Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bắc kạn

123 75 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––– HỒNG ĐÌNH NHUẬN QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ᄃ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒNG ĐÌNH NHUẬN QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tiến Long THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, tháng 02 năm 2019 Tác giả Hồng Đình Nhuận ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Tiến Long, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản - Luật Kinh tế, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng sách hội tỉnh Bắc Kạn, bạn bè đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thân nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Ngun, tháng 02 năm 2019 Tác giả Hồng Đình Nhuận MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn .3 Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG .5 1.1 Cơ sở luận quản rủi ro tín dụng 1.1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Quản rủi ro tín dụng ngân hàng 13 1.2.Cơ sở thực tiễn quản rủi ro tín dụng ngân hàng 32 1.2.1 Kinh nghiệm số chi nhánh ngân hàng thương mại nước 32 1.2.2 Bài học quản rủi ro tín dụng cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Bắc Kạn 40 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .42 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 42 2.2 Phương pháp thu thập thông tin 42 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 42 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 42 2.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 43 2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 44 2.4.1 Phương pháp thống kê mô tả .44 2.4.2 Phương pháp thống kê so sánh 44 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 44 2.5.1 Hệ thống tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh ngân hàng 44 2.5.2 Hệ thống tiêu đánh giá kết quản rủi ro tín dụng ngân hàng 45 Chương THỰC TRẠNG QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH BẮC KẠN 47 3.1 Khái quát Chi nhánh ngân hàng Chính sách hội Bắc Kạn 47 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 47 3.1.2 Chức nhiệm vụ Chi nhánh ngân hàng sách hội tỉnh Bắc Kạn 48 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh ngân hàng sách hội tỉnh Bắc Kạn 49 3.1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh ngân hàng sách hội tỉnh Bắc Kạn 54 3.2.Thực trạng quản rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội Bắc Kạn 59 3.2.1 Quy trình quản rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng sách hội tỉnh Bắc Kạn .59 3.2.2 Nội dụng quản rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng sách hội tỉnh Bắc Kạ 60 3.3.Các yếu tố ảnh hưởng quản rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội Bắc Kạn 74 3.3.1 Các yếu tố khách quan 74 3.3.2 Các yếu tố chủ quan 76 3.3.3.Đánh giá rủi ro tín dụng qua điều tra khách hàng 79 3.4 Đánh giá chung quản rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng Chính sách hội tỉnh Bắc Kạn 83 3.4.1 Những kết đạt 83 3.4.2 Hạn chế, nguyên nhân 84 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH BẮC KẠN 88 4.1.Định hướng, mục tiêu tăng cường quản rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội Bắc Kạn 88 4.1.1 Định hướng tăng cường quản rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội Bắc Kạn 88 4.1.2 Mục tiêu tăng cường quản rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội Bắc Kạn 89 4.2 Giải pháp tăng cường quản rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội Bắc Kạn 90 4.2.1 Giải pháp nhận biết xác định rủi ro tín dụng 90 4.2.2 Tiếp tục xây dựng áp dụng cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế quy định Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam 92 4.2.3 Giải pháp quản kiểm sốt rủi ro tín dụng 93 4.2.4 Giải pháp xử rủi ro tín dụng 95 4.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Chi nhánh 98 4.3 Kiến nghị bên liên quan .100 4.3.1 Đối với Chính phủ Bộ, Ngành 100 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 100 4.3.3 Đối với UBND tỉnh Bắc Kạn sở ban ngành 102 4.3.4 Đối với khách hàng 103 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 108 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KH NH : Khách hàng NHCSXH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng sách hội NHTM : Ngân hàng nông nghiệp QLRR : Ngân hàng thương mại QLRRTD : Quản rủi ro RRTD : Quản rủi ro tín dụng TCTD : Rủi ro tín dụng XHTD : Tổ chức tín dụng XLRR : Xếp hạng tín dụng : Xử rủi ro vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 22 Bảng 2.1: Thang đo Likert .43 Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn NHCSXH chi nhánh Bắc Kạn 55 giai đoạn 2015-2017 55 Bảng 3.2 : Tình hình sử dụng vốn NHCSXH chi nhánh Bắc Kạn 57 Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh NHCSXH 58 Bảng 3.4: Công tác nhận diện rủi ro chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn 60 Bảng 3.5: Kết khảo sát công tác nhận diện rủi ro chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn 61 Bảng 3.6: Thang điểm phân tích thơng tin khách hàng chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn 64 Bảng 3.7: Kết phân tích thơng tin khách hàng chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn .64 Bảng 3.8: Kết khảo sát công tác đo lường rủi ro tín dụng 65 chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn 65 Bảng 3.9: Tình hình nợ hạn chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn 69 Bảng 3.10: Tình hình nợ xấu chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn 70 Bảng 3.11: Kết khảo sát hoạt động quản giảm thiểu rủi ro .71 Bảng 3.12: Tình hình xử rủi ro tín dụng NHCSXH Bắc Kạn .72 Bảng 3.13: Kết khảo sát công tác xử rủi ro tín dụng 73 chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn 73 Bảng 3.14: Rủi ro tác động môi trường bên 79 Bảng 3.15: Đánh giá rủi ro tín dụng từ phía khách hàng .80 Bảng 3.16: Rủi ro cán tín dụng ngân hàng 81 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Tổ chức máy NHCSXH tỉnh Bắc Kạn 50 Hình 3.2: Thực trạng huy động vốn NHCSXH chi nhánh Bắc Kạn 56 giai đoạn 2015-2017 56 Hình 3.3: Thực trạng sử dụng vốn tín dụng NHCSXH 57 Hình 3.4: Quy trình quản rủi ro tín dụng chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn 59 Hình 3.5: Cơ cấu máy quản rủi ro chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn 67 Hình 3.6: Ngun nhân khơng trả nợ tín dụng khách hàng 80 Hình 3.7: Ngun nhân thẩm định rủi ro cán tín dụng 82 học, không công tác đào tạo mang tính hình thức Việc đánh giá giúp Chi nhánh đưa nội dung học, phương pháp, thời gian, đối tượng học để nâng cao hiệu quả, đạt mục đích cơng tác đào tạo - Ngoài ra, Chi nhánh cần tăng cường thời gian giao lưu cán làm cơng tác tín dụng với ngân hàng khác để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn thực cho vay Thông qua việc giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức Điều quan trọng, lẽ cơng tác cho vay kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng - Yêu cầu cán tín dụng phải tự tìm hiểu, nắm bắt thông tin khách hàng, thông tin kinh tế - hội, thị trường, giá cả…nhằm có kiến thức tổng hợp phục vụ cho công tác cho vay (nhất tìm hiểu tạp chí Thơng tin tín dụng, thực tế cán tín dụng đọc loại tài liệu nảy hữu ích cho cơng tác cho vay) Thơng tin phương tiện truyền thông đầu mối quan trọng để cán tín dụng sử dụng hoạt động cho vay Yêu cầu cán phải nâng cao tính xác tác nghiệp, kỹ thuật nghiệp vụ trách nhiệm cán hoạt động cho vay - Tăng cường lực điều hành hoạt động Ban lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh hay phòng giao dịch phải người có lực điều hành, quản nhân tốt có kiến thức tổng hợp nghiệp vụ ngân hàng Thơng qua đó, việc bố trí người, việc đảm bảo thực tốt, nhờ việc điều hành cơng tác tín dụng thực theo qui định pháp luật, NHNN Ngân hàng sách hội Việt Nam, đối phó với khó khăn hoạt động cho vay Người lãnh đạo cần có tư cách đạo đức tốt để đảm bảo hoạt động tín dụng hiệu quả, an tồn Do vậy, thân người lãnh đạo Chi nhánh, phòng giao dịch phải thường xuyên học tập,tự nâng cao trình độ chun mơn, tích luỹ kinh nghiệm quản nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng 100 4.3 Kiến nghị bên liên quan 4.3.1 Đối với Chính phủ Bộ, Ngành - Trong việc hoạch định sách, cần phải ổn định tình hình tài tiền tệ phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại, ngân hàng nhỏ, yếu tài tỷ lệ nợ xấu cao yêu cầu sáp nhập…Tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại - Chính phủ cần phải đẩy mạnh cải cách hình chính, nâng cao lực hiệu máy Nhà nước, từ giúp cho phối hợp hệ thống ngân hàng quan có liên quan nhịp nhàng hiệu hơn, điều làm hạn chế rủi ro tín dụng xảy - Trong hoạch định sách kinh tế dài hạn định hướng phát triển kinh tế cần phải đưa giải pháp, tiếp tục hồn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng Mặt khác, Nhà nước khơng ngừng tạo môi trường pháp lành mạnh nhằm khuyến khích sản xuất, tạo hành lang pháp vững vàng để thành phần kinh tế yên tâm đầu tư vốn - Trước ban hành thực chế, sách pháp luật cần phải lấy ý kiến thành phần nhằm đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả…phù hợp với điều kiện thực tế - Chính phủ cần yêu cầu Bộ, Ngành có liên quan phối hợp với cách chặt chẽ hiệu vấn đề như: Xử nợ xấu, quản đất đai, xử tài sản đảm bảo… 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Trong quản vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước cần đưa khung lãi suất hợp để ổn định phát triển kinh tế Mặt khác cần đưa chế 101 tài xử phạt để răn đe Ngân hàng thương mại có ý vượt rào lãi suất nhằm mục đích cạnh tranh khơng lành mạnh Tiếp tục hồn thiện chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng Đặc biệt thủ tục pháp việc Ngân hàng thương mại tự xử tài sản đảm bảo khách hàng khơng trả nợ vay Tiếp tục hồn thiện quy trình cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng xử rủi ro cách chặt chẽ hiệu nhằm mục hạn chế rủi ro Ngân hàng thương mại Tăng cường biện pháp quản tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng, đảm bảo mơi trường cạnh tranh lành mạnh Ngăn chặn hành vi hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng để tranh giành khách hàng Những sai sót, vi phạm quy chế phải xử nghiêm túc, kịp thời Đồng thời NHNN cần bổ sung chế, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực việc chấp hành chế, quy trình tín dụng, tổ chức tín dụng nước nước ngồi phải thực chế tín dụng chung NHNN ban hành Tăng cường hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng cụ thể, thơng tin tín dụng phải đầy đủ, cập nhật kịp thời xác…Mặt khác, NHNN cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị hệ thống tạo thuận lợi cho NHTM khai thác thông tin kịp thời, xác phục vụ cơng tác phòng ngừa rủi ro tín dụng Tăng cường tra hoạt động tín dụng Ngân hàng: Hiện cơng tác tra hoạt động tín dụng NHNN chưa thực thường xuyên thời gian tra ngắn thời gian tới NHNN nên thực tra thường xuyên thời gian đủ dài để kịp thời phát sai sót nhằm đạo, phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục triệt để Ngân hàng Nhà nước cần phải phối hợp với Bộ tài hồn thiện ban hành hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Xây dựng 102 hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm toán nội bộ, quản rủi ro, quản tài sản nợ tài sản có, quản vốn đầu tư… tổ chức tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Xây dựng cách thức phân tích tài tổ chức tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Ngân hàng Nhà nước cần phải phối hợp với Ban, Ngành xây dựng tiêu trung bình ngành để làm tiêu chuẩn cho kết phân tích đánh giá khách hàng đắn nhất, từ giảm thiểu rủi ro tín dụng 4.3.3 Đối với UBND tỉnh Bắc Kạn sở ban ngành - Cụ thể hóa định hướng phát triển tỉnh thành chương trình kế hoạch cụ thể tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng Chi nhánh ngân hàng sách hội tỉnh Bắc Kạn có định hướng đầu tư tốt góp phần hạn chế rủi ro - Tiếp tục triển khai kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, cụm cơng nghiệp trọng điểm tiến độ, có sách khuyến khích đầu tư hấp dẫn, sách thu thuế sử dụng đất thuê hợp lý, mở rộng đào tạo lực lượng lao động có tay nghề cao, nâng cấp sở hạ tầng, giao thông… nhằm thu hút nhà đầu tư nước đến đầu tư địa bàn tỉnh - Thành lập Công ty mua bán nợ, cho phép thành lập chi nhánh công ty mua bán nợ địa bàn, thực mua bán lại khoản nợ các ngân hàng khoản nợ doanh nghiệp Thông qua ngân hàng tăng khả luân chuyển vốn hiệu khoản nợ khó đòi, khoản nợ mà ngân hàng muốn chuyển hóa, chứng khốn hóa nhằm huy động nguồn vốn để đầu tư cho vay lĩnh vực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro kỳ hạn, nâng cao tính khoản khoản vay, giảm chi phí vốn 103 - Triển khai thực kịp thời thơng tư liên có liên quan đến hoạt động ngân hàng đạo sở ban ngành liên quan phối kết hợp chặt chẽ với ngân hàng địa bàn việc cho vay, thu hồi nợ, xử tài sản bảo đảm… 4.3.4 Đối với khách hàng - Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh; phát triển kinh doanhtheo hướng minh bạch hóa tình hình tài - Cung cấp báo cáo kết hoạt động kinh doanh chi nhánh cách xác, đảm bảo độ tin cậy, sát thực với tình hình hoạt động doanh nghiệp - Thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh, hoạt động để gửi báo cáo đến chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi để Chi nhánh giám sát nợ - Phối hợp chặt chẽ với cán bộ, nhân viên Chi nhánh để xử rủi ro phát sinh 104 KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh chế thị trường doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng phải chấp nhận rủi ro, song không ngành kinh doanh gặp nhiều rủi ro ngành ngân hàng Rủi ro tồn ý muốn người, thường gây hậu khó lường thực tế loại trừ rủi ro khỏi mơi trường kinh doanh mà phân tích, dự đốn, đo lường tìm nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa, hạn chế tác động rủi ro tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong điều kiện ngày nay, ngành ngân hàng cầu nối giúp nước ta chủ động, củng cố nâng cao vị trường quốc tế Đồng thời, hoạt động ngân hàng lĩnh vực kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng rủi ro gây nên bất định không mong đợi ngân hàng , gây nên đổ vỡ dẫn đến phá sản gây thiệt hại cho kinh tế Nhất bối cảnh vận động kinh tế Việt Nam cạnh tranh gây gắt lĩnh vực ngân hàng mà nhiều lĩnh vực khác rủi ro ngày gia tăng trở nên phức tạp Thông qua việc nghiên cứu luận thực tiễn quản rủi ro tín dụng Chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn Luận văn đạt số mục tiêu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa luận rủi ro tín dụng quản rủi ro tín dụng Luận văn sâu trình bày nội dung quản RRTD phương pháp quản RRTD ngân hàng Đồng thời, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Thứ hai, sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, kết hoạt động kinh doanh thực trạng cơng tác quản rủi ro tín dụng Chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn từ năm 2015 đến năm 2017 Luận văn phân tích làm kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn từ đó, làm sở để luận văn đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp 105 Thứ ba, qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng quản rủi ro tín dụng Chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn từ năm 2015 đến năm 2017, tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản rủi ro tín dụng chi nhánh Với giải pháp trình bày, hy vọng đóng góp phần khơng nhỏ việc phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo tiền đề cho tín dụng tăng trưởng cách ổn định, bền vững NHCSXH Việt Nam nói chung Chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn nói riêng 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình kinh doanh tín dụng Chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn năm 2015, 2016, 2017 Đào Minh Phúc, Giới thiệu số mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng - giải pháp giảm thiểu nợ xấu Hà Thị Thúy Vân (2007), “Quản nợ’ xấu hoạt động kinh doanh ngân hàng: Giải pháp giảm thiểu rủi ro”, Báo Tài Doanh nghiệp, (4), tr.18 - 19 Lê Thị Huyền Diệu (2010), Luận khoa học xác định mơ hình Quản rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Hà Nội Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2011), Tài doanh nghiệp, NXB đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Lương Thanh Hoa (2016), Tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tín rụng Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn - Chi nhánh Quảng Ninh, luận văn thạc sỹ kinh tế trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội Niên giám thống kê tỉnh Bắc Bắc Kạn năm 2015, 2016, 2017 Ngân hàng sách hội Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn, Báo cáo kết kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, ban hành quy định việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử RRTD hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 10 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNNngày 25/4/2007, việc sửa đổi bổ sung số điều quy định việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử RRTD hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo định 493/2005/QĐ-NHNN 107 11 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Công văn số 2506/NHNN-CSTT ngày 24/4/2012, việc giải pháp hoạt động tín dụng 12 Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng địa bàn giai đoạn 2015-2017 13 Nguyễn Đào Tố (2008), “Xây dựng mơ hình quản rủi ro tín dụng từ ứng dụng nguyên tắc Basel quản nợ xấu”, Tạp chí Ngân hàng, (5), tr.17-22 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2009), Nguyên tắc Basel quản nợ xấu 15 Nguyễn Thị Hoài Phương (2011), "Áp dụng nguyên tắc Basel quản nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí Ngân hàng, (10), tr 10 - 12 16 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2012), Quyết định số 780/QĐ- NHNN ngày 23/04/2012 Quy định phân loại nợ khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ 17 Nguyễn Thị Hoài Phương (2012), Quản nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 18 Phùng Mai Hương (2017), Quản hoạt động tín dụng Ngân hàng Hàng hải Việt Nam Chi nhánh tỉnh phía Bắc, luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh 19 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Luật Các tổ chức tín dụng 2010 20 Quốc hội nước Cộng hồ XHCN Việt Nam Luật ngân hàng Nhà nước 2010 21 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Luật doanh nghiệp 2005, 2014 22 Tô Ngọc Hưng (2012), Kinh nghiệm xử nợ xấu số quốc gia học cho Việt Nam, đăng ngày 13/11/2012, website vietstock.vn 23 Tuấn Lân, “Đề xuất 10 giải pháp xử nợ xấu”, trang Ebank, chuyên trang Tài ngân hàng báo VnExpress 24 Trần Thanh Tùng (2016), Nâng cao hiệu công tác quản nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 108 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN RỦI RO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI BẮC KẠN (Dành cho khách hàng) Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “ Quản rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội Bắc Kạn” Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người Phần I: Thơng tin chung khách hàng Họ tên: Công ty: SĐT: Phần II: Tình hình vay vốn khách hàng 1.Nguồn vốn vay: Ông (bà) vay vốn ngân hàng nào: BIDV Vietinbank Vietcombank Agribank MB NHCSXH 2.Lượng vốn vay: - Dư nợ đơn vị đến ngày: - Thời điểm vay: - Thời hạn vay: - Lãi suất vay: - Phương thức trả nợ: 109 Phần III Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến quản rủi ro tín dụng Ơng/bà chọn điểm số cách khoanh tròn vào số từ đến theo quy ước sau: Điểm Ý nghĩa Không tác động Rất Trung bình TT Tiêu chí I Tác động môi trường Ảnh hưởng từ bão lũ Ảnh hưởng từ dịch bệnh Ảnh hưởng tăng giá xăng, dầu Ảnh hưởng giá bán giảm Ảnh hưởng luật thay đổi không kịp thích ứng Khách hàng Do sử dụng vốn sai mục đích Do kinh doanh thua lỗ Do lực quản Do chưa thu hồi tiền hàng Thẩm định hồ sơ Thẩm định chi phí sản xuất chưa Chưa thẩm định dòng tiền Chưa thẩm định nợ phải trả Thẩm định khả toán thấp Khả kiểm soát quản Chưa đánh giá lực điều hành Từ phía cán ngân hàng Do hệ thống kiểm tra, kiểm soát yếu Kiểm sốt khoản vay chưa thường xun Do khơng thực quy trình, quy chế II III IV Nhiều Rất nhiều Điểm 110 Phần IV Ý kiến khác Ơng/Bà có ý kiến khác để hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng? Xin cảm ơn anh (chị)! 111 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN RỦI RO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI BẮC KẠN (Dành cho cán bộ, nhân viên NHCSXH Bắc Kạn) Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “ Quản rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách hội Bắc Kạn” Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thơng tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người Phần I: Thơng tin chung Họ tên: Chức vụ: Địa điểm làm việc: Phần II: Đánh giá công tác quản rủi ro tín dụng Ơng/bà chọn điểm số cách khoanh tròn vào số từ đến theo quy ước sau: Điểm Ý nghĩa Hoàn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Trung bình Đồng ý Rất đồng ý TT I Tiêu chí Nhận diện rủi ro Các dấu hiệu để nhận diện rủi ro tín dụng đầy đủ Thơng tin thu thập phục vụ cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng đầy đủ đáng tin cậy Điểm 112 Nhận dạng rủi ro từ dấu hiệu liên quan đến công ty thực tốt Nhân viên thực công việc nhận diện rủi ro tín dụng thể khả phân tích dự đốn xác II Đo lường rủi ro Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng sử dụng Chi nhánh phù hợp Mơ hình đo lường rủi ro tín dụng sử dụng Chi nhánh hợp Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng sử dụng Chi nhánh phù hợp với thực tế Chi nhánh III Hoạt động đo lường rủi ro tín dụng tính tốn cách xác Quản giảm thiểu rủi ro Sự quan tâm lãnh đạo Chi nhánh với công tác quản rủi ro tín dụng lớn Cơng tác lên kế hoạch cho hoạt động quản rủi ro tín dụng thực cách nghiêm túc Các kế hoạch hoạt động phận quy định cụ thể, ràng Kết công tác tổ chức quản rủi ro tín dụnglà phù hợp với diễn biến thực tế Chi nhánh qua năm Cơ cấu máy tổ chức quản rủi ro tín dụng hợp 113 IV Xử rủi ro Công tác xử rủi ro tín dụng thực cách hợp Chi nhánh quan tâm đến quỹ tài trợ cho rủi ro tín dụng Chi nhánh ln trọng đến phương án xử rủi ro tín dụng Đối với trường hợp cụ thể Chi nhánh lựa chọn phương thức xử rủi ro phù hợp, tránh thất Anh (chị) có ý kiến khác để hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng? Xin cảm ơn anh (chị)! ... quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn 5 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng. .. 3.2.2 Nội dụng quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng sách xã hội tỉnh Bắc Kạ 60 3.3.Các yếu tố ảnh hưởng quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn ... CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 88 4.1.Định hướng, mục tiêu tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bắc kạn , Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bắc kạn , Kết cấu của luận văn, *Đo lường rủi ro tín dụng, Bảng 1.1: Xếp hạng doanh nghiệp của Moody’s, *Quản lý và giảm thiểu rủi ro tín dụng, (ii) Các nhân tố chủ quan từ phía khách hàng nhận tín dụng, Bảng 2.1: Thang đo Likert, * Kết quả phân loại nợ theo nhóm, Hình 3.1: Tổ chức bộ máy NHCSXH tỉnh Bắc Kạn, Bảng 3.5: Kết quả khảo sát về công tác nhận diện rủi ro tại chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn, Bảng 3.12: Tình hình xử lý rủi ro tín dụng của NHCSXH Bắc Kạn, Hình 3.7: Nguyên nhân khi thẩm định rủi ro của cán bộ tín dụng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm