Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán việt nam

156 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 06:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ NGỌC LAN NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài doanh nghiệp Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt TP.HCM, tháng 6/2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ nghiên cứu lý thuyết tài hành vi thị trường chứng khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin, liệu sử dụng luận văn trung thực, nội dung trích dẫn ghi rõ nguồn gốc kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác T.P Hồ Chí Minh ngày 15 tháng năm 2009 Người cam đoan LÊ THỊ NGỌC LAN LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành với giúp đỡ nhiều mặt Thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn: - PGS TS Phan Thị Bích Nguyệt tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành luận văn Với kiến thức kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng mà cô truyền cho khiến cho luận văn thực tài sản quý báu cho nghiên cứu sau - Các thầy cô lớp Cao Học ngày K16 giảng dạy cung cấp cho kiến thức làm tảng cho luận văn - Các anh chị em bạn bè lớp Cao Học ngày K16 Đại học Kinh Tế Tp.HCM hợp tác học tập, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức suốt q trình tham gia khóa học MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Sự cần thiết nghiên cứu 2 Mục tiêu phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Phạm vi nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp 3.2 Thu thập liệu 3.2.1 Dữ liệu sơ cấp 3.2.2 Dữ liệu thứ cấp 3.3 Nhận xét nguồn liệu 3.3.1 Nhận xét nguồn liệu sơ cấp 3.3.2 Nhận xét nguồn liệu thứ cấp 3.3.3 Tính giá trị 3.3.4 Độ tin cậy CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH HÀNH VI 1.1 Lý thuyết tài 11 1.1.1 Lý thuyết tài 11 1.1.2 Lý thuyết thị trường hiệu 11 1.1.3 Tài hành vi 12 1.1.3.1 Lý thuyết kỳ vọng 12 1.1.3.2 Sự không yêu thích rủi ro 14 1.1.3.3 Tính tốn trí óc 15 1.1.3.4 Tự điều chỉnh hành vi 17 1.1.3.5 Hối tiếc 17 1.1.3.6 Phương pháp giải vấn đề nhà đầu tư dựa kinh nghiệm (Heuristics) 18 1.1.3.7 Hành vi bầy đàn 19 1.1.3.8 Quá tự tin phản ứng thái hay bi quan 20 1.1.3.9 Sự tham khảo (Anchoring) 22 1.2 Lý thuyết hành vi đầu (đầu bong bóng) 23 1.2.1 Các tiền nghiên cứu 23 1.2.2 Những yếu tố giúp giải thích bong bóng đầu 25 1.3 Điều kiện để lý thuyết tài hành vi tồn 25 1.3.1 Hành vi không hợp lý 25 1.3.2 Hành vi khơng hợp lý mang tính hệ thống 26 1.3.3 Giới hạn khả kinh doanh chên lệch giá TTTC 26 Kết luận chương I 27 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007 đến 29 2.1.1 Thị trường chứng khốn Việt Nam giai đoạn bong bóng đầu 30 2.1.2 Thực trạng thị trường sau bong bóng đầu 32 2.2 Kết điều tra nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư có tổ chức thị trường chứng khoán Việt Nam 38 2.2.1 Hồ sơ điều tra nhà đầu tư 38 2.2.2 Đặc điểm hành vi đầu tư 39 2.2.2.1 Sự thay đổi khoản theo dõi đầu tư 39 2.2.2.2 Sự thay đổi hạng mục mục tiêu đầu tư 40 2.2.2.3 Sự thay đổi nhân tố quan trọng đầu tư 42 2.2.2.4 Những lý việc đánh giá mức suy thoái thị trường 44 2.2.2.5 Những nguyên nhân kỳ vọng giá trị thị trường tương lai 46 2.2.3 Yếu tố kỳ vọng tác động đến hiệu đầu tư 48 2.2.3.1 Những lý dẫn đến việc đầu tư hiệu 48 2.2.3.2 Tính nhạy cảm hành vi sợ thua lỗ 50 2.2.4 Cách giải sai lầm nhà đầu tư dựa vào kinh nghiệm (Heuristics) 51 2.2.4.1 Khả dự đoán phát triển thị trường nhà đầu tư 51 2.2.4.2 Tầm ảnh hưởng nguồn thông tin công bố 52 2.2.4.3 Ý kiến nhà đầu tư việc thị trường trở ngược lại suy thối ngày hơm 53 2.2.4.4 Phản ứng nhà đầu tư cổ phiếu tăng giá 55 2.2.4.5 Khả tiếp tục thay đổi giá trị 56 2.3 Kết nghiên cứu 56 Kết luận chương II 58 CHƯƠNG III: G ỢI Ý NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ ỨNG XỬ VỚI NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI TR ÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 Nền tảng để đề xuất giải pháp 60 3.2 Giải pháp sách 60 3.2.1 Nguyên tắc 1: Dựa vào tâm lý đám đông nhà đầu tư 61 3.2.2 Nguyên tắc 2: Dựa vào thói quen 62 3.2.3 Nguyên tắc 3: Cảm giác “công bằng” tác động đến hành vi người 63 3.2.4 Nguyên tắc 4: Tự điều chỉnh hành vi 64 3.2.5 Nguyên tắc 5: Sự không yêu thích rủi ro nhà đầu tư 65 3.2.6 Nguyên tắc 6: Quá tự tin phản ứng thái nhà đầu tư 65 3.2.7 Nguyên tắc 7: Con người trở nên thụ động bị dẫn dắt nhiều thông tin 66 3.3 Xây dựng phương pháp đầu tư dựa vào mục tiêu nhà đầu tư 67 3.3.1 Đáp ứng mục tiêu nhà đầu tư 67 3.3.2 Đầu tư đáp ứng nhu cầu sống 70 3.3.3 Thực việc đo lường tỷ suất sinh lợi rủi ro 73 3.3.4 Chiến lược bảo vệ sống 74 3.3.5 Đáp ứng mục tiêu dùng tiền 75 3.3.6 Đầu tư cho vùng kế hoạch cố định 76 Kết luận chương III 80 KẾT LUẬN CHUNG 82 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA 90 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SO SÁNH THỐNG KÊ 95 PHỤ LỤC 3: DỮ LI ỆU THỐNG KÊ 112 PHỤ LỤC 4: NHỮNG YẾU TỐ GIÚP GIẢI THÍCH HÀNH VI BONG BĨNG ĐẦU CƠ 120 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG SỐ LIỆU 2.1 Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007 30 2.2 Tình hình thị trường chứng khốn Việt Nam năm 2008 33 2.3 Tình hình thị trường chứng khốn Việt Nam năm 2009 34 2.4 Phần trăm đầu tư vào hạng mục đầu tư dài hạn 38 2.5 Chọn lựa mục hạng đầu tư nhiều sau thời kỳ bong bóng 41 2.6 Các nhân tố quan trọng đóng góp vào việc định góp vào việc định giá thị trường thời kỳ bong bóng đầu 45 2.7 Các yếu tố quan trọng đóng góp vào thị trường giá tăng từ tháng năm 2007 46 2.8 Giá trị ước lượng thị trường chứng khoán ngày 47 2.9 Nguyên nhân việc đầu tư hiệu 49 2.10 Bạn thời điểm thời kỳ bong bóng đầu bạn có nghĩ bạn dự đoán tương lai phát triển thị trường hay không? 51 2.11 Trong thời kỳ bong bóng đầu bạn phản ứng với công bố từ công ty 53 2.12 Nếu có vụ suy thối tương tự ngày nay, vụ suy thoái hồi tháng năm 2008 Thị trường trở lại mức độ trứơc vài năm hay sao? 54 3.1 Quá trình đầu tư dựa vào mục tiêu 68 3.2 Đầu tư dựa vào mục tiêu so với đầu tư truyền thống 69 3.3 Vùng hội lợi nhuận rủi ro chi tiêu sống 71 3.4 Mối quan hệ lỗ tiềm tỷ lệ chi tiêu chống đỡ thấp 74 3.5 Giá trị danh mục thấp 78 3.6 Đạt giá trị danh mục tối thiểu 79 1  MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Đặt vấn đề Trong vài năm, 1998, giá chứng khốn cơng ty IT (Cơng nghệ thơng tin) có tượng tăng theo sau xuống giá đột ngột tương ứng vào tháng năm 2000 Chỉ số NASDAQ tăng 170% suốt thời kỳ từ mùa thu năm 1998 đến tháng năm 2000 Vào tháng năm 2001 số NASDAQ giảm nửa thị giá so với đỉnh điểm vào tháng năm trước Cũng thời gian số chứng khoán Stockholm (The Stockholm Stock Exchange’s All Share Index – SAX) tăng 118% vào tháng 11 năm 2001 giá trị giảm 43% Trong thị trường chứng khốn Việt Nam, đỉnh điểm "kỳ vọng" VN-Index lên đến 1.170,67 điểm vào 12-3-2007 - mức kỷ lục tận hôm nay, tăng 55% so với phiên cuối năm 2006 (VN-Index mức 751,77 điểm vào ngày 29-12-2006), thị trường xuống Đến quý 4, VN-Index với xu hướng tiếp tục giảm điểm với đáy 286.85 vào ngày 10/12/2008 mức đáy năm 2008 Đáy quý giảm 29,97% so với đáy quý giảm 21,63% so với đáy quý VN-Index đóng cửa vào ngày 31/12/2008 315,62 điểm giảm 73,04% so với đỉnh VN-Index (giá đóng cửa ngày 12/3/2007 với 1170,67 điểm giảm 65,73% so với ngày đầu năm 2008 Bong bóng đầu khiến xuất nhiều câu hỏi thú vị Nhân tố hay trường hợp ảnh hưởng đến hành vi tổ chức cá nhân đầu tư vào thời điểm năm 2007? Sao mà bong bóng đầu phát triển tình trạng vậy? Phần lớn nhà đầu tư tham gia thị trường dường nhận tồn nghiêm trọng bong bóng đầu bất chấp điều họ tiếp tục hoạt động đầu tư họ nhận nguy sụp đổ gần kề Cái gây bong bóng đầu mở rộng hành vi sai lầm thị trường góp phần gây tượng này? Việc tìm nhân tố gây bong bóng đầu giúp ta giảm thiệt hại với cố tương tự 2  xảy tương lai? Đó vài nhiều câu hỏi làm nên dàn ý cho luận văn 1.2 Sự cần thiết nghiên cứu Trong suốt năm qua thị trường chứng khốn có tính tăng cường biến động khơng ổn định Các thị trường tài thống ln bị ảnh hưởng vấn đề đột biến tầm vĩ mô mà gây ảnh hưởng thị trường quy mơ tồn cầu Theo quan điểm nhà đầu tư, điểm yếu thị trường chỗ khơng dự đốn khơng chắn được, điều kiện thị trường khơng ln phán đốn với hỗ trợ công cụ thước đo tài Những người tham gia thị trường ln dựa vào tính hiệu thị trường hành vi hợp lý nhà đầu tư khác để định Tuy nhiên, ý kiến dựa vào nhà đầu tư, người mà ln muốn tối đa hóa lợi ích thể tài tự kiểm sốt hồn hảo, trở nên khơng hiệu Trong suốt năm gần đây, có nhiều dẫn chứng cho thấy thị trường thiếu hiệu nhận định sai lệch nhà đầu tư Những phương pháp dựa dự đốn hồn hảo, phân tích kỹ thuật hay phân tích định đầu tư có sở hợp lý người khác thị trường phi thực thị trường chứng khốn tồn cầu ngày Tài Chính Hành Vi hệ thuyết kinh tế đòi hỏi phải hiểu dự đoán ẩn ý hệ thống thị trường tài việc đưa nhận định tâm lý (Olsen, 1998) Bằng cách hiểu hành vi người chế tâm lý đưa định tài chính, mẫu tài chuẩn nâng cao để phản ánh giải thích tốt thực tế phát triển thị trường ngày Mục tiêu phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Biểu giá cao thị trường chứng khốn vào năm gần xem bong bóng đầu (speculative bubble) Hiện tượng phần quy cho phán đoán hành vi thiếu hợp lý nhà đầu tư người Mục đích luận văn tiến hành điều tra nhà đầu tư cá 134  đáng kể ( 0.71%) vào 10% ngày dao dịch Trong số 432 kiện giới đáng nhớ, 78(18%) tăng đáng kể 56(13%) giảm đáng kể Vì ngày làm tăng nhẹ giá so với ngày khác(Niederhoffer, 1971) Niederhoffer câu chuyện thuộc tiêu đề dường không ảnh hưởng nhiều đến giá trị thể thị trường chứng khốn Phương tiện thơng tin đại chúng dường có suy nghĩ tin tức biến động lớn đến quốc gia dường không thật quan trọng thị trường chứng khốn Ơng ta tiên đốn kiện khủng hoảng có lẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khóan Niederhoffer suốt thời kỳ khủng hoảng, định nghĩa hay headlines lớn xuất vòng giai đoạn ngày, 42% thay đổi hàng ngày lớn, so sánh với 20% với khác, giai đoạn thời gian “bình thường” Vì giai đoạn thời gian đó, khơng đáng kể, theo sau thay đổi lớn thị trường chứng khốn Rất dao động giá thị truờng chứng khoán sư liên kết có ý nghĩa với headlines c) Những thay đổi giá chủ yếu vào ngày khơng có thơng tin Cái gây thay đổi giá vào ngày khơng có thơng tin quan trọng? Một nghiên cứu vào 1989 đưa danh sách di chuyển 50 chứng khoán lớn nước Mỹ, đo lường số S&P từ chiến tranh giới thứ hai Hầu hết gọi lời giải thích khơng phản ứng với tin tức không thường xuyên nào, số chúng chí khơng xem tin tức nghiêm trọng(Culter et al.,1989) Theo lý thuyết thị trường hiệu quả, thấy 3.1.1, giá chứng khoán phản ánh với tin tức xuất hiện, khơng phải thơng tin đại chúng nói chúng Điều sau tranh cãi ý kiến việc tìm thơng tin vào ngày mà phần lớn giá chuyển động lớn Mơt lí khác kết hợp thơng tin nhỏ gây thay đổi lớn, kiện tách biệt nhỏ để làm khác Nhiều câu chuyện tin tức xuất vào ngày giá dao động đựơc nguyên nhân thay đối thị thường khơng thể tính cho thay đổi, hay khơng có đủ tầm quan trọng Thường tin tức liên quan tới công ty, 135  công ty xem xét tổng giá trị thị trường bao nhiêu, dễ dàng kết luận khơng chắn cơng ty nên có tác động lên tổng thị trường Tuy nhiên, cơng ty dễ dàng trình bày kiện xem xét thị trường đường phân nước, nhiều kiện tương tự có lẽ xảy ra, mà ảnh hưởng công ty ngành Trong nghiên cứu thực Mỹ năm 1989, Shiller and Feltus hỏi 101 chuyên gia thị trường họ có nghe việc tăng nợ cách thay cổ phần(leveraged buyout-LBO) UAL, công ty mẹ United Airlines Câu hỏi cho chuyên gia họ có nghe LBO lời giải thích cho sư sụp đổ thị trường, hay sụp đổ UAL gây giảm thị trường Không 36% câu trả lời họ nghe tin tức trước sụp đổ; 53% nói họ nghe sau lời giải thích cho sụp đổ; lại 11% khơng chắn họ nghe nào(Feltus, Shiller, 1989) Nó dường câu chuyện tin tức đuôi gắn dài sau sụp đổ, trực tiếp gây nó, khơng quan trọng phương tiện thơng tin đề cập Câu hỏi thứ hai liên quan đến giảm đột ngột giá chứng khoán UAL làm giảm đảm nhiệm tương lai, hay tin tức nên xem điểm quan trọng, nhà đầu tư đưa hoài nghi thị trường Trong số người phản hồi, 30% chọn thay đầu tiên, 50% chọn thứ hai người lại khơng chắn Những chun gia thị trường dường có phản ứng hầu hết với tin tức lời giải thích cho hành vi nhà đầu tư Nó có lẽ để nói kiện tin tức sụp đổ thị trường, đưa câu chuyện mà làm tăng phản hồi từ giảm giá chứng khoán tới giảm giá chứng khốn sau nữa, cách giữ phản hồi từ giảm giá chứng khoán cho dài đoạn lâu khác trường hợp Tuy nhiên khơng giống ngun nhân d) Nền kinh tế Cùng với thay đổi chủ yếu lý thuyết kinh tế mà sinh để giải thích bào chữa cho điều kiện thị trường người 136  nhận thức hàng loại những điều gây tranh cãi khác nhau, là: thay đổi vĩ mơ, ví dụ lạm phát thấp hơn, tồn cầu hố tăng, tỉ lệ lãi suất giảm thay đổi cấu trúc, ví dụ tư nhân hố, cấu trúc lại doanh nghiệp dịch chuyển tới kinh tế dịch vụ kinh tế sản xuất truyền thống Một yếu tố khác có giá trị đề cập bùng nổ ngành công nghê cao Hầu hết nhà kinh tế vĩ mô đồng ý lạm phát thấp ổn định kinh tế yếu tố quan trọng cho nhìn thị trường mạnh Cái làm cho thị trường khó đạt tốt không chắn, chẳng hạn rủi ro với giá lạm phát cao có xu hướng khó dự đóan Một lý thuyết biết suốt thời kỳ bùng nổ vào năm 1960s lạm phát tăng thị trường chứng khốn tăng Thị trường chứng khóan hàng rào ngăn cản tốt chống lại lạm phát nhà đầu tư có nhu cầu tương tư tỷ lệ lạm phát Suốt thời kỳ bùng nổ năm 1990s ý kiến bị đảo ngược, niềm tin chung cho lạm phát cao đẩy thị trường xuống thay tăng lên Trước hết, nghiên cứu gần nhà kinh tế thị trường thể nghèo nàn suốt thời gian bùng nổ cao lạm phát thị trường cuối chấp nhận kiến thức Lý thứ hai mà dường có khả cân người năm 1990s phản ứng với kiện thị trường chứng khốn có dịch chuyển ngược lại so với lạm phát, di chuyển với nó, Kết thúc chiến tranh lạnh căng thẳng quốc gia giảm xuống trình bày điểm gẫy cho kinh tế Đột nhiên, người, hàng hố tiền tệ di chuyển tự giới mà không bị thống trị hiệp ước quân đội Nền kinh tế mở khiến doanh nghiệp đối mặt với cạnh tranh với quốc gia khác giới, cạnh tranh gây sức ép cho giám đốc tư nhân quốc dân phải xem xét lại cách tổ chức doanh nghiệp cấu trúc lực luợng lao động họ tốt hay không Như niềm tin chắn vào cuối năm 1990s công ty IT đưa kinh tế vào kỷ nguyên suất cao Điều cho phép ngân hàng trung ương 137  giảm tỉ lệ lãi suất kinh tế phát triển đến mức cao mà khơng có rủi ro lạm phát cao Với suất cao mong đợi, lương phép để tăng, hay ngược lại, sản lượng tương tự đạt với lao động Kết nhiều người có khả sử dụng nhiều dịch vụ nhiều người cung cấp dịch vụ yêu cầu Nền kinh tế trích yếu tố quan trọng giải thích tăng giá nhanh chứng khốn Khái niệm kinh tế ngụ ý hội phát triển không cânn xứng mà đánh giá với giúp đỡ phương pháp định giá truyền thống Giá tăng đáng kể phản ánh hội phát triển khơng xác định suất tăng tạo tiến công nghệ Sự tự tin thời đại kinh tế hoạt động tảng hợp lý cho nhiều nhà đầu tư để tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán việc định giá cao rõ ràng vài chứng khoán định giá phương pháp phân tích e) Quan tâm cơng chúng thị trường Mức độ quan tâm công chúng sư quan tâm thay đổi thị trường đáng kể qua thời gian, mối quan tâm công chúng nhảy từ chủ đề có giá trị tới chủ đề khác Quan tâm thị trường chứng khoán tức thời, phụ thuộc vào chất lượng câu chuyện kiện kết tủa lại, thấy số bảng, quan tâm số bảng sư quan tâm liên quan đến thị trường tăng suốt năm 1990s giá trị thị truờng chứng khoán tăng Meir Statman Steven Thorley với giúp đỡ phân tích thống kê mà tỷ lệ lợi nhuận cao thị trường chứng khoán tiếp tục làm tăng khối lượng giao dịch cho nhiều tháng sau đó, giao động cao giá thị trường làm tăng khối lượng giao dịch, kết dao động khối lượng giao dịch thời Meir Statman Steven Thorley đưa kết luận kết quán lợi nhuận ảnh hưởng lợi nhuận cao sư tự tin nhà đầu tư Mặc dù thị trường tăng “nâng tất tàu”, có 138  xu hướng cho nhà đầu tư để xem xét thành công đầu tư kết nối khả năng, làm tăng quan tâm họ chứng khốn giao dịch Khi người ta thành cơng lãnh vực họ tất nhiên có động lực phát triển kỹ hy vọng đạt thành công lớn Đạt khả mối quan tâm họ có lẽ quan tâm nhiều tới thị trường cho giai đoạn dài để thấy kỹ đầu tư họ thơng qua lợi nhuận Hãy xem xét ví dụ sau: Bạn tới song đặt ¼ vào rãnh máy Ban thắng 100$ Hành vi cờ bạc bạn bị ảnh hưởng nào? Mọi người thường sẵn sàng để chơi tình tài sản thời dễ dàng đạt Bạn vào song bài, bạn thấy tờ báo Bạn sỡ hữu 100 cổ phiếu thấy tăng 1.00$ vào ngày hơm Hành vi cờ bạc bạn bị ảnh hưởng nào? Hành vi cờ bạc hầu hết người khơng bị ảnh hưởng tin tức Trong trường hợp đầu tiên, người ta cảm thấy thể họ chơi với tiền nhà Trong trường hợp hai, tiền thân họ Trạng thái cảm xúc nhà đầu tư họ định việc đầu tư họ khơng nghi ngờ yếu tố quan trọng gây bùng nổ thị trường Mặc dù trạng thái cảm xúc họ có lẽ phần kết yếu tố tình cảm vật chất chủ nghĩa cá nhân, thổi phồng tác động tâm lý khuynh hướng tăng mạnh quan sát thị trường Những yếu tố tâm lý a) Mong đợi cảm xúc Những nhà kinh tế thường lấy người làm mẫu cho việc tính tốn, cá nhân với lý trí đầy đủ, người mà tăng nhu cầu lợi ích họ dựa vào giá tương lai mong đợi thay đổi Sự thật là, định thật nhà đầu tư việc để phân bổ vào tổng giá trị thị trường, vào loại tài sản khác trái phiếu, bất động sản, hay loại khác, xu hướng 139  khơng dựa vào viêc tính tốn cẩn thận Những nhà đầu tư thường làm hành động trái ngược, chẳng hạn họ khơng kết nối dự đốn cho lợi nhuận loại tài sản khác nhau, không đo lường tài sản rủi ro (Shiller 2000) Một nhà đầu tư dễ dàng kết luận khơng thành vấn đề việc đặt tài sản đâu Hầu hết nhà đầu tư khơng hiểu khơng quan tâm đến mơ hình kinh tế phức tạp mà nhà kinh tế sử dụng để dự đoán Và nhiên nhà đầu tư phải làm vài định là: Những yếu tố có lẽ bước vào trí óc họ đưa định phân bổ vào thị trường chứng khoán? Cảm giác thị trường chứng khoán “ trò chơi thị trấn”, cảm giác xúc cảm, có lẽ đóng vai trò quan trọng điểm việc đưa định Sử dụng khái niệm chung, người biết thị trường chứng khốn lặp lại tình trạng năm gần Khả dường Nhưng vấn đề đặt nhà đầu tư cá nhân cảm thấy đưa lựa chọn vào quỹ đầu tư chương trình hưu anh ta? Cách mà người cảm thấy phụ thuộc vào kinh nghiệm đầu tư nào? Nếu người khỏi thị trường mà không tham gia kiếm tiền nhà đầu tư khác, có lẽ cảm thấy hối tiếc Cảm giác hối tiếc tìm thấy nhà tâm lý động lực mạnh để tạo thay đổi đó.(Loomes and Sugden, 1982) Ganh tị đặc tính thống trị khác, để thấy người khác thị trường chứng khốn kiếm nhiều thân kinh nghiệm đau thương, đặc biệt từ loại bỏ lòng tự trọng Trong trường hợp người khác thơng minh hơn, cảm thấy thằng khờ, chí họ khơng thơng minh mà may mắn cảm thấy khơng tốt Một cảm giác chung tình người tham gia năm thị trường chứng khoán tăng thứ tốt làm nhẹ nỗi đau Một người nghĩ việc tiềm tàng loại bỏ lòng tư trọng người từ chối không tham gia vào thị trừơng Một người nhân chấp nhận rủi ro để bước vào thị trừơng 140  đợt dốc xuống Nhưng chi phí tâm lý việc tiềm tàng tương lai có lẽ khơng lớn cảm giác hối tiếc việc bước khỏi thị trường khứ Nếu người tham gia vào thị trường hôm chốc lát cân nhắc có nên bước hay khơng, có khung cảm xúc trí óc khác người Loại người cảm thấy thoả mãn có lẽ tự hào thành công khứ, chắn cảm thấy giàu có Một người cảm thấy người đánh bạc sau họ chạm tới khung thời gian lớn Chẳng hạn người đánh bạc với tiền nhà khơng có đế cách đánh cược lần (Johnson and thaler, 1990) Khái niệm đánh bạc với tiền nhà lý thuyết yêu thích rủi ro người liên quan đến tính tốn trí óc mơ tả phần trước, nhà đầu tư nói chung trở nên khơng u thích rủi ro trường hợp mát trước việc khơng u thích rủi ro giảm trường hợp đạt lợi nhuận lần trước Lý thuyết liên quan đến thay đổi thời gian; tài sản mà tích luỹ gần đây, tài sản gắn với rủi ro nhiều Điều nguồn chưa đồng hố Trong phần sau, vài yếu tố tâm lý xác định bong bóng đầu cơ, kinh nghiệm cá nhân cần thiết để kiểm sốt mơ tả b) Kinh nghiệm cá nhân Giao dịch làm với cảm giác mập mờ sai Những nhà giao dịch cá nhân có lẽ tư vấn vài người bạn hay nhà môi giới cá nhân trước thực giao dịch Nhà đầu tư chuyên nghiệp có lẽ nghiên cứu phần tài tờ báo trước đến văn phòng vào buổi sáng Thảo luận với vài người bạn đồng nghiệp hoàn thành tranh mà giúp hình thành ý kiến cho việc giao dịch ngày hôm Hồn thành nghiệp vụ có nghĩa ý kiến phần nhà đầu tư trở nên đáng tin cậy đưa giải pháp cho tính hiệu lực lý thuyết Hy vọng sớm chuyển thành niềm vui giá dịch chuyển mong đợi Điều 141  có lẽ chuyển thành hồ hởi, phụ thuộc vào tính khí nhà đầu tư Vị trí mở rõ ràng lợi nhuận hy vọng tạo Thành công sản sinh niềm tin Những nhà đầu tư thường trải qua thời gian nổ lực việc tập hợp thông tin suốt giai đoạn lần thứ hai, biết muốn (Goldber, von Nitsch, 2001) Việc trao đổi thông tin với người bạn đồng nghiệp giúp để xác định ý kiến cá nhân liên quan đến việc di chuyển giá, khơng giống thảo luận quan trọng với chuyên gia Trái lại, người khác tìm đến xin lời khun, thơng thường khơng phủ nhận ý kiến Giao dịch lần hai thành công, nhà đầu tư thật vui mừng Anh ta thuyết phục tình trạng tốt Tự nhiên hơn, giới di chuyển xung quanh; bạn bè đồng nghiệp cần phải người chiến thắng sau đó, ý kiến thật cần thiết Không may, mục tiêu diễn giải khơng đòi hỏi, nhà đầu tư hành động theo cảm giác độc lập Nó dường thể nhà đầu tư bị hư hỏng thành cơng, có nhu cầu ép buộc lặp lại cảm giác hạnh phúc nhận thường xuyên tốt Sự tự tin tăng dẫn tới tăng kích thước đầu tư, xứng với lợi nhuận lớn hơn, mà hy vọng nhận nhanh tốt Trạng thái cảm xúc thành công niềm vui, hy vọng thèm muốn trạng thái phởn phơ mà thấy nhiều nhà đầu tư thành cơng, Bóp méo hiểu biết họ tính thực mức độ lớn hay nhỏ hơn, phụ thuộc vào mật độ dày đặc Thơng tin hình thức phơi bày đón nhận nhiều hình thức thái quá, thay đổi mà có lẽ làm tổn hại khó ý c) Sự cần thiết việc kiểm soát Sự cần thiết để kiểm sốt đặc biệt rõ ràng thị trường tài chính, nơi người thắng người thua xuất ngày Cái mánh khoé phần đông người tham gia thị trường bước phía trước, sử dụng chuyển động thị trường thông qua chiến lược kỹ thuật, phân tích thành cơng trở thành người thắng 142  Khái niệm “nơi điều khiển” mức độ mà người đặt kiểm soát họ (điều khiển bên trong) hay nhận biết số phận bị điều khiển người khác hay lực lượng bí ẩn (điều khiển bên ngoài) Theo lý thuyết này, người thành cơng nói riêng có nơi điều khiển bên Trong người thua nghĩ họ làm để cải thiện tình trạng họ Đối với họ, xui xẻo người khác gây ra; sống chống lại họ đối xử với họ thật xấu (Goldberg, von Nitsch, 2001) - Những hình thức tự kiểm sốt Có nhiều loại điều khiển Một đưa kiểm sốt thơng qua ảnh hưởng Chúng ta giả định nhà đầu tư thị trường chứng khốn nói chung khơng có hội ảnh hưởng giá đưa vào điều chỉnh Thật ra, có vài cá nhân tổ chức điều chỉnh thị trường thông qua việc giao dịch khối lượng lớn Thậm chí bậc thầy ảnh hưởng thị trường ý kiến họ thời gian ngắn (Goldberg, von Nitsch,2001) Điều thị trường nhỏ, xác định thường xuyên lớn lời đề nghị bậc thấy chứng khoán, giá ln ln điều chỉnh nhanh chóng Thậm chí bơm vốn lớn thường xun khơng đủ để lèo lái thị trường theo hướng mong đợi Nhiều ngân hàng trung ương nhiều quốc gia tìm thấy điều chi phí họ can thiệp mạnh ngăn cản giảm giá tiền tệ Trường hợp Nick Leeson ví dụ điển hình, mà Nick lesson khám phá điều cho thân có sụp đổ ngân hàng uy tín Barings Bank vào năm 1995 Nói chung phần lớn người tham gia thị trường nhận họ ảnh hưởng giá Kết là, họ quan niệm họ không điều khiển thị trường hình thức Một cách khác để đặt kiểm sốt thơng qua phán đốn Cá nhân lấy thứ đưa vào tính tốn xếp hành động họ cách mà kiện trở thành u thích tốt kiện dự đốn tới mức độ (Thompson, 1981) Một ví dụ giám 143  đốc công ty niêm yết thị trường chứng khoán người mà nhận doanh thu lợi nhuận của công ty tạo Giám đốc dự đốn giá chứng khốn tăng hay giảm tương lai cách xác, dựa vào thông tin bên trong, bước vào nghiệp vụ dựa thông tin này, chẳng hạn kiểm sốt tồn thơng qua vốn Ngoài trường hợp đặc biệt này, mà đem lại kết qủa mong muốn, hầu hết nhà đầu tư khơng thể dư đốn giá tương lai Nó chí ngạc nhiên vài nhà đầu tư dự đốn mức độ mà giá dự đốn Một đám đơng nhà kinh tế nhà phân tích kỹ thuật thuyết phục họ kiểm soát thị trường dựa vào phán đoán thân họ; phán đốn biện minh cho cảm giác điều khiển thị trường họ tin họ phân tích hợp lý họ đến xác Hiện tượng gọi “ảo tưởng kiểm soát” thường thấy thị trường chứng khoán Những người định biến thể thứ ba điều khiển nhận yếu tố mà chi phối kiên đặc biệt, mà khơng có ảnh hưởng xuất hay kết Khái niệm làm cho đánh giá tình làm nhẹ cảm giác vơ dụng Anh ta chí nhận kết tốt ngồi tình trạng cho mục đích riêng Ngăn ngừa rủi ro đó, ví dụ, gây cảm giác nguyên nhân rủi ro có biết hay không Sự biến thể tự điều chỉnh áp dụng cho mảng rộng trình định mà khác mức độ điều khiển mà trải qua Người định xem xét tình điều khiển hay nhiều cảm thấy ta cảm thấy thông báo đầy đủ rành rọt, để có đủ tự tin tính tốn kiện xảy Một ví dụ việc tung đồng xu, nơi mặt ngửa (một khả 50%) có nghĩa đạt 110 USD mặt úp (50% khả năng) có kết việc 100 usd Mọi thứ cho định biết, rủi ro tính tốn xác điều chỉnh Những tình mà xác định thông tin đầy đủ có khả xảy đáng tin cậy định rõ ràng khơng 144  đặc tính thị trường chứng khốn Người hành xử thị trường ln ln nhận thức có phần thơng tin liên quan đến việc đầu tư anh ta, dự đoán khả cách mơ hồ Những nhà đầu tư bước vào tình mà mơ hồ, đặc biệt họ bước vào thị trường mà họ Biến thể thứ tư yếu kiểm sốt xuất sư kiện giải thích trở trước, nghĩa sau xuất Mục đích đến tình tương tự tương lai; dựa vào việc giải thích kiên mà xảy (Thompson, 1981) Giải thích kiện chủ yếu để phân tích ngun nhân nó, kiểm sốt ngun nhân để người kiểm sốt tình tương tự xảy tương lai Biến thể thứ tư đóng vai trò thị trường tài tới mức mà biết nguyên nhân kết thị trường mà hữu ích cho đầu tư Ví dụ, người vừa nhiều tiền vụ sụp đổ thị trường chứng khốn thề làm để rủi ro tương lai biết trước tránh mát Nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm lời giải thích cho vụ sụp đổ Rủi ro nhà đầu tư đến kết luận sớm mà thật không cần thiết để đáp ứng cấp bách cho việc kiểm soát Anh ta, chẳng hạn, sớm nhận rằng, sụp đổ xuất vào tháng 10, giống nhiều vụ sụp đổ trước định năm tới bán chứng khoán vào tháng để tránh vụ thảm họa lần Lời đồn tháng 10 “tháng sụp đổ” tạo Những nhà đầu tư có quan sát tốt nhìn thấy thật vụ sụp đổ tháng 10 lý hoàn toàn khác nhau, mà xuất trùng hợp vào tháng 10 Biến thể thứ năm yếu kiểm soát liên quan khả giảm kết xấu hành vi người Loại kiểm sốt sử dụng cá nhân người nhanh chóng quên việc đau thương hay người lèo lái suy nghĩ họ theo hướng tích cực (Thompson, 1981) Tại thời gian, họ thành cơng việc trình bày nên bước qua số phận gió để dến mức độ cao “ tơi biết điều xảy tơi biết 145  phải làm thời gian tới” Những mát thường xem nhẹ giá họ phải trả cho việc đạt kinh nghiệm Mọi người thường nói với họ họ trả nhiều để đạt thêm kíên thức kinh nghiệm, họ người học nghề Đặc điểm loại kiểm soát cuối dẫn tới thoả mãn lớn thông qua thay đổi việc nhận thức của, chí một thái độ hay tình Khơng may, khơng có thay đổi trường hợp thực tế - Kết cần thiết việc kiểm soát Chiến lược để làm đơn giản trở ngại vài thơng tin để tránh khơng hồ hợp nhận thức gọi “nhận thức có chọn lọc” Tương tự vậy, ảo tưởng kiểm sốt nói để giúp giảm khả hạn chế việc kiểm sốt; thoả mãn nhu cầu kiểm soát Con người thường tưởng tưởng họ thành thạo tình đó-trong thực tế họ ln ln khơng kiểm sốt tình phương tiện (Goldberg, von Nitsch, 2001) Ra định có chọn cách mà khơng hồ hợp giảm Chi phí chìm ví dụ, theo người ta cố gắng đưa dự án tạo lỗ gắn với không hòa hợp vào vùng lợi nhuận cách định không hợp lý Cản trở nhu cầu việc kiểm soát bao gồm thuật ngữ khả kiểm soát, mà tương tự đưa kiểu định khơng lý trí, ví dụ phản ứng đầy hốt hoảng Sự ảo tưởng kiểm sốt gắn với lĩnh vực khác mong ước để thoả mãn nhu cầu kiểm soát Hầu hết người giả định họ có khả kiểm sốt, họ sớm ảnh hưởng vấn đề theo hứớng tích cực họ Mơ hình dễ dàng bị đảo ngược lại phần ngụy biện khả có điều kiện Một người thành cơng vài lần chuỗi liên tiếp, bị thuyết phục thứ kiểm sốt Hiện tượng ảo tưởng kiểm sốt bắt nguồn từ lý thuyết quyền hạn (attribution), phần quan trọng lý thuyết tự mãn liên quan đến kết luận “Self esteem”, người thành công, họ cho điều khả thân; giá sai hay 146  tình cảnh ngược lại bị đổ lỗi Những người tham gia thị trường thành cơng thị trường tài lấy tất tín nhiệm Họ có ảo tưởng lớn kiểm soát sau hàng loạt thành công liên tiếp; họ dường thành công thứ Nếu họ khơng thành cơng, họ nhắc nhở thân họ người thành công thị trường chứng khốn ln ln phụ thuộc vào may mắn Và thời gian họ khơng may mắn Self esteem gây ảo tưởng khả kiểm soát Thuật ngữ “sự bất cẩn learned carelessness” gắn liền với ảo tưởng kiểm soát Với tượng này, nhà đầu tư có hàng loạt thành cơng khơng biết cảm giác bị mát Ví dụ, Nick Leeson, thành công giai đoạn dài ông ta gọi “người đàn ông tạo vàng” đồng nghiệp Singapore Anh ta dường có khả tạo lợi nhuận lớn cho ngân hàng Barings với nỗ lực chưa thấy Kết hành động bất cẩn ông ta phát triển thành ngu dốt tính hoang tưởng tự đại biết đến Tầm quan trọng kiện cho việc đánh giá tình giảm có sẵn kiện giảm Việc mát xảy lâu, hay mát không không đáng kể hay không rõ ràng ghi nhận trí nhớ, rủi ro đóng vai trò việc đánh giá tác động giao dịch trở nên đầy rủi ro Sự bất cẩn học dẫn tới kết tương tự ảo tưởng kiểm soát Các trường phái tâm lý ứng dụng tài hành vi Trên số hiệu ứng tâm lý đề cập đưa vào số mơ hình tài hành vi Còn nhiều hiệu ứng tâm lý khác tác động đến định lệch lạc nhà đầu tư, tổng hợp bảng 147  Bảng : Các trường phái tâm lý ứng dụng tài hành vi Trường phái Các hiệu ứng Ứng dụng tài chính Tâm lý hành - Tin vào Hiệu ứng ưa thích điều thật không tồn chắn lý thuyết triển vọng liên vi Do quan đến vấn đề không ưa thích John (magical thinking) B.Watson sáng lập - Ưa thích rủi ro thích mạo hiểm bị lỗ năm 1913, nghiên chắn (certainty effect) cứu điều kiện - lời tài Lý thuyết triển khiến người vọng (prospect theory) hành động theo cách Tâm lý nhận thức tơn Do Neiser feely lớn cho tài chính, ngồi hiệu (touchy Uric syndrome), sáng lý thuyết ứng đề cập trên, hiệu ứng mâu lập nuối tiếc (regret theory) - năm 1967, nghiên Đây trường phái đóng góp Hội chứng tự thuẫn nhận thức, bù đắp chi phí Mâu thuẫn bỏ ra, lý thuyết tiếc nuối giúp giải thức (cognitive thích thường nắm nghĩ người dissonance) giữ khoản lỗ lỗ liên cứu cách mà suy nhận - điều khiển hành vi họ Định nghĩa hẹp, tục tính tốn bất hợp lý - Hội chứng tự tơn giải thích Bù đắp chi phí có xu hướng tự đánh giá bỏ cao cổ phiếu mà chọn đầu tư - Quá tự tin - Lệch lạc thức khứ hay khẳng định Hiệu ứng lệch lạc nhận nhận thức khứ mức giống hội chứng (hindsight bias) khẳng tự tin, làm nhận xét định (confirmatory bias) mức có khả dự đốn thị truờng tốt 148  Lý thuyết cấu trúc hình Hiệu ứng thuyết thức phục (persuasion effect) (Gestait theory) Do - Hiệu Max thuyết (seff- mắc sai lầm từ Werrtheirmer sáng persuasion) tạo từ 1912, nghiên - nhiều tình khác nhau, đặc Lệch lạc tình biệt lý thuyết phản kháng, lý cứu cách điển hình suy diễn từ - động lớn đến lý thuyết tài tự chính, đưa luận điểm ứng phục Đây trường phái có tác Xu thuyết ước đoán sai, hiệu ứng tự hướng tự thuyết phục, thuyết phục đưa liệu bảo vệ (ego-defensive nhiều giải thích cho hiệu nhận ứng bầy đàn nguyên nhân attitude) - Hiệu ứng ước tượng định giá sai kéo dài đoán sai (false consensus effect) - Lý thuyết phản kháng (somatic market theory) Phân tâm học (Psychoanalysis) Do Sigmund - Hội chứng Chúng ta lo lắng việc hoang tưởng (paranoid bị lừa hay sai lầm, hay personality disorder) - ý đến việc có Q ý đến thành cơng hay không, ảnh Freud sáng lập đầu thân hưởng đến định kỷ 20, nghiên kinh doanh chứng khốn Vì - (narcissistic cứu loại personality disorder) bệnh tâm thần - vậy, trường phái có đóng Hội chứng phiền góp việc giải thích hành vi muộn, (depressed disorder) bi quan nhà đầu tư, từ giải thích personality rối loạn tính cách (personality disorder) ... CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VI T NAM 2.1 Thực trạng thị trường chứng khoán Vi t Nam từ năm 2007 đến 29 2.1.1 Thị trường chứng khoán Vi t Nam giai đoạn bong bóng... Tài hành vi Tài học hành vi lĩnh vực tài sử dụng lý thuyết dựa tâm lý người để giải thích bất thường thị trường chứng khoán Một số miêu tả giải thích tài học hành vi thú vị, mô hành vi thị trường. .. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH HÀNH VI 1.1 Lý thuyết tài 11 1.1.1 Lý thuyết tài 11 1.1.2 Lý thuyết thị trường hiệu 11 1.1.3 Tài hành vi 12 1.1.3.1 Lý thuyết kỳ vọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan