GT Ke toan HCSN 2018 Ngày 05-01-19

284 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 07:03

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ NAM ĐỊNH GIÁO TRÌNH MƠN HỌC: KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NGÀNH/NGHỀ: KẾ TỐN DOANH NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:… /QĐ-CĐKTCNNĐ, ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định) Nam Định, năm 2019 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Giáo trình “Kế tốn hành nghiệp” Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cơng nghệ Nam Định ban hành giáo trình đào tạo trình độ Cao đẳng Kế tốn doanh nghiệp nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Để đáp ứng yêu cầu đào tạo toàn diện, ngồi mơn học/mơ đun chun ngành Kế tốn Doanh nghiệp, để trang bị kiến thức, kỹ nghề nghiệp hạch toán kế toán đơn vị hành nghiệp chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Kế tốn Doanh nghiệp, Bộ mơn Kinh tế-Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định tiến hành biên soạn giáo trình mơn học Kế tốn Hành nghiệp Giáo trình biên soạn sở tham khảo giáo trình Kế tốn Kế tốn Hành nghiệp trường Cao đẳng nghề Nam Định 2009, Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài việc Hướng dẫn chế độ kế tốn hành chính, nghiệp,Thơng tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 Bộ trưởng Bộ Tài quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước số tài liệu khác có liên quan đến mơn học Trong q trình biên soạn, soạn giả cố gắng thể nội dung giáo trình để đảm bảo tính lý luận, tính khoa học tính thực tiễn phù hợp với nhận thức chung sinh viên trình độ Cao đẳng Kế tốn doanh nghiệp Tuy nhiên, khả thời gian có hạn, giáo trình khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp độc giả để giáo trình ngày hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Nam Định, ngày 18 tháng 01 năm 2019 Chủ biên: Thạc sỹ Nguyễn Sơn Ngọc Minh MỤC LỤC TRANG Lời giới thiệu Mục lục Chương 1: Những vấn đề chung kế tốn hành nghiệp Đối tượng, nhiệm vụ chức kế toán HCSN 1.1 Đơn vị HCSN 1.2 Đối tượng hạch toán đơn vị HCSN 1.3 Chức 1.4 Nhiệm vụ Tổ chức kế toán đơn vị HCSN 2.1 Nội dung cơng tác kế tốn đơn vị HCSN 2.2 Hệ thống tài khoản sử dụng 2.3 Lựa chọn hình thức kế tốn 2.4 Vận dụng báo cáo tài 2.5 Tổ chức kiểm tra 2.6 Tổ chức kiểm kê Mục lục ngân sách nhà nước 3.1 Khái niệm phân loại 3.2 Hướng dẫn sử dụng Thực hành Chương 2: Kế toán vốn tiền, đầu tư tài vật tư hàng hóa Kế tốn vốn tiền 1.1 Kế tốn tiền mặt (TK 111) 1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc (TK 112) Kế toán đầu tư tài chính, góp vốn đầu tư tài khác 2.1 Kế tốn đầu tư tài chính, góp vốn đầu tư tài khác 2.2 Kế tốn hinh thức sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết Kế toán vật tư hàng hoá 3.1 Kế toán ngun liệu, vật liệu (TK 152) 3.2 Kế tốn cơng cụ, dụng cụ (TK 153) 3.3 Kế tốn chi phí SXKD, dịch vụ dở dang(TK 154) 3.4 Kế toán sản phẩm (TK 155) 3.5 Kế tốn hàng hóa Thực hành Chương 3: Kế toán Tài sản cố định, xây dựng Kế toán tài sản cố định (TK 211, 213) 1.1 Quy định chung hạch toán 9 10 11 11 12 12 12 24 25 25 26 26 26 28 30 31 31 31 40 49 49 55 61 61 69 73 76 77 78 81 81 81 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Tài khoản sử dụng Phương pháp hạch tốn kế tốnTSCĐ hữu hình Phương pháp hạch tốn kế tốn TSCĐ vơ hình Kế tốn khấu hao hao mòn lũy kế TCSĐ (TK 214) Khái niệm Nguyên tắc phương pháp tính hao mòn khấu hao TSCĐ 2.3 Tài khoản sử dụng 2.4 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ chủ yếu Kế toán XDCB nâng cấp TSCĐ 3.1 Quy định chung hạch toán 3.2 Tài khoản sử dụng 3.3 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ chủ yếu Kế tốn chi phí trả trước 4.1 Ngun tắc kế toán 4.2 Tài khoản sử dụng 4.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu Thực hành Chương 4: Kế toán khoản toán Các quan hệ toán đơn vị HCSN Kế toán khoản nợ phải thu 2.1 Kế toán phải thu khách hàng(TK 131) 2.2 Kế toán thuế giá trị gia tăng khấu trừ (TK 133) 2.3 Kế toán phải thu nội bộ(TK 136) 2.4 Kế toán tạm chi (TK 137) 2.5 Kế toán phải thu khác 2.6 Kế toán tạm ứng Kế toán khoản nợ phải trả 3.1 Kế toán phải trả cho người bán (TK 331) 3.2 Kế toán khoản phải nộp theo lương (TK 332) 3.3 Kế toán khoản phải nộp nhà nước(TK 333) 3.4 Kế toán phải trả người lao động(TK 334) 3.5 Kế toán phải trả nội (TK 336) 3.6 Kế toán tạm thu (TK 337) 3.7 Kế toán phải trả khác (TK 338) 3.8 Kế toán quỹ đặc thù (TK 353) 3.9 Kế toán khoản nhận trước chưa ghi thu (TK 366) Thực hành Chương 5: Kế toán khoản doanh thu, chi phí xác định kết đơn vị HCSN 89 90 103 106 106 107 107 108 110 110 111 111 116 116 117 117 118 121 121 122 122 125 127 129 131 136 137 137 139 142 147 151 154 163 166 167 174 179 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 Kế toán khoản doanh thu Kế toán thu hoạt động ngân sách Nhà nước cấp Kế toán thu viện trợ, vay nợ nước ngồi Kế tốn thu phí khấu trừ, để lại Kế tốn doanh thu tài Kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Kê toán thu nhập khác Nguyên tắc kế toán Tài khoản sử dụng Phương pháp hạch toán kế toán số hoạt động kinh tế chủ yếu Kế tốn khoản chi phí 3.1 Khái niệm chi phí 3.2 Kế tốn chi phí hoạt động 3.3 Kế tốn chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngồi 3.4 Kế tốn chi phí hoạt động thu phí 3.5 Kế tốn chi phí tài 3.6 Kế tốn giá vốn hàng bán 3.7 Kế tốn chi phí quản lý hoạt động SXKD, dịch vụ 3.8 Kế toán chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phí Kế tốn chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 4.1 Kế tốn chi phí khác 4.2 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Kế toán xác định kết 5.1 Nguyên tắc ké toán 5.2 Tài khoản sử dụng 5.3 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Thực hành Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí đơn vị HCSN Các nguồn kinh phí đơn vị hành nghiệp Kế tốn nguồn vốn kinh doanh 2.1 Nguyên tắc kế toán 2.2 Tài khoản sử dụng 2.3 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Kế toán thặng dư (thâm hụt) lũy kế 3.1 Nguyên tắc kế toán 3.2 Tài khoản sử dụng 3.3 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế 179 180 184 187 189 192 195 195 196 196 197 197 198 202 204 207 210 211 213 214 214 215 217 217 217 218 220 221 221 221 221 222 222 222 222 223 224 chủ yếu Kế toán quỹ 4.1 Nguyên tắc kế toán 4.2 Tài khoản sử dụng 4.3 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Kế toán nguồn cải cách tiền lương 5.1 Nguyên tắc kế toán 5.2 Tài khoản sử dụng 5.3 Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Thực hành Chương 7: Báo cáo tốn báo cáo tài Báo cáo toán 1.1 Đối tượng lập báo cáo tốn 1.2 Mục đích củabáo cáo tốn 1.3 Nguyên tắc, yêu cầu lập trình bày báo cáo toán 1.4 Kỳ báo cáo 1.5 Trách nhiệm đơn vị việc lập, nộp báo cáo toán 1.6 Nội dung, thời hạn nộp báo cáo toán 1.7 Danh mục báo cáo toán Báo cáo tài 2.1 Đối tượng lập báo cáo tài 2.2 Mục đích củabáo cáo tài 2.3 Nguyên tắc, yêu cầu lập báo cáo tài 2.4 Kỳ lập báo cáo 2.5 Trách nhiệm đơn vị việc lập, nộp báo cáo tài 2.6 Nội dung, thời hạn nộp báo cáo tài 2.7 Cơng khai báo cáo tài 2.8 Danh mục báo cáo tài Tài liệu tham khảo Phụ lục 225 225 225 226 229 229 229 229 229 231 231 231 231 232 232 233 233 234 234 234 234 235 235 235 236 236 236 238 239 GIÁO TRÌNH MƠN HỌC Tên mơn học: Kế tốn hành nghiệp Mã mơn học: MH 30 Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trò mơn học: - Vị trí: Mơn kế tốn Hành nghiệp ba mơn thuộc hệ thống kế tốn quốc gia mơn học chun ngành, bố trí học vào học kỳ năm thứ - Tính chất: Là môn học cung cấp kiến thức, kỹ để thực việc thu thập, xử lý cung cấp thơng tin hoạt động kinh tế tài phát sinh đơn vị hành nghiệp - Ý nghĩa vai trò mơn học: Ngồi mơn học/mơ đun chun ngành Kế tốn doanh nghiệp, mơn học kế tốn hành nghiệp đáp ứng u cầu đào tạo toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ nghề nghiệp hạch toán kế toán đơn vị hành nghiệp- phận quan trọng hệ thống quan quản lý hành nhà nước Mục tiêu mơn học: - Về kiến thức: + Vận dụng kiến thức học kế tốn hành nghiệp việc thực thực nghiệp vụ kế toán đơn vị Hành nghiệp + Giải vấn đề chun mơn kế tốn tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị hành nghiệp; + Vận dụng kiến thức kế toán HCSN học vào ứng dụng phần mềm kế toán - Về kỹ năng: + Tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị HCSN + Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán ; + Sử dụng chứng từ kế toán ghi sổ kế toán chi tiết tổng hợp; + Lập báo cáo tài theo quy định + Sử dụng thành thạo phần mềm kế tốn vào thực tiễn cơng tác kế tốn + Kiểm tra đánh giá cơng tác kế tốn tài đơn vị HCSN - Về lực tự chủ trách nhiệm: + Có lực thực phần hành kế toán theo nội dung chun mơn đào tạo; có sáng kiến trình thực nhiệm vụ giao + Có khả tự định hướng, thích nghi với số mơi trường làm việc có liên quan; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ + Có khả đưa kết luận vấn đề chun mơn, nghiệp vụ thơng thường; + Có lực lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá cải tiến hoạt động chuyên môn quy mô nhỏ Nội dung mơn học: Nội dung giáo trình bao gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chung kế tốn hành nghiệp Chương 2: Kế toán vốn tiền, đầu tư vật tư hàng hoá Chương 3: Kế toán TSCĐ, XDCB Chương 4: Kế toán khoản toán Chương 5: Kế toán khoản doanh thu, chi phí xác định kết đơn vị HCSN Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí đơn vị HCSN Chương 7: Báo cáo tốn báo cáo tài CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Mã chương: MH 30-01 Giới thiệu: Nội dung chương đầu giáo trình trình bày nội dung tổng qt hạch tốn kế tốn hành nghiệp như: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng, tổ chức kế toán đơn vị HCSN Mục lục ngân sách nhà nước Mục tiêu: - Trình bày khái niệm, đối tượng nhiệm vụ, chức kế tốn HCSN - Trình bày phương pháp tổ chức kế toán đơn vị HCSN - Phân biệt Mục lục ngân sách - Sử dụng tài khoản kế tốn - Phân biệt hình thức ghi sổ kế toán - Sử dụng Mục lục ngân sách Nhà nước - Tuân thủ quy định theo luật kế toán ngân sách Nhà nước Nội dung chính: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 Đơn vị hành nghiệp 1.1.1 Khái niệm đơn vị hành nghiệp Đơn vị hành nghiệp đơn vị Nhà nước định thành lập nhằm thực nhiệm vụ chuyên môn định hay quản lý Nhà nước hoạt động Đơn vị hành nghiệp bao gồm: - Cơ quan nhà nước, đơn vị nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh tế ngân sách nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước cấp; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân Viện Kiểm sát nhân dân cấp; Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện; Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Đơn vị nghiệp ngân sách nhà nước đảm bảo phần tồn kinh phí; Tổ chức quản lý tài sản quốc gia; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, tổ chức khác ngân sách nhà nước hỗ trợ phần kinh phí hoạt động; 10 VIỆN TRỢ III Số dư kinh phí năm trước chuyển sang Dự tốn giao năm Tổng kinh phí nhận viện trợ năm (38=39+4(3) - Số ghi thu, ghi tạm ứng - Số ghi thu, ghi chi Kinh phí sử dụng năm (41= 36+38) Kinh phí đề nghị tốn Số dư kinh phí phép chuyển sang năm sau sử dụng toán (43=4142) 36 37 38 39 40 41 42 43 NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGỒI Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46) - Kinh phí ghi tạm ứng - Số dư dự toán Dự toán giao năm Tổng số sử dụng 44 45 46 47 48 270 năm (48= 44+47) Tổng kinh phí vay năm (49= 50+51) - Số ghi vay, ghi tạm ứng NSNN - Số ghi vay, ghi chi NSNN Kinh phí đơn vị sử dụng đề nghị tốn Kinh phí giảm năm (53=54+55+56) - Đã nộp NSNN - Còn phải nộp NSNN (55= 45+49-52- 5458) - Dự tốn bị hủy (56= 46+47-4959) Kinh phí phép chuyển sang năm sau sử dụng tốn (57= 58+59) - Kinh phí ghi tạm ứng - Số dư dự toán Số giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B NGUỒN PHÍ 271 ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63) - Kinh phí thường xuyên/tự chủ - Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ Dự tốn giao năm (64=65+66) - Kinh phí thường xuyên/tự chủ - Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ Số thu năm (67=68+69) - Kinh phí thường xuyên/tự chủ - Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ Tổng số kinh phí sử dụng năm (70=71+72) - Kinh phí 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 272 thường xun/tự chủ (71=62+68) - Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ (72=63+69) Số kinh phí sử dụng đề nghị tốn (73=74+75) - Kinh phí thường xun/tự chủ - Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ Số dư kinh phí phép chuyển sang năm sau sử dụng toán (76= 77+78) - Kinh phí thường xun/tự chủ (77=7174) - Kinh phí khơng thường xuyên/không tự chủ (78=72-75) 72 73 74 75 76 77 78 NGUỒN HOẠT C ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI Số dư kinh phí 79 chưa sử dụng năm trước 273 chuyển sang (79=80+81) - Kinh phí thường xuyên/tự chủ - Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ Dự tốn giao năm (82=83+84) - Kinh phí thường xun/tự chủ - Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ Số thu năm (85=86+87) - Kinh phí thường xun/tự chủ - Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ Tổng số kinh phí sử dụng năm (88=89+90) - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86) - Kinh phí khơng thường 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 274 xuyên/không tự chủ (90=81+87) Số kinh phí sử dụng đề nghị tốn (91=92+93) - Kinh phí thường xun/tự chủ - Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ Số dư kinh phí phép chuyển sang năm sau sử dụng tốn (94=95+96) - Kinh phí thường xun/tự chủ (95=89-92) - Kinh phí khơng thường xun/khơng tự chủ (96=90-93) 91 92 93 94 95 96 NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG Lập, ngày tháng năm (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Đối với đơn vị có hoạt động dịch vụ nghiệp công: - Trường hợp Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, kinh phí thực chương trình, dự án hình thức giao dự tốn để thực phải lập báo cáo toán theo mẫu - Trường hợp đơn vị nhận đặt hàng hình thức ký hợp đồng dịch vụ khơng tổng hợp số liệu báo cáo toán theo mẫu này, mà số liệu tổng 275 hợp vào doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ số liệu phản ánh báo cáo tài Mã chương …………….… Đơn vị báo cáo: …………… Mã ĐVQHNS: ……………… Mẫu số B02/BCQT (Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài chính) BÁO CÁO THỰC HIỆN XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TỐN, THANH TRA, TÀI CHÍNH Năm………… Đơn vị: Đồng Số xử lý Số kiến nghị Số phải xử lý Chỉ tiêu năm M ST (Chi tiết theo ã Kiể Kiể Kiể T mục lục Tổn Than Tổn Than Tổn Than số m m m NSNN) g số h tra g số h tra g số h tra toán toán toán 10=2 11= A B C -6 3-7 I Kiến nghị kiểm tốn, tra, quan I tài năm trước tồn chưa xử lý Các khoản thu phải nộp 01 NSNN Chi tiết: ………… Các khoản ghi thu, ghi 02 chi vào NSNN Chi tiết: … Số chi sai chế độ phải xuất 03 toán a Nộp trả 04 276 II ngân sách nhà nước: Trong đó: 05 XDCB - Chi hoạt 06 động b Cơ quan tài giảm 07 trừ cấp phát Trong đó: 08 XDCB - Chi hoạt 09 động Bổ sung toán 10 ngân sách năm Trong đó: 11 XDCB - Chi hoạt 12 động Kiến nghị kiểm toán, tra, quan quan tài năm Các khoản thu phải nộp 13 NSNN Chi tiết: … Các khoản ghi thu, ghi 14 chi vào NSNN Chi tiết: … Số chi sai chế độ phải xuất 15 toán a Nộp trả 16 ngân sách nhà 277 nước: Trong đó: XDCB - Chi hoạt động b Cơ quan tài giảm trừ cấp phát Trong đó: XDCB - Chi hoạt động Chuyển toán ngân sách năm sau Trong đó: XDCB - Chi hoạt động Các vấn đề khác liên III quan cần giải trình 17 18 19 20 21 22 23 24 NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG Lập, ngày tháng năm (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Mã chương …………….… Đơn vị báo cáo: …………… Mã ĐVQHNS: ……………… (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ biểu F01-01/BCQT (Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài chính) BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI Năm ………… Đơn vị: Đồng Loại Khoản Mục Tiểu Nội dung chi mục Tổng số 278 NGUỒN NSNN NGUỒN NGUỒN PHÍ HOẠT ĐƯỢC ĐỘNG KHẤU KHÁC TRỪ, ĐƯỢC ĐỂ LẠI ĐỂ LẠI A B C D E Vay NSNN Viện nợ trợ nước nước I Kinh phí thường xuyên/ tự chủ II Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ TỔNG CỘNG Lập, ngày tháng năm NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 279 Mã chương …………….… Đơn vị báo cáo: …………… Mã ĐVQHNS: ……………… Phụ biểu F01-02/BCQT (Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài chính) BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN Năm………… Tên dự án: mã số………… thuộc chương trình ……… khởi đầu ……kết thúc………………………………… Cơ quan thực dự án: …………………………………………………………………………………… Tổng số kinh phí duyệt tồn dự án …………………… số kinh phí duyệt kỳ ………………………………………………… I SỐ LIỆU TỔNG HỢP Đơn vị: Đồng Năm STT Chỉ tiêu Lũy kế từ khởi đầu Loại Mã số Tổng Tổng Loại số Tổng Khoản Khoản Tổng Khoản Khoản A B C số … … số … … NGUỒN NGÂN SÁCH I TRONG NƯỚC Số dư kinh phí năm trước 01 chuyển sang (01=02+03) - Kinh phí nhận 02 - Dự tốn dư Kho bạc 03 Dự toán giao năm 04 Tổng số sử dụng 05 năm (05= 01+ 04) Kinh phí thực 06 280 Loại số Loại Tổng Khoản Khoản Tổng Khoản số … … số … 10 11 12 13 … 14 nhận năm Kinh phí đề nghị tốn 07 Kinh phí giảm năm 08 (08= 09+10+11) - Đã nộp NSNN 09 - Còn phải nộp NSNN 10 (10=02+06-0709-13) - Dự toán bị hủy (11= 03+04-06-14) 11 Số dư kinh phí phép chuyển sang năm sau sử 12 dụng toán (12=13+14) II - Kinh phí nhận 13 - Dự tốn dư Kho bạc 14 NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ Số dư kinh phí năm trước 15 chuyển sang Dự toán giao năm 16 Tổng kinh phí 17 nhận viện trợ năm 281 (17=18+19) - Số ghi thu, 18 ghi tạm ứng - Số ghi thu, 19 ghi chi Kinh phí sử dụng 20 năm (20=15+17) Kinh phí đề nghị tốn 21 Số dư kinh phí phép chuyển sang năm sau sử 22 dụng toán (22 = 2021) NGUỒN VAY III NỢ NƯỚC NGỒI Số dư kinh phí năm trước 23 chuyển sang (23=24+25) - Kinh phí ghi tạm ứng 24 - Số dư dự toán 25 Dự toán giao năm 26 Tổng số sử dụng 27 năm (27=23+26) Tổng kinh phí vay 28 năm (28=29+30) 282 - Số ghi vay, ghi tạm ứng 29 NSNN - Số ghi vay, 30 ghi chi NSNN Kinh phí đơn vị sử dụng đề nghị toán năm 31 Kinh phí giảm năm 32 (32=33+34+35) - Đã nộp NSNN 33 - Còn phải nộp NSNN 34 (34=24+28-3133-37) - Dự tốn bị hủy 35 (35=25+26- 2838) Kinh phí phép chuyển sang năm sau 36 sử dụng tốn (36= 37+38) - Kinh phí ghi tạm ứng 37 - Số dư dự toán 38 Số giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN 39 II CHI TIẾT CHI THEO MỤC LỤC NSNN Loại Khoản Mục Tiểu Nội mục dung Tổng Năm NS 283 Viện Lũy kế từ khởi đầu Vay Tổng NS Viện Vay nợ chi A B C D E số nước trợ nợ nước số nước trợ nước III THUYẾT MINH Mục tiêu, nội dung theo tiến độ quy định: Khối lượng thực hiện: Thuyết minh khác Lập, ngày tháng năm NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 284 ... Phải thu khách hàng Đơn vị nghiệp Mọi đơn vị 133 Thuế GTGT khấu trừ Mọi đơn vị 16 1331 1332 Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT khấu trừ TSCĐ 136 Phải thu nội Mọi đơn vị 137 Tạm chi... đồn 3324 Bảo hiểm thất nghiệp 333 Các khoản phải nộp nhà nước 3331 Thuế GTGT phải nộp 33311 Thuế GTGT đầu 33312 Thuế GTGT hàng nhập 3332 Phí, lệ phí 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3335 Thuế... tượng, nhiệm vụ chức kế toán HCSN 1.1 Đơn vị HCSN 1.2 Đối tượng hạch toán đơn vị HCSN 1.3 Chức 1.4 Nhiệm vụ Tổ chức kế toán đơn vị HCSN 2.1 Nội dung cơng tác kế tốn đơn vị HCSN 2.2 Hệ thống tài khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: GT Ke toan HCSN 2018 Ngày 05-01-19, GT Ke toan HCSN 2018 Ngày 05-01-19