Tìm một số hạng trong một tổng

10 544 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 04:10

Kính chào quí thầy cô về dự giờ thăm lớp GV thực hiện : Nguyễn Thị Hương + 4 = 10 6 = 6 10 _ 4 4 10= 6 _ 10  4   ≥ 6 x + 4 = 10 x = 10 _ 4 x = 6 10   x 4  6 + = x 6 10 = x _ 10 x 4= x  10  6  Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.   10 10       6 4 x 4 6 x 10 6 = 10 - 4 4 = 10 - 6 6 + 4 = 10 x + 4 = 10 x = 10 - 4 x = 6 6 + x = 10 x = 10 - 6 x = 4 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Số hạng 12 9 Số hạng 6 24 Tổng 10 34 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống 18 1 10 Bài 3: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh gái?   10 10       6 4 x 4 6 x 10 6 = 10 - 4 4 = 10 - 6 6 + 4 = 10 x + 4 = 10 x = 10 - 4 x = 6 6 + x = 10 x = 10 - 6 x = 4 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. . 4 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Số hạng 12 9 Số hạng 6 24 Tổng 10 34 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống 18 1 10 Bài 3: Một lớp.   x 4  6 + = x 6 10 = x _ 10 x 4= x  10  6  Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.   10 10       6 4 x 4 6 x 10 6 = 10 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm một số hạng trong một tổng, Tìm một số hạng trong một tổng, Tìm một số hạng trong một tổng

Từ khóa liên quan