Quyển 4 bí pháp cửu khí lưu hành của huyền không đại quái

17 540 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 01:04

Phép Trừu Hào Hốn Tượng Của Huyền Khơng Đại Qi 玄玄玄玄玄玄玄玄玄 Địa Lôi Phục hào dương sinh Hạ Chí , Thiên Phong Cấu hào âm sinh Đơng Chí Đó ví dụ Trừu Hào Hốn Tượng điển hình ! Như xử lý Huyền Khơng 64 Qi gọi Trừu Hào Hốn Tượng ? Trong vòng 360 độ có mơn phái lấy tám phương vị mà dùng , có mơn phái lấy 24 phương vị mà dùng , Huyền Không Đại Quái dùng 64 phương vị , riêng thường sử dụng vào trường hợp sau , dùng hào hào ngồi biên ! Đó gọi Trừu Hào Hoán Tượng ! Trong phép rút hào có nhiều phương pháp xử lý tình khác ! Ví dụ : Lúc rút hào sơ lại xuất hình tượng oa đột ! Đột quản nhân đinh , oa quản tiền tài , mà lúc , khơng thể nói đơn giản , cần xem lại xem Thiên Quái Hào Địa Quái Hào Thập Hợp , Sinh Thành , Tương Đồng , Hợp Ngũ Cát Lập Hướng đường tuyến la kinh đè lên hào hào dụng , động , không dụng tĩnh Động tất âm biến dương , âm biến dương 64 quái , quái có thời vận , quẻ Di vận , dùng hào sơ , nhị , tam , tứ , ngũ thượng hào biến vận Sơ hào biến quẻ Bác , Nhị hào biến Quẻ Tổn , Tam Hào biến , Tứ Hào biến Quẻ Phệ ; Ngũ Hào biến quẻ Ích , Thượng Hào biến quẻ Phục Như lập hướng hào , tất biến vận bất đồng , Như dùng vượng địa , tính tốn đến lúc vận suy , cần biến hào để Tam Nguyên Bất Bại Cục Chung Nghĩa Minh Đại Sư giảng – nghìn năm khơng truyền Thế Anh Lược Dịch ! Pháp Cửu Khí Lưu Hành Của Huyền Khơng Đại Qi Phép "Cửu Khí Lưu Hành" Huyền Khơng Đại Qi , "Bí Trung Chi Mật Trong Mật" , Thầy không truyền rộng rãi Nguyên từ vận đến vận , vận nhập trung Như hạ nguyên vận Đoài , Đoài thất nhập trung cung , thuận Bát Bạch sửu cấn đáo Càn cung , Cửu tử Bính Ngọ Đinh đáo đồi cung , Nhất Bạch Nhâm Tý Quý đáo Cấn cung , Nhị Hắc Mùi Khơn Thân đáo Ly cung , Tam Bích Giáp Mão Ất đáo Khảm Cung , Tứ Lục Thìn Tốn Tỵ đáo Khơn cung , Ngũ Hồng Mậu Kỷ đáo Chấn cung , Lục Bạch Tuất Càn Hợi đáo Tốn cung , cung ba vị ( tức quái tam sơn ) phân âm phân dương , khí tràn khắp chín cung Tưởng Đại Hồng Thanh Nang Tự giải thích " Long phân nhị phiến âm dương thủ" lời ẩn ước khó hiểu , Chương Trọng Sơn nói thẳng : "Sơn phiến , thủy phiến , hư phiến , thực phiến , lai phiến , vãng phiến " rõ ràng Ôn Minh Viễn lại giải thích tiếp : "Lưỡng phiến giả , nãi Lạc Thư chi cửu số phân vi lưỡng phiến dã Thuận số nhị tam tứ vi phiến , nghịch số cửu bát thất lục vi phiến Thiên hành khí , Địa hành khí , âm dương giao cấu , quân dĩ lưỡng phiến chi số nhập trung , thuận nghịch điên đảo chi dụng Trung ngũ giả , vi âm dương đối đãi giao cấu chi sở , nhập dụng chi pháp , giai trung ngũ , cửu , nhị bát , tam thất , tứ lục đối đãi giao cấu trung ngũ , sở lập sơn hướng , diệc tức đối đãi , y số thuận nghịch hành khứ , bát quái 24 sơn , cửu khí lưu hành dĩ tượng Thiên , Trung Ngũ lập cực tượng Địa , địa chi hình giai Thiên chi khí sở , hữu hình chi địa , kỳ khí tất hồ Thiên chi sở tự lai" Thẩm Trúc Nhưng yếu giảng : " Hư phiến , dĩ lưu hành chi khí ngôn chi , tức Thiên phiến thị dã Thực phiến , tức Địa phiến thị dã Dĩ trí dụng ngơn chi , Hư phiến tức thủy phiến dã , Thực phiến tức Sơn phiến dã " Ngày bàn Huyền Không , thường trọng lấy vượng sơn vượng hướng , kỵ thướng sơn há thủy Mà Đáo Sơn Đáo Hướng chưa tốt , Thướng Sơn Há Thủy chưa xấu – Đó , tức chưa biết chìa khóa Tiến Khí Thối Khí Tư đặc tiến bước , sâu thêm chút , Nhị Hắc , Ngũ Hồng , có lúc Hung có lúc Cát , lúc thối khí , ví vận gặp Nhị Hắc , vận gặp Ngũ Hồng , Hung Còn vận gặp Nhị Hắc , vận gặp Ngũ Hoàng , lúc lại Cát tiến khí , từ suy Bạch , bạch , bạch có lúc cát lúc , lấy Tiến Khí Thối Khí mà phân biệt Nắm rõ thuật , theo tiến khí , trách khỏi thối khí , tất khơng kể âm dương trạch , ứng nhanh , có tiếng trống ứng Ngày trước Minh Sư , có nói Sáng Nghèo Tối Giàu , mà Dương Công hiệu xưng "Cứu Bần" Tổng Hợp : Thế Anh Huyền Không Đại Quái Thiên địa nhân chi lí tối minh, Giang tây quái khởi vu đông , Giang đông quái khởi vu tây, Thử thị mĩ văn mơn lí … Sơn thuỷ đối cấu sinh xuân , Ai tinh xuất quái giai mạc thủ , Long huyệt sa thuỷ hợp bàn tham , Nhất cá lệ thiên bách cá … Phiên thiên đảo địa đối bất đồng ,bí mật huyền không , Duy hữu tinh tối vi quý ,tiết lộ thiên Âm dương chi khí quán sơn hà, Kim long động tế tróc mạc , Sa thuỷ quý tinh hướng hợp nghi, Nguyên vận hưng suy tinh thuyết Huyền không đại quái xuất từ Huyền không ngũ kinh bao gồm: “Thanh Nang”, “Thiên Ngọc”, “Áo Ngữ”, “Bảo Chiếu”, “Thanh Nang Tự”; tương đồng với “Nguyên Không Pháp Giám”, “Băng Hải”, “Ngọc Hàm Thơng Bí” Phần Huyền khơng Đại quái cốt yếu “ai tinh chân sơn tinh”, “ai tinh chân phụ mẫu tinh”, "hợp cục, phản cục thượng hạ ngun vận" Vì Huyền khơng đại quái thực không dễ hiểu nên phần tạm chia thành mục lục sau: Mục Lục Luận Huyền không đại quái Huyền không đại quái tinh chân La bàn nhị thập tứ sơn sơn tinh Huyền không đại quái tinh pháp tường giải tinh chân sơn tinh (dương trạch) tinh chân phụ mẫu tinh (âm trạch) Huyền khơng đại qi thần linh thần tường giải Nhị thập tứ sơn tinh chân đồ kỳ Luận cửu tinh: đắc thất hợp cục phản cục đại huyền không thuỷ pháp thiên đồ thượng nguyên nhất, nhị, tam, tứ thuỷ pháp đồ hạ nguyên lục, thất, bát, cửu thuỷ pháp đồ thuỷ pháp thiên chân giải Thượng trung hạ tam nguyên thuỷ pháp giải Luận Huyền không đại quái Huyền không địa lý học, thuỷ tổ Hồng Thạch Cơng, Qch Cảnh Thuần Hồng thạch công viết “ nang kinh”, Quách Cảnh Thuần viết “ táng thư”, nói địa học Đến Dương Quân Tùng thời Đường viết “thanh nang áo ngữ”, “ thiên ngọc kinh”, “ bảo chiếu kinh”, động triệt lý âm dương Tăng Cầu Kỷ chân truyền Dương Công viết “thanh nang tự” dĩ minh huyền khơng đại qi Đến cuối thời Minh Tưởng Đại Hồng Vô Cực Tử chân truyền phát dương quang đại huyền không học, tạo bút chiến trăm năm Tam Hợp, từ bút chiến số tiết lộ chủ yếu phi tinh, riêng đại quái thực Tưởng Đại Hồng có nói đến dùng ẩn ngữ rải rác số tài liệu nên không hiểu Đến sau từ Dương Thủ Vạn đạiHuyền không đại quái biết đến rộng rãi Huyền không đại qi khơng chân sư dẫn, đọc ngàn nang, tận hết sinh lực, cuối khơng có kết Hà đồ tinh nghĩa: Nhất lục cộng tông: thuỷ; nhị thất đồng đạo: hoả; tam bát vi bằng: mộc; tứ cửu tác hữu: kim; ngũ thập cư trung: thổ Hà đồ, địa lý chi nguyên Kỳ thực thiên vận chi bản, sinh tử chi Thiên sinh thuỷ, địa lục thành chi: Thuỷ bắc phương, nên thiên bắc, địa lục bắc Nhất sinh thành, tương vi kinh vĩ Thiên đương lệnh thần, tức lấy địa lục thần hỗ trợ Địa lục đương lệnh thần, tức lấy thiên thần hỗ trợ Lấy lạc thư phương vị đối diện cửu, tứ làm linh thần Xưng lục cộng tông Địa nhị sinh hoả, thiên thất thành chi: Hoả nam phương, nên địa chi nhị nam, tức thiên chi thất nam, địa nhị đương lệnh thần, tức lấy thiên thất thần hỗ trợ Thiên thất đương lệnh thần, tức lấy địa nhị thần hỗ trợ Lấy lạc thư phương vị đối diện bát, tam làm linh thần, xưng nhị thất đồng đạo Thiên tam sinh mộc, địa bát thành chi: Mộc đông phương, nên thiên tam đông Địa bát đông, thiên tam đương lệnh thần, tức lấy địa bát thần hỗ trợ Địa bát đương lệnh thần, tức lấy thiên tam thần hỗ trợ Lấy lạc thư phương vị đối diện thất, nhị làm linh thần, xưng tam bát vi Địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi: Kim tây phương, nên địa tứ tây, thiên cửu tây Địa tứ đương lệnh thần, tức lấy thiên cửu thần hỗ trợ Thiên cửu đương lệnh thần, tức lấy địa tứ thần hỗ trợ Lấy lạc thư phương vị đối diện nhất, lục làm linh thần, xưng tứ cửu vi hữu Thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi: Thổ cư trung ương, nên thiên ngũ trung địa, thập trung, hoàng cực Ngũ thập ký gởi tứ phương bát khí, xưng ngũ thập đồng đồ Hà đồ có lý khí, khơng phương vị Có thể khơng dụng, cần Lạc thư phương vị để dùng Cái tam nguyên khí vận, chất hà đồ Thiên nhất, địa nhị, thiên tam, thượng nguyên Địa tứ, thiên ngũ, địa lục, trung nguyên Thiên thất, địa bát, thiên cửu, hạ nguyên Riêng địa thập với thiên ngũ đồng trung nguyên Lạc thư tinh nghĩa Đới cửu lý Tả tam hữu thất Nhị tứ vi kiên Lục bát vi túc Ngũ vị cư trung Cửu hợp thập Tam thất hợp thập Nhị bát hợp thập Lục tứ hợp thập Lạc thư chi văn, hà đồ chi số, tương quan với Có hà đồ mà khơng có lạc thư, tức mà vơ dụng Có lạc thư mà khơng có hà đồ, tức có dụng mà khơng thể Cái luận tam ngun khí vận, chất hà đồ Luận tam nguyên phương vị, khơng thể nói ngồi lạc thư Địa số cư tứ ngung, thiên số cư tứ chính, sinh thành, gọi kinh vĩ Nhất âm dương, gọi giao cấu Cửu trù tòng thử sinh, cửu cung tòng thử phối, cửu tinh tòng thử ai, kinh văn ngàn năm không đổi Thiên sinh thuỷ, bắc phương thiên nhất, thượng nguyên đệ vận Bắc thuỷ tự sinh, tất cần nam phương thiên cửu chi kim hỗ sinh Địa lục thành chi, nên tây bắc địa lục chiếu thần Địa nhị sinh hoả, tây nam địa nhị, thượng nguyên đệ nhị vận Tây Nam phương hoả tự sinh, tất cần cấn phương địa bát chi mộc hỗ sinh Thiên thất thành chi, nên tây phương thiên thất chiếu thần Thiên tam sinh mộc, đơng thiên tam, thượng nguyên đệ tam vận Đông phương mộc sinh hoả, nên dụng tây phương thiên thất chi hoả để dưỡng chi Địa bát thành chi, nên đông bắc địa bát chiếu thần Địa tứ sinh kim, đông nam địa tứ, trung nguyên thủ vận Đông Nam kim sinh thuỷ, nên dụng tây bắc địa lục chi thuỷ để dưỡng chi Thiên cửu thành chi, nên ly thiên cửu chiếu thần Ngũ thập trung ương ký gởi tứ phương bát nên không luận Địa lục thành chi, Tây bắc phương địa lục, trung nguyên vận cuối Thuỷ tự sinh, tất dụng tốn phương địa tứ kim để sinh, khảm phương thiên chiếu thần Thiên thất thành chi, Tây phương thiên thất, hạ nguyên đệ vận Hoả bất tự sinh, tất cần đông phương thiên tam chi mộc hỗ sinh Địa nhị sinh hoả, nên khôn phương địa nhị chiếu thần Địa bát thành chi, Đông bắc phương địa bát, hạ nguyên đệ nhị vận Mộc sinh hoả, nên dụng tây nam địa nhị chi hoả để dưỡng chi Thiên tam sinh mộc, nên đông phương tam mộc chiếu thần Thiên cửu thành chi, Nam phương thiên cửu, hạ nguyên đệ tam vận Kim sinh thuỷ Nên dụng bắc phương thiên chi thuỷ để dưỡng chi Địa tứ sinh kim, nên đông nam địa tứ chiếu thần Đại để tứ sinh tứ thành nói sâu xa ngũ hành tương sinh chi thể, nói gần bát quái điên đảo chi dụng Cái tam nguyên phương vị, thể lạc thư Nói Lạc thư thực khơng ngồi nghĩa Hà đồ Tiên hậu thiên quái tinh nghĩa Tiên thiên bát quái, lý khí hà đồ Hậu thiên bát quái, phương vị Lạc thư Tiên hậu tương giao dụng, tử sinh hoạ phúc chi đạo Phân Tiên thiên tứ dương quái thành thượng nguyên: Thượng nguyên bạch khảm quái đương lệnh, tất cần thu ly phương thuỷ, ly tiên thiên kiền Nhất lục cộng tông, nên lục bạch kiền chiếu thần Thượng nguyên nhị hắc khôn quái đương lệnh, tất cần thu cấn phương thuỷ Cấn tiên thiên chấn Nhị thất đồng đạo, nên thất xích đồi chiếu thần Thượng ngun tam bích chấn qi đương lệnh, tất cần thu đồi phương thuỷ Đoài tiên thiên khảm Tam bát vi bằng, nên bát bạch cấn chiếu thần Trung nguyên tứ lục tốn quái đương lệnh, tất cần thu kiền phương thuỷ Kiền tiên thiên cấn Tứ cửu vi hữu, nên cửu tử ly chiếu thần Phân tiên thiên tứ âm quái thành hạ nguyên: Trung nguyên lục bạch kiền quái đương lệnh, tất cần thu tốn phương thuỷ Tốn tiên thiên đồi Nhất lục cộng tơng, nên bạch khảm chiếu thần Hạ nguyên thất xích đoài quái đương lệnh, tất cần thu chấn phương thuỷ, chấn tiên thiên ly Nhị thất đồng đạo, nên nhị hắc khôn chiếu thần Hạ nguyên bát bạch cấn quái đương lệnh, tất cần thu khôn phương thuỷ, khôn tiên thiên tốn Tam bát vi bằng, nên tam bích chấn chiếu thần Hạ nguyên cửu tử ly quái đương lệnh, tất cần thu khảm phương thuỷ, khảm tiên thiên khôn Tứ cửu vi hữu, nên tứ lục tốn chiếu thần Thiên kinh tam quyết, mật thiên địa, mật huyền khơng đại quái Dương, Tăng, Tưởng không tiết lộ câu “thiên cơ” ràng buộc Người có duyên học không nên khinh suất xem thường, không dùng bừa chưa hiểu hết Huyền không đại quái tinh chân Huyền không đại quái xem “thể dụng làm trọng, hình khí tương hợp” thiên cổ cơng thức Hình, loan đầu hình Khí, tinh lý khí Nhất loan đầu; nhị lý khí Loan đầu thể, lý khí dụng, hai khơng thể thiếu Loan đầu luận long, huyệt, sa, thuỷ, sát sinh khí thể; lý khí nói ngun vận, linh chính, nhân hưng phế Huyền không hai chữ, hàm nghĩa số từ đến 9, ý nguyên vận, điên đảo thuận nghịch huyền viết: “tam nguyên thư, áo diệu vô Tông quán thiên địa vạn vật, giai lại ngũ hành dĩ thành bại; vượng tướng hưu tù, giai lại tam nguyên dĩ vận hành.” “ nang áo ngữ” viết:“ khôn nhâm ất, cự mơn tòng đầu xuất Cấn bính tân, vị vị thị phá quân Tốn thìn hợi, tẫn thị vũ khúc vị Giáp quý thân, tham lang lộ hành.” “ thiên ngọc kinh” viết: “Minh đắc linh thần thần, nhật nhập vân; bất thức linh thần thần, đại đại tuyệt trừ Phân định âm dương quy lưỡng lộ, thuận nghịch khứ, tri sinh tri tử diệc tri bần, lưu thủ giao nhi tốn.” Lại viết: “thức đắc âm dương lưỡng lộ hành, phú quý đạt kinh thành, bất thức âm dương lưỡng lộ hành, vạn trượng hoả khanh thâm.” “ nang tự” viết: “Sơn thượng long thần bất hạ thuỷ, thuỷ lý long thần bất thượng sơn Sơn quản sơn thuỷ quản thuỷ, thử thị âm dương bất đãi ngôn Thức đắc âm dương huyền diệu lý, tri kỳ vượng sinh tử Bất vấn toạ sơn lai thuỷ, đãn phùng tử khí giai vơ thủ.” Huyền khơng đại quái lấy Thái cực, hà lạc, tiên hậu thiên bát quái làm lý luận Thuật thư hùng, kim long, thành mơn chân khái niệm, giảng rõ điên đảo thuận nghịch, lập hướng nạp thuỷ, thâu sơn xuất sát Do nhị thập tứ sơn trừu hào hoán tượng, tuỳ nguyên vận, phân âm dương, nhập trung cung, thuận nghịch, gọi tinh Không luận thuận nghịch phi, đại đạo chí đơn giản, bàn thành; Ở gia trung, biết sơn hướng, biết thuỷ khẩu, đoán xuất cát hoạ phúc cho người Ai Tinh Chân Quyết Giáp quý thân, tham lang lộ hành; khôn nhâm ất, cự mơn tòng đầu xuất; Tý mão mùi, tam bích lộc tồn đáo; tuất kiền tỵ, tứ lục văn khúc chiếu; Thìn tốn hợi, tận thị vũ khúc vị; cấn bính tân, vị vị thị phá quân; Dần canh đinh, lệ tả phụ tinh; ngọ dậu sửu, cửu tử hữu bật thủ (Lời bàn thêm Nam Phong phần này: Ai tinh chân Nam Phong so sánh với Thư hùng giao cấu đồ Tiên thiên nguyên vận đồ, tất chuẩn xác Đây từ phép biến quẻ Tiên thiên mà ra, quái tiên thiên biến thượng, trung, sơ hào mà sinh 24 24 sơn Tuy nhiên riêng sơn Kiền, Hợi, Tốn, Tị lại khơng theo quy tắc đó, mật chưa có lời giải.) La bàn nhị thập tứ sơn sơn tinh Phương vị nhị thập tứ sơn giác độ sơn tinh Nhâm -337.6~352.5 -nhị hắc cự mơn Chính bắc 352.6~22.5 tam bích lộc tồn Quý -7.6~22.5 -nhất bạch tham lang Sửu -22.6~37.5 cửu tử hữu bật Đông bắc -cấn -376~52.5 -thất xích phá quân Dần -52.6~67.5 bát bạch tả phụ Giáp 67.6~82.5 bạch tham lang Chính đơng mão -82.6~97.5 tam bích lộc tồn -Ất 97.6~112.5 nhị hắc cự môn -Thìn -112.6~127.5 -lục bạch vũ khúc Đông nam -tốn -127.6~142.5 lục bạch vũ khúc -Tỵ -142.6~157.5 -tứ lục văn khúc -Bính 157.6~172.5 -thất xích phá quân Chính nam ngọ 172.6~187.5 cửu tử hữu bật -Đinh 187.6~202.5 bát bạch tả phụ -Mùi -202.6~217.5 tam bích lộc tồn Tây nam -khôn -217~232.5 -nhị hắc cự môn -Thân -232.6~247.5 -nhất bạch tham lang -Canh -247.6~262.5 -bát bạch tả phụ Chính tây -dậu -262.6~277.5 -cửu tử hữu bật Tân -277.6~292.5 -thất xích phá quân Tuất 292.6~307.5 -tứ lục văn khúc Tây bắc kiền 307.6~322.5 tứ lục văn khúc Hợi 322.6~337.5 lục bạch vũ khúc Huyền không đại quái tinh pháp tường giải Huyền không đại quái luận nguyên vận chia làm thượng nguyên hạ nguyên (thượng hạ nhị nguyên bát vận) Tam nguyên chia thành nhị nguyên Thượng nguyên gồm 1, 2, 3,4, hạ nguyên gồm 6, 7, 8, vận 10 năm đầu vận quản, 10 năm sau vận quản (ngũ hoàng tiền 10 niên quy vận 4, hậu 10 niên quy vận 6) tam nguyên cửu vận, đem ngũ vận chia đôi, nửa trước thuộc thượng nguyên, nửa sau thuộc hạ nguyên “thanh nang tam tự kinh” viết: “đại huyền không, dụng cửu tinh” Tức dùng cửu tinh thuận nghịch mà luận cát mộ trạch Huyền không đại quái thượng hạ nguyên vận dụng tinh không giống nhau, cửu tinh chia hai lộ âm dương, dương thuận âm nghịch Tức dương lộ, âm lộ Huyền không đại quái tinh âm dương nhị trạch dụng tinh không giống Dương trạch với âm trạch tinh hai cách cần phân biệt rõ, lẫn lộn Nhị thập tứ sơn tinh, dùng tinh chân bên mà lập tinh bàn, dương trạch nhập trung tinh bàn, tinh dùng sơn tinh; âm trạch nhập trung tinh bàn, tinh dùng phụ mẫu tinh Phụ mẫu tinh sơn tinh nghịch kinh tứ vị (987654321←) mà Tinh tuỳ thượng hạ nguyên vận mà thuận phi nghịch phi, nên nói điên điên đảo, thuận nghịch hành Ai tinh chân sơn tinh (dương trạch) Toạ giáp quý thân sơn, tham lang lộ hành; bạch sơn tinh, thượng nguyên dùng bạch nhập trung thuận hành, hạ nguyên bạch nhập trung nghịch hành Toạ khơn nhâm ất sơn, cự mơn tòng đầu xuất; nhị hắc sơn tinh, thượng nguyên dùng nhị hắc nhập trung thuận hành, hạ nguyên nhị hắc nhập trung nghịch hành Toạ tý mão mùi sơn, tam bích lộc tồn đáo; tam bích sơn tinh, thượng nguyên dùng tam bích nhập trung thuận hành, hạ nguyên tam bích nhập trung nghịch hành Toạ tuất kiền tỵ sơn, tứ lục văn khúc chiếu; tứ lục sơn tinh, thượng nguyên dùng tứ lục nhập trung thuận hành, hạ nguyên tứ lục nhập trung nghịch hành Toạ thìn tốn hợi sơn, lục bạch vũ khúc vị, lục bạch sơn tinh, thượng nguyên dùng lục bạch nhập trung nghịch hành Hạ nguyên lục bạch nhập trung thuận hành Toạ cấn bính tân sơn, thất xích thị phá quân; thất xích sơn tinh, thượng nguyên dùng thất xích nhập trung nghịch hành Hạ nguyên thất xích nhập trung thuận hành Toạ dần canh đinh sơn, bát bạch tả phụ ứng; bát bạch sơn tinh, thượng nguyên dùng bát bạch nhập trung nghịch hành Hạ nguyên bát bạch nhập trung thuận hành Toạ ngọ dậu sửu sơn, cửu tử hữu bật tinh Cửu tử sơn tinh, thượng nguyên dùng cửu tử nhập trung nghịch hành Hạ nguyên cửu tử nhập trung thuận hành Ai tinh chân phụ mẫu tinh (âm trạch) (1) thất xích bạch phụ mẫu tinh (1→7), thượng nguyên dùng thất xích nhập trung nghịch hành Hạ nguyên thất xích nhập trung thuận hành Bát bạch nhị hắc phụ mẫu tinh (2→8), thượng nguyên dùng bát bạch nhập trung nghịch hành Hạ nguyên bát bạch nhập trung thuận hành Cửu tử tam bích phụ mẫu tinh (3→9), thượng nguyên dùng cửu tử nhập trung nghịch hành Hạ nguyên cửu tử nhập trung thuận hành Nhất bạch tứ lục phụ mẫu tinh (4→1), thượng nguyên dùng bạch nhập trung thuận hành, hạ nguyên bạch nhập trung nghịch hành Nhị hắc ngũ hoàng phụ mẫu tinh (5→2), thượng nguyên dùng nhị hắc nhập trung thuận hành, hạ nguyên nhị hắc nhập trung nghịch hành Tam bích lục bạch phụ mẫu tinh (6→3), thượng nguyên dùng tam bích nhập trung thuận hành, hạ nguyên tam bích nhập trung nghịch hành Tứ lục thất xích phụ mẫu tinh (7→4), thượng nguyên dùng tứ lục nhập trung thuận hành, hạ nguyên tứ lục nhập trung nghịch hành Ngũ hoàng bát bạch phụ mẫu tinh (8→5), thượng nguyên dùng ngũ hoàng nhập trung thuận hành, hạ nguyên ngũ hoàng nhập trung nghịch hành Lục bạch cửu tử phụ mẫu tinh (9→6), thượng nguyên dùng lục bạch nhập trung nghịch hành Hạ nguyên lục bạch nhập trung thuận hành Huyền không đại quái tinh lấy toạ sơn (24 sơn) tinh nhập trung phi tinh, từ luận bát phương linh cát hung; sơn hướng thượng hạ nguyên vận bàn khơng giống Khơng có vận tinh, hướng tinh nhập trung Cứ toạ sơn tinh 1,2,3,4, thượng nguyên vận thuận phi cửu cung, hạ nguyên vận nghịch phi cửu cung (1,2,3,4 thượng thuận hạ nghịch) Cứ toạ sơn tinh 6,7,8,9, thượng nguyên vận nghịch phi cửu cung, hạ nguyên vận thuận phi cửu cung (6,7,8,9 thượng nghịch hạ thuận) Âm dương hai trạch cửu cung theo thứ tự lạc thư(trung ngũ→ lục→ thất→ bát→ cửu→ nhất→ nhị→ tam→ tứ cung) bài, cung phi đáo thượng nguyên hạ nguyên 90 năm không thay đổi Sơn hướng bất biến tinh nhập trung vĩnh viễn bất biến, theo nguyên vận mà thay đổi thuận nghịch nên Ngun khơng có nói “Ai tinh thượng hành đảo cung” ý Ví dụ: dương trạch dần sơn thân hướng, dần canh đinh tam sơn sơn tinh bát bạch, tức dùng bát bạch tinh nhập trung Không luận thượng nguyên hạ nguyên xây cất, theo nguyên vận tại, thượng nguyên dùng bát bạch tinh nhập trung nghịch hành bàn, hạ nguyên bát bạch nhập trung thuận hành bàn Thượng nguyên bàn nghịch hành tinh: -4 -2 -8 -6 -3 -7 Hạ nguyên bàn thuận hành tinh: -3 -5 -8 -1 -4 -9 Hợp cục pháp tắc: Huyền không đại quái lấy hợp cục pháp tắc làm trọng(chính thần vị trang, bát thuỷ nhập linh đường) Ở nơi thần, linh thần đóng tất cần địa phù hợp, nói hình khí phối hợp Nếu phạm nhằm linh điên đảo, bàn tính tốn lý khí uổng phí mà thơi Thượng ngun lấy 1,2,3,4 làm thần, nơi cần cao, lai thuỷ, lai phong, lai khí; 6,7,8,9 làm linh thần, nơi cần khơng(trống), xuất thuỷ, xuất phong, xuất khí Hạ nguyên lấy 6,7,8,9 làm thần, nơi cần cao, lai thuỷ, lai phong, lai khí; 1,2,3,4 làm linh thần, nơi cần khơng(trống), xuất thuỷ, xuất phong, xuất khí Sơn thuỷ hình thế-lý khí hợp cục câu “thuỷ lý long thần bất thượng sơn, sơn thượng long thần bất hạ thuỷ”, khơng hợp hình cục, đừng luận tinh làm Các cung cửu tinh cát hung, theo hợp cục pháp tắc mà đoán Ai tinh cửu tinh thân tinh không cát không hung, cát kết hồn tồn hợp cục(chính thần vị trang, bát thuỷ nhập linh đường) phản cục (thượng sơn hạ thuỷ) mà luận định Muốn hiểu cát ứng người nào, việc gì… cần dùng cửu tinh phối với hình tượng hồn cảnh mà phân tích Đại qi linh điên đảo: (1), Huyền khơng đại quáikhí nguyên tắc chung “bất thượng sơn, bất hạ thuỷ”, lệnh tinh ngự thuỷ khẩu, phạm sơn long hạ thuỷ, tổn thương nhân đinh Tam nguyên địa lý tối kỵ “thượng sơn hạ thuỷ” phản cục Nếu cần sơn mà lại thấy thuỷ, cần thủy mà lại gặp sơn, hình thành phản cục gọi linh điên đảo(thượng sơn hạ thuỷ) Như thời hạ nguyên vận, tức 6,7,8,9 thần, cần sơn mà khơng cần thuỷ; 1,2,3,4 linh thần, cần thủy mà không cần sơn Nếu đảo ngược lại linh điên đảo, chủ tổn đinh bại tài (2), Tứ linh thần thủ dụng trước hết linh thần sau đến thơi linh thần, dùng xuất thuỷ, nhị linh thần lại thứ yếu (3) lý khí tinh âm dương nhị trạch xem trọng môn hướng, trọng lai khứ nhị thuỷ khẩu, lai khứ nhị thủy sinh tử chi môn Thuỷ đến(lai) đi(khứ) chia đường rõ ràng phải phân biệt cho kỹ; địa có hư thực khơng mãn cách, cẩn thận mà xem không nên nhầm hư với không, thực với mãn Thuỷ pháp chia ra“ sinh, vượng, bình, khốn, suy, bại, phục, hưng” Âm trạch xung phá lệnh tinh phản cục Đại quái định cục mã: mật Huyền khơng đại qi, từ mã thơng với mà chuyển dùng, có suy tử hóa sinh vượng, sinh vượng lại thành suy tử vậy: (1) định cục mã: Thượng nguyên: 1—6789; 2—6789; 3—6789; 4—6789; Hạ nguyên: 6—1234; 7—1234; 8—1234; 9—1234 (2) tối giai mã: Thượng nguyên: 1—69; 2—78; 3—87; 4—96; Hạ nguyên: 6—14; 7—23; 8—32; 9—41 Định cục mã xuất từ hà đồ, lạc thư chi số tổ hợp Như 1—6789: vận, số sau 6789 thuỷ tinh Tối giai mã để dụng thơi tài, thơi quan tác dụng: vận dùng tài, quan; dùng tài, quan Đại quái dùng tài quan Huyền không phi tinh dùng quan thủy quan sơn Đại quái lấy nguyên vận làm chủ thư hùng nên tài số hợp hà đồ với nguyên vận 1-6, 2-7, 3-8, 4-9; Thôi quan số hợp thập với nguyên vận(lấy lý sinh thành hợp thập) Huyền khơng phi tinh lấy hướng tinh để định Thơi quan Do Thơi quan thủy huyền không phi tinh lấy số hợp hà đồ với hướng tinh(như hướng tinh 7), quan thủy phải lấy số hợp thập với hướng tinh thống với Đại quái lý sinh thành hợp thập(như hướng tinh 10), cách khác không Tôi ghi để trả lời câu hỏi hứa với bạn vấn đề Thôi quan thủy quan sơn phi tinh 5 Huyền khơng đại qi thần linh thần vận: Huyền không đại quái phân nhị pháp thần linh thần, thần thâu sơn, thâu phong, thâu khí; linh thần thâu thuỷ, tác dụng phi thường Tam nguyên cửu vận, vận thần, linh thần, tuỳ thời mà biến Chính thần tức đương nguyên vượng tinh, linh thần tức đương nguyên tử khí Chính thần, linh thần vận dụng chung cho âm dương nhị trạch: Nhất vận, thâu khảm quái bắc phương lai long sơn phong, thâu ly quái nam phương thuỷ tối vượng Nhị vận, thâu khôn quái tây nam lai long sơn phong, thâu cấn quái đông bắc thuỷ tối cát Tam vận, thâu chấn quái đông phương lai long sơn phong, thâu đoài quái tây phương thuỷ tối cát Tứ vận, thâu tốn quái đông nam lai long sơn phong, thâu kiền quái tây bắc thuỷ tối cát Lục vận, thâu kiền quái tây bắc lai long sơn phong, thâu tốn quái đông nam thuỷ tối cát Thất vận, thâu đoài quái tây phương lai long sơn phong, thâu chấn quái đông phương thuỷ tối cát Bát vận, thâu cấn quái đông bắc lai long sơn phong, thâu khôn quái tây nam thuỷ tối cát Cửu vận, thâu ly phương nam lai long sơn phong, thâu khảm quái bắc phương thuỷ tối cát (Riêng ngũ vận, 10 năm đầu quy tứ lục vận, 10 năm sau quy lục bạch vận Ngũ hoàng vận, 10 năm đầu tứ lục, 10 năm sau lục bạch thần Với nhị hắc bát bạch linh thần) Cơ lương sưu tầm Huyền Không Đại Quái Thiên địa nhân chi lí tối minh, Giang tây quái khởi vu đông , Giang đông quái khởi vu tây, Thử thị mĩ văn môn lí … Sơn thuỷ đối cấu sinh xuân , Ai tinh xuất quái giai mạc thủ , Long huyệt sa thuỷ hợp bàn tham , Nhất cá lệ thiên bách cá … Phiên thiên đảo địa đối bất đồng ,bí mật huyền khơng , Duy hữu tinh tối vi quý ,tiết lộ thiên Âm dương chi khí quán sơn hà, Kim long động tế tróc mạc , Sa thuỷ quý tinh hướng hợp nghi, Nguyên vận hưng suy tinh thuyết Huyền không đại quái xuất từ Huyền không ngũ kinh bao gồm: “Thanh Nang”, “Thiên Ngọc”, “Áo Ngữ”, “Bảo Chiếu”, “Thanh Nang Tự”; tương đồng với “Nguyên Không Pháp Giám”, “Băng Hải”, “Ngọc Hàm Thơng Bí” Phần Huyền không Đại quái cốt yếu “ai tinh chân sơn tinh”, “ai tinh chân phụ mẫu tinh”, "hợp cục, phản cục thượng hạ nguyên vận" Vì Huyền không đại quái thực không dễ hiểu nên phần Nam phong tạm chia thành mục lục sau: Mục Lục Luận Huyền không đại quái Huyền không đại quái tinh chân La bàn nhị thập tứ sơn sơn tinh Huyền không đại quái tinh pháp tường giải tinh chân sơn tinh (dương trạch) tinh chân phụ mẫu tinh (âm trạch) Huyền không đại quái thần linh thần tường giải Nhị thập tứ sơn tinh chân đồ kỳ Luận cửu tinh: đắc thất hợp cục phản cục đại huyền không thuỷ pháp thiên đồ thượng nguyên nhất, nhị, tam, tứ thuỷ pháp đồ hạ nguyên lục, thất, bát, cửu thuỷ pháp đồ thuỷ pháp thiên chân giải Thượng trung hạ tam nguyên thuỷ pháp giải Luận Huyền không đại quái Huyền không địa lý học, thuỷ tổ Hồng Thạch Cơng, Qch Cảnh Thuần Hồng thạch cơng viết “ nang kinh”, Quách Cảnh Thuần viết “ táng thư”, nói địa học Đến Dương Quân Tùng thời Đường viết “thanh nang áo ngữ”, “ thiên ngọc kinh”, “ bảo chiếu kinh”, động triệt lý âm dương Tăng Cầu Kỷ chân truyền Dương Công viết “thanh nang tự” dĩ minh huyền không đại quái Đến cuối thời Minh Tưởng Đại Hồng Vô Cực Tử chân truyền phát dương quang đại huyền không học, tạo bút chiến trăm năm Tam Hợp, từ bút chiến số tiết lộ chủ yếu phi tinh, riêng đại quái thực Tưởng Đại Hồng có nói đến dùng ẩn ngữ rải rác số tài liệu nên không hiểu Đến sau từ Dương Thủ Vạn đạiHuyền không đại quái biết đến rộng rãi Huyền khơng đại qi khơng chân sư dẫn, đọc ngàn nang, tận hết sinh lực, cuối khơng có kết Hà đồ tinh nghĩa: Nhất lục cộng tông: thuỷ; nhị thất đồng đạo: hoả; tam bát vi bằng: mộc; tứ cửu tác hữu: kim; ngũ thập cư trung: thổ Hà đồ, địa lý chi nguyên Kỳ thực thiên vận chi bản, sinh tử chi Thiên sinh thuỷ, địa lục thành chi: Thuỷ bắc phương, nên thiên bắc, địa lục bắc Nhất sinh thành, tương vi kinh vĩ Thiên đương lệnh thần, tức lấy địa lục thần hỗ trợ Địa lục đương lệnh thần, tức lấy thiên thần hỗ trợ Lấy lạc thư phương vị đối diện cửu, tứ làm linh thần Xưng lục cộng tông Địa nhị sinh hoả, thiên thất thành chi: Hoả nam phương, nên địa chi nhị nam, tức thiên chi thất nam, địa nhị đương lệnh thần, tức lấy thiên thất thần hỗ trợ Thiên thất đương lệnh thần, tức lấy địa nhị thần hỗ trợ Lấy lạc thư phương vị đối diện bát, tam làm linh thần, xưng nhị thất đồng đạo Thiên tam sinh mộc, địa bát thành chi: Mộc đông phương, nên thiên tam đông Địa bát đơng, thiên tam đương lệnh thần, tức lấy địa bát thần hỗ trợ Địa bát đương lệnh thần, tức lấy thiên tam thần hỗ trợ Lấy lạc thư phương vị đối diện thất, nhị làm linh thần, xưng tam bát vi Địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi: Kim tây phương, nên địa tứ tây, thiên cửu tây Địa tứ đương lệnh thần, tức lấy thiên cửu thần hỗ trợ Thiên cửu đương lệnh thần, tức lấy địa tứ thần hỗ trợ Lấy lạc thư phương vị đối diện nhất, lục làm linh thần, xưng tứ cửu vi hữu Thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi: Thổ cư trung ương, nên thiên ngũ trung địa, thập trung, hoàng cực Ngũ thập ký gởi tứ phương bát khí, xưng ngũ thập đồng đồ Hà đồ có lý khí, khơng phương vị Có thể không dụng, cần Lạc thư phương vị để dùng Cái tam nguyên khí vận, chất hà đồ Thiên nhất, địa nhị, thiên tam, thượng nguyên Địa tứ, thiên ngũ, địa lục, trung nguyên Thiên thất, địa bát, thiên cửu, hạ nguyên Riêng địa thập với thiên ngũ đồng trung nguyên Lạc thư tinh nghĩa Đới cửu lý Tả tam hữu thất Nhị tứ vi kiên Lục bát vi túc Ngũ vị cư trung Cửu hợp thập Tam thất hợp thập Nhị bát hợp thập Lục tứ hợp thập Lạc thư chi văn, hà đồ chi số, tương quan với Có hà đồ mà khơng có lạc thư, tức mà vơ dụng Có lạc thư mà khơng có hà đồ, tức có dụng mà khơng thể Cái luận tam nguyên khí vận, chất hà đồ Luận tam ngun phương vị, khơng thể nói ngồi lạc thư Địa số cư tứ ngung, thiên số cư tứ chính, sinh thành, gọi kinh vĩ Nhất âm dương, gọi giao cấu Cửu trù tòng thử sinh, cửu cung tòng thử phối, cửu tinh tòng thử ai, kinh văn ngàn năm không đổi Thiên sinh thuỷ, bắc phương thiên nhất, thượng nguyên đệ vận Bắc thuỷ tự sinh, tất cần nam phương thiên cửu chi kim hỗ sinh Địa lục thành chi, nên tây bắc địa lục chiếu thần Địa nhị sinh hoả, tây nam địa nhị, thượng nguyên đệ nhị vận Tây Nam phương hoả tự sinh, tất cần cấn phương địa bát chi mộc hỗ sinh Thiên thất thành chi, nên tây phương thiên thất chiếu thần Thiên tam sinh mộc, đông thiên tam, thượng nguyên đệ tam vận Đông phương mộc sinh hoả, nên dụng tây phương thiên thất chi hoả để dưỡng chi Địa bát thành chi, nên đông bắc địa bát chiếu thần Địa tứ sinh kim, đông nam địa tứ, trung nguyên thủ vận Đông Nam kim sinh thuỷ, nên dụng tây bắc địa lục chi thuỷ để dưỡng chi Thiên cửu thành chi, nên ly thiên cửu chiếu thần Ngũ thập trung ương ký gởi tứ phương bát nên không luận Địa lục thành chi, Tây bắc phương địa lục, trung nguyên vận cuối Thuỷ tự sinh, tất dụng tốn phương địa tứ kim để sinh, khảm phương thiên chiếu thần Thiên thất thành chi, Tây phương thiên thất, hạ nguyên đệ vận Hoả bất tự sinh, tất cần đông phương thiên tam chi mộc hỗ sinh Địa nhị sinh hoả, nên khôn phương địa nhị chiếu thần Địa bát thành chi, Đông bắc phương địa bát, hạ nguyên đệ nhị vận Mộc sinh hoả, nên dụng tây nam địa nhị chi hoả để dưỡng chi Thiên tam sinh mộc, nên đông phương tam mộc chiếu thần Thiên cửu thành chi, Nam phương thiên cửu, hạ nguyên đệ tam vận Kim sinh thuỷ Nên dụng bắc phương thiên chi thuỷ để dưỡng chi Địa tứ sinh kim, nên đông nam địa tứ chiếu thần Đại để tứ sinh tứ thành nói sâu xa ngũ hành tương sinh chi thể, nói gần bát quái điên đảo chi dụng Cái tam nguyên phương vị, thể lạc thư Nói Lạc thư thực khơng ngồi nghĩa Hà đồ Tiên hậu thiên quái tinh nghĩa Tiên thiên bát quái, lý khí hà đồ Hậu thiên bát quái, phương vị Lạc thư Tiên hậu tương giao dụng, tử sinh hoạ phúc chi đạo Phân Tiên thiên tứ dương quái thành thượng nguyên: Thượng nguyên bạch khảm quái đương lệnh, tất cần thu ly phương thuỷ, ly tiên thiên kiền Nhất lục cộng tông, nên lục bạch kiền chiếu thần Thượng nguyên nhị hắc khôn quái đương lệnh, tất cần thu cấn phương thuỷ Cấn tiên thiên chấn Nhị thất đồng đạo, nên thất xích đồi chiếu thần Thượng nguyên tam bích chấn quái đương lệnh, tất cần thu đoài phương thuỷ Đoài tiên thiên khảm Tam bát vi bằng, nên bát bạch cấn chiếu thần Trung nguyên tứ lục tốn quái đương lệnh, tất cần thu kiền phương thuỷ Kiền tiên thiên cấn Tứ cửu vi hữu, nên cửu tử ly chiếu thần Phân tiên thiên tứ âm quái thành hạ nguyên: Trung nguyên lục bạch kiền quái đương lệnh, tất cần thu tốn phương thuỷ Tốn tiên thiên đoài Nhất lục cộng tông, nên bạch khảm chiếu thần Hạ ngun thất xích đồi qi đương lệnh, tất cần thu chấn phương thuỷ, chấn tiên thiên ly Nhị thất đồng đạo, nên nhị hắc khôn chiếu thần Hạ nguyên bát bạch cấn quái đương lệnh, tất cần thu khôn phương thuỷ, khôn tiên thiên tốn Tam bát vi bằng, nên tam bích chấn chiếu thần Hạ nguyên cửu tử ly quái đương lệnh, tất cần thu khảm phương thuỷ, khảm tiên thiên khôn Tứ cửu vi hữu, nên tứ lục tốn chiếu thần Thiên kinh tam quyết, mật thiên địa, mật huyền không đại quái Dương, Tăng, Tưởng không tiết lộ câu “thiên cơ” ràng buộc Người có dun học khơng nên khinh suất xem thường, không dùng bừa chưa hiểu hết Huyền không đại quái tinh chân Huyền không đại quái xem “thể dụng làm trọng, hình khí tương hợp” thiên cổ cơng thức Hình, loan đầu hình Khí, tinh lý khí Nhất loan đầu; nhị lý khí Loan đầu thể, lý khí dụng, hai thiếu Loan đầu luận long, huyệt, sa, thuỷ, sát sinh khí thể; lý khí nói ngun vận, linh chính, nhân hưng phế Huyền khơng hai chữ, hàm nghĩa số từ đến 9, ý nguyên vận, điên đảo thuận nghịch huyền viết: “tam nguyên thư, áo diệu vô Tông quán thiên địa vạn vật, giai lại ngũ hành dĩ thành bại; vượng tướng hưu tù, giai lại tam nguyên dĩ vận hành.” “ nang áo ngữ” viết:“ khơn nhâm ất, cự mơn tòng đầu xuất Cấn bính tân, vị vị thị phá quân Tốn thìn hợi, tẫn thị vũ khúc vị Giáp quý thân, tham lang lộ hành.” “ thiên ngọc kinh” viết: “Minh đắc linh thần thần, nhật nhập vân; bất thức linh thần thần, đại đại tuyệt trừ Phân định âm dương quy lưỡng lộ, thuận nghịch khứ, tri sinh tri tử diệc tri bần, lưu thủ giao nhi tốn.” Lại viết: “thức đắc âm dương lưỡng lộ hành, phú quý đạt kinh thành, bất thức âm dương lưỡng lộ hành, vạn trượng hoả khanh thâm.” “ nang tự” viết: “Sơn thượng long thần bất hạ thuỷ, thuỷ lý long thần bất thượng sơn Sơn quản sơn thuỷ quản thuỷ, thử thị âm dương bất đãi ngôn Thức đắc âm dương huyền diệu lý, tri kỳ vượng sinh tử Bất vấn toạ sơn lai thuỷ, đãn phùng tử khí giai vô thủ.” Huyền không đại quái lấy Thái cực, hà lạc, tiên hậu thiên bát quái làm lý luận Thuật thư hùng, kim long, thành môn chân khái niệm, giảng rõ điên đảo thuận nghịch, lập hướng nạp thuỷ, thâu sơn xuất sát Do nhị thập tứ sơn trừu hào hoán tượng, tuỳ nguyên vận, phân âm dương, nhập trung cung, thuận nghịch, gọi tinh Không luận thuận nghịch phi, đại đạo chí đơn giản, bàn thành; Ở gia trung, biết sơn hướng, biết thuỷ khẩu, đoán xuất cát hoạ phúc cho người Ai Tinh Chân Quyết Giáp quý thân, tham lang lộ hành; khơn nhâm ất, cự mơn tòng đầu xuất; Tý mão mùi, tam bích lộc tồn đáo; tuất kiền tỵ, tứ lục văn khúc chiếu; Thìn tốn hợi, tận thị vũ khúc vị; cấn bính tân, vị vị thị phá quân; Dần canh đinh, lệ tả phụ tinh; ngọ dậu sửu, cửu tử hữu bật thủ (Lời bàn thêm Nam Phong phần này: Ai tinh chân Nam Phong so sánh với Thư hùng giao cấu đồ Tiên thiên nguyên vận đồ, tất chuẩn xác Đây từ phép biến quẻ Tiên thiên mà ra, quái tiên thiên biến thượng, trung, sơ hào mà sinh 24 24 sơn Tuy nhiên riêng sơn Kiền, Hợi, Tốn, Tị lại khơng theo quy tắc đó, mật chưa có lời giải.) La bàn nhị thập tứ sơn sơn tinh Phương vị nhị thập tứ sơn giác độ sơn tinh Nhâm -337.6~352.5 -nhị hắc cự mơn Chính bắc 352.6~22.5 tam bích lộc tồn Quý -7.6~22.5 -nhất bạch tham lang Sửu -22.6~37.5 cửu tử hữu bật Đông bắc -cấn -376~52.5 -thất xích phá quân Dần -52.6~67.5 bát bạch tả phụ Giáp 67.6~82.5 bạch tham lang Chính đông mão -82.6~97.5 tam bích lộc tồn -Ất 97.6~112.5 nhị hắc cự môn -Thìn -112.6~127.5 -lục bạch vũ khúc Đông nam -tốn -127.6~142.5 lục bạch vũ khúc -Tỵ -142.6~157.5 -tứ lục văn khúc -Bính 157.6~172.5 -thất xích phá quân Chính nam ngọ 172.6~187.5 cửu tử hữu bật -Đinh 187.6~202.5 bát bạch tả phụ -Mùi -202.6~217.5 tam bích lộc tồn Tây nam -khôn -217~232.5 -nhị hắc cự môn -Thân -232.6~247.5 -nhất bạch tham lang -Canh -247.6~262.5 -bát bạch tả phụ Chính tây -dậu -262.6~277.5 -cửu tử hữu bật Tân -277.6~292.5 -thất xích phá quân Tuất 292.6~307.5 -tứ lục văn khúc Tây bắc kiền 307.6~322.5 tứ lục văn khúc Hợi 322.6~337.5 lục bạch vũ khúc Huyền không đại quái tinh pháp tường giải Huyền không đại quái luận nguyên vận chia làm thượng nguyên hạ nguyên (thượng hạ nhị nguyên bát vận) Tam nguyên chia thành nhị nguyên Thượng nguyên gồm 1, 2, 3,4, hạ nguyên gồm 6, 7, 8, vận 10 năm đầu vận quản, 10 năm sau vận quản (ngũ hoàng tiền 10 niên quy vận 4, hậu 10 niên quy vận 6) tam nguyên cửu vận, đem ngũ vận chia đôi, nửa trước thuộc thượng nguyên, nửa sau thuộc hạ nguyên “thanh nang tam tự kinh” viết: “đại huyền không, dụng cửu tinh” Tức dùng cửu tinh thuận nghịch mà luận cát mộ trạch Huyền không đại quái thượng hạ nguyên vận dụng tinh không giống nhau, cửu tinh chia hai lộ âm dương, dương thuận âm nghịch Tức dương lộ, âm lộ Huyền không đại quái tinh âm dương nhị trạch dụng tinh không giống Dương trạch với âm trạch tinh hai cách cần phân biệt rõ, lẫn lộn Nhị thập tứ sơn tinh, dùng tinh chân bên mà lập tinh bàn, dương trạch nhập trung tinh bàn, tinh dùng sơn tinh; âm trạch nhập trung tinh bàn, tinh dùng phụ mẫu tinh Phụ mẫu tinh sơn tinh nghịch kinh tứ vị (987654321←) mà Tinh tuỳ thượng hạ nguyên vận mà thuận phi nghịch phi, nên nói điên điên đảo, thuận nghịch hành Ai tinh chân sơn tinh (dương trạch) Toạ giáp quý thân sơn, tham lang lộ hành; bạch sơn tinh, thượng nguyên dùng bạch nhập trung thuận hành, hạ nguyên bạch nhập trung nghịch hành Toạ khôn nhâm ất sơn, cự môn tòng đầu xuất; nhị hắc sơn tinh, thượng nguyên dùng nhị hắc nhập trung thuận hành, hạ nguyên nhị hắc nhập trung nghịch hành Toạ tý mão mùi sơn, tam bích lộc tồn đáo; tam bích sơn tinh, thượng nguyên dùng tam bích nhập trung thuận hành, hạ nguyên tam bích nhập trung nghịch hành Toạ tuất kiền tỵ sơn, tứ lục văn khúc chiếu; tứ lục sơn tinh, thượng nguyên dùng tứ lục nhập trung thuận hành, hạ nguyên tứ lục nhập trung nghịch hành Toạ thìn tốn hợi sơn, lục bạch vũ khúc vị, lục bạch sơn tinh, thượng nguyên dùng lục bạch nhập trung nghịch hành Hạ nguyên lục bạch nhập trung thuận hành Toạ cấn bính tân sơn, thất xích thị phá quân; thất xích sơn tinh, thượng nguyên dùng thất xích nhập trung nghịch hành Hạ nguyên thất xích nhập trung thuận hành Toạ dần canh đinh sơn, bát bạch tả phụ ứng; bát bạch sơn tinh, thượng nguyên dùng bát bạch nhập trung nghịch hành Hạ nguyên bát bạch nhập trung thuận hành Toạ ngọ dậu sửu sơn, cửu tử hữu bật tinh Cửu tử sơn tinh, thượng nguyên dùng cửu tử nhập trung nghịch hành Hạ nguyên cửu tử nhập trung thuận hành Ai tinh chân phụ mẫu tinh (âm trạch) (1) thất xích bạch phụ mẫu tinh (1→7), thượng nguyên dùng thất xích nhập trung nghịch hành Hạ nguyên thất xích nhập trung thuận hành Bát bạch nhị hắc phụ mẫu tinh (2→8), thượng nguyên dùng bát bạch nhập trung nghịch hành Hạ nguyên bát bạch nhập trung thuận hành Cửu tử tam bích phụ mẫu tinh (3→9), thượng nguyên dùng cửu tử nhập trung nghịch hành Hạ nguyên cửu tử nhập trung thuận hành Nhất bạch tứ lục phụ mẫu tinh (4→1), thượng nguyên dùng bạch nhập trung thuận hành, hạ nguyên bạch nhập trung nghịch hành Nhị hắc ngũ hoàng phụ mẫu tinh (5→2), thượng nguyên dùng nhị hắc nhập trung thuận hành, hạ nguyên nhị hắc nhập trung nghịch hành Tam bích lục bạch phụ mẫu tinh (6→3), thượng nguyên dùng tam bích nhập trung thuận hành, hạ nguyên tam bích nhập trung nghịch hành Tứ lục thất xích phụ mẫu tinh (7→4), thượng nguyên dùng tứ lục nhập trung thuận hành, hạ nguyên tứ lục nhập trung nghịch hành Ngũ hoàng bát bạch phụ mẫu tinh (8→5), thượng nguyên dùng ngũ hoàng nhập trung thuận hành, hạ nguyên ngũ hoàng nhập trung nghịch hành Lục bạch cửu tử phụ mẫu tinh (9→6), thượng nguyên dùng lục bạch nhập trung nghịch hành Hạ nguyên lục bạch nhập trung thuận hành Huyền không đại quái tinh lấy toạ sơn (24 sơn) tinh nhập trung phi tinh, từ luận bát phương linh cát hung; sơn hướng thượng hạ ngun vận bàn khơng giống Khơng có vận tinh, hướng tinh nhập trung Cứ toạ sơn tinh 1,2,3,4, thượng nguyên vận thuận phi cửu cung, hạ nguyên vận nghịch phi cửu cung (1,2,3,4 thượng thuận hạ nghịch) Cứ toạ sơn tinh 6,7,8,9, thượng nguyên vận nghịch phi cửu cung, hạ nguyên vận thuận phi cửu cung (6,7,8,9 thượng nghịch hạ thuận) Âm dương hai trạch cửu cung theo thứ tự lạc thư(trung ngũ→ lục→ thất→ bát→ cửu→ nhất→ nhị→ tam→ tứ cung) bài, cung phi đáo thượng nguyên hạ nguyên 90 năm không thay đổi Sơn hướng bất biến tinh nhập trung vĩnh viễn bất biến, theo nguyên vận mà thay đổi thuận nghịch nên Ngun khơng có nói “Ai tinh thượng hành đảo cung” ý Ví dụ: dương trạch dần sơn thân hướng, dần canh đinh tam sơn sơn tinh bát bạch, tức dùng bát bạch tinh nhập trung Không luận thượng nguyên hạ nguyên xây cất, theo nguyên vận tại, thượng nguyên dùng bát bạch tinh nhập trung nghịch hành bàn, hạ nguyên bát bạch nhập trung thuận hành bàn Thượng nguyên bàn nghịch hành tinh: -4 -2 -8 -6 -3 -7 Hạ nguyên bàn thuận hành tinh: -3 -5 -8 -1 -4 -9 Hợp cục pháp tắc: Huyền không đại quái lấy hợp cục pháp tắc làm trọng(chính thần vị trang, bát thuỷ nhập linh đường) Ở nơi thần, linh thần đóng tất cần địa phù hợp, nói hình khí phối hợp Nếu phạm nhằm linh điên đảo, bàn tính tốn lý khí uổng phí mà thơi Thượng ngun lấy 1,2,3,4 làm thần, nơi cần cao, lai thuỷ, lai phong, lai khí; 6,7,8,9 làm linh thần, nơi cần khơng(trống), xuất thuỷ, xuất phong, xuất khí Hạ nguyên lấy 6,7,8,9 làm thần, nơi cần cao, lai thuỷ, lai phong, lai khí; 1,2,3,4 làm linh thần, nơi cần không(trống), xuất thuỷ, xuất phong, xuất khí Sơn thuỷ hình thế-lý khí hợp cục câu “thuỷ lý long thần bất thượng sơn, sơn thượng long thần bất hạ thuỷ”, không hợp hình cục, đừng luận tinh làm Các cung cửu tinh cát hung, theo hợp cục pháp tắc mà đốn Ai tinh cửu tinh thân tinh khơng cát khơng hung, cát kết hồn tồn hợp cục(chính thần vị trang, bát thuỷ nhập linh đường) phản cục (thượng sơn hạ thuỷ) mà luận định Muốn hiểu cát ứng người nào, việc gì… cần dùng cửu tinh phối với hình tượng hồn cảnh mà phân tích (phần còn: Đại qi linh điên đảo Đại quái định cục mã) Đại qi linh điên đảo: (1), Huyền khơng đại quáikhí nguyên tắc chung “bất thượng sơn, bất hạ thuỷ”, lệnh tinh ngự thuỷ khẩu, phạm sơn long hạ thuỷ, tổn thương nhân đinh Tam nguyên địa lý tối kỵ “thượng sơn hạ thuỷ” phản cục Nếu cần sơn mà lại thấy thuỷ, cần thủy mà lại gặp sơn, hình thành phản cục gọi linh điên đảo(thượng sơn hạ thuỷ) Như thời hạ nguyên vận, tức 6,7,8,9 thần, cần sơn mà không cần thuỷ; 1,2,3,4 linh thần, cần thủy mà không cần sơn Nếu đảo ngược lại linh điên đảo, chủ tổn đinh bại tài (2), Tứ linh thần thủ dụng trước hết linh thần sau đến thơi linh thần, dùng xuất thuỷ, nhị linh thần lại thứ yếu (3) lý khí tinh âm dương nhị trạch xem trọng môn hướng, trọng lai khứ nhị thuỷ khẩu, lai khứ nhị thủy sinh tử chi môn Thuỷ đến(lai) đi(khứ) chia đường rõ ràng phải phân biệt cho kỹ; địa có hư thực khơng mãn cách, cẩn thận mà xem không nên nhầm hư với không, thực với mãn Thuỷ pháp chia ra“ sinh, vượng, bình, khốn, suy, bại, phục, hưng” Âm trạch xung phá lệnh tinh phản cục Đại quái định cục mã: mật Huyền khơng đại qi, từ mã thơng với mà chuyển dùng, có suy tử hóa sinh vượng, sinh vượng lại thành suy tử vậy: (1) định cục mã: Thượng nguyên: 1—6789; 2—6789; 3—6789; 4—6789; Hạ nguyên: 6—1234; 7—1234; 8—1234; 9—1234 (2) tối giai mã: Thượng nguyên: 1—69; 2—78; 3—87; 4—96; Hạ nguyên: 6—14; 7—23; 8—32; 9—41 Định cục mã xuất từ hà đồ, lạc thư chi số tổ hợp Như 1—6789: vận, số sau 6789 thuỷ tinh Tối giai mã để dụng thơi tài, thơi quan tác dụng: vận dùng tài, quan; dùng tài, quan Nhắn dualathlon: Đại quái dùng tài quan Huyền không phi tinh dùng quan thủy quan sơn Đại quái lấy nguyên vận làm chủ thư hùng nên tài số hợp hà đồ với nguyên vận 1-6, 2-7, 3-8, 4-9; Thôi quan số hợp thập với nguyên vận(lấy lý sinh thành hợp thập) Huyền khơng phi tinh lấy hướng tinh để định Thơi quan Do Thơi quan thủy huyền không phi tinh lấy số hợp hà đồ với hướng tinh(như hướng tinh 7), quan thủy phải lấy số hợp thập với hướng tinh thống với Đại quái lý sinh thành hợp thập(như hướng tinh 10), cách khác không Tôi ghi để trả lời câu hỏi hứa với bạn vấn đề Thôi quan thủy quan sơn phi tinh Huyền không đại quái thần linh thần vận: Huyền khơng đại qi phân nhị pháp thần linh thần, thần thâu sơn, thâu phong, thâu khí; linh thần thâu thuỷ, tác dụng phi thường Tam nguyên cửu vận, vận thần, linh thần, tuỳ thời mà biến Chính thần tức đương nguyên vượng tinh, linh thần tức đương nguyên tử khí Chính thần, linh thần vận dụng chung cho âm dương nhị trạch: Nhất vận, thâu khảm quái bắc phương lai long sơn phong, thâu ly quái nam phương thuỷ tối vượng Nhị vận, thâu khôn quái tây nam lai long sơn phong, thâu cấn quái đông bắc thuỷ tối cát Tam vận, thâu chấn quái đông phương lai long sơn phong, thâu đoài quái tây phương thuỷ tối cát Tứ vận, thâu tốn quái đông nam lai long sơn phong, thâu kiền quái tây bắc thuỷ tối cát Lục vận, thâu kiền quái tây bắc lai long sơn phong, thâu tốn quái đông nam thuỷ tối cát Thất vận, thâu đoài quái tây phương lai long sơn phong, thâu chấn quái đông phương thuỷ tối cát Bát vận, thâu cấn quái đông bắc lai long sơn phong, thâu khôn quái tây nam thuỷ tối cát Cửu vận, thâu ly phương nam lai long sơn phong, thâu khảm quái bắc phương thuỷ tối cát (Riêng ngũ vận, 10 năm đầu quy tứ lục vận, 10 năm sau quy lục bạch vận Ngũ hoàng vận, 10 năm đầu tứ lục, 10 năm sau lục bạch thần Với nhị hắc bát bạch linh thần) Đôi lời Nam Phong: Mới đầu viết Đại quái, dự định nêu hết phần Đại quái, nhiên trình viết số phần sau yêu cầu người đọc phải hiểu nhiều Tiên thiên quái khí(để rõ vấn đề Ngũ vận phần linh thần quy vào Tứ Lục vận lại dùng Cấn Khơn làm linh thần; phi tinh dùng vận mà đại quái lại dùng vận ) Nếu trình bày mà khơng nói rõ Tiên thiên qi khí khơng thể hiểu Mà nói rõ khơng thể, thực xin lỗi bạn, điều thuộc Đệ tứ Tâm ấn "Điên điên đảo, điên đảo điên" Nam Phong khơng thể trình bày Do phần đại quái xin dừng đây, chúc mong bạn có hữu duyên phong thủy Khác Biệt Giữa “Đại Huyền Khơng Thuật” Và “Thẩm Thị Huyền Không Học" Một Hiện sách Địa Lý , trâu nhiều cọc, trắng đen khó phân Như Khương Nhữ Cao Ai tinh Chân Quyết “Tý Quý tịnh Giáp Thân, Tham Lang Nhất Lộ Hành” khơng phải Thẩm trúc đời Thanh theo Chương Trọng Sơn “Âm Dương Nhị Trạch Lục Nghiệm”, dùng trí tuệ giải lời làm “Thẩm Thị Huyền Không Học” ( Tức Huyền Không Phi Tinh Pháp) , quen gọi Tiểu Huyền Khơng Chân Đại Huyền Khơng Thuật từ trước tới chưa công khai, thị trường loại sách Đại Huyền Không họ Tưởng chân truyền Nghe tới “Đại Huyền Không” , người thường biết Tiểu Huyền Không ( Tức Thầm Thị Huyền Khơng Học) với Đại Huyền Khơng có trình tự thao tác giá trị thực dụng có khác biệt lớn Trong trỉnh tự thao tác, Thẩm thị Tiểu Huyền Không khỏi ba bàn : – Vận Bàn; – Sơn Bàn; – Hướng Bàn, lại có Hạ Qi với Hạ Qi khơng giống nhau, mười phần phức tạp, làm mê học giả Mà Đại huyền Không lại giản dị, dễ học, không luận Ai Tinh xuôi hay ngược, bàn thành, Đại Đạo Chí Giản Vận Tố Tiện Hai Thẩm Thị Huyền Không lúc đo lường chi tiết sơn hướng kiêm độ, vòng độ dùng Hạ Qi, ngồi dùng Thế Qi Tinh Giả khám xét lại mộ cũ xuất đề, nguyên nhân mộ cũ vào đâu để phân biệt kiêm hay không kiêm độ, lại khai quật nên để xem ! Đã khơng nói dduocj kiêm độ Tọa Hướng, nói cho Tinh Bàn, dùng Đại Huyền Khơng để xem xét khác, mộ mộ cũ rõ ràng, vấn đề tất nhiên không tồn Ba Trong vấn đề Điên Đảo Thuận Nghịch, Thẩm Thị Huyền Không Học lấy Vận Tinh lập cực, Điên Đảo Thuận Nghịch hoàn toàn lấy địa bàn sơn hướng quái vị Thiên Địa Nhân đen đỏ âm dương làm cứ, từ định Sơn Bàn Hướng Bàn phi thuận hay phi nghịch Đại Huyền Không dựa vào nguyên vận thượng hạ khơng giống nhau, lấy chín phân làm âm dương, dương thuận âm nghịch, tức dương đường, âm đường Cứ Dương trạch lấy Bản Sơn Tinh nhập lập cực, Âm trạch lấy Phụ Mẫu Tinh nhập lập cực, tất tùy nguyên vận mà xuôi xuôi ngược Do thấy “Đại Huyền Khơng Thuật” “Thẩm Thị Huyền Không Học” lý luận Ai tinh điên đảo thuận nghịch xem chất khơng giống, khơng khó thấy Thẩm Thị tiểu Huyền Không Âm Dương xuôi ngược loại ngụy pháp ngớ ngẩn, thực tế ứng dụng, mê người khác hại thân mình, dùng khơng phát phát họa, nói Đại Pháp khơng Nạn Qi Chung Nghĩa Minh Tiên Sinh có nhận định “Thực Tế Ứng Dụng Nghiệm Giả Cố Hữu, Dụng Chi Bất Phát, Thậm Hoặc Phát Hung Họa Giả, Diệc Bất Tại Số” ... phần Nam phong tạm chia thành mục lục sau: Mục Lục Luận Huyền không đại quái Huyền không đại quái tinh chân La bàn nhị thập tứ sơn sơn tinh Huyền không đại quái tinh pháp tường giải tinh chân... riêng đại quái thực Tưởng Đại Hồng có nói đến dùng ẩn ngữ rải rác số tài liệu nên không hiểu Đến sau từ Dương Thủ Vạn đại sư Huyền không đại quái biết đến rộng rãi Huyền không đại quái bí khơng... tạm chia thành mục lục sau: Mục Lục Luận Huyền không đại quái Huyền không đại quái tinh chân La bàn nhị thập tứ sơn sơn tinh Huyền không đại quái tinh pháp tường giải tinh chân sơn tinh (dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyển 4 bí pháp cửu khí lưu hành của huyền không đại quái , Quyển 4 bí pháp cửu khí lưu hành của huyền không đại quái

Từ khóa liên quan