Noi tiet hoc (AQ501)

3 113 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 16:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Thông tin chung Tên học phần: NỘI TIẾT HỌC (Fish Reproductive Endocrinology) Mã số: AQ501 Thời lượng: 2(2-0) Loại: Tự chọn Học phần tiên quyết: Không Bộ môn quản lý: Sinh học nghề cá Mô tả Học phần nội tiết học cung cấp cho người học kiến thức đặc tính hormone, quan tạo hormone chế hoạt động chúng thể động vật nói chung cá nói riêng Quá trình điều khiển thần kinh nội tiết, hình thành phát triển tế bào sinh dục hoạt động sinh sản chịu chi phối hormone Sự biến động hormon ảnh hưởng lên q trình phát triển, thành thục, chín muồi phóng thích tế bào sinh dục chu kỳ sinh sản phức tạp Mục tiêu Sau học xong học phần, học viên có thể: Phân tích chế hoạt động hệ thần kinh nội tiết động vật thủy sản nói chung cá xương nói riêng Đánh giá loại hormone, quan tạo hormone, quan đích cà vai trò chúng thể động vật Phân tích mối quan hệ q trình phát triển tuyến sinh dục, tế bào sinh dục, hoạt động sinh sản với hàm lượng hormone huyết tương Ứng dụng kiến thức nội tiết học sinh sản nhân tạo cá Nội dung TT 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 Chủ đề Tổng quan nội tiết Tổng quan Các khái niệm Noãn bào tinh bào Các giai đoạn phát triển tinh sào Các giai đoạn phát triển tinh sào Ảnh hưởng nội tiết tố đến trình phát triển sinh dục Nội tiết sinh sản Hormone điều khiển chu kỳ sinh sản Não - Tuyến yên - Gan - Tuyến sinh dục GnRH – GRIF Steroid hormone Nội tiết học ứng dụng sinh sản nhân tạo cá LT Số tiết TH 12 5 Tài liệu 1.Nguyễn Tường Anh, (1999), Một số vấn đề nội tiết học sinh sản cá Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, 238 trang 2.Lưu Thị Dung Phạm Quốc Hùng, (2005), Mô Phôi Động vật Thủy sản Nhà Xuất Bản Nơng nghiệp, 124 trang 3.Phạm Quốc Hùng & Lê Hồng Thị Mỹ Dung, (2011), Nghiên cứu tổ chức học tinh sào cá Chẽm Mõm Nhọn Psammoperca waigiensis (Cuvier 1828) Tạp chí khoa học cơng nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 2/2011, trang 19-27 4.Vũ Văn In, T Shiraishi, H Kitano, H Furuya, M Nuyji, A Yamaguchi, M Matsuyama, (2008), Sự phát triển buồng trứng nồng độ steroid homron huyết tương cá Sa Ba (Scomber japonicus) chu kỳ sinh sản Hội Nghị khoa học trẻ toàn quốc 12-2008, Viện Nghiên cứu NTTS I 5.Nikolski,G.V (1963), Sinh thái học cá Người dịch Phạm Thị Minh Giang & Mai Đình Yên, Nhà Xuất Bản Đại Học, 1973 6.Vũ Trung Tạng, (2004), Sinh học sinh thái học biển Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 7.Arukwe, A., and Goksøyr, A., (2003), Eggshell and egg yolk proteins in fish: hepatic proteins for the next generation: oogenetic, population, and evolutionary implications of endocrine disruption Comparative Hepatology 2003, 2:4 8.Bromage, N., Roberts, R.J., (1995), Broodstock Management and Egg and Larval Quality Blackwell, Oxford, 424 pp 9.Garcia, B., (1996), Bioactivity of stored luteinizing hormone-releasing analogue (LHRHa) in sea bass (Lates calcarifer Bloch) J Appl Ichthyol 12, 91-93 10 Johnson, K., Thomas P and Wilson, R., (1998), Seasonal cycles of gonadal development and plasma sexsteroid levels in Epinephelus morio, a protogynous grouper in the eastern Gulf of Mexico Journal of Fish Biology 52, 502-518 11 Kagawa, H., Young, G and Ngahama, Y., (1983), Relationship between seasonal plasma estradiol-17B and testosterone levels and in vitro production by ovarian follicles01amago salmon (Oncorhynchus rhodurus) Biol Reprod 29: 301-309 12 Kagawa, H., Young, G., Adachi, S and Nagahama, Y., (1982), Estradiol 17beta production in amago salmon (Oncorhynchus rhodurus) ovarian follicles: role of Ihe thecal and granulosa cells Gen Comp Endocrinol 47: 440-448 13 Kagawa H, Tanaka H, Okuzawa K & Kobayashi M., (1998), GTH II but not GTH I induces final oocyte maturation and the development of maturational competence of oocytes of red seabream in vitro Gen Comp Endocrinol 112 80-88 14 Kah, O., Lethimonier, C., Somoza, G., Guilgur, L.G., Vaillant, C., and Lareyre, J.J., (2007), GnRH and GnRH receptors in metazoan: A historical, comparative, and evolutive perspective, Gen Comp Endocrinol, 153, 346 15 Manós, E., Duncan, N., and Mylonas, C., (2009), Reproduction and control of ovulation, spermiation and spawning in cultured fish in Elsa Cabrita, Vanesa Robles and Paz Herráez (Eds), Methods in Reproductive Aquaculture, Marine and Freshwater Species CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, New York 549 pp 3-80 16 Mylonas C., Zohar Y (2001), Endocrine regulation and artificial induction of oocyte maturation and spermiation in basses of the genus Morone Aquaculture 202: 205-220 17 Nagahama, Y., (1987), Gonadotropin action on gametogenesis and steroidogenesis in teleost gonads Zool Sci 4: 209-222 18 Nagahama Y, Yoshikuni M, Yamashita M, Tokumoto T, Katsu Y., (1995), Regulation of oocyte growth and maturation in fish Curr Top Dev Biol 30, 103-45 19 Nagahama, Y., (1994), Endocrine regulation of gametogenesis in fish International Journal of Development Biology 38: 217-229 20 Nagahama, Y., Miura, T., and Kobayashi, T (1994), The onset of spermatogenesis in fish Ciba Found Symp 182, 255-267; discussion 267-270 21 Sisneros, J., Forlano, PM, Knapp, R and Bass, H A., (2004), Seasonal variation of steroid hormone levels in an intertidal-nesting fish, the vocal plainfin midshipman Gen Comp Endocrinol 136,101-116 22 Zohar, Y., Mylonas, C., (2001), Endocrine manipulations of spawning in cultured fish: from hormones to genes Aquaculture 197, 99-136 Đánh giá 6.1 Thang điểm đánh giá Đánh giá kết học tập học phần học viên (đánh giá học phần) bao gồm hai phần bắt buộc đánh giá trình thi kết thúc học phần; Điểm đánh giá trình thi kết thúc học phần theo thang điểm 10 (từ đến 10), cho điểm chẵn; Điểm học phần tổng điểm đánh giá nhân với trọng số làm tròn đến phần nguyên điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70%; Điểm học phần từ điểm trở lên đạt yêu cầu TT 6.2 Các hoạt động đánh giá Hoạt động đánh giá Kiểm tra kỳ Hình thức đánh giá Trọng số (%) Tiểu luận 30 Viết 70 Thi kết thúc học phần GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN TS Phạm Quốc Hùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Noi tiet hoc (AQ501), Noi tiet hoc (AQ501)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn