(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

125 167 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 23:13

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc NinhĐánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI TRẦN ANH THƢ LUẬN VĂN THẠC SĨ Đ NH GI ẢNH HƢỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI TRẦN ANH THƢ LUẬN VĂN THẠC SĨ Đ NH GI ẢNH HƢỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG SỐ: 8440301 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ PHƢƠNG MAI HÀ NỘI, NĂM 2019 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG HÀ NỘI Cán hướng dẫn chính: TS Nguyễn Thị Phương Mai (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị) Cán chấm phản biện 1: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị) Cán chấm phản biện 2: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị) Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠCTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày tháng năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Kết nghiên cứu luận văn đóng góp riêng dựa số liệu khảo sát thực tế, trung thực chưa công bố cơng trình khác Những kết nghiên cứu kế thừa cơng trình khoa học khác trích dẫn theo quy định Nếu luận văn có chép từ cơng trình khoa học khác, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Trần An T ƣ LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất thầy cô giáo khoa Môi trường, trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội Tôi cám ơn thầy cô nhiệt tình giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa học Qua đây, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Phương Mai tận tình hướng dẫn cho tơi lời khun cần thiết đ tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn tới Ban Lãnh đạo, cô chú, anh chị Ph ng Tài nguyên Môi trường t nh Bắc Ninh, y ban nhân dân xã Song Hồ tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, thực luận văn Trong trình nghiên cứu, thời gian c n hạn chế, với thiếu sót kiến thức kinh nghiệm tơi nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý từ phía thầy cô Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019 Tác giả luận văn Trần An T ƣ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 10 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan làng nghề, phân loại lịch sử phát tri n làng nghề .3 1.1.1 Khái niệm làng nghề .3 1.1.2 Phân loại làng nghề .3 1.1.3 Lịch sử phát tri n làng nghề 1.1.4 Đặc m chung làng nghề Việt Nam 1.2 Tình hình phát tri n làng nghề sản xuất vàng Việt Nam 1.2.1 Nhu cầu người dân sản phẩm vàng 1.2.2 Tình hình phát tri n nghề làm vàng nước 11 1.2.3 Tình hình phát tri n nghề làm vàng Bắc Ninh 13 1.3 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, t nh Bắc Ninh 15 1.3.1 Điều kiện tự nhiên .15 1.3.2 Tình hình phát tri n kinh tế - xã hội 19 1.4 Hiện trạng môi trường làng nghề sản xuất vàng ảnh hưởng hoạt động sản xuất tới môi trường 23 1.4.1 Hiện trạng môi trường nước .24 1.4.2 Hiện trạng môi trường không khí .26 1.4.3 Hiện trạng chất thải rắn .28 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin thứ cấp 30 2.2.2 Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế .30 2.2.3 Phương pháp điều tra xã hội học 31 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm 31 2.2.5 Phương pháp đánh giá chất lượng nước thông qua ch số WQI 38 2.2.6 Phương pháp tính tốn tải lượng thông số nguồn nước .39 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 3.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề sản xuất vàng Song Hồ 40 3.1.1 Cơ cấu ngành nghề qui mô sản xuất vàng .40 3.1.2 Một số loại nguồn thải hoạt động sản xuất vàng .41 3.1.3 Hiện trạng sản xuất làng nghề 44 3.2 Hiện trạng môi trường làng nghề sản xuất vàng xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, t nh Bắc Ninh .45 3.2.1 Hiện trạng môi trường nước xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, t nh Bắc Ninh .45 3.2.2 Đánh giá trạng chất thải rắn 62 3.3 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động sản xuất tới môi trường nước sức khoẻ người dân 63 3.3.1 Ảnh hưởng hoạt động sản xuất đến trạng môi trường nước xã Song Hồ 63 3.3.2 Áp lực môi trường nước xã Song Hồ 66 3.3.3 Tác động hoạt động sản xuất vàng tới sức khoẻ người dân 69 3.4 Đề xuất giải pháp quản lý môi trường làng nghề sản xuất vàng huyện Thuận Thành, t nh Bắc Ninh 71 3.4.1 Hiện trạng công tác quản lý môi trường xã Song Hồ 71 3.4.2 Một số giải pháp công tác quản lý môi trường 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Phân loại làng nghề theo sản phẩm Bắc Ninh 14 Các tác nhân gây nhiễm mơi trường từ hoạt động sản xuất làng nghề 23 Vị trí lấy mẫu nước mặt số làng nghề .24 Vị trí lấy mẫu nước ngầm làng nghề sản xuất 25 Kết phân tích chất lượng nước ngầm làng nghề .26 Kết quan trắc mơi trường khơng khí làng giấy Phong Khê .27 Tọa độ vị trí lấy mẫu nước xã Song Hồ 32 Phương pháp bảo quản mẫu 36 Phương pháp phân tích thơng số ph ng thí nghiệm 37 Thống kê số sở sản xuất, kinh doanh vàng phát sinh chất thải huyện Song Hồ 41 Tình hình tham gia sản xuất vàng hộ gia đình xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, t nh Bắc Ninh 44 Kết phân tích nước mặt làng nghề sản xuất vàng Song Hồ .46 Giá trị WQI mẫu mặt xã Song Hồ .50 Diễn biến chất lượng nước mặt xã Song Hồ vị trí NM6, NM7 năm 2016 - 2018 52 Kết phân tích nước đất làng nghề sản xuất vàng 53 Diễn biến chất lượng nước đất xã Song Hồ vị trí NM6, NM7 năm 2016 - 2018 56 Kết phân tích nước thải làng nghề sản xuất vàng 58 Bảng khối lượng chất thải rắn theo nguồn gốc phát sinh xã Song Hồ 63 So sánh chất lượng môi trường nước mặt xã Song Hồ 64 So sánh thành phần nước thải xã Song Hồ .65 Tải lượng nước thải sinh hoạt xã Song Hồ, năm 2018 66 Ước tính tải lượng số chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt xã Song Hồ, năm 2018 66 Thải lượng thông số ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất vàng Song Hồ 68 Thống kê bệnh liên quan tới ô nhiễm xã Song Hồ, giai đoạn 2016 – 2018 69 Thống kê số bệnh thường gặp xã Song Hồ .70 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Vị trí địa lý xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, t nh Bắc Ninh 16 Hình 2.1 Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước mặt .35 Hình 2.2 Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước ngầm 36 Hình 2.3 Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước thải 36 Hình 3.2 Bi u độ th hàm lượng TSS, BOD5 COD nước mặt xã Song Hồ 47 Hình 3.3 Bi u độ th hàm lượng PO43-, NO2- nước mặt xã Song Hồ 48 Hình 3.4 Bi u đồ di u diễn ch số chất lượng nước WQI xã Song Hồ 51 Hình 3.5 Bi u đồ th ch số pemanganat mẫu nước đất xã Song Hồ 54 Hình 3.6 Bi u đồ th độ cứng tổng mẫu nước đất xã Song Hồ 55 Hình 3.7 Bi u đồ hàm lượng NH4+ nước đất xã Song Hồ .55 Hình 3.8 Bi u đồ xác định TSS nước thải xã Song Hồ 59 Hình 3.9 Bi u đồ xác định BOD5 nước thải xã Song Hồ .60 Hình 3.10 Bi u đồ xác định COD nước thải xã Song Hồ 61 Hình 3.11 Bi u đồ xác định Pb nước thải xã Song Hồ 61 Hình 3.13 Bi u đồ bi u diễn số bệnh thường gặp xã Song Hồ 70 Hình 3.14 Sơ đồ máy tổ chức quản lý nhà nước bảo vệ môi trường t nh Bắc Ninh 71 Hình 3.15 Sơ đồ xử lý nước thải làm vàng quy mô hộ gia đình 75 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Kí iệu viết tắt Giải ng ĩa BOD5 Nhu cầu oxy sinh học BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường CNH – HĐH Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá COD Nhu cầu oxy hoá học DO Nhu cầu oxy hoà tan HĐND Hội đồng nhân dân KT – XH Kinh tế - Xã hội QCVN Quy chuẩn Việt Nam QLMT Quản lý môi trường TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TDS Tổng chất rắn hoà tan TSS Tổng chất rắn lơ lửng TT Thông tư UBND Uỷ ban nhân dân WQI (Water Quality Index) Ch số chất lượng nước Không 10 12,5 Thuê toàn 0,0 Tuỳ thời m năm 7,5 Liên tục 74 92,5 Có 0,0 Khơng 80 100,0 Nguyên liệu sử dụng sản xuất ng ề? Giấy, bìa, tre… Lƣợng nguyên liệu sản xuất/ngày? Trung bình khoảng 3kg/ngày Tìn trạng sản xuất: Ơng/bà có sử dụng bảo ộ lao động trìn sản xuất k ông? Thông tin liên quan đến môi trường * Chất thải rắn (CTR) T àn p ần CTR sản xuất: giấy vụn, bìa vụn, tre… Cơng đoạn p át sin CTR: Cắt, dán Tổng lƣợng CTR: Trung bình khoảng 3kg/ngày Các t ức t u gom, xử lý CTR ông/bà áp dụng: - Có ph n loại hay khơng? Có 18 22,5 Khơng 62 77,5 Chuy n cho Tổ vệ sinh môi trường 62 77,5 Tự thu gom, xử lý chỗ 7,5 - Cách xử lý: Tái sử dụng 12 15,0 Giếng khoan 3,8 Nước máy 77 96,3 Nước sông, hồ, ao, kênh 0,0 Nguồn khác 0,0 Có 0,0 Khơng 80 100,0 Có 32 40,0 Không 48 60,0 * Nước sử dụng nước thải Nguồn cung cấp nƣớc: Ơng/Bà có xử lý nƣớc t ải trƣớc k i xả t ải ngồi mơi trƣờng k ơng? Ơng/Bà có sẵn sàng lắp đặt ệ t ống xử lý nƣớc t ải k i đƣợc yêu cầu không? Đ NH GI , ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Trong oạt động sản xuất vàng mã, yếu tố sau ản ƣởng đến oạt động sin oạt gia đìn Ơng/Bà n ƣ t ế nào? - Nước thải Rất nhiều 16 20,0 Nhiều 35 43,8 Bình thường 29 36,3 Khơng đáng k 0,0 Rất nhiều 2,5 Nhiều 10 12,5 Bình thường 63 78,8 Khơng đáng k 6,3 - Chất thải rắn - Mùi Rất nhiều 0,0 Nhiều 0,0 Bình thường 2,5 Khơng đáng k 78 97,5 Rất nhiều 0,0 Nhiều 0,0 Bình thường 0,0 Không đáng k 80 100,0 Rất nhiều 0,0 Nhiều 5,0 Bình thường 18 22,5 Khơng đáng k 58 72,5 Rất nhiều 0,0 Nhiều 0,0 Bình thường 0,0 Khơng đáng k 80 100,0 - Bệnh da liễu (nấm, viêm da…) 39 48,8 - Bệnh mắt (giảm thị lực, đau mắt…) 7,5 - Bệnh hơ hấp (ho, khó thở, viêm phổi…) 22 27,5 - Bệnh tiêu hoá (tiêu chảy, đau dày…) 13 16,3 - Bệnh khác 0,0 - Tiếng ồn - Bụi - Tai nạn lao động Trong gia đìn Ông/Bà đã, oặc mắc bện sau đây? Ơng/Bà có đóng góp kin p í c o công tác bảo vệ môi trƣờng c ung làng, xã (nạo vét, cải tạo ệ t ống t oát nƣớc, k u tập kết địa p ƣơng) k ơng? Có 80 100,0 Khơng 0,0 Thường xun tham gia 7,5 Th nh thoảng tham gia 55 68,8 Không tham gia 19 23,8 58 72,5 12 15,0 10 12,5 0,0 Ơng/Bà có t am gia vào oạt động bảo vệ môi trƣờng địa p ƣơng tổ c ức ay khơng? C ín quyền địa p ƣơng có n ững oạt động bảo vệ môi trƣờng sau đây? Tuyên truyền qua băng-rôn, hiệu, đài phát Tổ chức buổi thảo luận Tổ chức lớp tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường Khác PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH 879/QĐ – TCMT, Quyết địn việc ban àn sổ tay ƣớng dẫn tín tốn c ỉ số c ất lƣợng nƣớc BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MƠI TRƢỜNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạn p úc SỔ TAY HƢỚNG DẪN TÍNH TO N CHỈ SỐ CHẤT LƢỢNG NƢỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số 879 /QĐ-TCMT ngày 01 tháng năm 2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường) P ần I QUY ĐỊNH CHUNG P ạm vi điều c ỉn Văn hướng dẫn việc tính tốn ch số chất lượng nước từ số liệu quan trắc môi trường nước mặt lục địa Đối tƣợng áp dụng Hướng dẫn áp dụng quan quản lý nhà nước mơi trường, tổ chức, cá nhân có tham gia vào mạng lưới quan trắc môi trường tham gia vào việc công bố thông tin chất lượng mơi trường cho cộng đồng Giải t íc từ ngữ Trong sổ tay hướng dẫn, từ ngữ hi u sau: Chỉ số chất lượng nước (viết tắt WQI) ch số tính tốn từ thơng số quan trắc chất lượng nước, dùng đ mô tả định lượng chất lượng nước khả sử dụng nguồn nước đó; bi u diễn qua thang m WQI thông số (viết tắt WQISI) ch số chất lượng nước tính tốn cho thơng số Các nguyên tắc xây dựng c ỉ số WQI Các nguyên tắc xây dựng WQI bao gồm: - Bảo đảm tính phù hợp; - Bảo đảm tính xác; - Bảo đảm tính quán - Bảo đảm tính liên tục; - Bảo đảm tính sẵn có; - Bảo đảm tính có th so sánh Mục đíc việc sử dụng WQI - Đánh giá nhanh chất lượng nước mặt lục địa cách tổng quát; - Có th sử dụng nguồn liệu đ xây dựng đồ phân vùng chất lượng nước; - Cung cấp thông tin môi trường cho cộng đồng cách đơn giản, dễ hi u, trực quan; - Nâng cao nhận thức môi trường P ần II TÍNH TO N CHỈ SỐ CHẤT LƢỢNG NƢỚC Các u cầu việc tín tốn WQI - WQI tính tốn riêng cho số liệu m quan trắc; - WQI thơng số tính tốn cho thông số quan trắc Mỗi thông số xác định giá trị WQI cụ th , từ tính tốn WQI đ đánh giá chất lượng nước m quan trắc; - Thang đo giá trị WQI chia thành khoảng định Mỗi khoảng ứng với mức đánh giá chất lượng nước định Quy trìn tín tốn sử dụng WQI đán giá c ất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt lục địa Quy trình tính tốn sử dụng WQI đánh giá chất lượng môi trường nước bao gồm bước sau: Bước 1: Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường nước mặt lục địa (số liệu qua xử lý); Bước 2: Tính tốn giá trị WQI thơng số theo cơng thức; Bước 3: Tính tốn WQI; Bước 4: So sánh WQI với bảng mức đánh giá chất lượng nước T u t ập, tập ợp số liệu quan trắc Số liệu quan trắc thu thập phải đảm bảo yêu cầu sau: - Số liệu quan trắc sử dụng đ tính WQI số liệu quan trắc nước mặt lục địa theo đợt quan trắc định kỳ giá trị trung bình thông số khoảng thời gian xác định quan trắc liên tục; - Các thông số sử dụng đ tính WQI thường bao gồm thông số: DO, nhiệt độ, BOD5, COD, N-NH4, P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform, pH; - Số liệu quan trắc đưa vào tính tốn qua xử lý, đảm bảo loại bỏ giá trị sai lệch, đạt yêu cầu quy trình quy phạm đảm bảo ki m soát chất lượng số liệu Tính tốn WQI a Tính tốn WQI thơng số * WQI thơng số (WQISI) tính tốn cho thông số BOD5, COD, NNH4, P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform theo công thức sau: WQI SI  qi  qi 1  BPi 1  C p   qi 1 BPi 1  BPi (công thức 1) Trong đó: BPi: Nồng độ giới hạn giá trị thông số quan trắc quy định bảng tương ứng với mức i BPi+1: Nồng độ giới hạn giá trị thông số quan trắc quy định bảng tương ứng với mức i+1 qi: Giá trị WQI mức i cho bảng tương ứng với giá trị BPi qi+1: Giá trị WQI mức i+1 cho bảng tương ứng với giá trị BPi+1 Cp: Giá trị thông số quan trắc đưa vào tính tốn Bảng Bảng quy địn giá trị qi, BPi i qi BOD5 (mg/l) 100 75 50 25 ≤4 15 25 ≥50 Giá trị BPi quy địn t ông số COD NP-PO4 Độ đục TSS Coliform (mg/l) NH4 (mg/l) (NTU) (mg/l) (MPN/100ml) (mg/l) ≤10 ≤0.1 ≤0.1 ≤5 ≤20 ≤2500 15 0.2 0.2 20 30 5000 30 0.5 0.3 30 50 7500 50 0.5 70 100 10.000 ≥80 ≥5 ≥6 ≥100 >100 >10.000 Ghi chú: Trường hợp giá trị Cp thông số trùng với giá trị BPi cho bảng, xác định WQI thơng số giá trị qi tương ứng * Tính giá trị WQI thơng số DO (WQIDO): tính tốn thơng qua giá trị DO % bão hòa Bước 1: Tính tốn giá trị DO % bão h a: - Tính giá trị DO bão h a: DObaohoa  14.652  0.41022T  0.0079910T  0.000077774T T: nhiệt độ môi trường nước thời điểm quan trắc (đơn vị: 0C) - Tính giá trị DO % bão hòa: DO%bão hòa= DOhòa tan / DObão hòa*100 DOhòa tan: Giá trị DO quan trắc (đơn vị: mg/l) Bước 2: Tính giá trị WQIDO: WQI SI    qi 1  qi C p  BPi  qi BPi 1  BPi (cơng thức 2) Trong đó: Cp: giá trị DO % bão h a BPi, BPi+1, qi, qi+1 giá trị tương ứng với mức i, i+1 Bảng Bảng Bảng quy địn giá trị BPi qi DO% bão hòa i 10 BPi ≤20 20 50 75 88 112 125 150 200 ≥200 qi 25 50 75 100 100 75 50 25 Nếu giá trị DO% bão hòa ≤ 20 WQIDO Nếu 20< giá trị DO% bão hòa< 88 WQIDO tính theo cơng thức sử dụng Bảng Nếu 88≤ giá trị DO% bão hòa≤ 112 WQIDO 100 Nếu 112< giá trị DO% bão hòa< 200 WQIDO tính theo cơng thức sử dụng Bảng Nếu giá trị DO% bão hòa ≥200 WQIDO * Tính giá trị WQI thông số pH Bảng Bảng quy địn giá trị BPi qi t ông số pH I BPi qi ≤5.5 5.5 50 100 8.5 100 50 ≥9 Nếu giá trị pH≤5.5 WQIpH Nếu 5,5< giá trị pH
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất vàng mã đến chất lượng môi trường tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, trong nước mặt xã Song Hồ, tại xã Song Hồ, Ban quản lý môi trường cấp xã: chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các hộ gia đình, cá nhân; ..., TÀI LIỆU THAM KHẢO, Các nguyên tắc xây dựng chỉ số WQI, Bước 4: So sánh WQI với bảng các mức đánh giá chất lượng nước.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm