Phát triển nhân lực tại công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội

142 85 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 09:50

Nội dung:Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển nhân lực trong doanh nghiệpChương 2: Thực trạng phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần Sơn TổngHợp Hà NộiChương 3: Một số giải pháp phát triển NL tại Công ty cổ phần Sơn TổngHợp Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn Các liệu nêu luận văn trung thực nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thị Hoàng Anh LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu nhận’được quan’tâm giúp đỡ tận tình từ phía thầy cơ, bạn bè gia đình nhiều Xin cảm ơn thầy giáo trường Đại học Thương Mại tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian vừa qua Và xin cảm ơn quan tâm, chia sẻ, động viên từ phía gia đình, bạn bè ln điểm tựa vững tinh thần giúp cố gắng học tập nghiên cứu Mặc dù cố gắng nhưng”luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận quan tâm, góp ý thầy bạn Xin chân thành cảm ơn! Nội,ngày 13 tháng năm 2018 HỌC VIÊN Lê Thị Hoàng Anh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xii DANH MỤC BẢNG BIỂU xiii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm nhân lực nhân lực doanh nghiệp .7 1.1.2 Phát triển nhân lực doanh nghiệp 1.2 Vai trò phát triển nhân lực doanh nghiệp 10 1.2.1 Đối với doanh nghiệp 10 1.2.2 Đối với nhân lực 11 1.2.3 Đối với xã hội 11 1.3 Mục tiêu phát triển nhân lực doanh nghiệp 12 1.3.1 Phát triển số lượng cấu nhân lực 12 1.3.2 Phát triển chất lượng nhân lực 13 1.4 Nội dung phát triển nhân lực doanh nghiệp 13 1.4.1 Hoạch định phát triển nhân lực 13 1.4.2 Triển khai phát triển nhân lực 17 1.4.3 Đánh giá phát triển nhân lực .28 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực doanh nghiệp 31 1.5.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 31 1.5.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP NỘI .35 2.1 Khái quát Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 35 2.1.2 cấu tổ chức Công ty 36 2.1.3 Một số kết sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 37 2.1.4 Đặc điểm nhân lực Công ty 39 2.2 Thực trạng nội dungphát triển nhân lực Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 40 2.2.1 Hoạch định phát triển nhân lực Công ty 40 2.2.2 Triển khai phát triển nhân lực Công ty 48 2.2.3 Đánh giá phát triển nhân lực Công ty 72 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực Công ty .73 2.3.1 Nhân tố bên Công ty 73 2.3.2 Nhân tố bên Công ty 75 2.4 Đánh giá chung phát triển nhân lực Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 79 2.4.1 Kết đạt nguyên nhân .79 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 81 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP NỘI 84 3.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Nội .84 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty đến năm 2020 84 3.1.2 Một số mục tiêu chủ yếu Công ty đến năm 2020 85 3.2 Quan điểm mục tiêu phát triển nhân lực Công ty CP Sơn Tổng Hợp Nội đến năm 2020 86 3.2.1 Quan điểm phát triển nhân lực Công ty 86 3.2.2 Mục tiêu phát triển nhân lực Công ty 88 3.3 Một số giải pháp phát triển nhân lực Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 89 3.3.1 Hoàn thiện hoạch định phát triển nhân lực Công ty .89 3.3.2.Hoàn thiện tổ chức thực phát triển nhân lực 95 3.3.3 Hoàn thiện đánh giá phát triển nhân lực Công ty 109 3.3.4 Hồn thiện hoạt động phân tích công việc Công ty 112 3.3.5 Cải thiện điều kiện nội để phát triển nhân lực 113 3.4 Kiến nghị 116 3.4.1 Đối với Nhà nước .116 3.4.2 Đối với sở đào tạo nhân lực liên quan .117 KẾT LUẬN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP DN ĐTB NL Cổ phần Doanh nghiệp Điểm trung bình Nhân lực PTNL Phát triển nhân lực SL Số lượng TL Tỷ lệ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Đãi ngộ phi tài doanh nghiệp 28 Bảng 2.1 Kết sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2015 – 2017 38 Bảng 2.2 Căn xác định mục tiêu PTNL củaCông ty CP Sơn Tổng hợp Nội 41 Bảng 2.3 Đánh giá nhân lực xác định mục tiêu PTNL Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội 42 Bảng 2.4 Tình hình thực mục tiêu số lượng NL (2015-2017) 43 Bảng 2.5 Tình hình thực mục tiêu cấu lao động (2015 - 2017) 44 Bảng 2.6 Tình hình thực mục tiêu NL trình độ chun mơn Cơng ty (2015 - 2017) 46 Bảng 2.7 Quỹ đầu tư phát triển Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội giai đoạn 2015 – 2017 47 Bảng 2.8 Tình hình tuyển dụng Cơng ty (2015 – 2017) 50 Bảng 2.9 Số lượng hồ sơ đăng ký tuyển dụng Công ty phân theo nguồn tuyển dụng (2015-2017) 51 Bảng 2.10 Ý kiến khảo sát việc hoạt động tuyển dụng NL Cơng ty 56 Bảng 2.11 Tình hình bố trí NL Cơng ty CP Sơn Tổng hợp Nội 57 (2015 – 2017) 57 Bảng 2.12 Ý kiến khảo sát việc bố trí sử dụng NL Cơng ty CP Sơn Tổng hợp Nội 59 Bảng 2.13 Đối tượng nội dung đào tạo Công ty Bảng 2.14 Số lượt NL đào tạo Công ty (2015 – 2017) 63 Bảng 2.15 Đánh giá người lao động đào tạo nhân lực Công ty 64 Bảng 2.16 Thu nhập nhân lực Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội (2015 – 2017) 67 Bảng 2.17 Số lượng nhân lực Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội khen thưởng (2015 – 2017) 69 Bảng 2.18 Ý kiến khảo sát sách lương, phúc lợi Công ty 70 Bảng 2.19 Đánh giá đãi ngộ phi tài Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội 71 Bảng 3.1 Một số mục tiêu kinh doanh đến năm 2025 Công ty .86 Bảng 3.2 Dự báo cấu lao động Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Nội đến năm 2025 89 Bảng 3.3 Đề xuất mẫu phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo .102 Bảng 3.4 Đề xuất mẫu kế hoạch đào tạo .104 Bảng 3.5 Đề xuất điều chỉnh nhân lực 115 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các bước hoạch định PTNL doanh nghiệp 14 Hình 1.2 Sơ đồ tổ chức máy PTNL doanh nghiệp .17 Hình 1.3 Quy trình tuyển dụng NL .19 Hình 2.1 cấu tổ chức Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 37 Hình 2.2 Bộ máy PTNL Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội 49 Hình 2.3 Quy trình tuyển dụng Cơng ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 52 Hình 2.4 cấu tổ chức Phòng Tổ chức nhân 75 DANH MỤC HỘP Hộp 3.1 Một số quy định Pháp luật NL 90 Hộp 3.2 Đề xuất kế hoạch phát triển nhân lực dài hạn 94 Hộp 3.3 Đề xuất Thông báo tuyển dụng (Đăng Internet) 100 Hộp 3.4 Đề xuất mô tả công việc Nhân viên kỹ thuật sơn .113 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nhiều yếu tố tạo nên thành cơng tổ chức, tầm quan trọng yếu tố người dù lĩnh vực nào, thời đại “một thực tế hiển nhiên” không phủ nhận Đặc biệt thời đại ngày nay, tính cạnh tranh ln vấn đề sống tổ chức, doanh nghiệp NL tài sản vô giá, yếu tố quan trọng để tổ chức đó, doanh nghiệp phát triển Muốn phát triển nhanh bền vững, doanh nghiệp phải tạo dựng NL chất lượng cao sách phát huy tối đa NL Việc PTNL nhân tố quan trọng định thành công doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Nội (Hanoi Synthetic Paint Joint Stock Company - Tên viết tắt: HASYNPAINTCO) cổ phần hóa từ ngày 1/1/2006, sở Công ty Sơn tổng hợp Nội, thuộc Tổng Cơng ty Hố chất Việt Nam - Bộ Cơng nghiệp, vốn Công ty sản xuất sơn đầu ngành Việt Nam thành lập từ năm 1970 Trong 47 năm qua, Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Nội với thương hiệu Sơn Đại Bàng liên tục phát triển cung cấp hàng chục vạn sơn cho ngành nền”kinh tế quốc dân, góp phần không nhỏ vào phát”triển chung của”đất nước Với lực lượng cán”bộ kĩ thuật, quản lí, cơng”nhân chun mơn”cao truyền thống sẵn”có, Cơng ty khơng”ngừng thắt chặt quan”hệ hợp tác với”các nhà khoa học”đầu ngành nước”và mở rộng hợp tác”quốc tế Nhận thức tầm quan trọng NL, Công ty phải trọng đến công tác PTNL nhằm sử dụng tối đa NL có, giúp cho NL hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức nhiệm vụ cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, nâng cao khả thích ứng họ với cơng việc tương lai Đồng thời, Công ty trọng đến việc phát triển cho nhân viên sau tuyển dụng để họ thích nghi với cơng việc, môi trường Tuy nhiên với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay đổi… cơng tác PTNL Cơng ty thể tồn tại, hạn chế (chưa xây dựng 119 độ đội ngũ giáo viên dạy nghề lý thuyết lực thực hành nghề phương pháp sư phạm Đổi phương pháp đào tạo lấy học viên làm trung tâm, trọng vào đào tạo kỹ nghề cho người học Cần thực phối hợp chặt chẽ sở dạy nghề với doanh nghiệp trình đào tạo để nâng cao kỹ nghề nghiệp cho người học khả tìm kiếm việc làm sau đào tạo Các trường Đại học, Cao đẳng ngành kinh doanh, kỹ thuật, cần nỗ lực cải thiện chất lượng đào tạo, hướng sinh viên tới đòi hòi học thật - làm thật, giáo dục tốt đạo đức nghề nghiệp cho em Các trường cần mở rộng hợp tác quốc tế tăng cường liên kết với Doanh nghiệp để sinh viên hội thực hành lúc ngồi ghế nhà trường Các trường Đào tạo nghề cần nghiên cứu quy trình giảng dạy, đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến để sinh viên hội tiếp cận, nâng cao tay nghề.” 120 KẾT LUẬN PTNL vai trò to lớn việc tạo sở bền vững cho doanh nghiệp thực chiến lược hoạt động kinh doanh Sau phân tích thực trạng PTNL Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội, hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn cơng tác PTNL, nhân tố ảnh hưởng, mặt đạt chưa đạt nguyên nhân công tác phát triển nguồn NL Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác PTNL Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội sau: - Hoàn thiện hoạch định PTNL; - Hoàn thiện tổ chức thực PTNL - Hoàn thiện hoạt động phân tích cơng việc; - Hồn thiện cơng tác tổ chức kiểm tra hoạt động PTNL Tất giải pháp nêu với mục đích cuối nhằm làm cho công tác PTNL Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội ngày hiệu hơn, đáp ứng nhiệm vụ trị, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh Công ty làm tăng thêm giá trị doanh nghiệp Tuy nhiên thời gian nghiên cứu hạn nên luận văn khơng tránh thiết sót hạn chế Rất mong nhận tham gia góp ý kiến Thầy Cơ, Ban lãnh đạo Công ty bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh áp dụng tốt với thực tế Công ty doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2011) Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Sinh Cúc (2014), Nhân lực phát triển nhân lực, Tạp chí Lý luận trị số Đỗ Minh Cương - Mạc Văn Tiến đồng chủ biên (2004), Phát triển lao động kỹ thuật Việt Nam - lý luận thực tiễn, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Nội Vũ Thùy Dương, Hoàng Văn Hải (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Thống Kê, Nội Nguyễn Văn (2014), Công tác đào tạo PTNL Công ty cổ phần Sông Đà, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Đà Nẵng Văn Hội (2008), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Nội Nguyễn Mai Hương (2011), Kinh nghiệm số quốc gia Châu Á phát triển nguồn nhân lực tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế - Bài học cho Việt nam, Tạp chí khoa học Đại học QGHN, khoa học xã hội nhân văn số 27 Mai Thanh Lan, Nguyễn Thị Minh Nhàn (2016), Giáo trình Quản trị nhân lực bản, Nhà xuất Thống Kê, Nội Lê Thị Ái Lâm (2002), Phát triển nhân lực thông qua giáo dục đào tạo số nước Đông Á – Kinh nghiệm Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Nội 10 Lê Thị Mỹ Linh (2009), PTNL doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nội 11 Thái Thảo Ngọc (2013), PTNL Công ty cổ phần Lilama , Luận án tiến sỹ, Trường Đại học kinh tế quốc dân Nội 12 Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nhân lực xã hội, Nhà Xuất Tư Pháp, Nội 13 Nguyễn Ngọc Quân – Nguyễn Vân Điềm (2012), Giáo trình quản trị nhân lực, Đại học Kinh tế quốc dân, Nội 14 Shimon L.Dolan Randall S.Schuler (1994), “Human Resource Managemnet”, 15 Phan Thanh Tâm (2000), Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng NL phục vụ nhu cầu cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Quốc gia Nội 16 Nguyễn Hữu Thân (2007), Quản trị nhân sự, NXB Lao động – Xã Hội, Nội 17 Viện kinh tế giới (2003), Phát triển nhân lực thông qua giáo dục đào tạo, kinh nghiệm Đông Á” 18 Phan Thi Thanh Xuân (2008), Chiến lược PTNL ngành da – giày Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, tầm nhìn 2020, Đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Công Thương 19 http://sondaibang.com.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NHÂN VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP NỘI Kính chào anh/chị ! Tôi tên …… – … Hiện nay, thực đề tài luận văn cao học “Phát triển nhân lực Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Nội” Vì vậy, tơi xây dựng bảng hỏi nhằm điều tra thực trạng hoạt động phát triển nhân lực Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Nội Ý kiến anh/chị thông tin quý báu giúp đánh giá thực trạng phát triển nhân lực xác định nguyên nhân thực trạng sở đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động phát triển nhân lực Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Nội Tôi mong nhận hợp tác anh/chị Xin cảm ơn! Phần I Thông tin cá nhân Họ tên:……………………………………………………………………… Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………… Đơn vị cơng tác:…………………………………………………………… Vị trí cơng việc:…………………………………………………………… Phần II Nội dung bảng hỏi Câu Anh/chị đánh xác định mục tiêu phát triển nhân lực Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội? (hãy đánh dấu “X” vào phương án mà bạn tán thành) STT Căn xác định mục tiêu phát triển nhân lực Thang điểm đánh giá từ Công ty đến (từ không tốt đến tốt) Những quy định Nhà nước nhân lực Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp Thực trạng NL doanh nghiệp Thị trường lao động Câu Anh/chị đánh hoạt động phát triển nhân lực Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội? (hãy đánh dấu “X” vào phương án mà bạn tán thành) STT Hoạt động phát triển nhân lực Thang điểm đánh giá từ đến (từ không tốt I Tuyển dụng nhân lực Quy trình tuyển dụng khoa học, hợp lý Nhu cầu tuyển dụng xác định đầy đủ Thơng báo tuyển dụng dễ tìm kiếm, hấp dẫn đầy đủ thông tin cần thiết Hồ sơ sàng lọc xác Các câu hỏi vấn phù hợp với vị trí cơng việc ứng tuyển Cách tổ chức kiểm tra công việc thử việc hợpHợp đồng lao động thức đầy đủ, rõ ràng II theo quy định pháp luật Bố trí, sử dụng nhân lực Việc bố trí cơng việc Cơng ty giúp bạn phát huy lực, sở trường thân Việc bố trí cơng việc Công ty đáp ứng III nguyện vọng bạn Đào tạo nhân lực Các nhu cầu đào tạo bạn hồn tồn Cơng ty đáp ứng nhiều lớp đào tạo bạn khơng nhu cầu Công ty bắt buộc bạn học Nội dung đào tạo hoàn toàn phù hợp với công việc bạn làm Nội dung đào tạo tính ứng dụng cao thực tiễn Khóa đào tạo giúp nâng cao hiệu công việc IV bạn Đãi ngộ nhân lực Bạn trả lương xứng đáng cho trách nhiệm chất lượng công việc Bạn nhận khoản phúc lợi, khen thưởng đến tốt) tốt Công ty tổ chức cho NL khám sức khỏe định kỳ Chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý đảm bảo tái sản xuất sức lao động Thực đầy đủ an toàn bảo hộ lao động Các hoạt động văn hóa thể thao Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm tổ chức Xin chân thành cảm ơn ý kiến Anh/chị ! PHỤ LỤC CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY (2015-2017) ĐVT: Người ST Nội dung Năm 2015 SL TL(%) T 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 Tổng số lao động Theo giới tính Lao động nam Lao động nữ Theo độ tuổi Từ 18 - 35 Từ 36 - 45 Từ 46 - 50 Từ 50 - 60 Theo trình độ chuyên môn Đại học, Đại học Cao đẳng, trung cấp Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông Theo loại hình lao động Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp Năm 2016 SL TL (%) Năm 2017 SL TL (%) 391 100 400 100 409 100 245 146 61,74 252 38,26 148 63,04 264 36,96 145 64,54 35,46 259 88 29 15 66,25 262 22,50 116 7,50 3,75 16 65,61 302 29,10 91 1,51 12 3,78 74,00 22,2 3,0 0,8 60 85 135 111 15,34 65 21,19 88 34,50 141 28,97 106 16,25 67 18,60 94 35,25 142 29,90 106 16,38 22,98 34,72 25,92 279 112 71,25 294 28,75 106 73,45 297 26,55 112 72,52 27,48 (Nguồn: Phòng Tổ chức nhân sự) PHỤ LỤC ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CỦA CƠNG TY Đối tượng đào tạo Cán lãnh đạo cấp cao Nội dung đào tạo Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ lãnh đạo, quản lý, điều hành nước Hình thức đào tạo Đào tạo ngồi doanh nghiệp Cán bộ, nhân viên văn phòng Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ lãnh đạo, quản lý, điều hành nước ngồi Đào tạo nâng cao trình độ chun môn Đào tạo tin học Đào tạo ngoại ngữ Cán kỹ thuật, Đào tạo kiến thức, kỹ sử kỹ sư dụng thiết bị, kỹ thuật, cơng nghệ Đào tạo nâng cao trình độ chun môn kỹ thuật Đào tạo kỹ sử dụng phần mềm quản lý chất lượng sản phẩm Đào tạo kỹ phun tạo mẫu sơn Công nhân, lao động khác Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo thạc sĩ Đào tạo chức theo chuyên ngành Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo chức theo chuyên ngành Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo doanh nghiệp Bồi dưỡng an toàn, bảo hộ lao động Đào tạo nâng bậc nghề Đào tạo kiến thức, kỹ sử dụng thiết bị, kỹ thuật, cơng nghệ (Nguồn: Phòng Tổ chức nhân sự) PHỤ LỤC DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TIÊU BIỂU ĐÀO TẠO NGÀNH SƠN STT TÊN TRƯỜNG Trường Đại học Xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung Trường Đại học Dân lập Đông Đô Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Nội 10 11 12 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) Trường Đại học Hải Phòng Trường Cao đẳng Xây dựng số Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên) Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Công nghiệp Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn Trường Cao đẳng Kinh tế - Cơng nghệ TP.HCM PHỤ LỤC MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ CỦA TIẾN SĨ DONALD KIR PATRICK Mức độ Khía cạnh quan tâm Phản ứng người học Vấn đề quan tâm Người học thích chương Cơng cụ Bảng câu hỏi Những kiến thức, kỹ trình Người học học gì? Bài kiểm tra học Ứng dụng vào công việc Người học áp dụng Đánh giá kết điều hoc vào công việc thực công việc Kết mà doanh Doanh nghiệp thu Phân tích chi phí nghiệp đạt từ việc đầu tư vào đào tạo? bỏ lợi ích đạt PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐIỀU TRA Câu Anh/chị đánh xác định mục tiêu phát triển nhân lực Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội? (hãy đánh dấu “X” vào phương án mà bạn tán thành) STT Căn xác định mục tiêu phát triển nhân lực Thang điểm đánh giá từ Công ty đến (từ không tốt Những quy định Nhà nước nhân lực Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp Thực trạng NL doanh nghiệp Thị trường lao động 40 71 65 đến tốt) 91 74 16 16 69 83 87 49 15 25 78 91 82 55 18 56 30 Câu Anh/chị đánh hoạt động phát triển nhân lực Công ty CP Sơn Tổng hợp Nội? (hãy đánh dấu “X” vào phương án mà bạn tán thành) STT Hoạt động phát triển nhân lực Thang điểm đánh giá từ đến (từ không tốt đến tốt) I Tuyển dụng nhân lực Quy trình tuyển dụng khoa học, hợp lý Nhu cầu tuyển dụng xác định đầy đủ Thông báo tuyển dụng dễ tìm kiếm, hấp dẫn đầy 21 25 62 70 95 87 43 41 49 80 75 20 đủ thông tin cần thiết Hồ sơ sàng lọc xác Các câu hỏi vấn phù hợp với vị trí cơng việc 44 85 73 20 43 76 81 23 ứng tuyển Cách tổ chức kiểm tra công việc thử việc hợp 25 69 75 52 lý Hợp đồng lao động thức đầy đủ, rõ ràng 39 110 60 15 II theo quy định pháp luật Bố trí, sử dụng nhân lực Việc bố trí cơng việc Cơng ty giúp bạn phát huy 68 95 59 lực, sở trường thân Việc bố trí cơng việc Cơng ty đáp ứng 57 98 59 III nguyện vọng bạn Đào tạo nhân lực Các nhu cầu đào tạo bạn hồn tồn Cơng 29 65 81 49 ty đáp ứng Nội dung đào tạo hồn tồn phù hợp với cơng việc 15 85 79 44 bạn làm Nội dung đào tạo tính ứng dụng cao thực 51 90 75 tiễn Khóa đào tạo giúp nâng cao hiệu công việc 26 33 10 IV bạn Đãi ngộ nhân lực Trả lương xứng đáng cho trách nhiệm chất lượng 5 76 60 15 82 công việc Khoản phúc lợi, khen thưởng hợp lý Khám sức khỏe định kỳ cho NL Chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý đảm bảo tái sản xuất sức lao động Thực đầy đủ an toàn bảo hộ lao động Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao thường xuyên tổ chức 42 87 73 14 48 10 76 89 45 38 85 68 27 20 83 67 54 20 20 ... của Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội Từ đó, rút ưu điểm, hạn chế nguyên nhân việc PTNL Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội 4 - Đề xuất số giải pháp PTNLtại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội. .. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI 84 3.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội .84 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty đến năm... điểm nhân lực Công ty 39 2.2 Thực trạng nội dungphát triển nhân lực Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội 40 2.2.1 Hoạch định phát triển nhân lực Công ty 40 2.2.2 Triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nhân lực tại công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội, Phát triển nhân lực tại công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội, Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo, Phương pháp đào tạo, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP, Ba là, PTNL tạo cơ”hội công bằng, c. Đào tạo nhân lực, (iv)Đánh giá kết quả đào tạo NL., CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI, Nhận định “Nội dung của đào tạo hoàn toàn phù hợp với công việc bạn đang làm” được NL Công ty đánh giá mức khá (3,66 điểm). Khi xây dựng nội dung đào tạo, Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội đã căn cứ vào vị trí của từng công việc mà NL đảm nhận để xây dựng nộ, Đối thủ cạnh tranh hiện nay của Công ty rất đa dạng, gồm cả các Công ty trong và ngoài nước và họ luôn thu hút những NL có chuyên môn cao. Điều này gâykhó khăn cho việc tuyển dụng và đãi ngộ NL của Công ty hiện nay., CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI, - Nhóm đào tạo NL : Phòng Tổ chức nhân sự hướng dẫn các nhân viên mới hội nhập với công việc; Xác định nhu cầu đào tạo và lựa chọn hướng phát triển, đào tạo theo yêu cầu công ty; Xây dựng, quyết định chương trình đào tạo cho NL tại doanh nghiệp phát triển, Các phòng ban liên quan khác: Các phòng ban còn lại có nhiệm vụ thực hiện những kế hoạch và mục tiêu PTNL mà công ty đề ra đồng thời hỗ trợ phòng Phòng Tổ chức nhân sự khi có yêu cầu.”, Chức danh công việc: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT SƠN, TÀI LIỆU THAM KHẢO, MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CỦA TIẾN SĨ DONALD KIR PATRICK

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm