Nguyên lý kế toán tóm lược liên quan thực tế công việc

44 66 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:27

Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ NGUYÊN KẾ TOÁN CHƯƠ NG I NHỮ NG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Định nghĩa kế toán: - Theo chuẩn mực kế tốn: Kế tốn cơng việc ghi chép, tính tốn số hình thức giá trị, vật thời gian lao động, chủ yếu hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động loại tài sản, trình kết hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn kinh phí Nhà nước, tổ chức, xí nghiệp - Theo ngơn ngữ đời thường: Kế toán nghệ thuật thu nhận, xử cung cấp thơng tin tồn tài sản vận động tài sản (hay tồn thơng tin tài sản hoạt động kinh tế tài chính) doanh nghiệp nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho việc định kinh tế - xã hội đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.2 Đối tượng kế toán: Đối tượng kế toán đối tượng mà kế toán cần phản ánh giám đốc: Đó hình thành, biến động tài sản trình hoạt động đơn vị - Tài sản biến động tài sản hồn tồn tính tiền Do vậy, để đơn giản dễ hiểu, nói rằng: Tất thuộc quyền quản sử dụng đơn vị biểu hình thức tiền tệ đối tượng mà kế toán cần phải phản ánh giám đốc - Để làm sáng tỏ cụ thể hoá đối tượng kế tốn ta lấy hoạt động cụ thể doanh nghiệp sản xuất để minh họa Trước hết, để tiến hành hoạt động doanh nghiệp cần phải có có loại tài sản hữu hình vơ sau: • Nhà cửa, máy móc, thiết bị, kho tàng, phương tiện vận tải • Các loại nguyên vật liệu (nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu…) • Cơng cụ, dụng cụ nhỏ • Hàng hố, thành phẩm • Tiền mặt • Tiền gửi ngân hàng • Các loại chứng khốn (cổ phiếu, trái phiếu) • Các khoản mà đơn vị cá nhân thiếu nợ doanh nghiệp: Phải thu khách hàng, tạm ứng,phải thu khác… Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ • Các khoản thuộc lợi cửa hàng, phát minh, sáng chế, nhãn hiệu thương mại… - Các loại tài sản thường xuyên vận động, thay đổi trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc cung cấp thơng tin đầy đủ, xác kịp thời số có vận động loại tài sản nêu nội dung cơng việc kế tốn Như rút kết luận: Từng loại tài sản vận động trình sản xuất kinh doanh đối tượng cụ thể mà kế toán phải phản ánh giám đốc - Các loại tài sản nói hình thành từ nhiều nguồn khác phân thành loại chủ yếu nguồn vốn chủ sở hữu nợ phải trả 1.3 Chức nhiệm vụ kế toán: - Quan sát, thu nhận ghi chép cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày nghiệp vụ kinh tế phát sinh kiện kinh tế khác như: giám sát, thực khoản thu chi, tiền gửi ngân hàng, tính toán giá thành sản xuất, kiểm tra lập nhập kho hàng mua, xuất kho bán hàng, tính lương nhân viên… - Phân loại nghiệp vụ kiện kinh tế thành nhóm loại khác nhau, ghi vào sổ kế toán để theo dõi cách có hệ thống biến động tài sản nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp - Tổng hợp thông tin phân loại thành báo cáo kế tốn (Báo cáo tài báo cáo quản trị), phân tích tài từ số liệu kế toán đê tư vấn cho người định (Giám đốc, kinh doanh, nhà đầu tư…) - Thực công việc liên quan đến quyền nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp: khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN loại thuế khác hàng tháng, hàng q, hàng năm Tóm lại, Kế tốn làm công việc sau: * Thu nhận: Ghi chép lại hoạt động kinh tế vào chứng từ kế tốn * Xử lý: Hệ thống hóa thơng tin từ chứng từ kế toán vào sổ sách kế toán * Cung cấp: Tổng hợp số liệu để lập báo cáo kế toán.Và thực qua trìn tự sau: Lập c hứng từ – Kiểm – Tính giá đối tượng kế tốn– Tính giá thành – Mở tài khoản – Ghi sổ kép – Lập báo cáo tài 1.4 u cầu kế tốn - Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh vào chứng từ kế tốn, sổ kế toán BCTC - Phản ánh kịp thời, thời gian quy định thơng tin, số liệu kế tốn - Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu xác thơng tin, số liệu kế tốn Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ - Phản ánh trung thực trạng, chất việc, nội dung giá trị nghiệp vụ kinh tế, tài - Thơng tin, số liệu kế tốn phải phản ánh liên tục từ phát sinh đến kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ thành lập đến chấm dứt hoạt động đ ơn vị kế toán; số liệu kế toán phản ánh kỳ phải theo số liệu kế toán kỳ trước - Phân loại, xếp thông tin, số liệu kế tốn theo trình tự, có hệ thống so sánh 1.5 Nguyên tắc kế toán - Giá gốc: Giá trị tài sản tính theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác đến đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng - Nhất quán: Các quy định phương pháp kế toán chọn phải áp dụng quán kỳ kế toán năm; trường hợp có thay đổi quy định phương pháp kế tốn chọn đơn vị kế tốn phải giải trình BCTC - Dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế tốn vào thời điểm phát sinh, khơng vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền tư ơng đương tiền, nhằm phản ảnh tình hình tài doanh nghiệp q khứ, tương lai - Liên tục : Báo cáo tài phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, nghĩa doanh nghiệp khơng có ý định không buộc phải ngừng hoạt động phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động Trường hợp giả định hoạt động khơng liên tục báo cáo tài phải lập sở khác phải giải thích sở sử dụng để lập báo cáo tài - Phù hợp: Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu đó, doanh thu kỳ ghi nhận vào kỳ - Thận trọng : Thận trọng việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập ước tính kế tốn điều kiện khơng chắn Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: *Phải lập khoản dự phòng khơng lập q lớn; *Khơng đánh giá cao giá trị tài sản khoản thu nhập; * Không đánh giá thấp giá trị khoản nợ phải trả chi phí; * Doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Toán Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Toán Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ * khả thu l ợi ích kinh tế, chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh chi phí - Trọng yếu: Thông tin coi trọng yế u trường hợp thiếu thơng tin thiếu xác thơng tin làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, m ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng báo cáo tài Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn tính chất thơng tin sai sót đánh giá hồn cảnh cụ thể Tính trọng yếu thông tin phải xe m xét phương diện định lượng định tính 1.6 Đơn vị tính sử dụng kế tốn - Đơn vị tiền tệ đồng Việt Nam - Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế quy đổi theo tỷ giá hối đoái Đối với loại ngoại tệ khơng có tỷ giá hối đồng Việt Nam phải quy đổi thơng qua loại ngoại tệ có tỷ giá hối đồng Việt Nam - Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi ngoại tệ chọn loại ngoại tệ Bộ Tài quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán, lập BCTC sử dụng Việt Nam phải quy đổi đồng Việt - Đơn vị vật đơn vị thời gian lao động đơn vị đo lường thức Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác phải quy đổi đơn vị đo lường thức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1.7 K ỳ kế toán a K ỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng quy định sau: - K ỳ kế toán năm 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch Đơn vị kế tốn có đặc thù riêng tổ chức, hoạt động chọn kỳ kế toán nă m 12 tháng tròn theo năm dương lịch, đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối tháng cuối quý trước năm sau thông báo cho quan tài biết; - K ỳ kế tốn q ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối tháng cuối quý; - K ỳ kế toán tháng tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối tháng b K ỳ kế toán đơn vị kế toán thành lập quy định sau: - Kỳ kế toán doanh nghiệp thành lập tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định khoản a mục 1.5 nói trên; Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ - Kỳ kế tốn đơn vị kế tốn khác tính từ ngày có hiệu lực ghi định thành lập đến hết ngày cuối c kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định khoản a mục 1.5 nói c Đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động phá sản kỳ kế tốn cuối tính từ đầu ngày kỳ kế tốn năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định khoản a mục 1.5 nói đến hết ngày trước ngày ghi định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động phá sản đơn vị kế tốn có hiệu lực d Trường hợp kỳ kế toán năm kỳ kế toán năm cuối có thời gian ngắn chín mươi ngày phép cộng (+) với kỳ kế tốn năm cộng (+) với kỳ kế toán nă m trước để tính thành kỳ kế tốn năm Kỳ kế toán năm kỳ kế toán năm cuối phải ngắn mư ời lăm tháng 1.8 Yêu cầu người làm kế toán - Trung thực: Kế tốn viên phải cung cấp thơng tin trung thực hoạt động tài đơn vị để đối tượng sử dụng thông tin đề định đắn - Kế tốn viên khơng trực tiếp thực hoạt động phải có nghĩa vụ cung cấp thơng tin đắn giống “Ngư ời viết sử không làm lịch sử, không cho lịch sử bước qua đầu” - Cẩn thận: Nghề gắn liền với tài liệu, sổ sách, giấy tờ chứa đựng số “biết nói” tình hình tài đơn vị kế tốn viên phải cẩn thận việc giữ gìn tài liệu tính tốn số để chúng “nói” với người sử dụng thơng tin - Ngồi nghề đòi hỏi có động, sáng tạo, có kiến thức tổng hợp để phân tích đánh giá tham mưu cho người sử dụng thông tin đề định đắn 1.9 K ế tốn tài kế toán quản trị a Kế toán đơn vị kế tốn gồm kế tốn tài kế tốn quản trị b Khi thực cơng việc kế tốn tài kế tốn quản trị, đơn vị kế toán phải thực kế toán tổng hợp kế toán chi tiết sau: - Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép cung cấp thông tin tổng quát hoạt động kinh tế, tài đơn vị Kế tốn tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình kết hoạt động kinh tế, tài đơn vị kế toán; - Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép cung cấp thông tin chi tiết đơn vị tiền tệ, đơn vị vật đơn vị thời gian lao động theo đối tượng kế toán cụ thể đơn vị kế toán Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp Số liệu kế toán chi tiết phải khớp với số liệu kế toán tổng hợp kỳ kế toán 1.10 Các hành vi bị nghiêm cấm - Giả mạo, khai man, thỏa thuận ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán - Cố ý, thỏa thuận ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế tốn sai thật - Để ngồi sổ kế toán tài sản đơn vị kế toán tài sản liên quan đến đơn vị kế toán Huỷ bỏ cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định Điều 40 Luật Kế tốn - Ban hành, cơng bố chuẩn mực kế tốn, chế độ kế tốn khơng thẩm quyền - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đe dọa, trù dập người làm kế toán việc thực cơng việc kế tốn - Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể - Bố trí ngư ời làm kế tốn, người làm kế tốn trưởng khơng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Điều 50 Điều 53 Luật Kế toán - Các hành vi khác kế toán mà pháp luật nghiêm cấm CHƯƠ NG II CHỨ NG TỪ K Ế TOÁN 2.1 K hái niêm - Chứng từ kế toán chứng minh giấy tờ nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh thực hồn thành Chứng từ kế tốn khâu q trình kế tốn có tác dụng: *Chứng minh cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh *Căn để ghi sổ kế toán * Cơ sở kinh tế để giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo *Quản giám sát trình kinh tế 2.2 Nội dung chứng từ kế toán a Chứng từ kế tốn phải có nội dung chủ yếu sau đây: - Tên chứng từ kế toán; - Số hiệu chứng từ kế toán; - Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ - Tên, địa đơn vị cá nhân lập chứng từ kế toán; - Tên, địa đơn vị cá nhân nhận chứng từ kế toán; - Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh; - Số lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài ghi số; tổng số tiền chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi số chữ; - Chữ ký, họ tên người lập, người duyệt người có liên quan đến chứng từ kế tốn b Ngồi nội dung chủ yếu chứng từ kế toán nói trên, chứng từ kế tốn có thêm nội dung khác theo loại chứng từ 2.3 Lập chứng từ kế toán - Các nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh liên quan đến hoạt động đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán lập lần cho nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh, theo mẫu quy định - Không viết tắt, không tẩy xóa, sửa chữa chứng từ; chỗ trống phải gạch chéo; Khi viết sai vào mẫu chứng từ kế toán phải huỷ bỏ cách gạch chéo vào chứng từ viết sai - Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên quy định - Chứng từ kế toán lập dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định Chứng từ điện tử phải in giấy lưu trữ 2.4 K ý chứng từ kế tốn - Chứng từ kế tốn phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định pháp luật - Chữ ký chứng từ kế toán phải ký bút bi bút mực Khơng ký chứng từ kế tốn mực đỏ, bút chì đóng dấu chữ ký khắc sẵn - Chữ ký chứng từ kế toán ngư ời phải thống giống với chữ ký đăng ký theo quy định, trường hợp khơng đăng ký chữ ký chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký lần trước - Chữ ký người đứng đầu đơn vị (Đại diện pháp luật ủy quyền từ đại diện pháp luật) phải theo ĐKKD, kế toán trưởng phải theo đăng ký với Công ty người đại diện theo pháp luật, chữ ký kế toán viên chứng từ phải giống chữ ký đăng ký với kế tốn trưởng Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ - Các chứng từ có giá trị pháp có chữ ký đại diện Pháp luật ủy quyền đại diện pháp luật Ngư ời ủy quyền đại diện pháp luật không thừa ủy quyền lại - Chữ ký Kế toán trưởng, kế toán viên, thủ quỹ, thủ kho cần phải đăng ký mẫu với Người đại diện pháp luật lưu doanh nghiệp 2.5 Dịch chứng từ kế toán tiếng Việt - Chứng từ kế tốn phát sinh ngồi lãnh thổ Việt Nam ghi tiếng nư ớc ngoài, sử dụng để ghi sổ kế toán Việt Nam phải dịch tiếng Việt - Các chứng từ phát sinh phải dịch tồn chứng từ Các chứng từ phát sinh nhiều lần phải dịch nội dung chủ yếu theo quy định Bộ Tài - Bản dịch chứng từ tiếng Việt phải đính kèm với tiếng nước ngồi 2.6 Các loại chứng từ - Chứng từ kế toán bắt buộc: mẫu chứng từ đặc biệt có giá trị tiền gồm: Séc, Biên lai thu tiền, Tín phiếu, Trái phiếu, Cơng trái, hóa đơn GTGT loại chứng từ kế toán bắt buộc khác Mẫu chứng từ bắt buộc quan nhà nư ớc có thẩm quyền quy định nội dung, kết cấu mẫu mà đơn vị kế toán phải thực biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi tiêu áp dụng thống cho đơn vị kế toán đơn vị kế toán - Chứng từ kế toán hướng dẫn: mẫu chứng từ kế toán quan nhà nước có thẩm quyền quy định; ngồi nội dung quy định mẫu, đơn vị kế toán bổ sung thêm tiêu thay đổi hình thức mẫu biểu cho phù hợp với việc ghi chép yêu cầu quản đơn vị - Chứng từ điện tử: Chứng từ điện tử coi chứng từ kế tốn có nội dung thể dạng liệu điện tử, mã hóa mà khơng bị thay đổi q trình truyền qua mạng máy tính vật mang tin băng từ, đĩa từ, loại thẻ toán., bảo mật đăng ký sử dụng theo quy định chặt chẽ Pháp luật Lúc hạch tốn kế tốn in chứng từ điện tử chứng từ giấy có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi, kiểm tra khơng có giá trị toán hay giao dịch 2.7 Quản lý, sử dụng chứng từ kế tốn - Thơng tin, số liệu chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán, doanh nghiệp phải sử dụng mẫu chứng từ kế toán Bộ Tài quy định chế độ kế tốn, khơng sửa chữa biểu mẫu bắt buộc Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ - Chứng từ kế toán phải xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian bảo quản an tồn theo quy định pháp luật, khơng hư hỏng, mục nát Sec giấy tờ có giá phải quản tiền - Biểu mẫu chứng từ kế tốn bắt buộc Bộ tài đơn vị Bộ tài ủy quyền in phát hành phải in theo mẫu chấp hành theo quy định quản ấn Bộ Tài - Chỉ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền tạm giữ, tịch thu niêm phong chứng từ kế toán Trư ờng hợp tạm giữ tịch thu quan nhà nước có thẩm quyền phải chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu ký xác nhận chứng từ chụp; đồng thời lập biên ghi rõ do, số lượng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ bị tịch thu ký tên, đóng dấu - Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ do, số lượng loại chứng từ kế toán bị niêm phong ký tên, đóng dấu CHƯƠ NG III TÀI K HO ẢN K Ế TOÁN 3.1 Định nghĩa: - Tài khoản kế toán dùng để phân loại phản ánh liên tục có hệ thống đối tượng kế tốn riêng biệt qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh nghiệp Theo định 48/2006/QĐ/BTC gồm có 51 Tài khoản cấp 62 tài khoản cấp , tài khoản ngồi bảng - Trong thực tế cơng tác kế toán, tài khoản thể tờ sổ bao gồm cột chủ yếu cột Nợ cột Có cột khác liên quan - Trong học tập người ta sơ đồ hóa tài khoản theo hình thức chữ “ T “ sau: Tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh Có Tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh có Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ *Bên trái gọi bên Nợ * Bên phải gọi bên Có - Nợ, Có mang tính quy ớc, khơng có hàm ý kinh tế (Nợ khơng có nghĩa có nghĩa vụ phải trả hay Có khơng có nghĩa có được, nhận được) - Khi ghi chép vào tài khoản kế toán cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: * Các nghiệp vụ gây nên vận động tăng/giảm tập hợp bên bên lại tập hợp nghiệp vụ gây nên vận động giảm/tăng đối tượng phản ánh * Ghi Nợ tài khoản ghi số tiền vào bên Nợ tài khoản Và tương tự với bên Có 3.2 Hệ thống tài khoản: (danh mục kèm theo) 3.3 Phân loại tài khoản 3.3.1 Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế + Tài khoản tài sản ( loại 2): Đều có số dư Nợ (Ngoại trừ Tài khoản : 131, 138, 141 loạitài khoản lưỡng tính, có số dư Nợ số dư Có tài khoản đặc biệt khấu hao, dự phòng ln có số dư bên có): phản ánh vận động loại tài sản ngắn hạn dài hạn doanhnghiệp Tài khoản tài sản Nợ (Vốn) Có D1: Số dư đầu kỳ Cộng PS tăng Cộng PS giảm D: Số dư cuối kỳ Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Số phát sinh nợ - Số phát sinh có Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 10 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 5.1.5 Chi phí trả trước ngắn hạn TK 142 - Tài khoản dùng để phản ánh khoản chi phí thực tế phát sinh, chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ phát sinh việc kết chuyển khoản chi phí vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ kế toán sau năm tài chu kỳ kinh doanh - Chi phí trả trước ngắn hạn khoản chi phí thực tế phát sinh, có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều kỳ hạch tốn năm tài chu kỳ kinh doanh, nên chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ phát sinh mà tính vào hai hay nhiều kỳ kế tốn p KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI K HOẢN 142 - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚ C NG ẮN HẠN Bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn thực tế phát sinh Bên Có: Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ Số dư bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh K hi phát sinh khoản chi phí trả trước ngắn hạn có liên quan đến nhiều kỳ kế tố n năm tài chu kỳ kinh doanh bình thường phân bổ dần: Định khoản : Nợ TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn Nợ TK 133: Thuế GTGT khấu trừ Có 111,112,152,331,…: Tổng số chi phí phải trả Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 30 Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Định kỳ tiến hành tính phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi: Nợ TK 6421, 6422: Chí phí trả trước ngắn hạn Có TK 142: Tương tự TK 242 hạch tốn TK 142 HẠCH TO ÁN K Ế TOÁN TIỀN LƯƠNG Hàng tháng kế tốn tiền lương phải tính tiền lương tốn tiền lương cho nhân viên Ngồi tiền lương kế tốn phải tính tiền thưởng, khoản phụ cấp, khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN … K hi tính lương cho nhân viên, hạch toán: Nợ TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 (Tùy mục đích trả lương cho phận như: Bộ phận quản lý, phận sản xuất , Và DN bạn sử dụng theo QĐ 48 hay Thơng tư 200 mà bạn hạch tốn vào Có TK: 334 Hạch tốn khoản trích theo lương BHXH, BHYT, BHTN: - Tính vào chi phí DN: Nợ TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 (Tùy phận nhé): Tiền lương tham gia BHXH ( X ) 24% Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 18% Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 3% Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1% Có TK 3382 – Kinh phí cơng đồn: 2% - Tính trừ vào lương Nhân viên: Nợ TK 334: 10,5% Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 8% Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 1,5% Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1% Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 31 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 3) Thực chi trả Lương cho Công nhân viên phận - Khi trả lương cho nhân viên: Nợ TK 334 Có TK 1111/ TK 1121 - Nếu Nhân viên ứng trước lương: Nợ TK: 334 Có TK: 111, 112 5) K hi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, K PCĐ: Nợ TK 3383: 26% Nợ TK 3384: 4,5% Nợ TK 3389: 2% Nợ TK 3382: 2% Có TK 111,112: 34,5% CÁC BÚT TO ÁN KẾT CHUYỂN CUỐI K Ỳ Định khoản Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái: Nợ TK 413 Có TK 515 Chênh lệch tỷ giá hối đối Doanh thu hoạt động tài Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đối: Nợ TK 635 Có TK 413 Chi phí tài Chênh lệch tỷ giá hối đoái Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu: Nợ TK 511 Có TK 521 Doanh thu bán hàn g cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Cuối kỳ kết chuyển doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài khoản thu nhập khác: Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 32 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Nợ TK 515 Doanh thu hoạt động tài Nợ TK 711 Thu nhập khác Có TK 911 Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng hóa, chi phí tài chính, chi phí khác, chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp: Nợ TK 911 Xác định kết kinh doanh Có TK 632 Giá vốn hàng bán Có TK 635 Chi phí tài Có TK 811 Chi phí khác Có TK 641 Chi phí bán hàng Có TK 642 Chi phí quản doanh nghiệp Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Nợ TK 911 Có TK 821 Xác định kết kinh doanh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Kết chuyển kết hoạt động kinh doanh kỳ •Nếu lãi: Nợ TK 911 Có TK 421 Xác định kết kinh doanh Lợi nhuận chưa phân phối •Nếu lỗ: Nợ 421 Có TK 911 Lợi nhuận chưa phân phối Xác định kết kinh doanh CÁC LOẠI THUẾ THƯỜ NG XUYÊN PHÁT SINH TRO NG DN I.THUẾ M ƠN BÀI K hái niệm: Thuế mơn loại thuế trực thu - Người nộp thuế môn nộp tờ khai thuế môn cho quan thuế quản trực tiếp kinh doanh đâu nộp Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 33 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Thời hạn nộp thuế môn năm 2016: hạn cuối ngày 30/01/2016 + Hạn nộp tờ khai hạn nộp tiền thuế môn + Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế môn không thay đổi yếu tố làm thay đổi mức thuế môn phải nộp K hai thuế môn khai thuế phải nộp hàng năm thực sau - Khai thuế môn lần người nộp thuế hoạt động kinh doanh chậm ngày cuối tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh - Trường hợp người nộp thuế thành lập sở kinh doanh chưa hoạt động sản xuất kinh doanh phải khai thuế mơn thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Đối với người nộp thuế hoạt động kinh doanh khai nộp thuế mơn khơng phải nộp hồ sơ đăng ký thuế môn cho năm không thay đổi yếu tố làm thay đổi mức thuế môn phải nộp - Trường hợp người nộp thuế có thay đổi yếu tố liên quan đến tính thuế làm thay đổi số thuế mơn phải nộp năm phải nộp hồ sơ khai thuế môn cho năm tiếp theo, Thời hạn chậm ngày 31/12 năm có thay đổi - Hồ sơ khai thuế môn Tờ khai thuế môn theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo thông tư 156/2013-TT/BCTC - Theo quy định Thơng tư số 42/2003/TT-BTC Bộ tài chính: Các tổ chức kinh tế nộp thuế Môn vào vốn đăng ký ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép đầu tư theo biểu sau: Đơn vị: đồng Bậc Vốn đăng ký Mức thuế M ôn năm - Bậc Trên 10 tỷ 3.000.000 - Bậc Từ tỷ đến 10 tỷ 2.000.000 - Bậc Từ tỷ đến tỷ 1.500.000 - Bậc Dưới tỷ 1.000.000 thuế mơn Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 34 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Định khoản: Đầu năm kế toán vào vốn điều lệ đơn vị tiến hành hạch tốn số thuế mơn phải nộp Nợ TK 6422: Có TK 3338: Thuế mơn phải nộp năm Khi đơn vị nộp tiền thuế mơn hạch tốn Nợ TK 3338: Số tiền thuế mơn phải nộp Có TK 111,112: Tương ứng hình thức tốn II Thuế GTGT Thuế GTGT - K hái niệm: Theo quy định Luật thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng loại thuế gián thu đánh khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 35 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ Thuế giá trị gia tăng không chịu ảnh hưởng kết qủa sản xuất, kinh doanh đối tượng nộp thuế, yếu tố chi phí mà đơn khoản cộng thêm vào giá bán đối tượng cung cấp hàng hóa, dịch vụ - Thuế giá trị gia tăng người tiêu dùng chiụ người tiêu dùng trực tiếp nộp mà người bán sản phẩm (hoặc dịch vụ) nộp thay vào kho bạc, giá bán hàng hố (hoặc dịch vụ) có thuế giá trị gia tăng Vì qua cơng đoạn, thuế giá trị gia tăng người bán đưa vào giá hàng hoá, dịch vu,ỷ thuế chuyển tồn cho người mua hàng hố sử dụng dịch vụ cuối chịu Xác định số thuế GTGT phải nộp: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế - Số thuế GTGT đầu GTGT đầu vào khấu trừ Trong đó: a) Số thuế GTGT đầu ra: Số thuế GTGT đầu = Tổng số thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ bán ghi hố đơn GTGT Trong đó: Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ghi hố đơn GTGT Giá tính thuế = hàng hố, dịch vụ chịu thuế bán Thuế suất thuế x GTGT hàng hố, dịch vụ Nếu chứng từ ghi giá tốn giá có thuế GTGT: - Những hoá đơn đặc thù tem, vé cước vận tải, vé sổ xố kiến thiết, hố đơn giá bao gồm thuế GTGT kế tốn phải tách thuế theo cơng thức: Giá tốn (tiền bán tem, vé ) Giá chưa thuế = - Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Toán Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 36 Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Toán Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ + thuế suất (%) => Số thuế GTGT đầu = Giá toán - Giá chưa thuế b Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ: - Thuế GTGT đầu vào = T số thuế GTGT ghi hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi chứng từ nộp thuế hàng hóa nhập - Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ xác định theo nguyên tắc, điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định Điều 14, Điều 15, Điều 16 Điều 17 Thông tư 219 Đối tượng áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ : a) DN hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ > tỷ đồng thực đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh) b) Tổ chức, cá nhân nư ớc ngồi cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thă m dò, phát triển khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bên Việt Nam khai khấu trừ nộp thay c) Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm: - Doanh nghiệp hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT < tỷ đồng - Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập có thực đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn tài sản cố định, máy móc, thiết bị, cơng cụ, dụng cụ có hợp đồng th địa điểm kinh doanh - Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư DN hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước kinh doanh Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ Lưu ý: - Những DN có doanh thu < tỷ phải gửi Thông báo việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT cho quan thuế, chậm ngày 20/12 năm trước liền kề Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 37 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ - Những DN thành lập phải gửi Thông báo việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT mẫu 06/GTGT tới quan thuế quản trực tiếp + Khi gửi Thơng báo DN gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh dự án đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư người có thẩm quyền doanh nghiệp định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Cơ sở kinh doanh lưu giữ xuất trình cho quan thuế có yêu cầu Cuối cùng: Sau xác định DN thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bạn tiến hành khai, Nếu kỳ phát sinh số thuế phải nộp sau nộp tờ khai thuế kế tốn tiến hành nộp ln tiền thuế Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm ngày thứ 30 (ba mươi) quý quý phát sinh nghĩa vụ thuế VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2016 ngày 30/4/2016 III THUẾ TNDN K hái niệm : Thuế thu nhập doanh nghiệp m ột loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận doanh nghiệp Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính năm 2016 theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC Bộ tài nay: I Cách tính thuế TNDN DN khai theo phương pháp khấu trừ: - Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 Bộ tài (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung Thơng tư 78): Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp xác định sau: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN - Nếu DN có trích lập quỹ phát triển khoa học cơng nghệ tính sau: Thuế TNDN = (Thu - Phần trích lập x Thuế suất thuế Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 38 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ phải nộp nhập tính quỹ K H& CN) TNDN thuế Trong đó: Cách xác định T hu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế = Thu nhập - chịu thuế (Thu nhập miễ n + thuế Các khoản lỗ kết chuyển) a Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập tất hoạt động kinh doanh như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thu nhập khác b Các khoản thu nhập miễn thuế: c Các khoản lỗ kết chuyển: Trường hợp có hoạt động kinh doanh bị lỗ bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế hoạt động kinh doanh có thu nhập doanh nghiệp tự lựa chọn Phần thu nhập lại sau bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thu nhập Trong đó: a Thu nhập chịu thuế xác định sau: Thu chịu thuế nhập = (Doanh thu - Chi phí trừ) + Các khoản thu nhập khác - Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là tồn tiền bán hàng hố, tiền gia cơng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp hưởng không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền - Nếu DN khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Là doanh thu khơng có thuế GTGT - Nếu DN khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Là doanh thu bao gồm thuế GTGT - Chi phí trừ: Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 39 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Trước ngày 1/1/2016: - Thuế suất 20% áp dụng cho DN có tổng doanh thu năm trước liền kề < 20 tỷ đồng - Thuế suất 22% áp dụng cho DN không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20% (Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 20%) Chú ý: Những DN thành lập khai tạm tính quý theo thuế suất 22% Kết thúc năm tài Doanh thu bình qn tháng năm < 1,67 tỷ đồng DN toán thuế TNDN theo thuế suất 20% Từ ngày 1/1/2016 trở đi: - Tất DN áp dụng thuế suất 20 22% chuyển sang áp dụng mức thuế 20% CÁC NG HIỆP VỤ K INH TẾ THƯỜNG PHÁT SINH Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan Thu góp vố n Nợ TK 1111/ Có TK 4111 Thu tạm ứng Nợ TK 111Có TK 141 Thu bán hàng: Phản ánh đồng thời bút toán - Bút tốn phản ánh giá vốn : Nợ 632/ Có TK 156 - Bút toán phản ánh doanh thu: Nợ TK 111,112,131/ Có TK 5111 / Có Tk 33311 Thu bồi thư ờng nhân viên làm hư hỏng hàng hóa Thu nhượng bán tài sản Thu lãi cho vay Nợ TK 1111/ Có TK 3388 Nợ TK 1111/ Có TK 711, Có TK 33311 Nợ TK 1111/ Có TK 515 Thu tiền vay ngân hàng cá nhân Nợ TK 1111/ Có TK 311 Thu tiền trước cho người khac vay, thu lại Nợ TK 1111/ Có TK 3388 10 Thuế mơn phải nộp - Trích thuế mơn phải nộp: Nợ TK 6422/ Có TK 3338 - Chi nộp thuế mơn Nợ TK 3338/ Có TK 1111 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 40 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 11 Chi liên quan chi phi quản ly: tiếp khách, Chi mua Văn phòng phẩm,, đồ dùng văn phòng, Chi trả tiền điện thoại, internet, fax, gửi bưi phẩm, Chi lệ phí, chi phí thành lập, Chi quảng cáo - Nợ TK 6422/Có TK 1111 Vat dịch vụ 12 Chi phí tài sản Nợ TK 1331/ Có TK 1111 Nợ TK 811/ Có TK 1111 13 Thuế GTGT 33311 1111 14 Chi nộp thuế TNDN 3334 1111 15 Chi nộp thuế TNCN 3335 1111 16 Chi liên quan chi phí bán hàng ( Q uản DN) Nợ TK 641/ Có TK 1111 17 Chi hoa hồng: Nợ TK 6422/Có TK 1111 18 Chi tạm ứng Nợ TK 141/Có TK 1111 19 Chi trả nợ Nợ TK 331/Có TK 1111 20 Chi trả lương, kèm bảng bảng lương Nợ TK 334/Có TK 1111 21 Chi nộp khoản BH - Chi nộp BHXH Nợ TK 3383/ Có TK 1111: 26% - Chi nộp BHYT Nợ TK 3384/Có TK 1111: 4,5% - Chi nộp BHTN Nợ TK 3389/ Có TK 1111: 2% 22 Chi mua hàng-trả tiền mặt - Nợ TK 1561/ Có TK 1111 - VAT hóa đơn mua vào Nợ TK 1331/ Có TK 1111 23 Chi trả lãi vay Nợ TK 6351/ Có TK 1111 24 Chi tiền mặt, mua nvl - Nợ TK 152/ Có TK 1111 - VAT hóa đơn mua vào Nợ TK 1331/ Có TK 1111 25 Chi tiền liên quan đến sản xuất - Nợ TK 154/ Có TK 1111 - VAT mua vào Nợ TK 1331/ Có TK 1111 26 Chi cho người ngồi mượn Nợ TK 1388/ Có TK 1111 27 Chi nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng Nợ TK 1121/ Có TK 1111 28 Chi trả tiền nhà theo tháng - Nợ TK 6427/ Có TK 1111 Chi trả tiền nhà nhiều tháng trả lần Nợ TK 142 / Có TK 1111 29 Chi tiền chân, ký quỹ (= < năm) Nợ TK 144/ Có TK 1111 30 Chi tiền chân, ký quỹ (> năm) Nợ TK 244/ Có TK 1111 Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 41 Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 31 Chi trả vốn vay Nợ TK 311/ Có TK 1111 32 Chi trả nơ hàng hóa dịch vụ mua vào Nợ TK 331/ Có TK 1111 33 M ua hàng , chưa trả tiền - Nợ TK 1561/ Có TK 331 - VAT đầu vào Nợ TK 1331/ Có TK 331 34 M ua hàng , chưa trả tiền - M ua công cụ dụng cụ sử dụng Nợ TK 242/ Có TK 331 - VAT đầu vào Có TK 1331/ Có TK 331 35 Bán hàng, kháh hàng nợ, chưa trả - Nợ TK 131/ Có TK 5111 - VAT hóa đơn Nợ TK 131/ Có TK 33311 36 Hạch toán giá vốn hàng bán, xuấ t hàng hóa Nợ TK 632/ Có TK 1561 37 Giá vốn hàng không qua kho, công trinh xây dựng Nợ TK 632/ Có TK154 38 Phí chuyển khoản ngân hàng Nợ TK 6422/ Có TK 1121 39 Lãi tiền gửi ngân hàng Nợ TK 1121/ Có TK 515 40 Lãi tiền vay - hạc h toán vào chi phí Nợ TK 6351/ Có TK 1121 41 Hạch tốn lương Lương phận htoan TK liên quan - Lương sản xuấ t Nợ TK 154/ Có TK 3341 - Lương phận văn phòng Nợ TK 6422/ Có TK 3341 - Lương Bộ phận bán hàng Nợ TK 6421/ Có TK 3341 Hạch tốn BHXH tính vào chi phí DN - BHXH phận sx: 18% Nợ TK 154/ Có TK 3383 - BHXH phận VP : 18% Nợ TK 6422/ Có TK 3383 - BHXH phận bán hàng : 18% Nợ TK 6421/ Có TK 3383 BHXH trừ vào lương ( tất cnv, Gd đề tính chung) 8% : - Nợ TK 3341/ Có TK 3383 Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 42 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ Hạch tốn BHYT tính vào chi phí DN - BHYT phận sx: 3,5% Nợ TK 154/ Có TK 3384 - BHYT phận VP : 3,5% Nợ TK 6422/ Có TK 3384 - BHYT phận bán hàng: 3,5% Nợ TK 6421/ Có TK 3384 BHTN trừ vào lương ( tất cnv, Gd đề tính chung) 1% : - Nợ TK 3341/ Có TK 3389 Hạch tốn BHTN trừ vào lương NV - BHTN phận sx: 1% Nợ TK 154/ Có TK 3389 - BHTN phận VP : 1% - BHTN phận bán hàng: 1% Nợ TK 6421/ Có TK 3389 42 K hấu hao TSCD sử dụng cho VP Nợ TK 6422/ Có TK 3389 Nợ TK 6422/ Có TK 2141 - K hấu hao TSCD sử dụng cho kinh doanh BH Nơ TK 6421/ Có TK 2141 - K hấu hao TSCD sử dụng cho sản xuất Nợ TK 154/ Có TK 2141 43.1Phân bổ chi phí ngắn hạn ( tk 142) Hàng tháng phân bổ CCDC ngắn hạn tính vào CP - Dùng cho BH: Nợ TK 6421/ Có TK 142 - Dùng cho phận VP: Nợ TK 6422/ Có TK 142 - Dùng cho phận SX: Nợ TK 154/ Có TK 142 43.2 Phân bổ chi phí dài hạn ( tk 242) - Dùng cho BH: Nợ TK 6421/ Có TK 242 - Dùng cho phận VP: Nợ TK 6422/ Có TK 242 - Dùng cho phận SX: Nợ TK 154/ Có TK 242 K C thuế GTGT Nợ TK 33311/ Có TK 1331 - Số dư Nợ DK 1331 + PS Nợ 1331 =A - Số phát sinh Có 33311 A > B : số khấu trừ B =B A< B : số khấu trừ A Nghĩa số khấu trừ số nhỏ Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 43 Sưu tầm Mr Hoàng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook cá nhân: FB.com/Ths.HoangUy - Facebook Grooup: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 43 K hi nộp thuế GTGT vào kho bạc Nợ TK 33311/ Có TK 1111 44 Nhập kho thành phẩm Nợ TK 155/ Có TK 154 Nếu xuất bán thẳng - Hoặc bàn giao xây dựng Nợ TK 632/ Có TK 154 CÁC BÚT TO ÁN KẾT CHUYỂN CUỐI K Ỳ Kết chuyển giá vốn Nợ TK 632/ Có TK 154 K c doanh thu Nợ TK 5111/ Có TK 911 K C thu nhập tài Nợ TK 515/ Có TK 911 K C thu nhập khác Nợ TK 711/ Có TK 911 K C chi phí QLDN Nợ TK 911/ Có TK 6422  TĨM LẠI ĐẦU DOANH THU: ĐẦU (5111, 515…) VÀ ĐẦU ( 711) KẾT CHUYỂN VÀO Nợ TK 911= A  ĐẦU CHI PHÍ: ĐẦU 6: (641, 642, 635…) VÀ ĐẦU 8(811) KẾT CHUYỂN VÀO Có TK 911= B  Nếu A>B: Doanh thu> Chi phí => Doanh nghiệp lãi Hạch tốn Nợ TK 911/ Có Tk 421: (=A-B)  Nếu A DN lỗ Hạch tốn Nợ TK 421/ Có TK 911:(=B-A)  Coi khoản chi phí chi phí hợp có đầy đủ hồ sơ giấy tờ chứng minh Hạch toán Thuế TNDN Nợ TK 821/ Có TK 3334 K hí nộp tiền thuế TNDN ghi: Nợ TK 3334/ Có TK 111/112 Kết chuyển chi phí thuê TNDN Nợ TK 911/ Có TK 821 (Nguồn: Internet) Sưu tầm Mr Hồng Quốc Uy – Admin Gia Đình Kế Tốn Facebook CN: FB.com/Ths.HoangUy - FacebookGR: https://www.facebook.com/groups/ketoanmienbac/ 44 ... tài kế tốn quản trị a Kế toán đơn vị kế toán gồm kế toán tài kế tốn quản trị b Khi thực cơng việc kế tốn tài kế tốn quản trị, đơn vị kế toán phải thực kế toán tổng hợp kế toán chi tiết sau: - Kế. .. dung, kết cấu mẫu mà đơn vị kế toán phải thực biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi tiêu áp dụng thống cho đơn vị kế toán đơn vị kế toán - Chứng từ kế toán hướng dẫn: mẫu chứng từ kế tốn quan nhà... thức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1.7 K ỳ kế toán a K ỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng quy định sau: - K ỳ kế tốn năm 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý kế toán tóm lược liên quan thực tế công việc, Nguyên lý kế toán tóm lược liên quan thực tế công việc

Từ khóa liên quan