Các giải pháp hoàn thiện quản lý giá thành của khu vực nhà nước ở việt nam

77 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 06:34

-1- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Quản giá thành xây dựng nội dung quan trọng quản đầu t xây dựng Mỗi giai đoạn phát triển kinh tế lại đặt yêu cầu quản phù hợp với nó, quản giá th ành xây dựng từ khu vực Nhà nước nội dung phức tạp, khó khăn nhất, đồng thời l yếu tố có tác động mạnh nhạy cảm thực tế đời sống x ã hội Từ Đảng Nhà nước ta thực công đổi v đưa kinh tế Việt Nam vận hành theo chế thị trường có quản Nh nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa trách nhiệm lợi ích bên tham gia thị trường trở nên rõ rệt Đảng Nhà nước tích cực đổi ban hành chế quản đầu tư xây dựng (ĐT & XD) có quy định quản giá, giá thành xây dựng cho việc quản chúng b ước quản theo chế thị trường, phù hợp với quy luật cung cầu V ì thời gian qua c chế sách quản giá thành xây dựng đạt kết khả quan phù hợp với điều kiện đất n ước phù hợp với xu thời đại Bên cạnh kết đạt đ ược, thời gian qua công tác quản giá thành xây dựng từ khu vực Nhà nước nhiều vấn đề hạn chế, vấn đề định giá thành xây dựng quản giá thành xây dựng nhiều bất cập, lúng túng, giá thành xây dựng lập hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật nói chung chưa đạt so với yêu cầu công tác quản lý; giá xây dựng đấu thầu xây dựng cơng trình vấn đề cộm, so với tr ình độ nước khu vực giới Trong bối cảnh Đảng Nhà nước thực sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, thực cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa nhằm xây dựng n ước ta trở thành nước cơng nghiệp có sở vật chất kỹ thuật đại Do đầu t xây dựng ngày phát triển số lượng cơng trình xây dựng ngày tăng Vấn đề quản giá thành xây dựng trở nên quan trọng Làm để quản tốt, quản theo pháp luật v làm -2- để nâng cao chất lượng quản giá thành xây dựng nguồn vốn đầu t từ khu vực nhà nước tống số vốn đầu t toàn xã hội dành cho đầu tư xây dựng ngày tăng chiếm tỷ trọng lớn? Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “Các giải pháp hòan thiện quản giá thành khu vực Nhà nước Việt Nam” phần giải vấn đề đặt đề tài mang tính cấp thiết quản đầu tư xây dựng từ khu vực Nhà nước Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở luận quản giá nói chung v giá thành xây dựng từ khu vực Nhà nước nói riêng điều kiện chế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Tổng quan thực trạng quản giá th ành xây dựng thời gian qua, phân tích ưu nhược điểm cơng tác quản giá th ành - Trên sở kết phân tích đề xuất giải pháp đổi quản giá xây dựng điều kiện chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu quản giá thành xây dựng cơng trình (XDCT) từ khu vực Nhà nước - Phạm vi nghiên cứu Luận văn đánh giá thực trạng công tác định giá quản giá thành xây dựng từ khu vực Nhà nước phạm vi nước từ năm 1998 đến Đề xuất giải pháp quản giá thành xây dựng từ khu vực Nhà nước định hướng đến năm 2015 Phương pháp nghiên c ứu Các phương pháp nghiên c ứu vận dụng để thực Luận văn là: - Phương pháp luận vật biện chứng - Phương pháp luận vật lịch sử - Phương pháp thống kê, phân tích, đánh giá - Phương pháp tiếp cận hệ thống -3- Nội dung kết cấu luận văn Luận văn trình bày gồm phần: phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận kiến nghị Phần nội dung gồm ch ương:  Chương 1: luận chung dự án đầu tư, giá thành quản giá thành xây dựng điều kiện kinh tế thị tr ường  Chương 2: Thực trạng giá thành xây dựng quản giá thành xây dựng Việt Nam  Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện quản giá thành xây dựng Việt Nam -4- CHƯƠNG LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, GIÁ THÀNHQUẢN GIÁ THÀNH XÂY DỰNG TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Khái lược đầu tư dự án đầu tư xây dựng: - Đầu tư: hoạt động sử dụng tiền vốn, t ài nguyên thời gian dự án nhằm thu lợi nhuận lợi ích kinh tế x ã hội - Hoạt động đầu tư: hoạt động bỏ vốn nhằm thu lợi t ương lai Khơng phân biệt hình thức thực hiện, nguồn gốc vốn hoạt động có đặc trưng nêu coi hoạt động đầu tư - Quản đầu tư xây dựng: quản Nhà nước trình đầu tư xây dựng từ bước xác định dự án đầu tư để thực đầu tư trình đưa dự án vào khai thác, sử dụng đạt mục tiêu định - Dự án đầu tư: tập hợp đề xuất việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo đối t ượng định nhằm đạt đ ược tăng trưởng số lượng, cải tiến nâng cao chất l ượng sản phẩm hay dịch vụ khoảng thời gian xác định - Vốn Nhà nước: vốn thuộc sở hữu toàn dân có nguồn gốc tồn dân Nhà nước thống quản theo pháp luật Bao gồm: vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp nh nước vốn khác Nhà nước quản - Khu vực Nhà nước: khu vực mà máy quản Nhà nước thực nhiệm vụ quyền hạn giao để quản vốn Nhà nước đầu tư xây dựng vào lĩnh vực Nhà nước lập Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thơng qua - Người có thẩm quyền định đầu t ư: tổ chức quan Nhà nước Chính phủ giao quyền ủy quyền định đầu t - Chủ đầu tư: cá nhân tổ chức có tư cách pháp nhân giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu t theo qui định pháp luật -5- - Vốn đầu tư toán: tồn chi phí hợp pháp thực trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng Chi phí hợp pháp chi phí theo hợp đồng ký kết, đảm bảo chế độ quản chi phí đầu tư xây dựng Nhà nước kiểm tốn có yêu cầu Người có thẩm quyền định đầu tư - Đấu thầu: trình lựa chọn nhà thầu, đáp ứng yêu cầu Bên mời thầu sở cạnh tranh nh thầu - Gói thầu: phần cơng việc dự án đầu t chia theo tính chất trình tự thực dự án; có quy mơ hợp v đảm bảo tính đồng dự án; để tổ chức lựa chọn nhà thầu "Gói thầu" l tồn dự án - Tư vấn đầu tư xây dựng: hoạt động đáp ứng yêu cầu kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cho bên mời thầu, việc xem xét định kiểm tra trình đầu tư thực đầu tư 1.2 Hiệu dự án đầu tư xây dựng: - Hiệu dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) toàn mục tiêu đề dự án, đặc trưng tiêu định tính (thể loại hiệu đạt được) tiêu định lượng (thể quan hệ chi phí bỏ dự án kết đạt theo mục tiêu dự án) - Đánh giá hiệu dự án tất phương diện: tài chính, kinh tế, xã hội dự án - Trình tự chung để thực phân tích đánh giá hiệu dự án gồm: xác định tham số cần thiết cho việc tính tốn ti đánh giá hiệu theo u cầu phương pháp luận; tính tốn tiêu theo phương pháp thích h ợp; phân tích, đánh giá hiệu theo tiêu đo hiệu - Các tiêu kinh tế - tài xã hội DAĐT phân thành hai nhóm: tiêu hiệu kinh tế - tài tiêu hiệu kinh tế - xã hội - Đánh giá hiệu cần phân tích rủi ro nhằm đánh giá điều kiện khả thi tính chắn dự án Nội dung ch ung bước sau: xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tính khả thi dự án; Tính tốn ti đánh giá rủi ro; Phân tích rủi ro -6- 1.3 Các loại chi phí đầu tư xây dựng: 1.3.1 Chi phí xây dựng: Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình, chi phí phá tháo d vật kiến trúc cũ, chi phí san lấp mặt xây dựng, chi phí xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi công, nh tạm trường để điều hành thi cơng 1.3.2 Chi phí thiết bị: Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị cơng nghệ, chi phí đ tạo chuyển giao cơng nghệ (nếu có), chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế loại phí liên quan khác 1.3.3 Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Khoản mục chi phí bao gồm: chi phí đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, trồng đất chi phí khác, chi phí th ực tái định cư, chi phí tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí sử dụng đất tron g thời gian xây dựng (nếu có), chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) 1.3.4 Chi phí quản dự án: Bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản dự án từ lập dự án đến đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào khai thác sử dụng 1.3.5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: Bao gồm: chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng, t vấn thẩm tra chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác 1.3.6 Chi phí khác: Bao gồm: vốn lưu động thời gian sản xuất thử v sản xuất không ổn định dự án đầu t xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, l ãi vay thời gian xây dựng chi phí cần thiết khác 1.3.7 Chi phí dự phòng: Bao gồm: chi phí dự phòng cho khối lượng cơng việc phát sinh v chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá thời gian xây dựng công tr ình -7- 1.3.8 Các chi phí khơng thường xun: 1.3.8.1 Chi phí sản lượng: Trong chi phí sản lượng có dạng chi phí sau:  Chi phí cố định: chi phí mà xí nghiệp thiết phải tiêu tốn không sản xuất Ví dụ nhà xưởng, tiền th đất  Chi phí biến đổi: loại chi phí tăng lên với mức tăng sản lượng  Tổng chi phí: bao gồm chi phí cố định chi phí biến đổi  Chi phí biên:là luợng chi phí gia tăng để s ản xuất thêm đơn vị sản phẩm 1.3.8.2 Chi phí thời cơ: Chi phí thời cơ: giá trị kinh tế thật t ài nguyên dùng để sản xuất loại hàng hố Giá trị biểu thị lợi ích thu đ ược ta đem tài nguyên để sản xuất loại hàng hóa khác Ví dụ thay sản xuất xe lại làm máy công cụ chẳng hạn Trong ước tính chi phí thời cơ, cần phải phân loại tài nguyên: tài nguyên có th ể thay tài ngun khơng thể thay Có thể phân thành nhóm giá thời cơ: Giá thời có thị trường: giá thị trường thị trường canh tranh giá thời khơng có thị trường: giá tính tốn cho loại tài ngun thứ Chi phí thời việc sử dụng vốn: việc sử dụng vốn đ ược xem giá thời đem vốn dùng dự án khác nhau, người ta thường dùng giá thời để so sánh 1.3.8.3 Chi phí chìm: Chi phí chìm (sunk cost) nh ững chi phí khơng thu lại đ ược định sai lầm q khứ Loại chi phí nầy khơng đ ược đưa vào tính tốn dự án 1.4 Xác định dự tốn xây dựng cơng trình: Cơ sở để lập dự tốn cơng trình: -8- - Khối lượng xây lắp tính theo khối l ượng kỹ thuật vào thông số tiêu chuẩn kết cấu hồ sơ thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực công tr ình - Đơn giá xây dựng cơng trình - Định mức tỉ lệ cần thiết để thực khối l ượng cơng việc - Dự tốn cơng trình xác định theo công thứ c sau : GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP 1.4.1 Xác định chi phí xây dựng: - Chi phí xây dựng GXD cấu thành từ hai thành phần bản: GXD = GXDCPT + GXDLT Trong đó: * GXDCPT: Chi phí xây dựng dự tốn cơng trình chính, cơng trình phụ trợ, cơng trình tạm phục vụ thi cơng cơng tr ình, hạng mục cơng trình xác định theo cơng thức : G XD  n   i XD G XD  T GTGT  Trong đó: + Gi: Chi phí xây dựng trước thuế phận, phần việc, cơng tác thứ i cơng trình, hạng mục cơng trình (i=1- n) + TXD: Mức thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác xây dựng * GXDLT: Chi phí xây dựng nhà tạm để điều hành thi công xác định theo công thức: n i G XDLT   G XD x tỷ lệ quy định x i 1 1  T XD GTGT  Đối với cơng trình phụ trợ, cơng trình tạm phục vụ thi cơng cơng trình đơn giản, thơng dụng dự tốn chi phí xây dựng đ ược xác định suất chi phí xây dựng suất vốn đầu t xây dựng cơng trình định mức tỷ lệ -9- 1.4.2 Xác định chi phí thiết bị: * Chi phí thiết bị xác định theo công thức sau: GTB = GMS + GĐT + GLĐ Trong đó:` + GMS: chi phí mua sắm thiết bị cơng nghệ + GĐT: chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ + GLĐ: chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm, hiệu chỉnh * Chi phí mua sắm thiết bị cơng nghệ tính theo cơng thức sau: G STB  Trong đó: n  i 1  Q i M i  T i GTGT  TB  + Qi: trọng lượng (tấn) số lượng (cái) thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i=1 - n) + Mi: giá tính cho thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i=1- n), xác định theo công thức: M = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T Trong đó: - Gg: giá thiết bị nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo nơi cung ứng thiết bị Việt Nam) hay giá tính đến cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu) đ ã gồm chi phí thiết kế giám sát chế tạo - Cvc: chi phí vận chuyển thiết bị (nhóm thiết bị) từ n mua hay từ cảng Việt Nam đến cơng tr ình - Clk: chi phí lưu kho, lưu b ãi, lưu Container thiết bị (nhóm thiết bị) cảng Việt Nam thiết bị nhập - Cbq: chi phí bảo quản, bảo dưỡng thiết bị (nhóm thiết bị) trường - T: thuế phí bảo hiểm thiết bị (nhóm thiết bị) - TiGTGT.TB: mức thuế suất thuế GTGT quy định loại t hiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i=1- n) -10- Đối với thiết bị ch ưa xác định giá tạm tính theo báo giá nhà cung cấp, nhà sản xuất giá thiết bị t ương tự thị trường thời điểm tính tốn của cơng tr ình có thiết bị tương tự thực Đối với loại thiết bị công nghệ phi ti chuẩn cần sản xuất, gia cơng th ì chi phí cho loại thiết bị xác định sở khối lượng thiết bị cần sản xuất, gia công giá sản xuất gia công (hoặc đ ơn vị tính) phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị ti chuẩn khoản chi phí có liên quan nói vào hợp đồng sản xuất gia công đ ã ký kết vào báo giá gia công sản phẩm nhà sản xuất chủ đầu t lựa chọn Trường hợp loại thiết bị lựa chọn thơng qua đấu thầu th ì chi phí thiết bị giá trúng thầu gồm chi phí theo nội dung có nh nói khảo chi phí khác (nếu có) 1.4.3 Xác định chi phí khác: * Chi phí quản dự án: tính theo cơng thức sau: GQLDA = T x (GXDtt + GTBtt) Trong : + T: định mức tỷ lệ (%) chi phí quản dự án + GXDtt: chi phí xây dựng trước thuế + GTBtt: chi phí thiết bị trước thuế * Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV) tính theo cơng thức sau: GTV = Ci x (1 + TiGTGT TV) + Dj x (1 + TjGTGT.TV) Trong đó: + Ci: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ + Dj: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính lập dự tốn + TiGTGT.TV: mức thuế suất thuế GTGT the o quy định hành khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ -63- - Tương tự chi phí chung địa phương cần xây dựng danh mục, lựa chọn phương pháp tính phù hợp với tình hình thực tế nước, khu vực theo thời kỳ - Trị số định mức chi phí chung phải ph ù hợp với qui mơ, tính chất loại cơng trình, cơng tác xây dựng Ban hành định mức chi phí chung cho loại cơng tác nhóm công tác xây dựng để l àm lập đơn giá tổng hợp xây dựng - Nghiên cứu xác định tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính tr ước phù hợp với loại công tác nhóm cơng tác xây dựng đ ơn giá tổng hợp XDCB 3.3.1.6.Tính xác tóan theo thực tế chi phí xây dựng nh tạm: Thực tế nay, cơng tr ình xây dựng ước tính tỷ lệ cho việc xây dựng nhà tạm phục vụ cho q trình thi cơng cơng trình 2% giá trị xây dựng cơng trình Vấn đề khơng phù hợp với lọai hình xây dựng tình hình đặc thù địa bàn xây dựng địa phương, việc ước tính khơng phản ánh xác giá thành xây dựng Do đó, kiến nghị Nhà nước ban hành quy định yêu cầu chủ đầu tư phải toán thực tế chi phí xây dựng nhà tạm theo thiết kế dự toán mà nhà thầu đề nghị theo thực tế, việc tính tỷ lệ 2% nh tạm tính đấu thầu 3.3.2 Nâng cao chất lượng khâu lập dự toán xây dựng tổ chức tư vấn: 3.3.2.1.Nâng cao chất lượng lập dự toán xây dựng: Những hạn chế tồn ch ưa giải đơn vị Tư vấn tính chưa tiên lượng dự tốn cơng trình (thiếu, thừa khối lượng tính từ thiết kế, có khối lượng cho cơng tác gia công, sản xuất kết c ấu lại thiếu khối lượng khâu lắp dựng, tính trùng lặp khối lượng xây lắp, ) Để giải điều tổ chức tư vấn phải nâng cao chất l ượng cơng tác đo bóc tiên lượng cơng tác xây dựng, áp dụng ch ương trình chuẩn thống để tính tốn dự tốn tổ chức t vấn Việc bước hội nhập với khu vực v -64- giới lĩnh vực tiên lượng dự toán quản giá thành xây dựng cần nghiên cứu xem xét định hướng lẫn phương pháp bước cụ thể 3.3.2.2 Nâng cao lực họat động tổ chức tư vấn xây dựng Khi triển khai dự án đầu tư xây dựng, công tác nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu ứng dụng tổ chức t vấn xây dựng xa rời thực tế, dẫn đến chất lượng đồ án thiết kế thấp, kết cấu ch ưa hợp lý, thiết kế biện pháp thi công không tiết kiệm; nghiên cứu cơng trình lớn gặp lúng túng, sơ xuất thiết kế, bóc tách dự tốn, khối lượng sai dẫn đến phải làm làm lại, nghĩa phải trình duyệt lại dự án dẫn đến chậm tiến độ cơng tr ình, có làm hội đầu tư, lỗi phổ biến xuất phát từ yếu tổ chức t vấn xây dựng lựa chọn nhà tư vấn tổ chức tư vấn quản dự án Trước tình hình đó, Nhà nước phải bước chuyên nghiệp hóa tổ chức quản dự án (các ban quản dự án) chuyển thành tổ chức tư vấn quản dự án, nhằm đảm bảo việc quản dự án phải ng ười có đủ lực chun mơn đảm nhận Qui định thống nội dung t vấn xây dựng, kèm theo tiêu chuẩn điều kiện hoạt động tư vấn xây dựng cho tổ chức, cá nhân, chủ tr ì, chủ nhiệm dự án Phân loại theo cấp bậc tổ chức, cá nhân t vấn phù hợp với cấp cơng trình Về chế quản định mức chi phí t vấn cần đổi theo hướng: định mức để quản giới hạn tối đa chi phí thực công tác tư vấn, trường hợp cụ thể, giá tư vấn yếu tố “Cung” – “Cầu” thị trường điều tiết Làm nâng cao hiệu tổ chức tư vấn xây dựng? Tổ chức tư vấn thiết kế cơng trình xây dựng loại hình dịch vụ đặc biệt Phải có tiêu chuẩn khắt khe chế quản cấp giấy phép hành nghề tư vấn thiết kế Bởi nhiều tổ chức tư vấn thiết kế yếu chuy ên mơn, chí khơng đủ khả chuyên môn cấp phép hoạt động Cần rà sốt lại tình -65- trạng cấp phép dịch vụ tư vấn, không nên để loại dịch vụ mọc lên nhiều, dẫn đến việc khơng thể kiểm sốt Điều này, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cơng trình, mà làm lãng phí, thất nhiều tiền Nhà nước Do đó, dứt khốt dự án, phải có đấu thầu t vấn Vì rằng, đánh giá, nên đưa tiêu chuẩn lực, kinh nghiệm v giải pháp kỹ thuật lên hàng đầu, giá thiết kế thứ hai tỷ trọng giá thiết kế nhỏ, tương đương với sai số tổng dự toán Đ ơn vị tư vấn đưa giải pháp, kết cấu, biện pháp thi cơng có tổng dự toán nhỏ m đảm bảo chất lượng nhiệm vụ cơng trình, dám chịu trách nhiệm chất l ượng đồ án lựa chọn Đồng thời, không đánh giá thiết kế phí theo giá trị xây lắp cơng trình, việc làm cho giá thành cơng trình t ăng lên cách khơng cần thiết, gây lãng phí, đơn giản giá trị xây lắp cao giá trị thiết kế phí tăng theo B ên cạnh đó, vấn đề lương tâm đạo đức nghề nghiệp bị chi phối nhiều yếu tố: c chế sách, chế đãi ngộ không hợp Để tăng thu nhập, người thiết kế phải chạy theo số l ượng mà không tìm tòi sáng tạo người thiết kế cấy khối lượng để thông đồng với đ ơn vị thi công rút tiền Chính vậy, tư vấn phải nâng cao trình độ kiến thức nghề nghiệp Hơn hết, nhà tư vấn phải học hỏi suốt đời, học sách vở, học qua thông tin, qua kinh nghiệm thực tiễn, học tới mức đạt trình độ định Các công ty t vấn phải lập thực chương trình đào tạo nội chun mơn, nghiệp vụ xây dựng lực lượng chuyên gia tư vấn tinh nhuệ Đứng tr ước phát triển kinh tế đất nước, yêu cầu quy mơ, chất lượng cơng trình ngày cao, đòi hỏi trách nhiệm tư vấn ngày lớn 3.4 Hoàn thiện phương thức đấu thầu: 3.4.1 Xác định giá gói thầu hợp lý: Trong giai đọan đấu thầu chọn nhà thầu thi cơng xây dựng cơng tr ình, chủ đầu tư cần nghiên cứu đề qui định cụ thể h ơn về giá vật liệu xây dựng theo giá thị trường phương pháp lập giá gói thầu theo định mức dự tốn, ca máy, nhân công,… nh ững định mức chi phí theo tỷ lệ theo đặc th ù -66- địa phương, giúp cho nhà thầu phát huy mạnh riêng trình xác định giá dự thầu Trong thực tế giá dự thầu đ ược tính tốn khơng phải tr ên sở đơn giá nội mà thường dựa đơn giá quan có th ẩm quyền nhà nước ban hành định mức chi phí tính theo tỷ lệ đ ược qui định việc lập dự tốn hạng mục cơng tr ình hay TDT cơng trình làm cho giá d ự thầu khơng phản ánh chi phí thực tế xây dựng nhà thầu 3.4.2 Giá dự thầu nhà thầu không thấp nhiều so với giá thành hợp gói thầu Giá thành hợp chi phí nhà thầu đủ để bù đắp chi phí biến đổi (chi phí vật liệu,chi phí nhân cơng, chi phí sử dụng máy thi cơng v chi phí chung) Giá thành giá thành cá biệt, chi phí mà nhà thầu để hòan thành gói thầu khơng phải giá thành bình quân xã h ội Luật đấu thầu ban hành quy định giá trúng thầu nh thầu khơng vượt q giá gói thầu Chủ đầu tư xác định cấp định đầu tư phê duyệt Tuy nhiên số nhà thầu tham gia đấu thầu đ ã cạnh tranh để trúng thầu với giá thấp h ơn nhiều so với giá gói thầu duyệt Do tổ chức thi cơng “bớt xén” vật tư dẫn đến cơng trình hòan thành chất lượng làm ảnh hưởng uy tín ngành xây dựng độ an tòan cho người sử dụng Để ngăn chặn nhà thầu bỏ thầu với giá thấp h ơn giá thành cần thực biện pháp xây dựng định mức nội ri êng nhà thầu theo trình độ quản sản xuất kinh doanh, thực nghi êm chỉnh chế độ bảo lãnh đấu thầu bảo lãnh thực hợp đồng làm cho nhà thầu phải suy nghĩ kỹ định báo giá dự thầu; nhà thầu phải tăng cường hạch toán giá thành để có sở bỏ giá dự thầu khơng thấp giá thành 3.5 Hòan thiện chế, sách, phân cấp quản giá thành xây dựng Nâng cao hiệu Luật cách cụ thể, chi tiết hệ thống Luật, giảm bớt văn luật, tạo thơng thống, đ ơn giản điều hành -67- quản đồng thời xác định rõ định hướng quan điểm quản giá thành xây dựng chế thị trường theo định hướng XHCN Hồn thiện chế, sách Nhà nước lĩnh vực quản chi phí xây dựng, xây dựng hệ thống định mức đồng bộ, sở định mức ban hành, giá thị trường định theo quan hệ “Cung” – “Cầu” Phân công, phân cấp rõ công tác quản giá thành xây dựng, phần Nhà nước cần quản lý, phần giao cho đơn vị cấp thực 3.6 Thống quản giá th ành xây dựng vào đầu mối để tránh tình trạng trùng chéo Cần thống quản giá thành xây dựng vào đầu mối để tránh tình trạng trùng chéo TMĐT quan K ế hoạch đầu tư ban hành, TDT quan Bộ Xây dựng, toán Kho bạc Nhà nước cấp phát tóan vốn đầu tư quan tài quản Các quan quản chức Nh nước đầu tư, xây dựng tài cần phối hợp nghiên cứu để ban hành đồng pháp nh suất vốn đầu tư, giá chuẩn, định mức, đơn giá dự tốn phục vụ qui trình xác định giá thành sản phẩm xây dựng (TMĐT, TDT, dự t oán hạng mục CTXD) nh văn hướng dẫn phương pháp lập giá thành sản phẩm xây dựng cơng trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách theo giai đoạn tr ình ĐT&XD 3.7 Tăng tính chủ động cho chủ đầu tư xác định giá thành xây dựng hợp lý: Các quan có thẩm quyền q trình xem xét, thẩm định định phê duyệt thường cắt giảm dự tóan điều chỉnh, TMĐT cách hình thức theo ý chủ quan khơng có sở khoa học nhiều thời gian chờ có kết để tiếp tục thi cơng Do để tăng tính chủ động cho chủ đầu t ư, Nhà nước cần tạo điều kiện sau: - Thứ nhất, chủ đầu tư chủ động xác định tổng mức đầu t Như vậy, từ lúc lập dự án, chủ đầu tư chủ động câu chuyện chi phí, tránh tình -68- trạng điều chỉnh thường xuyên tổng mức đầu tư, lộ trình điều chỉnh phức tạp nhiều thời gian, làm giảm tính hiệu quả, kéo dài thời gian xây dựng - Thứ hai, chủ thể bao gồm: chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức tư vấn phép điều chỉnh, xác định chi phí vật liệu xây dựng, yếu tố nhân cơng v chi phí máy móc theo chế thị trường, phù hợp với nơi xây dựng cơng trình Trước đây, giá vật liệu xây liên sở tài quy định, giá vật liệu tăng lên giảm xuống phải chờ đợi h àng loạt văn điều chỉnh, toán phải chờ văn phê duyệt, nhiều thời gian - Thứ ba, chủ thể chủ động lập điều chỉnh dự tốn dự án sử dụng vốn ngân sách Nh nước - Thức tư, Nhà nước phải cập nhật số giá th ường xuyên theo giá thị trường Trên sở đó, chủ đầu tư tham khảo tự định số giá Việc áp dụng định mức ban h ành số giá cứng trước giúp cho việc điều chỉnh định mức phù hợp với thực tế, làm cho trình toán nhanh 3.8 Các giải pháp hỗ trợ khác: 3.8.1 Đào tạo cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với chuẩn mực ngành xây dựng: Ngành xây dựng cần nghiên cứu thành lập trường đạo tạo công nhân xây dựng khắp tỉnh thành nước đào tạo lồng ghép công nhân xây dựng từ trường công nhân kỹ thuật thành lập Cơ quan Thanh tra Xây d ựng ln kiểm tra kiểm sốt vấn đề tổ chức thi cơng cơng trường an tồn tránh cố xảy ảnh h ưởng đến tính mạng thời gian báo chí đăng tin Nhà nước cần có chế hoạt động cho Thanh tra chuy ên ngành xây dựng để tra kiểm tra trách nhiệm quy định cho nh thầu nhằm bảo vệ quyền lợi cho công nhân xây dựng tránh việc họ phải bỏ nghề vào làm công nhân khu công nghiệp -69- 3.8.2 Thu thập xử thông tin số giá xây dựng để tích lũy làm liệu việc hoàn thiện hệ thống định mức đ ơn giá xây dựng Đây nguồn số liệu quan trọng việc hoàn thiện hệ thống định mức đơn giá xây dựng Thay Bộ Xây dựng ban hành định mức, tiêu chuẩn làm sở để tất nhà thầu tư vấn lập dự án dự tốn xây dựng việc ước tính giá thành để tổ chức thi công giao cho Công ty tư vấn Trung tâm định giá danh tiếng đảm nhận, từ việc thu thập v xử thông tin số giá xây dựng để tích lũy làm sở ban hành cho vùng, địa phương áp dụng Từ đó, nước hình thành hệ thống ngân hàng liệu giá thành xây dựng mà áp dụng định mức chung cho n ước 3.8.3 Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến xây dựng Xây dựng phát triển khoa học công nghệ coi động lực tiến trình phát triển, hội nhập đất nước Khoa học công nghệ có vai trò định lợi cạnh tranh tốc độ phát triển kinh tế nói chung, lĩnh vực xây dựng c nói riêng Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu, nắm bắt công nghệ cao c ùng thành tựu khoa học công nghệ để giúp cho tổ chức tư vấn hoạt động có hiệu cơng tác quản giá thành xây dựng, góp phần tạo cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng chế thị trường 3.8.4 Tăng cường hợp tác quốc tế việc nghi ên cứu, đào tạo kiến thức quản đầu tư xây dựng quản giá thành xây dựng công trình Để làm điều này, phải cụ thể hoạt động nh tổ chức Hội thảo khoa học, tổ chức khóa đ tạo ngắn dài hạn kiến thức định giá thành xây dựng quản giá thành xây dựng nước với giảng dạy chuyên gia nước ngoài, cử cán đào tạo chuyên ngành nước ngoài, 3.8.5 Đánh giá hiệu đầu tư xây dựng phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường Nhà nước cần có chế quản chi phí đầu tư xây dựng để khắc phục bốn bất cập việc hài hoà hiệu đầu tư yêu cầu khách quan -70- kinh tế thị trường Hay nói cách khác Nhà nước thừa nhận cơng tr ình xây dựng dân dụng hay giao thông chịu tác động quy luật thị tr ường loại hàng hố bình thường khác Theo đó, tổng mức đầu t ư, dự tốn xây dựng cơng trình phải tính đúng, tính đủ, yếu tố tr ượt giá xác định khoa học, phù hợp với độ dài thời gian xây dựng cơng trình (Tổng mức đầu tư chi phí tối đa mà chủ đầu tư phép sử dụng để đầu t xây dựng cơng trình) Như vậy, khác với cách xây dựng tổng mức đầu t ư, dự toán trước đây, Nhà nước có chế cho phép chủ đầu tư đưa yếu tố dự phòng trượt giá theo độ dài thời gian xây dựng số giá xây dựng hàng năm phù hợp với loại cơng trình Liên quan đến định mức xây dựng, theo quy định mới, Bộ Xây dựng ban hành phương pháp lập định mức công bố định mức xây dựng chung Các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh xây dựng công bố định mức xây dựng cơng t rình, cơng việc đặc thù ngành, địa phương Đối với việc xây dựng định mức ch ưa có điều chỉnh loại định mức ch ưa phù hợp, Nhà nước cần có chế giao quyền chủ động cho chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn Cách làm này, mặt xã hội hố cơng tác xây dựng định mức, mặt khác ph ù hợp với việc phát triển nhanh chóng cơng nghệ xây dựng, tính đa dạng xây dựng cơng tr ình khắc phục tính cứng nhắc, phức tạp việc điều chỉnh loại định mức tr ước Giải vần đề phần khắc phục tình trạng cơng trình xây dựng hồn thành xong khối lượng thi cơng chậm tốn Do cần quy định cụ thể hồ s toán hợp lệ để chủ đầu tư phải toán giá trị khối lượng công việc thực cho nhà thầu Đối với cơng trình sử dụng vốn ngân sách Nh nước có quy định thời gian kể từ nhận đủ hồ sơ đề nghị toán hợp lệ, chủ đầu t phải hoàn thành thủ tục chuyển đề nghị tới quan cấp phát, cho vay vốn Trong năm kết thúc xây dựng năm đưa cơng trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải tốn cho nhà thầu giá trị cơng việc hoàn thành, trừ khoản tiền giữ lại để bảo h ành cơng trình theo quy định -71- 3.8.6 Đổi quan điểm Nhà nước sản phẩm xây dựng thực chất giá thị trường thực theo đơn đặt hàng Thị trường xây dựng thị trường sản xuất theo đặt hàng mua sản phẩm có sẵn Nếu mua sản phẩm có sẵn, ta tính tốn giá thành lập tức, xây dựng đặt hàng Khi đặt hàng khơng gọi định ước giá Còn định giá cơng việc xong hai bên tốn cụ thể Giữa ước giá định giá có chênh lệnh, biến đổi, chuyện bình thường thị trường Với đơn đặt hàng đặc biệt này, không nhà sản xuất có đủ tiền làm xong toán, mà phải toán theo giai đoạn Đã tốn theo giai đoạn bên A đừng nên chi ly sợ rằng, toán mức, bên A toán mức điều chỉnh giai đoạn sau, bên A toán kịp thời, công việc thuận lợi, trôi chảy Trong xây dựng phải có cạnh tranh nh ưng cạnh tranh phải bình đẳng Thị trường xây dựng thị trường bên A (đóng vai trò chủ chốt) Muốn có bình đẳng A- B, tồ án kinh tế phải vào Hiện nay, án kinh tế xử vấn đề vi phạm h ợp đồng kinh tế xây dựng 3.8.7 Quản giá thành xây dựng phù hợp với giá thị trường theo đặc thù kinh tế địa phương Nhằm quản chi phí đầu tư xây dựng cơng trình địa bàn địa phương, cấp định đầu tư giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ tr ì, phối hợp với sở, ban, đ ơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đơn vị hoạt động xây dựng tr ên địa bàn địa phương triển khai thực số nhiệm vụ Theo đó, quản tổng mức đầu t xây dựng cơng trình phải xác định giai đoạn lập dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật v phải phù hợp với nội dung dự án thiết kế sở; báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu t phải phù hợp với thiết kế vẽ thi công Đối với công tr ình sử dụng ngân sách Nhà -72- nước, tổng mức đầu tư phải Sở chuyên ngành thẩm định với thiết kế sở Trường hợp cơng trình lập báo cáo kinh tế kỹ t huật tổng mức đầu tư phải Chủ đầu tư tổ chức thẩm định trước trình cấp có thẩm quyền định đầu tư phê duyệt Về quản giá thành xây dựng cơng trình, định mức giá xây dựng cơng trình địa bàn địa phương tính tốn sở định mức Bộ Xây dựng cơng bố, q tr ình sử dụng có định mức ch ưa phù hợp với điều kiện thực tế thi công công tác xây dựng ch ưa có hệ thống định mức cơng bố Chủ đầu tư phải tổ chức lập thuê tư vấn có đủ điều kiện lực xây dựng định mức định mức điều chỉnh cho ph ù hợp với điều kiện thi công thực tế để áp dụng tính chi phí xây dựng cơng tr ình Đối với giá vật liệu xây dựng địa bàn địa phương giao Sở Tài Xây dựng cơng bố, loại vật liệu khơng có công bố, giá công bố ch ưa phù hợp với cơng trình Chủ đầu tư báo giá nh sản xuất, nhà cung cấp thơng tin tài giá c ả khác cộng với cước vận chuyển vật liệu đến chân cơng trình để tính giá vật liệu xây dựng cho cơng tr ình cụ thể Về giá nhân công xây dựng, theo mức tiền l ương tối thiểu khoản phụ cấp theo quy định Nhà nước Bên cạnh đó, giao Sở Xây dựng soạn thảo giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công theo hướng dẫn Bộ Xây dựng tr ình UBND tỉnh, thành phố cơng bố để áp dụng tính giá xây dựng cơng tr ình xây dựng địa bàn địa phương Lưu ý, q trình sử dụng có cơng việc xây dựng thiếu đ ơn giá đơn giá chưa phù hợp Chủ đầu tư tính chất, điều kiện đặc th ù cơng trình phương pháp lập đơn giá xây dựng Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25.7.2007 Bộ Xây dựng để lập đ ơn giá xây dựng cho phù hợp Chủ đầu tư phải phương pháp xác định số giá xây dựng, xu h ướng biến động giá đặc thù cơng trình để định số giá xây dựng cho ph ù hợp Chỉ số giá xây dựng phải quan sở chuyên ngành kiểm tra trình thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình, mà điều chưa thực hiện, -73- 3.8.8 Điều chỉnh giá trình biến động giá ảnh h ưởng đến quản giá thành xây dựng Cục Quản giá: thực nhiệm vụ quản nhà nước giá, kiến nghị Cục phải tập trung nghiên cứu nhiều việc xây dựng văn quy phạm pháp luật quản trọng tâm văn hướng dẫn thực pháp lệnh giá Hiện Cục cần khẩn trương xây dựng trình Bộ, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nghị định, thơng tư về: Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều pháp lệnh giá, Nghị định Chính phủ quản giá vật liệu xây dựng Nghiên cứu trình Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng giải pháp sách giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục nh nước đánh giá mặt hàng quan trọng cần bình ổn giá Cụ thể: Phối hợp với đơn vị có liên quan báo cáo Bộ Tài trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng,… giải pháp xử tài cho phù hợp với tình hình nước giới mặt hàng thép xây dựng biến động giá thép phôi nhập tăng cao, ảnh h ưởng đến thị trường thép nước, Cục phối hợp với đ ơn vị có liên quan đề xuất báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng giải pháp bình ổn giá thị trường thép nhiều loại hàng hóa khác giá than, giá ện,… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá thành sản phẩm xây dựng Cơ quan quản giá cần phải triển khai thực đề án điều tra v khảo sát chi phí sản xuất, giá thành, giá bán số sản phẩm để đánh giá sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam Thực tốt việc điều h ành giá gắn với việc thực dự toán ngân sách nhà nư ớc bảo đảm sử dụng có hiệu nguồn vốn chi từ ngân sách Đồng thời Cục cần khẩn trương đề nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác quản giá thời gian tới nh ư: nghiên cứu tham mưu cho Bộ điều hành tốt mặt giá năm 200 9; tập trung xây dựng văn để h ướng dẫn triển khai thực có hiệu pháp lệnh giá; thực biện p háp kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá; thực tốt việc điều h ành giá gắn với việc thực dự toán ngân sách nhà nước bảo đảm có hiệu nguồn vốn chi từ ngân -74- sách; củng cố nâng cao chất l ượng hệ thống thông tin v thị trường giá nói chung làm tiền đề nâng cao lực quản giá th ành sản phẩm xây dựng nói ri êng 3.8.9 Giải pháp thực hóa Nghị định 99/2007/NĐ-CP Chính phủ để quản có hiệu giá th ành xây dựng Cấp định đầu tư phải nhìn nhận khó khăn bối cảnh quản chi phí đầu tư xây dựng theo kinh tế thị trường quan hệ cung cầu định điều coi “cởi mở” NĐ99 chưa quan tham gia thực giám sát công tác quản chi phí đầu tư xây dựng chia sẻ Do đó, Nhà nước cần có quan điểm chung với thống cao cách nhìn xuyên suốt, “cởi mở” tr ình thực khơng bị ách tắc, chí bị chặn đứng tra kiểm tốn lại cơng tác nghiệm thu tốn dự án hòan thành Điều thể rõ việc lập thẩm định đơn giá tạo nên giá trị gói thầu làm đấu thầu xây dựng cơng trình Chấn chỉnh Chủ đầu tư việc giao quyền phân cấp triệt để theo tinh thần NĐ 99 để tránh việc diễn biến theo hướng khó kiểm sốt đ ơn vị giao vốn làm chủ đầu tư tiến hành theo quan điểm riêng Trong trường hợp này, mục tiêu lớn đề quản chi phí đầu tư xây dựng không thực đ ược Sau cơng trình hồn thành bước vào giai đoạn hồn cơng, việc xác định sai, có thất vốn đầu t hay khơng khó Cần đưa khuyến cáo nhân tố đạo đức Chủ đầu t để quan kiểm tốn, tra có quan điểm vừa tr ùng với chủ đầu tư địa bàn cơng trình Vì vậy, việc khiếu kiện đ ơn vị thực dự án, khả cuối khơng xuất tốn khoản chi ti hạng mục khơng xảy -75- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoàn thiện chế quản giá thành xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế thị tr ường Việt Nam đòi hỏi cấp thiết tiến trình hội nhập với thơng lệ quốc tế v khu vực, đồng thời sở quan trọng điều tiết hoạt động thị tr ường xây dựng, nhằm nâng cao chất lượng quản giá thành xây dựng hiệu đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước Xuất phát từ mục tiêu luận văn đạt kết sau: 1- Khái quát lại số vấn đề luận chung giá thành xây dựng, đặc điểm riêng giá thành xây dựng (mang đặc trưng đơn chiếc, lặp lặp lại nhiều lần có thứ bậc tính tổ hợp từ phận kết cấu chủ yếu) tr ên sở nghiên cứu đặc điểm kinh tế - kỹ thuật sản phẩm xây dựng, đặc điểm giá h àng hố nói chung, tiền đề giúp nhà chuyên môn, nhà qu ản nghiên cứu hoàn thiện chế quản gía thành xây dựng Việt nam 2- Nghiên cứu ảnh hưởng quy luật kinh tế (quy luật giá trị, quy luật lưu thông tiền tệ, quy luật cung cầu v giá cả, quy luật cạnh tranh) giá thành xây dựng, góp phần làm rõ thêm mặt luận thời gian lao động tất yếu tiêu hao tạo nên giá trị sản phẩm xây dựng 3- Thông qua phân tích quan ểm cơng tác quản giá nói chung giá thành xây dựng nói riêng phương diện luận thực tiễn xây dựng, phát triển kinh tế thị trường khẳng định vai trò Nhà nước cơng tác quản giá thành xây dựng điều kiện kinh tế thị tr ường Việt Nam 4- Trình bày số kinh nghiệm quản giá thành xây dựng số nước giời 5- Trình bày tổng quan thực trạng sản phẩm xây dựng v giá thành xây dựng, công tác quản giá thành xây dựng Việt Nam thơng qua việc phân tích, đánh giá số liệu tập hợp từ thực tế Tr ên sở rút tồn nguyên nhân tồn Những phân tích tr ên đóng góp mang tính thực tiễn khoa học cho việc nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản giá thành xây dựng -76- 6- Xuất phát từ tình hình thực tiễn công tác quản giá thành xây dựng kết hợp với luận khoa học công tác quản giá nói chung v quản giá xây dựng nói riêng, kiến nghị số giải pháp nhằm nâng cao chất l ượng công tác quản giá xây dựng, từ giai đoạn lập dự án đến tổ chức đấu thầu xây dựng Nâng cao chất lượng quản giá thành xây dựng vấn đề xúc xã hội quan tâm, giai đoạn việc chống thất thoát xây dựng nhiệm vụ hàng đầu mà Đảng Nhà nước đề ra, vấn đề trở nên nóng bỏng Đồng thời việc nâng cao hiệu quả, chất lượng quản giá nói chung v giá thành xây dựng nói riêng, phù hợp với chế kinh tế thị trường Việt Nam vấn đề phức tạp khơng khó khăn, đòi hỏi có nỗ lực đóng góp c quan liên quan Để thực tốt giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản giá thành xây dựng trình bày trên, kiến nghị số vấn đề cần hoàn thiện, bổ sung sau:  Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống định mức dự toán xây dựng c bản, làm xác định đơn giá, dự tốn xây dựng cơng trình phù hợp với giai đoạn quản giá thành xây dựng (chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, xây dựng)  Xây dựng hệ thống liệu thông tin đầy đủ, kịp thời thống làm lập quản giá thành xây dựng  Hồn thiện chế, sách quản giá thành xây dựng điều kiện kinh tế thị trường với mục tiêu: + Nhà nước có chức điều ho giám sát hoạt động xây dựng sở quyền chủ động tự chịu trách nhiệm Bộ, Ngành, địa phương + Các tổ chức tư vấn xã hội tổ chức ngành nghề hoạt động độc lập, thực dịch vụ tư vấn đầu tư cho quan quản lý, chủ đầu tư suốt trình xây dựng Kết nghiên cứu Luận văn đóng góp có ý nghĩa luận thực tiễn công tác quản giá thành xây dựng nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản giá thành xây dựng nâng cao hiệu đầu tư xây dựng -77- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT Đ ƯỢC KHI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Nhằm nâng cao chất lượng quản giá thành xây dựng hiệu đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước Xuất phát từ mục tiêu luận văn đạt kết sau: 1- Khái quát lại số vấn đề luận chung giá th ành xây dựng, đặc điểm riêng giá thành xây dựng sở nghiên cứu đặc điểm kinh tế - kỹ thuật sản phẩm xây dựng, đặc điểm giá h àng hố nói chung, tiền đề giúp nhà chuyên môn, nhà quản nghiên cứu hoàn thiện chế quản gía thành xây dựng Việt nam 2- Thơng qua phân tích quan ểm cơng tác quản giá nói chung giá thành xây dựng nói riêng phương diện luận thực tiễn xây dựng, phát triển kinh tế thị trường khẳng định vai trò Nhà nước công tác quản giá thành xây dựng điều kiện kinh tế thị tr ường Việt Nam 3- Trình bày số kinh nghiệm quản giá th ành xây dựng số nước giới rút học kinh nghiệm cho Việt Nam 4- Trình bày tổng quan thực trạng sản phẩm xây dựng v giá thành xây dựng, công tác quản giá th ành xây dựng Việt Nam thông qua việc phân tích, đánh giá s liệu tập hợp từ thực tế Tr ên sở rút tồn nguyên nhân tồn Những phân tích tr ên đóng góp mang tính thực tiễn khoa học cho việc nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản giá thành xây dựng 5- Xuất phát từ tình hình thực tiễn cơng tác quản giá thành xây dựng kết hợp với luận khoa học cơng tác quản giá nói chung v quản giá xây dựng nói riêng, kiến nghị số giải pháp nhằm nâng cao chất l ượng công tác quản giá xây dựng, từ giai đoạn lập dự án đến tổ chức đấu thầu xây dựng ... dựng khu vực nhà nước: 1.6.1 Phân biệt quản lý giá thành xây dựng khu vực Nhà nước khu vực không thuộc Nhà nước quản lý: Việc xác định quản lý giá thành xây dựng cơng trình XDCB khu vực nhà nước. .. Nhà nước quản lý - Khu vực Nhà nước: khu vực mà máy quản lý Nhà nước thực nhiệm vụ quyền hạn giao để quản lý vốn Nhà nước đầu tư xây dựng vào lĩnh vực Nhà nước lập Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam. .. pháp hòan thiện quản lý giá thành khu vực Nhà nước Việt Nam phần giải vấn đề đặt đề tài mang tính cấp thiết quản lý đầu tư xây dựng từ khu vực Nhà nước Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp hoàn thiện quản lý giá thành của khu vực nhà nước ở việt nam , Các giải pháp hoàn thiện quản lý giá thành của khu vực nhà nước ở việt nam