Bệnh Glaucoma

24 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:02

GLAUCOMA BS NGUYỄN PHẠM TRUNG HIẾU Bộ môn Mắt Đại học Y Dược TP HCM Đònh nghóa - Bệnh lý tăng nhãn áp gây tổn thương TTK dẫn đến giảm thò lực thu hẹp thò trường - Bệnh lý thò thần kinh Thủy dòch Nhãn áp Công thức Goldmann: Po = D.R + Pv Bình thường: - 10 – 16 mmHg (Goldmann) - 16 – 22 mmHg (Maklakov 10g) Nhãn áp Nhãn áp kế Goldmann Nhãn áp kế Schiotz Nhãn áp Nhãn áp kế Soi góc tiền phòng Soi góc tiền phòng kính Goldmann gương Soi góc tiền phòng Cấu trúc góc TP Cấu trúc góc TP bình thường Soi góc tiền phòng Phân độ góc tiền phòng: - độ 0: không thấy cấu trúc góc TP - độ 1: thấy vòng Schwalbe - độ 2: không thấy dãi thể mi, cựa củng mạc 1/2 vùng bè - độ 3: không thấy dãi thể mi - độ 4: thấy đầy đủ cấu trúc góc TP Glaucoma cấp Triệu chứng năng: - đau nhức mắt dội, lan lên ½ đầu bên - nhìn mờ đột ngột, với quầng sáng quanh đèn - buồn nôn, nôn Triệu chứng thực thể: - giảm thò lực, NA cao - cương tụ rìa, phù giác mạc - tiền phòng nông, góc tiền phòng đóng Glaucoma mạn Triệu chứng năng: - giảm thò lực từ từ - nhìn rõ thu hẹp dần thò trường Triệu chứng thực thể: - giảm thò lực, nhãn áp cao - FO: lõm gai rộng gai thò bạc màu - tổn thương thò trường Tổn thương thò trường Gai thò bình thường Lõm gai Lõm gai Điều trò * Nội khoa * Ngoại khoa - Laser điều trò - Phẫu thuật Các thuốc điều trò glaucoma Các thuốc điều trò glaucoma - Ức chế : Timolol, Betoxolol, Levobunolol Kích thích : Epinephrine, Brimonidine Co đồng tử: Pilocarpine, Carbachol CAI: Acetazolamide, Dorzolamide Prostaglandine: Latanopros., Travanopros Tăng thẩm thấu: Osmofundine, Mannitol 20% LASER ĐIỀU TRỊ - Tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) - Cắt mống chu biên TẠO HÌNH VÙNG BÈ Hiệu quả: - 67 – 80% sau naêm - 35 – 50% sau naêm - – 30% sau 10 năm PHẪU THUẬT Cắt bè củng mạc + Cắt mống chu biên Cắt củng mạc sâu Phối hợp áp Mitomycine F.U CBCM + CMCB ...Đònh nghóa - Bệnh lý tăng nhãn áp gây tổn thương TTK dẫn đến giảm thò lực thu hẹp thò trường - Bệnh lý thò thần kinh Thủy dòch Nhãn áp Công thức Goldmann:... Điều trò * Nội khoa * Ngoại khoa - Laser điều trò - Phẫu thuật Các thuốc điều trò glaucoma Các thuốc điều trò glaucoma - Ức chế : Timolol, Betoxolol, Levobunolol Kích thích : Epinephrine, Brimonidine... thể: - giảm thò lực, NA cao - cương tụ rìa, phù giác mạc - tiền phòng nông, góc tiền phòng đóng Glaucoma mạn Triệu chứng năng: - giảm thò lực từ từ - nhìn rõ thu hẹp dần thò trường Triệu chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bệnh Glaucoma, Bệnh Glaucoma