Hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

125 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 09:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ TRẦN THÚY DIỆU HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN SAU NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS MAI THANH LOAN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2013 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS.Mai Thanh Loan Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 21 tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Lưu Thanh Tâm Chủ tịch PGS TS Phan Đình Nguyên Phản biện TS Lê Tấn Phước Phản biện TS Nguyễn Văn Trãi Ủy viên TS Nguyễn Hải Quang Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thúy Diệu Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 13/05/1981 Nơi sinh: Hải Phòng Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1241850010 I- Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: - Tập hợp lý thuyết có liên quan đến nghiên cứu - Đánh giá yếu tố môi trường tác động trực tiếp đến cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm yết SGDCK TPHCM - Nghiên cứu đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm yết SGDCK TPHCM - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm yết SGDCK TPHCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 07/08/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 27 /12/2013 V- Cán hướng dẫn: TS Mai Thanh Loan CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) Mai Thanh Loan KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Thúy Diệu ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS.Mai Thanh Loan tận tình hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến q báu q trình làm luận văn Ngồi ra, tơi chân thành cảm ơn đến q thầy chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức bổ ích cho tơi Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tp HCM, Ngày 27 tháng 12 năm 2013 Tác giả Trần Thúy Diệu TÓM TẮT Xuất phát từ thực tế công việc, nhu cầu cải tiến công việc tốt hơn, tác giả thực đề tài với tên gọi “Hồn thiện cơng tác quản lý chứng khoán sau niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” Đề tài việc nghiên cứu sở lý thuyết, từ khái niệm quản lý nói chung tác Hard Koont, Fayel, chức quản lý đến quản lý nhà nước chứng khoán Từ chức nhiệm vụ SGDCK TPHCM, thực trạng cơng tác quản lý chứng khốn niêm yết SGDCK TPHCM tác giả nghiên cứu yếu tố môi trường bên ngồi, bên ảnh hưởng đến cơng tác quản lý chứng khoán niêm yết Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý sau niêm yết thông qua quy định pháp lý, quy trình, quy chế, thực trạng công tác quản lý SGDCKTPHCM từ năm 2010 đến từ kiến nghị giải pháp khả thi nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chứng niêm yết SGDCK TPHCM, tạo môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả, dung hòa lợi ích công chúng đầu tư tổ chức niêm yết Tác giả thực thăm dò ý kiến Công ty niêm yết, chuyên gia lĩnh vực tài chính, chứng khốn để thống kê mức độ ảnh hưởng yếu tố đến cơng tác quản lý chứng khốn sau niêm yết, đồng thời thăm dò ý kiến giải pháp khả thi nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chứng khoán sau niêm yết SGDCK TPHCM Kết cho thấy, hầu hết đáp viên cho cần hoàn thiện hệ thống văn pháp luật, hướng dẫn phổ biến quy trình quy chế SGDCK TPHCM đến CTNY Nâng cấp trình độ chuyên mơn, áp dụng cơng nghệ đại, tự động hóa yếu tố cần thiết nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chứng khoán sau niêm yết ABSTRACT Due to actual practicing, improving the work, author wrote this thesis, namely “Improving stock management in Hochiminh stock Exchange (HOSE)” Base on the literature review, contents of general management of Hard Koont, Fayel, as well as the function of Government’s stock administration; from obligation and function, real management of Stock Exchange in HOSE, author studied external and internal factors which impacted to management Stock Exchange The thesis has studied about management stock exchange bases on law, processing, documents, real status about stock exchange management in HOSE since 2010 Author also suggests some possible solutions to improve the management of stock exchange in HOSE, create the explicit environment, effect, balance benefit between investors and listed companies The study about the affected measurement for the management of stock exchange was created by listed companies and financial professionals The suggested solutions were surveyed also As a result, the first factor needs to be improved is laws and instructions of HOSE to listed companies Experience, modern technologies and automation are also needed to be considered when improving the management of stock exchange after listing MỤC LỤC # LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC CHỮ TIẾNG ANH ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ i MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT 1.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ; VỀ CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT, CƠNG TY NIÊM YẾT, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN .8 1.1.1 Khái niệmvà chức quản lý 1.1.1.1 Khái niệm quản lý 1.1.1.2 Chức công tác quản lý 10 1.1.2 Lý thuyết chung chứng khoán niêm yết, cơng ty niêm yết, Sở giao dịch chứng khốn .10 1.1.3 Chứng khoán niêm yết 10 1.1.2.2 Công ty niêm yết 11 1.1.2.3 Sở giao dịch chứng khoán .12 1.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG KHOÁN 14 1.2.1 Quản lý Nhà nước Thị trường chứng khoán 14 1.2.2 Quản lý niêm yết SGDCK 15 1.2.3 Nội dung hoạt động công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết SGDCK…… 16 1.2.3.1 Giám sát tình hình quản trị công ty 16 1.2.3.2 Giám sát việc trì điều kiện niêm yết tổ chức niêm yết 17 1.2.3.3 Giám sát việc thực quy định CBTT 18 1.2.3.4 Phát kiến nghị xử lý trường hợp vi phạm 19 1.2.3.5 Nghiên cứu xây dựng, ban hành quy chế, quy định liên quan đến niêm yết ………………………………………………………………………………….19 1.2.4 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến cơng tác quản lý chứng khốn niêm yết………… 20 1.2.4.1 Mơi trường bên ngồi 20 1.2.4.2 Môi trường bên 21 1.3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA… 23 1.3.1 Mơ hình quản lý niêm yết số nước 23 1.3.2 Một số học kinh nghiệm .26 TÓM TẮT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHỐN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM 29 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SGDCK TPHCM 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 Q7 Chức vụ phòng /bộ phận công tác cán kiêm nhiệm phụ trách CBTT nghĩa vụ CTNY Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Pháp lý 1.0 1.1 1.1 Phòng TC-KT 33 33.0 36.3 37.4 tổng hợp 40 40.0 44.0 81.3 Khác 17 17.0 18.7 100.0 Total 91 91.0 100.0 Missing System 9.0 Total 100 100.0 Q8 Chuyên môn cán phụ trách CBTT nghĩa vụ CTNY Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Công nghệ tin học 2.0 2.0 2.0 Quản trị doanh nghiệp 17 17.0 17.0 19.0 Luật 17 17.0 17.0 36.0 Tài 28 28.0 28.0 64.0 Kế toán 27 27.0 27.0 91.0 tổng hợp 1.0 1.0 92.0 Kỹ thuật, sản xuất 3.0 3.0 95.0 Xây dựng 3.0 3.0 98.0 QTKD 1.0 1.0 99.0 kế toán, kiểm toán 1.0 1.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Q9 Cơng ty có sử dụng dịch vụ tư vấn thực nghĩa vụ CTNY Valid Cumulative Percent Percent Frequency Percent Valid Phòng pháp chế công phụ trách vấn đề pháp Không thực Không thường xuyên Thường xuyên Rất thường xuyên Total 10 10.0 10.0 10.0 31 42 16 100 31.0 42.0 16.0 1.0 100.0 31.0 42.0 16.0 1.0 100.0 41.0 83.0 99.0 100.0 Q10.Cơng ty có xây dựng quy trình báo cáo CBTT thực nghĩa vụ niêm yết không Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 75 75.0 75.0 75.0 Khơng 25 25.0 25.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Q11 Có gặp khó khăn việc thực nghĩa vụ Công ty Niêm yết SGDCK TPHCM theo quy định hành Valid Có Không Total Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 31 31.0 31.0 31.0 69 69.0 69.0 100.0 100 100.0 100.0 Custom Tables Count Column % Q12.Các khó khăn CBTT bất thường (24 giờ, 72 giờ) Điều kiện trì niêm yết CBTT theo u cầu Quản trị cơng ty Phí niêm yết Niêm yết bổ sung CBTT định kỳ Total 24 77.4% 7 31 22.6% 19.4% 22.6% 3.2% 6.5% 25.8% 100.0% Custom Tables Q13 Nguyên nhân khó khăn Chưa nắm rõ quy định/ Chưa kịp thời cập nhật quy đ Quy định pháp luật chưa rõ ràng Văn hướng dẫn chưa cụ thể, kịp thời Tổ chức tư vấn cung cấp thông tin tư vấn chưa đầy đủ Quy trình nội công bố thông tin công ty ch Count Column % 17 54.8% 11 35.5% 25.8% 6.5% 12.9% Thiếu phương tiện hỗ trợ công bố thông tin Khoảng cách địa lý công ty SGDCK TPHCM Thiếu ngân sách cho việc công bố thông tin thực Năng lực/ điều kiện làm việc cán phụ trách Thời gian ngắn Total 3.2% 3.2% 0% 19.4% 31 6.5% 100.0% Count Column % 21 67.7% 6.5% 21 67.7% 11 35.5% 16.1% 9.7% 10 32.3% 31 100.0% Count Column % 22 22.0% 11 11.0% 21 21.0% 58 58.0% 100 100.0% Custom Tables Q14 Cách giải khó khăn Tăng cường cập nhật quy định Thuê tư vấn (luật sư, công ty tư vấn, công ty chứng k Tư vấn qua chuyên viên Sở Giao dịch Chứng khoán T Xin ý kiến hướng dẫn từ quan quản lý q Cải tiến quy trình nội Trang bị thêm phương tiện hỗ trợ CBTT Nâng cao nhận thức, trình độ chun mơn trách nhi Total Custom Tables Q15 Suy nghĩ hệ thống văn pháp luật điều chỉnh hệ thống niêm yết TTCK Còn nhiều bất cập, chưa sát với tình hình thực tế Ban hành chậm so với nhu cầu thực tế Hệ thống văn chưa đồng chồng chéo Đã đáp ứng nhu cầu hoạt động Công ty Total Frequencies Statistics Q16 Những quy định, thủ tục SGDCK TPHCM chưa phù hợp không cần thiết N Valid 100 Missing Q16 Những quy định, thủ tục SGDCK TPHCM chưa phù hợp không cần thiết Frequency Percent Valid Thủ tục cho UBCKNN tốn nhiều thời gian Thời gian công bố báo cáo quý 20 ngày kể tư ngà Khơng cần thiết giải trình cổ phiếu tăng nhiều ngày Khơng có Quy định biện pháp hạn chế giao dịch Cần kiểm tra trước qui định điều kiện niêm ye Thông tư 121/2012/TT-BTC không cần thiết quy địn Việc quy định CBTT theo thời gian vòng 24h, 72h Cơng bố thơng tin qua nhiều kênh:web, phần mềm, Total Valid Percent Cumulative Percent 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 6.0 3.0 3.0 9.0 47 47.0 47.0 56.0 1.0 1.0 57.0 1.0 1.0 58.0 1.0 1.0 59.0 11 11.0 11.0 70.0 30 30.0 30.0 100 100.0 100.0 100.0 Custom Tables Q17 Công ty thường cập nhật quy định, văn pháp luật lĩnh vực Thị trường chứng khoán Quản trị doanh nghiệp Kế toán, kiểm toán Quy định pháp luật chuyên ngành Thông tư Total Count Column % 81 81.0% 60 49 60.0% 49.0% 64 64.0% 100 1.0% 100.0% Custom Tables Q18 Phương thức cập nhật quy định Từ website quan quản lý Từ phương tiện truyền thông đại chúng Từ công văn/ thông báo từ quan quản lý Thư viện pháp luật Công báo, website cung cấp văn pháp luật Total Count 85 Column % 85.0% 68 68.0% 81 81.0% 1.0% 3.0% 100 100.0% Frequencies Statistics Q19 Tần suất cập nhật quy định chứng khoán, TTCK quy định liên quan N Valid 100 Missing Q19 Tần suất cập nhật quy định chứng khoán, TTCK quy định liên quan Valid Thường xuyên hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Ngay có quy định ban hành Total Frequency Percent 33 33.0 17 17.0 5.0 1.0 Valid Percent 33.0 17.0 5.0 1.0 44 44.0 44.0 100 100.0 100.0 Cumulative Percent 33.0 50.0 55.0 56.0 100.0 Custom Tables Q20 Thông tin mong muốn cập nhật từ SGDCK HCM Văn pháp luật chứng khốn Quy trình, quy định HOSE Count Column % 80 80.0% 87 87.0% Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ Quy định tham khảo quốc tế Total 60 60.0% 3.0% 100 100.0% Frequencies Statistics Q21.Ý kiến hợp tác, trao đổi thông tin SGDCK công ty niêm yết thực nghĩa vụ CTNY N Valid 100 Missing Q21.Ý kiến hợp tác, trao đổi thông tin SGDCK công ty niêm yết thực nghĩa vụ CTNY Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hợp tác chưa tốt 2.0 2.0 2.0 Bình thường 19 19.0 19.0 21.0 Hợp tác tốt 53 53.0 53.0 74.0 Hợp tác tốt 26 26.0 26.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Frequencies Statistics Q22 Trở ngại (nếu có) Cơng ty trao đổi thông tin với chuyên viên phụ trách N Valid 100 Missing Q22 Trở ngại (nếu có) Công ty trao đổi thông tin với chuyên viên phụ trách Valid Khơng thân thiện Khơng nhiệt tình Thái độ hạch sách Không liên hệ Hướng dẫn không rõ ràng Khơng có Frequency Percent 1.0 1.0 1.0 2.0 Valid Percent Cumulative Percent 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 5.0 2.0 2.0 7.0 93 93.0 93.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Frequencies Statistics Q23 Đánh giá thời gian xử lý thông tin SGDCK N Valid 100 Missing Q23 Đánh giá thời gian xử lý thông tin SGDCK Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Chậm 2.0 2.0 2.0 Bình thường 50 50.0 50.0 52.0 Nhanh 42 42.0 42.0 94.0 Rất nhanh 6.0 6.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Frequencies Statistics Q24 Cơng ty có thường xun nhận thông tin cập nhật hướng dẫn quy định từ SGDCK Tp HCM N Valid 100 Missing Q24 Cơng ty có thường xun nhận thơng tin cập nhật hướng dẫn quy định từ SGDCK Tp HCM Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không thường xuyên 12 12.0 12.0 12.0 Thường xuyên 80 80.0 80.0 92.0 Rất thường xuyên 8.0 8.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Custom Tables Count Column % Q25 Hình thức mong muốn để cập nhật quy định hay văn pháp luật chứng khoán niêm yết TTCK HOSE gửi email hướng dẫn HOSE gửi công văn hướng dẫn Cập nhật qua phần mềm CBTT Tổ chức buổi tập huấn, phổ biến quy định cho CTNY Website HOSE Giải đáp câu hỏi Total 85 85.0% 46 46.0% 14 14.0% 56 56.0% 100 2.0% 3.0% 100.0% Custom Tables Q26 Ý kiến phần mềm CBTT SGDCK Đường truyền chậm, Không truy cập thời kỳ Thường xuyên lỗi mạng Phần mềm không đáp ứng yêu cầu CBTT TCNY Tính pháp lý chưa cao Giao diện sơ sài File gửi chưa tương thích với phiên office Tốt Bình thường Đáp ứng nhu cầu Nên kết nối với UBCKNN để giảm thiểu thời gian cập Tìm kiếm TT công bố CTNY chưa thuận tiện Không gửi file có nội dung lớn BCTC na Phần mềm xử lý thơng tin chậm Total Count Column % 22 22.0% 6.0% 12 12.0% 20 20.0% 1.0% 2.0% 36 36.0% 9.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 100 100.0% Frequencies Statistics Q27 Phương thức trao đổi với chuyên viên phụ trách mà Quý Công ty thường xuyên sử dụng N Valid 99 Missing Q27 Phương thức trao đổi với chuyên viên phụ trách mà Quý Công ty thường xuyên sử dụng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Điện thoại 51 51.0 51.5 51.5 Email 45 45.0 45.5 97.0 Fax 2.0 2.0 99.0 Gặp trực tiếp 1.0 1.0 100.0 Total 99 99.0 100.0 Missing System 1.0 Total 100 100.0 Custom Tables Q28 Khó khăn phương tiện CBTT SGDCK CBTT tới SGDCK Máy fax không hoạt động Điện thoại bận Gửi thư khơng đến nơi Đường truyền internet chậm Khơng có Email cán sở yếu, không nhận file BC Total Count 16 62 Column % 4.2% 7.4% 5.3% 16.8% 65.3% 1.1% 95 100.0% Count Column % 74 74.0% 24 24.0% 26 26.0% 19 19.0% 1.0% 1.0% 1.0% Custom Tables Q29 Ý kiến trang thông tin điện tử (website) SGDCK TPHCM Thơng tin cập nhật thường xun Bố trí giao diện đẹp mắt, dễ tìm kiếm Thơng tin đầy đủ, xác Tốc độ truy cập thơng tin nhanh Khơng đẹp Tìm kiếm thơng tin cũ khó Khơng bật Bổ sung tên Công ty trước mã chứng khốn để tie Khơng ý kiến Total 3.0% 100 3.0% 100.0% Frequencies Statistics Q30 Việc sử dụng chữ ký số có cần thiết việc thực nghĩa vụ công ty niêm yết Công ty N Valid 100 Missing Q30 Việc sử dụng chữ ký số có cần thiết việc thực nghĩa vụ cơng ty niêm yết Cơng ty Valid Có Khơng Total Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 77 77.0 77.0 77.0 23 23.0 23.0 100.0 100 100.0 100.0 Descriptive Statistics N Q31 Xây dựng hệ thống văn pháp quy rõ ràng, đồng chặt chẽ Q32 Nâng cao chế tài xử phạt trường hợp vi phạm quy định nghĩa vụ TCNY Q33 Tăng cường quy định, chế tài xử phạt hoạt động nhằm nâng cao trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cơng ty kiểm tốn, cơng ty chứng khoán, tổ chức tư vấn, định giá Q34 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức chứng khoán TTCK cho TCNY Minimum Maximum Mean Std Deviation 100 1.00 5.00 4.4200 92310 100 1.00 5.00 3.4100 1.25606 100 1.00 5.00 4.1400 96421 100 3.00 5.00 4.6300 67652 Q35 Phân định rạch ròi chức quản lý nhà nước chức điều hành thị trường quan quản lý điều hành thị trường Q36 Tăng cường quy định hoạt động giúp nâng cao ý thức trách nhiệm TCNY cổ đông cộng đồng Q37 Nâng cấp phần mềm CBTT, áp dụng phương thức CBTT điện tử, tự động Q38 Sử dụng chữ ký điện tử lưu trữ tài liệu hình thức liệu điện tử Q39 Theo dõi, đánh giá việc thực nghĩa vụ CTNY hàng năm thẻ điểm cho Công ty niêm yết 100 2.00 5.00 4.4600 82168 100 2.00 5.00 4.3200 82731 100 2.00 5.00 4.6100 70918 100 1.00 5.00 4.3200 94152 100 1.00 5.00 4.0700 1.11242 100 1.00 5.00 3.9600 97359 100 1.00 5.00 4.5000 85870 Q42 Phân công người phụ trách công ty niêm yết theo phân ngành 100 1.00 5.00 4.3100 95023 Valid N (listwise) 100 Q40 Nâng cao hiệu hoạt động hiệp hội CTNY Q41 Nâng cao trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp chuyên viên quản lý niêm yết Một số tổng hợp từ khảo sát q Q14 Các Nân h , g giải3 cao % q % nhậ Tr n uyế a thức , t n trình g % độnhữ chuy ngbị , ên th khó mơn ê , vàkhă m trác n p, h nhiệ h6 % m Tăngơ % cường cán n % cập nhật g phụ quy ti trác định ệmới h n CBT ,67.7% h T và… ỗ tr ợ C B T T Q C 1h uy Q Tê K1n Dm Kô1 ỹn 21 củ % t0a 511223 05050 hcá n u ậb tộ ,p sh ảụ ntr ác xh uvề ấC B t TT Kvà ếcá c tng ohĩ áa nvụ củ a u CT ậ N tY C L ô , n % , g g h ải tiến quy trình nội ệ t ,16.1 % X i 16 n Q a ý k h i ô ế n nCông K C i n N h ữ n4 g7 h ọ c g bố thônc Việc hgquy tinó qua địn q CBT Thơ nhiề ng nu T theo tư gkên 121/ hthời gian 2012 dtron /TTBTC ẫg vòn khơn n gg 24h, cần t72h thiết ừ… khô Cần % ng ckiể cần m 012345 thiết tra trướ 00000 c u aqui định n điều q kiện u niê ảm nyết q u y h đ ị n h , g t h ủ t ụ c n h Q Q22 Trở ngại (nếu có) Công ty khi% trao t đổiKhô ng thâ % Khô n 1% ng 2% 92% % thiệ nhiệ tn tình Khơ ng Thái liên Hướ độ hệ ng hạc đượ dẫn ch khôn sác g rõ h r n g K h ô n g c ó l u ý y v đ ị n h c v c ề ô n g t i n v i c h u y ê n v i ê n p h ụ c c c q u a n b i ệ n c p ó h p t h h ẩ m n c h ế q u y ề n g i a To d vị ấc h n K qh uô n ag cc t i S G D C K T P H C M c h p h ù h ợ p h o ặ c K Q19 Tần suất cập nhật Th quy ườ định ng ch xuy ên % % ứn ghàn H g àn kh tuầ % gqu n oá n,ýHà % ng Nga TT yH thá C có ng àn quy g % định nă m qu ban yhành địn h liên qu an % , % , % , , % , % , % t r c h u y êt h n i ế v t i g ê i nả i t c m u T Q2 1.Ý kiế n hợ H% p%ợ p tác, 6tratá c %o c đổhư ia tố tht % ônBì gn tinh Q củth aờ Sn g G DH V Cợ Kp i đố ệ n i c t vớ iá s côc ng tyt niố d ê ụ mt n yế g tH khợ ip c th h ực ữ hit ệná k ý c ng m r s hĩ aấ ố CT c NYt ó ố t c ầ n t h i cr ủì an k h n g c ầ n Q24 h Công ty S n ổc có t thường h Gxuyên p i i nhận h a 8% Khô i đượcế ng u oế t thông tin thườ 12u ng d cập nhật % 8ị t xRất ă yên 0n thư u chướng Thư h%g ờn ờng dẫn quy g xxuyê C địn h từ n h yên h SGDCK ứi Tp n ề HCM g u n kg hà oy n l i ê Tn P t Hi Cế p M % T h u ê h o ặ c b t i ế n v ấ n đ ộ n g ( l l u ợ ậ i t … Th s ời gia n , cô ng c bố ôB nC g qu ý t 20 yn ày t kể ưtừ ng v ày cô ấ ng n bố , kh c ôn ôg n ph ù ghợ p t y c Q27 Phươ ng thức trao đổi Đi với ện th chuyê oạ n% viên % i phụ tráchE mà m Quý Cônga ty i thườnl Q g 29 xuyên sử F Ýdụng ki3 a h ến3 ô nvề gtr1 ý ka1 i n1 ếg9 n th Bô ổ 27 sn44% ug0 nti gn1 t ê2 ện n0 tử C ô(3 nw g eb t4 sit y0 e) tr củ ư5 ớa0 x Gặ p% tr ực tiế p K ứ n g t t r o n g v i Q9 Cơngệ ty cóc sử dụng 1 t Khô dịch %0tưh ng vụ thự % cKhôn 1vấn 6khi3ựhiện g thườ % c 4thực Th ng % ườ xuyê 2hiện n %các ng h xuy Rất n nghĩa ên thư vụ i g CTNYệ xuyê n n n g h ĩ a v ụ ô n g t y n i ê y ế t c ủ a C ô n g k h o n … ) cG áD c C7 m K ã T c hP0 ứ H n gC … M K h n g Q28 Khó khăn phươ ng tiện CBTT SGDCK CBTT tới SGDCK 4% 8% 5% Máy fa không x n hoạt động ổ i 17% 65% 1% Điện thoại bận b ậ t P h ò n g p h p c h ế T ì m k i ế m c c c ủ a t h ô n g c ô n g p h ụ t i n t r c h c ũ c c k h ó v ấ n đ ề p h p K h ô n g đ ẹ p T ... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 1.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ; VỀ CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT, CƠNG TY NIÊM YẾT, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN .8... PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHỐN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 1.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN... Chương 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT, CƠNG TY NIÊM YẾT, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHỐN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh , Hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh , CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI THANH LOAN, 1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ; VỀ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, CÔNG TY NIÊM YẾT, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, 2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG KHOÁN, Nội dung giám sát, Khả năng nghiên cứu và phát triển, 3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA, TÓM TẮT CHƯƠNG 1, Biểu đồ 2.3: Đánh giá của đáp viên về hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hệ thống niêm yết trên TTCK hiện nay, Các tiêu chuẩn giám sát, quản lý chứng khoán niêm yết, Nội dung giám sát:, Nội dung giám sát của SGDCK TPHCM, 4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM, 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM, Biện pháp thực hiện, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Thời gian niêm yết của Công ty Ông/Bà tại SGDCK TPHCM, Phần B: NỘI DUNG KHẢO SÁT, Phân công người phụ trách công ty niêm yết theo phân ngành, PHỤC LỤC 3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT, Một số tổng hợp từ cuộc khảo sát

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm