thi247 com đề thi thử hóa học THPT quốc gia 2019 trường đoàn thượng – hải dương lần 2

5 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:26

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 MƠN: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Đề thi gồm 04 trang Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41: Nhận xét sau đúng? A Gluozơ Fructozơ đồng đẳng B Thủy phân hoàn toàn amilopectin xenlulozơ thu glucozơ C Tinh bột gốc α - glucozơ tạo thành xenlulozơ gốc β − fructozơ tạo thành D Amilozơ xenlulozơ đồng phân Câu 42: Trong dung dịch CH3COOH 0,1M (X), tồn cân CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+ Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Thêm vài giọt dung dịch HCl đặc vào X (2) Thêm vài giọt dung dịch NaOH đặc vào X (3) Thêm tinh thể CH3COONa vào X (4) Pha loãng dung dịch X nước (5) Cô đặc dung dịch X Số thí nghiệm làm tăng khả phân ly (cân chuyển dịch theo chiều thuận) A B C D Câu 43: Cho phát biểu sau: (1) Fe thuộc ô 26 bảng tuần hoàn, CHe Fe2+ [Ar] 3d6 (2) Nguyên tố R tạo hợp chất khí với H RH3 oxit có hóa trị cao RO3 (3) Đi từ xuống nhóm IIA, tính kim loại tăng dần (4) Có yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cân giống tốc độ phản ứng (5) Chất gây nguyên nhân tẩy màu, sát khuẩn nước clo HClO Số phát biểu A B C D Câu 44: Phân tử khối tristearin A 884 B 890 C 893 D 806 Câu 45: Khi để giấy tẩm dung dịch Pb(NO3)2 ngồi khơng khí khu dân cư nhận thấy giấy chuyển sang màu đen chứng tỏ mơi trường khí có chất khí X Số chất điện li yếu chất sau: X, NaOH, HCl, Mg(OH)2, NaCl, CaCO3 A B C D Câu 46: Theo kết qủa nghiên cứu khoa học vitamin C đóng vai trò quan trọng việc vận chuyển ion sắt từ huyết tương protein transferring vào organ protein ferritin chứa tủy sống, tỳ, gan Thiếu vitamin C làm gián đoạn hệ thống vận chuyển ion sắt vào quan này, từ sinh tượng thiếu chất sắt thể Biết vitamin C có cơng thức Hỏi cơng thức phân tử độ bất bão hòa k= số π + số v là: A C6H10O6 B C8H10O6 C C6H6O6 Câu 47: Một oxit nguyên tố R có tính chất sau D C6H8O6 Trang 1/4- Mã đề 132 - https://thi247.com - Tính oxi hóa mạnh - Tan nước tạo thành dung dịch gồm axit: H2RO4 H2R2O7 - Tan dung dịch kiềm tạo anion RO42- có màu vàng Oxit A Cr2O3 B CrO3 C Mn2O7 Câu 48: Cho hình ảnh D SO3 Hóa chất sử dụng để đúc tượng ? A CaSO4 B CaSO4.H2O C CaSO4.2H2O D CaSO4.5H2O Câu 49: Trong kim loại sau, kim loại có tính khử mạnh A Na B Mg C Al D Fe Câu 50: Kim loại sau kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp tất kim loại? A Natri B Thủy ngân C Liti D Xesi Câu 51: Cho m gam hợp kim Cu- Fe (Cu chiếm 70% khối lượng) vào 700 gam dung dịch HNO 6,3% đến kết phản ứng nhận thấy khối lượng chất rắn giảm 25% thu dung dịch X 5,6 lít +5 hỗn hợp khí (đktc) gồm NO NO (khơng có sản phẩm khử khác N ) Giá trị m A 44,8 B 33,6 C 40,5 D 50,4 Câu 52: Kim loại Y có cấu hình [Ne] 3s Y A Na B Be C Ca D Mg Câu 53: :Polime X có phân tử khối 280.000 hệ số trùng hợp n =10.000 X A Teflon B Polipropilen C PE D PVC Câu 54: Cho m gam hỗn hợp gồm kim loại K Al2O3 tan hết vào H2O thu dung dịch X 5,6 lít khí (ở đktc) Cho 300 ml dung dịch HCl 1M vào X đến phản ứng kết thúc thu 7,8 gam kết tủa Giá trị m A 19,95 B 34,8 C 29,7 D 39,9 Câu 55: Phát biểu sau sai? A Protein đơn giản tạo thành từ gốc α -amino axit thành phần phi protein B Tripeptit Gly-Ala-Lys có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 C Trong phân tử đipeptit mạch hở có nhóm peptit D Tất peptit có khả tham gia phản ứng thủy phân môi trường Câu 56: Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ Hòa tan hồn toàn 1,788 gam X vào nước thu dung dịch lỗng Y chứa cation có khối lượng tăng lên 1,74 gam so với nước ban đầu Dung dịch Z gồm H2SO4 0,5M HCl 1M Trung hòa 1/2Y Z tạo m gam muối Giá trị m A 1,896 B 2,328 C 1,395 D 2,23 Câu 57: Cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm: axit glutamic (H2NC3H5(COOH)2) lysin ((H2N)2C5H9COOH) vào 100 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch Y Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 4M Số mol Lysin X A 0,125 B 0,05 C 0,10 D 0,025 Câu 58: Đốt cháy a gam hỗn hợp kim loại Mg, Zn, Cu thu 34,5 gam hỗn hợp rắn X gồm oxit Hòa tan tồn X cần vừa đủ 200 ml HCl 4M Vậy a có giá trị A 28,1 gam B 24,9 gam C 21,7 gam D 31,3 gam Câu 59: Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O Sau cân với hệ số nguyên tối giản, số phân tử HCl bị oxi hóa Trang 2/4- Mã đề 132 - https://thi247.com A B C D 14 Câu 60: Cho m gam triglixerit X vào lượng vừa đủ 24 gam dung dịch NaOH 10%, đun nóng thu 17,2 gam xà phòng %mO X A 5,77% B 11,54% C 5,594% D 11,19% Câu 61: Thủy phân m gam Saccarozơ thời gian thấy lại 55% saccarozơ (so với ban đầu) dung dịch thu sản phẩm X Lấy toàn X cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu 31,32 gam Ag Giá trị m A 24,795 gam B 90,164 gam C 55,1 gam D 45,08 gam Câu 62: Thực thí nghiệm với dung dịch X, Y cách nhỏ từ từ Y vào X thấy: - Ban đầu xuất kết tủa tan lắc nhẹ - Sau thời gian lại thấy xuất kết tủa trở lại tăng dần đến cực đại X, Y dung dịch: A NaOH, AlCl3 B AlCl3, NaOH C Ba(OH)2, Al2(SO4)3 D Al2(SO4)3, Ba(OH)2 Câu 63: Số đipeptit mạch hở cho vào dung dịch NaOH dư, đun nóng tạo muối alanin valin A B C D Câu 64: Tính độ dinh dưỡng phân lân supephotphat kép (trong chứa 2% tạp chất trơ khơng chứa photpho) A 60,68% B 55,96% C 59,47% D 61,92% Câu 65: Nhóm kim loại điểu chế phương pháp thủy luyện A Mg, Cu B Fe, Au C Cu, Ag D Al, Cr Câu 66: Cho dãy kim loại: Al, Cr, Cu, Fe, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng aC A B D Câu 67: Chất sau amin bậc hai? A H2N [CH2]6 NH2 B (CH3)3N C CH3NHC2H5 D Ala-Gly Câu 68: Hỗn hợp X gồm: axit fomic, etylen glicol, sobitol Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Đốt cháy hồn tồn m gam X, thu a gam CO2 Giá trị a là: A 2,2 B 4,4 C 8,8 D 6,6 Câu 69: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo: HCOOC2H5 Tên gọi X A metyl axetat B etyl axetat C Etyl fomat D metyl propionat Câu 70: Khi cho chất sau: C, Si, CO, CO2, Al, Na vào nước vơi trong, số chất có tượng tan tạo khí chất sau A B C D Câu 71: Cho từ từ dung dịch HCl 1M đến dư vào 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 NaHCO3 Phản ứng biểu diễn theo đồ thị: Nhỏ từ từ 200 ml X vào 175 ml dd HCl 1M, thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 3,920 lít B 2,800 lít C 2,128 lít D 1,232 lít Câu 72: Nung hợp kim Na - Ba khơng khí khơ sau thời gian thu hỗn hợp X gồm: hợp kim Na - Ba, Na2O BaO Hòa tan hồn tồn 21,9 gam X vào nước, thu 1,12 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y, có 20,52 gam Ba(OH)2 Hấp thụ hồn tồn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,76 B 10,48 C 19,8 D 18,3 Câu 73: Điện phân 100 ml dung dịch gồm CuSO4 aM NaCl 2M (điện cực trơ, ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước) với cường độ Trang 3/4- Mã đề 132 - https://thi247.com dòng điện khơng đổi 1,25A thời gian 193 phút Dung dịch thu có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu Giá trị a A 0,50 B 0,45 C 0,40 D 0,60 Câu 74: Cho q tím vào dung dịch riêng biệt: H2N[CH2]2CH(NH2)COOH, ClH3N-CH2-COOH, H2N-CH2-COONa, HOOC[CH2]2CH(NH2)-COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)-COONa, ClH3N-CH(CH3)-COOC2H5, (CH3NH3)2CO3, C17H35 COONa Số dung dịch làm q tím hóa xanh A B C D Câu 75: Cho thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng Zn vào dd chứa lượng nhỏ CrCl3 - Thí nghiệm 2: Nhúng Fe vào dd chứa lượng nhỏ CuSO4 - Thí nghiệm 3: Nhúng Cu vào dd chứa lượng nhỏ FeCl3 - Thí nghiệm 4: Nhúng hợp kim Zn-Fe vào dd chứa lượng nhỏ HCl lỗng - Thí nghiệm 5: Thả miếng Na hạt đậu vào dung dịch CuSO4 - Thí nghiêm 6: Đốt sắt oxi nhiệt độ cao - Thí nghiệm 7: Vật gang để mơi trường khơng khí ẩm Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa là: A B C D Câu 76: Cho phát biểu sau đây: (a) Ancol có nhiệt độ sôi cao nhiệt độ sôi anđehit este tương ứng (b) Dung dịch AgNO3 NH3 tác dụng với axetilen theo phản ứng tráng gương (c) Etilen có đặc tính làm trái nhanh chín Nó phenol, anđehit làm màu nước brom (d) Cho neopentan ((CH3)4C) clo hóa với tỉ lệ :1 thu dẫn xuất monoclo hóa (e) Trùng hợp metyl metacrylat thu nhựa teflon (f) Dung dịch AgNO3 NH3 oxi hóa glucozơ tạo kết tủa trắng, ánh kim Số phát biểu không A B C D Câu 77: Ba chất hữu X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ) có thành phần nguyên tố C, H, O, chứa nhóm chức chương trình phổ thơng Hỗn hợp T gồm X, Y, Z, nX = 4(nY + nZ) Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu 13,2 gam CO2 Mặt khác m gam T phản ứng vừa đủ với 0,4 lít dung dịch KHCO3 0,1M Cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 56,16 gam Ag Phần trăm khối lượng X hỗn hợp T A 32,54% B 79,16% C 74,52% D 47,90% Câu 78: Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 MgCO3 dd chứa 1,08 mol NaHSO4 0,32 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa 149,16 gam muối trung hòa 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với H2 22 Cho dung dịch NaOH đến dư vào Y, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 13,6 gam chất rắn Phần trăm khối lượng Al2O3 X gần với giá trị sau đây? A 11,0% B 13,0% C 12,0% D 20,0% Câu 79: X, Y hai peptit mạch hở (MX > MY) Đốt cháy số mol X Y thu thể tích CO2 điều kiện Thủy phân hết 29,46 gam hỗn hợp H gồm X (a mol), Y (a mol) dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu hỗn hợp muối A (là hai ba muối glyxin, alanin, valin) Đốt cháy hết A oxi (vừa đủ), sau lấy tồn sản phẩm cháy cho vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thu dung dịch Q có khối lượng giảm 132,78 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu đồng thời 0,21 mol khí Sục CO2 vào Q lại thu thêm kết tủa Số trường hợp Y thỏa mãn A B C D Câu 80: Cho hỗn hợp M gồm chất hữu mạch hở X, Y (MX < MY) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M, thu 0,2 mol ancol đơn chức muối hai axit hữu đơn chức, dãy đồng đẳng Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 20,56 gam M cần 1,26 mol O2, thu CO2 0,84 mol H2O Phần trăm số mol X M A 20% B 80% C 40% D 75% HẾT -Trang 4/4- Mã đề 132 - https://thi247.com Đáp án thi thử lần năm học 2018 - 2019 Mơn: Hóa học - K12 Mã đề: 132 Câu Đáp án 41 B 42 A 43 D 44 B 45 D 46 D 47 B 48 B 49 A 50 B 51 D D 52 53 C 54 B 55 A 56 A 57 C 58 A 59 A 60 B 61 C 62 A 63 C 64 C C 65 66 D 67 C C 68 69 C 70 D 71 B 72 A 73 D 74 A 75 D 76 C 77 C 78 B 79 C 80 B Mã đề: 209 Câu Đáp án B 41 42 C 43 B D 44 A 45 46 B 47 C 48 A 49 B 50 C 51 C B 52 53 D 54 B 55 A 56 C 57 A 58 D 59 A 60 D 61 A 62 A 63 C 64 C 65 D 66 D 67 C 68 D 69 C 70 B 71 A 72 A 73 A 74 B 75 D 76 C 77 C 78 B 79 A 80 D Mã đề: 357 Câu Đáp án 41 D 42 B 43 D B 44 45 B 46 D 47 A 48 C 49 C 50 C 51 D C 52 53 B 54 C 55 C 56 B 57 A 58 D 59 B 60 A 61 A 62 D 63 B 64 A 65 A 66 A 67 D 68 C 69 A 70 A 71 C 72 D 73 B 74 C 75 A 76 A 77 D 78 A 79 B 80 A Mã đề: 485 Câu Đáp án D 41 42 C 43 B 44 B C 45 46 A 47 B 48 B B 49 50 A 51 D C 52 53 B 54 C 55 A 56 A 57 D 58 C 59 C 60 A 61 D 62 B 63 A 64 D 65 A 66 C A 67 68 D A 69 70 D 71 D 72 A 73 A 74 B 75 D 76 D 77 C 78 A 79 B 80 C Mã đề: 570 Câu Đáp án A 41 42 A 43 B 44 B 45 A 46 C 47 A 48 C 49 C 50 D 51 D C 52 53 D 54 D 55 A 56 B 57 C 58 C 59 B 60 D 61 B 62 D 63 D 64 B 65 D 66 A 67 B 68 A 69 C 70 A 71 B 72 A 73 D 74 D 75 B 76 C 77 C 78 B 79 A 80 C Mã đề: 628 Câu Đáp án 41 C 42 A 43 C 44 B 45 B 46 D 47 A 48 C 49 D 50 A 51 C D 52 53 D 54 A 55 B 56 A 57 B 58 C 59 D 60 B 61 B 62 D 63 B 64 A 65 B 66 B 67 A 68 C D 69 70 C 71 D 72 C 73 B 74 B 75 C 76 C 77 C 78 A 79 D 80 A ... -Trang 4/4- Mã đề 1 32 - https:/ /thi2 47. com Đáp án thi thử lần năm học 20 18 - 20 19 Mơn: Hóa học - K 12 Mã đề: 1 32 Câu Đáp án 41 B 42 A 43 D 44 B 45 D 46 D 47 B 48 B 49 A 50 B 51 D D 52 53 C 54 B 55... riêng biệt: H2N[CH2]2CH(NH2)COOH, ClH3N-CH2-COOH, H2N-CH2-COONa, HOOC[CH2]2CH(NH2)-COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)-COONa, ClH3N-CH(CH3)-COOC2H5, (CH3NH3)2CO3, C17H35 COONa Số dung dịch làm q tím hóa xanh... thị: Nhỏ từ từ 20 0 ml X vào 175 ml dd HCl 1M, thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 3, 920 lít B 2, 800 lít C 2, 128 lít D 1 ,23 2 lít Câu 72: Nung hợp kim Na - Ba khơng khí khơ sau thời gian thu hỗn
- Xem thêm -

Xem thêm: thi247 com đề thi thử hóa học THPT quốc gia 2019 trường đoàn thượng – hải dương lần 2 , thi247 com đề thi thử hóa học THPT quốc gia 2019 trường đoàn thượng – hải dương lần 2