NGÀY 28 PHƯƠNG PHÁP làm bài đọc HIỂU

15 190 2
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 10:51

[31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp CHUYÊN ĐỀ 19: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH NHANH VÀ CHÍNH XÁC Tài liệu gồm:  Phƣơng pháp làm đọc hiểuBài tập thực hành  Đáp án - giải thích chi tiết  Ghi em Nhớ tham gia Group học tập để thi đạt – 10 Tiếng Anh ^^: Aland English – Luyện thi IELTS, luyện thi lớp 10, 11, 12 ➤ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.thpt/ ➤ Group: https://www.facebook.com/groups/aland.thpt/ Aland English – Expert in IELTS ➤ Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/ ➤ Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/ I/ PHƢƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU Trình tự làm đọc hiểu Bƣớc 1: Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa (Nếu em khơng muốn bị rối dịch vắn tắt yêu cầu câu hỏi nháp.) Bƣớc 2: Đọc lướt nhanh (passage) để nắm chủ đề, nội dung tổng quát cách tổ chức, xây dựng đọc (Có thể bỏ qua bước thời gian ít) Mẹo đọc nhanh để hiểu nội dung mà không sa đà vào tiểu tiết: Với câu, em cố gắng xác định nhanh chủ ngữ động từ câu, từ hiểu ý câu, tạm thời bỏ qua mệnh đề phụ câu Bƣớc 3: Dùng bút chì đánh số thứ tự 1, 2, 3… cho đoạn văn Bƣớc 4: Đọc câu hỏi phương án trả lời câu hỏi Dựa vào từ khóa gạch chân cộng với kiện có phương án A, B, C, D để xác định vị trí đoạn văn câu có chứa thơng tin nhằm giải đáp câu hỏi (dùng bút chì đánh dấu lại đoạn văn, câu văn để dễ nhận biết, đối chiếu thông tin xác định đáp án) Bƣớc 5: Dựa vào thông tin cách làm cho dạng câu hỏi để tìm đáp án trả lời • Lƣu ý: Đối với câu hỏi ý thường câu Tuy nhiên, em nên dành để làm sau cùng, em làm xong câu hỏi đoạn văn nhỏ có nhìn tổng qt nội dung Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp Phân tích trình tự làm Để hiểu rõ bước làm nêu trên, phân tích đọc mẫu: Coincident with concerns about the accelerating loss of species and habitats has been a growing appreciation of the importance of biological diversity, the number of species in a particular ecosystem, to the health of the Earth and human well-being Much has been written about the diversity of terrestrial organisms, particularly the exceptionally rich life associated with tropical rain-forest habitats Relatively little has been said, however, about diversity of life in the sea even though coral reef systems are comparable to rain forests in terms of richness of life An alien exploring Earth would probably give priority to the planet's dominant, most- distinctive feature ― the ocean Humans have a bias toward land that sometimes gets in the way of truly examining global issues Seen from far away, it is easy to realize that landmasses occupy only one-third of the Earth's surface Given that two-thirds of the Earth's surface is water and that marine life lives at all levels of the ocean, the total threedimensional living space of the ocean is perhaps 100 times greater than that of land and contains more than 90 percent of all life on Earth even though the ocean has fewer distinct species The fact that half of the known species are thought to inhabit the world's rain forests does not seem surprising, considering the huge numbers of insects that comprise the bulk of the species One scientist found many different species of ants in just one tree from a rain forest While every species is different from every other species, their genetic makeup constrains them to be insects and to share similar characteristics with 750,000 species of insects If basic, broad categories such as phyla and classes are given more emphasis than differentiating between species, then the greatest diversity of life is unquestionably the sea Nearly every major type of plant and animal has some representation there To appreciate fully the diversity and abundance of life in the sea, it helps to think small Every spoonful of ocean water contains life, on the order of 100 to 100,000 bacterial cells plus assorted microscopic plants and animals, including larvae of organisms ranging fromsponges and corals to starfish and clams and much more Ta phân tích đọc theo bước: • Bƣớc 1: Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa: Question 1: What is the main point of the passage? Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp A B C D Humans are destroying thousands of species There are thousands of insect species The sea is even richer in life than the rain forests Coral reefs are similar to rain forests Question 2: The word "appreciation" in paragraph is closest in meaning to A ignorance C tolerance B recognition D forgiveness Question 3: Why does the author compare rain forests and coral reefs in paragraph 1? A B C D They are approximately the same size They share many similar species Most of their inhabitants require water Both have many different forms of life Question The word "bias" in paragraph is closest in meaning to A concern C attitude B disadvantage D prejudice Question Which of the following is true about the ocean according to the passage? A B C D It’s 100 times greater than land It contains more species than land It contains a vast majority of life on Earth It occupies on-third of the Earth’s surface Question 6: The passage suggests that most rain forest species are: A Insects B bacteria C mammals D.birds Question The word "there" in paragraph refers to A the sea B the rain forests C a tree D the Earth's surface Question The author argues that there is more diversity of life in the sea than in the rain forests because A more phyla and classes of life are represented in the sea Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp B C D there are too many insects to make meaningful distinctions many insect species are too small to divide into categories marine life-forms reproduce at a faster rate Question Which of the following is NOT mentioned as an example of microscopic sea life? A Sponges B Coral C Starfish D.Shrimp Question 10 Which of the following conclusions is supported by the passage? A B C D Ocean life is highly adaptive More attention needs to be paid to preserving ocean species and habitats Ocean life is primarily composed of plants The sea is highly resistant to the damage done by pollutants • • • Bƣớc 2: Đọc lƣớt nhanh để nắm nội dung tổng quát Bƣớc 3: Đánh số thứ tự 1, 2, 3… cho đoạn văn Bƣớc & 5: Xác định vị trí đoạn văn có thơng tin, tìm đáp án trả lời CÂU HỎI Question 1: What is the main point of the passage? A Humans are destroying thousands of species B There are thousands of insect species C The sea is even richer in life than the rain forests D Coral reefs are similar to rain forests Question 2: The word "appreciation" in paragraph is closest in meaning to A ignorance PHÂN TÍCH CÁCH LÀM Bước Bước Xác định đoạn văn chứa thông tin: Cả Nhận định: Đây dạng câu hỏi nội dung => Đánh dấu lại dành để làm sau - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn + Cụ thể câu: Coincident with concerns about the Tạm dịch câu 5: Trùng với lo ngại mát lồi mơi trường sống ngày gia tăng đánh giá cao Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp recognition Tolerance forgiveness accelerating loss of species and habitats has been a growing appreciation of the importance of biological diversity, the number of species in a particular ecosystem, to the health of the Earth and human wellbeing ngày tăng tầm quan trọng đa dạng sinh học, số lượng loài hệ sinh thái cụ thể, sức khỏe trái đất sức khỏe người Xem xét nghĩa từ thuộc phương án: A Ignorance: ngu dốt B Recognition: ghi nhận C Tolerance: khoan dung D Forgiveness: tha thứ Đáp án B phù hợp gần nghĩa với nghĩa “appreciation” (đánh giá cao) Question 3: Why does the author compare rain forests and coral reefs in paragraph 1? A They are approximately the same size B They share many similar species C Most of their inhabitants require water D Both have many different forms of life - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn + Cụ thể câu: Relatively little has been said, however, about diversity of life in the sea even though coral reef systems are comparable to rain forests in terms of richness of life Tìm thơng tin câu dưới, ta thấy: Relatively little has been said, however, about diversity of life in the sea even though coral reef systems are comparable to rain forests in terms of richness of life (tạm dịch: hệ thống rặng san hơ so sánh với rừng mưa nhiệt đới phương diện giàu có, phong phú sống) Đối chiếu với phương án: A Chúng có kích thước xấp xỉ B Chúng có nhiều loại tương tự C Phần lớn sinh vật sống môi trường B C D Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp cần có nước D Cả hai có nhiều hình thái sống khác Question The word "bias" in paragraph is closest in meaning to A concern B disadvantage C attitude D prejudice - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn + Cụ thể câu: Humans have a bias toward land that sometimes gets in the way of truly examining global issues Chỉ riêng câu có chứa “bias” chưa cung cấp đủ thơng tin để hiểu rõ nghĩa từ Do đó, ta cần xem xét thêm câu đứng trước sau câu này, cụ thể: An alien exploring Earth would probably give priority to the planet's dominant, mostdistinctive feature ― the ocean Humans have a bias toward land that sometimes gets in the way of truly examining global issues Seen from far away, it is easy to realize that landmasses occupy only one-third of the Earth's surface Given that twothirds of the Earth's surface is water and that marine life lives at all levels of the ocean, the total threedimensional living space of the ocean is perhaps 100 times greater than that of land and contains more than 90 percent of all life on Earth even though the ocean has fewer distinct species (Một người hành tinh khám phá Trái Đất ưu tiên xem xét đặc điểm trội hành tinh – đại dương Con người có … lục địa – Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp yếu tố mà gây cản trở vấn đề tồn cầu mang tính khảo sát thực Nhìn từ đằng xa, dễ để nhận lục địa chiếm 1/3 bề mặt Trái đất Cứ cho 2/3 bề mặt trái đất nước sống biển diễn tất tầng đại dương, tổng khơng gian sống chiều đại dương có lẽ lớn gấp 100 lần so với không gian lục địa, chứa 90% toàn sống Trái đất, đại dương có lồi đặc trưng hơn) Có thể hiểu người thường dành nhiều ý thiên lục địa đại dương, đại dương có diện tích rộng lớn tỉ lệ sống gấp nhiều lần lục địa Xem xét phương án: A Concern: mối quan tâm B Disadvantage: bất lợi C Attitude: thái độ D Prejudice: thiên kiến (thành kiến thiên điều gì) Question Which of the following is true about the ocean according to the passage? A It’s 100 times - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn (dựa vào kiện “the ocean”, “100 times greater”, “land”, “life on - Dùng phương án loại trừ đáp án với nội dung dịch câu A Đại dương lớn gấp 100 lần so với lục địa Ở Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp greater than land B It contains more species than land C It contains a vast majority of life on Earth Earth”, “Earth’s surface” + Cụ thể câu: Seen from far away, it is easy to realize that landmasses occupy only one-third of the Earth's surface Given that two- thirds of the Earth's surface is water and that marine life lives at all levels of the ocean, the total threedimensional living space of the ocean đây, viết đưa thông tin sụ so sánh không gian chiều đại dương lục địa khơng so sánh diện tích => Loại B Đại dương có nhiều lồi sinh vật lục địa Bài viết đề cập đại dương chứa 90% toàn song trái đất lồi đặc trưng khơng nói số lượng lồi Khơng chắn nên không chọn C Đại dương chiếm phần đa số sống Trái đất Như dịch câu B, phương án D Đại dương chiếm 1/3 bề mặt Trái đất Thông tin D It occupies on- third of the Earth’s surface is perhaps 100 times greater than that of land and contains more than 90 percent of all life on Earth even though the ocean has fewer distinct species chiếm 2/3 => Loại Chọn đáp án C Question 6: The passage suggests that most rain forest species are: A insects B bacteria C mammals D birds - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn (dựa vào kiện “rain forest”, “species”, insects”) + Cụ thể câu: The fact that half of the known species are thought to inhabit the world's rain - Dựa vào thông tin cac câu xác định, ta thấy từ xuất nhiều “insects” từ liên quan đến côn trùng: The fact that half of the known species are thought to inhabit the world's rain forests does not seem surprising, considering Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp forests does not seem surprising, considering the huge numbers of insects that comprise the bulk of the species One scientist found many different species of ants in just one tree from a rain forest While every species is different from every other species, their genetic makeup constrains them to be insects and to share similar characteristics with 750,000 species of insects the huge numbers of insects that comprise the bulk of the species One scientist found many different species of ants in just one tree from a rain forest While every species is different from every other species, their genetic makeup constrains them to be insects and to share similar characteristics with 750,000 species of insects Ngồi ra, khơng có xuất từ từ có liên quan “bacteria” (vi khuẩn), “mammals” (động vật có vú) hay birds (các loài chim) Question The word Xác định đoạn văn chứa thơng tin: Ở câu trước có nói đa dạng sống đại dương "there" in paragraph refers to A the sea B the rain forests C a tree D the Earth's surface + Đoạn + Cụ thể câu: If basic, broad categories such as phyla and classes are given more emphasis than differentiating between species, then the greatest diversity of life is Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp Question The author argues that there is more diversity of life in the sea than in the rain forests because A more phyla and classes of life are represented in the sea B there are too many insects to make meaningful distinctions C many insect species are too small to Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn (dựa vào kiến “diversity of life”, “the seas”, “rain forests”, “phyla”, “classes”, “insects”) Cụ thể câu: If basic, broad categories such as phyla and classes are given more emphasis than differentiating between species, then the greatest diversity of life is unquestionably the sea Nearly every major type of plant and animal has some representation there unquestionably the sea Nearly every major type of plant and animal has some representation there không bàn cãi Câu sau nói gần tất lồi sinh vật tồn Như vậy, “there” thay cho “the sea” (đại dương) áp án A Nghĩa đoạn văn vừa xác định: Nếu hạng mục rộng ngành lớp người ta nhấn mạnh nhiều việc phân tích khác biệt lồi; khơng nghi ngờ nữa, đa dạng sống lớn biển khơi Gần lồi động thực vật có đại diện Vì đại dương nơi đa dạng sống Đối chiếu thông tin với phương án: A Nhiều ngành lớp sinh vật có đại diện biển => Thông tin phù hợp B Có q nhiều trùng (trong rừng nhiệt đới) để tạo nên đặc trưng khác => Khơng có C Nhiều lồi trùng q nhỏ nên khơng thể chia thành nhiều hạng mục => Khơng có Page 10 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp divide into categories D marine life- forms reproduce at a faster rate D Những dạng thức sống biển tái tao với mức độ nhanh => Khơng có Đáp án A Question Which of the following is NOT mentioned as an example of microscopic sea life? A Sponges B Coral C Starfish D Shrimp - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn (dựa avfo liệu “microscopic sea”) + Cụ thể câu: Every spoonful of ocean water contains life, on the order of 100 to 100,000 bacterial cells plus assorted microscopic plants and animals, including larvae of organisms ranging from sponges and corals to starfish and clams and much more Đối chiếu đáp án với thông tin câu xác định bước 4, ta thấy không đề cập đến “shrimp” Đáp án D Question Which of the following conclusions is supported by the passage? A Ocean life is highly adaptive B More attention needs to be paid to preserving ocean species and habitats C Ocean life is primarily composed of plants - Xác định đoạn văn chứa thông tin: Cả Câu yêu cầu rút kết luận phù hợp với Vì cần đọc phương án, đối chiếu với thơng tin có để loại phương án không Cụ thể: A Cuộc sống đại dương dễ thích ứng => khơng đủ điều kiện kết luận B Mọi nguời cần ý nhiều đến việc bảo vệ (QUAY LẠI CÂU 1) Question 1: What is the main point of the passage? A Humans are destroying thousands of species B There are thousands of insect species C The sea is even richer in life than the rain forests D Coral reefs are similar to rain forests Page 11 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp D The sea is highly môi trường sống loài resistant to the damage sinh vật biển => Ta thấy nội done by pollutants dung toàn hướng đến rộng lớn đa dạng sinh học đại dương Trong đó, người lại chưa ý nhiều đến đại dương so với lục địa C Sự sống biển chủ yếu tạo nên lồi thực vật => Khơng có liệu D Đại dương có sức chịu đựng cao phá hủy chất làm nhiễm gây => Khơng có thơng tin Đáp án B Đáp án C - Xác định đoạn văn chứa thông tin: Cả Sau làm câu có liên quan đến ý nhỏ bài, ta có hình dung tổng qt nội dung Dùng phương pháp suy luận loại trừ để chọn phương án A Con người phá hủy hàng ngàn sinh vật => Khơng có thơng tin B Có hàng ngàn lồi trùng => Có thơng tin khơng phải nội dung C Biển giàu sống rừng mưa nhiệt đới => Có thơng tin, chứng minh cụ thể D Các rặng san hô tương tự rừng mưa nhiệt đới => Chưa đầy đủ, xét phương diện phong phú, đa dạng, nội dung trọng tâm Hi vọng phƣơng pháp làm đọc giúp bạn vừa tiết kiếm đƣợc thời gian vừa đƣa đƣợc lựa chọn xác Để nắm rõ thục phƣơng pháp này, làm tập sau Carnegie Hall, the famous concert hall in New York City, has again undergone a restoration While this is not the first, it is certainly the most extensive in the building's history As a result of this new restoration, Carnegie Hall once again has the quality of sound that it had when it was first built Carnegie Hall owes its existence to Andrew Carnegie, the wealthy owner of a steel company in the late 1800s The hall was finished in 1891 and quickly gained a reputation Page 12 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp as an excellent performing arts hall where accomplished musicians gained fame Despite its reputation, however, the concert hall suffered from several detrimental renovations over the years During the Great Depression, when fewer people could afford to attend performances, the directors sold part of the building to commercial businesses As a result, a coffee shop was opened in one corner of the building, for which the builders replaced the brick and terra cotta walls with windowpanes A renovation in 1946 seriously damaged the acoustical quality of the hall when the makers of the film Carnegie Hall cut a gaping hole in the dome of the ceiling to allow for lights and air vents The hole was later covered with short curtains and a fake ceiling, but the hall never sounded the same afterwards In 1960, the violinist Isaac Stern became involved in restoring the hall after a group of real estate developers unveiled plans to demolish Carnegie Hall and build a high-rise office building on the site This threat spurred Stern to rally public support for Carnegie Hall and encourage the City of New York to buy the property The movement was successful, and the concert hall is now owned by the city In the current restoration, builders tested each new material for its (30) sound qualities, and they replaced the hole in the ceiling with a dome The builders also restored the outer walls to their original appearance and closed the coffee shop Carnegie has never sounded better, and its prospects for the future have never looked more promising A B C D This passage is mainly about changes to Carnegie Hall the appearance of Carnegie Hall Carnegie Hall's history during the Great Depression damage to the ceiling in Carnegie Hall A In paragraph 2, what is the meaning of the word "detrimental"? dangerous B significant C extreme D harmful A B C D What major change happened to the hall in 1946? The acoustic dome was damaged Space in the building was sold to commer-cial businesses The walls were damaged in an earthquake The stage was renovated A Who was Andrew Carnegie? a violinist B an architect Page 13 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp C a steel mill owner D mayor of New York City Which of the following words could best replace the word "gaping" in paragraph 2? A small B round C vital D wide A B C D What was Isaac Stern's relationship to Carnegie Hall? He made the movie "Carnegie Hall" in 1946 He performed on opening night in 1891 He tried to save the hall, beginning in 1960 He opened a coffeeshop in Carnegie Hall during the Depression What was probably the most important aspect of the recent renovation? A restoring the outer wall B expanding the lobby C restoring the plaster trim D repairing the ceiling Which of the following is closest in meaning to the word "unveiled" in paragraph 3? A announced B restricted C overshadowed D located A How does the author seem to feel about the future of Carnegie Hall? ambiguous B guarded C optimistic D negative 10 A B C D Which of the following would most likely be the topic of the next paragraph? a scientific explanation of acoustics and the nature of sound a description of people's reactions to the newly renovated hall a discussion of the coffee shop that once was located in the building further discussion about the activities of Isaac Stern in 1960 GỢI Ý CHO EM: CÂU HỎI This passage is mainly about A changes to Carnegie Hall B the appearance of Carnegie Hall C Carnegie Hall's history during the Great Depression D damage to the ceiling in Carnegie Hall BƢỚC - Xác định đoạn văn chứa thông tin: - Nhận định: Đây dạng câu hỏi nội dung bài, nên đánh dấu lại làm sau Đáp án A Page 14 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp In paragraph 2, what is the meaning of the word "detrimental"? A dangerous B significant C extreme D harmful What major change happened to the hall in 1946? A The acoustic dome was damaged B Space in the building was sold to commer-cial businesses C The walls were damaged in an earthquake D The stage was renovated Who was Andrew Carnegie? A a violinist B an architect C a steel mill owner D mayor of New York City Which of the following words could best replace the word "gaping" in paragraph 2? A small B round C vital D wide What was Isaac Stern's relationship to Carnegie Hall? A He made the movie "Carnegie Hall" in 1946 B He performed on opening night in 1891 C He tried to save the hall, beginning in 1960 D He opened a coffeeshop in Carnegie Hall during the Depression - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn thứ + Cụ thể câu: Despite its reputation, however, the concert hall suffered from several detrimental renovations over the years D - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn thứ ( kiến 1946) + Cụ thể câu: A renovation in 1946 seriously damaged the acoustical quality of the hall when the makers of the film Carnegie Hall cut a gaping hole in the dome of the ceiling to allow for lights and air vents A - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn (dựa vào kiện “Andrew Camegie”) + Cụ thể câu: Carnegie Hall owes its existence to Andrew Carnegie, the wealthy owner of a steel company in the late 1800s - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn + Cụ thể câu: A renovation in 1946 seriously damaged the acoustical quality of the hall when the makers of the film Carnegie Hall cut a gaping hole in the dome of the ceiling to allow for lights and air vents - Xác định đoạn văn chứa thông tin: + Đoạn + Cụ thể câu: In 1960, the violinist Isaac Stern became involved in restoring the hall after a group of real estate developers unveiled plans to demolish Carnegie Hall and build a high-rise office building on the site This threat spurred Stern to rally public support for Carnegie Hall and encourage the City of New York to buy the property C D C Page 15 ...[31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19 Aland English sưu tầm & tổng hợp Phân tích trình tự làm Để hiểu rõ bước làm nêu trên, phân tích đọc mẫu: Coincident with... Carnegie Hall BƢỚC - Xác định đoạn văn chứa thông tin: - Nhận định: Đây dạng câu hỏi nội dung bài, nên đánh dấu lại làm sau Đáp án A Page 14 [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 28 – Chuyên đề 19... đủ, xét phương diện phong phú, đa dạng, nội dung trọng tâm Hi vọng phƣơng pháp làm đọc giúp bạn vừa tiết kiếm đƣợc thời gian vừa đƣa đƣợc lựa chọn xác Để nắm rõ thục phƣơng pháp này, làm tập
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÀY 28 PHƯƠNG PHÁP làm bài đọc HIỂU, NGÀY 28 PHƯƠNG PHÁP làm bài đọc HIỂU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn