Xây dựng sơ đồ địa chất công trình tỷ lệ 1 10 000 khu vực thành phố long xuyên, an giang

145 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 06:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN –™&˜— PHẠM VĂN HÙNG XÂY DỰNG ĐỒ ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH TỶ LỆ 1:10.000 KHU VỰC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, AN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN i Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang LỜI CẢM ƠN Sau gần 10 tháng thực hiện, đến đề tài hoàn thành, nhân đây, cho phép em bày tỏ lòng biết ơn chân thành cám ơn đến q thầy trường Đại học Khoa Học Tư Nhiên, trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, Liên đồn Quy hoạch Điều Tra Tài Nguyên Nước Miền Nam đặc biệt quan tâm góp ý Tiến sỹ Nguyễn Đình Tứ Luận văn hồn thành khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết cần sửa chữa, bổ sung để hoàn thiện Em mong nhận ý kiến đóng góp để báo cáo đề tài hồn thiện hơn, phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên, An Giang nói riêng khu vực Đồng nam nói chung Xin chân thành cảm ơn! Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ ii Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG SỐ LIỆU v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ v MỞ ĐẦU vii CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Nhiệm vụ 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Những điểm luận văn 1.7 Ý nghĩa khoa học - thực tiễn luận văn 1.7.1 Ý nghĩa khoa học 1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH CHO KHU VỰC 2.1 Ngoài nước 2.2 Trong nước 2.2.1 Lịch sử nghiên cứu địa chất 2.2.2 Lich sử nghiên cứu địa chất công trình CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH 3.1 Định nghĩa, khuynh hướng thành lập phân loại đồ ĐCCT 3.1.1 Định nghĩa 3.1.2 Khuynh hướng thành lập 3.1.3 Phân loại đồ ĐCCT 3.2 Hướng dẫn kỹ thuật lập đồ địa chất cơng trình 3.2.1 Thu thập tài liệu điều kiện địa lý tự nhiên, nhân văn, địa chất, địa mạo địa chất thủy văn 3.2.2 Phương pháp phân tích ảnh máy bay ảnh vệ tinh 27 3.2.3 Các phương pháp nghiên cứu địa vật lý 29 3.2.4 Nghiên cứu trình tượng địa chất động lực 32 3.2.5 Công tác khoan, khai đào địa chất cơng trình 43 3.2.6 Cơng tác thí nghiệm ngồi trời 49 3.2.7 Tiêu chuẩn phân loại đất đá 61 3.2.8 Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển bảo quản mẫu đất đá 63 3.2.9 Nguyên tắc phân vùng ĐCCT 71 3.3 Kỹ thuật lập đồ ĐCCT 71 3.3.1 Giới thiệu chung 72 Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ iii Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang 3.3.2 Nguyên tắc thành lập đồ ĐCCT 72 3.3.3 Nội dung phương pháp thành lập 73 3.4 Kỹ thuật lập đồ phân vùng ĐCCT 85 3.4.1 Nguyên tắc phân vùng ĐCCT 86 3.4.2 Nội dung phương pháp thành lập 86 CHƯƠNG XÂY DỰNG ĐỒ ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH VÙNG THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, AN GIANG 89 4.1 Cơ sở tài liệu xây dựng đồ ĐCCT 89 4.1.1 Thu thập tài liệu 89 4.1.2 Chỉnh lý tài liệu 89 4.1.3 Xây dựng đồ địa chất cơng trình 90 4.2 Tổng quan vùng nghiên cứu 93 4.2.1 Đặc điểm tự nhiên vùng nghiên cứu 93 4.3 Đặc điểm địa chất vùng nghiên cứu 101 4.3.1 Địa tầng 101 4.3.2 Kiến tạo 109 4.3.3 Đặc điểm địa mạo 110 4.3.4 Đặc điểm tân kiến tạo 112 4.3.5 Lịch sử phát triển kiến tạo 113 4.4 Đặc điểm địa chất cơng tình vùng nghiên cứu 114 4.4.1 Đặc điểm cấu trúc địa chất 114 4.4.2 Đặc điểm địa mạo 115 4.4.3 Đặc điểm địa chất thủy văn 116 4.4.4 Các trình tượng địa chất động lực cơng trình 119 4.4.5 Tính chất lý loại đất 121 4.4.6 Vật liệu xây dựng 128 4.5 Phân vùng địa chất cơng trình 130 4.5.1 Khu VIIA1-Phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc nhân sinh tQIV3 130 4.5.2 Khu VIIA2 - Khu phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc sông aQIV3 131 4.5.3 Khu VIIA3 - Khu phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sông - biển amQIV2-3 nguồn gốc biển mQIV1-2 132 KẾT LUẬN 134 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 136 TÀI LIỆU THAM KHẢO 138 LÝ LỊCH KHOA HỌC 140 Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ v Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG SỐ LIỆU Bảng 3-1 Mổ tả đá Magma biến chất 16 Bảng 3-2 Mô tả đất đá, mảnh vụn 17 Bảng 3-3 Mô tả đất loại sét 17 Bảng 3-4 Những dấu hiệu để xác định loại đất 18 Bảng 3-5 Đánh giá mắt, độ sệt đất loại sét 19 Bảng 3-6 Phân loại nước ngầm theo độ khống hóa 26 Bảng 3-7 Phân loại nước ngầm theo độ cứng 26 Bảng 3-8 Mức độ khe nứt đá 41 Bảng 3-9 Độ chặt tương đối cát theo kết SPT 52 Bảng 3-10 Tương quan giá trị SPT, trạng thái độ bền đất 52 Bảng 3-11 Tương quan độ chặt sức kháng xuyên mũi côn đất loại cát 55 Bảng 3-12 Tương quan góc ma sát sức kháng mũi xuyên đất cát 56 Bảng 3-13 Tương quan sức chịu tải cho phép sức kháng mũi xuyên(đất sét) 56 Bảng 3-14 Đặc trưng thiết bị cắt cánh theo ASTM D 2573(Mỹ), LCP (Pháp) Trung Quốc 57 Bảng 3-15 Phân loại đất đá 62 Bảng 3-16 Phân loại đất 62 Bảng 3-17 Các đơn vị phân vùng ĐCCT 87 Bảng 3-18 Các ký hiệu khác đồ phân vùng ĐCCT 88 Bảng 3-19 Bảng đặc trưng yếu tố phân vùng ĐCCT 88 Bảng 4-1 Lượng mưa tháng năm (2000 - 2005),mm 96 Bảng 4-2 Độ ẩm trung bình tháng năm (2000 - 2005), % 97 Bảng 4-3 Nhiệt độ trung bình tháng năm (2000 - 2005), 0C 98 Bảng 4-4 Mực nước ngầm khu vực thành phố Long Xuyên 116 Bảng 4-5 Kết tiêu đánh giá ăn mòn bê tơng 118 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ vi Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang Hình 3-1 Chú giải hướng dẫn thể thành tạo đệ tứ đồ ĐCCT 76 Hình 3-2 Chú giải hướng dẫn thể thành tạo đệ tứ đồ ĐCCT 76 Hình 3-3 Chú giải hướng dẫn thể thành tạo trước đệ tứ đồ ĐCCT 77 Hình 3-4 Chú giải hướng dẫn thể thành tạo trước đệ tứ đồ ĐCCT 77 Hình 3-5 Ký hiệu thạch học đồ ĐCCT 78 Hình 3-6 Ký hiệu thạch học đồ ĐCCT 79 Hình 3-7 Chú giải thành phần thạch học 80 Hình 3-8 Chú giải thành phần thạnh học 81 Hình 3-9 Chú giải đặc điểm địa chất thủy văn đồ ĐCCT 81 Hình 3-10 Chú giải ranh giới địa chất 82 Hình 3-11 Chủ giải trình tượng địa chất động lực 82 Hình 3-12 Các ký hiệu điểm nghiên cứu 83 Hình 3-13 Chú giải cơng trình nghiên cứu mặt cắt ĐCCT 85 Hình 3-14 Các giải khác mặt cắt 85 Hình 4-1 Các phân vị ĐCCT khu vực nghiên cứu 92 Hình 4-2 Các phân vị ĐCCT khu vực nghiên cứu 92 Hình 4-3 Các đơn vị phân vùng ĐCCT 93 Hình 4-4 Mực nước cao nhất, trung bình thấp sông Hậu trạm Châu Đốc (từ năm 1927 đến năm 2005) 95 Hình 4-5 Mực nước cao nhất, trung bình thấp sông Hậu trạm Long Xuyên (từ năm 1940 đến năm 2005) 96 Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ vii Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang MỞ ĐẦU Nước ta bước vào thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố, khu công nghiệp tập trung, sở hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị mới… xây dựng với tốc độ ngày lớn, song việc xây dựng cơng trình chưa nhà quản lý quy hoạch cách tổng thể quy hoạch mà chưa quan tâm đến không gian ngầm Để có sở phục vụ cho cơng tác quy hoạch tối ưu thiết phải lập đồ địa chất cơng trình khu vực thị nhằm cung cấp cho quan chuyên môn lập chiến lược phân vùng chức sử dụng đất, phục vụ lập báo cáo quy hoạch đô thị, báo cáo dự án đầu tư, dự án tiền khả thi, thiết kế sở cơng trình xây dựng Luận văn “Xây dựng đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1: 10.000 khu vực thành phố Long Xuyên An Giang” nhằm giải vấn đề nêu khu vực thành phố Long Xuyên, An Giang Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính cấp thiết đề tài Tài nguyên đất có vai trò đặc biệt quan trọng đời sống sản xuất, việc nghiên cứu, đánh giá trạng tổng hợp nguồn tài liệu nghiên cứu chúng cần thiết Trên sở lập quy hoạch kế hoạch sử dụng lâu bền tài nguyên đất cho mục đích khác nhau, đồng thời loại đồ, đồ chuyên môn phục vụ cho mục đích kinh tế khác cần thiết Nhìn chung cơng trình nghiên cứu từ năm 1975 đến nhằm mục đích làm sáng tỏ điều kiện địa chất cơng trình vùng thu kết định Các kết nghiên cứu làm sở cho việc thực mục đích đề tài Tuy nhiên, báo cáo địa chất địa chất công trình địa bàn khu vực thành phố Long Xuyên - An Giang thực thời điểm khác nhau, qui mô không lớn phục vụ cho mục đích cụ thể khác nên cách thành lập loạt đồ ĐCCT khác nhau, không theo giải thống Rõ ràng tỉnh An Giang nói chung thành phố Long Xun nói riêng có khối lượng thơng tin lớn ĐCCT, chưa thu thập, tổng hợp, chỉnh lý trình bày tổng quát theo giải lập đồ ĐCCT thịnh hành giới Việc kế thừa, nghiên cứu, thu thập tài liệu bổ sung để lập loạt đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 địa bàn toàn tỉnh An Giang công việc xúc, đáng ý khu vực thành phố Long Xuyên Tóm lại, vấn đề cấp thiết cho công tác quy hoạch đánh giá điều kiện địa chất cơng trình theo diện theo chiều sâu, từ định hướng cho quy hoạch khu xây dựng lựa chọn giải pháp móng Có nghĩa cần thiết phải lập đồ địa chất cơng trình đánh giá điều kiện đất công việc cấp thiết cần phải thực thời gian sớm Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang Luận văn: “ Xây dựng đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1:10.000 khu vực thành phố Long Xuyên, An Giang” đề tài chuyên ngành nhằm xây dựng đồ địa chất cơng trình đánh điều kiện địa chất cơng trình phục vụ cho mục đích nêu 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ 1.2.1 Mục tiêu - Xây dựng đồ ĐCCT khu vực TP Long Xuyên, An Giang tỷ lệ :10.000 - Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình khu vực TP Long Xuyên, An Giang 1.2.2 Nhiệm vụ - Nghiên cứu nội dung phương pháp thành lập đồ ĐCCT - Thu thập tài liệu: Bản đồ địa hình, khí tượng thủy văn, địa chất, ĐCCT - Thành lập đồ địa chất khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1: 10.000 - Thành lập đồ địa chất cơng trình khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1: 10.000 - Thành lập đồ phân vùng ĐCCT khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1: 10.000 - Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu phức hệ thạch học đến chiều sâu 60m khu vực thành phố Long Xuyên diện tích 45 km2 bao gồm phường Bình Khánh, Mỹ Bình, Mỹ Hòa, Mỹ Long, Mỹ Phước, Mỹ Thới phường Mỹ Thạnh 1.4 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu bước tiến hành thành lập đồ ĐCCT - Xây dựng đồ địa chất cơng trình vùng TP Long Xun tỷ lệ 1: 10.000 - Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình khu vực thành phố Long Xuyên 1.5 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp kế thừa: bao gồm thu thập, xử lý, tổng hợp tài liệu, phương pháp sử dụng xuyên suốt trình thực luận văn Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang - Phương pháp khảo sát chuyên môn địa chất công trình: bao gồm lộ trình khảo sát thực địa, đo đạc, mô tả điểm nghiên cứu … - Ứng dụng công nghệ tin học: Ứng dụng phần mềm chuyên ngành xử lý, phân tích, tổng hợp trình bày đồ họa tài liệu địa chất cơng trình Các phần mềm sử dụng: MAPINFOR: Phân tích thuộc tính khơng gian trình bày đồ họa loại đồ MICROSOFT EXCEL: Thống kê tài liệu lý đơn ngun địa chất cơng trình 1.6 Những điểm luận văn - Lần thành lập đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 vùng TP Long Xuyên, An Giang - Lần yếu tố địa chất cơng trình khu vực nghiên cứu đánh giá cách định lượng 1.7 Ý nghĩa khoa học - thực tiễn luận văn 1.7.1 Ý nghĩa khoa học - Đánh giá cách định lượng điều kiện ĐCCT khu vực nghiên cứu - Có thể áp dụng hướng nghiên cứu cho vùng đồng Nam nơi khác 1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn - Phục vụ cho quan chuyên môn lập chiến lược phân vùng chức sử dụng đất - Tra cứu sử dụng tài liệu cho việc lập báo cáo quy hoạch đô thị, báo cáo dự án đầu tư/dự án tiền khả thi, thiết kế sở cơng trình xây dựng - Phục vụ cho nhà chuyên môn, tra cứu, tham khảo tài liệu cách nhanh chóng, tồn diện để ban hành định Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 124 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang Trên mặt cắt ký hiệu amSQIV2-3, thành phần cát hạt mịn màu xám xanh, xám đen, trạng thái chặt vừa Với 17 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt cát chiếm 90,2% hạt bụi chiếm 5,9% hạt sét chiếm 1,8% Độ ẩm tự nhiên trung bình: 24,03%; khối lượng thể tích: 1,93g/cm3; khối lượng riêng: 2,66g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên: 0,693; góc ma sát lớn: 29º21 e Cát pha: Trên mặt cắt ký hiệu amSMQIV2-3, thành phần cát pha, trạng thái dẻo Với 01 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt cát chiếm 72,0%; hạt bụi chiếm 14,0%, hạt sét chiếm 8,0%, hạt sỏi chiếm 6,0% Độ ẩm tự nhiên thấp: 18,79%; khối lượng thể tích: 1,94g/cm3; khối lượng riêng: 2,65g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên: 0,620; lực dính kết nhỏ: 0,079kG/cm2; góc ma sát lớn: 25º55 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,48kg/cm2 4.4.5.4 Phức hệ thạch học nguồn gốc biển (mQIV1-2) Phân bố liên tục phạm vi vùng nghiên cứu, bề dày thay đổi từ 10,4m (lỗ khoan CX) đến 46,7m (lỗ khoan NH2), trung bình 25,8m Lộ khoảnh nhỏ khu vực phía Tây thuộc phường Mỹ Xuyên Trên mặt cắt chúng bị phủ phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sông biển amQIV2-3 phủ trực tiếp lên phức hệ thạch học nguồn gốc biển mQIII Đáy phức hệ có xu hướng chìm dần từ tây sang đông nông dần từ bắc tới nam Hầu hết lỗ khoan địa chất công trình khoan đến phức hệ thạch học này, gồm kiểu thạch học sau: a Sét: Trên mặt cắt ký hiệu mCQIV1-2, thành phần sét màu xám nâu, xám xanh, trạng thái từ dẻo chảy đến dẻo cứng Với 65 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt sét chiếm 47,9% hạt bụi chiếm 40,1%, hạt cát chiếm 11,5% Độ ẩm tự nhiên trung bình: 42,38%; khối lượng thể tích: 1,76g/cm3; khối lượng riêng: 2,67g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên cao: 1,180; lực dính kết trung bình: 0,223kG/cm2; góc ma sát trong: 08º43 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,20kg/cm2 b Sét pha: Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 125 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang Trên mặt cắt ký hiệu mCMQIV1-2, thành phần sét pha màu xám đen, xám nâu, trạng thái từ dẻo chảy đến dẻo cứng Với 22 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt bụi chiếm 44,5% hạt cát chiếm 37,7%, hạt sét chiếm 21,1% Độ ẩm tự nhiên trung bình: 30,36%; khối lượng thể tích: 1,86g/cm3; khối lượng riêng: 2,67g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên trung bình: 0,886; lực dính kết: 0,160kG/cm2; góc ma sát trong: 14º14 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,21kg/cm2 c Bùn sét, bùn sét pha: Trên mặt cắt ký hiệu mOQIV1-2, thành phần bùn sét, bùn sét pha màu xám đen, xám nâu Với 401 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt bụi chiếm 43,0% hạt sét chiếm 39,7%, hạt cát chiếm 19,3% Độ ẩm tự nhiên cao: 56,02%; khối lượng thể tích: 1,62g/cm3; khối lượng riêng: 2,64g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên cao: 1,563; lực dính kết nhỏ: 0,077kG/cm2; góc ma sát nhỏ: 02º58 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 0,49kg/cm2 d Cát mịn, trung: Trên mặt cắt ký hiệu mSQIV1-2, thành phần cát hạt bụi, mịn đến trung màu xám đen, xám vàng, trạng thái rời đến chặt vừa Với 54 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt cát chiếm 83,9% hạt bụi chiếm 14,2% hạt sét chiếm 1,2% Độ ẩm tự nhiên trung bình: 24,87%; khối lượng thể tích: 1,91g/cm3; khối lượng riêng: 2,66g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên: 0,738; góc ma sát lớn: 23º22 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,30kg/cm2 e Cát pha: Trên mặt cắt ký hiệu mSMQIV1-2, thành phần cát pha màu xám nâu, trạng thái chảy đến dẻo chảy Với 21 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt cát chiếm 61,7%; hạt bụi chiếm 27,8%, hạt sét chiếm 8,5% Độ ẩm tự nhiên trung bình: 27,61%; khối lượng thể tích: 1,88g/cm3; khối lượng riêng: 2,67g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên: 0,806; lực dính kết: 0,114kG/cm2; góc ma sát lớn: 22º56 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,48kg/cm2 4.4.5.5 Phức hệ thạch học nguồn gốc biển (mQIII) Phân bố liên tục phạm vi vùng nghiên cứu song không lộ mặt Trên mặt cắt chúng bị phủ phức hệ thạch học nguồn gốc biển mQIV1-2 Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 126 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang phủ trực tiếp lên phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sơng biển amQIII Đáy phức hệ có xu hướng chìm dần từ tây sang đơng nơng dần từ bắc tới nam Hầu hết lỗ khoan địa chất cơng trình chưa khoan thủng phức hệ song bề dày khoan thay đổi từ 1,5m (lỗ khoan LX22) đến 40,8m (lỗ khoan CR3), trung bình bề dày khoan 12,7m, gồm kiểu thạch học sau: a Sét: Trên mặt cắt ký hiệu mCQIII, thành phần sét màu xám nâu, vàng, nâu đỏ, trạng thái từ dẻo chảy đến nửa cứng Với 65 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt sét chiếm 44,0% hạt bụi chiếm 40,2%, hạt cát chiếm 21,6%, hạt sỏi chiếm 1,4% Độ ẩm tự nhiên: 26,49%; khối lượng thể tích: 1,91g/cm3; khối lượng riêng: 2,69g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên: 0,784; lực dính kết: 0,241kG/cm2; góc ma sát trong: 13º49 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,57kg/cm2 b Sét pha: Trên mặt cắt ký hiệu mCMQIII, thành phần sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ, xám đen, xám xanh, xám nâu, trạng thái từ dẻo chảy đến cứng Với 58 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt cát chiếm 38,3% hạt bụi chiếm 34,9%, hạt sét chiếm 25,8% hạt sạn sỏi chiếm 0,5% Độ ẩm tự nhiên: 26,09%; khối lượng thể tích: 1,94g/cm3; khối lượng riêng: 2,68g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên trung bình: 0,742; lực dính kết: 0,241kG/cm2; góc ma sát trong: 14º30 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,64kg/cm2 c Cát mịn lẫn bột: Trên mặt cắt ký hiệu mSQIII, thành phần cát hạt mịn lẫn bột màu vàng, trạng thái rời Với 01 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt cát chiếm 79,0% hạt bụi chiếm 18,0% Độ ẩm tự nhiên trung bình: 32,27%; khối lượng thể tích: 1,87g/cm3; khối lượng riêng: 2,70g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên: 0,903; lực dính kết: 0,165kG/cm2;góc ma sát trong: 12º21 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,13kg/cm2 d Cát pha: Trên mặt cắt ký hiệu mSMQIII, thành phần cát pha màu xám xanh, trạng thái dẻo Với 01 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt bụi Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 127 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang chiếm 55,0%; hạt cát chiếm 38,0%, hạt sét chiếm 7,0% Độ ẩm tự nhiên: 24,02%; khối lượng thể tích: 1,92g/cm3; khối lượng riêng: 2,65g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên: 0,709; lực dính kết: 0,153kG/cm2; góc ma sát trong: 13º46 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,16kg/cm2 4.4.5.6 Phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sông - biển (amQIII) Phân bố liên tục phạm vi vùng nghiên cứu song không lộ mặt Trên mặt cắt chúng bị phủ phức hệ thạch học nguồn gốc biển mQIII phủ trực tiếp lên phức hệ thạch học nguồn gốc biển mQII-III Đáy phức hệ có xu hướng chìm dần từ tây sang đông nông dần từ bắc tới nam Hầu hết lỗ khoan địa chất cơng trình chưa khoan thủng phức hệ song bề dày khoan thay đổi từ 4,4m (lỗ khoan AG2) đến 37,7m (lỗ khoan GL), bề dày trung bình khoan 22,2m, gồm loại thạch học sau: a Cát mịn trung lẫn bột Trên mặt cắt ký hiệu amSQIII, thành phần cát hạt mịn trung lẫn bột màu đen, xám vàng, trạng thái rời đến chặt vừa Với 45 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt cát chiếm 79,7%, hạt bụi chiếm 18,6%, hạt sét chiếm 0,4% Độ ẩm tự nhiên trung bình: 32,27%; khối lượng thể tích: 1,89g/cm3; khối lượng riêng: 2,66g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên: 0,760; lực dính kết: 0,078kG/cm2;góc ma sát trong: 22º01 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,23kg/cm2 b Cát pha Trên mặt cắt ký hiệu amSMQIII, thành phần cát pha màu nâu, nâu vàng, xám đen, trạng thái dẻo Với 08 mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt cát chiếm 51,9%; hạt bụi chiếm 34,4%, hạt sét chiếm 12,5% Độ ẩm tự nhiên: 24,59%; khối lượng thể tích: 1,93g/cm3; khối lượng riêng: 2,68g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên: 0,761; lực dính kết: 0,109kG/cm2; góc ma sát trong: 16º59 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,11kg/cm2 4.4.5.7 Phức hệ thạch học nguồn gốc biển (mQII-III) Phân bố liên tục phạm vi vùng nghiên cứu song không lộ mặt Trên mặt cắt chúng bị phủ phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sông biển amQIII Duy lỗ khoan địa chất cơng trình CDT bắt gặp phức hệ Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 128 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang độ sâu từ 42,7m song chiều sâu đến 60,0m chưa khoan qua phức hệ này, bề dày khoan 17,3m, mặt cắt ký hiệu mCQII-III Chỉ có loại thạch học sét màu nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng Với mẫu đất cho thấy thành phần hạt chủ yếu hạt sét chiếm 40,5% hạt bụi chiếm 40,0%, hạt cát chiếm 16,8% Độ ẩm tự nhiên: 21,76%; khối lượng thể tích cao: 2,03g/cm3; khối lượng riêng: 2,70g/cm3; hệ số rỗng tự nhiên: 0,624; lực dính kết: 0,267kG/cm2; góc ma sát trong: 15º35 Sức chịu tải quy ước tính tốn Rt = 1,86kg/cm2 4.4.6 Vật liệu xây dựng Trên diện tích vùng thành phố Long Xuyên, theo kết điều tra đề án “Điều tra địa chất đô thị vùng Đơ Thị Long Xun” Liên đồn ĐCTVĐCCT miền Nam thực hoàn thành năm 1997 cho thấy nguồn tài ngun khống sản khơng đáng kể, có: Các mỏ sét gạch ngói a Mỏ sét gạch ngói Bình Đức Mỏ thuộc phạm vi phường Bình Đức, nằm cách thành phố Long Xuyên 6km phía Tây Bắc Nằm lộ mặt nằm thành tạo trầm tích đồng nguồn gốc sơng, sơng biển hỗn hợp tuổi Holocen Địa hình mỏ phẳng, cánh đồng trồng lúa dân địa phương Đây khu mỏ nhân dân khai thác làm nguyên liệu cho nhà máy gạch ngói Long Xuyên Diện phân bố khu mỏ có dạng kéo dài theo phương tây bắc - đơng nam theo sông Hậu Giang với chiều dài 5km, độ cao tuyệt đối mỏ khoảng 1,1-1,7m Bề dày trung bình 1,7m Mỏ đánh giá cấp P1 với trữ lượng 18.700.000m3, thuộc loại mỏ lớn Trong đó, trữ lượng sét có khả khai thác 9.000.000m3, trừ diện tích đường xá, giới hạn bảo vệ bờ sơng nơi dân cư địa phương b Mỏ sét gạch ngói Đơng Thạnh Mỏ sét Đơng Thạnh nằm cách thành phố Long Xun khoảng 5,5km phía Đơng Nam Đây mỏ nhân dân địa phương khai thác trước ngừng khai thác Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 129 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang Mỏ nằm lộ mặt nằm thành tạo trầm tích đồng nguồn gốc sông, sông biển hỗn hợp tuổi Holocen Nằm bên bờ phải sông Hậu Giang, dọc theo Quốc lộ 91, với chiều dài 7,5km, rộng trung bình 2,5km, diện tích mỏ khoảng 17km2 Sét lộ mặt, đôi chỗ bị phủ lớp đất mỏng Bề dày thay đổi từ 0,8 đến 2,4m, trung bình 1,5m Mỏ đánh giá cấp P1 với trữ lượng 25.500.000m3 thuộc loại mỏ lớn Trong đó, trữ lượng sét có khả khai thác 12.500.00m3 (chiếm 50%), trừ diện tích đường xá, vùng ven sông Hậu Giang nơi định cư nhân dân địa phương Ngoài mỏ kể trên, theo tài liệu khoan thấy sét phân bố rộng rãi khu vực Hòa Hưng, Hòa Đơng, phía Tây Bắc thành phố Long Xuyên, song vùng bị nhiễm phèn nặng, qua thực tế số nơi dân sản xuất thử gạch ngói cho thấy chất lượng kém, dẽ vỡ biến dạng nung c Cát xây dựng Mỏ cát khu vực thành phố Long Xun liên quan đến bồi tích lòng sơng đại Cát tích tụ dòng chảy đổi dòng sông Hậu Giang, tập trung phần Hạ Lưu cù lao Cồn Ơng Quế Nhìn chung ngun liệu cát hạn chế, có mỏ phía Nam bến phà An Hòa khai thác phục vụ cho nhu cầu xây dựng địa phương Điểm cát thuộc địa phận phường Mỹ Quí, cách trung tâm thành phố Long Xun 2km phía Đơng Nam Đây doi cát ngầm hữu ngạn sông, kéo dài 1km theo phương Đông Bắc - Tây Nam Bề mặt cát ngập sâu -5m lúc chiều xuống 6m lúc chiều lên Chiều rộng dải cát 400-600m, trung bình 500m, chiều dày dự đoán 3m Trữ lượng mỏ cát dự báo dựa đặc điểm địa mạo, địa chất vị trí điểm khai thác sau: 1000m x 500m x 3m = 1.500.000m3 thuộc loại mỏ nhỏ Nhìn chung diện tích quy hoạch thành phố Long Xuyên vật liệu xây dựng gặp sét gạch ngói cát xây dựng, song tiềm phong phú điều kiện khai thác thuận lợi Tuy nhiên, cần tính đến kinh tế biến đổi môi trường sau Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 130 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang 4.5 Phân vùng địa chất cơng trình Khu vực thành phố Long Xun nằm trọn miền VII địa chất cơng trình tồn quốc, vùng đồng tích tụ (ký hiệu A) chia thành khu theo phức hệ địa tầng nguồn gốc điều kiện thành tạo: - Khu phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc nhân sinh tQIV3 - Khu phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc sông aQIV3 - Khu phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sông - biển amQIV2-3 nguồn gốc biển mQIV1-2 4.5.1 Khu VIIA1-Phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc nhân sinh tQIV3 Khu phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc nhân sinh phân bố khu vực phía Đơng, chủ yếu theo trục giao thơng chính, dọc bên bờ sơng Hậu Giang sông rạch nhỏ vùng - Đặc điểm cấu trúc - Trên phức hệ thạch học nguồn gốc nhân sinh tQIV3 có bề dày 0,3 - 2,0m, trung bình 0,9m Loại thạch học chiếm chủ yếu sét, sét pha vật liệu đất đắp thơ có sức chịu tải từ yếu đến trung bình - Tiếp theo phức hệ thạch học nguồn gốc sơng aQIV3 có bề dày 0,5 4,1m, trung bình 1,8m Loại thạch học chiếm ưu sét, sét pha có sức chịu tải từ trung bình đến Loại thạch học chiếm ưu bùn sét, bùn sét pha có sức chịu tải yếu - Tiếp theo phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sông - biển amQIV23 có bề dày 0,6 - 9,4m, trung bình 2,9m Loại thạch học chiếm ưu sét, bùn sét, bùn sét pha có sức chịu tải từ yếu đến trung bình Loại thạch học chiếm ưu cát mịn sét pha có sức chịu tải yếu đến trung bình - Tiếp theo phức hệ thạch học nguồn gốc biển mQIV1-2 có bề dày 10,4 - 46,7m, trung bình 25,8m Loại thạch học chiếm ưu bùn sét, bùn sét pha có sức chịu tải yếu Loại thạch học chiếm ưu sét, sét pha cát hạt mịn có sức chịu tải trung bình Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 131 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang - Dưới phức hệ thạch học nguồn gốc biển mQIII có bề dày trung bình lớn 12,7m Loại thạch học chiếm ưu sét có sức chịu tải tốt Loại thạch học chiếm ưu sét pha có sức chịu tải tốt - Đặc điểm địa chất thủy văn: Mực nước đất nông, thường nhỏ 2,0m Nước phổ biến có tính ăn mòn rửa lũa ăn mòn carbonic - Đặc điểm địa động lực: Ảnh hưởng đặc điểm địa động lực vùng khơng lớn, có số dấu hiệu hoạt động tân kiến tạo hình thành nên vùng nâng hạ Pleistocen dẫn đến biến động bề dày lớp đất yếu Holecen Các trình tượng địa chất cơng trình động lực chủ yếu là: xâm thực tích tụ bờ - Đánh giá mức độ thuận lợi cho xây dựng: Thuận lợi cho công trình xây dựng Khi khai thác khu nên áp dụng biện pháp đất chịu nén vừa khơng đều, móng nơng Nếu tải trọng cơng trình lớn cần sử dụng móng cọc, độ sâu đáy cọc thay đổi từ 20m đến 50m, chủ yếu từ 44m đến 47m lớn phụ thuộc vào tải trọng cơng trình 4.5.2 Khu VIIA2 - Khu phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc sông aQIV3 Khu phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc sông phân bố trung tâm vùng nghiên cứu, dọc theo hai bờ sông Long Xuyên rạch nhỏ vùng - Đặc điểm cấu trúc - Trên phức hệ thạch học nguồn gốc sơng aQIV3 có bề dày 0,5 4,1m, trung bình 1,8m Loại thạch học chiếm ưu sét có sức chịu tải trung bình Loại thạch học chiếm ưu sét pha, bùn sét có sức chịu tải yếu đến trung bình - Tiếp theo phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sơng - biển amQIV23 có bề dày 0,6 - 9,4m, trung bình 2,9m Loại thạch học chiếm ưu sét, bùn sét, bùn sét pha có sức chịu tải từ yếu đến trung bình Loại thạch học chiếm ưu sét pha cát mịn có sức chịu tải yếu Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 132 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang - Tiếp theo phức hệ thạch học nguồn gốc biển mQIV1-2 có bề dày 10,4 - 46,7m, trung bình 25,8m Loại thạch học chiếm ưu bùn sét, bùn sét pha có sức chịu tải từ yếu Loại thạch học chiếm ưu sét cát hạt mịn có sức chịu tải trung bình - Dưới phức hệ thạch học nguồn gốc biển mQIII có bề dày trung bình lớn 12,7m Loại thạch học chiếm ưu sét, sét pha có sức chịu tải tốt Loại thạch học chiếm ưu cát mịn, cát pha có sức chịu tải trung bình - Đặc điểm địa chất thủy văn: Mực nước đất nơng, thường nhỏ 2,0m Nước phổ biến có tính ăn mòn rửa lũa ăn mòn carbonic - Đặc điểm địa động lực: Ảnh hưởng đặc điểm địa động lực vùng khơng lớn, có số dấu hiệu hoạt động tân kiến tạo hình thành nên vùng nâng hạ Pleistocen dẫn đến biến động bề dày lớp đất yếu Holecen - Đánh giá mức độ thuận lợi cho xây dựng: Không thuận lợi cho cơng trình xây dựng Khi khai thác khu nên áp dụng biện pháp cải tạo móng như: Thay phần đất yếu băng đất cát có sức chịu tải tốt; Gia cố nhân tạo tổ hợp phương pháp khác Nếu tải trọng cơng trình lớn cần sử dụng móng cọc, độ sâu đáy cọc thay đổi từ 20m đến 40m,chủ yếu từ 30m đến 35m lớn phụ thuộc vào tải trọng cơng trình 4.5.3 Khu VIIA3 - Khu phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sông - biển amQIV2-3 nguồn gốc biển mQIV1-2 Khu phát triển phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sông - biển biển phân bố khu vực phía Tây vùng nghiên cứu, nơi nuôi trồng nhân dân địa phương - Đặc điểm cấu trúc - Trên phức hệ thạch học nguồn gốc hỗn hợp sông - biển amQIV23 biển mQIV1-2 có bề dày 0,6 - 9,4m, trung bình 2,9m Loại thạch học chiếm ưu sét có sức chịu tải từ yếu đến trung bình Loại thạch học chiếm ưu bùn sét, có sức chịu tải yếu Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 133 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang - Tiếp theo phức hệ thạch học nguồn gốc biển mQIV1-2 có bề dày 10,4 - 46,7m, trung bình 25,8m Loại thạch học chiếm ưu bùn sét, bùn sét pha có sức chịu tải từ yếu Loại thạch học chiếm ưu sét sét pha có sức chịu tải trung bình - Dưới phức hệ thạch học nguồn gốc biển mQIII có bề dày trung bình lớn 12,7m Loại thạch học chiếm ưu sét, sét pha có sức chịu tải tốt Loại thạch học chiếm ưu cát mịn, cát pha có sức chịu tải trung bình - Đặc điểm địa chất thủy văn: Mực nước đất nông, thường nhỏ 2,0m, cá biệt vài nơi mực nước lớn 2,0m bị ngập vào mùa lũ Nước phổ biến có tính ăn mòn rửa lũa - Đặc điểm địa động lực: Ảnh hưởng đặc điểm địa động lực vùng khơng lớn, có số dấu hiệu hoạt động tân kiến tạo hình thành nên vùng nâng hạ Pleistocen dẫn đến biến động bề dày lớp đất yếu Holecen Đánh giá mức độ thuận lợi cho xây dựng: Rất không thuận lợi cho cơng trình xây dựng Khi khai thác khu nên áp dụng biện pháp cải tạo móng như: Thay phần đất yếu băng đất cát có sức chịu tải tốt; Gia cố nhân tạo tổ hợp phương pháp khác Nếu tải trọng cơng trình lớn cần sử dụng móng cọc, độ sâu đáy cọc thay đổi từ 15m đến 30m,chủ yếu từ 24m đến 28m, lớn phụ thuộc vào tải trọng cơng trình Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 134 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang KẾT LUẬN Luận văn: “Xây dựng đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1: 10.000 khu vực thành phố Long Xuyên, An Giang” hoàn thành với yêu cầu Luận văn Cao học nội dung tuân thủ theo đề cương duyệt Kết thực cho phép đến số kết luận sau: Những thành công luận văn - Đã sâu nghiên cứu nội dung phương pháp thành lập đồ địa chất cơng trình cho khu vực cụ thể Từ ứng dụng để xây dựng đồ địa chất cơng trình cho vùng tương tự - Đã thu thập khối lượng lớn tổng hợp đầy đủ liệu chun mơn để hồn thành việc xây dựng đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1:10.000 khu vực thành phố Long Xuyên, An Giang Kết thể đầy đủ yếu tố địa chất cơng trình đồ địa hình VN2000 cho vùng nghiên cứu - Đã đánh giá điều kiện địa chất cơng trình cách định lượng theo yếu tố địa chất cơng trình, là: 1) Đặc điểm địa hình, địa mạo; 2) Đặc điểm địa chất; 3) đặc điểm địa chất thủy văn; 4) Các yếu tố địa động lực địa chất công trình; 5) Tính chất lý lớp đất đá 6) Vật liệu xây dựng Đây thơng tin hữu ích giúp cho việc nghiên cứu khai thác hợp lý tài nguyên đất cho vùng nghiên cứu - Tóm lại, sau hồn thành Luận văn học viên có điều kiện tổng hợp khối lượng tài liệu chuyên môn lớn vùng nghiên cứu địa chất cơng trình Từ học viên am hiểu có cách nhìn bao qt điều kiện địa chất cơng tình khu vực nghiên cứu Những vấn đề tồn - Mặc dù khu vực nghiên cứu tập chung lượng lớn điểm nghiên cứu địa chất cơng trình, nhiên tài liệu phân bố không đều, số nơi tài liệu thiếu làm giảm độ tin cậy đồ địa chất cơng trình - Các tài liệu thu thập từ nhiều nguồn khác phân tích nhiều phòng thí nghiệm khác nhau, có sai số khơng đồng phòng thí nghiệm làm giảm độ tin cậy kết lý Các khuyến nghị Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 135 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang - Cần lập đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn sở tài liệu thu thập cho vùng chưa lập đồ, thị trấn, khu công nghiệp địa bàn tỉnh An Giang nói giêng khu vực Nam Bộ nói chung - đồ địa chất cơng trình vùng nghiên cứu đủ tin cậy cần chuyển giao phục vụ cho nghành xây dựng, quy hoạch, phục vụ lập quy hoạch lập dự toán khảo sát cho cơng trình xây dựng Tóm lại, xây dựng đồ địa chất cơng trình hướng nghiên cứu cần phổ biến phát triển nghiên cứu địa chất cơng trình Việt Nam Một lần nữa, xin chân thành cám ơn thầy cô Khoa Địa chất Dầu khí trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, khoa địa chất trường Đại học Khoa học tự nhiên Liên đoàn Quy hoạch Điều tra Tài nguyên nước miền Nam tạo điều kiện thuận cho học viên hồn thành Luận văn Vì nhiều lý khác Luận văn tránh sai sót, mong góp ý quý thầy cô, nhà chuyên môn, nhà khoa học để Luận văn hoàn thiện hơn./ Xin chân trọng cảm ơn! Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 138 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Hồng Đức, Trần Thanh Giám (1997), Địa kỹ thuật thực hành, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội [2] Bộ Công Nghiệp (2001), Hướng dẫn kỹ thuật lập đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000), Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội [3] Bộ Công Nghiệp (2001), Quy chế lập đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000), nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội [4] Nguyễn Huy Dũng, Trần Văn Khoáng nnk (2005), Báo cáo Phân chia địa tầng N-Q nghiên cứu cấu trúc địa chất Đồng Nam Bộ tỉ lệ 1:250.000, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam, TP Hồ Chí Minh [5] Bùi Thế Định nnk (1996), Báo cáo thành lập đồ ĐCTVĐCCT đồng Nam Bộ tỷ lệ 1:200.000, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam, TP Hồ Chí Minh [6] Phạm Văn Giắng nnk (1996), Báo cáo tìm kiếm nước đất vùng Long Xuyên - An Giang, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam, TP Hồ Chí Minh [7] Phạm Văn Giắng nnk (2005), Báo cáo kết đề tài ứng dụng công nghệ tin học quản lý nguồn nước đất tỉnh An Giang, Đoàn ĐCTV- ĐCCT 804, Vĩnh Long [8] Lương Quang Luân nnk (2002), Báo cáo kết điều tra địa chất đô thị Long Xuyên - Rạch Giá - Hà Tiên, Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam, TP Hồ Chí Minh [9] Phan Chu Nam nnk (2002), Báo cáo kết thành lập đồ ĐCTV-ĐCCT vùng Trà Vinh, Long Toàn tỷ lệ 1:50.000, Liên đoàn ĐCTVĐCCT Miền Nam, TP Hồ Chí Minh [10] Vũ Bình Minh nnk (2002), Báo cáo lập đồ địa chất thuỷ văn, đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1:50.000 vùng Rạch Giá - Thốt Nốt, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam, TP Hồ Chí Minh [11] Nguyễn Xuân Nhạ (2007), báo cáo kết đề tài xây dựngsở liệu Địa chất cơng trình chương trình ứng dụng thành lập đồ Địa chất cơng trình, Liên đồn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam, TP Hồ Chí Minh Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 139 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang [12] Hoàng Ngọc Kỷ, Nguyễn Ngọc Hoa nnk (1991), Báo cáo lập đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 Nam Bộ, Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam, TP Hồ Chí Minh [13] Nguyễn Thanh, Trần Văn Hồng nnk (1984), Báo cáo thành lập đồ ĐCCT tỷ lệ 1/1.000.000 toàn quốc, Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Bắc, Hà Nội [14] Nguyễn Thanh Phạm Xuân lập (1990), Báo cáo thành lập đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1:250.000 đồng Nam Bộ, Liên đoàn ĐCTVĐCCT Miền Nam, TP Hồ Chí Minh [15] Đồn Thế Tường, Thuận Đăng (2004), Thí nghiệm đất móng cơng trình, Nhà xuất Giao thơng Vận tải, Hà Nội [16] Trần Văn Việt (2004), Cẩm nang dùng cho kỹ sư Địa kỹ thuật, Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ 140 Đề tài: Xây dựng đồ ĐCCT tỷ lệ 1:10.000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang LÝ LỊCH KHOA HỌC Học viên: Phạm Văn Hùng Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Tứ ... Đình Tứ Đề tài: Xây dựng sơ đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 10. 000 khu vực TP Long Xuyên, An Giang Luận văn: “ Xây dựng sơ đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1: 10. 000 khu vực thành phố Long Xuyên, An Giang đề tài chuyên... văn, địa chất, ĐCCT - Thành lập sơ đồ địa chất khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1: 10 .000 - Thành lập sơ đồ địa chất cơng trình khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1: 10 .000 - Thành lập sơ đồ phân vùng ĐCCT khu vực. .. kế sở cơng trình xây dựng Luận văn Xây dựng sơ đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1: 10 .000 khu vực thành phố Long Xuyên An Giang nhằm giải vấn đề nêu khu vực thành phố Long Xuyên, An Giang Học viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng sơ đồ địa chất công trình tỷ lệ 1 10 000 khu vực thành phố long xuyên, an giang , Xây dựng sơ đồ địa chất công trình tỷ lệ 1 10 000 khu vực thành phố long xuyên, an giang

Từ khóa liên quan