Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin kinh nghiệm của đài loan

276 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 00:05

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ VIỆT DŨNG THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG TỒN CẦU NGÀNH CƠNG NGHỆ THƠNG TIN: KINH NGHIỆM CỦA ĐÀI LOAN Chuyên ngành: Mã số: Kinh tế quốc tế 31 01 06 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Bình Giang PGS, TS Nguyễn Duy Lợi Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến si la công trình nghiên cứu của riêng tôi Các sô liệu va tai liệu luận án la trung thực va chûa đûợc công bô bất ky công trình nghiên cứu nao Tất ca những tham khao va kế thừa đều đûợc tŕch ẫn va tham chiếu đđ̀y đủ Nghiên cứu sinh Lê Việt Dũng MỤC LỤC Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt iv Danh mục bảng vi Danh mục hình vẽ, biểu đồ, sơ đồ vii MỞ ĐẦU Chương I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHUỖI CUNG ỨNG TỒN CẦU NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀI LOAN .8 1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu va ngoai nước 1.2 Những giá trị của công trình nghiên cứu va ngoai nước, khoang trông nghiên cứu va điểm của luận án .22 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 25 2.1 Khái quát về chuỗi cung ứng toan cđ̀u 25 2.2.Tham gia chuỗi cung ứng toan cđ̀u của nganh công nghệ thông tin 39 2.3.Bôi canh hình va phát triển chuỗi cung ứng toan cđ̀u nganh công nghệ thông tin Đông Á va hội tham gia của các quôc gia khu vực .49 Chương 3: THỰC TIỄN THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG TỒN CẦU NGÀNH CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CỦA ĐÀI LOAN 63 3.1.Bôi canh nước va quôc tế Đai Loan tham gia chuỗi cung ứng toan cđ̀u nganh CNTT 63 3.2.Các sách va biện pháp tham gia chuỗi cung ứng toan cđ̀u của nganh CNTT Đai Loan 77 3.3.Quá trình tham gia vao chuỗi cung ứng toan cđ̀u nganh công nghệ thông tin của Đai Loan .91 3.4.Đánh giá việc tham gia chuỗi cung ứng nganh công nghệ thông tin của Đai Loan 99 Chương 4: TRIỂN VỌNG THAM GIA CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH .121 4.1 Sự tham gia của nganh công nghệ thông tin của Việt Nam chuỗi cung ứng toan cđ̀u 121 4.2.Bai học kinh nghiệm từ Đai Loan 135 4.3 Kiến nghị sách cho Việt Nam .142 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CEPD CM Council for Economic Planning Hội đồng lập kế hoạch phát and Development triển kinh tế Contract manufacturer Nhà sản xuất chuyên làm gia công CNTT EMS Công nghệ thông tin Electronic manufacturing Dịch vụ chế tạo điện tử services ERSO Electronics Research and Viện công nghiệp điển tử Service Organization FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngồi HSP Cơng viên khoa học Hsinchu Hsinchu Science Park ICT Information and Công nghệ thông tin truyền Communications Technology ITRI thông Industrial Technology Research Viện nghiên cứu công nghệ Institute KCX công nghiệp Khu chế xuất MOC Ministry of Communications Bộ truyền thông MOEA Ministry of Economic Affairs Bộ quan hệ kinh tế NDF National Development Fund Quỹ Phát triển Quốc gia NIES New Industrial Economy Nền kinh tế công nghiệp NSC National Science Council Hội đồng khoa học quốc gia OBM Original brand manufacturer Nhà sản xuất thương hiệu gốc ODM Original design manufacturer Nhà thiết kế gốc OECD Organization for Economic Co- Tổ chức hợp tác phát triển operation and Development kinh tế OEM Original equipment Nhà sản xuất thiết bị gốc manufacturer OSM Original strategy manufacturer Nhà sản xuất chiến lược gốc R&D Research & Development Nghiên cứu triển khai SMIC Tập đoàn Quốc tế sản xuất chất Taiwan Semiconductor bán dẫn Manufacturing Corp TSMC TSS Taiwan Semiconductor Công ty chế tạo sản phẩm bán Manufacturing Co., Ltd dẫn Taiwan Startup Stadium Sân vận động Startup Đài Loan VEIA Vietnam electronic industries Hiệp hội doanh nghiệp điện tử association Việt Nam WB World Bank Ngân hàng giới WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bản chất loại thành viên mạng sản xuất 44 Bảng 2.2 Top 15 quốc gia hàng đầu xuất hàng hoá điện tử trung gian giới (1991, 2008) 55 Bảng 3.1 Chi tiêu R&D 20 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Đài Loan năm 2008 80 Bảng 3.2 FDI tốc độ tăng trưởng thương mại khu chế xuất Đài Loan, 1966-1986 (triệu USD) 82 Bảng 3.3 Phát triển kinh tế hệ thống giáo dục đại học dạy nghề ngành công nghệ Đài Loan 88 Bảng 3.4 Giá trị thương hiệu 10 thương hiệu tiếng toàn cầu Đài Loan lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2015 99 Bảng 3.5 Thị phần giới số mặt hàng công nghệ thông tin phần mềm Đài Loan năm 2015 .102 Bảng 3.6 Các công ty số hãng công nghệ thông tin tiếng Đài Loan Mỹ Trung Quốc 105 Bảng 3.7 Thứ hạng doanh nghiệp sản xuất đóng gói sản phẩm vi mạch Đài Loan năm 2014 .108 Bảng 3.8 Mơ hình Hàn Quốc Đài Loan: tính hiệu quy mơ doanh nghiệp lớn nhỏ phát triển công nghệ thông tin 116 Bảng 4.1 Xuất nhập công nghệ thông tin Việt Nam giai đoạn 2011 2016 128 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Hình 2.1 Cấu trúc chiều dọc chuỗi cung ứng 28 Hình 2.2 Cấu trúc chiều ngang chuỗi cung ứng 29 Hình 2.3 Những yếu tố chi phối chuỗi cung ứng 32 Hình 2.4 Chuỗi cung ứng ngành công nghệ thông tin 41 Hình 3.1 Các tổ chức chủ yếu thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin Đài Loan .68 Hình 3.2.Chi tiêu R&D cho ngành công nghệ cao Đài Loan (triệu TWD) 80 Hình 3.3 Quá trình tham gia chuỗi cung ứng ngành công nghệ thông tin Đài Loan 92 Hình 3.4 Số lượng linh kiện hãng máy tính mua nhà sản xuất Đài Loan .97 Hình 3.5 Vị trí Đài Loan thị trường vật liệu bán dẫn giới 100 Hình 3.6 Thị phần giới số mặt hàng công nghệ thông tin phần cứng Đài Loan năm 2011-2014 101 Hình 3.7 Tham gia chuỗi cung ứng khu vực Đông Bắc Á smartphone Đài Loan .103 Hình 3.8.Vai trò doanh nghiệp ICT Đài Loan hệ thống cung ứng máy tính bảng ba hãng thương hiệu hàng đầu giới 104 Hình 3.9.Thứ hạng doanh nghiệp thiết kế sản phẩm vi mạch Đài Loan top 20 hãng thiết kế hàng đầu giới năm 2013 (Tốc độ tăng trưởng % doanh thu triệu USD) .110 Hình 3.10 Xuất sản phẩm công nghệ thông tin phần cứng Đài Loan giai đoạn 2013-2019 114 Hình 4.1 Chuỗi cung ứng ngành công nghệ thông tin Việt Nam .126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Công nghệ thông tin (CNTT) ngành mũi nhọn Việt Nam, chiếm tới 28,9% tổng kim ngạch xuất nước năm 2017 đưa Việt Nam trở thành nước lớn thứ 14 giới xuất sản phẩm điện từ lớn thứ 12 giới kể từ năm 2015 lớn thứ ASEAN Tuy nhiên, 95% kim ngạch xuất ngành CNTT Việt Nam thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Doanh ngiệp nước chủ yếu dừng khâu gia công, lắp ráp Sức lan toả mối liên kết doanh nghiệp ngành CNTT nước với doanh nghiệp FDI yếu vai trò doanh nghiệp nước thực mờ nhạt, kể doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cho ngành Sự phụ thuộc lớn vào vốn công nghệ nước khiến ngành CNTT Việt Nam sau nhiều năm phát triển tiếp tục “đứa trẻ chưa chịu lớn”, tiếp tục lệ thuộc vào doanh nghiệp nước lớn Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, từ khâu cung cấp kinh kiện đến khâu có giá trị gia tăng khác Mặc dù trở thành trung tâm lắp ráp sản phẩm CNTT khu vực Châu Á, Việt Nam chưa thể tiếp tục nâng cấp vị trí chuỗi cung ứng toàn cầu Điều đặt câu hỏi lớn: Việt Nam đứng đâu chuỗi cung ứng CNTT toàn cầu làm cách để cải thiện vị trí chuỗi cung ứng? Ở khu vực châu Á, Đài Loan trường hợp điển hình việc tham gia thành cơng chuỗi cung ứng ngành CNTT toàn cầu Với thương hiệu tiếng ngành CNTT Quanta, Compal, Honhai, Inventec, Petatron, Wistron, Acer, Asus, HTC… Đài Loan nỗ lực trở thành người khổng lồ công nghệ cao giới, thay đổi hình ảnh từ phân xưởng chun gia cơng cho tập đồn CNTT quốc tế, thành quốc gia sản xuất điện thoại thơng minh máy tính bảng hàng đầu giới, đứng đầu số mạng sản xuất toàn cầu ngành CNTT Để tham gia hiệu vào chuỗi cung ứng ngành CNTT toàn cầu, Đài Loan hội tụ đủ điều kiện cần thiết giai đoạn phát triển, từ vấn đề cần trọng giải doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 197 nhà cung cấp cho doanh nghiệp FDI tỷ lệ sản phẩm lỗi hàng công đoạn PQC (công đoạn kiểm tra đầu/giữa/cuối) không quy trình kỹ thuật lớn - Hỗ trợ xây dựng nâng cao lực tham gia chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa nhỏ Tích cực liên kết nhà đầu tư nước lớn (như Samsung) để mở rộng chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vừa nhỏ tham gia hiệu vào chuỗi cung ứng, trở thành nhà cung cấp cấp cho nhà máy tập đoàn lớn đầu tư Việt Nam - Xây dựng chiến lược chủ động nguồn cung nguyên liệu, thiết bị, linh kiện sản phẩm khác cho doanh nghiệp vừa nhỏ, giúp doanh nghiệp vừa nhỏ tận dụng hiệu nguồn nguyên vật liệu nước, hạn chế nhập khẩu, bước tự túc nguyên liệu nước, đồng thời hạn chế giảm thiểu hàng tồn kho, hàng lỗi sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng t phục vụ công nghiệp CNTT Thứ sáu, phát triển kết cấu hạ tng - Đối với công nghiệp CNTT, cảng hàng khơng giữ vai trò quan trọng linh kiện, sản phẩm vận chuyển theo hình thức đóng hộp gửi hàng khơng Do đó, việc phát triển cảng hàng không vùng, cụm liên kết ngành công nghiệp CNTT cần quan tâm - Hệ thống cấp điện ổn định cần thiết ngành công nghiệp CNTT Tiểu kết chương Từ kết nghiên cứu chương 4, tác giả luận án đến số kết luận sau đây: Thứ nhất, Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT từ thập niên 1990, đạt nhiều thành tựu đáng kể việc đưa ngành CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có giá trị kim ngạch xuất sản phẩm đứng hàng đầu kim ngạch xuất hàng hoá Việt Nam Từ chỗ khơng có ngành CNTT, Việt Nam gia nhập thị trường giới, tham gia ngày sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT 198 Thứ hai, đánh giá ngành công nghiệp non trẻ, ngành CNTT Việt 199 Nam tham gia vào chuỗi cung ứng tồn cầu gặp nhiều hạn chế Phần lớn khâu mang lại giá trị cao chuỗi cung ứng nhà đầu tư nước nắm giữ, doanh nghiệp Việt Nam tham gia khâu gia công, lắp ráp linh kiện sản phẩm Trong vấn đề cung cấp nguyên liệu thiết bị, Việt Nam dừng chân nhà cung ứng cấp cấp (bao bì, đóng gói sản phẩm, ốc vít, linh kiện nhỏ), lại khâu mẫu mã, thiết kế sản phẩm thương hiệu doanh nghiệp đầu tư nước nắm giữ Đây hạn chế bản, nhiều nguyên nhân khác nhau, cho thấy việc tham gia vào chuỗi cung ứng tồn cầu việc làm khơng đơn giản Thứ ba, nghiên cứu kinh nghiệm Đài Loan đem lại nhiều học quý giá cho Việt Nam , kể mặt sách, giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu Các học giúp Việt Nam nhận thấy điều kiện cần đủ để ứng dụng học kinh nghiệm Việt Nam chưa đủ, cần tiếp tục phải phát triển kinh tế lên trình độ cao hơn, có đuổi bắt cơng nghệ hiệu hơn, nguồn nhân lực chất lượng thể chế sách hồn chỉnh Thứ tư, luận án rút số kiến nghị sách dựa điều kiện thực tế ngành CNTT Việt Nam học rút từ Đài Loan Để ngành CNTT Việt Nam tham gia hiệu vào chuỗi cung ứng tồn cầu, cần phải có hàng loạt sách hỗ trợ khác nhau, để phát huy lợi thế, hạn chế thách thức mà ngành CNTT Việt Nam gặp phải Để phát triển ngành CNTT phát triển, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chuỗi giá trị toàn cầu, cần nghiên cứu học kinh nghiệm quốc gia trước, có Đài Loan, dựa thực tiễn đất nước để xây dựng sách, biện pháp đột phá cho ngành CNTT phù hợp với điều kiện mới, tình hình 200 KẾT LUẬN Luận án rút kết luận sau đây: Thứ nhất, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu nhiệm vụ cần thiết quốc gia để nâng cấp vị trí thứ hạng kinh tế quốc gia sản phẩm chủ lực quốc gia thị trường quốc tế Để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, quốc gia sử dụng nhiều loại biện pháp sách khác nhau, tuỳ ngành/sản phẩm) việc tham gia chuỗi cung ứng tồn cầu khơng đơn giản.Nó đòi hỏi trước hết nội lực doanh nghiệp nội địa, khả cạnh tranh doanh nghiệp, sách hỗ trợ từ phủ, để giảm thiểu rủi ro tính đứt gãy vốn tiềm tàng chuỗi cung ứng Đặc biệt điều kiện chuỗi cung ứng tồn cầu ngành CNTT có mức độ gia cơng sản phẩm th ngồi cao Nội lực doanh nghiệp quốc gia định vị trí tham gia vào chuỗi cung ứng mức độ khác Thứ hai, khu vực Đông Á, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT tỏ động, hình thành nhà cung ứng bậc cao (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc), nhà cung ứng bậc thấp (Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc), Việt Nam nước khác Trong thời đại cách mạng CNTT 4.0 phát triển mạnh mẽ ảnh hưởng đến tất quốc gia giới khu vực Đông Á, nước khu vực đứng trước hội thách thức lớn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT Thứ ba, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT Đài Loan đầu thập kỷ 1980, trước Việt Nam thập kỷ, gặt hái nhiều thành công Cho đến nay, Đài Loan đánh giá tham gia đến vị trí OBM, tham gia mạnh vào tầng lớp cung ứng OEM ODM Các sản phẩm CNTT Đài Loan đứng vị trí cao giới, có sức cạnh tranh cao Trong trình tham gia chuỗi cung ứng, Đài Loan tránh đứt gãy chuỗi, có liên kết mạnh mẽ khâu chuỗi Mặc dù 201 số hạn chế, nhìn chung việc tham gia chuỗi cung ứng Đài Loan đánh giá thành công, nhiều nguyên nhân khác nhau, khơng thể khơng kể 202 đến hiệu sách biện pháp quyền Đài Loan suốt thập kỷ qua việc nâng cấp vị trí tham gia chuỗi cung ứng doanh nghiệp CNTT Đài Loan Thứ tư, ngành CNTT Đài Loan đem lại nhiều học kiến nghị sách thiết thưc cho Việt Nam, đặc biệt diều kiện ngành CNTT Việt Nam non trẻ, có đóng góp tích cực xuất tăng trưởng kinh tế So với Đài Loan, Việt Nam chưa tích luỹ đủ điều kiện để nâng cấp vị trí ngành CNTT chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều nguyên nhân khác Các kinh nghiệm Đài Loan hồn tồn có ý nghĩa thực tiễn, giúp Việt Nam nhìn nhận lại thiếu sót, điểm nghẽn ngành CNTT tham gia thị trường giới Tác giả luận án đưa nhóm kiến nghị sách số giải pháp để thực kiến nghị Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam thực tiễn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT Đài Loan, kiến nghị sách giải pháp hy vọng có giá trị thực tiễn nhằm giúp Việt Nam nâng cao lực sản xuất ngành CNTT, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu 203 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1) Lê Việt Dũng (2016), "Đài Loan trình tham gia chuỗi cung ứng tồn cầu ngành CNTT", Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số - 2016, trang 59 - 72 2) Lê Việt Dũng (2016), "Chính sách phát triển ngành CNTT Đài Loan để tham gia chuỗi cung ứng tồn cầu", Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á, số - 2016, trang 39 - 50 3) Lê Việt Dũng (2015), "Chương I: Quan niệm quan điểm khoa học nâng cấp ngành tham gia mạng sản xuất quốc tế" Nguyễn Bình Giang (Chủ biên, 2015), "Nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế: Kinh nghiệm Đông Á", Nhà xuất Khoa học xã hội 4) Lê Việt Dũng (2015), "Chương III, mục 3.2: Kinh nghiệm nâng cấp ngành điện tử Đài Loan" Nguyễn Bình Giang (Chủ biên, 2015), "Nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế: Kinh nghiệm Đông Á", Nhà xuất Khoa học xã hội 204 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt Ban Chỉ đạo Quốc gia CNTT Bộ Thông tin Truyền thông (2013), Thông tin sô liệu thông kê vê CNTT truyên thông Việt Nam năm 2013, Hà Nội Nguyễn Hồng Bắc, Mạng sản xuất toàn cc u ngành điện tử: Cấu trúc chế vận hành, Viện Kinh tế Chính trị Thế giới Nguyễn Cơng Bình (2008), Quản lý chuỗi cung ứng, NXB Thông Kê, Hà Nội H.Chung (2014), Chuỗi cung ứng toàn cc u, Doanh nghiệp Việt khâu chót, TTXVN/Vietnam+ ngày 22/04/14 Mạnh Dương (2010), Đài Loan ẫn đcu vê OEM, báo Doanh nhân Sài Gòn, 29/12/2010 Nguyễn Tấn Dũng (2013), CNTT lợi thế đặc biệt của Việt Nam, phát biểu Diễn đàn Cấp cao CNTT Truyền thông Việt Nam 2013 ngày 20/6/2013 Eckart Dutz (2009), DN VN chuỗi cung ứng toàn cc u, Ba tiêu cht để không bị thay thế”, Thời báo Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 25/6/2009 Eric A Morris (2012), Ai thu tóm giá trị hệ thơng phát minh đổi tồn cc u? Nghiên cứu tình hng iPod của Apple; Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright niên khóa 2012-2014, Kim Chi dịch Financial Times (2014), Việt Nam - mắt xích quan trọng chuỗi cung ứng tồn cc u, Thời báo Tài ngày 20/5/2014 10 Nguyễn Bình Giang (chủ biên-2015), Nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 11 Thái hà (2016), Công nghiệp điện tử: thua trắng sân nhà, Báo Sài Gòn đầu tư tài chính, 20/10/2016 12 Lê Hồng (2014), Điện tử, CNTT trở thành ngành công nghiệp chủ lực, Thời báo Kinh tế Sài gòn ngày 11/6/2014 13 Huỳnh Hoa (2016), Công nghiệp điện tử – viễn thông Đài Loan: Người khổng lồ thầm lặng; 205 http://www.tbvtsg.com.vn/show_article.php?id=14697&ln_id=66, Huỳnh Hoa dịch từ New York Time 14 Phạm Thị Huyền (2016), Chuỗi cung ứng âưới tác động của công nghiệp 4.0, Tạp chí Vietnam Logistics, INNS 2354-0796, tháng 11 15 Giang Bỉnh Khôn (1995), Kinh tế Đài Loan: vấn đê đôi sách, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 16 Lê Thị Ái Lâm (2012), Mạng sản xuất toàn cc u vai trò của cơng ty đa quôc gia, NXB khoa học xã hội 17 Ngọc Lan (2008), Công nghiệp điện tử Việt Nam giữa hai gọng kêm, Thời báo Kinh tế Sài gòn ngày 29/12/2008 18 Hảo Linh (2015), Hướng đến hệ khởi nghiệp mới, Tạp chí Tia sáng, 2428/9, http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=112&News=9045&CategoryID=43 19 Michael Hugos (2010), Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, NXB tổng hợp TP Hồ CHí Minh, trang 7; Cao Hồng Đức dịch, 2014 20 Lê Nam (2005), Khám phá thung lũng Silicon Đài Loan, Tuổi trẻ online, 8/9/2005, http://chuyentrang.tuoitre.vn/TTC/Index.aspx? ArticleID=97048&ChannelID=3 21 NXB Chính trị quốc gia (2016), Tìm hiểu số thuật ngữ Văn kiện đại hội đại biểu toàn cầu lần thứ XII Đảng, hà Nội 22 NXB tổng hợp TP Hồ CHí Minh (2014), tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng; Cao Hồng Đức dịch, 2014 23 Mỹ Quyên (2013), Đào tạo nhân lực công nghệ cao: Nghịch lý, Thời báo Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 18/11/2013 24 Nhân Sơn (2012), Chuỗi cung ứng toàn cc u: Việt Nam chưa biết định vị mình, Thời báo Ngân hàng ngày 11/5/2012 t Đài Loan gió đổi chiêu, 25 Phạm Tâm (2013), Ngành công nghiệp máy tnh Báo doanh nhân Sài Gòn, 17/7/2013 26 Nguyễn Đăng Thành (2018), Đánh giá sách cơng Việt Nam: vấn đê giải pháp, Tạp chí cộng sản, 17/12/2018 27 Võ Văn Thanh – Phạm Quốc Trung (2014), Tổng quan hệ thông đánh giá chuỗi cung ứng, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ, Vol 17, NoQ3 28 Linh Thủy, Thanh Hà (2010), Định hướng phát triển công nghệ của Đài Loan, Tạp chí Tia Sáng, 18/10 29 TSMC (2014), “TSMC Board of Directors Meeting Resolutions” Ngày 12 tháng năm 2014 30 Hữu Tuấn (2017), Phát triển công nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam: không liên kết, mất hết thị trường, Báo đầu tư online, 11/12/2017 31 Trần Văn Tùng (2007), Công nghiệp điện tử Đông Á mạng lưới sản xuất tồn cầu, Tạp chí nghiên cứu Đơng Bắc Á, số 5, 2007 32 Văn phòng Ban đạo Quốc gia CNTT Hội tin học Việt Nam (2013), Chỉ sô sẵn sàng cho ứng dụng phát triển CNTT - truyên thông Việt Nam năm 2013, Hà Nội 33 Việt Báo (2005), TSMC - chân âung thu nhỏ của ngành công nghiệp bán ẫn - Tin Tong hop, http://vietbao.vn/Vi-tinh-Vien-thong/TSMC-chan-dung-thunho-cua-nganh-cong-nghiep-ban-dan/10910042/217/ 34 Lực Vũ (2014), Bước chiến lược của doanh nghiệp CNTT, Vietnam+ ngày 14/02/14 35 Wolfgang Wiegel cộng (2011), Nghiên cứu chiến lược vê chuỗi giá trị ngành, đặc biệt vê xuất lực cạnh tranh, Báo cáo Multrap, WTO- C2D, Hà Nội B Tiếng Anh 36 AnnaLee Saxenian (2002), Transnational communities and the evolution of global production networks - the case of taiwan, china and india,Journal of Industry and Innovation, Vol 9, Issue 2, 37 Bongsug Chae, HsiuJu Rebecca Yen Chwen Sheu (2005), IT and SC collaboration - Moderating efects of existing relationships between partners, IEEE Transactions on Engineering management, vol 2, Issue 38 Bureau of industry development (2013), 2013 industrial development in Taiwan, MOEA, Taiwan 39 Byron Gangnes and Ari Van Assche (2010), Global production networds in electronics and intra Asian trade, Working Paper No 2010-4, March, Hawai 40 Chopra Sunil Pter Meindl (2001), “Supplychain management: strategy, planing anâ operation” Upper Saddle Riverm NI: Prentice Hall c.1) 41 Chris Hung (2015), Outlook of Taiwan ICT industry: current status and development strategies, Market intelligence & consulting institute (MIC), Taiwan 42 Christopher Wood James Tetlow (2013), Global supply chain operation in the APEC region: case study of the electrical and electronics industry, APEC policy support Unit, July 43 Chuing Prudence Chou (2014), Eâucation in Taiwan: Taiwan’s colleges anâ university, Brookings, Number 16 of 20, November 44 Debnath Sajit Chandra (2010), Key determinants of information and communications technology to promote knowledge-based economy in East Asia, Ritsumeikan Universoty, Japan 45 Dieter Ernst (1995), New Opportunities and Challengers for Taiwan's electronics industry - the role of international cooperation, California Digital Library, University of California 46 Douglas M.Lambert, Martha Cooper, Pagh (1998), Supply management: implementation issues and research opportunities, chain The international journal of logistics management, Vol 9, No 47 Dr Jason Tsai Hsiu-Yu Hung, The conpetitive Strategies of Taiwanese Hi-tech industry, Nationa; Taipei University, Taiwan 48 Ganesham, Ran and Terry P.Harrison, 1995, “An introduction to supply chain management”, 49 Handfiels Nichols (1999), Introduction to supply chain management, Upper Saddle River, Prentice Hall 50 Heribert Dieter (2009), Industrial Upgrading Through Foreign Direct Investment in Central European Automotive Manufacturing 51 Hiroshi Oikawa (2008), Empirical global value chain analysis in electronics and automobile industries - an application of asian international input-output tables 52 Hubert Escaith (2013), International supply chains, trade in value-added and development - a small economy's perspective, Báo cáo hội nghị “Chuỗi giá trị toàn cầu: Chúng ta đâu?” Tokyo tháng năm 2013 53 IMF (2001), The information technology revolution, IMF economic outlook 54 Jing Dong Yan, Lorraine Eden (1992), Export processing zones in Asia: a comparative study, Asian Survey, Vol 32, No 55 Julius H Johnson Jr., Bindu Arya, Dinesh A Mirchandani (2013), Global integration strategies of small and medium multinationals - evidence from taiwan, Tạp chí World Business (43) 56 Kawakami, Momoko (2008), Exploiting the Modularity of Value Chains Inter-firm Dynamics of the Taiwanese Notebook PC Industry 57 Kenichi Ohno (2011), Taiwan policy drive for innovation, GRIPS, Japan, May 58 Lambert, Stock Elleam (1998), “Funâaments of Logistics Management”, Boston MA: Irwin/McGraw-Hill, c.14) 59 Lawrence J.Lau (2012), The long term economic growth of Taiwan, Working paper No 13, Hong Kong, December 60 Mentzer, De Witt, James (2001), Defining supply chain management, Journal of Business logistics 61 Ministry of education (2012), Techonological and vocational education in Taiwan, Taiwan, August 62 Morris H Crawford (1986), Programming the invisible hand: the computerization of Korea and Taiwan, Harvard University center for information policy research, p55 63 National Science Council, (2010) Indicators of Science and Technology, Taiwan, 2009 Website:http://www.nsc.gov.tw/tech/index.asp 64 OECD (2013), Interconnected economies: benefiting from global value chain, Geneva OECD 65 OECD, (2011), OECD Guide to Measuring the Information Society 2011 OECD Publishing, Paris 66 Penny Bamber, Karina Fernandez-Stark, Gary Gereffi, Andrew Guinn (2014), Connecting Local Producers in Developing countries to regional and global value chains, OECD Trade Policy (160) 67 Robert As, J.Megan Greene (2007), Taiwan in the 21st century, Routledge Pulbication, USA 68 Ron Gangnes Ari Van Assche (3/2010), Global production networks in electronics and intra-asian trade, Tổ chức nghiên cứu kinh tế trường đại học Hawaii 69 Shahrun Nizam Abdul – Aziz (2017), International production networks in East Asia’s electronics inâustry , Review of integrative business & economic research, Vol 6(1), ISSN 2414-6722 70 Shin Horng Chen, Pei Chang Wen, Meng Chung Liu (2011), Trends in public and private investments in ICT R&D in Taiwan, JRC, European Commission, JRC 63993-2011 71 Shintaku Park (2012), Supply chain networks of IT industry in east asian from the viewpoint of Japan's core competence, Trung tâm nghiên cứu quản lý chế tạo, Khoa kinh tế trường Đại học Tokyo 72 Shuhei Yamada, Kentaro Ogura, Nikkei staf writers (2014), The Taiwancentric way of making smartphones, Nikkei Asian review, 7/8/2014 73 Stephanie Barrientos, Gary Gereffi, Arianna Rossi (2010), Economic and social upgrading in global production networks - developing a framework for analysis, Đại học Manchester 74 Susitar Asree (2010), Challengers in the Global SC - Exploitation versus Exploration strategy, Luận án tiến sĩ triết học chuyên ngành quản lý chế tạo công nghệ Đại học Toledo 75 T.J Sturgeon M Kawakami (2010), Global value chains in the electronics industry - was the crisis a window of Opportunity for Developing countries 76 The Economist Intelligence Unit, Taiwan's Technology Industry Marks Global Success, www.forbescustom.com 77 Timothy J Sturgeon (2011), Global value chains in the electronic industry: characteristics, crisis and upgrading oppotuNIE for firms from developing countries, International Journal technological learning, innovation and development, Vol 4, No 1/2/3 78 Vincent Wei Cheng Wang (1994), Development the Information industry in Taiwan: entrepreneurial state, guerrilla capitalists and accommodative technologistists, Annual meeting of American political Science Association 79 World Technology Evaluation Centre (1997), Taiwan's electronis industry 80 Worldbank (2004), Global production networking and technological change in East Asia 81 Xiang Quan Zeng, Chyi Herng Chang, Trevor Bain(2012), The Information technology inâustry ’s brain circuit unâer stress: the Uniteâ, Taiwan, China, Remin University of China; National Chengchi University (Taiwan), University of Alabama (USA), ILERA 2012 meeting 82 Xianing Wu (2010), China's ict industry and east asian regional produtin networks, Luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học trị nghiên cứu quốc tế đại học Birmingham 83 Yao Chew, Ruijian Li (2007), Taiwan: semiconductor cluster, Harvard Business School, May ... Ngành ngành CNTT CNTT Đài Loan nằm đâu chuỗi cung ứng tồn Chương cầu khu vực Đơng Á? Thực tiễn tham gia Phân tích q trình Đài Loan tham gia chuỗi toàn cung cầu ứng tham gia chuỗi cung chuỗi cung. .. tham gia chuỗi cung ứng tồn cầu ngành CNTT Đài Loan; sách biện pháp chủ yếu giúp ngành CNTT Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu + Nghiên cứu thành tựu hạn chế ngành CNTT Đài Loan tham gia. .. xét góc độ Đài Loan thực biện pháp, sách để ngành CNTT tham gia nâng cấp vị trí chuỗi cung ứng toàn cầu 4) Việt Nam học tập từ kinh nghiệm Đài Loan việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin kinh nghiệm của đài loan, Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin kinh nghiệm của đài loan

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm