thi247 com đề thi thử sinh học THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên nguyễn trãi – hải dương

7 166 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:26

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ LẦN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Ngày thi: 24/2/2019 - Đề thi có trang Thời gian làm bài:50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ĐỀ 502 Số báo danh: Câu 81 Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa Tần số alen a quần thể A 0,5 B 0,4 C 0,3 D 0,6 Câu 82 Thể đột biến sau hình thành thụ tinh giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội? A Thể ba B Thể C Thể tam bội D Thể tứ bội Câu 83 Động vật sau có q trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn phổi? A Châu chấu B Cá chép C Giun đất D Cá voi Câu 84 Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 30 nm? A Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) B Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) C Crômatit D Sợi Câu 85 Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A aa x aa B Aa x Aa C Aa x AA D AA x aa Câu 86 Cơ thể có kiểu gen sau xem thể chủng? A AAbbDD B AaBbdd C AabbDD D aaBbdd Câu 87 Khi nói gen nhân, phát biểu sau sai? A Các gen nhân thường tồn thành cặp alen B Ở lồi sinh sản vơ tính hữu tính, gen ngồi nhân có khả di truyền cho đời C Gen ngồi nhân có khả nhân đơi phiên mã D Gen ngồi nhân cấu tạo từ loại nuclêôtit A, T, G, X Câu 88 Cho tượng sau đây: I Loài cáo Bắc cực (Alopex lagopus) sống xứ lạnh vào mùa đơng có lơng màu trắng, mùa hè có lơng màu vàng xám II Màu hoa Cẩm tú cầu (Hydrangea macrophylla) thay đổi phụ thuộc vào độ pH đất: pH < hoa có màu lam, pH = hoa có màu trắng sữa, pH > hoa có màu hồng màu tím III Bệnh phêninkêtơ niệu người rối loạn chuyển hóa axitamin phêninalanin Nếu phát sớm áp dụng chế độ ăn kiêng trẻ phát triển bình thường IV Lá vạn niên (Dieffenbachia maculata) thường có nhiều đốm vệt màu trắng xuất mặt xanh Có tượng gọi mềm dẻo kiểu hình? A B C D Câu 89 Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau sai? A Ở thủy tức, thức ăn tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào B Ở động vật nhai lại, múi khế có khả tiết enzim pepsin HCl C Ở người, trình tiêu hóa prơtêin diễn ruột non D Ở thỏ, phần thức ăn tiêu hóa manh tràng nhờ vi sinh vật cộng sinh Câu 90 Công nghệ ADN tái tổ hợp công nghệ A Chuyển đoạn ADN tế bào cho vào tế bào nhận B Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận C Chuyển đoạn ADN tế bào cho vào ADN tế bào nhận D Chuyển đoạn ADN tế bào cho vào ADN thể truyền Câu 91 Các ba mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã là: A 5’UAG3’ ; 5’UAA3’; 3’UGA5’ B 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’ C 3’GAU5’; 3 nhiêu phát biểu sau F1? I Có 30 loại kiểu gen quy định kiểu hình tính trạng II Có 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng IV Có 13,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 120 Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh máu khó đơng gen lặn nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể X quy định Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh gia đình hình Câu 117 Thực phép lai P: ♀ tạng Biết người phụ nữ số mang alen gây bệnh máu khó đơng Theo lí thut, có phát biểu sau đúng? I Có người phả hệ xác định xác kiểu gen bệnh II Có thể có tối đa người phả hệ có kiểu gen đồng hợp trội gen quy định bệnh bạch III Theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng số 13 14 sinh đứa trai đầu lòng khơng bị bệnh 31,875% IV Nếu người phụ nữ số 13 tiếp tục mang thai đứa thứ bác sĩ cho biết thai nhi không bị bệnh bạch tạng Theo lí thuyết, xác suất để thai nhi khơng bị bệnh máu khó đơng 85% A B C D Hết -Trang 6/6 - https://thi247.com/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2019 - lần I - MÔN SINH KHỐI B Câu Mã đề 501 Mã đề 502 Mã đề 503 Mã đề 504 Mã đề 505 Mã đề 506 Mã đề 507 Mã đề 508 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 C D B C A B A D C D D D D A B B D A B D C D B A C C D C B B B D C D C C D D C B B C D B C A A D C D D D A B D D D B A B C D B A D C B B C C B D D C C C D C D B D B C A B C A C D D D D A D B A B C B D D C B A D C B D B D C B D C C C D D B C A B C A D B C C C D B D D D A D B C B D D B A A D C B D D C B B C C C C D D B C C A C D D B C A B D B D D A D A B C B D D C A B D C B B D C D B C C D C D C D B C C A B D B D A D C D D A B B D A B D C D C D B A C C B B D D C D C C B D C B D A C C A B D B D A D C D D B B D B D A C D C B A B C B C C D D D C C D B D C B D D D C D B C A B A D C A B D C D B A D D B B D A C D B C D C B B D D C D C C C B ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 C D B C A B A D C D D D D A B B D A B D C D B A C C...ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2 019 - lần I - MÔN SINH – KHỐI B Câu Mã đề 5 01 Mã đề 502 Mã đề 503 Mã đề 504 Mã đề 505 Mã đề 506 Mã đề 507 Mã đề 508 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
- Xem thêm -

Xem thêm: thi247 com đề thi thử sinh học THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên nguyễn trãi – hải dương , thi247 com đề thi thử sinh học THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên nguyễn trãi – hải dương

Từ khóa liên quan