đề thi thử THPTQG 2019 môn hóa học lần 2 liên trường THPT – nghệ an

8 109 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:27

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT B (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HỐ HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi: 201 Họ tên thí sinh: SBD: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35,5, Br = 80 , K = 39, Ca = 40, Ba= 137, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108 Câu 41: Dung dịch X chứa Na+ (0,15 mol); Ca2+ (0,15 mol); SO42-(0,1mol) HCO3- Có thể dùng cách sau để làm tính cứng dung dịch X: Đun nóng X (1); cho X tác dụng với Ca(OH)2 (2); cho X tác dụng với dung dịch HCl (3); cho X tác dụng với Na2CO3 (4); cho X tác dụng với K3PO4 (5) A 4,5 B 1,2,4,5 C 3,4,5 D 1,2,3 Câu 42: Chất sau thuộc chất gây nghiện ? A caphein B muối ăn C tinh bột D mì Câu 43: Kim loại sau không tác dụng với nước nhiệt độ thường ? A Be B Na C Sr D Ca Câu 44: Trong số kim loại: Fe, Cu, Al, Ag Trong công nghiệp kim loại điều chế phương pháp điện phân A Cu B Ag C Al D Fe Câu 45: Chất hữu Y mạch khơng phân nhánh có cơng thức phân tử C3H10O2N2 Y tác dụng với NaOH tạo khí có mùi khai Mặt khác, Y tác dụng với axit thu sản phẩm có muối amino axit Có công thức cấu tạo Y thõa mãn đề bài: A B C D Câu 46: Công thức đơn giản hiđrocacbon CnH2n+1 Hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng A ankan B ankađien C anken D ankin Câu 47: Polime X phân tử chứa nguyên tố C,H có O Hệ số trùng hợp phân tử X 1800, phân tử khối 122400 đv C Tên gọi X A Cao su isopren B PVA (poli(vinyl axetat)) C PVC (poli (vinyl clorua)) D PE (polietilen) Câu 48: Polime loại vật liệu sau điều chế phản ứng trùng ngưng? A Tơ visco B Cao su buna C Nhựa poli(vinyl clorua) D Tơ nilon-6,6 Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, axit axetic, anđehit fomic etylenglycol Sau phản ứng thu 21,28 lít khí CO2(đktc) 20,7gam H2O Thành phần % theo khối lượng etylen glycol hỗn hợp X A 41,61% B 42,91% C 63,67% D 47,75% Câu 50: Một chất hữu A đơn chức chứa nguyên tố (C,H,O) khơng có khả tráng bạc A tác dụng vừa đủ với 96g dung dịch KOH 11,66% Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 23g chất rắn Y 86,6g nước CTCT A A CH3-C6H4-COOH B HCOO-C6H5 C HCOO-C6H4-CH3 D CH3-COO-C6H5 Câu 51: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch FeCl3 dư (b) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 (c) Nhiệt phân Cu(NO3)2 (d) Đốt nóng FeCO3 khơng khí (e) Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Trang 1/4 đề thi 201 - https://thi247.com/ Câu 52: Dung dịch AlCl3 không tác dụng với A dung dịch CH3NH2 B dung dịch HNO3 C dung dịch KOH D dung dịch AgNO3 Câu 53: Dãy gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH A Al2O3, Al(OH)3, MgCO3 B Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3 C Ca(HCO3)2, Na2CO3, KHCO3 D Al, CaCO3, Al(OH)3 Câu 54: Đốt cháy este chức mạch hở (X tạo từ axit cacboxylic no, đa chức) thu tổng thể tích khí CO2 H2O gấp 5/3 lần thể tích khí O2 cần dùng (Các khí đo điều kiện) Lấy 21,6 gam X tác dụng hồn tồn với 400ml dung dịch NaOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị lớn m A 28,0 B 26,2 C 24,1 D 24,8 Câu 55: Nước đá khơ khơng nóng chảy mà thăng hoa nên dùng để tạo môi trường lạnh khô tốt cho việc bảo quản thực phẩm Nước đá khô A CO2 rắn B H2O rắn C C6H12O6 khan D C2H5OH rắn Câu 56: Cho chất sau: Cumen, Anđehit axetic, Phenol, Toluen, Etilen, Stiren, Axit axetic, Etyl axetat, Anđehit acrylic Số chất làm màu dung dịch nước brôm A B C D Câu 57: Chất X tồn tự nhiên dạng đá vôi, đá phấn, đá hoa thành phần vỏ mai lồi ốc, sò, hến , X có cơng thức: A CaSO4 B CaO C CaCO3 D CaOCl2 Câu 58: Thủy phân chất béo thu ancol sau đây? B C2H5OH C C3H5(OH)3 D C2H4(OH)2 A C3H5OH Câu 59: Cho H3PO4 tác dụng hết với dung dịch chứa m gam NaOH, sau phản ứng thu dung dịch X có chứa 2,51m gam chất tan Các chất tan dung dịch X A NaH2PO4, Na3PO4 B Na3PO4, NaOH C NaH2PO4, Na2HPO4 D Na2HPO4, Na3PO4 Câu 60: Cacbohidrat có nhiều thành phần nước ép mía A Saccarozơ B Fructozơ C Glucozơ D Mantozơ Câu 61: Phi kim X tác dụng với kim loại M thu hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan Y vào nước dung dịch Z Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z chất rắn G Cho G vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu khí màu nâu đỏ chất rắn F Kim loại M chất rắn F A Fe AgCl B Fe AgF C Cu AgBr D Al AgCl Câu 62: Cho phát biểu sau: (1) este chất béo (2) protein có phản ứng màu biure (3) có axit đơn chức tráng bạc (4) điều chế nilon-6 thực phản ứng trùng ngưng (5) phân biệt glucozơ fuctozơ dung dịch Brom (6) Thủy phân trieste thu glyxerol (7) Triolein tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), dung dịch Br2, Cu(OH)2 (8) Phần trăm khối lượng nguyên tố hiđro tripanmitin 11,54% Số phát biểu A B C D Câu 63: Cho chất sau: Fe, Cu, H2S, Ag, SO2, KMnO4 Số chất khử Fe2(SO4)3 dung dịch FeSO4 A B C D Câu 64: Phát biểu sau A Chỉ dùng dung dịch NaOH phân biệt hỗn hợp gồm Mg, Al2O3 MgO B Nhôm crom phản ứng với dung dịch HCl theo tỉ lệ số mol C Hỗn hợp gồm Ba(NO3)2 NaHCO3 tan hồn tồn nước dư D Cr(III) oxit tan dung dịch NaOH loãng nhiệt độ thường Trang 2/4 đề thi 201 - https://thi247.com/ Câu 65: Cho hình vẽ điều chế khí Z phòng thí nghiệm: Dung dịch X (dd X) dung dịch Y (dd Y) A dd NaCl dd HCl dư B dd H2SO4 dd KMnO4 dư C dd HCl dd NaOH đặc dư D dd HCl dd Br2 dư Câu 66: Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca CaO Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu 3,248 lít khí (đktc) dung dịch Y Trong Y có 12,35 gam MgCl2 m gam CaCl2 Giá trị m A 13,32 B 15,54 C 33,3 D 19,98 Câu 67: Hiện tượng sau mô tả khơng xác? A Phản ứng khí metyl amin khí hidroclorua làm xuất "khói trắng" B Nhúng quỳ tím vào dung dịch etyl amin thấy quỳ chuyển màu xanh C Thêm vài giọt phenol phtalein vào dung dịch đimetyl amin xuất màu xanh D Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng Câu 68: Nghiên cứu dung dịch chứa chất tan X lọ không dán nhãn thu kết sau: - X có phản ứng với dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 AgNO3 - X không phản ứng với dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3 X A BaCl2 B CuSO4 C Mg(NO3)2 D FeCl2 Câu 69: Hỗn hợp X gồm valin đipeptit glyxylalanin Cho m gam X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu dung dịch Y Cho toàn Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm NaOH 1M KOH 1,75M đun nóng, thu dung dịch chứa 30,725 gam muối Phần trăm khối lượng valin X A 65,179 B 45,412 C 34,821 D 54,588 Câu 70: Cho phát biểu sau 1) Các peptit có phản ứng màu biure 2) Dung dịch đường nho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag 3) Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức mạch hở thu CO2 H2O số mol 4) Mỡ động vật dầu thực vật không tan nước nhẹ nước Số phát biểu A B C D Câu 71: Chỉ dùng Cu(OH)2/OH phân biệt tất dung dịch riêng biệt sau: A Saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic B Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic C Glucozơ, Saccarozơ, glixerol, anđehit axetic D Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, fructozơ Câu 72: Hỗn hợp X gồm chất Y (C3H10N2O4) chất Z (C4H8N2O3); Y muối axit đa chức, Z đipeptit mạch hở Cho 27 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,2 mol hỗn hợp khí Mặt khác 27 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu m gam chất hữu Giá trị m A 38,05 B 22,30 C 29,05 D 33,80 Câu 73: Cho từ từ, đồng thời khuấy 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm: NaHCO3 0,1M K2CO3 0,2M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm: HCl 0,2M NaHSO4 0,6M thu V lít CO2 (đktc) dung dịch X Thêm vào dung dịch X 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm: KOH 0,6M BaCl2 1,5M thu m gam kết tủa Giá trị m A 8,274 B 31,71 C 17,73 D 22,254 Trang 3/4 đề thi 201 - https://thi247.com/ Câu 74: Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, Na (trong số mol Na chiếm 8/14 tổng số mol X) Hòa tan hồn tồn X vào nước dư, thu dung dịch Y 0,07 mol khí H2 Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,04 mol H2SO4 0,12 mol HCl vào Y, thu dung dịch Z (chỉ chứa m gam muối clorua muối sunfat trung hòa) 10,11 gam hỗn hợp kết tủa Giá trị m là? A 14,35 B 8,09 C 12,21 D 7,6 Câu 75: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm số este đơn chức, mạch hở dung dịch NaOH vừa đủ thu a gam hỗn hợp muối b gam hỗn hợp ancol Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp muối O2 vừa đủ thu hỗn hợp khí Y 11,13 gam Na2CO3 Dẫn tồn Y qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 34,5 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 19,77 gam so với ban đầu Đun b gam hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc 1400C thu 6,51 gam hỗn hợp ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 25,86 B 17,46 C 19,35 D 11,64 Câu 76: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 Fe(NO3)2 tan hết 320 ml dung dịch KHSO4 1M Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa 61,4 gam muối trung hòa 0,896 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Cho dung dịch NaOH dư vào Y có 0,46 mol NaOH phản ứng Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe X gần giá trị sau đây? A 3,5 B 5,0 C 3,0 D 2,0 Câu 77: Peptit T có phân tử khối nhỏ 300 Trong T có 43,64%C; 6,18%H; 34,91%O; 15,27%N khối lượng Thủy phân hồn tồn 2,75 gam T dung dịch axit vơ thu 3,11 gam hỗn hợp amino axit có amino axit Z hợp chất phổ biến protein loại hạt ngũ cốc, y học sử dụng việc hỗ trợ chức thần kinh, muối mononatri Z dùng làm bột (mì chính) Phát biểu sau khơng T A số nguyên tử C ½ tổng số nguyên tử H N B Tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3 C Phải có gốc Gly T D Có công thức cấu tạo thỏa mãn Câu 78: Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu dung dịch Z chứa chất tan có nồng độ mol Thêm từ từ 5,16 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Z ta thu lượng kết tủa 0,175y mol Giá trị x A 20,25 B 32,4 C 26,1 D 27 Câu 79: X, Y hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở, dãy đồng đẳng Z T hai este (chỉ chứa chức este) 14 đvC Y Z đồng phân (MX < MY < MT) Đốt cháy hết 17,28 gam hỗn hợp A gồm X, Y, Z, T cần dùng vừa đủ 10,752 lít khí O2 (đktc) Mặt khác, để tác dụng hết 17,28 gam A cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu 4,2 gam hỗn hợp gồm ba ancol có số mol Số mol X, Z hỗn hợp A A 0,06; 0,03 B 0,02; 0,05 C 0,05; 0,03 D 0,04; 0,02 Câu 80: Điện phân (với điện cực trơ) 300 ml dung dịch Cu(NO3)2 nồng độ a mol/l, sau thời gian thu dung dịch Y màu xanh, có khối lượng giảm 48 gam so với dung dịch ban đầu Cho 44,8 gam bột sắt vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 20,8 gam hỗn hợp kim loại Giá trị a gần với giá trị sau ? A 2,85 B 2,45 C 2,65 D 2,25 - HẾT Trang 4/4 đề thi 201 - https://thi247.com/ made 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A A A C B A A D B D C B B B A B C C C A A D C C C B C A D D B A D D B B B B A B made 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan D C D B C C C D C C C B C B A A A A D D C A D D A B A C A B D D D B B A C A D B made 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan B B C B C C C B C A B C C B B C C D A D D A A C B C A A D A D B C C B A C B D B made 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A B C C C B D A C D A D B B A A A C C C A D A A D D C B C C B C D D A B B B C C made 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan B D A A B C A C D D A B C B B B B A C C A B D A B C C C B A C D D A C D D D B A made 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A C B C B C C C A C A D C A C C B B B B B C B A D B D D B D A A A C B D A C D C made 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A B B B B C B C A A B D B B D A C D D C A A A B A D A D D A C A B D D B C B C B made 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan C B B C A A D B B A B B C C D B B B D B C A D A D D B D B D C C C B A C B D C A made 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A B C B C C A B D A A D B D C C C B B D A A B B B A B B D D C A A C A D A B B A made 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan C C C D D A C D B A C D C C B A B D A D C B B A A B D B A B C B B D C A C C B A made 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan C D C A C D B B A C B B A B C D C B A A A B B B C D B B A D C A D A D B A B B B made 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan C B D C B D B C D C A B B B B A D D A C A D D C C C D B B A B C D D C D D A C B made 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan B B A B B D A B B A D B B D B C B D C B B C D D D B A A B B B B A B A A B B C D made 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan D D C A C A D C A D A C A B C B A A C C C C B B C B B B D D D B D B B A D D D C made 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan C B B D C B D D A D D D D A C B B A A B B D A D B A A B B C D B D A A A D C B B made 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan C A B A A B C A D D C D C B B A A C C D D B B C B B B D B B B B D C A C D B A C made 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan D B D D B D D D D B D B D A B A A A B B B B D A A C D B B C A B C B A D C A D A made 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A A D A C A A D B B B D B D A D D C D A B D C A B B C B A C C B B A B B A A D A made 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan C D B D B D B B D B B B C B A D D A D C C C A A C D B B D C C A D C D C D D A B made 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan D C B B C C A B C B D B D A B B B C A B D D A D A C C A D B C A A C D D A A A A made 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan B B C D B C D D C B B C D C A B D A A D C A A D C A B B C C D C C B A D A A D A made 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan A C B A D B D D A D C A B B C B A D C B D D D A A C A D C B A A A C C B C A B D made 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan D D B C B A D B C B D B A A B D B A C C D C D A D C C C D A A A A D A A A B B B made 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 dapan D C D A A B D A D C C B B C B A A D A D B D C A D C B C C A C B B C B D D D A A ... 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62. .. D A B made 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 cauhoi 41 42 43 44 45... 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 cauhoi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 môn hóa học lần 2 liên trường THPT – nghệ an, đề thi thử THPTQG 2019 môn hóa học lần 2 liên trường THPT – nghệ an

Từ khóa liên quan