Phân tích nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp việt nam

105 67 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 06:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ NGỌC TRÂM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ NGỌC TRÂM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2010 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Ngọc Trang tận tình hướng dẫn tơi thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin gởi lời cảm ơn đến quý thầy, cô truyền đạt kiến thức cho hai năm học cao học vừa qua Tác giả Lê Ngọc Trâm LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Người hướng dẫn khoa học PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Trang Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình Luận văn có sử dụng số nhận xét, đánh giá số nghiên cứu khoa học, báo,… Tất có thích nguồn gốc sau trích dẫn để người đọc dễ tra cứu, kiểm chứng Tác giả Lê Ngọc Trâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN I.1 CÁC KHÁI NIỆM I.1.1 Thâm hụt tài tài trợ doanh nghiệp I.1.2 Nợ vấn đề xung quanh nợ I.1.3 Cấu trúc vốn cấu trúc vốn tối ưu I.1.4 Rủi ro kinh doanh, rủi ro tài I.2 ĐO LƯỜNG ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP I.3 CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN I.4 I.3.1 Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller (“M&M”) I.3.2 Lý thuyết đánh đổi (the trade-off theory) 10 I.3.3 Lý thuyết trật tự phân hạng (the pecking-order theory) 15 I.3.4 Lý thuyết chi phí đại diện (the agency theory) .17 I.3.5 Lý thuyết tín hiệu (the signaling theory) .19 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN 20 I.4.1 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình vấn đề đại diện .20 I.4.2 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình thơng tin bất cân xứng 22 I.4.3 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình đặc tính sản phẩm thị trường 24 I.4.4 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình vấn đề kiểm sốt doanh nghiệp 24 I.4.5 Các nghiên cứu khác .25 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 28 II.1 ĐÔI NÉT VỀ KINH TẾ VIỆT NAM 28 II.2 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NỀN KINH TẾ ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 31 II.2.1 Thị trường chứng khoán phát triển mạnh .32 II.2.2 Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phải kênh huy động vốn có sức hút 33 II.2.3 Chính sách cổ tức không hợp lý 34 II.2.4 Mối quan hệ Doanh nghiệp Nhà nước Ngân hàng 35 II.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .37 II.3.1 Giới thiệu mơ hình kinh tế lượng 37 II.3.2 Các giả thiết mối tương quan cấu trúc vốn nhân tố tác động đến cấu trúc vốn 39 II.3.2.1 Tương quan đòn bẩy tài tỷ suất sinh lợi (profitability) 39 II.3.2.2 Tương quan đòn bẩy tài thuế suất biên tế 40 II.3.2.3 Tương quan đòn bẩy tài quy mơ doanh nghiệp (hay mức độ bất cân xứng thông tin) 40 II.3.2.4 Tương quan đòn bẩy tài chắn thuế phi nợ hay đòn bẩy hoạt động 42 II.3.2.5 Tương quan đòn bẩy tài tài sản hữu hình (tangible assets) .43 II.3.2.6 Tương quan đòn bẩy tài tốc độ tăng trưởng (growth) 43 II.3.2.7 Tương quan đòn bẩy tài rủi ro kinh doanh (volatility) 44 II.3.2.8 Tương quan đòn bẩy tài đặc tính riêng sản phẩm (Uniqueness) 45 II.3.2.9 Tương quan đòn bẩy tài tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước 45 II.3.3 Thu thập xử lý liệu 47 II.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM .48 II.4.1 Thống kê mô tả .48 II.4.2 Ước lượng tham số 49 II.4.3 Kiểm định giả thiết 52 II.4.4 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến .53 II.4.5 Kết luận 54 II.4.6 Giới hạn đề tài 55 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .58 III.1 PHÂN TÍCH CÁC BẤT CẬP TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 58 III.1.1 Các bất cập mối tương quan biến 58 III.1.2 Cấu trúc vốn nghiêng nhiều vốn cổ phần, đồng thời nợ ngắn hạn sử dụng nhiều nợ dài hạn 61 III.2 ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 62 III.2.1 Đẩy mạnh phát triển thị trường vốn 62 III.2.2 Về mặt sách tài doanh nghiệp 63 KẾT LUẬN CHUNG 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 75 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình chi phí đại diện 20 Bảng 1.2 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình thơng tin bất cân xứng 22 Bảng 1.3 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình sản phẩm, thị trường 24 Bảng 1.4 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình vấn đề quản lý doanh nghiệp 25 Bảng 1.5 Nhóm nghiên cứu thực nghiệm khác 26 Bảng 2.1 Các giả thiết mối tương quan đòn bẩy tài nhân tố tác động đến đòn bẩy tài doanh nghiệp 47 Bảng 2.2 Thống kê mô tả biến độc lập 48 Bảng 2.3 Thống kê mô tả biến phụ thuộc 47 Bảng 2.4 Tổng hợp nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam 54 Bảng 3.1 Cấu trúc vốn doanh nghiệp thuộc nước phát triển 61 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Các đối tượng “thụ hưởng” EBIT 13 Hình 1.2 Tỷ lệ nợ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp 14 Hình 2.1 Tăng trưởng GDP Việt Nam qua năm 29 Hình 2.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng Việt Nam qua năm 30 Hình 2.3 Vốn đầu tư thành phần kinh tế Việt Nam 30 Hình 2.4 Tăng trưởng nợ vốn chủ sở hữu doanh nghiệp niêm yết HOSE 33 Hình 2.5 Tổng dư nợ trái phiếu so với GDP cuối năm 2008 34 Hình 2.6 Tỷ lệ cổ tức lợi nhuận dùng chi trả cổ tức doanh nghiệp niêm yết HOSE 35 Hình 3.1 Cấu trúc vốn doanh nghiệp nước phát triển 62 Hình 3.2 Nhu cầu vốn định tài trợ theo chu kỳ sống doanh nghiệp 66 Trang MỞ ĐẦU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp; - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam; - Đánh giá thực tiễn cấu trúc vốn công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua; - Phân tích bất cập việc lựa chọn cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam vài gợi ý cho định phù hợp với thông lệ quốc tế ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu đề tài doanh nghiệp phi tài niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Số liệu đối tượng nghiên cứu sử dụng số liệu tài năm 2005, 2006 2007 trình bày báo cáo tài cung cấp cho sở giao dịch chứng khoán PHẠM VI VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn nghiên cứu số công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, phận nhỏ kinh tế Do đặc trưng riêng lịch sử phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, công ty chọn làm đối tượng nghiên cứu đề tài khơng cung cấp thông tin thuyết phục tuyệt đối thực trạng tài chung doanh nghiệp khác kinh tế Trang Thời gian nghiên cứu giới hạn bốn năm 2005, 2006, 2007 2008; lý giai đoạn phát triển tốt ổn định kinh tế Việt Nam, ngun nhân năm trước năm 2005, số lượng công ty niêm yết thị trường chứng khốn khơng đủ nhiều để đủ số lượng mẫu nghiên cứu đáng tin cậy Hạn chế đề tài không thực khảo sát nhằm tìm nhiều (có thể) nhân tố tác động đến định cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam Tác giả ứng dụng kết nghiên cứu tương tự nước khác giới khảo sát kết Việt Nam Điều khiến cho nhiều nhân tố khác thực có gây tác động đến định cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam bị bỏ lỡ Ngoài ra, giới hạn việc thu thập liệu khiến cho kết nghiên cứu không trọn vẹn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu đề tài kết hợp phân tích định tính phân tích định lượng Tác giả sử dụng mơ hình kinh tế lượng để khảo sát ảnh hưởng các nhân tố đến tỷ lệ đòn bẩy tài doanh nghiệp, sở phân tích kết nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vốn nghiên cứu thực nghiệm thực nước khác giới Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Tồn cầu hóa hội nhập kinh tế tạo thay đổi nhanh chóng kinh tế Việt Nam thân doanh nghiệp nước Sức ảnh hưởng cơng ty nước ngồi, công ty đa quốc gia ngày rõ nét sâu rộng Các doanh nghiệp Việt Nam đòi hỏi cần có thích nghi tương ứng với thay đổi dần lớn để có kết hoạt động tốt khả tăng trưởng bền vững Lĩnh vực tài phải chịu sức ép lớn trình hội nhập Các quan điểm tài truyền thống, hay chí tồn tại, nước bị cạnh tranh gay gắt giá trị chứng minh đất nước kinh tế khác Thế giới; rõ ràng thành công công ty nước 200 Series: VOL Sample 177 Observations 177 160 120 80 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -0.327832 1.081497 6.388354 -274.2459 20.71701 -13.16957 174.6317 Jarque-Bera Probability 222365.0 0.000000 40 -280 -240 -200 -160 -120 -80 -40 PHỤ LỤC TỔNG HỢP HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP FA FA GRO LIQ ROA SIZE STATE TANG TAX UNI VOL 1.000000 GRO -0.104996 1.000000 LIQ -0.113251 -0.061492 1.000000 ROA -0.035078 -0.157849 0.417133 1.000000 SIZE -0.029028 0.258721 -0.239301 -0.229499 1.000000 STATE 0.136630 -0.264128 -0.062345 0.070748 0.055584 1.000000 TANG 0.681926 -0.215414 -0.234141 -0.224206 0.023332 0.122242 1.000000 TAX -0.152911 0.150638 0.088777 -0.013442 -0.244884 -0.129298 -0.249368 1.000000 UNI -0.344716 0.077079 -0.135094 -0.364561 -0.070526 -0.140278 -0.043987 0.055713 1.000000 VOL -0.113588 -0.258582 0.045089 0.070402 -0.128781 -0.116332 -0.038092 -0.039208 -0.009057 1.000000 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY TỔNG THỂ Hàm hồi quy tổng thể (2.4) Dependent Variable: LEV Method: Least Squares Sample: 177 Included observations: 177 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.448188 0.283019 -1.583599 0.1152 FA -7.54E-05 0.080999 -0.000931 0.9993 GRO 0.051852 0.037623 1.378213 0.1700 LIQ -0.013809 0.005926 -2.330369 0.0210 ROA -0.951128 0.208396 -4.564033 0.0000 SIZE 0.029775 0.009411 3.163768 0.0019 STATE -0.001716 0.023514 -0.072975 0.9419 TANG 0.259752 0.089408 2.905234 0.0042 TAX -0.486472 0.148754 -3.270315 0.0013 UNI -0.091406 0.081207 -1.125589 0.2620 VOL -1.11E-06 0.000517 -0.002143 0.9983 R-squared 0.467342 Mean dependent var 0.234285 Adjusted R-squared 0.435254 S.D dependent var 0.176628 S.E of regression 0.132735 Akaike info criterion -1.140789 Sum squared resid 2.924693 Schwarz criterion -0.943402 Log likelihood 111.9599 F-statistic 14.56445 Durbin-Watson stat 1.958912 Prob(F-statistic) 0.000000 (Trích từ Eviews) Hàm hồi quy tổng thể (2.5) Dependent Variable: STD Method: Least Squares Sample: 177 Included observations: 177 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.440171 0.237458 -1.853680 0.0656 FA -0.257606 0.067960 -3.790569 0.0002 GRO 0.016347 0.031566 0.517877 0.6052 LIQ -0.012255 0.004972 -2.464892 0.0147 ROA -0.315493 0.174848 -1.804381 0.0730 SIZE 0.020447 0.007896 2.589538 0.0105 STATE -0.035515 0.019729 -1.800134 0.0737 TANG 0.212740 0.075015 2.835960 0.0051 TAX -0.441926 0.124807 -3.540871 0.0005 UNI 0.161891 0.068135 2.376050 0.0186 VOL 0.000414 0.000434 0.953961 0.3415 R-squared 0.406441 Mean dependent var 0.140627 Adjusted R-squared 0.370684 S.D dependent var 0.140386 S.E of regression 0.111367 Akaike info criterion -1.491834 Sum squared resid 2.058844 Schwarz criterion -1.294446 Log likelihood 143.0273 F-statistic 11.36687 Durbin-Watson stat 1.813295 Prob(F-statistic) 0.000000 (Trích từ Eviews) Hàm hồi quy tổng thể (2.6) Dependent Variable: LTD Method: Least Squares Sample: 177 Included observations: 177 Variable C Coefficient Std Error t-Statistic Prob -0.008017 0.173510 -0.046204 0.9632 FA 0.257530 0.049658 5.186076 0.0000 GRO 0.035505 0.023065 1.539311 0.1256 LIQ -0.001554 0.003633 -0.427813 0.6693 ROA -0.635635 0.127762 -4.975164 0.0000 SIZE 0.009327 0.005770 1.616613 0.1079 STATE 0.033799 0.014416 2.344547 0.0202 TANG 0.047012 0.054813 0.857668 0.3923 TAX -0.044546 0.091196 -0.488457 0.6259 UNI -0.253297 0.049786 -5.087738 0.0000 VOL -0.000415 0.000317 -1.309041 0.1923 R-squared 0.561195 Mean dependent var 0.093658 Adjusted R-squared 0.534761 S.D dependent var 0.119305 S.E of regression 0.081376 Akaike info criterion -2.119342 Sum squared resid 1.099259 Schwarz criterion -1.921954 Log likelihood 198.5618 F-statistic 21.23000 Durbin-Watson stat 1.955123 Prob(F-statistic) 0.000000 (Trích từ Eviews) PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY GIỚI HẠN Hàm hồi quy giới hạn (2.7) Dependent Variable: LEV Method: Least Squares Sample: 177 Included observations: 177 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.653683 0.247454 -2.641635 0.0090 LIQ -0.013563 0.005882 -2.305782 0.0223 ROA -0.892940 0.190382 -4.690245 0.0000 SIZE 0.035331 0.008755 4.035295 0.0001 TANG 0.250962 0.062707 4.002132 0.0001 TAX -0.444386 0.145826 -3.047370 0.0027 R-squared 0.455481 Mean dependent var 0.234285 Adjusted R-squared 0.439560 S.D dependent var 0.176628 S.E of regression 0.132228 Akaike info criterion -1.175264 Sum squared resid 2.989816 Schwarz criterion -1.067598 Log likelihood 110.0109 F-statistic 28.60775 Durbin-Watson stat 1.948473 Prob(F-statistic) 0.000000 (Trích từ Eviews) Hàm hồi quy giới hạn (2.8) Dependent Variable: STD Method: Least Squares Sample: 177 Included observations: 177 Variable C Coefficient Std Error t-Statistic Prob -0.429614 0.231166 -1.858463 0.0649 FA -0.262614 0.066649 -3.940280 0.0001 LIQ -0.012378 0.004955 -2.498288 0.0134 ROA -0.319986 0.173547 -1.843797 0.0670 SIZE 0.020582 0.007513 2.739399 0.0068 STATE -0.040350 0.018707 -2.156978 0.0324 TANG 0.208861 0.072783 2.869628 0.0046 TAX -0.442995 0.122926 -3.603757 0.0004 UNI 0.158787 0.067642 2.347473 0.0201 R-squared 0.402914 Mean dependent var 0.140627 Adjusted R-squared 0.374481 S.D dependent var 0.140386 S.E of regression 0.111031 Akaike info criterion -1.508509 Sum squared resid 2.071077 Schwarz criterion -1.347010 Log likelihood 142.5031 F-statistic 14.17081 Durbin-Watson stat 1.805994 Prob(F-statistic) 0.000000 (Trích từ Eviews) Hàm hồi quy giới hạn (2.9) Dependent Variable: LTD Method: Least Squares Sample: 177 Included observations: 177 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.069598 0.157836 -0.440951 0.6598 FA 0.298911 0.035120 8.511045 0.0000 GRO 0.036654 0.021186 1.730117 0.0854 ROA -0.668614 0.117981 -5.667116 0.0000 SIZE 0.011404 0.005401 2.111509 0.0362 STATE 0.038022 0.014075 2.701328 0.0076 UNI -0.237449 0.048386 -4.907349 0.0000 R-squared 0.553256 Mean dependent var 0.093658 Adjusted R-squared 0.537488 S.D dependent var 0.119305 S.E of regression 0.081137 Akaike info criterion -2.146609 Sum squared resid 1.119148 Schwarz criterion -2.020998 Log likelihood 196.9749 F-statistic 35.08845 Durbin-Watson stat 1.949770 Prob(F-statistic) 0.000000 (Trích từ Eviews) PHỤ LỤC TỔNG HỢP HỆ SỐ HỒI QUY CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY PTHQ FA (2.4) -0.00008 0.05185 -0.01381 0.99930 0.17000 -0.25761 (2.5) (2.6) (2.7) (2.8) (2.9) GRO LIQ ROA STATE -0.95113 0.02978 -0.00172 0.25975 -0.48647 -0.09141 0.00000 0.02100 0.00000 0.00190 0.94190 0.00420 0.00130 0.26200 0.99830 0.01635 -0.01226 -0.31549 0.02045 -0.03552 0.21274 -0.44193 0.16189 0.00041 0.00020 0.60520 0.01470 0.07300 0.01050 0.07370 0.00510 0.00050 0.01860 0.34150 0.25753 0.03551 -0.00155 -0.63564 0.00933 0.03380 0.04701 -0.04455 -0.25330 -0.00042 0.00000 0.12560 0.66930 0.00000 0.10790 0.02020 0.39230 0.62590 0.00000 0.19230 - - -0.01356 -0.89294 0.03533 - 0.25096 -0.44439 - - - - 0.02230 0.00000 0.00010 - 0.00010 0.00270 - - -0.26261 - -0.01238 -0.31999 0.02058 -0.04035 0.20886 -0.44300 0.15879 - 0.00010 - 0.01340 0.06700 0.00680 0.03240 0.00460 0.00040 0.02010 - 0.29891 0.03665 - -0.66861 0.01140 0.03802 - - -0.23745 - 0.00000 0.08540 - 0.00000 0.03620 0.00760 - - 0.00000 - Dòng chữ nhỏ, in nghiêng giá trị thống kê t TANG TAX UNI R2 SIZE VOL 0.46734 0.40644 0.56120 0.45548 0.40291 0.55326 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH GIỚI HẠN CỦA MƠ HÌNH Kiểm định giới hạn mơ hình (2.4) Giả thiết 1: H0: a2 = a3 = a7 = a10 = a11 = (chọn mơ hình giới hạn (2.7)) Wald Test: Equation: (2.4) Test Statistic Value df Probability F-statistic 0.739258 (5, 166) 0.5951 Chi-square 3.696290 0.5939 Normalized Restriction (= 0) Value Std Err C(2) -7.54E-05 0.080999 C(3) 0.051852 0.037623 C(7) -0.001716 0.023514 C(10) -0.091406 0.081207 C(11) -1.11E-06 0.000517 Null Hypothesis Summary: Restrictions are linear in coefficients (Trích từ Eviews) Vì F = 0.739258 < F0,05(5, 166) ~ 2,21 nên ta bác bỏ giả thiết H0 Kiểm định giới hạn mơ hình (2.5) Giả thiết 2: H0: b3 = b11 = (chọn mơ hình giới hạn (2.8)) Wald Test: Equation: (2.5) Test Statistic Value df Probability F-statistic 0.493145 (2, 166) 0.6116 Chi-square 0.986290 0.6107 Value Std Err Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(3) 0.016347 0.031566 C(11) 0.000414 0.000434 Restrictions are linear in coefficients (Trích từ Eviews) Vì F = 0.493145 < F0,05(2, 166) ~ 3,00 nên ta bác bỏ giả thiết H0 Kiểm định giới hạn mơ hình (2.6) Giả thiết 3: H0: c4 = c8 = c9 = c11 = (chọn mơ hình giới hạn (2.9)) Wald Test: Equation: (2.6) Test Statistic Value df Probability F-statistic 0.750861 (4, 166) 0.5588 Chi-square 3.003446 0.5572 Normalized Restriction (= 0) Value Std Err C(4) -0.001554 0.003633 C(8) 0.047012 0.054813 C(9) -0.044546 0.091196 C(11) -0.000415 0.000317 Null Hypothesis Summary: Restrictions are linear in coefficients (Trích từ Eviews) Vì F = 0.750861 < F0,05(4, 166) ~ 2,37 nên ta bác bỏ giả thiết H0 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH KHẢ NĂNG GIẢI THÍCH CỦA MƠ HÌNH GIỚI HẠN Kiểm định khả giải thích mơ hình (2.7) Giả thiết 4: H0: a4 = a5 = a6 = a8 = a9 = (khơng chọn mơ hình giới hạn (2.7)) Wald Test: Equation: (2.7) Test Statistic Value df Probability F-statistic 28.60775 (5, 171) 0.0000 Chi-square 143.0387 0.0000 Normalized Restriction (= 0) Value Std Err C(2) -0.013563 0.005882 C(3) -0.892940 0.190382 C(4) 0.035331 0.008755 C(5) 0.250962 0.062707 C(6) -0.444386 0.145826 Null Hypothesis Summary: Restrictions are linear in coefficients (Trích từ Eviews) Vì F = 28.60775 > F0,05(5, 171) ~ 2,21 nên ta bác bỏ giả thiết H0 Vậy mơ hình giới hạn (2.7) chấp nhận Kiểm định khả giải thích mơ hình (2.8) Giả thiết 5: H0: b2 = b4 = b5 = b6 = b7 = b8 = b9 = b10 = (khơng chọn mơ hình (2.8)) Wald Test: Equation: (2.8) Test Statistic Value df Probability F-statistic 14.17081 (8, 168) 0.0000 Chi-square 113.3664 0.0000 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Value Std Err C(2) -0.262614 0.066649 C(3) -0.012378 0.004955 C(4) -0.319986 0.173547 C(5) 0.020582 0.007513 C(6) -0.040350 0.018707 C(7) 0.208861 0.072783 C(8) -0.442995 0.122926 C(9) 0.158787 0.067642 Restrictions are linear in coefficients (Trích từ Eviews) Vì F = 14.17081 > F0,05(8, 168) ~ 1,91 nên ta bác bỏ giả thiết H0 Vậy mơ hình giới hạn (2.8) chấp nhận Kiểm định khả giải thích mơ hình (2.9) Giả thiết 6: H0: c2 = c3 = c5 = c6 = c7= c10 = (khơng chọn mơ hình giới hạn (2.9)) Wald Test: Equation: (2.9) Test Statistic Value df Probability F-statistic 35.08845 (6, 170) 0.0000 Chi-square 210.5307 0.0000 Normalized Restriction (= 0) Value Std Err C(2) 0.298911 0.035120 C(3) 0.036654 0.021186 C(4) -0.668614 0.117981 C(5) 0.011404 0.005401 C(6) 0.038022 0.014075 C(7) -0.237449 0.048386 Null Hypothesis Summary: Restrictions are linear in coefficients (Trích từ Eviews) Vì F = 35.08845 > F0,05(6, 170) ~ 2,10 nên ta bác bỏ giả thiết H0 Vậy mơ hình giới hạn (2.9) chấp nhận PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM Stt Tên cơng ty Năm thành lập Vốn điều lệ Công ty CTTC ANZ-VTRAC 1999 130 tỷ VND Công ty CTTC – NH NN&PTNT 1998 200 tỷ VND Công ty CTTC – NH NN&PTNT 1998 350 tỷ VND Công ty CTTC – NH ĐT&PTVN 2004 150 tỷ VND Công ty CTTC Kexim 1996 13 triệu USD Công ty CTTC – NH Công Thương VN 1998 300 tỷ VND Công ty CTTC – NH Ngoại Thương VN 1998 300 tỷ VND Công ty CTTC – NH Sài Gòn Thương Tín 2006 200 tỷ VND Công ty CTTC – NH ĐT&PTVN 1998 200 tỷ VND 10 Công ty CTTC Quốc Tế VN 11 Công ty TNHH CTTC Quốc tế Chailease 2006 10 triệu USD 12 Công ty TNHH TV CTTC Công nghiệp tàu thủy 2008 100 tỷ VND 13 Công ty TNHH TV CTTC NH Á Châu 2007 100 tỷ VND 100 tỷ VND ... NGHIỆM CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .37 II.3.1 Giới thiệu mơ hình kinh tế lượng 37 II.3.2 Các giả thiết mối tương quan cấu trúc vốn nhân tố tác động đến. .. đuổi cấu trúc vốn mục tiêu dài hạn mình, cấu trúc vốn tối ưu doanh nghiệp Đơi doanh nghiệp muốn thay đổi cấu trúc vốn họ sang cấu trúc vốn mục tiêu mới, nhìn chung cấu trúc vốn cấu trúc vốn mục... sốt doanh nghiệp 24 I.4.5 Các nghiên cứu khác .25 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 28 II.1 ĐÔI NÉT VỀ KINH TẾ VIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp việt nam , Phân tích nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp việt nam , CHƯƠNG I: CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN, CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, KẾT LUẬN CHƯƠNG III, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan