơng tác tốn ngân sách nhà nước .81 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ix Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới .33 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê x Đại học Kinh tế Huế năm để đồng vốn phát huy hiệu tối đa Kiên khơng bố trí vốn cho dự án không đủ thủ tục theo quy định Cụ thể là: + Kế hoạch vốn đầu tư trung dài hạn phải lấy quy hoạch làm sở, đưa vào kế hoạch vốn hàng năm dự án duyệt kế hoạch trung hạn Việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư cần phải khách quan, cơng khai, minh bạch, khảo sát kỹ tình hình thực tế địa phương tránh tình trạng đầu tư không hợp lý vùng đầu tư khơng hiệu dẫn đến lãng phí nguồn vốn + Việc xác định danh mục dự án để đưa vào kế hoạch trung hạn cần bám sát nhu cầu thực tế, cần phân công hợp lý đơn vị đầu mối để đề xuất danh mục dự án tránh tình trạng dự án có nhiều đơn vị đề xuất gây trùng lặp Đ Đối với dự án có phần vốn đối ứng xã, phường cần phải kiểm tra, thẩm ại định kỹ phần vốn đối ứng xã phường trước đưa vào kế hoạch tránh tình ho trạng cơng trình ghi vào kế hoạch không thực xã, phường khơng có vốn đối ứng ̣c k + Công tác xác định tổng mức đầu tư dự án để đưa vào Kế hoạch đầu tư in phải sở khoa học, sát với thực tế tránh tình trạng xác h định tổng mức đầu tư điều chỉnh kế hoạch + Việc bố trí vốn cho dự án phải tuân thủ theo quy định Luật tê Đầu tư công nghị định hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, giám sát để điều ́H chỉnh kế hoạch vốn từ dự án không khả thi sang dự án đảm bảo tiến độ ́ uê thiếu vốn + Cần phát huy vai trò kiểm tra tổ chức Đảng, quyền việc sử dụng vốn NSNN Thực tốt việc công khai hóa kế hoạch vốn đầu tư địa bàn Thành phố thường trực Thành ủy, thường trực Uỷ ban nhân dân Thành phố lãnh đạo chủ chốt cấp sở - Cần nâng cao lực tổ chức cá nhân tư vấn lập dự toán: UBND Thành phố cần quán triệt đơn vị chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ lực theo thơng báo Sở Xây dựng, trước ký kết hợp đồng phải kiểm tra kỹ hồ sơ lực kiểm tra kỹ cá nhân tham gia lập thiết kế, dự toán 90 Đại học Kinh tế Huế - Để tránh tình trạng chuyển nguồn vốn XDCB sang năm sau, bố trí vốn đầu tư cho cơng trình đầy đủ thủ tục, không khởi công xây dựng cơng trình chưa đầy đủ thủ tục, chưa giải phóng mặt bằng; phải chọn đơn vị thi cơng có đủ mạnh để hồn thành tiến độ; nâng cao lực điều hành Ban quản lý dự án, nhanh chóng làm thủ tục nghiệm thu, tốn… bảo đảm cơng trình thi cơng chất lượng, kịp thời gian, khơng để vốn chờ cơng trình - Thực tốt cơng tác đền bù giải phóng mặt Muốn Ban quản lý dự án cần bố trí cán nắm vững chế độ sách cơng tác đền bù giải tỏa làm công tác này, công khai lấy ý kiến nhân dân vùng dự án phương án đền bù, niêm yết cơng khai hồ sơ thủ tục đền bù, sách, giá đền bù Các ban Đ ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân khơng khốn ại trắng, coi đơn việc ban quản lý dự án ho 3.2.4 Thực tốt công tác công khai ngân sách ̣c k Số liệu dự toán tốn ngân sách hàng năm cần cơng bố rộng rãi cho người dân xã hội biết người đóng góp vào ngân in sách người hưởng lợi từ việc chi tiêu ngân sách Thêm vào h việc cơng khai góp phần làm cho quan nhà nước quyền địa ́H giao quản lý tê phương có trách nhiệm cơng tác điều hành ngân sách phạm vi ́ uê 91 Đại học Kinh tế Huế PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Trong trình thực đổi đất nước, cải cách tài Quốc gia, đặc biệt cải cách tài cơng, việc quản lý điều hành ngân sách vấn đề có ý nghĩa vơ to lớn định thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách đòi hỏi tất yếu, nhằm nâng cao hiệu hiệu lực công cụ quản trị phát triển phạm vi quốc gia địa phương Đ Qua khảo sát thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài ại - Kế hoạch thành phố Đồng Hới cho thấy: Công tác quản lý thu ngân sách gắn góp phần vào chuyển dịch cấu kinh tế theo định hướng công nghiệp - dịch ho vụ - nông nghiệp theo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố đến năm ̣c k 2020 tầm nhìn 2025, đảm bảo khuyến khích cơng nghiệp dịch vụ phát triển góp phần thay đổi cấu GDP thu ngân sách theo hướng bền vững, tích in cực hiệu Công tác quản lý chi NSNN năm qua góp phần h quan trọng thúc đẩy phục hồi phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh tê xuất khẩu, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội địa bàn Tuy nhiên, ́H công tác quản lý ngân sách nhà nước nhiều hạn chế có nhiều nguyên nhân việc triển khai sở lúng túng, quản lý thu, chi NSNN chưa bao ́ uê quát nguồn thu khoản chi, huy động nguồn thu chưa kịp thời, việc lập, chấp hành ngân sách chậm Việc tập trung thực sách, chiến lược giải pháp tạo mới, ni dưỡng, kích thích tăng trưởng nguồn thu đồng thời tiết kiệm chi nhằm phát huy nội lực phát triển kinh tế xã hội quyền địa phương đặt lên làm nhiệm vụ hàng đầu Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn thu, chi ngân sách nhà nước, luận văn đưa giải pháp đồng thời mạnh dạn đưa kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thời gian tới Tuy nhiên với khả trình độ thời gian có 92 Đại học Kinh tế Huế hạn, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy, giáo bạn đọc góp ý, nhận xét để luận văn hoàn thiện 3.2 KIẾN NGHỊ 3.2.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành - Tạo dựng hành lang pháp lý phải đủ mạnh, rõ ràng, tập trung, dễ hiểu, đảm bảo cho cấp quyền chủ động, độc lập việc đưa định - Không nên ban hành nhiều văn chồng chéo khoảng thời gian ngắn, tránh trường hợp văn trước chưa kịp thực lại có văn thay thế, bổ sung Trong trường hợp cần thiết phải chuẩn bị văn Luật lúc với Luật để triển khai thực kịp thời, bổ sung nội dung Đ thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, sau phổ biến để quán triệt ại sách chế độ đầu tư đến cấp, cán lãnh đạo chuyên viên; ho người làm chức năng, nhiệm vụ quản lý tránh tình trạng Luật chờ Nghị ̣c k định, Thơng tư hướng dẫn - Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, cần nghiên cứu sửa đổi quy in định lập dự toán, thảo luận, phê chuẩn cho phù hợp theo hướng tăng quyền chủ h động cho địa phương đảm bảo mặt thời gian cho công tác chuẩn bị tê thực Xây dựng triển khai áp dụng đồng quy định Luật ngân ́H sách, văn hướng dẫn thi hành từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán, toán ngân sách hệ thống kế tốn chương trình quản lý ngân sách ́ cơng tác lập, chấp hành, toán thực tách rời hệ thống chương trình quản lý khác ảnh hưởng lớn đến tiến độ, chất lượng hiệu quản lý - Cần đổi quy trình ngân sách nhà nước nói chung quy trình ngân sách địa phương nói riêng theo hướng tách bạch, rõ ràng Hiện quy trình ngân sách nước ta lồng ghép Muốn bảo đảm tính độc lập tương đối quyền địa phương việc lập, định dự toán, phân bổ phê chuẩn toán ngân sách địa phương ngồi việc quy định Quốc hội định dự toán NSNN, định phân bổ dự toán ngân sách trung ương, HĐND định phân 93 Đại học Kinh tế Huế bổ ngân sách địa phương, Chính phủ cần phải bỏ chế giao tiêu nhiệm vụ thu, chi cho địa phương, thay vào chế thu - chi theo luật - địa phương phải chấp hành Bỏ chế thưởng vượt dự toán thu cho địa phương, coi việc chấp hành pháp luật thu - chi ngân sách trách nhiệm quyền cấp Quy định cụ thể tăng thời gian lập dự toán, phân bổ NSNN, bổ sung việc lập dự toán để bảo đảm chất lượng dự toán ngân sách cấp Trước trình Quốc hội HĐND, dự tốn NSNN cần có tham gia ý kiến kiểm tốn nhằm bảo đảm tính xác, khách quan, khả thi dự toán NSNN 3.2.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Bình - Dựa vào đặc điểm tình hình phát triển kinh tế đất nước thời Đ kỳ, Nhà nước ban hành Nghị định, thông tư quy định hướng dẫn, ại UBND tỉnh nên phân cấp mạnh quản lý hoạt động có văn ̣c k cấp ho hướng dẫn kịp thời để tạo quyền chủ động sáng tạo phát huy quyền tự chủ - Căn vào định hướng phát triển kinh tế xã hội Tỉnh, có kế hoạch dài hạn, in ngắn hạn nhu cầu vốn để phân bổ nguồn lực hợp lý tiết kiệm Phân cấp quản lý h cho đơn vị Thành phố, để sở có quyền chủ động công tác quản lý tê - Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ ́H cán tài nhằm nâng cao hiệu cơng tác quản lý tài cấp - Chỉ đạo ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tiềm ́ uê mạnh Thành phố để thu hút thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư mới, mở rộng phát triển Trung tâm thương mại, siêu thị, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đại lý mua bán tư nhân, hộ kinh doanh cá thể địa bàn phát triển Thực sách khuyến khích phát triển sản xuất trọng phát triển ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, khắc phục khó khăn nhằm khơi phục sau cố môi trường biển vừa qua 3.2.3 Kiến nghị với quyền thành phố - Tăng cường đẩy mạnh cơng tác quản lý, khai thác sử dụng có hiệu Cụm công nghiệp đầu tư địa bàn; tiếp tục phối hợp với ban, ngành 94 Đại học Kinh tế Huế chức tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách nhà nước, có giải pháp phù hợp, hiệu để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2017 năm - Đẩy mạnh việc thực lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã, phường, thành phố trình Tỉnh phê duyệt theo quy định làm sở cho việc thực công tác thu ngân sách cấp quyền sử dụng đất đảm bảo quy hoạch - Chỉ đạo đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi cơng, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, đề xuất giá hợp đồng đấu giá khu vực đất Đẩy Đ nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài ại sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất Giải vướng mắc h in ̣c k ho công tác quy hoạch, thủ tục giao đất, biến động đất ́H tê ́ uê 95 Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2008), Thơng tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm [2] Bộ Tài (2009), Thơng tư số: 63/2009/TT-BTC Quy định cơng tác lập dự tốn, tổ chức thực dự toán toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân [3] Chính phủ (2005), Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17-10-2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh Đ phí quản lý hành quan nhà nước ại [4] Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4-2006 phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ ho chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập ̣c k [5] Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình Quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, Hà Nội in [6] Đảng thành phố (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng thành phố h Đồng Hới ́H Bình giai đoạn 2010-2016 tê [7] HĐND tỉnh Quảng Bình (2010), Nghị HĐND tỉnh Quảng [8] Hoài Thu, “Ngân sách nước Châu Á: Quốc hội giám sát ngân sách ́ uê nào?”, Báo điện tử Đại biểu Nhân dân (http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=132&ItemId=73554&Id=1016) [9] Quốc hội Việt Nam 2002, Luật ngân sách nhà nước [10] Quốc hội Việt Nam 2015, Luật ngân sách nhà nước [11] Quốc hội (2013), Luật đầu tư công số 49/2014/QH2013 [12] Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Minh Nguyệt (2005), Giáo trình lý thuyết tài chính, Nxb Hà Nội [13] Phương Thị Hồng Hà (2006), Giáo trình Quản lý Ngân sách Nhà Nước, Nxb Hà Nội 96 Đại học Kinh tế Huế [14] Trần Cao Huy (2016), Quy định kế hoạch đầu tư công: Những tác động đến quy trình nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số 164(02/2016: 30-31 [15] Trần Văn Giao (2012), Giáo trình Quản lý Ngân sách Nhà Nước, Nxb Hà Nội [16] Vũ Văn Hóa (2009), Giáo trình Tài cơng, Nxb Hà Nội [17] Phòng Tài – Kế hoạch Thành phố Đồng Hới - Báo cáo tình hình thực dự tốn thu, chi NSNN thành phố Đồng Hới năm 2014 [18] Phòng Tài – Kế hoạch Thành phố Đồng Hới - Báo cáo tình hình thực dự tốn thu, chi NSNN thành phố Đồng Hới năm 2015 Đ [19] Phòng Tài – Kế hoạch Thành phố Đồng Hới - Báo cáo tình hình ại thực dự tốn thu, chi NSNN thành phố Đồng Hới năm 2016 ho [20] Phòng Tài – Kế hoạch thành phố Đồng Hới: Các định giao ̣c k dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014, 2015, 2016 [21] Niên giám thống kê thành phố Đồng Hới năm: Từ 2012 đến 2016 in [22] Website: http://quangbinh.gov.vn h [23] Trang web: http://DongHoi, Quang Binh.gov.vn/ [25] Website: http://quangtri.gov.vn [26] Website: http://hatinh.gov.vn ́H tê [24] Trang web: noichinh.vn/ ́ uê [27] Website: www.chinhphu.vn/ 97 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC Bảng 1: Lịch biểu lập Ngân sách Nhà nước Việt Nam Nội dung công việc Thời gian Ủy ban TVQH cho ý kiến định mức phân bổ NS chế Trước1/5 độ chi NS quan trọng làm xây dựng dự tốn NSNN Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị việc xây dựng kế Trước 31/5 hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán NSNN Ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự tốn ngân sách Trước 10/6 thơng báo số kiểm tra dự toán NSNN Đ Các Bộ, quan trung ương, UBND cấp tỉnh hướng dẫn Trước 10/6 ại thơng báo số kiểm tra dự tốn ngân sách cho đơn vị cấp Các quan, đơn vị tỉnh gửi dự toán đến Bộ Tài ̣c k ho Bộ kế hoạch đầu tư Thảo luận dự tốn Bộ Tài với quan TW địa phương; tổng hợp lập dự tốn NSNN trình Chính phủ Chậm 20/7 Từ cuối tháng in Chính phủ trình dự tốn NSNN, phân bổ ngân sách cho Trước 1/10 h quan Quốc hội để thẩm tra tê Ủy ban TC & NS Quốc hội chủ trì họp thẩm tra ́H Chính phủ báo cáo giải trình sau phiên họp thẩm tra QH Chậm 05/10 ngày sau họp ́ uê Báo cáo thẩm tra Ủy ban Tài Ngân sách Chậm 12/10 Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến Trước 18/10 Quốc hội họp, thảo luận, đến định dự tốn NSNN Trước 15/11 Bộ Tài trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ NSTW Trước 20/11 HĐND cấp tỉnh định dự toán phân bổ NSĐP Trước 10/12 HĐND cấp TP định dự toán phân bổ NS TP Trước 20/12 HĐND cấp xã định dự toán phân bổ ngân sách cấp xã Trước 31/12 Việc phân bổ giao dự toán ngân sách phải hoàn thành Trước 31/12 98 Đại học Kinh tế H́ Bảng Thời gian tốn dự án hồn thành từ NSNN Dự án QTQG Nhóm A Nhóm B Nhóm C Thời gian lập BCQT 12 tháng 12 tháng tháng tháng Thời gian kiểm toán 10 tháng tháng tháng tháng 10 tháng tháng tháng tháng Thời gian thẩm tra, phê duyệt tốn Dự án lập BCKT KTXD (Nguồn: Thơng tư số 19/2011/TT- BTC Bộ tài chính) ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 99 tháng tháng Đại học Kinh tế Huế Bảng 3: Nội dung vấn chuyên gia STT 01 Câu hỏi Những thành phần mời tham gia lập dự toán ngân sách? Đơn vị dựa vào sở để lập dự tốn, sở có phù hợp hay 02 không chất lượng lập dự tốn nào? Cơng tác chấp hành dự tốn toán ngân sách nhà nước thời gian qua thành phố Đồng Hới thực nào? 04 Việc thực công khai ngân sách thực rộng rãi có hiệu hay không 05 Theo anh (chị) thành phố Đồng Hới gặp khó khăn, vướng mắc việc quản lý ngân sách nhà nước? 06 Anh (chị) đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước thời gian tới? 07 Việc ban hành chế độ sách, văn pháp luật Nhà nước có phù hợp khơng ? ại Đ 03 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 100 Đại học Kinh tế Huế Bảng 4: Phiếu khảo sát, lấy ý kiến PHIẾU KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI PHÒNG TCKH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Đầu tiên cho phép tơi gởi lời chào trân trọng đến Ơng (Bà)! Tơi tên là: Nguyễn Thị Thu Trang, công tác Phòng Tài – Kế hoạch thành phố Đồng Hới, thân thực nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ: ‘‘Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài - Kế Đ hoạch thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình’’ Với tư cách người giàu kinh ại nghiệm, có nhiều hiểu biết công tác quản lý thu chi ngân sách, xin q Ơng (Bà) dành chút thời gian để điền vào phiếu điều tra Tất thông tin ghi phiếu điều tra ho cung cấp giữ bí mật, phục vụ cho mục đích nghiên cứu ̣c k THƠNG TIN CHUNG - Tuổi: …………………… in - Giới tính: Nam Nữ h - Trình độ chun mơn:  Đại học tê  Trên đại học  Sơ cấp ……………………… ́H  Trung cấp, cao đẳng - Cấp bậc, chức vụ: Quản lý Chuyên viên  Dưới năm  Từ 5-10 năm ́ uê - Thời gian công tác:  Trên 10 năm NỘI DUNG CÂU HỎI Ông (bà) vui long cho biết mức độ đánh giá với tiêu chí đánh giá sau cách khoanh tròn vào mức đánh giá tương ứng Có mức độ cụ thể sau đây: Yếu, TT Trung bình Khá Nội dung đánh giá Tốt Mức đánh giá Việc chấp hành quy định nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước 101 Đại học Kinh tế Huế - - - - 4 4 4 4 4 Sự phân công, phân cấp quản lý gắn quyền hạn trách nhiệm quan quản lý nhà nước Các khoản thu chi ngân sách nhà nước dự tốn, tổng hợp vào NSNN TÍnh phù hợp bố trí NSNN để thực nhiệm vụ chi thường xuyên Tính phù hợp định đầu tư quản lý đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN Công tác quản lý lập dự toán ngân sách nhà nước ại Cơ sở lập dự toán dựa vào nhiệm vụ phát triển ho - khai minh bạch Đ Tính thống nhất, tập trung dân chủ, tiết kiệm, công ́ uê - KTXH, bảo đảo ANQP - kinh tế, quy định thu ngân sách tiêu in liên quan Mức độ áp dụng chế độ, tiêu chuẩn, định mức h - ̣c k Các khoản thu lập sở tăng trưởng tê theo quy định lập dự tốn chi thường xun Mức độ ưu tiên bố trí vốn phù hợp với tiến độ triển ́H - khai dự án lập dự toán chi đầu tư phát triển Trình độ lập dự tốn NSNN (Tổ chức xây dựng, - tổng hợp từ quan thu chủ đầu tư, đơn vị 4 4 sử dụng ngân sách) - Tính trọng tâm, trọng điểm lập dự tốn NSNN Cơng tác chấp hành dự toán ngân sách nhà nước Sự phối hợp đơn vị công tác tổ chức thu NSNN 102 Đại học Kinh tế Huế - Công tác thực kiểm tra, kiểm soát nguồn 4 4 4 4 4 ́ uê - thu đối tượng nộp thuế Mức độ hiệu công tác cấp phát kinh phí Mức độ đáp ứng kịp thời kinh phí phục vụ cho - hoạt động máy nhà nước nhiệm vụ phát triển KTXH - Cơng tác quản lý tốn ngân sách nhà nước Việc đơn đốc thời gian nộp báo cáo tốn chủ đầu tư quan đơn vị Đ Công tác đôn đốc hướng dẫn thực lập, gửi, xét duyệt thẩm định toán năm pháp luật cơng khai tốn NSNN Tính đằn, phù hợp mục đích cơng tác quản lý thu chi NSNN tê Sự bảo đảm yêu cầu công tác quản lý thu ́H Giám sát, kiểm tra thực quy định h năm (kết dư chuyển nguồn ngân sách) in Công tác hướng dẫn thực xử lý số liệu cuối ̣c k - ho đơn vị - ại - chi NSNN Đánh giá chung công tác quản lý thu chi NSNN Ơng (bà) có đề xuất để nâng cao chất lượng cơng tác quản lý thu, chi ngân sách thời gian tới: Sau hoàn thành việc điền vào phiếu điều tra, xin vui lòng gửi theo địa sau đây: Nguyễn Thị Thu Trang Phòng Tài - Kế hoạch thành phố Đồng Hới 103 Đại học Kinh tế Huế Số 19 đường Quang Trung – Phường Hải Đình – Thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình Xin trân trọng cảm ơn ý kiến ông (bà)! Bảng 5: Nội dung vấn chuyên gia STT 01 02 Việc lập dự toán thường tiến hành vào thời gian năm? Khi lập dự tốn đơn vị thường dựa vào sở để lập dự toán phù hợp? Việc phân bổ nguồn thu chi có phù hợp với thực tế huyện không? ại 04 Ai người có tham gia vào việc lập dự tốn đơn vị? Đ 03 Câu hỏi ho Năng lực, trình độ cán làm công tác quản lý thu, chi NSNN ? 06 Làm để hoàn thiện quản lý thu, chi NSNN huyện năm tới ? 07 Cơ chế sách luật pháp, văn pháp quy Nhà nước có phù hợp khơng ? h in ̣c k 05 ́H tê ́ uê 104 ... quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài - Kế Đ hoạch thành phố Đồng Hới 84 ại 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài – Kế hoạch thành phố Đồng. .. chi ngân sách ho thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ đưa giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ̣c k Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống vấn đề lý. .. chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác quản lý Ngân sách nhà nước Phòng Tài Đ - Kế hoạch thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ại Chương 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình