Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe đạp điện của người dân tại thành phố thái nguyên

109 90 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 09:12

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LẠI VĂN TIẾN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA XE ĐẠP ĐIỆN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Thái Nguyên, 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LẠI VĂN TIẾN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA XE ĐẠP ĐIỆN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRƯƠNG TUẤN LINH Thái Nguyên, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu liên hệ thực tế, thông tin luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Thái Nguyên, Ngày tháng Tác giả luận văn Lại Văn Tiến năm 2019 ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu, nhận hướng dẫn giúp đỡ tận tình TS Trương Tuấn Linh, thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun Với tình cảm chân thành, tơi xin gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám hiệu, Bộ phận Sau đại học phòng Đào tạo, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ tơi khóa học trình thực Luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trương Tuấn Linh, người Thầy hướng dẫn khoa học tận tình bảo cho tơi lời khun sâu sắc giúp tơi hồn thành Luận văn Gia đình, bạn bè đồng nghiệp, người ln sát cánh động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả luận văn Lại Văn Tiến năm 2019 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUYẾT ĐỊNH MUACÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA 1.1 Cơ sở lý luận định mua 1.1.1 Khái niệm định mua 1.1.2 Tầm quan trọng nghiên cứu trình định mua .6 1.1.3 Quá trình định mua 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua 11 1.2.1 Các yếu tố văn hóa 12 1.2.2 Các yếu tố xã hội 13 1.2.3 Các yếu tốnhân .15 1.2.4 Các yếu tố tâm lý 19 1.2.5 Quan điểm Philip Kotler yếu tố định giá trị dành cho khách hàng 23 1.2.6 Quan điểm nhà nghiên cứu khác giá trị cảm nhận .26 1.3 Thị trường xe đạp điện 29 1.3.1 Khái quát chung thị trường xe đạp điện Việt Nam 29 1.3.2 Thị trường xe đạp điện thành phố Hà Nội 30 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 1.5 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến định mua 35 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp thu thập số liệu 39 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 39 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 39 2.2.3 Phương pháp tổng hợp 42 2.2.4 Phương pháp phân tích số liệu .42 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 43 Chương CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA XE ĐẠP ĐIỆN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 46 3.1 Tổng quan địa bàn thành phố Thái Nguyên .46 3.1.1 Vị trí địa lý 46 3.1.2 Điều kiện tự nhiên 46 3.1.3 Các yếu tố khác 47 3.2 Tình hình kinh doanh xe đạp điện địa bàn thành phố Thái Nguyên 53 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua xe đạp điện người dân thành phố Thái Nguyên 57 3.3.1 Các yếu tốnhân .57 3.3.2 Các yếu tố nhu cầu 58 3.3.3 Các yếu tố tham khảo 59 3.3.4 Các yếu tố chất lượng 60 3.3.5 Các yếu tố giá 61 3.3.6 Các yếu tố cảm xúc 63 3.3.7 Các yếu tố xã hội 64 3.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua người dân thành phố Thái Nguyên 65 3.4.1 Thống kê mô tả 65 3.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến định mua xe đạp điện 69 Chương MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM THÚC ĐẨY KHÁCH HÀNG QUYẾT ĐỊNH MUA XE ĐẠP ĐIỆN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 75 4.1 Định hướng quan điểm xác định yếu tố ảnh hưởng đến định mua xe đạp điện 75 4.1.1 Định hướng tìm nhân tố ảnh hưởng tới định mua .75 4.1.2 Quan điểm thúc đẩy khách hàng định mua từ việc xác định nhân tố ảnh hưởng .75 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới định mua qua mơ hình nghiên cứu 76 4.3 Một số đề xuất kiến nghị nhằm thúc đẩy khách hàng mua xe đạp điện 77 4.3.1 Đối với yếu tố giá trị chất lượng 77 4.3.2 Đối với yếu tố giá trị tính theo giá .79 4.3.3 Đối với yếu tố giá trị cảm xúc .80 4.3.4 Đối với yếu tố nhóm tham khảo 82 4.3.5 Đối với yếu tốnhân 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .86 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT GT : Giá trị GTTB : Giá trị trung binh vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1 Các giai đoạn chu kỳ sống người hành vi mua tương ứng 16 Bảng Số liệu điều tra dự kiến 41 Bảng 1: Bảng thống kê mật độ dân số .52 Bảng 2: Bảng thống kê cửa hàng kinh doanh 54 Bảng 3: Bảng thống kê loại xe đạp điện kinh doanh chủ yếu cửa hàng địa bàn thành phố Thái Nguyên 56 Bảng 4: Bảng thống kê mô tả yếu tốnhân 57 Bảng 5: Bảng mô tả Các yếu tố nhu cầu 58 Bảng 6: Bảng mô tả Các yếu tố tham khảo 59 Bảng 7: Bảng mô tả Các yếu tố chất lượng .61 Bảng 8: Bảng mô tả Các yếu tố giá 62 Bảng 9: Bảng mô tả Các yếu tố cảm xúc 63 Bảng 10: Bảng mô tả Các yếu tố xã hội 64 Bảng 11: Phân bổ mẫu theo giới tính khách hàng .66 Bảng 12: Phân bổ mẫu theo tình trạng nhân .66 Bảng 13: Phân bổ mẫu theo nghề nghiệp 67 Bảng 14: Phân bổ mẫu theo thu nhập cá nhân 68 Bảng 15: Phân bổ theo hãng xe đạp điện 69 Bảng 16: Bảng mô tả biến mơ hình probit 69 Biểu Phân bổ mẫu theo độ tuổi 65 viii DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1 Q trình định mua (Philip Kotler 2004/2001) Hình Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua theo Philip Kotler (Philip Kotler 2004/2001) 12 Hình 3: Mơ hình phân cấp nhu cầu Maslow (Philip Kotler 2003) 20 Hình 4: Các yếu tố định giá trị dành cho khách hàng 24 Hình 5: Mơ hình đo lường giá trị cảm nhận khách hàng 28 Hình 6: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 34 tác giả dựa vào lý thuyết có để xây dựng Tuy nhiên, với trình độ khả có hạn tác giả, chắn thang đo lường cần thiết phải xem xét thêm thực nhiều nghiên cứu khẳng định độ tin cậy thang đo; Để khắc phục hạn chế trên, nghiên cứu nên mở rộng điều tra rộng rãi tỉnh, khu vực Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cổng thông tin điện tử đăng giới thiêu chung thành phố Thái Nguyên năm 2012 Kênh thơng tin đối ngoại phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam vccinew.vn Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang 2004, Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố tác động vào lựa chọn hàng nội hàng ngoại người Việt Nam” Nguyễn Lưu Như Thụy – Đại Học Kinh Tế TP-HCM – 2012 Luận văn thạc sĩ kinh tế “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua xe gắn máy tay ga người dân TP.HCM” Nguyễn Ngọc Quang – Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội 2008, Luận án tiến sĩ kinh tế “phương pháp định tính nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt nam sản phẩm xe máy” Nguyễn Thị Gấm 2010, Giáo trình hành vi người tiêu dùng (Consumer Behaviour) NXB Đại học Thái Nguyên Philip E Boksberger and Lisa Melsen, 2009 Perceived value: acritical examination of definitions, concepts and measures for the sevice industry Journal of Services Marketing Philip Kotler (2004/2001), Marketing bản, NXB Thống Kê Philip Kotler 2003, Quản trị Marketing, NXB Thống Kê 10 Sheth, J.N, Newman, B And Gross, B.L, 1991 Why we buy what we buy: a theory of consumption values Journal of Business Research Vol 22, pp 11 Thu Ngân, 2015, Bài đăng “Kinh doanh xe đạp điện nhiều tiềm Việt Nam” Báo điện tử Vnexpress 12 Trịnh Thu Thủy, Phạm Thị Thanh Hồng Phạm Thị Kim Ngọc (Viện Kinh tế Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) đăng “Thị trường xe điện hai bánh Việt Nam: Nhu cầu, đặc điểm thực trạng” Tạp chí cơng thương (tapchicongthuong.vn) 13 Vũ Hồng Bắc, 2017, Bài đăng: “Thái Nguyên với tiến vượt bậc phát triển kinh tế” Báo Nhân dân điện tử 14 Wikipedia, Thành phố Thái Nguyên, https://vi.wikipedia.org/wiki/(Thái_Nguyên)_Thành_Phố 15 https://sites.google.com/site/dialitinhthainguyen/home/dan-so Thư viện học liệu điện tử địa lý địa phương tỉnh Thái Nguyên PHỤ LỤC Phiếu số:…………………… ( Ghi số theo trật tự: Mã người vấn,mã huyện, mã xã, mã thôn số thứ tự) *: Điều tra viên tự quy đổi sau điều tra Kính chào Q Anh/Chị, Tơi học viên chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản Trị Kinh doanh Trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Hiện thực đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua xe đạp điện người dân thành phố Thái Ngun” Kính mong Q anh/chị vui lòng dành thời gian để trả lời câu hỏi cách đánh dấu vào thích hợp Trong khảo sát khơng có quan điểm hay sai mà có câu trả lời phù hợp với thân Quý anh/chị Mỗi phát biểu có câu trả lời Người thực xin cam kết đảm bảo tính riêng tư Quý anh/chị tham gia vào nghiên cứu Tất quan điểm Quý Anh/Chị có giá trị cho nghiên cứu Rất mong cộng tác chân thành Quý anh/Chị Xin chân thành cảm ơn Quý anh/chị nhiều THÔNG TIN CÁ NHÂN: Tuổi: …………………………… Giới tính: * Nam (0) * Nữ (1) Tình trạng nhân: 0- Chưa lập gia đình 1- Đã lập gia đình Trình độ học vấn cao nhất: 1- Học sinh (phổ thông) - Trung cấp 2- Cao đẳng - Đại học Nghề nghiệp: (chỉ lựa chọn nghề) 1- Công nhân 6- Viên chức nhà nước 5- Sau Đại học 2- Nơng dân 7- Nhân viên ngồi khu vực nhà nước 3- Tự kinh doanh 8- Nội trợ 4- Sinh viên 9- Đang tìm việc 5- Học sinh 10- Khác……… Anh/chị sử dụng thương hiệu xe đạp điện nhãn hiệu nào: 1- Yamaha 2- Ninja 3- Honda 4- Giant 5- Asama Thu nhập cá nhân hàng tháng bạn 1- (Chưa có thu nhập) 2- triệu đồng 3- triệu đồng 4- triệu đồng –10 triệu đồng – khác (……… triệu đồng) Tiếp theo anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/chị phát biểu sau cách đánh dấu khoanh tròn vào số mà Anh/chị cho phù hợp theo quy ước sau: Đồng ý Không đồng ý Anh/chị vui lòng cho biết đơi nét thân Tơi xin cam kết giữ bí mật thơng tin cá nhân Anh/chị Câu hỏi Phát biểu (?) Nhu cầu mua xe đạp điện anh/chị do: NC1 NC2 NC3 NC4 Xe đạp điện phương tiện cá nhân lại hàng ngày thuận tiện Xe đạp điện phương tiện di chuyển thị thiết yếu gia đình Muốn thể phong cách sống Muốn thể mức độ sang trọng, thời trang Mức độ đồng ý Đồng ý Không đồng ý 1 1 0 Câu hỏi NC5 NC6 (?) TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 Phát biểu Muốn thể tầng lớp, đẳng cấp Muốn thể giới tính lứa tuổi Đối tượng anh/chị tham khảo mua xe đạp điện: Bố, mẹ, anh/chị, họ hàng gia đình Bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm Vợ/chồng có gia đình riêng Nhân viên bán hàng tư vấn Thợ sửa xe hiệu sửa xe Ý kiến từ người sử dụng “khác” (Giá trị chất lượng) xe đạp điện anh/chị sở hữu/muốn sở hữu Mức độ đồng ý 1 Đồng ý 1 1 1 0 Không đồng ý 0 0 0 1 1 1 Không đồng ý 0 0 0 GC1 GC2 GC3 GC4 GC5 GC6 hữu: Giá phù hợp với chất lượng Giá phù hợp với thu nhập Lỗ bán lại Tiền trả trước thấp (trả góp) Giá thị trường “ổn định” Giá phụ tùng “hợp lý” Đồng ý 1 1 1 Không đồng ý 0 0 0 (?) CX1 (Giá trị cảm xúc) Anh/chị thích xe đạp điện Không Đồng ý đồng ý (?) CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 (?) CX2 CX3 Tiếng máy êm Quãng đường di chuyển xa Bền Thời gian bảo hành dài Dịch vụ sau bán hàng tốt Sạc điện cho xe nhanh Đồng ý (Giá trị tính theo giá) xe đạp điện anh/chị sở Anh chị hài lòng với cách phục vụ nhân viên đại lý xe Anh chị tự hào sở hữu xe đạp điện mong muốn 1 Câu hỏi CX4 CX5 CX6 (?) XH1 Phát biểu Anh/chị cảm thấy hài lòng kiểu dáng thiết kế “tiện ích” (giỏ để đồ rộng, có cốp xe để đồ,…) Anh/chị cảm thấy xe đạp điện sở hữu/muốn sở hữu thật phù hợp với phong cách Anh/chị hài lòng với định mua xe đạp điện (Giá trị xã hội) Anh/chị cải thiện hình ảnh trước bạn bè, đồng nghiệp XH4 Chiếc xe anh/chị sở hữu/muốn sở hữu nhiều người đánh giá cao chất lượng Kiểu dáng thiết kế xe anh/chị sở hữu/muốn sở hữu nhiều người thích Anh/chị cảm thấy tự tin trước người với xe sở hữu/muốn sở hữu (?) QĐM (Quyết định mua) Y Anh/chị có định mua xe đạp điện? XH2 XH3 Mức độ đồng ý 1 Không Đồng ý đồng ý 1 1 Không Đồng ý đồng ý Ý kiến góp ý, phản hồi Anh/Chị (nếu có): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ CÁC GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT, ĐỘ LỆCH CHUẨN NGHIÊN CỨU THEO NHÓM YẾU TỐNHÂNCÁC NHU CẦU TRONG BẢNG HỎI Các yếu tốnhân summarize Nhomtuoi Tuoi GT honnhan hocvan nghenghiep thunhap Variable Obs Mean Nhomtuoi Tuoi GT honnhan hocvan 250 250 250 250 250 1.96 42.3 46 2.052 2.308 nghenghiep thunhap 250 250 4.812 3.012 Std Dev Min Max 8253027 18.23128 4993972 4405364 1.149968 15 1 69 3.020787 2.466616 10 10 Các yếu tố nhu cầu summarize thuantien thietyeu phongcachsong thoitrang dangcap luatuoi Variable Obs Mean Std Dev Min Max thuantien thietyeu phongcachs~g thoitrang dangcap 250 250 250 250 250 804 484 276 272 064 3977648 5007464 4479135 4458825 2452439 0 0 1 1 luatuoi 250 54 4993972 Các yếu tố tham khảo Variable Obs Mean Std Dev Min Max giadinh banbe 250 250 372 632 484308 4832288 0 1 vochong nhanvientu~n 250 250 64 684 4809629 4658455 0 1 thosuaxe 250 196 3977648 khac 250 924 2655297 Các yếu tố chất lượng summarize emai dichuyenxa ben baohanhdai dichvutot sacnhanh Variable Obs Mean Std Dev Min Max emai dichuyenxa ben 250 250 250 924 272 968 2655297 4458825 1763531 0 1 baohanhdai dichvutot 250 250 952 976 214195 153356 0 1 sacnhanh 250 06 2379632 Các yếu tố giá summarize giaphuhopchatluong giaphuhopTN banlo tragop giaondinh phutung Variable Obs Mean Std Dev Min Max giaphuhopc~g giaphuhopTN banlo tragop giaondinh 250 250 250 250 250 992 604 972 964 976 0892629 4900455 1653037 1866638 153356 0 0 1 1 phutung 250 98 1402808 Các yếu tố cảm xúc summarize thich hailongnhanvien tuhao thietke phuhopPC hailongqd Variable Obs Mean Std Dev Min Max thich hailongnha~n tuhao thietke phuhopPC 250 250 250 250 250 992 716 968 952 976 0892629 4518414 1763531 214195 153356 0 0 1 1 hailongqd 250 98 1402808 Các yếu tố xã hội summarize nangcaohinhanh danhgiacaotumoinguoi nhieunguoithich tutinhon Variable Obs Mean Std Dev Min Max nangcaohin~h danhgiacao~i 250 250 372 848 484308 3597411 0 1 nhieunguoi~h 250 752 4327181 tutinhon 250 688 4642392 Yếu tố định mua summarize QĐM Variable Obs Mean Std Dev Min Max QĐM 250 68 4674119 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MẪU MÔ TẢ NGHIÊN CỨU THEO NHĨM TUỔI, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, TRÌNH TRẠNG HƠN NHÂN, MỨC THU NHẬP CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP, GIỚI TÍNH VÀ NHÃN HIỆU XE • Theo số tuổi tabulate Tuoi Tuoi Freq Percent Cum 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 35 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 19 13 6 5 14 6 3 10 10 4 11 2.80 2.00 1.60 7.60 2.80 3.20 3.60 5.20 2.80 2.40 2.00 0.40 1.20 2.40 2.80 2.00 2.00 0.40 1.20 0.40 1.60 2.00 5.60 2.00 3.60 2.40 0.80 2.40 1.20 1.20 1.20 2.40 4.00 2.80 4.00 1.60 1.60 4.40 2.40 3.20 0.80 2.80 4.80 6.40 14.00 16.80 20.00 23.60 28.80 31.60 34.00 36.00 36.40 37.60 40.00 42.80 44.80 46.80 47.20 48.40 48.80 50.40 52.40 58.00 60.00 63.60 66.00 66.80 69.20 70.40 71.60 72.80 75.20 79.20 82.00 86.00 87.60 89.20 93.60 96.00 99.20 100.00 Total 250 100.00 • Theo giới tính tabulate GT GT Freq Percent Cum 109 141 43.60 56.40 43.60 100.00 Total 250 100.00 • Theo tình trạng nhân honnhan Freq Percent Cum 114 136 45.60 54.40 45.60 100.00 Total 250 100.00 • Theo nghề nghiệp tabulate nghenghiep nghenghiep Freq Percent Cum 10 13 20 24 55 35 62 16 20 5.20 8.00 9.60 22.00 14.00 24.80 6.40 0.40 1.60 8.00 5.20 13.20 22.80 44.80 58.80 83.60 90.00 90.40 92.00 100.00 Total 250 100.00 • Theo thu nhập tabulate thunhap thunhap Freq Percent Cum 36 10 36 14.40 4.00 14.40 14.40 18.40 32.80 11 4.40 0.40 37.20 37.60 55 67 22.00 26.80 59.60 86.40 2.00 2.40 88.40 90.80 10 11 14 5.60 1.60 96.40 98.00 12 2.00 100.00 Total 250 100.00 • Theo thương hiệu xe thuonghieu Freq Percent Cum 21 22 135 58 14 8.40 8.80 54.00 23.20 5.60 8.40 17.20 71.20 94.40 100.00 Total 250 100.00 PHỤ LỤC MƠ HÌNH BIẾN GIẢ PROBIT VÀ MÔ TẢ BIẾN MÔ TẢ BIẾN summarize QĐM Tuoi nghenghiep thuonghieu thunhap thietyeu banbe khac emai dichuyenxa > sacnhanh giaphuhopTN hailongqd nhieunguoithich Variable Obs Mean Std Dev Min Max QĐM Tuoi nghenghiep thuonghieu thunhap 250 250 250 250 250 68 42.3 4.992 3.088 4.804 4674119 18.23128 2.229759 93582 3.211048 15 1 69 10 12 thietyeu banbe khac emai dichuyenxa 250 250 250 250 250 484 632 924 924 272 5007464 4832288 2655297 2655297 4458825 0 0 1 1 sacnhanh giaphuhopTN hailongqd nhieunguoi~h 250 250 250 250 06 604 98 752 2379632 4900455 1402808 4327181 0 0 1 1 MƠ HÌNH Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = -156.71736 -144.70099 -144.62507 -144.62498 -144.62498 Probit regression Number of obs LR chi2(13) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -144.62498 QĐM Tuoi nghenghiep thuonghieu thunhap thietyeu banbe khac emai dichuyenxa sacnhanh giaphuhopTN hailongqd nhieunguoithich _cons Coef Std Err -.0169712 -.0175995 1496698 0572179 -.4899755 2105407 -.8687686 -.4567186 -.5101696 321843 -.1715962 4172583 3088215 1.48847 0099424 0442771 1118727 0586589 2258782 214921 4251379 4004149 1938104 3809057 234195 6533318 2260478 8652418 = = = = 250 24.18 0.0295 0.0772 z P>|z| [95% Conf Interval] -1.71 -0.40 1.34 0.98 -2.17 0.98 -2.04 -1.14 -2.63 0.84 -0.73 0.64 1.37 1.72 0.088 0.691 0.181 0.329 0.030 0.327 0.041 0.254 0.008 0.398 0.464 0.523 0.172 0.085 -.036458 0025155 -.1043811 069182 -.0695967 3689363 -.0577515 1721872 -.9326887 -.0472623 -.2106967 6317781 -1.702024 -.0355137 -1.241517 3280802 -.8900311 -.1303082 -.4247185 1.068404 -.6306101 2874176 -.8632485 1.697765 -.134224 7518671 -.2073727 3.184313 ... HÀNG QUYẾT ĐỊNH MUA XE ĐẠP ĐIỆN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 75 4.1 Định hướng quan điểm xác định yếu tố ảnh hưởng đến định mua xe đạp điện 75 4.1.1 Định hướng tìm nhân tố ảnh hưởng. .. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua người dân thành phố Thái Nguyên 65 3.4.1 Thống kê mô tả 65 3.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến định mua xe đạp điện 69 Chương MỘT SỐ ĐỊNH... Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua xe đạp điện người dân địa bàn thành phố Thái Nguyên Chương 4: Một số định hướng nhằm thúc đẩy khách hàng định mua xe đạp điện thành phố Thái Nguyên Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe đạp điện của người dân tại thành phố thái nguyên , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe đạp điện của người dân tại thành phố thái nguyên , Kết cấu của luận văn, Hình 1. 3: Mô hình phân cấp nhu cầu của Maslow (Philip Kotler 2003), Hình 1. 4: Các yếu tố quyết định giá trị dành cho khách hàng, Hình 1. 5: Mô hình đo lường giá trị cảm nhận khách hàng, Hình 1. 6: Mô hình nghiên cứu đề xuất, Các giả thuyết nghiên cứu:, xe đạp điện trong khu vực thành phố Thái Nguyên, Bảng 3. 17: Mô hình biến giả Probit, So sánh với các giả thuyết nghiên cứu đã nêu ở chương 2:, Ý kiến góp ý, phản hồi của Anh/Chị (nếu có):, Yếu tố quyết định mua

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm