Vai trò của đạo đức xã hội trong việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên ở hà nội hiện nay

320 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 00:05

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KIỀU THỊ HỒNG NHUNG VAI TRỊ CỦA ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN Ở HÀ NỘI HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KIỀU THỊ HỒNG NHUNG VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN Ở HÀ NỘI HIỆN NAY Ngành: CNDVBC&CNDVLS Mã số: 922.90.02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thế Kiệt HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các kết số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, xác quan chức cơng bố Những kết luận khoa học luận án chưa có tác giả cơng bố cơng trình khoa học Tác giả luận án Kiều Thị Hồng Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến đạo đức, nhân cách, nhân cách sinh viên, vai trò đạo đức với hình thành phát triển nhân cách sinh viên 1.1.1 Những cơng trình liên quan đến đạo đức, đạo đức xã hội, nhân cách, nhân cách sinh viên, tính quy luật hình thành phát triển nhân cách sinh viên 1.1.2 Những cơng trình liên quan đến vai trò đạo đức đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam nói chung, sinh viên Việt Nam nói riêng 13 1.2 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến nhân cách sinh viên Việt Nam Hà Nội, thực trạng vai trò đạo đức, đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Hà Nội nói riêng .16 1.3 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến quan điểm giải pháp nhằm nâng cao vai trò đạo đức, đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên nói chung, sinh viên Hà Nội nói riêng 19 1.4 Đánh giá khái quát kết nghiên cứu cơng trình khoa học công bố liên quan đến đề tài vấn đề luận án cần tiếp tục tập trung giải 23 1.4.1 Đánh giá khái quát kết nghiên cứu cơng trình khoa học công bố liên quan đến đề tài .23 1.4.2 Những vấn đề luận án cần tiếp tục tập trung giải 24 Chương 2: VAI TRÕ CỦA ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN Ở HÀ NỘI HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 26 2.1 Đạo đức xã hội nhân cách sinh viên, trình hình thành phát triển nhân cách sinh viên 26 2.1.1 Đạo đức xã hội, chuẩn mực đạo đức xã hội 26 2.1.2 Nhân cách sinh viên, trình hình thành phát triển nhân cách sinh viên 33 2.2 Thực chất vai trò đạo đức xã hội hình thành phát triển nhân cách sinh viên đặc điểm kinh tế - trị - văn hóa - xã hội Hà Nội ảnh hưởng đến vai trò 41 2.2.1 Khái niệm vai trò đạo đức xã hội, nâng cao vai trò đạo đức xã hội hình thành phát triển nhân cách sinh viên 41 2.2.2 Thực chất vai trò đạo đức xã hội hình thành phát triển nhân cách sinh viên 48 2.2.3 Đặc điểm kinh tế - trị - văn hóa - xã hội Hà Nội ảnh hưởng đến vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội 62 Chương 3: VAI TRÕ CỦA ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN Ở HÀ NỘI HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ 68 3.1 Đặc điểm nhân cách sinh viên Hà Nội 68 3.1.1 Thế giới quan, nhân sinh quan sinh viên Hà Nội .68 3.1.2 Phẩm chất đạo đức cá nhân phẩm chất ý chí, tính kỷ luật, cung cách ứng xử nhân cách sinh viên Hà Nội .73 3.1.3 Sự phát triển lực nhân cách sinh viên Hà Nội .77 3.2 Thực trạng vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội nguyên nhân .80 3.2.1 Thực trạng vai trò đạo đức xã hội hình thành, phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội 80 3.2.2 Nguyên nhân thực trạng vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội 108 Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO VAI TRÕ CỦA ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN Ở HÀ NỘI HIỆN NAY 117 4.1 Một số quan điểm nhằm nâng cao vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội 117 4.1.1 Xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội theo chuẩn mực đạo đức mới, đạo đức cách mạng, đồng thời coi trọng việc kế thừa, phát huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại 117 4.1.2 Nâng cao vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội gắn liền với chiến lược xây dựng thủ đô văn minh đại người trí thức, người lao động đại 123 4.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội .126 4.2.1 Tăng cường trách nhiệm chủ thể việc nhận thức tổ chức thực nhằm nâng cao vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội 126 4.2.2 Chú trọng đổi nội dung, đa dạng hóa hình thức giáo dục nhằm nâng cao vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội 130 4.2.3 Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa đạo đức nhà trường, gia đình xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội 137 4.2.4 Nâng cao tính tự giác, học tập rèn luyện chuẩn mực đạo đức xã hội trình hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội 144 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNH, HĐH Chủ nghĩa xã hội CNXH Đạo đức xã hội ĐĐXH Kinh tế thị trường KTTT Nhân cách sinh viên NCSV Xã hội chủ nghĩa XHCN thật, Hà Nội 160 61 Cao Thu Hằng (2010), “Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống xây dựng nhân cách người Việt Nam nay”, Tạp chí Phát triển nhân lực, (5) 62 Cao Thu Hằng (2012), Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống xây dựng nhân cách người Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội 63 Nguyễn Hùng Hậu (2002), “Từ “cái thiện” truyền thống đến “cái thiện” chế thị trường Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học, (8) 64 Phùng Thu Hiền (2015), Giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam (qua thực tế trường đại học, cao đẳng Hà Nội), Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 65 Trần Hiệp (1977), Tâm lý học xã hội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 66 Nguyễn Đình Hòa Hồng Anh (2014), “Nhân cách- tiếp cận từ góc độ triết học”, Tạp chí Triết học, (10) 67 Hội Sinh viên Việt Nam (2009), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ VIII, Nxb Thanh niên, Hà Nội 68 Hội Sinh viên Việt Nam (2013), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ IX (dự thảo), Hà Nội 69 Hội Sinh viên Việt Nam (2013), Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Hội sinh viên Việt Nam(1925 - 2013), Nxb Thanh niên, Hà Nội 70 Hội Sinh viên Việt Nam - BCH thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo BCH hội sinh viên thành phố Hà Nội khóa V trình đại hội đại biểu hội sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018, Nxb Thanh niên, Hà Nội 71 Hội Sinh viên Việt Nam - BCH thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo tổng kết công tác Hội phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2010 - 2011 72 Hội Sinh viên Việt Nam - BCH thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo tổng kết 161 công tác Hội phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2011- 2012 (dự thảo) 162 73 Hội Sinh viên Việt Nam - BCH thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo tổng kết công tác Hội phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2012 - 2013 74 Hội Sinh viên Việt Nam - BCH thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo tổng kết công tác Hội phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2013 - 2014 75 Hội Sinh viên Việt Nam - BCH thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo tổng kết công tác Hội phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2014 - 2015 76 Hội Sinh viên Việt Nam - BCH thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo tổng kết công tác Hội phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2015 - 2016 77 https://baotintuc.vn/tin-tuc/dua-tiep-500-tri-thuc-tre-ve-vung-khokhan- 20140102125655350.htm 78 Hồ Thiệu Hùng (2011), Suy tư giáo dục, Nxb Văn hóa - văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh 79 Trần Hùng (2000), Hiệu giáo dục lý luận trị cho sinh viên trường đại học thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ triết học, Hà Nội 80 Phạm Khắc Hùng, Phạm Hồng Quang (2001), “Thực trạng lối sống sinh viên Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí đại học giáo dục chuyên nghiệp, (8) 81 Đỗ Huy (2002), Đạo đức học - mỹ học đời sống văn hóa nghệ thuật, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 82 Phan Quốc Huy (2011), “Giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn nay”, Tạp chí Giáo dục,(253) 83 Nguyễn Văn Huyên (1998), “Giá trị truyền thống, nhân lõi sức sống bên phát triển đất nước, dân tộc”, Tạp chí Triết học, (4) 84 Nguyễn Văn Huyên (1995), “Lối sống người Việt Nam tác động tồn cầu hóa nay”, Tạp chí Triết học, (12) 85 Nguyễn Thị Huyền (2007), “Tồn cầu hóa nguy suy thối đạo đức, lối sống người Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học, (6) 163 86 Lê Thị Thanh Hương (2009), Nhân cách văn hóa tri thức Việt Nam tiến trình đổi hội nhập quốc tế, Đề tài cấp Nhà nước KX.03.11/06 - 10 Hà Nội 87 Trần Đình Hượu (1994), Đến đại từ truyền thống, Chương trình khoa học - công nghệ cấp nhà nước KX.07, Hà Nội 88 Đặng Cảnh Khanh (2010), Tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội nét đẹp truyền thống đại, Nxb Hà Nội 89 Đoàn Văn Khiêm (2001), “Lý tưởng đạo đức việc giáo dục lý tưởng đạo đức cho niên điều kiện nay”, Tạp chí Triết học, (2) 90 Vũ Khiêu (chủ biên) (1974), Đạo đức mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 91 Vũ Khiêu (2013), ĐĐXH - mối lo chung toàn nhân loại, Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn quốc gia, Hà Nội 92 Trần Hậu Kiêm (chủ biên) (1997), Đạo đức học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 93 Trần Hậu Kiêm, Đoàn Đức Hiếu (2004), Hệ thống phạm trù đạo đức học giáo dục đạo đức cho sinh viên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 94 La Quốc Kiệt (2003), Tu dưỡng đạo đức tư tưởng (sách tham khảo), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 95 Nguyễn Thế Kiệt (1996), “Quan hệ đạo đức kinh tế việc địnhhướng giá trị đạo đức nay”, Tạp chí Triết học, (6) 96 Nguyễn Thế Kiệt (2006), “Từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, (7) 97 Nguyễn Thế Kiệt (2012), Mấy vấn đề đạo đức học mácxít xây dựng đạo đức điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 98 Nguyễn Thế Kiệt (2014), Triết học thẩm mỹ nhân cách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 164 99 Nguyễn Thế Kiệt (2015), “Vai trò giáo dục đạo đức xây dựng NCSV nay”, Tạp chí Lý luận trị, (7) 100 Lê Thị Lan (2002), “Quan hệ giá trị truyền thống đại xây dựng đạo đức”, Tạp chí Triết học, (7) 101 Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang (chủ biên) (1994), Các giá trị truyền thống người Việt Nam nay, Chương trình KHCN cấp nhà nước KX0702, Tập 1+2, Hà Nội 102 V I Lênin (2005), Tồn tập, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 103 V I Lênin (2005), Toàn tập, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 104 V I Lênin (2005), Toàn tập, Tập 25, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 105 V I Lênin (2006), Tồn tập, Tập 29, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 106 V I Lênin (2005), Toàn tập, Tập 33, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 107 V I Lênin (2006), Tồn tập, Tập 41, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 108 V I Lênin (2006), Toàn tập, Tập 44, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 109 A.N Lê - ôn - chi - ép (1989), Hoạt động, ý thức, nhân cách, Nxb Giáo dục, Hà Nội 110 Vũ Khắc Liên tập thể tác giả (1993), Nhân cách văn hóa bảng giá trị Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 111 Đỗ Long (1998), Hồ Chí Minh vấn đề tâm lý học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 112 Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Thế Kiệt (đồng chủ biên) (2004), Giáo trình đạo đức học Mác - Lênin (Hệ cử nhân trị), Nxb Lý luận trị, Hà Nội 113 C.Mác - Ph.Ăngghen (1977), Hệ tư tưởng Đức, Chương I Phoi bắc, Nxb Sự thật, Hà Nội 114 C Mác Ăngghen (1993), Tồn tập, Tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 115 C Mác Ăngghen (1995), Tồn tập, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 116 C Mác Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 160 117 C Mác Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 161 118 C Mác Ăngghen (1994), Tồn tập, Tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 119 C Mác Ăngghen (2004), Tồn tập, Tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 120 C Mác Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 22, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 121 C Mác Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 39, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 122 Joachim Mather (1994), Một số vấn đề lý luận phương pháp nghiên cứu người xã hội, kết nghiệm thu cơng trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KX.07, Hà Nội 123 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 124 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 125 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 126 Hồ Chí Minh (2004), Tồn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 127 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 128 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 129 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 130 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 131 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 132 Hồ Chí Minh (2008), Về giáo dục (toàn thư), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 133 Đỗ Mười (1995), Tri thức trẻ Việt Nam nghiệp đổi xây dựng đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 134 Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên) (1999), Sự biến đổi thang giá trị đạo đức kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức cho cán quản lý nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 135 Nguyễn Thị Nga (2006), “Phát huy truyền thống yêu nước Việt Nam giai đoạn nay”, Tạp chí Cộng sản, (1) 136 Ngơ Thị Thu Ngà (2011), Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng đạo đức cho hệ trẻ Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội 137 Phạm Đình Nghiệp (2004), Giáo dục lý tưởng cách mạng cho niên 162 nay, Nxb Thanh niên, Hà Nội 163 138 Hồng Đức Nhuận (1996), “Vai trò nhà trường hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam đường giáo dục đào tạo”, Đề tài KX - 07 - 08, Hà Nội 139 Hà Văn Phan (2000), Tìm hiểu thực trạng, giải pháp giải pháp giáo dục nhân cách sinh viên trường đại học, cao đẳng, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ, Mã số: B98-36-42, Trường đại học mỏ địa chất 140 Trần Sĩ Phán (1999), Giáo dục đạo đức việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam giai đoạn nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 141 Trần Sĩ Phán (2016), Giáo dục đạo đức với phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 142 Trần Văn Phòng (chủ biên) (2000), Học tập phong cách tư Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 143 Nguyễn Văn Phúc (2006), “Về việc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ xây dựng đạo đức nước ta nay”, Tạp chí Triết học, (11) 144 Trần Phương (2001), “Sinh viên tự học nào”, Tạp chí Tự học, (6) 145 Trương Văn Phước (2003), Đạo đức sinh viên trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thực trạng, vấn đề giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học, Mã số QG.01-18, Đại học quốc gia, Hà Nội 146 Quốc hội (2005), Luật giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 147 Nguyễn Duy Quý (chủ biên) (2006), ĐĐXH nước ta - vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 148 Hồ Sĩ Quý (2005), Động thái số giá trị truyền thống bối cảnh toàn cầu hóa, Hội thảo Quốc tế “Tồn cầu hóa: Những vấn đề triết học châu Á - Thái Bình Dương”, Hà Nội 149 Hồ Sĩ Quý (chủ nhiệm)(2006), Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu phát 164 triển văn hóa, người nguồn nhân lực điều kiện kinh tế thị 165 trường, tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, (Báo cáo tổng hợp đề tài KH CN cấp nhà nước KX.05.01), Hà Nội 150 Mai Thị Q (2009), Tồn cầu hóa vấn đề kế thừa số giá trị đạo đức truyền thống dân tộc bối cảnh tồn cầu hóa nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 151 M.M Rozenta (1986), Từ điển triết học, Nxb Tiến Matxcơva Nxb Sự thật, Hà Nội 152 Sinh viên thời đại giới phẳng (2011), Nhóm SEGVN dịch, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 153 Trần Đăng Sinh, Nguyễn Thị Thọ (đồng chủ biên) (2008), Giáo trình đạo đức học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 154 Nguyễn Thạc (1992), Tâm lý học sư phạm đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 155 Vũ Thị Thanh (2008), “Thái độ sinh viên số giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam”(qua khảo sát số trường đại học Hà Nội), Tạp chí Nghiên cứu người, (2) 156 Thành ủy Hà Nội (2017), Hà Nội 30 năm đổi mới, phát triển (1986 - 2016), Nxb Hà Nội, Hà Nội 157 Võ Văn Thắng (2010), “Nâng cao nhận thức sinh viên vai trò giá trị văn hóa truyền thống dân tộc xây dựng lối sống nay”, Tạp chí Giáo dục, (234) 158 Trần Ngọc Thêm (2016), Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến đại đường tới tương lai, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh 159 Lê Thi (1997), Vai trò gia đình việc xây dựng nhân cách người, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 160 Lê Thị Thủy (2001), Vai trò đạo đức với hình thành nhân cách người Việt Nam điều kiện đổi nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 166 161 Nguyễn Tài Thư (2001), Khả phát triển giá trị truyền thống Việt Nam trước xu toàn cầu hóa, Báo cáo Hội thảo Quốc tế “Giá trị truyền thống bối cảnh tồn cầu hóa”, Hà Nội 162 Trịnh Trí Thức (1994), Những nhân tố khách quan tác động đến tính tích cực xã hội sinh viên Việt Nam thời kỳ đổi mới, Luận án phó tiến sĩ khoa học Triết học, Hà Nội 163 Đặng Hữu Toàn (2002), Chủ nghĩa Mác - Lênin cơng đổi Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 164 Đặng Hữu Toàn (2010), “Giữ gìn phát huy giá trị đạo đức truyền thống bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, giao lưu văn hóa hội nhập quốc tế”, Tạp chí Phát triển nhân lực, (1) 165 Trung tâm Từ điển học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa, Hà Nội 166 Trung ương Hội sinh viên Việt Nam (2013), Tổng quan tình hình sinh viên, cơng tác Hội phong trào sinh viên giai đoạn 2009 - 2013, Nxb Thanh niên, Hà Nội 167 Trần Đình Tuấn (2006), “Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên”, Tạp chí Tâm lý học, (12) 168 Nguyễn Quang Uẩn (chủ nhiệm) (1995), Giá trị - định hướng giá trị nhân cách giáo dục giá trị, Đề tài KX 07 - 14, Hà Nội 169 Viện Khoa học xã hội Nhân văn quân (2006), Chuẩn mực đạo đức người Việt Nam nay, Nxb Quân đội nhân dân 170 Viện Nghiên cứu Giáo dục trường ĐH Sư phạm TPHCM (2012), Hội thảo Giáo dục đạo đức cho sinh viên, Thành phố Hồ Chí Minh 171 Viện Nghiên cứu Thanh niên (2010), Báo cáo khoa học đề tài: “Đoàn niên với việc xây dựng lối sống cho niên giai đoạn nay”, Hà Nội 172 Viện Nghiên cứu Thanh niên (2010), Báo cáo khoa học chuyên đề: “Một số 167 vấn đề giáo dục đạo đức lối sống cho niên”, Hà Nội 168 173 Trần Nguyên Việt (2002), “Giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam phổ biến toàn nhân loại đạo đức kinh tế thị trường”, Tạp chí Triết học, (5) 174 Visnhiopxky (1982), Lối sống xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội 175 Phạm Viết Vượng (2014), Giáo dục học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 176 A.G Xpirkin (1989), Triết học xã hội, Tập 2, Nxb Tuyên huấn, Hà Nội 177 V.A Xu - khôm - lin - xki (1981), Giáo dục người chân nào? (Lời khuyên nhà giáo dục), người dịch Đỗ Bá Dung, Đặng Thị Huệ, Vũ Nhật Khải, Nxb Giáo dục, Hà Nội 178 V.A Xu - khôm - lin - xki (1983), Trở thành niềm tin công sản cho hệ trẻ, Nxb Thanh niên, Hà Nội 179 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (2000), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội 169 ... - xã hội Hà Nội ảnh hưởng đến vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Hà Nội 62 Chương 3: VAI TRÕ CỦA ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN... đức xã hội, vai trò đạo đức xã hội nâng cao vai trò đạo đức xã hội việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên; - Làm rõ đặc điểm nhân cách sinh viên Hà Nội thực trạng vai trò đạo đức xã hội. .. 2: VAI TRÕ CỦA ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN Ở HÀ NỘI HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 26 2.1 Đạo đức xã hội nhân cách sinh viên, trình hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của đạo đức xã hội trong việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên ở hà nội hiện nay, Vai trò của đạo đức xã hội trong việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên ở hà nội hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm