Giáo trình lý thuyết hoạch toán kế toán

221 161 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 17:24

NGUYỄN THỊ ĐƠNG GIÁO TRÌNH THUYẾT HOẠCH TỐN KẾ TỐN NXB TÀI CHÍNH oiao tnnn iv ĩ THUYha HẠCH TOAN K-ÊTpÀN LỜI NÓI ĐẦU Đ ể đúp ứng kịp thời nhu cầu tải liệu cho giáng dạy, học tập Trường Đại học Kinh tẻ Quốc dán Bộ mơn K ế tốn Kh:a K ế tốn tiến hành tơ chức biên soạn xuất "Giío trình thuyết Hach tốn Kể tốn" Trong lẩn xuất này, tác giả tham gia biên soạn sáci tiếp thu nghiêm túc đóng góp cùa người đọc nhừig điểm cẩn chỉnh tý, sửa chữa bổ sung, đảm bảo tính bân đại tính xúc, khoa hoe cùa Giáo trình "Giáo trìrii thuyết Họu h toán Kẽ toán" lù tài liệu thống, bắt buộ ' sử dụng đào tạo chuyên ngành k ế toán - kiểm toán ( ủu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đồr>‘è thòi Giáo trình cf tã liệu tốt cho bạn đọc quan tãm khác Tham gia đạo biên soạn vú trực tiếp biền soạn giao trìtv tập thể rún giảng dạy Khoa K ế íốn - Đại học KiìVt t ế Guốc dãn :;ai: đây: ị PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Trưởng Khoa K ế toán - Bi n soạn chương PGS.TS Nguyễn Thị Đông - Chủ biên; đồng thời biên soại chương chương 10 PGS.TS Đặng Thị Loan ■ Biên soạn chương ĩ chí/ữig TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỊầg jỊ^nh&Ý tHUYẾT HẠCH TOÁN KẼ TOÁN PGS.TS Phạm Thị Gái - Biên soạn chương chương 5 PGS.TS Nguyễn Vãn Công - Biên soạn chương 4, chương chương Tập thể người đao, biên soạn sách Khoa K ế toán, Đại học Kinh tê Quốc dân xin giới thiệu sách với cúc độc giả, mong nhận ỷ kiến đống góp có tính xúy dựng quỷ vị cho lần xuất sau Hà Nội, ngày 10/02/2007 T/M T Ậ P T H Ể T Á C G IẢ Chủ biên PGS.TS NGUYỄN THỊ ĐƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINHTẾQƯỐC DÂN Giáo trình THUYẾT hạch toán kể toán Chương BẢN CHẤT CỦA HẠCH TỐN TỐN 1.1 TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Sản xuất cải vật chất ià sớ tồn phát triển xã hội lồi người Chính vậy, từ thời cổ xưa người ta thấy cần thiết muốn trì phát triển đời sống xã hội phải tiến hành sản xuất vật dùng, thức ăn, đồ mặc, nhà nào: muốn sản xuất phải hao phí sức lao động phải có tư liệu sản xuất gì, thời gian bao lâu; kết sản xuất phân phối V V Tất điều liên quan đến sản xuất mà người quan tàm đặt nhu cầu tất yếu phải thực chức quản sản xuất Như cần thiết phải giám đốc quản trình ho i động kinh tế khơng phải nhu cầu phát sinh gần đ; /, mà thực phát sinh sớm lịch sử nhân loại tồn hình thái kinh tế xã hội khác Xã hội loài người phát triển, mức độ quan tâm người đến hoạt động sản xuất tăng, nghĩa ỉà cần thiết phải tăng cường quản sản xuất Về vấn để này, Các Mác viết "Trong tất hình thái xã hội, người ta phải quan tâm đến thời gian cẩn đùng để sản xuất tư liệu tiêu dùng, mức độ quan tâm có khác tuỳ theo trình độ ván minh"1 Để quán hoạt động kinh tế cãn có sơ liệu, để có số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, giám sát đòi hỏi Tư hãn Hà Nội 1.959 C c Mác, Cfuye.il rĩiử nhất, lập i, ty 105, liếng Việì, NXB Sự thật, TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TỐN KẾ TỐN >Giáo • ■ trình * THUYỂT HẠCH phải thực việc quan sát, đo lường, tính tốn ghi chép hoạt động đó: Quan sát q trình hiên tượng kinh tế giai đoạn việc phản ánh giám đốc trình tái sản xuất xã hội Đo lường bao phí sản xuất kết sản xuất biểu hiên đối tượng dó đơn vị đo lường thích hợp (thước đo vật, thước đo lao động, thước đo tiền) , Tính tốn q trình sử dụng phép tính, phương pháp tổng họp phân tích để xác định tiêu cần thiết, thổng qua để biết tiến độ thực mục liêu, dư án hiệu hoạt động kinh tế Ghi chép trình thu thập, xử ghi lại tình hình, kết hoạt động kinh tế thời kỳ, địa điểm phát sinh theo trật tự định Qua ghi chép thực việc phản ánh kiểm tra tồn diện, có hệ thống hoạt động sản xuất xã hội Việc quan sát, đo lường, tính tốn ghi chép kinh tế nói trên, nhằm thực chức phản ánh giám sát hoạt động kinh tế gọi hạch tốn Vì hạch toán nhu cầu khách quan xã hội công cụ quan trọng phục vụ cho quản kinh tế Hạch toán đời với q trình kỉnh tế vói tư cách đo u cầu sản xuất đòi hỏi phải có kiểm tra giám sát lượng hao phí kết mà trình sản xuất tạo Như vậy, hạch tốn ìà hệ thơng điều traquan sải, tinh tốn, đo lường vù ghi chép q trình kinh tể, nhằm quản ìỷ q trình ngày chặt chẽ Với cách khái quát thấy hạch tốn Ịà nhu cầu khách quan thân trình sản xuất xã hội, nhu cầu tồn tất hình thái xã hội khác ngày tăng, tuỳ theo phát triển xã hội Tuy nhiên, hình thái xã hội khác nhau, đối tượng vạ nội dung hạch toán khác nhau, chế độ xã hội có mọt phương > TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DẰN Giáo trình THUYỂT HẠCH TQÁvN KỂ TỐN thức sàn xuất riêng Phương thức sản xuất tìhay đổi, làm cho tồn cấu kinh tế xã hội trị thay đổi Và vây, mục đích, phương pháp quan sát, đo lường ghi chép thay đổi với thay đổi cùa phương thức sản xuất Đồng thời với phát triển sản xuất xã hội, hạch tốn khơng ngừng phát triển hồn thiện phương pháp hình thức tổ chức Điều dẽ dàng nhận thức dược thỏng qua việc nghiên cứu trình nảy sinh phát triển hạch toán kẽ toán Trong thời kỳ nguyên thuỷ, sản xuất chưa phát triển, nhu cầu khả thú nhận thông tin chưa nhiều, hach toán tiến hành bẳng phương thức đơrỉ giản: đánh đấu ỉên thân cây, buộc nút dày thừng để ghi nhở thông tin cần thiết Cũng sản xuất lạc hậu nên giai đoạn chưa có cải dư thừa, chưa hình thành giai cấp khác Vì vậy, thời kỳ hạch toán sử dụng phục vụ lợi ích tồn xã hội Khi xã hội chuyển sang chế độ nơ lệ ý nghĩa nhiệm vụ hạch toán thay đổi, hạch toán trước hết sử dụng trang trại để theo dõi kết sử dụng nô lệ chiếm dụng lao dộng nô lệ, đổ vơ vct nhiều sản phẩm thặng dư Ngồi hạch tốn sử dụng phòng đổi tiền, nhà thí lĩnh vực tài nhà nước để theo đòi nghiệp vụ \ giao dịch, tốn buỏn bán Sổ kế toán xuất thay cho cách ghi đánh dấu thời nguyên thuỷ Đến thời kỳ phong hiến ::ự phổ! 'ÁỈ r: T.ạnh niẽ nống nghiệp với quy mô !ớn gần lién vói sụ đời cùa đia chủ nơng dân, vói đòi (lịa tó phong ỉcién, với chế độ cho vay nặng lãi địa chủ với nông dân Những quan hộ kinh tế nảy sinh tác cìộng đến phát triển cùa hạch toán kế toán với hệ Ihống sổ sách phong phú chi tiết Đáng ý ià thời kỳ iư nghĩa với phái triển nhanh chóng thương nghiệp sau dó nóng nghiệp Lúc ■'ịuan hệ í rao đổi, bn bán dược ;ìiỡ >yn£ dật nhu cấu phải hạch íf)án mỏi UI.IÍ.ÌỈ1 hệ náy siiih ívong •ịuá trinh vận íỉộnạ tư TRƯỜNG ĐẠỈ HỌC KINH TẾ QÍJỐC ĐÂM _ Giáo trình LỶ THUYẾT HẠCH TỐN KẾ TỐN _ gá biệt Sự xuất đối tượng kế toán lại nguồn gốc cho đời phương pháp đối ứng tài khoản kế tốn Cũng từ đó, phương pháp hạch tốn kế tốn hình thành ứng dụng rộng rãi gồm hệ thống hoàn chỉnh: chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp - cân đối kế toán Tuy nhiên, chế độ tư hĩru tư liệu sản xuất vợi quy luật kinh tế tương ứng lại hạn chế phát triển tính khoa học hạch tốn kế tốn Trong điểu kiện chủ nghĩa xã hội, với xuất hiên chế độ công hữu tư liệu sản xuất với trình độ xã hội hố cao sản xuất, hạch toán kế toán trờ thành mơn khoa học chân phát huy đầy đủ vị trí mình, v ề vị trí hạch toán chủ nghĩa xã hội V.I.Lênin khẳng định: "Chủ nghĩa xã hội trước hết hạch toán"2 Thật vậy, sản xuất với quy mỏ ngày lớn, với trình độ xă hội hố sức phát triển sản xuất ngày cao, với yêu cầu quy luật kinh tế phát sinh không tăng cường hạch toán kế toán mặt Đồng thời chế độ xã hội chủ nghĩa tạo rà tiền đề cho phát triển nhanh chóng tồn diện hạch tốn kế tốn Chế độ cồng hữu tư liệu sản xuất với động lực từ người mục tiêu ngưòi tạo điểu kiện phát triển ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực có hạch toán kế toán Và chế độ xã hội chủ nghĩa hạch toán trở thành công cụ để lãnh đạo kinh tế phục vụ cho nhu cầu thành viên xã hội 1.2 HẠCH TOÁN K Ế TOẤN TR O N G H Ệ T H Ố N G CÁC LOẠI HẠCH toán 1.2.1 Các thước đo sử dụng hạch toán Nội dung chủ yếu hạch toán quan sát, đo lường, ghi chép để kiểm tra quản trình kinh tế Vì hạch tốn phải 2V.I.Lênin tồn tập, tập 6, tr 255 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Q uốc DÂN Giáo trình THUYẾT HẠCH TỐN TỐN sử dung số thước đo nhái (tịnh biểu số lượng chất lượng loai lài sản, nshiệp vụ kinh tế Trong hạch toán dã áp dụng loại thước đo: vật, lao động giá trị - Thước đo vật: dùng dể xác định tài liệu tình hình tài sản có dã liêu hao, mà phương thức sử dung cân, đong, đo, đếm Đơn vị đo vật tuỳ 'thuộc vào tính tự nhiên cùa đối tượng lính tốn Ví dụ: trọng lưựng (kg, tạ, tấn), Ihc tích (m3), diện tích (ha), độ dài (mét) niiững dơn vị đo lường vật V V Sử dụng thước vật để hạch toán vật tư tài sán việc giam sát tình hình ihực chí liêu dự kiên inặi số ỉượng, số lượng vật lư dự írĩr, số lượng vật liệu tiêu hao cho đơn vị sản phẩm, số lượng sản phẩm sản xuất V.V Đồng thời thông qua tiêu số lượng phản ánh mật chất iượng mức độ định Tuy nhiên thước đo vát có mặt hạn chế, sử dụng để xác định số lượng vật phẩm có chất lượng, nên khơng thể cung cấp đươc tiêu tổng hợp số lượng loại vâi nr tài sản có chát lượng khác - Thước đo lao dộng: SỪ dụng dể xác định số lượng thờ gian lao động hao phí q trình kinh doanh, cơng t Đơn vị dùng để thể ngày công, công Dù ; thước đo lao dộng để hạclì tốn giúp ta xác dinh suất lao động còng nhãn, có dể lính hrong cho cơng nhân nhân phối thu iihẠp cho xã viên TTiườnu thước đo iao đóiiỉĩ ỠƯCÍC 1? (lung với thước vật Ví dụ: xác định ‘ÚÍÍIVÌ (lóc lình hình (lịnh mức sản lượng, c ầ n phai s dụiiíị dồng thời don VỊ l n g vật đ n vị đo lường lao động Thước đo lao (ìộng khơng thể dùng dể tổng hợp toàn thời gian cõng tác hao phí lồn thể cơng nhân viên chức, tính chất công tác người khác nhau, nhiốu trường hợp chưa tính liêu lổng hợp bíịuụ thước đo lao dộng — — — I— TRƯỜNG PẠI HOC KINH TẾ QUỐC DÂN Giáo trình LỶ THUYẾT HẠCH TOÁN KỂ TOÁN , - Thước đo tiền tệ: sử dụng tiền làm dơn vị lính thống đổ phản ánh chí ticu kinh tế, loại vật tư, tài sản; điều kiện tổn nén sản xuất hàng hố loại vật tư, tài sản hao phí vật chất kết sản xuất dùng tiền để biểu Thirớe đo tiền tệ cho phép tính dược tiêu tổng hợp loại vật tư, tài sản khác nhau: nhu tiêu tổng số vốn kinh doanh Tống hợp loại chi phí khác trình sản xuất: tiêu tổng số chi phí sản xuất, tổng giá thành sản phẩm Có thể so sánh ticu kinh tế tương ứng để xác định hiêu kinh doanh hiệu sử dụng vốn Qua thực hiên giáni đơc băng đơiig tiên đổi 'vui íât ca loại hoai động kinh tế Cả ba loại thước đo cần thiết hạch tốn có tác dụng bổ sung cho để phản ánh giám đốc toàn diện tiêu số lượng chất lượng hoạt động kinh doanh Vì trống hạch toán, thước đo tiền tệ sử dụng kết hợp với thước đo vật thước đo lao động 1.2.2 Các loại hạch toán Để quan sát phản ánh giám đốc trình sản xuất kinh doanh sử dụng vốn cách đầy đủ kịp thời clìính xác phục vụ nhạy bén việc dạo quản kinh tế đòi hỏi phải sử dụng loại hạch toán khác Mỗi loại hạch toán có đặc điểm nhiệm vụ riêng a) Hạch tốn nghiêp vụ (còn gọi hạch tốn nghiêp vụ kỹ thuật): quan sát, phàn ánh giám đốc trực tiếp nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật-cụ thể, dể dạo Ihường xuyên kịp thời nghiệp vụ Đối lượng cùa hạch tốn nghiệp vụ nghiệp vụ kinh tế, kỹ thuật sản xuất tiến clộ thực hoạt động cung cấp, sản xuất, tiêu thu, tình hình biến động sử dụng yếu tố trình tái sản xuất, nghiệp vụ cụ thể kết sản xuất kinh doanh v.v Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ không chuyên dùng loại thước nào, mà vào tính chất nghiệp vụ yêu cầu quản mà sử dụng ba thước TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN •K Giáo trình THUYẾT HẠCH TỐN KỂ TỐN đo thích hợp Hạch toán nghiệp vụ thường sử dung phương tiện thu thập, truyền tin đơn giản chứng từ ban đầu, điện thoại, điện báo truyền miệng Với đối tượng chung phương pháp đơn giản nên hạch tốn nghiệp vụ chưa trở thành mơn khoa hộc dộc lâp Đặc điểm hạch tốn nghiệp vụ chi phối đặc điểm thông tin Ihu tlưực lừ hạch (oán nghiệp vụ kỹ thuật (thường gọi tắt thơriíỊ 1in nghiệp vu) Những dặc điểm bật thơng tin nghiệp vu là: 1- Đó thông tin "hoả tốc" dùng cho lãnh đạo nghiệp vu kỹ thuât ngàv nav Dơ đổ quan tãro trước hẽt chủ yếu yêu cáu kịp thời u câu tồn diên, thế, hệ thống thông tin thường khống xây dựng tranh toàn cảnh vật, tượng q trình vận động 2- Lĩnh vực thuộc khách thể thông tin rộng nhung khung phải in ln ihóng tin đẩy dủ khách thể thuộc lĩnh vực Tuỳ yêu cầu cụ thể thơng tin phần nhỏ khách thể cần cho lãnh đạo nghiệp vụ kịp thời 3- Thông tin nghiệp vụ thường kết giai đoạn đầu củ?, trình nhận thức - chưa qua q trình tổng hợp chọn lọc nào, • yêu cầu thông tin nhanh, kịp thời, thông nghiệp vụ không thổ yêu cầu tuyệt dối xác Tuy nhiên, thi tin nghiệp vụ cẩn phải đạt tới mức độ xác định để díin_làin đề biện pháp cần thiếi đắn để thực •ốt nghiên ■/v kinh íế Như chúng ía thấy nhiệm vụ chù ycu hạch toái ỉ nghiệp vu cune cấp thơng tin cẩn thiết dí' trực tiếp đạo nghiệp vụ kinh tế, cần tìm tiêu tổng hợp dùng đến tài liệu hạch tốn nghiệp vụ Dó điểm khác hạch íốn nghiệp vu với CÍÌC !(XU hạch tốn khác b) Hạch tốn thống kê: ỉà mơn khoa học, nghiên cứu mặt íương mối quan hệ mật thiếi với inặi chấí tượng kinh tế xà hội số lỏn írong uiêu kiện ihời íiia.ị vá địa điếm cụ (hê •hằm njf !•' í'bất ■- í inh ouy 1iiậí :'.ư phát triển TĨ1WỈ WnmT'-ni»l 111MlllilT W PBM»grđi:i TRƯỜNG ĐAU HOC KỈNH TẾ Q1JỐC DÂN I] Giáo trình THUYẾT HẠCH TOÁN K Ế TOÁN 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 i : 36 37 38 39 40 /ỉĩ ỉ1 2' 212 213 2/.?/ LU 21.U 2134 2135 2136 2138 214 ^14 2Ì4Ì 2142 214.1 2Ỉ47 217 22Ỉ 222 223 228 22Ă/ 22« 2288 229 24* // 24/2 24/.? 242 243 244 i Tài sản cô định thuê tài Tài sản cỏ định vơ hình Quyền sửdụní> đổi Quyền phát hành Bủn quyền, bằHỊỊ sáng chế Nhãn hiệu hàiiiỊ hóa Phần mền máy vi tính Giấy phép giấy nhượng quyền TSCĐ vơ hĩnh khác Hao mòn tài sản cỏ định Hao mòn TSCĐ hữu hìriìi Hao mòn TSCD th tài chinh Hao mồn TSCĐ vơ hình Hao mồn hất động sàn đầu tư Bất động sản đầu tư Đầu tư vào còng tycon Vốn góp liên doanh Đầu tư vào công ty Hên kết Đầu tư dài hạn khác ' Cổ phiếu Trái phiếu , Đầu tư (lài hạn khác Dự phòng giảm giá đẩu tư dài hạn Xây (lựng cư dờ Muư sái ti TSCD /(ủy iiựĩỉg í'ơ hàn ị Sửa chữa lớn TSCĐ Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuê thu nhập hoãn Ịại Ký quỹ, ký cược dài hạn Loại 3: NỌ PHẢ! TR Ả 30 Vay ngán hạn 315 Nợ dài hạn đến hạn trả '-Ĩ3V- Phái trả che ịìắn (phân (heo phái trả người bến ngắn hạn dài hạn; chi tiết theo đối lượng) — M t — — w am aanm *m m I — p p — — — — — TRƯỜNG ĐẠI HỌC KÍNH TẾ QUỐC DÂN B a a u n r i i ii s umư 209 Giáo trình THUYẾT HẠCH TỐN KẾ TỐN líimV g 333 3331 333II 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 o 3339 43 334 3341 3348 44 335 45 336 / 42 J 46 337 47 338 ĩ 38 ỉ 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 48 341 49 342 50 343 3431 3432 3433 210 I m Thuế khoản phải nộp Nhà nước Thuế giá trị gia táng phải nộp ThuếGTGT đầu ThitếGTGI hàiìỊỊ nltộp Thuế tiêu thụ đọc biệt Thuế xuất, nhập Thuê thu nhập (loanh nẹ/iiệp Thuê thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuếrìltà đất, tiền thuê đất r* ' ỉũũi 1~ ĩitĩi€sbi / Cui Kỉìui Phí, lệ phí khoản phài nộp khác Phải trả người lao động Phải trà công nhân viên Phải trả nụíời lao độnq khác Chi phí phải trả Phải trả nội (phân theo phải trả nội ngắn hạn, dài hạn; đó, chi tiết theo đối tượng) Thanh tơán theo tiên độ hoạch hợp đồng xây dựng (DN xây lấp có tốn theo liến độ kể hoạch) Phải trả, phải nộp khác (phân theo phải trả, phải nộp ngắn hạn, dài hận; đó, chi tiết theo khoản) Tài sản thừa chờ giải Kinli phí cơng đồn Bào hiểm xã hội Bào hiểm V tế Phải trả cổ phần hóa Nhận kỷ quỹ, ký cược HỊịốn hạn Doanh thu chưa thực Phải trả, phài lìộp khác Vay dài hạn Nợ dài hạn Trái phiếu phát hành Mệnh i>iá trái phiếu Chiê) khấu trái phiếu 1Phụ trội trái phiếu TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂN Giáo trình THUYỂT HẠCH TOÁ N KẾ TOÁN / 51 52 53 54 ỉ 334 347 351 352 55 411 41 n 4112 4118 412 413 4131 4132 414 415 418 419 421 4211 4212 431 43 ỉ ì ỉ 56 57 58 59 60 61 62 63 ! í i - „ ( 4.ÌÍẦ 64 441 65 ì 461 46 í ỉ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Quỹ dự phòng Irợ cấp mát việc làm I)ự phòng phải trả (chi tiết dự phòng phải trả ngắn hạn, dài hạn) Loại 4: Vốn chủ sở hũni Nguồn vón kinh doanh Vốn đấu tư chủ sỏ /lữii Thặng (lư vốn cổ phần (sử (lụng (ôn ỊỊ ty cổ phán) Vốn khác Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Chênh lệch tỷ \ỊÌá hói đối đánh ịịiá lại cuối năm tài chínlì Chênh lệch tỷ ỊỊÍÚ hói đoái giai đoạn đâu iưXDCB Quỹ đáu tu phái triển Quỹ dự phòng tài Các quỹ khác thuộc vón chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (sử dụng công ty cổ phần) ! Lưi nhuận chưa phàn phối Lợi nhuận chưa phân phối nám trước ị Lợi nhuận chưa phân phối nă nám Quỹ khen íhưởng, phúc lợi , Ọìiv khen 'hưởng Ị Ị\j ti Vtĩiỉiiỉ •Oi Quỹ pliíir ÌỢI da hình ịhùnh TSCt ' ' Nịuổn vốn ó ấu tu xây dựng co (sử dụng doanh nịtiiệp nhà nước) Nguồn kinh phí nghiệp (dùng cho doanh nghiệp nhà nước đơn vị cấp cấp phát kinh phí nghiệp, kinh phí dự án) NiỊUồn kinh p h í niịỉìiệp năm trước 46 Ị NỊỊIIOÍI kinh p h i nghiệp lĩánt j í)6 466 Ngn kình phí hình thành TSCĩ) 1:SgSgỊggEg=gịgggggggg£g g m geggBBgggBgglgggggBgggSEgggSgSg T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C K IN H T Ế Q U Ố C Đ Â N j Giáo trình THUYẾT HẠCH TỐN KẾ TỐN 52 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 212 Loại 5: DOANH THU ~7" 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (chi tiết theo yêu cầu quản lý) 5ÌỈ1 Doanh thu bán hàng hóa 5112 Doanh thu bún thành phẩm 511.ỉ Doanh thu cunq cấp dịch vụ 5114 Doanh thu trợ cấp dịch vụ 5117 Doanh thu kinh doanh bút độriíỊ sản đầu tư 512 Doanh thu bán hàng nội (sử đụng có bán hàng nội bộ) 5121 Doanh thu bân hảng hỏa r i s ì L S *Ị, X , L „ / _ _ _ _ _ _ J i 2 UOCiĩĩn ĩrìỉi 1/íiĩl Cui ỉnuỉĩti Ị/nutti ì 23 Doanh Ihu VUMỊ-Cấp dịch vụ 515 Doanh thu hoạt dộng tài 521 Chiết khâu thương mại 531 Hàng bán bị trả lại 532 Giảm giá hàng bán Loại 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH 611 Mua hàng (sử dụng cho phương pháp kiểm định i.ỳ) 6111 Mua nguyên liệu, vật liệu 6112 Mua hàng/lóa 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 622 Chi phí nhân cơng trực tiếp 623 Chi phí sử dụng máy thi công (sử dụng cho đơn vị lầy lắp) 6231 Chi phí nhàn cơng 6232 Chi phi vật liệu 6233 Chi plìí (lụng cụ sản xuất 6214 Chi phí khấu hao máy thi cơng 6237 Chi phí (lịch VMM mua ngồi 6238 Chi phi bằníỊ tiền khác 627 Chi phí sản ĩ uất chung 6271 Chi phí nhân viên phán xướng 6272 Chi phí vát liệu 6273 Chi plìí (lụng cụ sản xuất 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ 6277 Chi phí dịch vụ mua ngồi Ỏ278 Chi plii tiền khác TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐe DÂN Giáo trình THUYẾT H ẠCH TỐ N KẾ TỐN / 78 79 80 81 82 83 84 85 itị 86 L -^ T 631 Giá thành sản xuất (sử dựng cho phương pháp kiểm định kỳ) 632 Giá vốn hàngbán 635 Chi phí tài 641 Chi phí bán hàng 6411 Chi phí nhân viên 64 ì Chi phí vật liệu, bao hì 6413 Chi phí (lụng cụ, (ỉồ dùng 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ 6415 Chi phí bào hành 6417 Chi phí dịch vụ mua 64Ỉ8 Chi phi liền khác 42 Chi phí quản lỷ doanh nghiệp 6421 C h i p h í nhân viên quán 6422 Chi phí vật liệu quản 6423 Chi phi đồ CÌÙHỊÌ vãn phòng 6424 Chi phí hao TSCĐ 6425 Thuế, phí lệ p h í" 6426 Chi phí dự phòng Ố427 Chi phí dịch VỊI mua ngồi Ị 6428 Chi phí tiềnjíhác Loại 8: THU NHẬP KHÁC 711 Thu nháp khác (chi tiết theo hoat đông) CHI PHI KHÁC 811 Chi phí khác (chi tiết theo hoại động) i 821 Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp H2!I Chi phí ílìuếTNDN hành 82/2 Chi nhí llìiiểTNDN hoãn lai U i ?: XÁC KẾT QUẢ KINH DOANH ; 9Ĩ H Xác định kết kỉnh doanh Loại 0: TÀI KHOẢN NGỒI BẢNír 001 Tài sản th ngồi 002 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng (chi tiếí íheo u cầu quản lý) ỉ 003 Hàng hóa nhận bán hộ, Eihận ký gửi, ký cược 004 Nợ khó đòi xừỉý m i Ngoại tệ CcV' ĩml ị 008 i)ự íốn chi nghiệp, dụ án M InmtMrnIM ,II1I||I|IiiaMHBia—P B I —p—m m Hmmntrnmtrmi Kgt»iKmee3BỊmtt3ỊỊẹs& TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂM 213 Giáo trình THUYẾT HẠCH TỐN KẾ TỐN Phụ lục 3: BẢNG CÂN ĐỐI K Ế TỐN Mảu sơ B 01 - DN (Ban hành ihco QĐ sồ' 15/2000/QĐ'BT c Đưn vị báo cáo: Địa chỉ: ngày 20/03/2006 cùa Bộ truòng BTC) BẢNG CÂN ĐỔI KẾ TỐN Tại nỊịày (hóng mĩm Ịỉ) _ Đơìì 'ị linh V Số cuối năm M ả T huyết m in h số T À I SẢ N w) A TÀ I SẢN NGẮN (1 0 = 110-»- 120 + + ! 40 + 150) HAN ” 100 I T iền k h o ủ n tư n g đ n g tién 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tién 112 II C ác k h o ả n đ ầ u tư tài c h ín h n g n h ạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đẩu tư ngắn hạn (*) 129 III C ác k h o ả n p h ả i th u n g ấ n h n 130 Phải ihu khách hàng 13! Trà (rước cho người bán 132 Phải thu nội bỏ ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến đ ộ kế hoạch hợp xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn han khó đòi (*) 139 IV H n g lổ n k h o 140 Hàng lổn kho 14! Dự phòng giảm giá hàng tổn kho (*) 149 V T i s ả n ng án h n k h c 150 i Chi phí trả trước Irước ngắn hạn 151 T huế G T G T khấu Irừ 152 T huế cấc khoán phài ihu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 214 sỏ đầu năm wJ V.0I V.02 ( ) ( ) ( ) ( ) V.03 i V.04 ( ) V.05 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Giáo trình THUYỂT HẠCH TíỐN KẾ TỐN B T Ì ! SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 24(1) + 250 +260) 2.00 I Các khoỉin phải thu dài hạn 210 Phai thu dài hạn khách hàng 21! Vỏn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phái íhu dài hạn nội 213 V.06 Phái thu đài hạn khác 2IX V.07 Du phòng phái ihu đài hạn khó dòi (*) 219 II Tài sản cò định 220 ỉ Tài sản cố định hữu hình 221 * Ni»uvẽn giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 Tài sàn cố đinh thuê tài 224 - Ngi.n giá 225 - ( ìiá trị hao inòn lũy kế (*) 226 Tà sàn cố định vó hình 227 - N giyẻn giá 22K - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 Ch phí xây dựng đò dang 230 v ll IU r ấ t dộng sản d ầu tư 240 V.12 - N giyên giá 241 - G iá trị hao m òn lũy kế (*) 242 IV Các kh o ản đầu ỉ t i c h ín h dùi han 250 ĐáJ tư vào công ty 25! Đ tư vào công ty iicn kết, liên doanh 25? ĐôJ lơ dài hạn khấc 25K ịji phong giảm giá dầu lư lài oai iìaiì r :59 V T ii sán d ài han k hác 260 i Ch phí trà trước dài hạn 261 V 14 Tà sán lliuế lliu nhạp hoãn lại 262 V.21 Tà sản dài hạn khác 268 rổNCì CỘNG T À I S Ả N (270 =" !00 NtíUON VON + 00 ) • ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) V.08 V 09 V IO i ( ) ( V I3 í '/ 1ị \ í i\ 270 A N P H Á I T R A (300 = + 330) 300 Mọ p h ả i tr ả 310 ỉ Vay n ự n g ắn hạn 311 V Ĩ5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC ĐÀN 215- Giáo írầah THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ( » ■™ - - - - -—— — 2 Phái trả người bán 312 X Người 313 m ua ĩrả hển trước T huế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 8- Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp xây dựng 318 Các khoản phài trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 D ự phòng phải trạ ngắn hạn 320 II N ọ d i h n ỉ Phải irà dài han người bán 330 3"ụ Phải irả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ nợ dài hạn 334 V 20 Thuế thu nhập hoăn lại phải trả 335 V 2I Dự phòng trợ cấp việc làm 336 7, Dự phòng phải trả dài hạn 337 B V Ố N CHỦ S Ở HỮU (400 = 410 + 430) Vốn đáu tư chủ sở hữu 412 3.Vô'n khác cùa chủ sở hữu 4B Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chônh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chẽnh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đẩu tư phái triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sờ hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 N guổn vốn dđu lư XDCB 421 11 N guồn k in h p h í v qtíỹ k h c 430 Quỹ khen thường, phúc iợi 431 N guồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 216 V 16 V 17 V Í8 v l ; Ị í v 2'2 411 Thảng dư vốn cổ phần T O N G C Ộ N G N G U Ồ N V ố N (400 = 300 + 400) 400 410 I V ốn c h ủ SỞ h ữ u ( ) ti? V.23 440 TRƯỜNGĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC dân ( ) Giáo Irầnh THUYỂT H ẠCH TOÁ.N KẾ TOÁN CÁC CHỈ TIẺU NGOẢI BẢNG CẦNỈ DỔI K Ế TOẢ N C H Ỉ T IÊ U ĩ Tài sản thuê Thuyết S ố cu ò ỉ S ố đầu m in h n ả m (3) n ă m (3) ị i Vạt tư, hàng hóa nhân giữ hơ, nhẠn gia còng :ỉ 24 ■ Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cươc } N ợ khó đòh xử Ngoại tệ loại Đự toán chi nghiệp, dự án Lập, ngày thúng năm Người lập biểu K é to n tr n g G iá m đ ố c (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (K ý, họ tên, đ ó n s dấu) Ghi chú: ( ỉ ) NlìỉTììg tiêu khơng có số liệu khơng phái ỉrìitli bày nhi/ khống cíỉỉỢi đủĩììì iại so ihứĩự c h ỉ iiêti \'ủ "Mã số" (2) Số liệu tiêu ró iĩàu í *) ghi sơ' âm Ỉiìnỉt ĩỉỉử c "/:/ tr c ỉĩỊỉ n v o ỉ ĩr i ỉ i :/;ỳ éoaìùĩ 'ỉịỊMệp ' v' ỉ:f u.iJt' li' ỈUì Ui iiàin dươĩĩy ì ị ch Í:Ọ iiti ,fy>â Cỉĩấi iùhìĩ" y;h- K; u 'ỉ.ì2 X f: f ọ0 -*(ị'Á ĩiãiể-,êró th í'g h i ỉủ ttGI.ỠJ.X'f •■jwm^r.ỉwi'rohụ sụt r Bảng cân òốt kế toắn 2Ĩ.4 :>pr-:C r.Hị; V;Ị.?b _ _ : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TẾ QƯÓC ĐÂM 223 ... nhà kế tốn có nhiều cỏ' gắng để trình uày cách đầv đủ khung lý thuyết kế toán Tuy nhiên, vản trình xây dựng quan nghiên cứu đầy đủ lý thuyết kế toán lý thuyết kế tốn liên tục thay đổi tuỳ theo... đặc biệt kế lốn phục vụ cho nhu cáu khác xã hội + Trước hết, kế toán phục vụ cho nhà quản lý kinh tế Bởi vào thơng tin kế tốn nhà quản lý định kế hoạch: dự án kiểm tra việc thực hịệiỉ kế hoạch, -... ĐÂM _ Giáo trình LỶ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN _ gá biệt Sự xuất đối tượng kế toán lại nguồn gốc cho đời phương pháp đối ứng tài khoản kế tốn Cũng từ đó, phương pháp hạch tốn kế tốn hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình lý thuyết hoạch toán kế toán , Giáo trình lý thuyết hoạch toán kế toán , Chương 1 BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KÊ TOÁN, ĐỔI TƯỢNG VẢ PHƯƠNG PHÁP CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, PHƯƠNG PHÁP CHÚNG TỪ, Chương 4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ, Giá đơn vị 6I0J)00 000_, ' Hình 4.2: Mô hình tính giá tài sản cố định, II.Tăng, giảm trong kỳ:, PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN, -Số dư đầu kỳSò' phát sinh giảm, Nợ TK "Vật liệu" SOO.OOOđ, HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, -Chi phi khấu hao: 6234, 6274, 6414, 6424:, Chương 7 PHƯƠNG PHÃP TỔNG HỢP VÀ CÂN Đốl, giam :T' tinmề ' ỉtăiiỊỊ ' bị'biệt thuế, Chương 8 HẠCH TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỨ YÊU, MÀNG) 'h2.L Ý nghĩa vh nhiệm 7FJ hạch toán, NợTK "Hàng hoú": Chi phí thu mua hàng hoú., Có TK liên quan (tiền mật, TGNH...}, TÓM TAT chương 8, g ì số tiéỉ'. đã ghi trênsổ hàng 5Ĩ1ỰC đỏ trong cácih'.h huốrj,'Sai, -Mẫu sổ cái của hình thức Nhật ký chung được thiết kẽ theo dạng sau:, Chứng từ ghi sổ phải đính kèm chứng từ gốc mới có giá trị, ivận phải !à đơn vị lịìực hiện đá;-' díì các ỈỊÌUÌ •iọạo .của quá irình, Phụ lục 3: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, Phụ lục 4: BÁỌ CÁO KẾl' QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn