Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

79 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 06:34

1 BỘ GIÁO DỤCTrang VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Nga CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2010 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Nga CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHÓA HỌC: PGS.TS PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT TP.Hồ Chí Minh – Năm 2010 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU .8 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IV.KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CẤU TRÚC VỐNCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 10 1.1 LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN 10 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn cấu trúc vốn tối ưu 10 1.1.2 Chi phí sử dụng vốn bình qn (WACC) 11 1.1.3 Lý thuyết trật tự phân hạng 12 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY 15 1.3 NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC VỐNCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GDCK TP.HỒ CHÍ MINH 2.1 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY ĐANG NIÊM YẾT TẠI SỞ GDCK TP.HỒ CHÍ MINH 24 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 2.1.1 Công ty CP FPT (FPT) 24 2.1.2 Công ty CP Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo (ITA) .25 2.1.3 Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) 26 2.1.4 Nhận xét 27 2.2 ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY 28 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ KHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CƠNG TY ĐANG NIÊM YẾT TẠI SỞ GDCK TP.HỒ CHÍ MINH 34 2.3.1 Thị trường chứng khoán 35 2.3.2 Lãi suất ngân hàng 37 2.3.3 Yếu tố tâm lý 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GDCK TP.HỒ CHÍ MINH 42 3.1 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 42 3.1.1 Xây dựng cấu trúc vốn theo giai đoạn phát triển doanh nghiệp 42 3.1.2 Gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 45 3.1.3 Chủ động nguồn cung tiền 47 3.2 ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG 48 3.3 CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 45 CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh 55 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY COCA-COLA NĂM 20072008 56 PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY IBM NĂM 2007-2008 58 PHỤ LỤC 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CP FPT NĂM 2009-2010 60 PHỤ LỤC 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CP ĐẦU TƯ & CƠNG NGHIỆP TÂN TẠO NĂM 2009-2010 63 PHỤ LỤC 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM NĂM 2009-2010 66 PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TỪ 2004-2008 71 PHỤ LỤC 8: BẢNG LÃI SUẤT NGÂN HÀNG NĂM 2007-2010 78 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT EBIT: THU NHẬP TRƯỚC THUẾ VÀ LÃI VAY HOSE: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HASTC: TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GDCK: GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN GDP: TỔNG SẢN PHẨM NỘI ĐỊA NHNN VN: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM OTC: CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT TẠI SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CHÍNH THỨC P/E: CHỈ SỐ GIÁ THỊ TRƯỜNG TRÊN THU NHẬP CỦA MỖI CỔ PHIẾU ROA: LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN TỔNG TÀI SẢN 10 TTCK: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 11 TTGDCK: TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 12 TTLKCK: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN 13 TSCĐ: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết điều tra S&P Bảng 1.2: Bảng phân tích cấu vốn Coca Cola IBM Bảng 2.1: Một số số tài FPT Bảng 2.2: Một số số tài ITA Bảng 2.3: Một số số tài VNM Bảng 2.4: Tóm tắt mơ tả thống kê biến tác động đến cấu trúc vốn Bảng 2.5: Ma trận tương quan biến giải thích đòn bẩy tài Bảng 2.6: Tác động biến giải thích đến tổng nợ vay tổng tài sản Bảng 2.7: Tác động biến giải thích đến tổng nợ ngắn hạn tổng tài sản Bảng 2.8: Tác động biến giải thích đến tổng nợ dài hạn tổng tài sản Bảng 2.9: Thống kê thơng tin thị trường chứng khốn năm 2004-2008 Bảng 2.10: Diễn biến lãi suất điều hành năm 2007-2010 NHNN DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Sự tác động nhân tố đến đòn bẩy tài Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tối ưu hóa cấu trúc vốn Cơng ty nhiệm vụ quan trọng nhà Quản trị tài Có nhiều lý thuyết đại cấu trúc vốn cơng ty để giải thích khác biệt việc lựa chọn cấu trúc vốn công ty Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế môi trường thể chế Việt Nam có tác động đến việc lựa chọn cấu trúc vốn cơng ty Đề tài tập trung phân tích cấu trúc vốn công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP.Hồ Chí Minh để tìm hiểu phân tích nhân tố tác động đến việc lựa chọn nguồn tài trợ vốn cho công ty cách tối ưu II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng luận án: - Những vấn đề lý luận liên quan đến cấu trúc vốn nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Công ty - Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Công ty niêm yết Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh - Khảo cứu giải pháp nhằm nâng cao việc xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho công ty niêm yết Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu cấu trúc vốn 45 công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh trước ngày 01/01/2009 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bằng phương pháp so sánh, phân tích, thống kê, phương pháp kinh nghiệm, luận án phân tích số nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Cơng ty niêm yết Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh.Từ phân tích đề xuất giải pháp nhằm xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho Công ty IV KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục, phần nội dung đề tài gồm 03 chương: Chương 1: Tổng quan cấu trúc vốn nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Chương 2: Phân tích nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Công ty niêm yết Sở GDCK TP.HCM Chương 3: Một số giải pháp nhằm xây dựng cấu trúc vốn cho Công ty niêm yết Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CẤU TRÚC VỐNCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 1.1 LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn cấu trúc vốn tối ưu Cấu trúc vốn (capital structure) quan hệ tỷ trọng loại vốn dài hạn bao gồm nợ, vốn cổ phần ưu đãi vốn cổ phần thường tổng số nguồn vốn công ty Cấu trúc vốn tối ưu hỗn hợp nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi, vốn cổ phần thường cho phép tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn bình quân doanh nghiệp Với cấu trúc vốnchi phí sử dụng vốn bình qn tối thiểu hóa, tổng giá trị chứng khốn doanh nghiệp tối đa hóa Do đó, cấu trúc vốnchi phí sử dụng vốn tối thiểu gọi cấu trúc vốn tối ưu Rủi ro tài doanh nghiệp tính khả biến thêm thu nhập cổ phần với xác suất gia tăng khả chi trả bắt nguồn từ việc doanh nghiệp sử dụng nguồn vốnchi phí tài cố định, nợ cổ phần ưu đãi cấu trúc vốn Việc sử dụng đòn bẩy tài đưa đến gia tăng rủi ro cảm nhận cho nhà cung cấp vốn doanh nghiệp Để bù đắp rủi ro gia tăng này, lợi nhuận đòi hỏi cao Các thay đổi cấu trúc vốn thường chuyển tín hiệu thơng tin quan trọng viễn cảnh tương lai doanh nghiệp đến nhà đầu tư Chúng ta quan tâm đến số tiêu lợi nhuận sau: kd = I Lãi vay hàng năm = D Giá trò thò trường nợ vay (1.1), kd lãi suất hay suất sinh lợi nợ vay với giả định nợ vay công ty nợ vĩnh (perpetual) Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 65 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 66 PHỤ LỤC 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CP SỮA VIỆT NAM NĂM 2009-2010 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 67 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 68 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 69 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 70 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 71 PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TỪ 2004-2008 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 72 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 73 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 74 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 75 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 76 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 77 Nguồn: số liệu thống kê Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh, www.hsx.vn Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 78 PHỤ LỤC 8: BẢNG LÃI SUẤT NGÂN HÀNG NĂM 2007-2010 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 79 Nguồn: website Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, www.sbv.gov.vn Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn ... CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH 2.1 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY ĐANG NIÊM YẾT TẠI SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH Từ sở lý luận cấu trúc vốn nhân tố tác động đến cấu trúc vốn, ... cho Công ty niêm yết Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trang 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CẤU TRÚC VỐN VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 1.1 LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN... quan đến cấu trúc vốn nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Công ty - Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Cơng ty niêm yết Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh - Khảo cứu giải pháp nhằm nâng cao việc xây dựng cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh , Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan