Lựa chọn cơ cấu vốn tối ưu cho nhóm các công ty ngành xây dựng và bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

92 107 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 06:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LỰA CHỌN CẤU VỐN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội, tháng năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, hỗ trợ từ người hướng dẫn khoa học - PGS,TS Bùi Ngọc Sơn trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Các số liệu luận văn nguồn gốc cụ thể, rõ ràng Các nội dung nghiên cứu kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học MỤC LỤC 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Sơ lược tình hình nghiên cứu nước 3.Đối tượng nghiên cứu 4.Mục đích phạm vi nghiên cứu 5.Nhiệm vụ nghiên cứu 6.Phương pháp nghiên cứu 7.Cấu trúc luận văn CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY .10 1.KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP .11 1.1.Khái niệm phân loại nguồn vốn 11 1.1.1.Khái niệm 11 1.1.2.Phân loại nguồn vốn: 11 1.2.Quyết định nguồn vốn doanh nghiệp 15 1.3.Chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp 16 2.KHÁI NIỆM CẤU VỐN CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CẤU VỐN 18 2.1.Khái niệm cấu vốn: 18 2.2.Một số chỉ tiêu phản ánh cấu vốn 18 2.3.Mối quan hệ chỉ tiêu phản ánh cấu vốn 20 3.MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP 22 3.1.Lý thuyết M&M 22 3.2.Lý thuyết đánh đổi (Trade-off theory) 23 3.3.Lý thuyết chi phí đại diện (Theory of agency costs) 24 3.4.Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymetric information theory) 26 4.CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CẤU VỐN TỐI ƯU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN 27 4.1.Khái niệm vai trò cấu vối tối ưu 27 4.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn cấu vốn doanh nghiệp 28 4.3.Nguyên tắc hoạch định cấu vốn tối ưu 30 5.ỨNG DỤNG KINH TẾ LƯỢNG TRONG VIỆC LỰA CHỌN CẤU VỐN .33 Quy trình phân tích kinh tế lượng 34 Phân tích tương quan thống kê mơ tả 34 Phương pháp ước lượng 35 6.KINH NGHIỆM LỰA CHỌN CẤU VỐN TỐI ƯU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA TRUNG QUỐC BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO CÁC CÔNG TY VIỆT NAM 35 6.1.Kinh nghiệm Trung Quốc 35 6.2.Bài học kinh nghiệm rút cho công ty Việt Nam 37 1.TỔNG QUAN NGÀNH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM .38 1.1.Sự phát triển ngành xây dựng bất động sản năm qua 38 1.2.Đặc thù ngành XD BĐS Việt Nam 40 2.KHÁI QT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG & BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN TTCK VN 42 2.1.Số lượng công ty ngành quy mô vốn hóa thị trường 42 2.2.Quy mô hoạt động (xét tiêu chí Doanh thu Tổng tài sản) 42 2.3.Kết hoạt động kinh doanh 43 2.4.Tốc độ tăng trưởng (tài sản doanh thu) 45 3.THỰC TRANG CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XD & BĐS NIÊM YẾT TRÊN TTCK VN .46 3.1.Tỷ số tổng nợ tổng tài sản 46 46 3.2.Tỷ số nợ ngắn hạn tổng nguồn vốn 47 3.3.Tỷ số nợ dài hạn tổng nguồn vốn 48 3.4.Tỷ số toán lãi vay (Times-Interest-Earned) 49 3.5.Tỷ số toán nợ ngắn hạn (Liquidity Ratio) 51 3.6.Tình hình huy động vốn công ty ngành XD BĐS 52 4.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN TTCK VN 54 4.1.Về mặt ưu điểm 54 4.2.Các vấn đề tồn 55 4.3.Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 56 4.3.1.Nguyên nhân bên doanh nghiệp 56 4.3.2.Nguyên nhân bên doanh nghiệp 57 1.MỤC TIÊU LỰA CHỌN CẤU VỐN 59 2.ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP 64 3.NHÓM CÁC GIẢI PHÁP ĐỊNH TÍNH 64 4.NHÓM CÁC GIẢI PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 73 4.1.Cơ sở đề xuất .73 4.2.Ứng dụng mơ hình hồi quy tuyến tính bội để đề xuất cấu vốn tối ưu cho công ty ngành XD BĐS 75 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt A BĐS CSH D DA E HNX HOSE LDA LNST LR LTDTC ROA ROE SDA STDTC TDE TDTC TIE TNDN TTCK VN WACC XD Tiếng Anh Assest Debt Debt to Assests Equity Hanoi Stock Exchange Hochiminh Stock Exchange Long-Term Debt to Assests Liquid ratio Long-Term Debt to Total Capital Return on Assests Return on Equity Short-Term Debt to Assests Short-Term Debt to Total Capital Total Debt-to-Equity Total Debt-to-Total Capital Times-Interest-Earned Weighted Average Cost of Capital Tiếng Việt Tài sản Bất động sản Chủ sở hữu Nợ Tổng nợ tổng tài sản Vốn Chủ sở hữu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch chứng khoán Tp Ho Chi Minh Nợ dài hạn tổng tài sản Lợi nhuận sau thuế Tỷ số toán nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Tổng nguồn vốn Tỷ suất sinh lời tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Nợ ngắn hạn tổng tài sản Nợ ngắn hạn Tổng nguồn vốn Tổng Nợ Vốn Chủ sở hữu Tổng Nợ Tổng nguồn vốn Tỷ số toán lãi vay Thu nhập doanh nghiệp Thị trường chứng khoán Việt Nam Chi phí sử dụng vốn bình qn Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ HÌNH • Bảng 1.1 : So sánh nợ vốn chủ sở hữu • Đồ thị 1.2: Lý thuyết đánh đổi • Đồ thị 1.3: cấu tài sản nguồn tài trợ • Bảng 1.4: Tỷ lệ nợ trung bình công ty đầu tư bất động sản Trung Quốc • Bảng 1.5: Tỷ lệ nợ trung bình doanh nghiệp nước G7 • Bảng 2.1: Tỷ số Nợ Tổng nguồn vốn số ngành • Đồ thị 2.2: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành xây dựng nói chung Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010 • Hình 2.3: Giá trị vốn FDI vào lĩnh vực BĐS giai đoạn 2004 -2011 • Đồ thị 2.4: Phân loại công ty theo Doanh thu Tổng tài sản • Đồ thị 2.5: Phân loại công ty theo tỷ suất sinh lời tổng tài sản • Đồ thị 2.6: Phân loại cơng ty theo tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu • Đồ thị 2.7: Phân loại công ty theo tốc độ tăng trưởng • Bảng 3.1: Thống kê mơ tả tỷ số tổng nợ cơng ty • Bảng 3.2: Thống kê mô tả tỷ số nợ ngắn hạn cơng ty • Bảng 3.3: Thống kê mơ tả tỷ số nợ dài hạn công ty • Bảng 3.4: Thống kê mô tả tỷ số tốn lãi vay cơng ty • Bảng 3.5: Thống kê mơ tả tỷ số tốn nợ ngắn hạn • Bảng 4.1: Thống kê mơ biến phụ thuộc độc lập • Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến • Bảng 4.3: Kết hồi quy tác động biến độc lập đến hệ số tổng nợ • Hình 4.4: Tính Tinv • Bảng 4.5 Phương trình mơ hình hồi quy LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với phát triển TTCK Việt Nam 11 năm qua, số lượng cơng ty thuộc nhóm ngành xây dựng bất động sản niêm yết ngày gia tăng Hiện nay, số lượng cơng ty thuộc nhóm ngành niêm yết sàn HOSE HNX lên tới 130 công ty với tổng giá trị tài sản lên tới 247.254,6 tỷ đồng (số liệu năm 2010) Đặc thù ngành xây dựng bất động sản đòi hỏi lượng vốn lớn dài hạn Do đó, sách cấu vốn doanh nghiệp tác động khơng nhỏ đến khả thực thi chiến lược kinh doanh, hiệu kinh tế phát triển bền vững doanh nghiệp Trong vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp tái cấu vốn cách phát hành lượng lớn cổ phiếu TTCK để tăng vốn chủ sở hữu Tuy nhiên, xu hướng huy động vốn cổ phần ạt để tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng quy mô, đầu tư dàn trải mà không dựa chiến lược phát triển kinh doanh bền vững Trong bối cảnh nay, phủ thắt chặt sách tiền tệ, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khốn sụt giảm nghiêm trọng cơng ty khơng cấu vốn hợp lý đối mặt với tình trạng kiệt quệ tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn khả nguy phá sản Căn vào lý nêu trên, lựa chọn vấn đề “Lựa chọn cấu vốn tối ưu cho nhóm công ty ngành xây dựng bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cuối khóa học Sơ lược tình hình nghiên cứu nước Trên giới nhiều cơng trình nghiên cứu cấu vốn, đặc biệt nước phát triển, nơi mà hệ thống thơng tin minh bạch, đầy đủ đáng tin cậy Đối với nước phát triển, kinh tế chưa phát triển toàn diện, hoạt động doanh nghiệp mang nhiều tính tự phát, việc nghiên cứu cấu vốn doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Việt Nam, số cơng trình nghiên cứu cấu vốn cơng bố, điển hình kể đến: Nguyễn Thu Thủy (2005), “Các nhân tố định lựa chọn cấu vốn số nước ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 327 (8/2005), 6072, Viện Kinh tế học; Trần Hùng Sơn Trần Viết Hoàng (2008), “Cơ cấu vốn hiệu quả hoạt động doanh nghiệp công ty niêm yết sở giao dịch chứng khốn Tp HCM”, tạp chí Phát triển kinh tế ĐHKT Tp.HCM tháng 12/2008; Trần Thị Thanh Tú (2010), “Tác động cấu vốn đến khả sinh lời – Phân tích kiểm chứng với cơng ty niêm yết sàn chứng khốn Hà Nội” kỷ yếu hội thảo (tháng 6/2010) “Thị trường chứng khốn Việt Nam – 10 năm nhìn lại xu hướng phát triển đến năm 2020” Khoa Ngân hàng – Tài Chính, Đại học Kinh tế quốc dân Các tác giả chủ yếu tập trung phân tích nhân tố tác động đến lựa chọn cấu vốn doanh nghiệp nói chung, sử dụng mơ hình kinh tế lượng để kiểm chứng, đánh giá tác động cấu vốn tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung, chưa nghiên cứu đầy đủ cho công ty ngành, lĩnh vực Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu cấu vốn công ty ngành xây dựng bất động sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Mục đích phạm vi nghiên cứu Làm rõ thực trang cấu vốn 130 công ty ngành xây dựng & bất động sản niêm yết TTCK VN năm từ 2007 đến 2010 (trước năm 2007, số lượng công ty XD Bđs niêm yết ít) đề xuất giải pháp khả thi để lựa chọn cấu vốn tối ưu cho công ty năm tới Thời gian nghiên cứu: năm 2011 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận chung cấu vốn doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng cấu vốn nhóm cơng ty ngành xây dựng bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010 - Đề xuất mơ hình kinh tế lượng để lựa chọn cấu vốn tối ưu cho công ty ngành xây dựng bất động sản niêm yết TTCK VN giải pháp hoàn thiện cấu vốn cho doanh nghiệp năm tới Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài dự định sử dụng phương pháp nghiên cứu sau - Phương pháp định tính: Qua việc thu thập thơng tin, dùng kỹ thuật thống kê mơ tả để phân tích, đánh giá thực trang cấu vốn công ty ngành xây dựng bất động sản - Phương pháp định lượng: Từ liệu thu thập công ty ngành xây dựng bất động sản Sử dụng phần mềm Eviews 4.0 phương pháp bình phương nhỏ (Least square – LS) để xác định hệ số hồi qui, sở xây dựng phương trình nhân tố tác động đến cấu vốn công ty - Tài liệu sử dụng luận văn gồm nguồn tài liệu thứ cấp (tự thu thập từ báo cáo tài 130 cơng ty ngành xây dựng bất động sản niêm yết TTCK VN trang web sở giao dịch chứng khoán); nguồn tài liệu sơ cấp thu thập qua giáo trình nghiên cứu cơng bố phương tiện thông tin đại chúng Cấu trúc luận văn Ngồi trang bìa chính, bìa phụ, trang ghi ơn, phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, mục lục, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn cấu trúc thành chương sau:  Chương I Lý luận chung cấu vốn tối ưu doanh nghiệp  Chương II Thực trạng cấu vốn công ty ngành xây dựng bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 10  Chương III Các giải pháp để lựa chọn cấu vốn tối ưu cho công ty ngành xây dựng bất động sản thị trường chứng khoán Việt Nam năm tới CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẤU VỐN CỦA CƠNG TY 78 Nguồn: Tính tốn từ chương trình Eviews 4.0 TATC trung bình ngành 65,98%; cao 92%; thấp 16% số trung vị 68% TAX trung bình ngành 15%, cao 41%; thấp 0% số trung vị 15% TANG trung bình ngành 0,3 lần; cao 0,92; thấp 0,03 số trung vị 0,29 lần ROA trung bình ngành 5,33%; cao 25%; thấp 0% số trung vị 4% LIQUID trung bình ngành 2,347 lần; cao 65,79; thấp 0,53 số trung vị 1,255 lần GROWTH trung bình ngành 1,89 lần; cao 21,44; thấp 0,78 số trung vị 1,365 lần 79 Sử dụng phần mềm Eviews 4.0 phương pháp bình phương nhỏ (Least square –LS) để xác định hệ số hồi qui β i Bước tiến hành phân tích hồi qui tuyến tính bội ta xem xét mối tương quan tuyến tính biến bảng ma trận hệ số tương quan Trên sở kết sau chạy chương trình tiến hành viết phương trình nhân tố ảnh hưởng đến hệ số tổng nợ Kiểm định độ phù hợp mơ hình nghĩa kiểm định βi để biết biến độc lập giải thích cho biến phụ thuộc không Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến Nguồn: Tính tốn từ chương trình Eviews 4.0 Sau nhập liệu kiểm tra mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc, kết hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến hệ số nợ vốn chủ sở hữu từ chương trình Eviews 4.0 thể bảng sau Bảng 4.3: Kết hồi quy tác động biến độc lập đến hệ số tởng nợ 80 Nguồn: Tính tốn từ chương trình Eviews 4.0 Để định sử dụng kết hồi quy hay không, cần tiến hành kiểm định giả thiết phù hợp mức độ ý nghĩa mơ hình Theo bảng 4.3 giá trị Coefficient biến độc lập TAX, TANG, ROA, LIQUID, GROWTH -0,407438; -0,207375; -1,952002; - 0,012895 nghĩa hệ số β khác nên kết luận biến độc lập ảnh hưởng đến hệ số nợ Hình 4.4: Tính Tinv Theo phép kiểm định F với mức ý nghĩa 5% Tinv = 1,97838 Khi biến độc lập Ct-StatisticC lớn Tinv ý nghĩa mơ hình Đối với biến độc lập TAX Ct-StatisticC = 2,6656 > Tinv, chấp nhận biến độc lập TAX mơ hình hồi quy 81 - Đối với biến độc lập TANG cóCt-StatisticC = 3,4956 > Tinv , chấp nhận biến độc lập TANG mơ hình hồi quy - Đối với biến độc lập ROA cóCt-StatisticC = 6,8522 > Tinv , chấp nhận biến độc lập ROA mơ hình hồi quy - Đối với biến độc lập LIQUID cóCt-StatisticC = 3,3597 > Tinv , chấp nhận biến độc lập LIQUID mơ hình hồi quy - Đối với biến độc lập GROWTH cóCt-StatisticC = 2,6194 > Tinv , chấp nhận biến độc lập GROWTH mơ hình hồi quy Mặc dù hệ số β xác định khác Ct-StatisticC > Tinv , tức vượt qua kiểm định giả thiết chưa mơ hình hồi quy tốt Một mơ hình hồi quy tốt phải đảm bảo phù hợp với liệu, nghĩa quan sát phải tập trung quanh đường hồi quy, nói cách khác sai số mơ hình phải nhỏ điều thể thông qua chỉ tiêu R -squared Kết hồi quy thực cho thấy R -squared giá trị 0,5068, nghĩa 50.068% biến động hệ số nợ giải thích thay đổi biến phụ thuộc Căn vào giá trị Adjusted R-square cho biết mô hình xây dựng phù hợp với tập liệu đến mức 48,6933% Như vậy, mô hình hồi quy được chấp nhận với phương trình sau: Bảng 4.5 Phương trình mơ hình hồi quy Nguồn: Tính tốn từ chương trình Eviews 4.0 82 TDTC = 0,926857 – 0,407438TAX – 0,207375TANG – 1,952002ROA – 0,005988LIQUID – 0,0128595GROWTH Từ phương trình cho thấy: - Khi TAX (tỷ lệ thuế TNDN) giảm 1% TDTC tăng 0,407438 điều kiện nhân tố khác mơ hình khơng đổi - Khi TANG giảm 1% TDTC tăng 0,4207375 điều kiện nhân tố khác mơ hình khơng đổi - Khi ROA giảm 1% TDTC tăng 1,952002 điều kiện nhân tố khác mô hình khơng đổi - Khi LIQUID giảm 1% TDTC tăng 0,005988 điều kiện nhân tố khác mơ hình khơng đổi - Khi GROWTH giảm 1% TDTC tăng 0,0128595 điều kiện nhân tố khác mơ hình khơng đổi KẾT LUẬN Lựa chọn cấu vốn tối ưu góp phần tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu hơn, đảm bảo cân mục tiêu mục tiêu an tồn quản trị tài nói chung quản trị nguồn vốn nói riêng Điều lại đặc biệt ý nghĩa doanh nghiệp hoạt động bối cảnh kinh tế gặp khó khăn như: lạm phát cao, thị trường chứng khoán suy giảm trầm trọng thị trường tín dụng “đóng băng” lãi suất tăng cao Trên sở phân tích, tổng hợp kiến thức mang tính chất lý luận nghiên cứu thực tiễn, đề tài thực hiện công việc sau: 83 - Hệ thống hóa lý luận chung cấu vốn, đặc biệt tập trung phân tích nguyên tắc lựa chọn cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp lợi ích Ngồi ra, đề tài phân tích chi tiết lý thuyết cấu vốn tảng nhằm làm rõ mặt lý luận đề tài - Phân tích tình hình chung ngành xây dựng, bất động sản Đề tài tiến hành khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng cấu vốn công ty xây dựng bất động sản niêm yết TTCK Việt Nam qua đánh giá mặt tích cực mạnh dạn chỉ tồn chủ yếu cần khắc phục quản trị tài nói chung quản trị nguồn vốn nói riêng - Từ sở lý luận thực tiễn trình bày, đề tài đề xuất mơ hình kinh tế lượng để lựa chọn cấu vốn tối ưu giải pháp hoàn thiện cấu vốn doanh nghiệp thời gian, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày khắt khe Các giải pháp cần tiến hành cách đồng phát huy hiệu cao Thực tế cho thấy nhu cầu xây dựng cấu vốn tối ưu doanh nghiệp cần thiết cấp bách, nhờ mà doanh nghiệp đảm bảo hiệu kinh doanh, giảm thiểu rủi ro phá sản giải thể, gia tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp nước ta thị trường nước lẫn nước ngồi, góp phần phát triển bền vững nâng cao vai trò kinh tế Việt Nam khu vực giới ý nghĩa này, lần khẳng định doanh nghiệp nhanh chóng xác định cấu vốn hợp lý tài trợ tài hoạt động kinh doanh theo yêu cầu, điều kiện phát triển thời kỳ Bên cạnh kết quả đạt được, Luận văn số hạn chế điều kiện khách quan chủ quan: - Luận văn thu thập, tổng hợp số liệu công ty ngành xây dựng bất động sản năm từ 2007 đến 2010 Lý khách quan thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển mạnh mẽ từ giai đoạn năm 2006 Trước thời điểm 84 năm 2007, nhiều công ty xây dựng bất động sản chưa niêm yết thị trường chứng khoán - Trong phạm vi luận văn này, tác giả nghiên đề xuất ứng dụng mơ hình hồi quy tuyến tính bội để lựa chọn cấu vốn tối ưu cho công ty ngành XD BĐS Các dạng hồi quy khác, phức tạp hơn, số lượng biến độc lập (nhân tố ảnh hưởng) khác, khả hạn chế tác giả không đề cập đến mong muốn tiếp tục nghiên cứu bậc cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt (1) Trần Tiến Khai (2011), Nguyên lý bất động sản, NXB Lao động Xã hội (2) Báo cáo tài 130 công ty ngành xây dựng bất động sản niêm yết TTCK VN (3) Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài Doanh nghiệp, NXB Thống kê (4) Trần Ngọc Thơ (2005), Tài Doanh nghiệp đại, NXB Thống kê (5) Steven Silbiger (2009), MBA cho lãnh đạo, NXB Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh 85 (6) Eugene F Brigham, Joel F Houston (2010), Essentials of Financial Management (bản tiếng Việt), Cengage Learning Asia Pte Ltd (7) Nguyễn Thu Thủy, Quản trị tài chính, Bài giảng cao học (8) Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Tú Anh, 2005a “Các sở lý luận bản để nghiên cứu lựa chọn cấu vốn doanh nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 324 (5/2005), 53-61, Viện Kinh tế học (9) Trần Thị Thanh Tú, Tác động cấu vốn đến khả sinh lời vốn chủ sở hữu cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam [www.vdf.org.vn/Doc/2010/125WSTranThanhTu10Mar10.pdf] Tài liệu tham khảo tiếng Anh (10) Brealey-Myers-Marcus (2009), Fundamentals of Corporate Finance, Sixth Edition The McGraw-Hill (11) Robert C Higgins (2009), Analysis for Financial Management, Ninth Edition McGraw-Hill International Edition (12) Hayne E Leland (1998), Agency costs, Risk Management and Capital Structure (13) Malcolm Banker & Jeffrey Wurgler (2002), Market Timing and Capital Structure, The Journal of Finance – Vol LVII, No.1 – Feb 2002 (14) Harry DeANGELO and Ronald W MASULIS (1980), Optimal Capital Structure under Corperate and Personal Taxation, Journal of Financial Economics (1980) 3-29 (15) Gay B Hatfield, Louis T.W Cheng & Wallance N Davidson (1994), The Determination of optimal capital structure – The effect of Firm and Industry debt ratios on market value, Journal of Financial and Strategic Decisions Vol No.3 86 (16) Basil Al-Najjar & Peter Taylor, The relationship between capital structure and ownership structure, Bristol Business School – University of the West of England, Bristol, UK (17) Sheridan Titman & Sergey Tsyplakow (2007), A Dynamic Model of Optimal Capital Structure (18) China Statistical Yearbook 2011 compiled by National Bureau of Statistics of China Các trang web (19) http:moneycentral.msn.com (20) Finapps.forbes.com (21) money.cnn.com (22) http://www.mfe.edu.vn/thuvien/dulieu (23) http://tcptkt.ueh.edu.vn/modules.php? name=Viewart&bvid=63 (24) http://www.stockbiz.vn (25) http://www.hsx.vn (26) http://www.hnx.vn (27) http://taichinh.saga.vn Phụ lục 01 Tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo quy mô 87 Quy mô Doanh Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa nghiệp siêu nhỏ Số lao Tổng nguồn Số lao động vốn động Tổng nguồn Số lao động vốn Khu vực I Nông, 10 người trở 20 tỷ đồng từ 10 từ 20 tỷ từ 200 lâm nghiệp xuống trở xuống thủy sản người đến đồng đến 100 người đến 300 200 người tỷ đồng người II Công 10 người trở 20 tỷ đồng từ 10 từ 20 tỷ từ 200 nghiệp xuống trở xuống xây dựng người đến đồng đến 100 người đến 300 200 người tỷ đồng người III 10 người trở 10 tỷ đồng từ 10 từ 10 tỷ từ 50 Thương xuống trở xuống mại người đến đồng đến 50 người đến 100 50 người tỷ đồng người dịch vụ (Nguồn: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ) Phụ lục 02: Số liệu sử dụng cho mơ hình kinh tế lượng TAX (%) (Thuế TNDN/EBIT) ROA (%) TDTC (%) TT Mã CK VCG 0.48 0.07 0.02 0.85 1.29 VIC HAG 0.44 0.41 0.16 0.24 0.07 0.10 0.63 0.50 2.44 1.51 TANG GROWTH LIQUID 1.1 5.6 2.0 88 TT Mã CK TANG TAX (%) (Thuế TNDN/EBIT) ROA (%) TDTC (%) GROWTH PVX 0.29 0.11 0.04 0.65 2.18 KBC 0.54 0.19 0.08 0.47 1.35 ITA 0.60 0.17 0.07 0.30 1.46 SCR 0.23 0.13 0.03 0.74 3.97 STL 0.27 0.19 0.04 0.82 1.85 QCG 0.38 0.18 0.05 0.67 4.06 10 SJS 0.77 0.19 0.16 0.35 1.63 11 DIG 0.33 0.17 0.09 0.60 1.61 12 IJC 0.54 0.14 0.07 0.47 2.31 13 BCI 0.31 0.25 0.06 0.52 1.60 14 CII 0.87 0.10 0.09 0.55 1.05 15 HUT 0.32 0.14 0.03 0.80 1.62 16 HQC 0.23 0.20 0.04 0.78 4.72 17 ITC 0.14 0.21 0.04 0.52 1.06 18 KDH 0.13 0.27 0.04 0.16 3.35 19 SD7 0.37 0.03 0.04 0.30 1.91 20 NBB 0.11 0.26 0.05 0.58 1.40 21 TDH 0.50 0.19 0.14 0.32 1.99 22 NTL 0.05 0.23 0.25 0.59 1.85 23 MCG 0.23 0.06 0.03 0.77 1.10 24 LCG 0.35 0.14 0.13 0.48 1.54 25 CTD 0.33 0.16 0.13 0.29 1.37 26 SC5 0.09 0.16 0.04 0.84 1.18 27 PVA 0.29 0.13 0.03 0.75 1.90 28 HBC 0.37 0.15 0.04 0.53 1.69 29 CNT 0.29 0.05 0.02 0.84 1.18 30 31 VNE PPS 0.40 0.07 0.07 0.18 0.02 0.01 0.74 0.57 0.88 4.90 LIQUID 1.1 1.8 2.3 1.8 1.3 1.2 1.0 2.0 1.5 2.5 1.1 1.2 1.3 2.1 24.9 11.4 6.2 2.8 1.6 1.4 1.6 2.6 1.4 1.2 1.3 1.0 2.0 4.8 89 TT Mã CK TANG TAX (%) (Thuế TNDN/EBIT) ROA (%) TDTC (%) GROWTH 32 SD9 0.53 0.41 0.02 0.68 1.11 33 LHG 0.31 0.23 0.16 0.53 1.43 34 SDT 0.29 0.08 0.08 0.57 1.24 35 VC9 0.15 0.10 0.02 0.88 1.40 36 HDG 0.10 0.20 0.17 0.63 1.41 37 UDC 0.37 0.22 0.03 0.62 0.97 38 NVT 0.49 0.30 0.04 0.39 21.44 39 VC3 0.29 0.23 0.03 0.82 1.20 40 C47 0.36 0.09 0.02 0.89 1.53 41 VC2 0.15 0.17 0.06 0.74 1.27 42 TIX 0.54 0.12 0.05 0.66 1.30 43 HDC 0.10 0.20 0.07 0.72 1.23 44 VMC 0.19 0.14 0.03 0.84 1.36 45 PXI 0.12 0.12 0.03 0.86 1.80 46 LIG 0.29 0.16 0.04 0.74 1.43 47 L18 0.21 0.13 0.03 0.84 1.20 48 TV1 0.17 0.18 0.04 0.78 1.05 49 HU3 0.08 0.15 0.03 0.87 1.47 50 D2D 0.61 0.17 0.11 0.62 0.96 51 SD6 0.34 0.07 0.05 0.63 1.22 52 SZL 0.47 0.19 0.09 0.54 0.98 53 FDC 0.47 0.19 0.05 0.70 1.37 54 VC1 0.09 0.16 0.05 0.76 1.36 55 SDU 0.54 0.14 0.06 0.54 1.37 56 SJE 0.30 0.11 0.04 0.72 1.47 57 SD5 0.36 0.01 0.07 0.75 1.60 58 59 MEC VSI 0.26 0.65 0.07 0.14 0.03 0.02 0.82 0.78 1.28 1.24 LIQUID 1.1 2.2 1.4 1.1 1.4 1.1 1.7 1.9 0.9 1.2 3.5 1.6 1.0 1.0 1.2 1.0 1.1 1.0 0.8 1.2 1.3 1.2 1.2 1.0 1.2 1.2 1.0 1.1 90 TT Mã CK TANG TAX (%) (Thuế TNDN/EBIT) ROA (%) TDTC (%) GROWTH 60 ICG 0.29 0.05 0.07 0.46 1.33 61 PHC 0.23 0.30 0.02 0.85 1.55 62 CDC 0.22 0.22 0.06 0.69 1.08 63 LM8 0.31 0.03 0.02 0.82 1.17 64 LGL 0.20 0.17 0.07 0.55 1.23 65 V12 0.08 0.13 0.02 0.87 1.33 66 DXG 0.13 0.26 0.10 0.63 2.79 67 V11 0.10 0.18 0.02 0.83 1.01 68 PPI 0.11 0.20 0.05 0.61 1.41 69 NVN 0.05 0.29 0.03 0.65 1.74 70 HTI 0.92 0.00 0.04 0.64 1.12 71 SD1 0.24 0.10 0.01 0.91 1.04 72 VC5 0.07 0.10 0.03 0.83 1.20 73 SIC 0.58 0.03 0.04 0.73 1.29 74 KAC 0.03 0.20 0.03 0.54 11.24 75 CTN 0.35 0.13 0.02 0.76 1.17 76 SHN 0.21 0.15 0.04 0.46 5.25 77 C21 0.33 0.31 0.12 0.26 0.99 78 PXT 0.07 0.12 0.02 0.82 1.37 79 DIC 0.38 0.10 0.05 0.69 1.25 80 CSC 0.42 0.23 0.04 0.76 1.44 81 SD2 0.30 0.12 0.06 0.69 1.20 82 VC7 0.16 0.20 0.03 0.69 1.49 83 SDH 0.25 0.14 0.04 0.59 2.24 84 UIC 0.31 0.07 0.04 0.70 1.24 85 SD3 0.26 0.02 0.05 0.57 1.15 86 87 LM3 SD4 0.35 0.54 0.05 0.07 0.02 0.02 0.75 0.81 1.05 2.02 LIQUID 1.6 0.9 1.2 1.0 1.6 1.0 1.4 1.1 1.6 4.2 1.8 0.8 1.1 2.2 2.5 1.0 1.8 6.4 1.1 0.9 0.8 1.5 1.2 1.5 1.0 1.5 1.4 0.9 91 TT Mã CK TANG TAX (%) (Thuế TNDN/EBIT) ROA (%) TDTC (%) GROWTH 88 CCI 0.86 0.19 0.05 0.68 1.24 89 MCV 0.33 0.15 0.03 0.64 1.09 90 CTI 0.54 0.12 0.07 0.64 1.44 91 VRC 0.26 0.17 0.08 0.68 1.55 92 DCC 0.35 0.19 0.04 0.47 0.97 93 TKC 0.23 0.21 0.03 0.76 1.24 94 PTC 0.28 0.15 0.01 0.48 0.78 95 BCE 0.13 0.24 0.11 0.41 1.50 96 KHA 0.25 0.22 0.09 0.31 1.52 97 SDS 0.11 0.05 0.01 0.92 1.21 98 VCC 0.13 0.11 0.03 0.77 1.21 99 10 SDB 0.34 0.11 0.03 0.79 1.57 IDJ 0.64 0.22 0.11 0.19 9.02 101 THG 0.32 0.15 0.07 0.70 1.69 102 SJC 0.07 0.18 0.05 0.76 1.10 103 MDG 0.32 0.08 0.07 0.65 1.17 104 S96 0.10 0.17 0.07 0.66 3.59 105 10 CLG 0.29 0.10 0.03 0.83 2.08 S12 0.28 0.11 0.03 0.80 0.89 107 V15 0.09 0.13 0.03 0.77 1.08 108 VC6 0.17 0.25 0.04 0.74 1.23 109 SDJ 0.09 0.06 0.03 0.83 0.92 110 NSN 0.56 0.02 0.02 0.89 1.05 111 SNG 0.27 0.06 0.09 0.66 1.50 112 MCO 0.28 0.06 0.02 0.78 1.27 113 SD8 0.20 0.02 0.00 0.88 1.35 114 115 VCH DTA 0.17 0.25 0.06 0.22 0.02 0.03 0.83 0.48 1.16 9.41 LIQUID 0.9 1.2 1.0 1.2 1.6 1.2 1.5 2.2 2.7 1.0 1.1 0.8 6.8 1.4 2.2 1.1 1.5 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 0.5 1.3 1.1 0.9 1.0 65.7 92 TT Mã CK TANG TAX (%) (Thuế TNDN/EBIT) ROA (%) TDTC (%) GROWTH 116 S55 0.17 0.08 0.06 0.58 1.53 117 B82 0.18 0.09 0.04 0.82 1.44 118 CIC 0.28 0.09 0.02 0.71 1.24 119 CT6 0.22 0.15 0.05 0.68 1.40 120 RCL 0.35 0.22 0.16 0.61 1.23 121 C92 0.24 0.06 0.02 0.87 1.35 122 DC4 0.23 0.15 0.07 0.68 1.47 123 LUT 0.37 0.20 0.04 0.57 1.49 124 SJM 0.16 0.29 0.04 0.58 1.35 125 SKS 0.27 0.20 0.08 0.56 1.53 126 CX8 0.32 0.30 0.02 0.78 0.98 127 LHC 0.39 0.22 0.12 0.52 1.58 128 DID 0.69 0.05 0.07 0.57 1.61 129 S64 0.28 0.13 0.05 0.53 1.28 130 DC2 0.55 0.15 0.07 0.66 1.27 LIQUID 1.5 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0 1.1 1.3 1.6 1.4 0.8 1.3 0.6 1.6 0.7 (Số liệu tính trung bình năm 2007, 2008, 2009 2010 công ty, nguồn: Báo cáo tài cơng ty cơng bố phương tiện thông tin đại chúng) ... tiềm ẩn khả nguy phá sản Căn vào lý nêu trên, lựa chọn vấn đề Lựa chọn cấu vốn tối ưu cho nhóm cơng ty ngành xây dựng bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam làm đề tài nghiên... dựng bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010 9 - Đề xuất mơ hình kinh tế lượng để lựa chọn cấu vốn tối ưu cho công ty ngành xây dựng bất động sản niêm yết. .. bên CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 4.1 Khái niệm vai trò cấu vối tối ưu a) Khái niệm cấu vốn tối
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn cơ cấu vốn tối ưu cho nhóm các công ty ngành xây dựng và bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Lựa chọn cơ cấu vốn tối ưu cho nhóm các công ty ngành xây dựng và bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY, KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP, KHÁI NIỆM CƠ CẤU VỐN VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CƠ CẤU VỐN, MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP, b) Lý thuyết về trật tư phân hạng (Pecking-order theory), CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN, Phương pháp ước lượng, KINH NGHIỆM LỰA CHỌN CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO CÁC CÔNG TY VIỆT NAM, TỔNG QUAN NGÀNH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM, KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG & BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN TTCK VN, THỰC TRANG CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XD & BĐS NIÊM YẾT TRÊN TTCK VN, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN TTCK VN, MỤC TIÊU LỰA CHỌN CƠ CẤU VỐN, NHÓM CÁC GIẢI PHÁP ĐỊNH TÍNH, NHÓM CÁC GIẢI PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm