đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hà tĩnh lần 1 có lời giải

15 207 9
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 08:36

SỞ GD&ĐT TĨNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong thành tựu sau đây, đâu thành tựu phương pháp tạo giống công nghệ tế bào? A Tạo dâu tằm tứ bội cách sử dụng cônsixin B Tạo giống mang gen kháng sâu hại vi khuẩn C Tạo nhiều cá thể động vật kiểu gen giống từ phôi D Tạo giống lúa lùn IR từ giống lúa Beta giống lúa Dec-geo woo-gen Câu 2: Quan hệ phong lan thân gỗ mà phong lan bám dạng quan hệ sau đây? A Cộng sinh B Kí sinh C Hợp tác D Hội sinh Câu 3: Một đặc điểm gen tế bào chất là: A gen thừa hưởng hoàn tồn từ bố B phân chia khơng đồng tế bào phân bào C khó bị đột biến D tồn thành cặp alen Câu 4: Nhóm thực vật hoạt động đóng khí khơng vào ban ngày mở khí khổng vào ban đêm? A Thực vật C4 B Thực vật C3 C4 C Thực vật C4 CAM D Thực vật CAM Câu 5: Đột biến điểm đột biến gen A ln làm thay đổi trình tự axit amin protein B xảy vùng mã hóa gen C liên quan đến cặp nucleotit D không gây hậu nghiêm trọng Câu 6: Một quần thể ngẫu phối đạt trạng thái cân di truyền số cá thể lơng đen chiếm tỉ lệ 84% Biết màu sắc lơng gen hai alen nằm NST thường quy định; alen A quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen a quy định lông trắng Cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa B 0,48AA: 0,36Aa: 0,16aa C 0,48AA: 0,16Aa: 0,36aa D 0,16AA: 0,36Aa: 0,48aa Ab Câu 7: Một tế bào sinh tinh kiểu gen Dd giảm phân bình thường hốn vị gen alen A aB a Theo lí thuyết, loại giao tử tạo từ tế bào là: A AbD; abD; ABd; aBd Abd; abd; aBD; AbD B abD; abd; ABd ABD; AbD; aBd C ABD; AbD; aBd; abd ABd; Abd; aBD; abD D AbD; abD; ABd; aBd hoăc Abd; abd; aBD; ABD Câu 8: Động vật sau hệ thống túi khí thơng với phổi? A Sư tử B Ếch nhái C Châu chấu D Chim bồ câu Câu 9: Kiểu phân bố sau cá thể quần thể ý nghĩa giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng môi trường? A Phân bố theo nhóm B Phân bố ngẫu nhiên C Phân bố đồng D Phân bố phân tầng theo chiều thẳng đứng Câu 10: Ở loài sinh vật nhân thực, tượng alen thuộc locut gen khác quy định tính trạng gọi là: A hoán vị gen B tương tác gen C tác động đa hiệu gen D liên kết gen Câu 11: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, alen trơi lấn át hồn tồn alen lặn, phép lai sau cho tỉ lệ phân li kiểu hình đời giống hai giới? A XAXa x XAYa B XAXa x XaYa C XaXa x XAYa D XAXa x XaYa Câu 12: Trong trình phân bào tế bào nhân thực, phân li độc lập cặp NST tương đồng khác xảy ở: A kỳ đầu giảm phân B kỳ sau giảm phân II C kỳ sau giảm phân I D kỳ sau nguyên phân Câu 13: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, chim thú phát sinh vào giai đoạn sau ? A Kỉ Tam điệp B Kỉ Phấn trắng C Ki Jura D Kỉ Pecmi Câu 14: Trong q trình nhân đơi ADN, đoạn okazaki nối lại tạo thành mạch liên tục nhờ hoạt động loại enzim sau đây? A Ligaza B Amilaza C ADN polimeraza D ARN polimeraza Câu 15: Kiểu gen sau kiểu gen dị hợp? A AaBbDd B AAbbdd C aaBBDD D aaBBdd Câu 16: Theo thuyết tiến hóa đại, đơn vị tiến hóa sở là: A cá thể B tế bào C phân tử D quần thể Câu 17: Hình bên mơ tả thí nghiệm thực vật, phát biểu sau đúng? A Đây thí nghiệm phát q trình quang hợp qua thải O2 B Đây thí nghiệm phát q trình hơ hấp qua hút khí O2 C Đây thí nghiệm phát q trình hơ hấp qua tạo nước D Đây thí nghiệm phát q trình hơ hấp qua thải CO2 Câu 18: Loại đột biến sau không gây cân hệ gen? A Đột biến đoạn B Đột biến điểm C Đột biến lặp đoạn D Đột biến lệch bội Câu 19: Hình A hình B mơ tả ống tiêu hóa hai lồi thú, lồi thú ăn thịt, loài thú nhai lại Quan sát hình cho biết, cấu trúc hình B hoạt động tiêu hóa tương tự cấu trúc số hình A? A Cấu trúc số B Cấu trúc số C Cấu trúc số D Cấu trúc số Câu 20: Khi nói đột biến cấu trúc NST, phát biểu sau đúng? A Chuyển đoan tương hỗ làm thay đổi số lượng gen tế bào B Mất đoạn thường làm giảm sức sống đột biến C Lặp đoạn làm tăng cường biểu gen D Đảo đoạn làm cân hệ gen Câu 21: Trong tự nhiên, lồi hình thành theo đường đây? I Con đường cách li địa lí II Con đường cách li sinh thái III Con đường cách li tập tính IV Con đường lai xa kết hợp đa bội hóa A B C D Câu 22: Khi nói diễn sinh thái, phát biểu sau đúng? I Diễn sinh thái xảy thay đổi điều kiện tự nhiên, khí hậu, cạnh tranh gay gắt loài quần xã, hoạt động khai thác tài nguyên người II Diễn nguyên sinh diễn khởi đầu từ môi trường quần xã sinh vật sống thường dẫn đến hình thành quần xã ổn định III Diễn thể sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi môi trường IV Nghiên cứu diễn giúp khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên khắc phục biến đổi bất lợi môi trường A B C D Câu 23: quần thể thỏ sống mơi trường khu phân bố ổn định với diện tích mơi trường phân bố mật độ cá thể quần thể sau: Quần thể A B C D Diện tích mơi trường (ha) 112 322 213 276 Mật độ (cá thể/ha) 324 187 233 181 Quần thể kích thước lớn nhất? A Quần thể B B Quần thể C C Quần thể D D Quần thể A Câu 24: Ở lồi cá chép, kiểu gen Aa qui định cá khơng vảy, kiểu gen aa qui định cá vảy, kiểu gen AA làm trứng khơng nở Theo lí thuyết, phép lai cá chép không vảy với cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ: A cá chép không vảy: cá chép vảy B cá chép khơng vảy: cá chép vảy C cá chép khơng vảy: cá chép vảy D cá chép khơng vảy: cá chép vảy Câu 25: Một chuỗi thức ăn gồm tảo, giáp xác cá Biết lượng xạ mặt trời chiếu xuống mặt nước đạt triệu kcal/mo/ngày, tảo đồng hóa 0,3% tổng lượng đó, giáp xác khai thác 40% lượng tảo, cá khai thác 0,0015 lượng giáp xác Năng lượng mà cá khai thác từ giáp xác nhiêu? A 5,4 cal/m2/ngày B 3600 cal/m2/ngày C 5,4 kcal/m2/ngày D 3600 kcal/m2/ngày Câu 26: Một phân tử ADN vi khuẩn tiến hành nhân đôi liên tiếp lần Theo lí thuyết, phát biểu sau, phát biểu đúng? I Q trình nhân đơi xảy lúc nhiều vị trí phân tử ADN II Số ADN tạo 32 phân tử III Trong ADN tạo ra, 30 phân tử cấu tạo hồn tồn từ ngun liệu mơi trường IV tổng số 64 mạch đơn tổng hợp từ nucleotit tự môi trường A B C D Câu 27: Khi nói cạnh tranh lồi, phát biểu sau đúng? I Khi cá thể sống môi trường đồng chúng diễn cạnh tranh khốc liệu cá thể xu hướng phân bố đồng khu phân bố quần thể II Cạnh tranh loại thường diễn kích thước quần thể thấp kích thước tối đa III Cạnh tranh loài làm tăng tỉ lệ tử vong dẫn đến kích thước quần thể liên tục giảm, IV Hiện tượng liền rễ thông nhựa biểu cạnh tranh loài A B C D Câu 28: Ở lúa, thân cao trội hồn tồn so với thân thấp, chín sớm trội hồn tồn so với chín muộn Cho P chủng lại với F1 tồn thân cao, chín sớm F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, thân thấp, chín muộn chiếm 9% Diễn biến NST trình phát sinh giao tử đực giống Trong phát biểu sau, phát biểu đúng? I Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp hai cặp gen F2 chiếm tỉ lệ 26% II Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử cặp gen F2 chiếm tỉ lệ 46% III Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp hai cặp gen số kiểu hình cao, sớm F2 chiếm tỉ lệ 15,25% IV Tỉ lệ kiểu hình trội hai tính trạng F2 chiếm tỉ lệ 36% A B C D Câu 29: Ở loài thực vật, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Biết tứ bội cho giao tử lưỡng bội Theo lí thuyết, phép lai sau, phép lại cho đời tỉ lệ kiểu hình 11 đỏ: vàng? I P: AAaa × Aa II P: Aa x Aa III AAaa x aa IV Aaaa × AAaa A B C D Câu 30: Theo dõi thay đổi thành phần kiểu gen quần thể loài thực vật lưỡng bội qua hệ liên tiếp, người ta thu kết bảng sau: phát biểu sau phù hợp với kết trên? I Tần số alen trội tăng dần qua hệ II Chọn lọc tự nhiên tác động từ F3 đến F5 theo hướng loại bỏ kiểu hình trội III Ở hệ F3 kích thước quần thể giảm mạnh IV Ở hệ F3, F4 xảy tượng tự phối A B C D Câu 31: Khi tìm hểu hệ sinh thái, học sinh xây dựng lưới thức ăn hình bên Sau đó, học sinh ghi vào sổ thực tập số nhận xét sau: I Ở hệ sinh thái loại chuỗi thức ăn II Ở hệ sinh thái chuỗi thức ăn chuỗi thức ăn dài mắt xích III Lưới thức ăn hệ sinh thái mắt xích IV Nếu lúa bị loại bỏ khỏi quần xã hệ sinh thái chuỗi thức ăn Theo em, nhận xét trên, nhận xét phù hợp A B C D Câu 32: Ở chuột, gen trội A qui định lông màu vàng, gen trội R độc lập với gen A qui định lơng màu đen Khi mặt gen trội kiểu gen chuột lơng màu xám, chuột kiểu hình đồng hợp lặn aarr lơng màu kem Cho chuột đực lơng xám giao phối với chuột lơng vàng F1 nhận tỉ lệ phân li kiểu hình vàng: xám: đen: kem Phép lai sau phù hợp với kết trên? A ♂AaRr × ♀aarr B ♂AARr × ♀ AaRr C ♂ AaRr × ♀AArr D ♂AaRr × ♀ Aarr Ad Ad Câu 33: Ở loài sinh vật lưỡng bội; xét phép lai P: ♀ Bb  ♂ Bb , tạo F1, F1 cá thể aD aD kiểu gen khơng mang alen trội chiếm 0,25% Biết hoán vị gen hai giới xảy với tần số nhau, gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn Trong dự đốn sau, dự đoán đúng? I Tần số hoán vị 20% II Ở F1, số cá thể kiểu gen dị hợp ba cặp gen chiếm tỉ lệ 34% III Ở F1, số cá thể kiểu hình trội ba tính trạng chiếm tỉ lệ 12,75% IV Số loại kiểu gen F1 27 A B C D Câu 34: Ở lồi động vật vú, tính trạng màu lơng tương tác hai gen nằm hai NST khác (Aa Bb), tính trạng chiều dài cặp gen Do quy định Cho giao phối hai cá thể kiểu hình lơng đen, ngắn, F1 thu tỉ lệ kiểu sau : - Ở giới : 54% lông đen, đuôi ngắn 21% lông trắng, đuôi ngắn : 21% lông đen, đuôi dài : 4% lông trắng, đuôi tuveni - Ở giới đực : 27% lông đen, đuôi ngắn : 10,5% lông đen, đuôi dài : 48% lông trắng, đuôi ngắn: 14,5% lông trắng, đuôi dài Biết quần thể kiểu gen khác cặp gen Bb Theo lí thuyết, phát biểu sau, phát biểu phù hợp với kết ? I kiểu gen khác quy định kiểu hình lơng đen II Tính trạng chiều dài di truyền liên kết với giới tính III Hốn vị gen xảy hai giới với tần số 16% IV Trong cá thể F1, cá thể kiểu gen đồng hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 1% A B C 27 D Câu 35: Trong quần thể người cân di truyền, tỉ lệ gen gây bệnh bạch tạng quần thể chiếm 40% Một người đàn ơng bình thường thuộc quần thể lấy người vợ bình thường thuộc quần thể khác, gia đình vợ em trai bị bạch tạng, người lại bình thường Họ dự định sinh Trong dự đốn sau, dự đốn ? I Xác suất đứa đầu lòng sinh trai bình thường mang gen bệnh 1/3 II Xác suất đứa đầu lòng kiểu gen đồng hợp 1/2 III Xác suất đứa sinh kiểu gen đồng hợp lặn 5/14 IV Xác suất đứa sinh đứa bình thường đứa bị bệnh 1/7 A B C D Câu 36: Xét lồi thực vật 2n = 12 Theo lí thuyết, phát biểu sau, phát biểu ? I tối đa 132 dạng đột biến thể ba kép khác quần thể lồi II tối đa dạng đột biến thể (2n – 1) quần thể loài III Tế bào đột biến tam bội (3n) lồi số NST chưa nhân đơi 36 IV Trong q trình giảm phân bình thường thể lưỡng bội, tối đa 64 cách xếp NST khác kì giảm phân I A B C D Ab D Ab D d Câu 37: Ở ruồi giấm, xét phép lại P: XE Y  X e X e Biết gen quy định tính trạng, aB aB alen trội lấn át hoàn toàn alen lặn, khơng đột biến phát sinh Theo lí thuyết, kết luận sau, kết luận ? I F1 tối đa 28 loại kiểu gen II Số cá thể mang tính trạng trội F1 chiếm 25% III Số cá thể đực mang tính trạng lặn F1 chiếm 6,25% IV Nếu cho đực P giao phối với dị hợp tử cặp gen thu đời tối đa 56 loại kiểu gen A B C D De Câu 38: Một thể kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử Biết trình giảm dE phân xảy bình thường Theo lí thuyết, phát biểu sau, phát biểu ? I Nếu hốn vị gen tạo tối đa 16 loại giao tử II Nếu khơng hốn vị gen không tạo giao tử ABDE III Số giao tử ABDe ln số giao tử abdE IV Nếu hốn vị gen xảy với tần số 20% tỉ lệ giao tử ABDE 5% A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định màu hoa Khi kiểu gen hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng loại alen trội B cho kiểu hình hoa hồng , tồn alen lặn cho kiểu hình hoa trắng Cho biết khơng xảy đột biến, cách sau giúp xác định xác kiểu gen hoa đỏ (cây T) thuộc loài ? I Cho T tự thụ phấn II Cho T giao phấn với hoa đỏ kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen III Cho T giao phấn với hoa đỏ kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Cho T giao phấn với hoa hồng chủng V Cho T giao phấn với hoa vàng kiểu gen dị hợp tử VI Cho T giao phấn với hoa đỏ chủng A B C D Câu 40: Sơ đồ phả hệ hình bên mô tả hai bệnh di truyền người bệnh bạch tạng alen gen quy định, bệnh mù màu alen gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Theo lí thuyết, phát biểu sau ? I Người người kiểu gen dị hợp tử gen xét II Người 10 người 11 kiểu gen giống III Xác suất đứa đầu lòng cặp vợ chồng 13-14 sinh trai không bị hai bệnh 1/3 IV Nếu đứa đầu lòng cặp vợ chồng 13-14 gái xác suất người kiểu gen dị hợp cặp gen 1/16 A B C D - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-C 2-D 3-B 4-D 5-C 6-A 7-D 8-D 9-B 10-B 11-D 12-C 13-A 14-A 15-A 16-D 17-B 18-B 19-D 20-B 21-C 22-A 23-A 24-A 25-C 26-D 27-B 28-C 29-A 30-D 31-C 32-D 33-C 34-B 35-A 36-C 37-D 38-B 39-A 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Thành tựu công nghệ tế bào tạo nhiều cá thể động vật kiểu gen giống từ phơi A: Gây đột biến B,D: công nghệ gen Câu 2: D Quan hệ phong lan thân gỗ mà phong lan bám quan hệ hội sinh, phong lan lợi, gỗ khơng bị hại khơng lợi Tuy Câu 3: B Một đặc điểm gen tế bào chất phân chia không đồng tế bào phân bào Câu 4: D Thực vật CAM khí khổng đóng vào ban ngày để hạn chế nước mở vào ban đêm để lấy CO2 Câu 5: C Đột biến điểm đột biến gen liên quan đến cặp nucleotit Câu 6: A Phương pháp: Quần thể cân di truyền cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1 Cách giải: Tỷ lệ lông đen: 84% Tỷ lệ lông trắng: 1-0,84=0,16 → a= 0,16 = 0,4 → A=0,6 Cấu trúc di truyền quần thể là: (0,6A 10,4a)2 = 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa Câu 7: D Ab Tế bào kiểu gen Dd aB giảm phân HVG tạo giao tử: (Ab:ab)D: (AB:aB)d (Ab:ab)d: (AB:aBD Câu 8: D Ở chim bồ câu, hệ hơ hấp gồm túi khí phổi Câu 9: B Phân bố ngẫu nhiên ý nghĩa giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng môi trường Câu 10: B Ở loài sinh vật nhân thực, tượng alen thuộc locut gen khác quy định tính trạng gọi là: tương tác gen Câu 11: D Phép lai D: XAXa × XaYa → 1XAXa: 1XaXa: 1XAYa: 1XaYa Câu 12: C Trong trình phân bào tế bào nhân thực, phân li độc lập cặp NST tương đồng khác xảy kỳ sau GP I Ở kỳ sau GP II kỳ sau nguyên phân phân ly nhiễm sắc tử chị em Câu 13: A Chim thú phát sinh Kỉ Tam Điệp Câu 14: A Trong q trình nhân đơi ADN, đoạn okazaki nối lại tạo thành mạch liên tục nhờ hoạt động enzyme ligaza Câu 15: A Kiểu gen dị hợp là: AaBbDd Câu 16: D Theo thuyết tiến hóa đại, đơn vị tiến hóa sở quần thể Câu 17: B Đây thí nghiệm phát q trình hơ hấp qua hút khí O2 Hạt nảy mầm hơ hấp mạnh, hút khí oxi, nên cho nến cháy vào bình hạt nảy mầm, nến tắt Câu 18: B Đột biến lệch điểm không làm cân hệ gen Câu 19: D Hình A: ống tiêu hố thú ăn thịt Hình B: ống tiêu hố thú nhai lại Cấu trúc số hình A dày thú ăn thịt tương ứng với cấu trúc số (dạ múi khế) động vật nhai lại Câu 20: B Phát biểu đột biến cấu trúc NST là: B A sai, chuyển đoạn tương hỗ không làm thay đổi số lượng gen C sai, lặp đoạn làm thay đổi mức độ hoạt động gen (có thể tăng cường giảm) D sai, đảo đoạn không làm cân hệ gen Câu 21: C Trong tự nhiên, lồi hình thành theo đường Câu 22: A Các phát biểu diễn thể sinh thái là: I, III,IV II sai, diễn nguyên sinh diễn mơi trường chưa sinh vật Câu 23: A Câu 24: A Cá khơng vảy × cá khơng vảy: Aa × Aa → 1AA (Chết): 2Aa (khơng vảy):laa (có vảy) Câu 25: C Năng lượng đồng hoá tảo là: 0,3%×3.106 = 9000 kcal/m2/ngày Năng lượng tích luỹ giáp xác: 40% ×9000=3600 kcal/m2/ngày Năng lượng tích luỹ cá là: 3600×0,0015= 5,4 kcal/m2/ngày Câu 26: D I sai, xảy điểm II đúng, số phân tử ADN 25 = 32 III đúng, số phân tử ADN hình thành từ ngun liệu hồn toàn 32 -2 = 30 IV sai, số mạch đơn 2×25 – 2=62 Câu 27: B Các phát biểu cạnh tranh loài là: I II sai, cạnh tranh xảy kích thước quần thể> kích thước tối đa III sai, cạnh tranh lồi trì kích thước quần thể ổn định, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường IV sai, ví dụ hỗ trợ loài Câu 28: C F1 tự thụ phấn tạo loại kiểu hình → F1 dị hợp 2cặp gen Quy ước: A- Thân cao, a- thân thấp B- chín sớm, b- chín muộn Thân thấp, chín muộn = 9% +6,25% → hai cặp gen liên kết không hoàn toàn → ab=0,3 giao tử liên kết F1: AB AB  ; f  40%; tỷ lệ giao tử AB=ab=0,3; Ab=aB=0,2 ab ab A-B-=0,59; A-bb=aaB-=0,16 I đúng, tỷ lệ đồng hợp 2×0,32 + 2×0,22 = 26% AB aB Ab AB       0,3  0,  48% II sai, tỷ lệ đồng hợp cặp gen F2 : Ab ab ab aB B aB Ab AB + 5+ 6+ += += + =4x2x0,3x0,2 = 48% III đúng, tỷ lệ thân cao, chín sớm đồng hợp là: AB =0,33 =0,09 ; tỷ lệ thân cao, chín sớm = 0,5 + AB aabb=0,59 АВ Tỷ lệ cần tính 0,09 / 0,59  15, 25% IV sai, tỷ lệ trội tính trạng : A-bb +aaB-=0,32 Câu 29: A Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh đường chéo hình chữ nhật giao tử lưỡng bội cần tìm Tỷ lệ vàng: 1/12 = 1/2x1/6 Tuyensinh247.com Phép lai thoả mãn là: I, IV Câu 30: D Phương pháp: Quần thể tự thụ phấn cấu trúc di truyền: xAA.yAa:zaa sau n hệ tự thụ phấn cấu trúc di truyền y 1  1/ 2n  y 1  1/ 2n  y x AA : n Aa : z  aa 2 Quần thể cân di truyền cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1 Quần thể cấu trúc di truyền: xAA.yAa:zaa y Tần số alen pA  x   1a   pA y Quần thể cân di truyền thoả mãn công thức:  x.z Cách giải: I II sai, quần thể tự phối từ F3 – F5 làm giảm tỷ lệ dị hợp, tăng tỷ lệ đồng hợp III đúng, tác động yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen mạnh đột ngột IV Câu 31: C I đúng, chuỗi mùn bã hữu từ lúa II đúng, chuỗi lúa, chuỗi mùn bã hữu cơ, chuỗi thức ăn dài mắt xích: Lúa → sâu → ếch → gà→ rắn III sai, lưới thức ăn mắt xích IV sai, loại bỏ lúa chuỗi thức ăn Câu 32: D A-R-: xám A-rr:vàng aaR-: lông đen aarr: lông kem Tỷ lệ kiểu hình phân ly 3:3:1:1 =(31)(1:1) Đời kiểu hình lông kem: aarr → P phải chứa alen lặn: ♂AaRr × ♀ Aarr Câu 33: C Tỷ lệ kiểu gen P: ♀ ad ad bb  0, 0025   0,1  ad  0,1; f  0, ad ad Ad Ad Bb  ♂ Bb aD aD Tỷ lệ giao tử: Ad=aD=0,4; AD=ad=0,1 Xét phát biểu I II sai, tỷ lệ dị hợp cặp gen là: (2  0, 42   0,12 )  0,5  0,17 III sai, tỷ lệ kiểu hình trội tính trạng : A-D-B-=(0,5+aadd)×0,75D-=38,25% IV sai, số kiểu gen F1 30 Câu 34: B Trong quần thể kiểu gen cặp Bb → cặp gen Bb nằm NST giới tính X vùng khơng tương đồng Tỷ lệ kiểu hình chung đen/trắng =9/7; ngắn/dài= 3/1 4P dị hợp cặp gen Nếu gen PLĐL đời phải tỷ lệ (97)(3-1)≠ đề → cặp gen Aa Dd nằm cặp NST thường Quy ước gen: A-B-: Lông đen/A-bb/aaB-/aabb: trắng Du lông ngắn/ dd lông dài Giới cái: 0,54 đen, ngắn:0,21 đen,dài 0,21 trắng, ngắn:0,04 trắng dài I đúng, lông đen (AA:Aa)(XBXb: XBXB:XBY) II sai, gen nằm NST thường III sai, HVG xảy giới với f=16% Phép lai XBXb × XBY → giới 100%XBX- → Tỷ lệ A-D-=0,54 Giả sử giới HVG với f=16% → aadd = 0,08×0,42 = 0,0336 0,082 →A-D-=0,5+aadd≠0,54 → loại Nếu P HVG bên với f=16% Ad B b AD B X X  X Y ; f  16%   0, 08 AD : 0, 0,8ad : 0, 42aB  0,5 AD : 0,5ad  aD ad  0,5 A  D : 0, 21A  dd ;0, 21aaD : 0,04aadd   0,5 X B X B : 0,5 X B X b   0,54 A  D : 0, 21A  dd : 0, 21aaD : 0,04aadd   0,5 X BY : 0,5 X bY  ΚΗ: - Ở giới : 54% lông đen, đuôi ngắn : 21% lông trắng, đuôi ngắn : 21% lông đen, đuôi dài : 4% lông trắng, đuôi dài - Ở giới đực : 27% lông đen, đuôi ngắn : 10,5% lông đen, đuôi dài : 48% lông trắng, đuôi ngắn: 14,5% lông trắng, đuôi dài → Thoả mãn  AD ad  B B IV sai, cá thể kiểu gen đồng hợp là:    X X   0, 08  0,5  0, 25  2%  Ad ad  Câu 35: A Quy ước: A- không bị bạch tạng, a- bị bạch tạng Quần thể người chồng tần số alen: 0,6A:0,4a Cấu trúc di truyền quần thể 0,36AA:0,48Aa:0,16aa → người chồng kiểu gen: 0,36AA:0,48Aa  3AA-4Aa Người vợ em bị bạch tạng → bố mẹ vợ kiểu gen Aa  Aa  người vợ: 1AA:2Aa Cặp vợ chồng này:  AA : Aa   (1AA : Aa)   54 : 2a    A : la  Xét phát biểu I sai, XS sinh trai / 1/  /  /    / 1/ 38 đầu lòng bình thường mang gen gây bệnh là: 2     7 III sai, để đứa kiểu gen aa họ phải kiểu gen Aa x Aa, xs cần tính là: II sai, xác suất đứa đầu lòng kiểu gen đồng hợp 1     3 4 42 IV đúng, để sinh đứa bị bệnh họ phải kiểu gen Aa x Aay XS cần tính là: Câu 36: C 2n=12 → n=6 (có cặp NST) I sai, số kiểu gen thể ba kép (2n+1 +1) là: C62  15 II đúng, số kiểu gen thể (2n-1) C61  III sai, thể tam bội 3n= 18 IV sai số cách xếp NST 2n1  25  32 Câu 37: D aabb =0 → A-B-=0,5 I đúng, số kiểu gen tối đa 7×4=28 II đúng, tỷ lệ trội tính trạng 0,5A-B- ×0,5D-E-=0,25 III sai, khơng cá thể mang tính trạng lặn 1   C21    4 IV đúng, số kiểu gen tối đa 7×2×4=560 Câu 38: B I đúng, HVG tạo 2×2×4=16 loại giao tử II đúng, ABDE giao tử hoán vị III f IV sai, -20% → ABDE = 0,5  0,5   0, 025 Chọn B Câu 39: A Quy ước gen: A-B- hoa đỏ A-bb : hoa vàng aaB- hoa hồng aabb : hoa trắng Xét cách để xác định kiểu gen T hoa đỏ là: (1) Tự thụ phấn - Nếu T kiểu gen AABB → 100% Hoa đỏ - Nếu T kiểu gen AaBB → hoa đỏ: hoa hồng - Nếu T kiểu gen AaBb → hoa đỏ: hoa vàng: hoa hồng: hoa trắng - Nếu T kiểu gen AABb → hoa đỏ: hoa vàng → (1) phù hợp (2) Cho T giao phấn với dị hợp cặp gen (AaBb) - Nếu T kiểu gen AABB → AABB × AaBb → 100% Hoa đỏ - Nếu T kiểu gen AaBB → AaBb ×AaBb → hoa đỏ: hoa hồng - Nếu T kiểu gen AaBb → AaBb × AaBb → hoa đỏ: hoa vàng: hoa hồng: hoa trắng - Nếu T kiểu gen AABb → AABb ×AaBb → hoa đỏ: hoa vàng → (2) phù hợp (3) Cho T giao phấn với dị hợp cặp gen: Không thỏa mãn trường hợp hoa đỏ dị hợp cặp gen: AaBB AABb VD: AaBb × AABB (T) → 100% Hoa đỏ AaBB × AABb (T) → 100% Hoa đỏ → không xác định kiểu gen T (4) Cho T giao phấn với hồng chủng (aaBB) Khơng thỏa mãn: aaBb × AABB (T) → 100% Hoa đỏ aaBb × AABb (T) → 100% Hoa đỏ → không xác định kiểu gen T (5) Cho T giao phấn với hoa vàng dị hợp tử (Aabb) Aabb × AABB (T) → 100% Hoa đỏ Aabb × AABb (T) → đỏ:1 vàng Aabb × AaBb (T) → 3đỏ :3 vàng: 1hồng: 1trắng Aabb × AaBB (T) → đỏ:1 hồng → (5) phù hợp (6) Giao phấn với hoa đỏ chủng → khơng phù hợp tất đời hoa đỏ, xác định kiểu gen T Câu 40: B A- không bị bạch tạng, a- bị bạch tạng B- không bị mù màu, bị mù màu I II đúng, người (10) sinh bị bạch tạng, người (11) mẹ bị bạch tạng nên kiểu gen Aa, hai người khơng bị mù màu III đúng, cặp vợ chồng 13 -14: (1AA:2Aa)XB(1AA:2Aa)(XBXB:XBXb)  (2A:la)(XB:Y)×(3XB:Xb) 2 → XS khơng bị bạch tạng là:     3 3 XS trai không bị mù màu là:   XS cần tính 1/3 IV sai, người đầu lòng gái - XS kiểu gen Aa là:    3 B b - XS kiểu gen X X = 1/4 XS cần tính 1/9 ... 10 -B 11 -D 12 -C 13 -A 14 -A 15 -A 16 -D 17 -B 18 -B 19 -D 20-B 21- C 22-A 23-A 24-A 25-C 26-D 27-B 28-C 29-A 30-D 31- C 32-D 33-C 34-B 35-A 36-C 37-D 38-B 39-A 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề. .. hợp 1/ 2 III Xác suất đứa sinh có kiểu gen đồng hợp lặn 5 /14 IV Xác suất đứa sinh có đứa bình thường đứa bị bệnh 1/ 7 A B C D Câu 36: Xét lồi thực vật có 2n = 12 Theo lí thuyết, phát biểu sau, có. .. thuyết, có phát biểu sau ? I Người người có kiểu gen dị hợp tử gen xét II Người 10 người 11 có kiểu gen giống III Xác suất đứa đầu lòng cặp vợ chồng 13 -14 sinh trai không bị hai bệnh 1/ 3 IV Nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hà tĩnh lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hà tĩnh lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn