thi247 com đề cương ôn tập HK2 vật lý 10

7 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:26

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 10 A PHẦN TRẮC NGHIỆM Đơn vị động lượng tính A N/s B N.m C N.s D N.m/s  Một bóng bay ngang với động lượng p đập vng góc vào tường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vng góc với tường với độ lớn vận tốc Độ biến thiên động lượng bóng  A   B 2p  D 2p C p Một vật nhỏ khối lượng m = 2kg trượt xuống đường dốc thẳng nhẵn Tại thời điểm xác định, vật có vận tốc 3m/s, sau 4s có vận tốc 7m/s Tiếp sau 3s vật có động lượng (tính theo kg.m.s-1) B 20 A C 10 D 28 Một vật nặng 1kg rơi tự xuống đất khoảng thời gian 0,5 giây Lấy g = 9,8m/s2 Độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian rơi B 4,9kg.m/s A 5,0kg.m/s D 0,5kg.m/s C 10kg.m/s Khi vận tốc vật tăng gấp đơi A gia tốc vật tăng gấp đôi B động lượng vật tăng gấp đôi C động vật tăng gấp đôi D vật tăng gấp đôi Động lượng tơ bảo tồn tơ A tăng tốc B chuyển động tròn C giảm tốc D chuyển động thẳng đường có ma sát Động lượng vật bảo toàn trường hợp sau đây? A Vật chuyển động tròn B Vật chuyển động chậm dần mặt phẳng nằm ngang C Vật chuyển động thẳng mặt phẳng nằm ngang D Vật chuyển động nhanh dần mặt phẳng nằm ngang Cơng thức sau cơng thức tính động lượng vật? 1 A ( mv) B m.v C m.g.z D mv 2 Một viên đạn khối lượng 50g bay ngang với vận tốc 200m/s xuyên qua gỗ dày Đạn chui sâu vào gỗ 4cm Lực cản trung bình gỗ lên đạn có độ lớn B 500 000N A 25 000N C 5000N D 100 000N 10 Đơn vị đơn vị tính cơng suất? A J.s; B N.m/s; C W; D HP 11 Cơng đo tích A lượng khoảng thời gian B lực, quãng đường khoảng thời gian C lực quãng đường D lực vận tốc  12 Một lực F không đổi liên tục kéo vật chuyển động với vận tốc  lực F A Fvt B Ft C Fv   v theo hướng F Công suất D Fv2 13 Một ôtô lên dốc có ma sát với vận tốc không đổi Lực sinh công dương A trọng lực B phản lực mặt dốc C lực ma sát 14.Trường hợp cơng lực có giá trị âm ? D lực kéo động A Lực tác dụng lên vật ngược chiều chuyển động vật B Vật dịch chuyển quãng đường khác không C Lực tác dụng lên vật có phương vng góc với phương chuyển động vật D Lực tác dụng lên vật chiều chuyển động vật 15 Trường hợp cơng lực có giá trị dương ? A.Lực tác dụng lên vật ngược chiều chuyển động vật B Vật dịch chuyển quảng đường khác khơng C.Lực tác dụng lên vật có phương vng góc với phương chuyển động vật D.Lực tác dụng lên vật chiều chuyển động vật 16 Một gầu nước khối lượng 10kg kéo cho chuyển động lên độ cao 6m khoảng thời gian 2phút Lấy g = 10m/s2 Công suất lực kéo A 5W B 300W C 30W D 120W 17 Động vật thay đổi vật A chuyển động thẳng B chuyển động với gia tốc không đổi C chuyển động tròn D chuyển động theo quán tính 18 Động vật tăng vật A chuyển động nhanh dần B chuyển động chậm dần C chuyển động thẳng D chuyển động tròn 19 Một vật trọng lượng 1,0N có động 1,0J Lấy g = 10m/s2 Khi vận tốc vật A 0,45 m/s B 1,40 m/s C 1,00 m/s D 4,47 m/s 20 Một vật có khối lượng 600 gam rơi tự từ độ cao 100m xuống đất lấy g = 10 m/s2 Động vật độ cao 80m : A.600 J B 240 J C 120 J D 480 J 21 Một ơtơ có khối lượng 1000kg chuyển động với vận tốc 80km/h Động ôtô A 2,52.104 J B 2,42.106 J C 2,47.105 J D 3,20.106 J 22 Một tên lửa chuyển động, khối lượng giảm nửa, vận tốc tăng gấp đơi động tên lửa A không đổi B tăng gấp đôi C tăng gấp bốn lần D tăng gấp tám lần 23 : Động vật thay đổi khối lượng m vật không đổi vận tốc tăng gấp lần ? A Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D.Giảm lần 24: Công thức sau cơng thức tính động vật? 1 1 B mv C m v D mv ( mv) 2 2 25 Một vật khối lượng 1,0kg 1,0J mặt đất Lấy g = 9,8m/s2 Khi đó, vật độ cao A A h = 0,102m B h = 10,20m C h = 1,020m 26 Hai vật khối lượng nằm hai vị trí M ngang hình vẽ (Hình 4.21) So với N A lớn D h = 20,10m N M N mặt phẳng vật M vật hM B nhỏ hN C D không so sánh Hình 4.21 27 Một vật chuyển động không thiết phải A vận tốc B động lượng có C động D 28 Một vật có khối lượng m độ cao 3m 12J mặt đất Lấy g = 10m/s2 Khối lượng m có giá trị A.4kg B 40kg C 0,4kg D 2,5kg 29 Một vật khối lượng m gắn vào đầu lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu lò xo cố định Khi lò xo bị nén lại đoạn l đàn hồi A k(l)2 B  kl C k(l) 2 D  k(l) 30 Một lò xo có độ cứng k = 200N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ Khi lò xo bị nén 2cm đàn hồi vật lò xo A 400J B 0,04J C 4,0J D khơng xác định phụ thuộc khối lượng vật 31 Cơ đại lượng A luôn dương B luôn dương không C dương, âm khơng D ln ln khác không 32 Một vật nhỏ ném lên từ điểm M phía mặt đất, vật lên tới điểm N dừng rơi xuống Trong trình vật chuyển động từ M đến N A động tăng B giảm C cực đại N D không đổi 33 Một vật ném lên với vận tốc ban đầu 2m/s từ điểm M có độ cao 0,8m so với mặt đất Biết khối lượng vật 0,5kg Lấy g = 10m/s2 Chọn gốc mặt đất Khi đó, vật A 4J B 5J C 1J D 8J 34 Định luật bảo toàn áp dụng vật A chịu tác dụng trọng lực B chịu tác dụng lực đàn hồi C chịu tác dụng trọng lực lực đàn hồi D không chịu tác dụng trọng lực lực đàn hồi 35 Một vật chuyển động trọng trường tác dụng trọng lực, động vật A giảm tăng B giảm giảm C tăng tăng D giảm khơng đổi 36 Một vật nhỏ rơi khơng vận tốc ban đầu từ điểm A có độ cao h so với mặt đất Khi chạm đất O, vật nảy lên theo phương thẳng đứng với vận tốc có độ lớn 2/3 vận tốc chạm đất Gọi B điểm cao mà vật đạt sau nảy lên Độ cao điểm B A h B h C h D h 37.Một vật có khối lượng 600 gam rơi tự từ độ cao 100m xuống đât lấy g = 10 m/s2 Động vật độ cao 80m : A.600 J B 240 J C 120 J D 480 J 38 Định luật bảo toàn áp dụng vật A chịu tác dụng trọng lực B chịu tác dụng lực đàn hồi C chịu tác dụng trọng lực lực đàn hồi D không chịu tác dụng trọng lực lực đàn hồi 39 Một vật chuyển động trọng trường tác dụng trọng lực, động vật A giảm tăng B giảm giảm C tăng tăng D giảm khơng đổi 40 Trường hợp sau vật bảo toàn? A Vật chuyển động thẳng từ cao xuống B Vật chuyển động chất lỏng C Vật rơi tự D Vật rơi khơng khí 41 Tính chất phân tử? A Chuyển động hỗn loạn không ngừng; B Giữa phân tử có khoảng cách; C Một nửa đứng yên, nửa chuyển động; cao D Chuyển động nhanh nhiệt độ vật 42 Khi khoảng cách phân tử nhỏ, phân tử A có lực hút B có lực đẩy C có lực hút lực đẩy, lực đẩy lớn lực hút D có lực hút lực đẩy, lực đẩy nhỏ lực hút 43 Quả bóng bay dù buộc chặt, để lâu ngày bị xẹp A khơng khí bóng lạnh dần nên co lại B cao su chất đàn hồi nên sau bị thổi căng tự động co lại C khơng khí nhẹ nên chui qua chỗ buộc D phân tử làm vỏ bóng có khoảng cách nên phân tử khơng khí 44 Trong đại lượng đây, đại lượng thơng số trạng thái lượng khí? A Thể tích; C Nhiệt độ tuyệt đối; B Khối lượng; D Áp suất 45 Trong biểu thức đây, biểu thức không phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt? A p  V ; B V  p ; C V  p D p1V1  p V2 ; 46 Biểu thức phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt A p1V1  p V2 p V C  p2 p p B  V2 V1 D p  V V2 47 Quá trình đẳng q trình? A Đun nóng khí bình đậy kín; B Khí bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở làm căng bóng; C Đun nóng khí xilanh, khí nở đẩy pit-tơng chuyển động; D Khí phòng nhiệt độ tăng 48 Một lượng khí tích 7m3 nhiệt độ 180C áp suất 1at Người ta nén khí đẳng nhiệt tới áp suất 3,5at Khi đó, thể tích lượng khí A 2m3 B 0,5m3 C 5m3 D 0,2m3 49 Đường khơng biểu diễn q trình đẳng nhiệt (hình 5.11)? A B C D T p p T V V p V 50 Nén đẳng nhiệt khối khí từ thể tích 10 lít đến thể tích lít Áp suất khí A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm 10 lần 51 Trong biểu thức đây, biểu thức không phù hợp với định luật Sác-lơ? A p  T ; C p  t ; p B T p p D   const ; T1 T2 52 Biểu thức phù hợp với định luật Sác-lơ? A p~t; C pT = const; B p T  const ; p T D  p2 T1 53 Hiện tượng áp dụng định luật Sác-lơ? A Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên cũ B Thổi khơng khí vào bóng bay C Đun nóng khí xi-lanh kín D Đun nóng khí xi-lanh hở 54 Một bình kín chứa ơxi nhiệt độ 20 C áp suất 10 Pa Nếu nhiệt độ bình tăng lên đến 400C áp suất bình A 1,07.105Pa B 2.105Pa C 0,5.105Pa D 0,9.105Pa 55 Phát biểu phù hợp với q trình đẳng tích lượng khí? A Áp suất tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối B Hệ số tăng áp đẳng tích chất khí 1/273 C Khi nhiệt độ tăng từ 300C lên 600C áp suất tăng lên gấp đôi D Áp suất tỉ lệ nghịch với nhiệt độ 56 Trong hệ tọa độ (p, T), đường đẳng tích đường A hypebol B thẳng kéo dài qua gốc tọa độ C thẳng không qua gốc tọa độ D thẳng cắt trục p điểm p = po 57 Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp đường A thẳng song song với trục hoành B thẳng song song với trục tung C hypebol D thẳng kéo dài qua gốc tọa độ 58 Mối liên hệ áp suất, thể tích nhiệt độ lượng khí q trình khơng xác định phương trình trạng thái khí lí tưởng? A Nung nóng lượng khí bình đậy kín; B Nung nóng lượng khí bình khơng đậy kín; C Nung nóng lượng khí xi-lanh kín có pit-tơng làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pit-tơng di chuyển; D Dùng tay bóp méo bóng bay 59 Hệ thức sau phù hợp với phương trình trạng thái khí lý tưởng VT P.T P.V = số B = số C A = số V T P P1.V1 PV  2 T2 T1 D 60 Công thức không phù hợp với trình đẳng áp? A V T  const ; C V  Vo (1  273 t) ; B V  T V V D  ; T1 T2 61 Một lượng khí đựng xi-lanh có pittơng chuyển động Lúc đầu, khí tích 15lít, nhiệt độ 270C áp suất 2at Khi pittơng nén khí đến thể tích 12lít áp suất khí tăng lên tới 3,5at Nhiệt độ khí pittơng lúc A 37,80C B 1470C D 47,50C C 147K 62 Đồ thị khơng biểu diễn q trình đẳng áp (Hình 5.23)? A B C p V p V -273 D t V V t T 63 Biểu thức diễn tả trình nung nóng khí bình kín bỏ qua nở nhiệt bình A U  A C U  Q  A B U  D U  Q 64 Trong trình chất khí nhận nhiệt sinh cơng (Q A) biểu thức U = A + Q phải thỏa mãn A Q < A > C Q > A < B Q > A > D Q < A < 65 Trong trình vật truyền nhiệt nhận cơng A Q hệ thức U=A+Q có dấu sau: A Q0; B Q>0 , A>0 C Q>0 , A 0; A < C U > 0; Q = 0; A > 0 D U = 0; Q > 0; A < V Hình 6.10 B PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: Một vật thả rơi tự từ độ cao 25 m Lấy g = 10 m/s2 a Xác định vận tốc vật lúc vừa chạm đất b Xác định vận tốc điểm C mà nửa động Bài 2: Một đá có khối lượng 400 g rơi tự có động 12,8 J chạm đất Bỏ qua lực cản khơng khí a Tìm vận tốc đá chạm đất cho biết đá thả rơi từ độ cao bao nhiêu? b Xác định độ cao đá mà vật lần động Bài 3: Một vật có khối lượng kg trượt khơng ma sát, không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng AB dài 10 m nghiêng 450 so với mặt phẳng ngang a Tính vận tốc động vật chân mặt phẳng nghiêng b Tính vận tốc vật điểm C trung điểm AB b.Tính độ cao điểm D so với mặt phẳng ngang biết động nửa Bài 4: Một viên đá có khối lượng 100 g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10 m/s từ mặt đất Lấy g = 10 m/s2 Bỏ qua sức cản khơng khí a) Tính động viên đá lúc ném Suy viên đá? b) Tìm độ cao cực đại mà viên đá đạt c) Ở độ cao viên đá động nó? Bài 5: Một bi có khối lượng 20 g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc m/s từ độ cao 1,6 m so với mặt đất lấy g = 10 m/s2 a) Tính giá trị động năng, bi lúc ném vật b) Tìm độ cao cực đại mà bi đạt c) Tìm vị trí bi động năng? d) Nếu có lực cản 0,05 N tác dụng độ cao cực đại mà vật lên bao nhiêu? Bài 6: Một bình kín tích 0.4 m3 , chứa khí 270C áp suất 1.5 atm mở nắp , áp suất bình lại atm nhiệt độ 00 a Tìm thể tích khí khỏi bình điều kiện tiêu chuẩn b Tìm khối lượng khí lại bình khối lượng khí Biết khối lượng riêng khí điều kiện chuẩn D0=1.2Kg/m3 Bài 7: Một lượng khí áp suất atm , nhiệt độ 270C chiếm thể tích lít biến đổi đẳng tích tới nhiệt độ 3270C, biến đổi đẳng áp tới 1200C Tìm áp suất sau biến đổi đẳng tích thể tích khí sau biến đổi đẳng áp? Bài 8: gam khí trạng thái khí trạng thái có p1=6 atm; có V1=2 lít; T1=270C biến đổi đẳng áp sang trạng thái có nhiệt độ T2=6270C sau biến đổi đẳng tích sang trạng thái có áp suất p3=2 atm Cuối biến đổi đẳng nhiệt sang trạng thái mà khối lượng riêng khí lúc D=2g/lit a) Tìm thể tích khí sau biến đổi đẳng áp b) Tìm nhiệt độ khí sau biến đổi đẳng tích c) Tìm áp suất khí sau biến đổi đẳng nhiệt d) Vẽ đường biểu diễn biến đổi trên hệ tọa độ (p,V); (p,T); (p,T) ... lên vật ngược chiều chuyển động vật B Vật dịch chuyển quãng đường khác khơng C Lực tác dụng lên vật có phương vng góc với phương chuyển động vật D Lực tác dụng lên vật chiều chuyển động vật 15... lên vật ngược chiều chuyển động vật B Vật dịch chuyển quảng đường khác khơng C.Lực tác dụng lên vật có phương vng góc với phương chuyển động vật D.Lực tác dụng lên vật chiều chuyển động vật 16... 9,8m/s2 Khi đó, vật độ cao A A h = 0 ,102 m B h = 10, 20m C h = 1,020m 26 Hai vật khối lượng nằm hai vị trí M ngang hình vẽ (Hình 4.21) So với N A lớn D h = 20,10m N M N mặt phẳng vật M vật hM B nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: thi247 com đề cương ôn tập HK2 vật lý 10 , thi247 com đề cương ôn tập HK2 vật lý 10