Nghệ thuật chinh phục khách hàng

1 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:57

Cinque TerreNghệ Thuật Chinh Phục Khách Hàng Tác giả : Janelle BarlowThể Loại : Marketing Bán hàngLượt xem : 13464 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Trong Nghệ thuật Chinh Phục Khách Hàng bậc thầy Janelle Barlow và Claus Moller đã giới thiệu một ý tưởng đột phá mang tính cách mạng: Biến những lời phàn nàn, chỉ trích thành một món quà. Thật vậy, lời phàn nàn của khách hàng là thông tin phản hồi quý báu có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cấp dịch vụ, ứng xử của con người và xác định trọng tâm định hướng sản xuất, kinh doanh, thị trường một cách nhanh chóng, hiệu quả và ít tốn kém nhất.“Ấn bản đầu tiên của quyển sách đã là một viên ngọc quý. Phiên bản mới được cập nhật toàn diện này còn tuyệt vời hơn nữa. Những ví dụ mới vừa mang tính chất chỉ dẫn vừa truyền cảm hứng và thực sự hữu ích cho những người làm công tác chăm sóc khách hàng. Tôi tin rằng quyển sách sẽ gây sửng sốt cho bất cứ ai đang nghi ngờ sức mạnh từ việc lắng nghe khách hàng của mình”... Nghệ Thuật Chinh Phục Khách Hàng Tác giả : Janelle Barlow Thể Loại : Marketing - Bán hàng Lượt xem : 13464 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI Đọc Online Trong Nghệ thuật Chinh Phục Khách Hàng bậc thầy Janelle Barlow Claus Moller giới thiệu ý tưởng đột phá mang tính cách mạng: Biến lời phàn nàn, ch ỉ trích thành m ột q Th ật v ậy, l ời phàn nàn khách hàng thông tin phản h ồi quý báu có th ể giúp doanh nghi ệp c ải thi ện ch ất l ượng s ản phẩm, nâng cấp dịch vụ, ứng xử người xác định tr ọng tâm định h ướng s ản xu ất, kinh doanh, th ị trường cách nhanh chóng, hiệu tốn “Ấn sách viên ngọc quý Phiên m ới c ập nh ật tồn di ện tuyệt vời Những ví dụ vừa mang tính chất dẫn v ừa truyền cảm hứng th ực s ự h ữu ích cho người làm cơng tác chăm sóc khách hàng Tơi tin quy ển sách s ẽ gây s ửng s ốt cho b ất c ứ nghi ngờ sức mạnh từ việc lắng nghe khách hàng mình”
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật chinh phục khách hàng, Nghệ thuật chinh phục khách hàng