ứng dụng định giá trong việc mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại tại việt nam

107 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 06:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM NGỌC ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG ĐỊNH GIÁ TRONG VIỆC MUA LẠI SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng Mã số : 60 31 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT Thành Phố Hồ Chí Minh – 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực xác Nguyễn thị Kim Ngọc SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc GVHD: PGS.Tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt LỜI CÁM ƠN Trong q trình nghiên cứu viết luận văn này, nhận hướng dẫn, bảo tận tình Giáo viên hướng dẫn trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Kính gửi đến PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Nhà Trường lời tri ân sâu sắc Tôi nhận động viên, giúp đỡ hết lòng đồng nghiệp, bạn bè người thân yêu Kính gửi đến người lời cám ơn chân thành Nguyễn thị Kim Ngọc SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc GVHD: PGS.Tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT M&A : Merge & Acquisition (Mua lại sáp nhập) DCF : Dòng tiền chiết khấu FCFF : Free cashflow to firm –Ngân lưu tự giá trị doanh nghiệp FCFE : Free cashflow to Equity – Ngân lưu tự vốn chủ sỡ hữu APV : Adjusted Present Value – mơ hình giá điều chỉnh NAV : Định giá theo tài sản EBIT : Earnings before interest and taxes–lợi nhuận trước thuế lãi vay FDI : Foreign Direct Investment – vốn đầu tư trực tiếp nước WACC : Weighted average cost of capital – chi phí sử dụng vốn bình quân WTO : World Trade Organization – Tổ chức Thương mại Thế giới NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TS : Tấm chắn thuế S : Giá trị thị trường vốn chủ sở hữu B : Giá trị thị trường nợ E : Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu D : Giá trị sổ sách nợ V : Giá trị thị trường doanh nghiệp t : Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp rf : Tỷ lệ lãi suất phi rủi ro ROC : Suất sinh lợi vốn đầu tư G : Tốc độ tăng trưởng SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc GVHD: PGS.Tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt DANH MỤC CÁC BẢNG : Cc thương vụ M&A điển hình ngành tài - ngân hàng -2010 Bảng 1.1 : Các vụ M&A ngân hàng điển hình giới Bảng 1.2 : Bảng xếp hạng định giá ngân hàng giới toàn cầu 2010 Bảng 1.3 : Bảng xếp hạng định giá ngân hàng Châu Âu năm 2010 Bảng 1.4 : Bảng xếp hạng định giá ngân hàng Châu Á năm 2010 Bảng 1.5 : Các thương vụ M&A điển hình ngành tài - ngân hàng VN 2010 Bảng 2.4.1 : Bảng số liệu đầu vào tài 2009, 2010 NH Phương Nam Bảng 2.4.2 : Bảng phân tích tổng hợp dòng tiền 10 năm theo uớc lượng Ngân lưu FCFF Bảng 2.4.3 : Ngân lưu tự giai đoạn cao năm đầu (FCFF) Bảng 2.4.4: Ngân lưu giai đoạn giảm dần năm thứ thứ 10 (FCFF) Bảng 2.4.5 : Ngân lưu năm kết thúc FCFF Bảng 2.4.6 Bảng phân tích tổng hợp dòng tiền 10 năm theo uớc lượng Ngân lưu FCFE Bảng 2.4.7 : Số liệu lịch sử năm 2006 đến 2010 cần thiết cho tính tóan Bảng 2.4.8 : Số liệu lịch sử chi phí lãi vay, khấu hao thặng dư giữ lại Bảng 2.4.9 : Bảng dòng tiền giá năm thứ đến thứ 10 (APV) Bảng 3.3.1 : Lợi nhuận sau thuế từ năm 2005 -2010 Bảng 3.3.2 : Bảng dự báo lợi nhuận giá 10 năm Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Hình 3.1.1 Phương trình xu hàm tuyến tính Hình 3.1.2: Phương trình xu hàm parabol bậc Hình 3.1.3 : Phương trình xu hàm bậc Hình 3.1.4 : Phương trình xu hàm số mũ Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM Mục lục DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MUA LẠI SÁP NHẬP (M&A) NGÂN HÀNG 1.1 KHÁI NIỆM ĐỊNH GIÁ NGÂN HÀNG 1.2 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN ĐỊNH GIÁ M&A NGÂN HÀNG 1.2.1 Các yếu tố vi mô: 1.2.1.1 Khả sinh lợi Ngân hàng 1.2.1.2 Xu tăng trưởng lợi nhuận tương lai 1.2.1.3 Sự lành mạnh tình hình tài 1.2.1.4 Hiện trạng tài sản hữu hình 1.2.1.5 Tài sản vô hình 1.2.1.6 Năng lực hoạt động người 1.2.2 Các yếu tố vĩ mô 1.2.2.1 Môi trường kinh tế 1.2.2.2 Mơi trường trị pháp luật 1.2.2.3 Mơi trường văn hóa xã hội 1.2.2.4 Môi trường công nghệ 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ÁP DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.3.1 Phương pháp thị trường 1.3.2 Phương pháp tài sản 1.3.3 Phương pháp thu nhập 10 1.4 MỘT SỐ MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRONG PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP 11 1.4.1 Mơ hình DDM 11 1.4.2 Mơ hình FCFE 12 1.4.3 Mơ hình FCFF 12 Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM 1.4.4 Mơ hình giá trị hiệu chỉnh (APV) 13 1.5 THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ M&A CÁC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 13 1.5.1 Thực trạng M&A ngân hàng giới : 13 1.5.1.1 Hoạt động M&A Mỹ 13 1.5.1.2 Hoạt động M&A Châu Âu 14 1.5.1.3 Hoạt động M&A Châu Á 15 1.5.2 Thực trạng định giá M&A ngân hàng giới : 16 1.5.2.1Tại Mỹ : 16 1.5.2.2 Tại Châu Âu : 18 1.5.2.3 Tại Châu Á: 19 1.5.3 Những nguyên ngân M&A ngân hàng giới 20 1.5.3.1 Ở nước phát triển 20 1.5.3.2 Ở nước phát triển 21 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ĐỊNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MUA LẠI SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 24 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M&A CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 24 2.1.1 Thực trạng hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam 24 2.1.2 Sự khác biệt lĩnh vực M&A ngân hàng với lĩnh vực M&A loại hình Doanh nghiệp khác 24 2.1.3 Một số vụ sáp nhập ngân hàng điển hình năm gần : 26 2.1.3.1 Techcombank bán cổ phần cho HSBC 26 2.1.3.2 NH TMCP Eximbank bán cổ phần cho nhà đầu tư nước 26 2.1.3.3 Habubank bán cổ phần cho Deutsche Bank AG (Đức) 27 2.1.3.4 BIDV mua lại ngân hàng đầu tư thịnh vượng PIB 27 2.1.3.5 Tổng công ty bưu VNPost sáp nhập vào Liên Việt Bank 28 2.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRONG NHTM VIỆT NAM 29 2.2.1 Tổng quan việc vận dụng phương pháp định giá nước ta 29 2.2.2 Thực trạng vận dụng mô hình định giá NHTM Việt Nam thời gian qua 30 2.3 NHỮNG HẠN CHẾ VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 32 2.3.1 Hạn chế phương pháp tài sản 32 2.3.1.1 Dựa vào số liệu bảng cân đối kế toán 32 Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mô hình định giá mua lại sáp nhập NHTM 2.3.1.2: Xác định giá trị tài sản theo giá thị trường 33 2.3.2 Hạn chế phương pháp DCF 33 2.3.2.1 Phương pháp hóa lợi nhuận 34 2.3.2.2 Phương pháp hóa dòng tiền 34 2.3.3 Hạn chế phương pháp APV 34 2.3.4 Một số hạn chế khác làm ảnh hưởng đến phương pháp định giá 35 2.3.4.1 Cách thức tác nghiệp M&A sơ khai, khó khăn cho việc định giá 35 2.3.4.2 Việc bảo mật thông tin chưa tuân thủ cách chặt chẽ 35 2.3.4.3 Thông tin chưa thực đáng tin cậy 36 2.3.4.4 Khung pháp lý cho M&A đuợc hoàn thiện, cải tiến để góp phần cho việc M&A Việt Nam ngày minh bạch quốc tế hóa 36 2.4 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM 37 2.4.1 Định giá dựa vào ngân lưu tự doanh nghiệp (FCFF) 39 2.4.1.1 Xét tốc độ tăng trưởng giai đoạn cao năm đầu 41 2.4.1.2 Xét tốc độ tăng trưởng giảm dần từ năm thứ đến tháng 10 42 2.4.1.3 Giai đoạn ổn định từ năm thứ 11 43 2.4.1.4 Xác định giá trị kết thúc 44 2.4.2 Định giá dựa vào ngân lưu tự vốn chủ sở hữu (FCFE) 45 2.4.3 Định giá theo phương pháp giá hiệu chỉnh APV 48 2.5 NHẬN XÉT CÁC MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRONG PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG 51 2.6 NHẬN XÉT PHƯƠNG PHÁP TÍNH CỦA MƠ HÌNH TRONG PHÂN TÍCH 51 2.7 PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU M&A NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, NGÂN HÀNG 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH GIÁ M&A TRONG NHTM NHẰM ĐẠT MỤC TIÊU TÁI CẤU TRÚC NHTM TRONG THỜI GIAN TỚI 56 3.1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH GIÁ M&A NHTM TRONG QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC 56 3.1.1 Phát triển hoạt động M&A NHTM thời gian tới 57 3.1.2 Nâng cao hiệu định giá hoạt động M&A ngân hàng 57 3.1.2.1 Kết hợp với công ty tư vấn, luật hoạt động M&A 57 3.1.2.2 Định giá lựa chọn phương pháp định giá ngân hàng phù hợp 58 3.1.3 Lựa chọn thời điểm giao dịch M&A minh bạch thông tin 59 Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM 3.1.4 Nâng cao lực quản trị NHTM Việt Nam thông qua cấu lại tổ chức hoạt động ngân hàng 60 3.1.5 Nâng cao lực tài NHTM thơng qua cấu lại tài ngân hàng 60 3.2 GIẢI PHÁP CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG M&A NHTM 61 3.2.1 Tăng cường hoạt động truyền thông M&A ngành Ngân hàng thông qua hội thảo, diễn đàn 61 3.2.2 Hỗ trợ NHTM điều luật tài M&A từ NHNN 61 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ M&A 62 3.3.1 Mô hình ngoại suy đơn giản Hàm xu 63 3.3.2 Các phương trình xu theo số liệu lịch sử 63 3.3.3 Kết dự báo lợi nhuận ròng 10 năm NH Phương Nam 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 LỜI KẾT 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 Phụ lục : MẪU PHIẾU KHẢO SÁT 71 Phụ lục : KẾT QUẢ KHẢO SÁT 74 Phụ lục : BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2010 - NH PHƯƠNG NAM 85 Phụ lục : MÔ HÌNH FCFE 93 Phụ lục : MƠ HÌNH FCFF 95 Phụ lục : MƠ HÌNH APV 97 Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM Ở vị trí ưu tiên thứ ba : đa số người chọn việc thẩm định tình hình hoạt động doanh nghiệp, 66 người Việc thẩm định tài ưu tiên số 1, việc thẩm định tình hình pháp lý sau thẩm định tình hình hoạt động doanh nghiệp Theo ý kiến Anh Chị, Việt Nam sau gia nhập WTO, vấn đề sáp nhập doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng vấn đề nào? Khảo sát kết Khơng cần thiêt Ít cần thiết 14 Cần thiết 66 Rất cần thiết 42 số người 70 66 60 50 40 42 30 14 20 10 Khơng cần thiêt Ít cần thiết mức độ Cần thiết Rất cần thiết Đánh giá mức độ cần thiết hay không việc M&A doanh nghiệp SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 83 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM Nhận xét : Như vậy, cần thiết cần thiết để liên kết ngân hàng, doanh nghiệp chiếm ưu Việc tận dụng thuận lợi sẵn có gia nhập WTO thách thức động để Doanh nghiệp, ngân hàng cải thiện phát triển hoạt động 10 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động M/A Các yếu tố ảnh hưởng số người Mơi trường hoạt động 10 Tính pháp lý 11 Cả hai yếu tố 104 120 104 100 Số người 80 60 40 20 10 11 Môi trường hoạt động Tính pháp lý Cả hai yếu tố Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề M&A Nhận xét : Hai yếu tố môi trường hoat động pháp lý yếu tố cần đủ cho việc phát triển, mở rộng doanh nghiệp, ngân hàng SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 84 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM Phụ lục : Báo cáo tài 2010 – Ngân hàng Phương Nam SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 85 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 86 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 87 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 88 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 89 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 90 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 91 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 92 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM Phụ lục : MÔ HÌNH FCFE Khi thay cổ tức FCFE để thẩm định giá vốn chủ sở hữu, ta không đơn thay dòng lưu kim dòng lưu kim khác Chúng ta ngầm giả định FCFE chi trả cho cổ đông, việc làm dẫn đến hai hệ quả: - Một doanh nghiệp khơng có tiền mặt tích lũy tương lai, lượng tiền mặt lại sau toán nợ vay đáp ứng nhu cầu tái đầu tư chi trả hết cho cổ đông kỳ - Hai tăng trưởng kỳ vọng FCFE bao gồm tăng trưởng thu nhập từ tài sản hoạt động mà không bao gồm tăng trưởng thu nhập từ gia tăng chứng khoán ngắn hạn.Mơ hình FCFE tăng trưởng ổn định: Mơ hình FCFE tăng trưởng ổn định : sử dụng để thẩm định giá doanh nghiệp tăng trưởng với tốc độ ổn định Mơ hình giống mơ hình tăng trưởng ổn định Gordon giả định Mơ hình FCFE tăng trưởng hai giai đoạn: Mơ hình FCFE tăng trưởng hai giai đoạn dùng để thẩm định giá doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng dự kiến cao không đổi giai đoạn đầu sau giảm đột ngột xuống mức tăng trưởng ổn định Mơ hình khác với mơ hình DDM tăng trưởng hai giai đoạn chỗ trọng vào FCFE khơng phải cổ tức Vì thế, mơ hình cho ta kết tốt mơ hình chiết khấu cổ tức đánh giá doanh nghiệp có cổ tức khơng bền (do cổ tức cao FCFE) chi trả cổ tức so với khả đạt (cổ tức thấp FCFE) Mơ hình FCFE tăng trưởng ba giai đoạn: Mơ hình dùng để thẩm định giá doanh nghiệp dự kiến trải qua ba giai đoạn tăng trưởng: giai SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 93 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM đoạn ban đầu có tốc độ tăng trưởng cao, giai đoạn độ có tốc độ tăng trưởng sụt giảm giai đoạn cuối với tốc độ tăng trưởng ổn định, kéo dài vơ tận Vì mơ hình cho phép có ba giai đoạn tăng trưởng, có giảm dần từ tăng trưởng cao đến tăng trưởng ổn định, mơ hình phù hợp để đánh giá doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao Giả định tăng trưởng mơ hình tương tự giả định đưa mơ hình DDM ba giai đoạn, trọng vào FCFE khơng phải cổ tức, từ làm cho mơ hình phù hợp để thẩm định giá doanh nghiệp có cổ tức cao thấp đáng kể so với FCFE SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 94 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM Phụ lục : MƠ HÌNH FCFF Ba phiên tăng trưởng mơ hình này: (1) Mơ hình FCFF tăng trưởng ổn định ; (2) Mơ hình FCFF tăng trưởng hai giai đoạn ; (3) Mơ hình FCFF tăng trưởng ba giai đoạn Phiên tăng trưởng ổn định: V= CFt k−g Phiên tăng trưởng hai giai đoạn: n V= ∑ t =1 CFt t (1+ k ) + CFn + (k − g )(1+ k ) n Phiên tăng truởng ba giai đoạn: n1 V= ∑ t =1 n2 CFt (1+ k ) t + ∑ t = n1 +1 CFt t + CFn + (1+ k ) (k − g )(1+ k ) n Trong đó: V: Giá trị vốn chủ sở hữu ( mộ hình FCFE ), hay giá trị doanh nghiệp ( mơ hình FCFF ) CFt : Lưu kim kỳ vọng kỳ thứ t, cổ tức FCFE ( thẩm định giá vốn chủ sở hữu ) FCFF ( thẩm định giá doanh nghiệp ) k : chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu ( mơ hình DDM FCFE ), hay chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền – WACC ( mơ hình FCFF ) SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 95 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM g : Tốc độ tăng trưởng ổn định kỳ vọng dòng lưu kim theo phiên tăng trưởng ổn định, dòng lưu kim giai đoạn tăng trưởng ổn định theo phiên tăng trưởng hai giai đoạn ba giai đoạn n : Thời điểm kết thúc giai đoạn tăng trưởng cao phiên tăng trưởng hai giai đoạn n1 : Thời điểm kết thúc giai đoạn tăng trưởng cao ban đầu phiên tăng trưởng ba giai đoạn n2 : Thời điểm kết thúc giai đoạn độ phiên tăng trưởng ba giai đoạn SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 96 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Luận văn thạc sĩ Ứng dụng mơ hình định giá mua lại sáp nhập NHTM Phụ lục : MƠ HÌNH APV Trước hết ta cần ước lượng giá trị doanh nghiệp khơng vay nợ cách chiết khấu dòng lưu kim tự doanh nghiệp (FCFF) mức tỷ suất chiết khấu chi phí vốn chủ sở hữu doanh nghiệp khơng vay nợ Xét trường hợp dòng lưu kim tự doanh nghiệp tăng trưởng với tốc độ không đổi kéo dài mãi Giá trị doanh nghiệp không vay nợ : V= ∞ FCFF t=1 o ∑ (1 + r )tt Giá trị chắn thuế nợ vay : PV(TS) = PV(rDDtC) = rD Dt C = tC D rD Giá trị doanh nghiệp : ∞ VL = VU + PV(TS) = FCFF ∑ (1 + r )tt t=1 + tCD o Giá trị vốn chủ sở hữu : ∞ VE = FCFF t ∑ (1 + r ) t t=1 o + tCD- D Bước 1: Dự kiến dòng tiền tự (FCFt) chắn thuế (TSt) cho năm hoạt động dự kiến công ty doanh nghiệp Tấm chắn thuế xác định: TSt = Chi phí lãi vay x thuế suất Bước 2: Tính tốn chi phí sử dụng vốn WACC WACC = wd(1-T)rd + wsrsl Bước 3: Đánh giá giá trị dòng tiền chắn thuế Bước 4:Giá trị doanh nghiệp tổng giá trị dòng tiền năm SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc Trang 97 GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt ... ĐỊNH GIÁ TRONG VIỆC MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠIVIỆT NAM Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trong Định giá M&A ngân hàng, có ba đối tượng : Ngân hàng chào bán, Ngân hàng mua, tổ chức... lại sáp nhập NHTM CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) NGÂN HÀNG 1.1 KHÁI NIỆM ĐỊNH GIÁ NGÂN HÀNG Định giá ngân hàng trình xác định giá trị ngân hàng mà giá trị... CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ĐỊNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 24 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M&A CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 24 2.1.1 Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng định giá trong việc mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại tại việt nam , ứng dụng định giá trong việc mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại tại việt nam , CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNGMUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) NGÂN HÀNG, 2 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN ĐỊNH GIÁ M&A NGÂN HÀNG, 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ÁP DỤNG TRONG NGÂN HÀNG, 5 THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ M&A CÁC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI, CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ĐỊNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MUALẠI VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMTRONG THỜI GIAN QUA, 1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M&A CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆTNAM, 2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRONG NHTMVIỆT NAM, 3 NHỮNG HẠN CHẾ VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAMHIỆN NAY, 4 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHƯƠNGNAM, 7 PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU M&A NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANHNGHIỆP, NGÂN HÀNG, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH GIÁ M&ATRONG NHTM NHẰM ĐẠT MỤC TIÊU TÁI CẤU TRÚC NHTMTRONG THỜI GIAN TỚI, 1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH GIÁ M&A NHTM TRONGQUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC, 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNHGIÁ M&A, Phụ lục 1 : MẪU PHIẾU KHẢO SÁT, Phụ lục 2 : KẾT QUẢ KHẢO SÁT, Phụ lục 3 : Báo cáo tài chính 2010 – Ngân hàng Phương Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm