Hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách nhà nước ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

111 6 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:42

Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM NGỌC ĐẠT Đ ại HỒN THIỆN CƠNG TÁC ho QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC h in ̣c k Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ ́H tê LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ ́ uê Huế, năm 2018 Đại học Kinh tế Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM NGỌC ĐẠT ại Đ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ho in ̣c k Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế h Mã số: 83 40 410 ́H tê LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ ́ uê NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN XUÂN KHOÁT Huế, năm 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đ Huế, tháng năm 2018 ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế LỜI CÁM ƠN Được dự phân công Trường Đại học Kinh tế Huế đồng ý thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Xn Khốt, tơi thực đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý Ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” Để hồn thành luận văn tơi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cơ giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Kinh tế Huế Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Xn Khốt Đ tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi q trình thực ại Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh ho Song buổi đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu ̣c k sót định mà thân chưa thấy Tơi mong góp ý Q in Thầy, Cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, quan bạn bè tạo h điều kiện thuận lợi, khích lệ tơi suốt q trình nghiên cứu học tập hoàn ́H tê thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! ́ uê Huế, tháng năm 2018 Học viên Phạm Ngọc Đạt ii Đại học Kinh tế Huế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: PHẠM NGỌC ĐẠT Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: Mã số: 83 40 410 PGS.TS NGUYỄN XN KHỐT Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu Đ Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công ại tác quản lý NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh ho Các phương pháp nghiên cứu sử dụng - Khảo sát điều tra thu thập số liệu phục vụ cho thực luận văn tiến ̣c k hành đồng thời hai cấp độ, có tính chất hỗ trợ bổ sung cho trình in nghiên cứu bao gồm: Thu thập nguồn số liệu thứ cấp Thu thập số liệu sơ cấp - Sau thu thập tiến hành phân tích liệu Phương pháp Thống kê mô tả h phương pháp so sánh tê Các kết nghiên cứu kết luận ́H Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn trình bày luận văn, ́ uê xin rút số kết luận: - Để tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước pháp luật quản lý NSNN cần đổi cách hiệu sâu sắc cơng cụ quản lý, đội ngũ cán quản lý quan trọng - Thực quản lý tốt nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách, đảm bảo chất lượng hiệu quả, thu đầy đủ theo quy định pháp luật tạo môi trường kinh doanh công đối tượng kinh doanh, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ trị cấp quyền, đơn vị góp phần hồn thành xuất sắc nhiệm vụ thúc đẩy huyện Vĩnh Linh phát triển ngày nhanh bền vững iii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU NSNN Ngân sách nhà nước KT-XH Kinh tế - Xã hội HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước TC-KH Tài – Kế hoạch XDCB Xây dựng ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ .x PHẦN MỞ ĐẦU .1 Đ Tính cấp thiết đề tài ại Mục tiêu nghiên cứu ho 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ̣c k Đối tượng, phạm vi nghiên cứu in 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu .3 tê 4.1 Các phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu ́H 4.2 Phương pháp phân tích liệu ́ uê 4.2.1 Phân tích thống kê 4.2.2 Thống kê mô tả 4.2.3 Phương pháp so sánh .3 4.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước ngân sách nhà nước cấp huyện .5 1.1.1 Tổng quan ngân sách nhà nước v Đại học Kinh tế Huế 1.1.2 Hệ thống ngân sách nhà nước phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 10 1.1.3 Ngân sách nhà nước cấp huyện hệ thống ngân sách nhà nước 13 1.1.4 Quyền hạn, trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước quan cấp huyện 18 1.2 Nội dung công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện .21 1.2.1 Cơng tác lập dự tốn ngân sách nhà nước cấp huyện .22 1.2.2 Cơng tác chấp hành dự tốn ngân sách nhà nước cấp huyện 23 1.2.3 Công tác toán ngân sách nhà nước huyện .26 1.2.4 Công tác tra, kiểm tra ngân sách nhà nước huyện 27 Đ 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 28 ại 1.3.1 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 ho 1.3.2 Cơ chế quản lý tài 29 1.3.3 Phân cấp quản lý ngân sách hệ thống ngân sách nhà nước 30 ̣c k 1.3.4 Nhận thức địa phương tầm quan trọng trách nhiệm công tác in quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 30 1.3.5 Tổ chức máy trình độ đội ngũ cán quản lý cấp huyện .31 h 1.3.6 Hệ thống thông tin, phương tiện quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 31 tê 1.4 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện số địa phương ́H nước học rút cho huyện Vĩnh Linh 32 ́ uê 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện số địa phương nước 32 1.4.2 Bài học rút quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện cho huyện Vĩnh Linh 36 CHƯƠNG 37 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 37 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 vi Đại học Kinh tế Huế 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 39 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 40 2.1.4 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh .41 2.2 Phân tích thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 42 2.2.1 Công tác lập dự toán ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh .43 2.2.2 Cơng tác chấp hành dự tốn ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh 49 2.2.3 Cơng tác tốn ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh 62 Đ 2.2.4 Công tác tra, kiểm tra ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh 67 ại 2.3 Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện ho Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 68 2.3.1 Những kết đạt 69 ̣c k 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 70 in CHƯƠNG 76 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN h SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ .76 tê 3.1 Mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hồn thiện cơng ́H tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị .76 ́ uê 3.1.1 Mục tiêu 76 3.1.2 Định hướng 76 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 77 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự toán ngân sách nhà nước huyện 78 3.2.2 Hồn thiện cơng tác chấp hành toán ngân sách 80 3.2.3 Tăng cường quản lý, bồi dưỡng, khai thác nguồn thu .83 3.2.4 Quản lý, sử dụng có hiệu khoản chi ngân sách nhà nước 85 3.2.5 Đổi chế phân cấp quản lý điều hành ngân sách cấp 88 3.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra ngân sách nhà nước huyện .89 vii Đại học Kinh tế Huế 3.2.7 Nâng cao trình độ, lực, trách nhiệm đội ngũ quản lý ngân sách nhà nước 91 3.2.8 Phát triển sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý ngân sách nhà nước huyện 93 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .95 Kết luận 95 Kiến nghị .96 2.1 Đối với Trung ương 96 2.2 Đối với tỉnh Quảng Trị .97 Đ TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 ại Quyết định Hội đồng chấm luận văn ho Biên Hội đồng chấm luận văn nhận xét phản biện Bản giải trình chỉnh sửa luận văn ̣c k Xác nhận hoàn thiện luận văn h in ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế cường công tác tra, kiểm tra giai đoạn cần thực tốt số giải pháp sau: + Chi cục thuế huyện cần kiện tồn đội ngũ cán làm cơng tác tra, kiểm tra có đầy đủ lực, trình độ chun môn phẩm chất tốt để đảm đương tốt nhiệm vụ giao Đồng thời có phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng tra, kiểm tra với quyền địa phương ngành có liên quan, quan bảo vệ pháp luật, nhằm đấu tranh chống hành vi vi phạm + Trong tra, kiểm tra cần thực sách quy định, tránh lạm dụng chức quyền để tiêu cực Quá trình tra, kiểm tra cần xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, tránh chồng chéo, gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản Đ xuất kinh doanh cho đối tượng kiểm tra ại + Thực quy trình tra, kiểm tra hồn thuế, toán thuế đối ho với doanh nghiệp ̣c k + Xử lý kiên nghiêm minh trường hợp trốn thuế, lậu thuế, nợ đọng thuế kéo dài Đối với trường hợp có khả trả nợ chây ỳ, thách thức in cần tham mưu UBND huyện tổ chức cưỡng chế, kê biên tài sản để thu hồi nợ thuế h nhằm thể tính nghiêm minh pháp luật, răn đe trường hợp tương tự tê - Huyện nên mở rộng công tác ủy nhiệm thu thuế cho xã, Thị trấn nhằm ́H tăng cường trách nhiệm địa phương công tác thuế, chống thất thu giảm chi phí quản lý thu thuế Việc thực ủy nhiệm thu thời gian qua mang lại kết ́ uê tích cực, UBND xã, Thị trấn tăng cường khai thác nguồn thu, bao quát nguồn thu, gắn thu ngân sách với nhu cầu chi, tăng cường phối hợp với ngành thuế cơng tác thu, chống thất thu thuế có hiệu cao - Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách phải sát với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội huyện, quan tâm đến nguồn thu thuế quốc doanh Trung ương, doanh nghiệp địa phương 3.2.4 Quản lý, sử dụng có hiệu khoản chi ngân sách nhà nước - Phải thực luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết kiệm chi ngân sách, hạn chế khoản chi như: cơng tác phí, hội nghị, tiếp khách, hạn chế mua 85 Đại học Kinh tế Huế sắm phương tiện, tài sản đắt tiền, khoản chi phải có hiệu quả, sát với dự toán giao tránh chi tiêu lãng phí NSNN - Trong thực chi tiêu ngân sách phải xác lập thứ tự ưu tiên khoản chi theo mức độ cần thiết Thực chi tiêu theo nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chi đúng, chi đủ chống lãng phí Cơng khai, minh bạch khoản chi tiêu tài theo định kỳ Cụ thể: + Đối với chi đầu tư phát triển: Nâng cao hiệu quản lý chi đầu tư yêu cầu cấp bách điều kiện Để nâng cao hiệu quản lý chi đầu tư cần tập t rung thực số giải pháp sau: Đ Thứ nhất, việc xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm phải tuân thủ chặt chẽ ại quy định Nhà nước quản lý đầu tư xây dựng Việc bố trí danh mục ho dự án chuẩn bị đầu tư, dự án quy hoạch, chuẩn bị thực hiện, thực đầu tư phải ̣c k tuân thủ chặc chẽ điều kiện để ghi vốn; cấu vốn đầu tư phải đảm bảo định hướng phát triển KT - XH huyện, khơng bố trí dàn trải, bố trí vượt khả h năm in cân đối ngân sách, cơng trình nhóm C phải bố trí vốn để đảm bảo thực tê Thứ hai, cần tập trung rà soát đánh giá hiệu đầu tư giai đoạn vừa qua, ́H đánh giá cơng trình thuộc chương trình KT - XH huyện như: chương trình giao thông nông thôn nâng cấp hẻm nội thị; chương trình kiên cố ́ hóa kênh mương, kiên cố hóa trường học,… Thứ ba, tập trung chấn chỉnh nâng cao chất lượng đơn vị thực công tác tư vấn tất khâu: lập dự án, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập thiết kế dự toán, thẩm định, giám sát kỹ thuật thi công; đơn vị tư vấn không đảm bảo tiến độ, chất lượng thực đưa vào danh sách khuyến cáo chủ đầu tư không ký hợp đồng, dự đấu thầu cơng trình huyện xã làm chủ đầu tư Thứ tư, nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt dự án Để tránh lãng phí đầu tư cần xác định xác nhu cầu đầu tư, chủ đầu tư cần xác định rõ nội dung, mục tiêu, quy mô đầu tư để tránh tình trạng gặp vướng mắt triển khai, 86 Đại học Kinh tế Huế kéo dài thời gian, gây lãng phí, muốn phải nâng cao lực người đề xuất đầu tư, quan thẩm định người định đầu tư + Đối với chi thường xuyên: Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác lập, định phân bổ dự toán ngân sách đơn vị thụ hưởng ngân sách, quan tài chính, HĐND UBND huyện Điều có ý nghĩa quan trọng Trong điều kiện phân cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách chưa hợp lý vấn đề đặt phân bổ tối ưu nguồn lực tài phân cấp Cơ cấu lại khoản chi thường xuyên ngân sách cách hợp lý Thứ hai, huyện cần phải tiến hành soát xét lại hệ thống định mức sử dụng Đ ngân sách hành Việc xác định định mức chi thường xuyên cần phải ại định rõ mức chi tiêu Định mức chi tiêu đòi hỏi huyện phải dựa sở mức ho chi tiêu tỉnh Quảng Trị Nhà nước để từ xây dựng mức chi tiêu phù ̣c k hợp với đặc điểm máy tổ chức hành địa bàn Thứ ba, thay đổi phương thức thực hiện, quản lý số khoản chi in thường xuyên lớn, cụ thể khoản chi nghiệp giáo dục, nghiệp kinh tế, h nghiệp y tế, quản lý hành Cần thay đổi theo hướng sau: tê  Chi nghiệp giáo dục, nghiệp y tế: tăng cường cơng tác xã hội hóa giáo ́H dục, y tế để đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, sở vật chất để phục vụ tốt công tác dạy học, khám chữa bệnh cho nhân dân ́ uê  Chi nghiệp giao thông: đơn giản thủ tục khoản chi tu, bảo dưỡng đường giao thông, tổ chức đấu thầu chào hàng cạnh tranh việc cung cấp lắp đặt biển báo giao thông, biển tên đường, sơn vạch kẻ đường  Chi quản lý hành chính: việc chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm không vượt định mức, tiêu chuẩn quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; Việc chi tổ chức lễ hội, kỷ niệm phải phạm vi dự tốn quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Thứ tư, thực nghiêm quy định Luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí văn luật, đặc biệt tổ chức thực 87 Đại học Kinh tế Huế cách có hiệu Chương trình thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí UBND huyện ban hành Thứ năm, triển khai thực Nghị định 130/2005/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước” tất đơn vị trực thuộc huyện, kể đơn vị thuộc khối Đảng, Đoàn thể 3.2.5 Đổi chế phân cấp quản lý điều hành ngân sách cấp Để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, đòi hỏi phải tăng cường đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, phân cấp quản lý NSNN cấp NSNN phân cấp quản lý Chính phủ cấp quyền địa Đ phương tất yếu khách quan tổ chức hệ thống NSNN gồm nhiều cấp Điều ại khơng bắt nguồn từ chế kinh tế mà từ chế phân cấp quản lý hành ho Mỗi cấp quyền có nhiệm vụ cần đảm bảo nguồn tài ̣c k định mà nhiệm vụ cấp đề xuất bố chí chi tiêu hiệu có áp đặt từ xuống Mặt khác, xét yếu tố lịch sử thực tế nay, in Đảng Nhà nước ta chống tư tưởng địa phương, cục bộ,… cần h có sách biện pháp nhằm khuyến khích quyền địa phương phát huy tê tính độc lập, tự chủ, tính chủ động, sáng tạo địa phương trình phát ́H triển kinh tế, xã hội địa bàn Có số khoản thu như: tiền cho thuê mặt đất, mặt nước doanh nghiệp, tiền cho thuê tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, lệ ́ phí trước bạ, thuế mơn bài,… giao cho địa phương quản lý hiệu Phân cấp điều kiện để kinh tế nước nói chung, kinh tế huyện Vĩnh Linh nói riêng, phát huy tính động, chủ động khơi thơng nguồn lực tiềm xử lý vấn đề phát sinh kịp thời có hiệu Phân cấp điều kiện tất yếu để nâng cao hiệu quản lý Nhà nước lĩnh vực quyền cấp huyện Khi quyền nhiệm vụ trao vào tay đơn vị huyện phải lo lắng, trăn trở thấy trách nhiệm trước dân Ngồi ra, phân cấp phát huy hiệu sử dụng ngân sách nguồn lực chỗ vật chất tinh thần, trí tuệ tốt hơn, nhằm tạo điều kiện để tăng thu ngân sách địa 88 Đại học Kinh tế Huế bàn, phát huy mạnh sẵn có địa phương Phân cấp quản lý ngân sách đảm bảo tính thống tồn huyện, phát huy tính chủ động, sáng tạo trách nhiệm địa phương đơn vị việc điều hành ngân sách Bảo đảm quyền định ngân sách địa phương cấp, tạo điều kiện cho quyền địa phương chủ động xử lý công việc địa phương, quyền định UBND sở tham mưu Phòng TC-KH phân bổ ngân sách cho đơn vị, quyền chủ động đơn vị sử dụng ngân sách phạm vi dự tốn duyệt phù hợp với sách theo quy định hành 3.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra ngân sách nhà nước huyện Một là: Tăng cường công tác tra kiểm tra việc thực thời gian Đ giải thủ tục thuế quan thuế ại Tăng cường cơng tác kiểm tra, phân tích hồ sơ trụ sơ quan thuế; Trong ho trình phân tích tập trung theo nhóm ngành kinh doanh kinh doanh chế ̣c k biến hải sản, xây dựng, có hoạt động đầu tư dự án, có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, có hoạt động khai thác khống sản phải nộp thuế tài ngun, phí mơi in trường để rút ngắn thời gian, mang lại hiệu cao h Bám sát thực tế, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp Nhân dân, tập trung ́H không lạm dụng thu tê đạo thông suốt luật thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách Có biện pháp thực cải cách mạnh mẽ thủ tục hành ́ uê công tác thu thuế, thực công khai minh bạch cơng tác thu thuế Trường hợp có vi phạm việc thực thời gian giải thủ tục thuế quan thuế cần có phương án xử lý dứt điểm, tránh tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp sai phạm quy định pháp luật Hai là: Tăng cường Công tác tra, kiểm tra thuế để nắm bắt thực trạng tình hình kinh doanh, khắc phục tình trạng khai giảm doanh thu, đồng thời phát vi phạm pháp luật thuế thơng qua xử lý nghiêm đối tượng cố tình vi phạm luật thuế, chống đối khơng nộp thuế, từ tác dụng răn đe tượng tiêu cực nảy sinh 89 Đại học Kinh tế Huế Mặt khác tra, kiểm tra góp phần quan trọng việc kiểm nghiệm tính chất phù hợp sách thuế từ mà phát sơ hở, bất hợp lý văn qui định thuế Luật thuế nhằm chấn chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp Để tăng cường công tác tra, kiểm tra giai đọan cần thực tốt số giải pháp sau: - Thanh tra kiểm tra có phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với quyền địa phương ngành có liên quan, quan bảo vệ pháp luật, nhằm đấu tranh chống hành vi vi phạm gian lận, trốn lậu thuế - Trong tra, kiểm tra cần thực sách qui định, tránh lạm dụng chức quyền để tiêu cực Quá trình tra, kiểm tra cần xây dựng kế hoạch, Đ phương án cụ thể, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho đối tượng kiểm tra, ảnh ại hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường doanh nghiệp Cần xác ho định có chọn lọc đối tượng tra, kiểm tra, theo cần tập trung tra đối ̣c k với đối tượng thường xuyên gian lận thuế, có nhân thân q trình kinh doanh khơng tốt, hoạt động lĩnh vực có khả vi phạm cao, có địa h kinh doanh in kinh doanh không rõ ràng hay thường xuyên thay đổi địa điểm ngành nghề tê - Thực quy trình tra, kiểm tra hồn thuế, tốn thuế đối ́H với doanh nghiệp - Xử lý kiên nghiêm minh trường hợp trốn thuế, lậu thuế, nợ ́ uê đọng thuế kéo dài Đối với trường hợp có khả trả nợ chây ỳ, thách thức cần tham mưu UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức cưỡng chế, kê biên tài sản để thu hồi nợ thuế nhằm thể tính nghiêm minh pháp luật, răn đe trường hợp tương tự - Cần tham mưu cho UBND huyện Vĩnh Linh có quy định cụ thể để tuyên dương, khen thưởng để khích lệ cá nhân, tổ chức kinh tế có số nộp thuế cao, thực tốt nghĩa vụ nộp thuế Ba là: Thường xuyên tiến hành công tác tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, công tác chi thường xuyên để kịp thời phát sai phạm, cần 90 Đại học Kinh tế Huế tham mưu người có thẩm quyền xử lý kiên sai phạm qua tra, kiểm tra, tiến hành thu hồi nộp vào ngân sách khoản tiền vi phạm Ban quản lý dự án huyện trình làm chủ đầu tư cần tăng cường cơng tác giám sát, quản lý; tổ chức nghiệm thu cơng trình xây dựng thực tế (kiên xử trường hợp không thi công, thi công không thiết kế nghiệm thu); khơng tốn, tốn khối lượng thừa tiến hành nghiệm khu khối lượng công trình có khối lượng thực tế Cùng với đó, kiên xử lý đơn vị, doanh nghiệp bắt tay thực hành vi sai phạm, gây thất tài sản Nhà nước Tránh tình trạng chi tiêu lãng phí, khơng mục đích, sai quy định nhà Đ nước, khoản chi khơng có chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu làm giả Chấp hành ại Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Đồng thời cần kịp thời biểu dương, khen ho thưởng đơn vị, cá nhân làm tốt phê bình, kỷ luật nghiêm đơn vị, cá nhân sai ̣c k phạm, gây thất thốt, lãng phí quản lý sử dụng tài sản, ngân sách Nhà nước 3.2.7 Nâng cao trình độ, lực, trách nhiệm đội ngũ quản lý ngân in sách nhà nước h Trong công tác quản lý NSNN nhân tố có ý nghĩa định đặc biệt tê quan trọng cán quản lý Cán phải có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần yêu ́H nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, thực đường lối sách Đảng, sách pháp luật Nhà nước, học tập làm theo gương đạo đức ́ uê Hồ Chí Minh cần kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư, khơng tham nhũng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, không hội phải nhân dân tính nhiệm Đối với cán lãnh đạo huyện cần nhận thức đắn toàn diện tầm quan trọng trách nhiệm công tác quản lý NSNN địa bàn huyện Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cần nhận thức sách huy động, sách thuế để đổi đạo điều hành NSNN phải quản lý đầy đủ toàn diện trọn vẹn từ khâu lập dự toán, chấp hành, toán kiểm tra, tra số liệu báo cáo tốn ngân sách hàng năm Cơng tác quản lý NSNN huyện Vĩnh Linh cần phải đáp ứng yêu cầu sau: 91 Đại học Kinh tế Huế Một là, đảm bảo tập trung toàn khoản thu cách kịp thời, đầy đủ vào NSNN, tài khoản tiền gửi đơn vị, địa phương qua xác nhận KBNN Hai là, tạo chế quản lý thơng thống, đảm bảo khuyến khích, thúc đẩy sản xuất phát triển tạo nguồn thu cho NSNN địa bàn huyện ngày lớn Ba là, coi trọng yêu cầu công xã hội đảm bảo thực nghiêm túc đắn sách, chế độ thu quan có thẩm quyền ban hành tất cá nhân, tổ chức địa bàn huyện Bốn là, xác lập hệ thống sách thu đồng phù hợp với thực trạng kinh tế, đảm bảo cơng cụ tài hữu hiệu góp phần điều chỉnh vĩ mơ kinh tế Đ Năm là, sở sách, chế độ, diễn biến kinh tế phải hoạch ại định kế hoạch thu sát đúng, phù hợp với diễn biến thực tế tình hình kinh ho tếhàng năm; xây dựng quy trình thu cho loại cụ thể tổ chức máy thu gọn lực phẩm chất ̣c k nhẹ hợp lý đạt hiệu cao đặc biệt xây dựng đội ngũ cán thu có đầy đủ in Chính quyền địa phương cần nhận thức rõ phát triển kinh tế đất nước h nay, áp dụng sách cơng cụ thuế vào khai thác tận thu khơng tê phù hợp, sách cơng cụ thuế hướng đến khuyến khích, thúc ́H đẩy thành phần kinh tế quan tâm đến việc mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, đem lại thuận lợi cho cho xã hội ́ uê Trong điều hành hoạt động kinh tế, cấp lãnh đạo địa phương phải hạn chế tối đa đến xóa bỏ mệnh lệnh hành chhính, cần coi trọng quy luật kinh tế bản, quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, Tuy nhiên thị trường ta thị trường tự phát tự điều tiết hoàn toàn, mà phải phục vụ sát mục tiêu KT-XH đất nước thời kỳ Phân bổ ngân sách hàng năm lãnh đạo huyện phải quan tâm đến phận lớn dân cư nghèo, Nhà nước phải sử dụng sách điều tiết thu nhập, sách bảo hiểm, bảo trợ xã hội để giảm bớt khoảng cách thu nhập tầng lớp dân cư Đây việc làm để đảm bảo cho công xã hội chủ 92 Đại học Kinh tế Huế nghĩa bình quân phân phối cào thu nhập Lãnh đạo huyện phải nắm luật pháp định chế tài chính, phải có tầm nhìn xa, dự đoán tương lai phát triển đối tượng quản lý, từ hoạch định chiến lược, sách quản lý, xác định rõ mục tiêu quản lý thời kỳ, biết tính tốn cân đối yếu tố vật chất, lựa chọn giải pháp hợp lý bước phù hợp với việc tổ chức máy gọn nhẹ đồng để thực tốt chiến lược sách Từ u cầu đó, Đảng quyền cấp huyện phải tăng cường giáo dục phẩm chất trị, đạo đức tư tưởng cho cán cơng chức nói chung cán quản lý ngân sách nói riêng Cần thường xuyên cử cán đào tạo nâng Đ cao nghiệp vụ, tham gia lớp đào tạo lý luận trị trung, cao cấp, quản lý ại nhà nước, tin học quản lý,… ho Xuất phát từ tình hình thực tế cho thấy hầu hết thủ trưởng đơn vị thụ ̣c k hưởng ngân sách huyện quan tâm đến cơng tác quản lý tài mà quan tâm đến nhiệm vụ chuyên môn quyền chuẩn chi thủ trưởng đơn vị song in việc xử lý chứng từ, hạch toán khoản chi lại kế tốn tham mưu, h khoản chi đè nặngg lên cán kế toán Như việc tổ chức lớp bồi dưỡng điều cần thiết giai đoạn ́H tê kiến thức quản lý tài cho chủ tài khoản đơn vị sử dụng ngân sách hẳn Cần có chế độ thưởng, phạt rõ ràng riêng cá nhân, tổ chức làm tốt ́ uê công tác quản lý NSNN Cần kiện toàn lại tổ chức máy quản lý ngân sách từ huyện đến xã 3.2.8 Phát triển sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý ngân sách nhà nước huyện - UBND huyện Vĩnh Linh phải sớm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dụng kết cấu hạ tầng cơng nghệ thơng tin, triển khai có hiệu hệ thống thông tin quản lý ngân sách Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (TABMIS) cấu phần quan trọng bốn cấu phần dự án “Cải cách quản lý tài công”, phân hệ cốt lõi hệ thống thơng tin quản lý tài 93 Đại học Kinh tế Huế tích hợp quan tài KBNN TABMIS bao gồm hệ thống quản lý phân bổ ngân sách, quản lý thu, chi ngân sách, quản lý ngân quỹ, quản lý tài sản, báo cáo tài báo cáo tốn cấp TABMIS triển khai KBNN Phòng TC - KH Qua thời gian sử dụng hệ thống thôn tin quản lý NSNN - TABMIS tác giả đề nghị lãnh đạo huyện phối hợp ngành cấp triển khai cho đơn vị, địa phương sử dụng hệ thống TABMIS để quản lý NSNN địa bàn huyện thống nhất, dễ dàng truy cập thông tin đáp ứng nhanh chóng nhu cầu quản lý NSNN Hệ thống sử dụng giải pháp phần mềm trọn gói Oracle Financial chuẩn hóa cho mơ hình khu vực cơng, vục vụ mơ hình kế tốn dồn tích, kế tốn tiền mặt, đảm bảo Đ tính linh hoạt hệ thống sách trình thay đổi ại - Cơ quan thuế, ngân hàng tổ chức tín dụng cần phối hợp với theo yêu ho cầu theo luật quản lý thuế hệ thống mạng thông tin nhằm ngăn chặn hànhh vi ̣c k trốn thuế chậm nộp thuế đối tượng nộp thuế Thực kê khai, nộp thuế qua mạng, qua ngân hàng Cải thiện hệ thống công nghệ thông tin quan in thuế, ngân hàng tổ chức tín dụng, đảm bảo thơng suốt, hiệu Khuyến h khích doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tốn qua tài khoản ngân thống mạng thông tin liên kết đơn vị ́H tê hàng,… Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn để hoàn thiện hệ - KBNN cần kiểm soát chặt chẽ giao dịch toán chi ngân sách ́ uê không dùng tiền mặt nhằm kiểm soát doanh thu chịu thuế doanh nghiệp hạn chế thao tác chi phí vận chuyển, kiểm đếm, kiểm sốt lượng tiền mặt tổ chức ngân hàng với KBNN lưu thơng, thực khoản chi tốn cá nhân, mua sắm nhỏ qua hệ thống thẻ ATM, giúp Nhà nước kiểm soát quản lý thu thuế, quản lý thu nhập cá nhân doanh nghiệp, quản lý luồng tiền, thực sách vĩ mơ kiểm sốt lạm phát hạn chế tiêu cực tham nhũng trình sử dụng tiền mặt 94 Đại học Kinh tế Huế PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Ngân sách huyện phận cấu thành NSNN Thực quản lý ngân sách huyện nhiệm vụ quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách diễn quản lý công khai, chặt chẽ quy định pháp luật hành Nâng cao hiệu quản lý ngân sách tất yếu, q trình lâu dài gặp khơng khó, vướng mắc, đòi hỏi nỗ lực cố gắng cá nhân, quan, đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện NSNN coi huyết mạch kinh tế, có vai trò quan trọng việc thúc đẩy cho phát triển kinh tế nhanh bền vững, thực sách xã Đ hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cơng cụ để Nhà nước quản lý điều tiết vĩ ại mô kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao hiệu quản lý ho kinh tế ̣c k Thông qua ngân sách, Nhà nước huy động nguồn lực xã hội, phân phối sử dụng cho nhu cầu phát triển kinh tế, thực sách xã hội , in đảm bảo quốc phòng, an ninh đất nước Vì vậy, việc củng cố, hồn thiện, lành h mạnh hố hệ thống tài quốc gia để phát triển kinh tế yếu tố quan trọng tê định thành công chiến lược phát triển KT-XH Nhà nước Việt Nam nói ́H chung huyện Vĩnh Linh nói riêng thời kỳ Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn trình bày luận văn, tơi ́ uê xin rút số kết luận: - Để tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước pháp luật quản lý NSNN cần đổi cách hiệu sâu sắc cơng cụ quản lý, đội ngũ cán quản lý quan trọng - Để xây dựng phát triển kinh tế thị trường, nhà nước phải sử dụng hệ thống công cụ quản lý vĩ mơ kế hoạch, sách, cơng cụ tài chính, pháp luật, Việc sử dụng công cụ thể thông qua hoạt động quan, đơn vị máy nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước - Thực quản lý tốt nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách, đảm bảo chất 95 Đại học Kinh tế Huế lượng hiệu quả, thu đầy đủ theo quy định pháp luật tạo môi trường kinh doanh công đối tượng kinh doanh, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ trị cấp quyền, đơn vị góp phần hồn thành xuất sắc nhiệm vụ thúc đẩy huyện Vĩnh Linh phát triển ngày nhanh bền vững Thông qua Luận văn tốt nghiệp “Hồn thiện cơng tác quản lý NSNN huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” muốn nêu kết đạt tồn tại, nguyên nhân công tác quản lý ngân sách huyện Vĩnh Linh, trình bày số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý ngân sách huyện Tuy nhiên với khả hiểu biết thân thời gian có hạn nên viết khơng tránh khỏi Đ thiếu sót, kính mong Q Thầy, Cơ giáo, Quý bạn đọc nhận xét, góp ý để ại viết hồn thiện hơn, với mong muốn đóng góp phần vào công tác quản lý ̣c k Kiến nghị ho thu, chi ngân sách huyện Vĩnh Linh cho năm tới Nâng cao hiệu công tác quản lý ngân sách huyện tất yếu khách in quan, phù hợp với thực tiễn khách quan Các quan quản lý ngân sách huyện h nhanh chóng nâng cao chất lượng quản lý ngân sách Tuy nhiên, để thực tê cơng tác quản lý tốt ngân sách huyện quy định pháp luật hành phù ́H hợp với thực khơng quyền cấp huyện mà phải có lãnh đạo Đảng tham gia quan, ban, ngành chức toàn thể ́ uê quần chúng nhân dân địa bàn huyện Để thực tốt công tác quản lý ngân sách huyện Vĩnh Linh thời gian đến, tác giả xin đưa số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Trung ương Hoàn thiện chế quản lý NSNN, bảo đảm khoản thu nộp trực tiếp vào qũy NSNN thông qua hệ thống KBNN Ngân hàng Nhà nước, triển khai thực nộp trực tuyến qua hệ thống Ngân hàng Hoàn thiện hệ thống chế độ, sách thu NSNN; định mức, tiêu chuẩn chi NSNN Rà soát chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu lạc hậu so với tình hình thực tế để xóa bỏ định 96 Đại học Kinh tế Huế mức, tiêu chuẩn chi lạc hậu ban hành tiêu chuẩn, định mức chi đáp ứng yêu cầu thực tế như: chi hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tốn cơng tác phí, hội nghị, tiếp khách, chế độ trang bị điện thoại số mức chi khác phù hợp thực tiễn Áp dụng định mức khung chi theo công việc thay cho áp dụng định mức chi theo biên chế Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn trang thiết bị phương tiện làm việc phù hợp với loại chức danh cán bộ, công chức, viên chức để áp dụng thống quan Nhà nước Trên sở hệ thống định mức, tiêu chuẩn chế độ trên, cho phép quan, đơn vị quyền điều chỉnh phù hợp với yêu cầu công việc khả ngân sách đơn vị Những yêu cầu cần đạt việc Đ hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn định mức, phải đảm bảo khoa học, phải phù ại hợp với thực tế khả NSNN, phải tạo quyền chủ động cho đơn vị ho q trình thực Đổi cơng tác kiểm tốn quan hành chính, ̣c k đơn vị nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm hiệu sử dụng kinh phí từ NSNN, xố bỏ tình trạng nhiều đầu mối tra, kiểm tra, kiểm toán 2.2 Đối với tỉnh Quảng Trị h in quan hành chính, đơn vị nghiệp tê Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, khắc phục việc phân bổ ́H kinh phí hành theo đầu người, khơng tính đến đặc thù đơn vị, đảm bảo phát huy quyền chủ động huyện đảm bảo tính khoa học thực tiễn dự ́ uê toán ngân sách để có số trợ cấp cân đối hợp lý Đẩy mạnh việc phân cấp thu, chi ngân sách cho huyện khoản chi đầu tư XDCB địa bàn Theo Điều 34 Luật NSNN có ghi nhiệm vụ chi XDCB ngân sách cấp huyện “phải có chi đầu tư xây dựng trường phổ thơng quốc lập cấp, cơng trình phúc lợi cơng cộng, điện chiếu sáng, cấp nước, giao thông nội thị thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh” Vì vây, thời gian tới cần bổ sung nhiệm vụ chi xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật thị cơng trình điện chiếu sáng cơng cộng, cấp nước, cho ngân sách huyện Tỉnh cần đạo ngành, cấp đặc biệt ngành bảo vệ Pháp luật 97 Đại học Kinh tế Huế tăng cường tra, kiểm tra, xử lý sai phạm để tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách Tỉnh cần tăng cường hướng dẫn, định kỳ kiểm tra nghiệp vụ chuyên mơn sách, chế độ cán làm cơng tác quản lý tài huyện, thành phố xã, phường, thị trấn Đầu tư sở vật chất công nghệ, thông tin để đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý ngân sách tầm, tạo đồng bộ, thống nhanh số liệu thu, chi ngành Tài - Kho bạc - Thuế đáp ứng yêu cầu cấp có thẩm quyền phục vụ cân đối ngân sách địa bàn huyện Hiện nay, Tỉnh ta áp dụng hệ thống mạng hầu hết huyện, thành Đ phố hệ thống văn pháp luật Tỉnh chưa cập nhật đầy đủ chưa kịp ại thời vào trang web tỉnh Quảng Trị, văn đường bưu điện nên việc triển ho khai thực chế độ sách cấp huyện, cấp xã chậm ̣c k khoản chi cho người Tác giả xin kiến nghị với UBND tỉnh cần kiện tồn cơng tác hệ in thống mạng thơng tin văn tính pháp lý văn mạng để huyện, xã h tiếp cận văn triển khai thực kịp thời tê Trong chương tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng ́H tác quản lý NSNN huyện thời gian tới khâu : lập dự toán, chấp hành, toán tra, kiểm tra số liệu báo cáo tốn Bên cạnh tác ́ giả đưa số giải pháp có ảnh hưởng đến cơng tác quản lý NSNN huyện nhằm phát huy tính hiệu cho việc quản lý NSNN huyện Vĩnh Linh 98 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2017), Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2016), Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn thu quản lý khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước, Hà Nội Bộ Tài (2004), Hồn thiện quy trình Ngân sách Việt Nam (Đánh giá chi tiêu công - giai đoạn II), Hà Nội Bộ Tài (2017), Thơng tư số 61/2017TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng Đ dẫn công khai ngân sách đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân ại sách nhà nước hỗ trợ, Hà Nội ho Các tập dự toán thu, chi huyện Vĩnh Linh từ năm 2014 - 2016 ̣c k Các tập toán thu, chi huyện Vĩnh Linh từ năm 2014 - 2016 Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định in chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội h TS Đặng Văn Tư, TS Bùi Tiến Hạnh (2010), Giáo trình quản lý chi ngân tê sách nhà nước, NSX Tài chính, Hà Nội ́H TS Lê Xuân Trường (2010), Giáo trình quản lý Thuế, NXB Tài chính, Hà Nội ́ uê 10 Nguyễn Ngọc Hùng (2008), Quản lý ngân sách nhà nước, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Niên giám thống kê huyện Vĩnh Linh (2014 - 2016) 12 Phan Huy Đường (2012), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, Trường đại học kinh tế - ĐHQGHN 13 Phan Văn Khoan, Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2010), Giáo trình Lý thuyết Quản lý tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội 14 GS.TS Vũ Văn Hóa, PGS.TS Lê Văn Hưng (2009), Giáo trình Tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội 99 ... quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước ngân sách nhà nước. .. sở lý luận thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Định hướng giải pháp hồn cơng tác quản. .. Hệ thống ngân sách nhà nước phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 10 1.1.3 Ngân sách nhà nước cấp huyện hệ thống ngân sách nhà nước 13 1.1.4 Quyền hạn, trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách nhà nước ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách nhà nước ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị