đề thi thử THPTQG 2019 vật lý chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3 có lời giải

16 225 10
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 15:25

TRƯỜNG ĐHSP NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ (LẦN 3) CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019 MƠN THI : VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng mạch kín từ thông qua mạch biến thiên gọi là: A tượng cộng hưởng điện B tượng chồng chất điện trường C tượng cảm ứng điện từ D tượng chồng chất từ trường Câu 2: Số bội giác kính lúp ngắm chừng vơ cực tính công thức sau đây? OCC OCV f f A G  B G  C G  D G  OCC OCv f f Câu 3: Ứng dụng việc khảo sát quang phổ liên tục xác định: A nhiệt độ vật phát quang phổ liên tục B hình dáng cấu tạo vật sáng C thành phần cấu tạo hoá học vật D nhiệt độ thành phần cấu tạo hố học vật Câu 4: Dao động tắt dần dao động có: A biên độ giảm dần theo thời gian B vận tốc giảm dần theo thời gian C tần số giảm dần theo thời gian D chu kì giảm dần theo thời gian Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Hệ số công suất mạch bằng: L  R R R C A C B D 2 R     L  R   L  R  L      C C  C    Câu 6: Trong mạch điện xoay chiều chứa tụ điện, cường độ dòng điện  A sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch B đồng pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch  C trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D ngược pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 7: Sự phân tách chùm sáng phức tạp thành chùm sáng đơn sắc A nhiễu xạ ánh sáng B giao thoa ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 8: Pin quang điện hoạt động dựa A tượng phát xạ cảm ứng B tượng quang điện C tượng quang phát quang D tượng quang điện Câu 9: Phản ứng hạt nhân không tuân theo : A định luật bảo tồn điện tích B định luật bảo toàn số nuclon C định luật bảo toàn lượng D định luật bảo toàn số proton Câu 10: Chu kì dao động riêng mạch LC lí tưởng tính cơng thức : 1 A T  B T  C T  2 LC D T   LC LC 2 LC Câu 11: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 5cos ( π t - 0,25 π )( cm ) Pha ban đầu dao động : A 8π B 0,25π C (8πt – 0,25π) D - 0,25π Câu 12: Xét giao thoa hai sóng mặt nước bước sóng λ phát từ hai nguồn kết hợp đồng pA Những điểm vùng giao thoa biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn giá trị :  A ∆ d = k λ ; k = 0; ± 1; ± B ∆ d = ( k + ) ; k = 0; ± 1; ±  C ∆ d = ( k + ) ; k = 0; ± 1; ± D ∆ d = k A 8,8.1025 C 4,4.1025  ; k = 0; ± 1; ± 2 Câu 13: Một lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g lò xo độ cứng k Con lắc dao động điều hồ với tần số góc 10 rad/s Độ cứng k A N/m B 100 N/m C 10 N/m D 1000 N/m 238 23 -1 Câu 14: Biết sô A – vô – ga – đro 6,02.10 mol Số notron 0,5 mol 92 U : B 2,2.1025 D 1,2.1025   Câu 15: Đặt điện áp u = 100.cos 100 t   V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Khi dòng điện 4     mạch biểu thức i = 2.cos 100 t   A Công suất tiêu thụ đoạn mạch : 12   A 100 W B 50W C 50 W D 100W Câu 16: Sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u = 4cos(50πt – 0,125x) (mm) Tần số sóng : A 5Hz B 2,5Hz C 50Hz D 25Hz 23 20 Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân : 11 Na 1 H 2 He 10 Ne Khối lượng nghỉ hạt nhân 23 11 20 Na;10 Ne;24 He;11 H : mNa = 22,9837u; mNe = 19,9869 u ;m He = 4,0015 um ; H = 1,0073 u Biết 1u = 931,5MeV/c2 Phản ứng : A toả lượng 2,4219 MeV B thu lượng 2,4219 MeV C thu lượng 3,4524 MeV D toả lượng 3,4524 MeV Câu 18: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng thể giải thích được: A tượng quang điện B tượng giao thoa ánh sáng C tượng quang – phát quang D nguyên tắc hoạt động pin quang điện Câu 19: Khi đặt điện áp u = U cos ω t ( V ) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây cảm hai đầu tụ điện 15V ; 50V ; 70V Giá trị U0 : A 25 V B 25V C 15 V D 35V Câu 20: Một nguồn âm phát âm môi trường không hấp thụ âm Cường độ âm chuẩn I = 10-12 ( W/m2 ) Tại điểm A ta đo mức cường độ âm L = 70dB Cường độ âm I A giá trị : A 50 W/m2 B 105 W/m2 C 10-7 W/m2 D 10-5 W/m2 Câu 21: Một kim loại cơng 4,2 eV Biết số Plăng 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng chân không 3.108m/s Giới hạn quang điện kim loại xấp xỉ A 1,04.10-7 mμ B 1,74.10-7 m C 2,96.10-7 m D 2,12.10 m-7 Câu 22: Một lắc đơn dao động với tần số f Nếu tăng khối lượng lắc lên lần tần số dao động lắc đơn f f D 2 Câu 23: Trong thí nghiệm Y – âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, giữ nguyên bước sóng , giữ nguyên khoảng cách hai khe S1S2; đồng thời tăng khoảng cách từ mặt phẳng chứa S1S2 đến lên lần khoảng vân A Giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 24: Một pin suất điện động 1,5V điện trở 0,5Ω Mắc bóng đèn điện trở 2,5Ω vào hai cực pin thành mạch điện kín Cường độ dòng điện chạy qua đèn A 2A B 1A C 1,5A D 0,5A A 2f B f C Câu 25: Một máy phát điện xoay chiều pha phát ta suất điện động e  100 cos 100 t V  Nếu tốc rôto quay với tốc độ 600 vòng/ phút số cặp cực máy phát điện A B C 10 D Câu 26: Một vật khối lượng nghỉ 5kg chuyển động với tốc độ v = 0,6c ( với c = 3.108 m/s tốc ssooj ánh sáng chân không) Theo thuyết tương đối, động vật A 1,125.1017J B 12,7.1017J C 9.1017J D 2,25.1017 J Câu 27: Một vật phát sóng điện từ dùng mạch LC tưởng Biết điện tích cực đại tụ 2nC dòng điện cực đại qua cuộn cảm 0,3A Sóng điện từ mạch dao độn phát thuộc loại A Sóng dài B Sóng cực ngắn C Sóng trung D Sóng ngắn Câu 28: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự f = 12 cm Để ảnh vật độ cao vằng vật phải đặt vật cách thấu kính khoảng A 6cm B 12cm C 24 cm D 48 cm Câu 29: Hạt nhân X bị phóng xạ thành hạt nhân bền Y Hình bên đồ thị biểu diễn sụ phụ số hạt nhân X số hạt nhân Y theo thời gian Lúc t = ngày, tỷ số hạt nhân X số hạt nhân Y 1 1 B C D Câu 30: Một bể nước độ sâu 1,8m Đáy bể phẳng, nằm ngang Một chùm ánh sáng mặt trời hẹp, song song chiếu vào mặt nước góc i, với sini = 0,8 Chiết suất nước ánh sáng 1,331; với ánh sáng tím 1,343 Bề rộng dải quang phổ đáy bể A 1,135 cm B 1,675 cm C 1,879 cm D 2,225 cm Câu 31: Một sóng lan truyền sợi dây dài Ở thời điểm t0, tốc dộ dao động phần tử B C v0 phần tử trung điểm D BC biên Ở thời điểm t1, vận tốc phần tử B C giá trị v0 phần tử D lúc tốc độ A A B v0 C 2v0 D v0 Câu 32: Theo mẫu nguyên tử Bo, mức lượng trạng thái dừng thứ n nguyên tử Hidro 13, xác định theo công thức En    eV  ;  n  1, 2,3  Gọi R1 bán kính quỹ đạo e nguyên tử n Hidro tạng thái dừng L Khi nguyên tử trạng thái dừng ứng với bán kính 9R1 tỷ số bước sóng lớn bước sóng nhỏ photon mà nguyên tử Hidro phát xạ 135 125 875 32 B C D 11 44 Câu 33: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây cảm độ tự cảm L xác định tụ xoay điện dung C thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay α tụ linh động Khi α = 200 , tần số dao động riêng mạch 60 MHz Khi góc α = 1200 tần số dao động riêng mạch 20MHz Để mạch tần số dao động riêng 30 MHz góc α A 57,50 B 850 C 37,50 D.1050 Câu 34: Chiếu xạ đơn sắc bước sóng 0,3μm vào chất thấy tượng qunag phát quang Cho biết cơng suất chùm sáng phát quang 0,3% công suất chùm sáng kích thích 200 photon ánh sáng kích thích cho photon ánh sáng phát quang Bước sóng ánh sáng phát quang : A 0,48μm B 0,5μm C 0,6μm D 0,4μm A   Câu 35: Một vật dao động điều hòa trục Ox theo phương trình A cos  t    tính giây) 3  Trong ba khoảng thời gian theo thứ tự liên tiếp t  1s; t2  t3  2s quãng đường chuyển động vật S1  5cm; S2  15cm quãng đường S3 Quãng đường S3 gần với giá trị sau A cm B 14 cm C 18 cm D 10 cm Câu 36: Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây , điện trở tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Gọi Ma điểm nối cuộn dây điện trở R Đặt vào hai đàu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định Khi điện áp hai đầu AM MB biểu thức  15    uM  100cos 100 t   V  ; u AB  100 cos 100 t   V  Tại thời điểm điện áp hai đàu AM 7 14    giá trị gấp đơi điện áp hai đầu MB điện áp hai đầu đoạn mạch AB độ lớn xấp xỉ A 288,2V B.144,1V C 173,2V D 196,4V Câu 37: Thực thí nghiệm giao thoa Y – âng với ánh sáng đơn sắc bước sóng 560nm Khoảng cách hai khe S1S2 1mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 2,5m Goi M N hai điêmt trường giao thoa, cách vân sáng trung tâm 107,25mm 82,5mm Lúc t = bắt đầu cho dịch chuyển thẳng theo phương vng góc với mặt phẳng chứa hai khe xa S1S2 với tốc độ 5cm/s Gọi t1 thời điểm mà M N đồng thời cho vân sáng Gọi t thời điểm mà M cho vân tối, đồng thời N cho vân sáng Khoảng thời gian t  t1  t2 giá trị gần với giá trị sau ? A 3,4s B 2,7s C 5,4s D 6,5s Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u  60 cos t  , (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm tụ điện mắc nối tiếp Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện UC điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây UL theo tần số góc Giá trị U1 A 60V B 80V C 90V D 100V Câu 39: Trên sợi dây căng ngang dài 40cm, hai đầu cố định sóng dừng với tần số f xác định Hình vẽ bên mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t1 thời điểm t2  t1  Tỉ số tốc độ truyền 6f sóng dây tốc độ dao động cực đại điểm M xấp xỉ A 4,2 B 6,9 C 5,8 D 4,8 Câu 40: Cho hai lắc lò xo nằm ngang (k1, m) (k2, m) hình vẽ Trục dao động M N cách 9cm Lò xo k1 độ cứng 100 N/m ; chiều dài tự nhiên l1 = 35cm Lò xo k2 độ cứng 25N/m, chiều dài tự nhiên l2 = 26cm Hai vật khối lượng m Thời điểm ban đầu (t = 0), giữ lò xo k1 dãn đoạn 3cm, lò xo k2 nén đoạn 6cm đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hoà Bỏ qua ma sát Khoảng cách nhỏ hai vật trình dao động xấp xỉ : A 11cm B 10cm C 9cm - HẾT D 13cm Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-C 2-A 3-A 4-A 5-C 6-A 7-C 8-D 9-B 10-C 11-D 12-A 13-C 14-C 15-B 16-D 17-A 18-B 19-A 20-D 21-C 22-B 23-B 24-D 25-B 26-A 27-D 28-C 29-A 30-C 31-B 32-D 33-A 34-B 35-B 36-B 37-C 38-D 39-D 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng mạch kín từ thơng qua mạch biến thiên gọi tượng cảm ứng điện từ Chọn C Câu 2: Phương pháp: OCC Số bội giác kính lúp ngắm chừng vơ cực tính cơng thức: G  f Cách giải: OCC Số bội giác kính lúp ngắm chừng vơ cực tính công thức: G  f Chọn A Câu 3: Ứng dụng việc khảo sát quang phổ liên tục xác định nhiệt độ vật phát quang phổ liên tục Chọn A Câu 4: Phương pháp: Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian Cách giải: Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian Chọn A Câu 5: Phương pháp: R Hệ số công suất: cos    R   L   C   Cách giải: R Hệ số công suất: : cos    R   L   C   Chọn C Câu 6: Phương pháp: Mạch điện xoay chiều chứa tụ điện, cường độ dòng điện sớm pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch Cách giải: Trong mạch điện xoay chiều chứa tụ điện, cường độ dòng điện sớm pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch Chọn A Câu 7: Phương pháp: Sự phân tách chùm sáng phức tạp thành chùm sáng đơn sắc tán sắc ánh sáng Cách giải: Sự phân tách chùm sáng phức tạp thành chùm sáng đơn sắc tán sắc ánh sáng Chọn C Câu 8: Phương pháp: Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện Cách giải : Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện Chọn D Câu 9: Phương pháp : Các định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân : + Bảo tồn điện tích + Bảo tồn số nuclon (số khối) + Bảo toàn lượng + Bảo toàn động lượng Cách giải : P hản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn số proton Chọn D Câu 10: Phương pháp : Chu kì dao động riêng mạch LC lí tưởng : T  2 LC Cách giải : Chu kì dao động riêng mạch LC lí tưởng tính cơng thức : T  2 LC Chọn C Câu 11: Phương pháp : Phương trình dao động điều hồ : x = A.cos(ωt + φ) với φ pha ban đầu Cách giải : Ta : x  5cos 8 t  0, 25  cm  → Pha ban đầu dao động – 0,25π Chọn D Câu 12 : Phương pháp : Điều kiện cực đại giao thoa sóng hai nguồn pha : ; 0; 1; d k k λ ∆ = = ± ± Cách giải : Điều kiện cực đại giao thoa sóng hai nguồn pha : ; 0; 1; d k k λ ∆ = = ± ± Chọn A Câu 13 : k Phương pháp : Công thức tính tần số góc lắc lò xo dao động điều hoà :   m Cách giải : k 2 Ta :   m  k  m  0,1.10  10 N / m Chọn C Câu 14 : Phương pháp : Kí hiệu hạt nhân : Z A X số notron : N = A - Z Cách giải : Số hạt nhân 238 92 U 0,5 mol 238 92 U : NU = 0,5.6,02.1023 = 3,01.1023 (hạt nhân) Số notron hạt nhân 238 92 Số notron 0,5 mol U : 146.3,01.1023 = 4,4.1025 238 92 U N1 = 238 – 92 = 146 Chọn C Câu 15 : Phương pháp : Công suất tiêu thụ đoạn mạch : P = U.I.cosφ     Cách giải : Công suất tiêu thụ đoạn mạch : P  UIc  50 2.cos      50W  12  Chọn B Câu 16: Phương pháp : Công thức liên hệ tần số tần số góc :   2 f  f   2 Cách giải : Tần số sóng : f   50   25Hz 2 2 Chọn D Câu 17: Phương pháp: Gọi mtr; ms tổng khối lượng hạt nhân trước sau phản ứng + TH1: mtr > ms → phản ứng toả lượng: Wtoa= (mtr – ms) c2 + TH2: mtr < ms → phản ứng thu lượng: Wthu =(ms – mtr) c2 Cách giải: Tổng khối lượng hạt nhân trước phản ứng: mtr = mNa +mH = 22,9837 1,0073 23,991 Tổng khối lượng hạt nhân sau phản ứng: ms = mHe + mNe = 4,0015 19,9869 23,9884 Ta thấy: mtr > ms → phản ứng toả lượng: Wtoa= (mtr – ms) c2 = 23,991 23,9884 931,5 2,4219 Chọn A Câu 18 : Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng thể giải thích tượng giao thoa ánh sáng Chọn B Câu 19 : Điện áp hiệu dụng : U = U R2  U L  U C   152   50  70   25V 2 → Điện áp cực đại : U = U = 25 V Chọn A Câu 20 : Phương pháp : Cơng thức tính mức cường độ âm : L = L  10.log Cách giải : Ta : LA  10.log I  dB  I0 I I  70   107  I  I 107  1012.107  105 W / m2  I0 I0 Chọn D Câu 21: Phương pháp : Áp dụng công thức tính cơng kim loại A  hc 0 Cách giải : Giới hạn quang điện kim loại A  hc 0  0  hc 6, 625.1034.3.108   2,96.107 m 19 A 4, 2.1, 6.10 Chọn C Câu 22: Phương pháp : Áp dụng cơng thức tính chu kỳ lắc đơn T = 2 l g Cách giải : Từ công thức tính chu kỳ lắc đơn T = 2 l ta thấy chu kỳ lắc đơn không phụ thuộc g vào khối lượng nên tăng khối lượng lắc không làm ảnh hưởng đến chu kỳ f Chọn B Câu 23 : Phương pháp : D Áp dụng công thức tính khoảng vân i = a Cách giải : Khi giữ nguyên khoảng cách hai khe S1S2; đồng thời tăng khoảng cách từ mặt phẳng .2 D chứa S1S2 đến lên lần ta i’ =  2i a Vậy khoảng vân tăng lần Chọn B Câu 24: Phương pháp : Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch I   rR Cách giải : Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch I   rR  1,5  0,5 A 0,5  2,5 Chọn D Câu 25 : Phương pháp : Áp dụng cơng thức tính tần số máy phát điện f = np Cách giải : Áp dụng công thức tính tần số máy phát điện f = np => 50 = Chọn B Câu 26 : 600 p => p = 60 Khối lượng tương đối tính vật m  m0 v2 1 c   0, 6c  1    c   6, 25kg Động vật Wd = E – E0 = ( m - m0 ) c2 = 1,25 ( 3.10 )2 = 1,125.1017 J Chọn A Câu 27 : Phương pháp : Q c Áp dụng cơng thức tính tần số sóng điện từ    c.2 f I0 Cách giải : Q0 c 2.109 Bước sóng mà mạch dao động phát    c.2  3.10 2  12,56m thuộc vùng sóng f I0 0,3 ngắn Chọn D Câu 28 : d ' A' B '  1 d '  d d AB 1 1 1 Áp dụng cơng thức thấu kính ta         d  f  24cm d d' f d d F d f Chọn C Câu 29 : Để ảnh cao vật ta k  Số hạt nhân X lại sau thời gian t N X  N  t T  t   Số hạt nhân Y sinh sau thời gian t NY  N 1  T    Từ đồ thị ta thấy t = ngày số hạt nhân X số hạt nhân Y nên ta  N0 t T  t   N 1  T    2 T     1  T  ngày  T  N Vậy t = ngày, tỷ số hạt nhân X số hạt nhân Y X  N0 Chọn A Câu 30 : Phương pháp : Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sini = nsinr Cách giải : 6 N 2 8 7    N 1  2    Bề rộng dải quang phổ đáy bể BC ta sin i 0,8 = 36,56  arcsin ntim 1,343 Độ dài đoạn AB AB = h tanrtim = h tan36,56 = 1,3349 m sin i 0,8 Độ lớn góc khúc xạ ứng với tia đỏ rdo = arcsin = 36,94  arcsin ndo 1,331 Độ dài đoạn AC AC = h tanr = h tan36,94 = 1,3537 m Vậy độ rộng dải quang phổ BC = AC - AB = 0,0188 m = 1,88 cm Chọn C Câu 31 : Phương pháp : Áp dụng vòng tròn lượng giác sóng học Các giải : Ở thời điểm t0, tốc dộ dao động phần tử B C v0 phần tử trung điểm D BC biên biểu diễn vòng tròn lượng giác ta Độ lớn góc khúc xạ ứng với tia tím r tim = arcsin Ở thời điểm t1, vận tốc phần tử B C giá trị v biểu diễn đường tròn lượng giác ta Do COB = const vận tốc t0 t1 nên   1   v1  cos   v  max  vmax  v02  v02  2v0 Tại t1 vận tốc D đạt giá trị cực đại nên  sin   v2  vmax Chọn B Câu 32: R1 bán kính quỹ đạo e ứng với trạng thái dừng L r1 = 22 r Khi bán kính quỹ đạo 9R1 ta r = r1 = 9.4 r0 = 36 r0 => n = ứng với trạng thái dừng P Bước sóng lớn mà photon phát xạ chuyển mức lượng từ trạng thái P E 35 hc hc trạng thái K E = EP - E0 = 20  E0  E0   max 35 36 max E0 36 Bước sóng ngắn photon phát xạ chuyển mức lượng từ trạng thái P trạng E E 11 hc hc thái O E = EP - EO = 20   E0  min  11 900 min E0 900 hc 35 E0 min 35 900 875 36 Tỷ số bước sóng ngắn lớn dài    hc max 36 11 11 11 E0 900 Chọn D Câu 33 : Phương pháp : Áp dụng công thức tính điện dung tụ xoay C = C0 + kα Cách giải : Từ đầu ta :    20  f1  2 LC  60.10  f1  C        C2  9C1  C0  k 120  9C0  9k 20  C0  7,5k  f C2   120  f   20.106    2 LC2  Khi f = 30.106 Hz ta  f1  C3  => C3 = 3C1 => C0 + k α = C0 + k 20 => k α = 3C0 + k 20    C1  f3  = - 7,5 k + k 20 => k α = 57,5 k => α = 57,5 Chọn A Câu 34 : hc Công suất chùm phát quang : P pq = N pq εpq = Npq  pq Cơng suất chùm kích thích : P kt = Nkt ε kt = Nkt hc kt Dữ kiện cho : Công suất chùm sáng phát quang 0,3% cơng suất chùm sáng kích thích 200 photon ánh sáng kích thích cho photon ánh sáng phát quang nên ta : hc hc 0,3 200 Ppq  0,3%.Pkt  N pq  0,3%.N kt     pq  0,5 m  pq kt  pq 100 0,3 Chọn B Câu 35 : Phương pháp : Sử dụng vòng tròn lượng giác dao động điều hòa Cách giải : T  T t1  1s    2 t  t2   Ta T   6s    A  10cm      S  5cm  A  S1  S2  A  2cm   Suy vật xuất phát từ biên ( giá sử từ biên dương) , ∆t2 = ∆t3 = 2s = T => S = S = 15 cm Chọn B Câu 36 : Phương pháp : Sử dụng máy tính bỏ túi CASIO cho đoạn mạch xoay chiều Cách giải :  5 4 u AB  u AM  uMB  u AB  u AM  uMB  100  100  200  14 21 U U 2 OAM Mà U OMB  U AM  U MB  u   u    AM    MB    U OAM   U OMB  u AM  96,   2u   u    MB    MB      u AB  144V  100   100  uMB  48, Chọn B Câu 37 : + Lúc t = bắt đầu cho dịch chuyển thẳng theo phương vng góc với mặt phẳng chứa hai khe xa S1S2 với tốc độ 5cm/s + t1 thời điểm mà M N đồng thời cho vân sáng Ta có: u AM uMB k 0,56  2,5  0, 05.t1   xM  107, 25   x k 107, 25   M    1,3  x k ' 82,5 k '.0,56 2,5  0, 05 t   N 1  x  82,5  N   k1  65 125   t1  s 14 k1 '  50 + t2 thời điểm mà M cho vân tối, đồng thời N cho vân sáng Ta có:   0,56  2,5  0, 05.t2   k2   xM  107, 25   k2   x 2    107, 25  1,3  M   xN k2 ' 82,5 0,56  2,5  0, 05.t2   x  82,5  k ' N  1  25 k2   71,5   t2   s   k2 '  55 → Khoảng thời gian t  t1  t2  125 25 75    5,357 s 14 14 Chọn C Câu 38: - Từ đồ thị ta thấy : 1  + giá trị ω để UC  2  80rad / s 1 → Giá trị ωC để UCmax : C2  12  22    02  802   C  40  rad / s  2 1  50rad / s + giá trị ω để UL  2   → Giá trị ωL để ULmax :  L     2  1   L  50 ( rad / s ) 50  - Mặt khác áp dụng công thức : U Lmax = UCmax = U   1  L   C   60  50  1    40  Chọn D Câu 39 : Phương pháp : Sử dụng vòng tròn lượng giác truyền sóng Cách giải :   l   40cm    20cm  Theo ta  t  t2  t1   T 6f  2  100V  6  Ab cos   Ab  11cm   A cos 120      b  AM uA  uA    A   A   12  6, 6mm M b u Ab uB 5 B       v  T    200  4,8  vmax A 2 2 Ab 2 7, b  T Chọn D Câu 40: Phương pháp : Viết phương trình dao động hai vật : x1 ; x2 Khoảng cách hai vật theo phương ngang : ∆ x = x1  x2 → Khoảng cách nhỏ hai vật theo phương ngang trình dao động : ∆x Khoảng cách nhỏ hai vật trình dao động : d  MN  xmin Cách giải :  k1 100 10   1  m m m   1  22 - Tần số góc vật vật :  k 25      m m m - Lò xo k1 chiều dài tự nhiên l1 = 35cm Lò xo k2 chiều dài tự nhiên l2 = 26cm → Vị trí cân hai lò xo cách theo phương ngang đoạn : 35 – 26 = 9cm - Thời điểm ban đầu (t = 0), giữ lò xo k1 dãn đoạn 3cm, lò xo k2 nén đoạn 6cm đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hoà Chọn gốc toạ độ trùng với VTCB lò xo k1   x1  3cos 1t   3cos  2.2t  → Phương trình dao động điều hoà hai vật :    x2  9  6cos 2t     9  6cos 2t  → Khoảng cách hai vật theo phương ngang trình dao động : ( ∆ x = x1  x2 = 3cos(2 2t )   6cos 2t  Vì : cos (2.ω 2t) = 2cos2 (ω2t) - ⇒ ∆x = | [ 2cos2 (ω 2t) – 1]+ + 6cos (ω2t) | ⇒ ∆ x = |6.cos2 (ω2t) + 6cos(ω 2t) + 6| Đặt : a = cos (ω2t) ⇒ ∆ x = |6 a2 + a + 6| Ta : 2   3 1  6.a  6a    a  a  1   a       a    4,5   2   2 1   a    4,5  4,5   6.a  6a    4,5 2   xmin  4,5cm → Khoảng cách nhỏ hai vật trình dao động : d = Chọn B MN  x  92  4,52 = 10,06 cm ... 12-A 13- C 14-C 15-B 16-D 17-A 18-B 19-A 20-D 21-C 22-B 23- B 24-D 25-B 26-A 27-D 28-C 29-A 30 -C 31 -B 32 -D 33 -A 34 -B 35 -B 36 -B 37 -C 38 -D 39 -D 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên. .. – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 033 38.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng mạch kín từ thơng qua mạch biến thi n gọi... 0,5 mol 238 92 U : NU = 0,5.6,02.10 23 = 3, 01.10 23 (hạt nhân) Số notron có hạt nhân 238 92 Số notron có 0,5 mol U : 146 .3, 01.10 23 = 4,4.1025 238 92 U N1 = 238 – 92 = 146 Chọn C Câu 15 : Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 vật lý chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 vật lý chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn