Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn vạn hà, tỉnh thanh hóa

63 84 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 09:43

Luận văn cuối khóa BỘ TÀI CHÍNH Khoa Tài Chính Cơng HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Lớp: CQ49/01.02 Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Lớp: CQ49/01.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỊ TRẤN VẠN HÀ, TỈNH THANH HÓA ĐỀ TÀI: QUẢNChuyên CHI THƯỜNGQuản XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ ngành : Tài cơng NƯỚC THỊ TRẤN VẠN01HÀ, TỈNH THANH HĨA Mã số : ngành : Tài cơng NGƯỜI Chun HƯỚNG DẪN: PGS,Quản TS PHẠM VĂN LIÊN Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS, TS Phạm Văn Liên HÀ NỘI - 2015 HÀ NỘI - 2015 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Lê Thị Vân Anh Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Công MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .3 DANH MỤC CẤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH .7 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LUẬN CHUNG VỀ CHIQUẢN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH .4 1.1.1 Khái niệm chi thường xuyên ngân sách 1.1.2 Đặc điểm chi thường xuyên ngân sách 1.1.3 Vai trò chi thường xuyên ngân sách 1.1.4 Nội dung chi thường xuyên ngân sách 1.2 QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH .7 1.2.1 Nội dung quản chi ngân sách 1.2.1.1 Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách 1.2.1.2 Tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách .9 1.2.1.3 Quyết toán chi thường xuyên ngân sách .11 1.2.2 Các nguyên tắc quản chi thường xuyên ngân sách .13 1.2.2.1 Nguyên tắc chi theo dự toán .13 1.2.2.2 Nguyên tắc chi tiết kiệm, hiệu 13 1.2.2.3 Nguyên tắc chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước 14 1.2.2.4 Nguyên tắc chi theo chế độ, tiêu chuẩn định mức quy định .14 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHIQUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN VẠN 15 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng 2.1 KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRẤN VẠN HÀ VÀ BỘ MÁY QUẢN CHI NGÂN SÁCH VẠN .15 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội thị trấn Vạn .15 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên .15 2.1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 15 2.2.2 Tình hình chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách thị trấn 20 2.2.3 Tình hình tốn chi thường xun ngân sách thị trấn 34 2.3 NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC CỦA QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN THỊ TRẤN VẠN 35 2.3.1 Những mặt đạt .35 2.3.2 Những mặt tồn tại, hạn chế 36 2.3.3 Nguyên nhân 37 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN VẠN .39 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHI THƯỜNG XUN 39 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIQUẢN CHI 40 3.2.1 Tăng cường công tác tra, kiểm tra số khoản chi nghiệp ngân sách thị trấn 40 3.2.2 Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán kế tốn thị trấn 40 3.2.3 Quán triệt chi tiêu tiết kiệm, hiệu số khoản chi hành 41 3.2.4 Tăng cường công khai – minh bạch chi ngân sách thị trấn 43 3.3 ĐIỀU KIÊN THỰC THI GIẢI PHÁP .43 KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Công DANH MỤC CẤC CHỮ VIẾT TẮT NSNN: Ngân sách nhà nước UBND: Ủy ban nhân dân HĐND: Hội đồng nhân dân NSX: Ngân sách xã KBNN: Kho bạc nhà nước MLNSNN: Mục lục ngân sách nhà nước KTXH: Kinh tế xã hội NS: Ngân sách VHTT: Văn hóa thể thao Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tình hình chi thường xuyên ngân sách thị 27 trấn Vạn Hà giai đoạn 2012 - 2014 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 2.9 Tên hình Chi an ninh trật tự Chi nghiệp giáo dục Chi y tế Chi văn hóa thơng tin Chi thể thao, truyền Chi nghiệp kinh tế Chi xã hội Chi quản đảng, đoàn thể Chi khác Trang 30 31 33 34 34 35 36 38 40 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trấn cấp quyền sở hệ thống tổ chức hành cấp nước ta Thị trấn có chức nhiệm vụ gắn liền với việc thực mục tiêu xây dựng nhà nước dân chủ, dân dân, nơi giải mối quan hệ phát sinh ban đầu nhà nước với dân Trong hệ thống ngân sách nhà nước, ngân sách thị trấn đơn vị ngân sách cấp sở, đồng thời đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước Ngân sách thị trấn phương tiện vật chất để quyền cấp thị trấn thực tốt chức nhiệm vụ Ngân sách thị trấn ổn định quản chi tiêu hiệu góp phần thực tốt mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, thúc đẩy nhanh phát triển chung đất nước Vì có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân nên thị trấn ngân sách thị trấn đề tài nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Thứ nhất, thị trấn liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần người dân địa phương, hộ gia đình Chi tiêu ngân sách thị trấn định đến mặt địa phương, mặt khác nguồn ngân sách nhà nước cấp cho thị trấn nên cần thiết tiêu để đạt hiệu cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thứ hai, thời gian qua, có cải cách mang tính tích cực quản ngân sách thị trấn nhiên số địa bàn bộc lộ nhiều hạn chế trình quản chi ngân sách Thứ ba, thị trấn đơn vị ngân sách cấp sở, sở có hồn thiện hoạt động vững có tảng cho cấp vận hành Page Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng Từ thực trạng trên, tác giả chọn đề tài: “Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn Vạn Hà, tỉnh Thanh Hóa” nhằm xây dựng tranh toàn cảnh thực trạng quản chi nơi đây, từ có định hướng góp phần hồn thiện công tác này, xây dựng cấp ngân sách sở vững mạnh Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu đối tượng quản chi ngân sách thị trấn - Nghiên cứu phạm vi thị trấn, thị trấn Vạn Hà - huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa, đơn vị ngân sách cấp sở đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước Câu hỏi nghiên cứu câu hỏi cần làm sáng rõ đề tài qua nghiên cứu cụ thể thị trấn Van Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa: - Thực trạng quản chi ngân sách thị trấn Vạn Hà cụ thể nào? - Nguyên nhân tình trạng quản chi khơng hiệu đó? - Giải pháp khắc phục tình trạng sao? Phương pháp nghiên cứu Đề tài kết hợp phương pháp nghiên cứu thường sử dụng nghiên cứu kinh tế - tài để phục vụ việc nghiên cứu giải vấn đề thực tiễn chi quảnchi thường xuyên đơn vị cụ thể, là: - Thu thập, tổng hợp số liệu tình hình chi thường xuyên quảnchi thường xuyên ngân sách thị trấn Page Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng - Thu thập, tổng hợp số liệu tình hình chi thường xuyên ngân sách thị trấn giai đoạn 2011 – 2014 để có nhìn trung hạn vấn đề - So sánh để thấy biến động qua năm ngân sách - Khảo sát tình hình quảnchi thực tế đơn vị, so sánh với số liệu báo cáo - Tham vấn ý kiến người cơng tác tài thị trấn lãnh đạo Thị trấn Kết cấu đề tài Ngoài phần Mở đầu Kết luận, đề tài chia làm chương sau: Chương 1: Cơ sở luận chung chi quản chi ngân sách cấp xã Chương 2: Thực trạng chi quảnchi thường xuyên ngân sách thị trấn Vạn Hà Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản chi thường xuyên ngân sách thị trấn Vạn Hà Em xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Lê Thị Vân Anh Page Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng - Chính quyền địa phương chưa ý thức vai trò, nhiệm vụ quản chi ngân sách thị trấn theo phân cấp quyền - Trình độ lực kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cán tài kế tốn thị trấn nhiều hạn chế, dẫn đến việc lập dự tốn thị trấn chưa sát với thực tế, chưa cân chỉnh năm cho phù hợp với nhu cầu thực tế địa phương mà mang tính ước lệ dựa vào số có năm trước Q trình hoạch tốn nhiều sai dẫn đến việc duyệt toán chậm - Công tác quản NS thị trấn chủ tài khoản – chủ tịch UBNDthị trấn hiệu chưa đào tạo kiến thức tài chính, kế tốn, duyệt theo đề nghị kế tốn chưa đáp ứng u cầu quản theo quy định Luật NSNN - Công tác tự kiểm tra nội đơn vị sử dụng trực tiếp ngân sách chưa tốt, kiến thức tài kế tốn ban sử dụng ngân sách chưa có rào cản gây việc cơng tác kiểm sốt chi nội yếu kém, chi không hiệu Từ đặc điểm kinh tế - xã hội xã, từ phân tích trình chi quản chi thường xuyên ngân sách thị trấn Vạn Hà, đồng thời phân tích rõ cơng tác chương vẽ nên tranh tồn cảnh cơng tác tài thị trấn Vạn Hà mặt chi ngân sách Trên mặt mạnh cần phát huy, tác giả điểm mạnh để phát huy điểm yếu cần khắc phục, từ có định hướng đưa giải pháp phù hợp với thực tế địa phương Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 42 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN VẠN HÀ 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHI THƯỜNG XUN Trong trình đổi mới, kinh tế phát triển mạnh mẽ nhiệm vụ chi quyền cấp xã, phường, thị trấn khơng ngừng tăng Quy mơ tài NS thị trấn phát triển u cầu cơng tác quản điều hành phải thường xuyên củng cố hồn thiện phù hợp với quy mơ phát triển Chính năm tới, cơng tác quản chi NS thị trấn cần quan tâm mức, đảm bảo thực tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội phù hợp với yêu cầu chế quản kinh tế Quản chi NS thị trấn dựa sở quán triệt đường lối, sách phát triển KT-XH huyên Thiệu Hóa nói chung thị trấn Vạn Hà nói riêng Điều chỉnh, cấu lại chi thường xuyên NS, phân bổ nguồn chi cách hợp lý; đảm bảo kinh phí cho hoạt động máy Nhà nước địa phương; ưu tiên chi cho SN giáo dục - đào tạo Bố trí kinh phí để thực tốt sách an sinh xã hội địa bàn Đẩy mạnh xã hội hoá số khoản chi chi SN giáo dục, đào tạo; chi SN văn hố thơng tin, hoạt động bảo trợ xã hội…Tiếp tục thực có hiệu vận động, phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ người nghèo” để hỗ trợ gia đình sách, đối tượng khó khăn địa bàn thị trấn Gắn nội dung quản khoản chi NS thị trấn với mục tiêu phát triển địa bàn thị trấn, tiếp tục triển khai chương trình phát triển nơng nghiệp đạt hiệu cao đề án xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 mà đảng nhà nước đề Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 43 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHIQUẢN CHI 3.2.1 Tăng cường công tác tra, kiểm tra số khoản chi nghiệp ngân sách thị trấn Xây dựng dự toán chi NS thị trấn chưa thực bám sát vào yêu cầu thực tế thị trấn Việc xây dựng khoản chi phần nhiều mang tính hình thức, chưa sát với thực tế, chủ yếu dựa vào văn cấp trên, cơng tác tính tốn dựa vào số năm trước, chưa khoa học Cụ thể chi nghiệp y tế, chi nghiệp truyền thanh, chi nghiệp VHTT thực lớn nhiều so với dự toán thị trấn lập Vì vậy, thị trấn cần tăng cường cơng tác quản lý, giám sát chi NS thị trấn việc thường xuyên kiểm tra việc lập dự toán cụ thể, thực tiễn để lập dự toán ngân sách thị trấn, để tránh chênh lệch lớn khâu thực với khâu lập dự toán Cơ cấu chi mục chi nghiệp chưa hợp lý, số khoản chi tiết kiệm biến động chi cho quốc phòng, chi cho nghiệp phát thanh, chi nghiệp xã hội cần giảm số dự toán xây dựng tăng số dự tốn số khoản chi thường xun có thực chi lớn dự toán chi nghiệp giáo dục, chi nghiệp y tế, chi nghiệp kinh tế Vì để hồn thiện dự tốn NS thị trấn phù hợp với tình hình thực tế cán tài kế tốn thị trấn Vạn Hà cần cân đối lại khoản chi cho phù hợp, giảm dự tốn chi quốc phòng, chi nghiệp truyền thanh, chi nghiệp xã hội, đẩy mạnh chi nghiệp kinh tế, chi nghiệp y tế, giáo dục 3.2.2 Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán kế toán thị trấn Thực tế cho thấy, địa bàn thị trấn Vạn Hà cán làm cơng tác kế tốn thị trấn hạn chế trình độ chun mơn Kế tốn thị trấn chưa phát huy hết lực, trình độ chun mơn, cập nhật thông nghiên cứu Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 44 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Công văn hướng dẫn điều hành chưa thường xun Do cơng tác tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND thị trấn đạo quản điều hành thu, chi NS thị trấn chưa với quy định như: chưa phân định rõ nguồn thu để tham mưu điều hành chi ngân sách mục đích có hiệu Để đáp ứng u cầu quản chi NS thị trấn hiệu đòi hỏi cán kế toán cần phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết luật NSNN văn liên quan , đồng thời phải sâu sát thực tế phải có phẩm chất đạo đức tốt Một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ, lực, phẩm chất cán tài - kế tốn địa bàn thị trấn: • Cập nhật thông tin văn hướng dẫn cho cán kế tốn xã đảm bảo cơng tác tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND thực chi ngân sách hiệu cơng khai tài kịp thời • Nâng cao lực cán kế toán thị trấn, tổ chức tuyển chọn cán kế toán thị trấn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo thành thạo cơng việc, có đạo đức nghề nghiệp tốt, người thực có lực • Tăng cường công tác đào tạo theo chức danh theo công việc (đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kiến thức bổ trợ khác: ngoại ngữ, tin học,…) Trong trọng đến việc đào tạo, cập nhật kiến thức cho kế toán thị trấn 3.2.3 Quán triệt chi tiêu tiết kiệm, hiệu số khoản chi hành Các khoản chi chưa thực tiết kiệm, có hiệu Vẫn tình trạng lãng phí chi thường xuyên: thể lĩnh vực chi tiêu hành vượt mức quy định (mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc không Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 45 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Công tiêu chuẩn, chế độ; chi điện, nước, xăng xe, điện thoại, tổ chức lễ hội, ngày kỷ niệm chưa hợp lý, lãng phí); Một số giải pháp thực tiết kiệm, hiệu khoản chi trên: • Thiết lập định mức chi thứ tự ưu tiên khoản chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị,…phù hợp làm sở để xây dựng kế hoạch chi thực việc kiểm soát khoản chi NSX cách hiệu • Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác xây dựng dự toán chi hàng tháng, hàng quý làm thực chi cho sát với tình hình thực tế đảm bảo hiệu khoản chi • Xây dựng định mức chi tiêu nội phù hợp với tình hình thực tế làm phát sinh nhu cầu chi tiêu Xác lập thứ tự ưu tiên cho công tác thực khoản chi chi nghiệp vụ chuyên môn trước, chi mua sắm sữa chữa thực sau… đảm bảo phù hợp với khả NSX • Các khoản thu đóng góp nhân dân để chi theo mục tiêu định cần chi mục đích, có phương án cụ thể, có giám sát nhân dân để tạo lòng tin cho quần chúng nhân dân ,tránh tình trạng chi sai mục đích, có biểu mờ ám Tất khoản chi NSX phải ghi chép đầy đủ định kỳ thông qua HĐND xã cho người dân biết Tiết kiệm hiệu yêu cầu đặc biệt quan trọng việc quản NS thị trấn Vì NS thị trấn vừa đơn vị sử dụng ngân sách, vừa cấp ngân sách, chi ngân sách thị trấn định ngân sách toàn thị trấn nên phức tạp, lợi ích khản chi mang lại thường gắn liền với lợi ích cụ thể cục bộ, sử dụng nguồn lực ngân sách phần bị hạn chế, dẫn đến thất thốt, lãng phí Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 46 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng Để tránh tình trạng chi tràn lan, “tiền chùa”, cần có biện pháp quản chặt chẽ, sát sao, chi tiết khoản chi NSX nâng cao nhận thức việc thực tiết kiệm hiệu nguồn chi ngân sách 3.2.4 Tăng cường công khai – minh bạch chi ngân sách thị trấn Công khai – minh bạch chi NS thị trấn chưa thực rõ ràng, việc công khai toán NS thị trấn dán bảng tin thị trấn với ngôn ngữ tài chính, gây khó hiểu cho người dân địa phương – người khơng có trình độ tài chính, kế tốn Ngồi thời gian dán bảng tin khơng tuân thủ quy định công khai minh bạch 90 ngày kể từ ngày dán thông báo theo thông tư số 21/2005/TT-BTC Đồng thời không dùng biện pháp công khai khác thông báo phương tiện đại chúng (loa phát thị trấn) phương tiện dễ tiếp nhận nhất.Vì vậy, cán thị trấn phải có giải pháp để cơng khai khoản chi, thông báotrên phương tiện thông tin đại chúng Đồng thời, chấp hành quy định pháp luật ngày dán công khai khoản chi 3.3 ĐIỀU KIÊN THỰC THI GIẢI PHÁP Điều kiện để thực thi quản chi chi ngân sách thị trấn là: - Hệ thống pháp luật phải ngày hoàn thiện để tăng cường hiệu lực pháp luật, pháp chế quyền Nhà nước cấp thị trấn với nhân dân Nhà nước cần phải có chế, sách đồng khuyến khích làm đòn bẩy kinh tế khai thác tiềm sẵn có địa phương - UBND thị trấn phải có cơng văn cụ thể để đạo, hướng dẫn để cấp ngành làm theo quy định Nhà nước, đồng thời thấy vai trò quan trọng chi NS thị trấn giai đoạn Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 47 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Công - Công tác quản chi NS thị trấn phải coi trọng, cán quản NS thị trấn, Nhà nước cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với công việc mà họ đảm nhận để nâng cao tinh thần trách nhiệm cán sở - Để hướng dẫn cán sở tiếp cận với văn pháp quy định quản chi NS thị trấn Nhà nước thị trấn, huyện, tỉnh cần có kế hoạch đào tạo, tập huấn đội ngũ kế toán, cán quản chi NS thị trấn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 48 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng KẾT LUẬN Qua q trình tìm hiểu phân tích, lấy mẫu thí điểm NS thị trấn Vạn Hà thấy cơng tác quản chi NS thị trấn nhiệm vụ quan trọng, định đến phát triển thị trấn, huyện, tỉnh nước Với tư cách đơn vị sử dụng ngân sách, với tư cách cấp ngân sách việc thực chi quản chi điển hình cho quy mơ lớn Qua phân tích ta thấy quản chi NS Vạn Hà dần hoàn thiện nhằm đảm bảo thực tốt nhiệm vụ quyền bảo đảm lợi ích nhân dân Tuy nhiên bên cạnh kết đạt nhiều tồn cơng tác lập dự tốn mang nặng hình thức, chưa sát với thực tế, gây khó khăn cho khâu chấp hành tốn ngân sách Trong q trình thực NS thị trấn số khoản chi chưa theo chế độ, định mức hoạt động Vì vậy, công tác quản chi NS thị trấn cần phải tăng cường Từ tìm hiểu tình hình thực tế, mạnh dạn đưa số giải pháp với hy vọng góp phần đẩy mạnh cơng tác quản chi NS thị trấn cho phù hợp với điều kiện thực tế đòi hỏi thị trấn Vạn Hà Mặc dù có cố gắng tìm tòi thời gian có hạn, khả hiểu biết, lí luận hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Em mong nhận bảo thầy, cô giáo cán ban Tài – Kế tốn thị trấn Vạn Hà, lãnh đạo thị trấn, góp ý bạn đọc Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo thị trấn tạo điều kiện cho em thực tập hoàn thiện luận văn đơn vị, cảm ơn thầy cô giáo đặc biệt PGS.TS Phạm Văn Liên, cán tài - kế tốn thị trấn Vạn Hà tận tình giúp đỡ bảo em trình làm chuyên đề cuối khóa Sinh viên thực Lê Thị Vân Anh Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 49 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình giáo trình quản chi NSNN, giáo trình quản tài xã - Học Viện Tài Chính Bộ Tài Chính (1998), Hướng dẫn thực Luật NSNN, NXB Tài chính, Hà Nội 19998 Hệ thống Mục lục NSNN, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2003), Thơng tư 59/2003/TT-BTC Hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ – CP quy định chi tiếu hướng dẫn thi hành Luật NSNN, NXB Tài Chính, Hà Nội 2003 Bộ Tài (2003), Thông tư 60/2003/TT-BTC quy định quản Ngân sách xã hoạt động Tài khác xã, phường, thịt trấn , NXB Tài chính, Hà Nội 2003 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2003), Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN, Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2002), Luật số 01/2002/QH11, Luật NSNN, NXB Tài Chính, Hà Nội 2003 Phòng Tài - Kế hoạch thị trấn Vạn Hà (2012,2013,2014) “Báo cáo toán chi NSX” Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 50 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng PHỤ LỤC Bảng 3.1: Tổng hợp ưu điểm, nguyên nhân Ưu điểm Ngun nhân Cơng tác hạch Hàng năm, Phòng Tài - Kế hoạch huyện tốn, kế tốn Thiệu Hóa thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi Giải pháp ngân sách thị trấn dưỡng nghiệp vụ kế toán cho kế tốn thị trấn, Tiếp tục dần góp phần làm cho kế toán thị trấn thực trở phát huy hồn thiện nâng thành cơng cụ quan trọng, phục vụ công tác quản cao NS Trên sở này, kế toán thị trấn biết cách lập dự toán, báo cáo toán theo yêu cầu quản NSNN hành Chính quyền thị trấn chủ động quản lý, điều Công tác điều hành khoản chi, đặc biệt khoản chi hành chi ngân thường xuyên tổng kinh phí giao, để sách ngày đáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao đời sống vật thực chất tinh thần người dân thị tốt Tiếp tục phát huy trấn Đây bước đột phá, bước tiến quan Thị trấn áp dụng phần mềm tin học công tác quản trọng công tác quản NS thị trấn Nhờ sử Tiếp tục dụng công nghệ thông tin công tác hạch phát huy toán, kế toán NS thị trấn cung cấp thơng tin cách nhanh chóng kịp thời cho quan NS thị trấn kế quản cấp trên, giúp cho việc quản điều Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 51 Luận văn cuối khóa tốn NS thị trấn Khoa Tài Chính Cơng hành NS thị trấn có hiệu Bảng 3.2: Bảng tổng hợp hạn chế, nguyên nhân giải pháp Hạn chế Nguyên nhân Cơ chế sách Đảng Nhà nước Xây dựng dự toán chi quản chi NS thị trấn NSX chưa thực bám chưa đồng bộ, văn sát vào yêu cầu thực tế hướng dẫn ban hành thị trấn chưa kịp thời, nhiều mang tính cứng nhắc, thiếu linh hoạt Trình độ lực kiến thức, nghiệp vụ chuyên Cơ cấu chi mục môn cán tài chi thường xun NSX kế tốn thị trấn nhiều chưa hợp lý, hạn chế, dẫn đến việc lập dự tốn thị trấn chưa sát với thực tế, chưa cân chỉnh năm cho phù hợp với nhu cầu thực tế địa phương Các khoản chi chưa Vẫn tình trạng lãng thực tiết kiệm, phí chi thường có hiệu xun: thể lĩnh vực Giải pháp Tăng cường công tác tra, kiểm tra số khoản chi nghiệp ngân sách thị trấn Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán kế toán thị trấn Quán triệt chi tiêu tiết kiệm, hiệu số khoản chi hành chi tiêu hành vượt mức quy định (mua sắm Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 52 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng trang thiết bị, phương tiện làm việc khơng tiêu chuẩn, chế độ; chi điện, nước, xăng xe, điện thoại, tổ chức lễ hội, ngày kỷ niệm chưa hợp lý, lãng phí); Cơng khai – minh bạch chi NSX chưa thực rõ ràng Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Công khai – minh bạch chi NSX chưa thực rõ ràng, việc công khai Tăng cường cơng khai tốn NSX – minh bạch chi ngân dán bảng tin xã với ngơn ngữ sách thị trấn tài chính, gây khó hiểu cho người dân địa phương – người khơng có trình độ tài chính, kế tốn Page 53 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Lê Thị Vân Anh; Khóa: 49 ; Lớp: CQ49/01.02 Đề tài: Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn Vạn Hà, tỉnh Thanh Hóa Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Về kiến thức chuyên môn …………………………………………………………………………………… Người nhận xét (ký tên, đóng dấu) Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 54 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Liên Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Lê Thị Vân Anh; Khóa: 49 ; Lớp: CQ49/01.02 Đề tài: Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn Vạn Hà, tỉnh Thanh Hóa Nội dung nhận xét: 1.Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên 2.Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án ………… Hà Nội, ngày tháng năm 20 Điểm: - Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét (Ký tên) Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 55 Luận văn cuối khóa Khoa Tài Chính Cơng NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên -; Khóa -; Lớp -Đề tài: -Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành - Đối tượng mục đích nghiên cứu - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu - Nội dung khoa học … Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) Sinh viên: Lê Thị Vân Anh Page 56 ... 1.1.2 Đặc điểm chi thường xuyên ngân sách xã 1.1.3 Vai trò chi thường xuyên ngân sách xã 1.1.4 Nội dung chi thường xuyên ngân sách xã 1.2 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ ... chấp hành dự tốn chi thường xun ngân sách thị trấn 20 2.2.3 Tình hình tốn chi thường xuyên ngân sách thị trấn 34 2.3 NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC CỦA QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN THỊ TRẤN VẠN HÀ ... VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN VẠN HÀ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRẤN VẠN HÀ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH VẠN HÀ 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội thị trấn Vạn Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn vạn hà, tỉnh thanh hóa , Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn vạn hà, tỉnh thanh hóa , CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ, 1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, 2 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ, THỰC TRẠNG CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN VẠN HÀ, 1 KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRẤN VẠN HÀ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH VẠN HÀ, 3 NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC CỦA QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN THỊ TRẤN VẠN HÀ, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN VẠN HÀ, 2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHI VÀ QUẢN LÝ CHI, 3 ĐIỀU KIÊN THỰC THI GIẢI PHÁP, Bảng 3.2: Bảng tổng hợp hạn chế, nguyên nhân và giải pháp, Quán triệt chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả đối với một số khoản chi hành chính

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn