Pr là sống

1 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:50

Cinque TerrePr Là Sống Tác giả : Phạm Quốc HưngThể Loại : Marketing Bán hàngLượt xem : 14582 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. PR là một chức năng quản trị định hướng thái độ của công chúng, xác định chính sách, thực hiện và làm cho quan tâm một tổ chức, được thực hiện theo một chương trình hành động tìm kiếm sự thông hiểu và chấp nhận của công chúng” theo lời một nữ chuyên gia PR định nghĩa. Ngày nay trong bất cứ ngành nào, PR vẫn rất quan trọng. PR thể hiện tầm quan trọng trong giao tiếp của một tổ chức hay một cá nhân và đối tượng của họ như là nhân viên, đối tác, nhóm cần quan tâm. Đặc biệt, chúng ta có thể thấy sức mạnh của PR trong lĩnh vực dịch vụ như ngân hàng, tài chính, vận tải, du lịch, nhà hàng, khách sạn mà các hoạt động của con người cần sự giao tiếp tốt để có hiệu quả công việc cao. Bằng tất cả nỗ lực, tác giả đã cố gắng thực hiện và hoàn thành cuốn sách này. Hy vọng tất cả trải nghiệm, suy nghĩ, ý tưởng và cảm nhận của tác giả có thể đóng góp một phần vào sự hoàn hảo của cộng đồng PR. PR không tự nó là phương thuốc diệu kỳ cho sự vững mạnh của thương hiệu mà ở tại người nhìn nhận và sử dụng nó như thế nào. Với các nguyên tắc 3PR, 3S, CAR, NCNS, và ANGEL STARS, PR sẽ thật sự sống mãi cùng thương hiệu của từng tổ chức và cuộc đời của mỗi người. Pr Sống Tác giả : Phạm Quốc Hưng Thể Loại : Marketing - Bán hàng Lượt xem : 14582 Vui lòng chọn định dạng file để tải đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online PR chức quản trị định hướng thái độ công chúng, xác định sách, th ực hi ện làm cho quan tâm tổ chức, thực theo chương trình hành động tìm ki ếm s ự thông hi ểu ch ấp nh ận c công chúng” theo lời nữ chuyên gia PR định ngh ĩa Ngày ngành nào, PR quan tr ọng PR th ể hi ện t ầm quan tr ọng giao ti ếp c m ột tổ chức hay cá nhân đối tượng họ nhân viên, đối tác, nhóm c ần quan tâm Đặc bi ệt, thấy sức mạnh PR lĩnh vực dịch v ụ ngân hàng, tài chính, v ận t ải, du l ịch, nhà hàng, khách sạn mà hoạt động người cần giao tiếp t ốt để có hi ệu qu ả cơng vi ệc cao Bằng tất nỗ lực, tác giả cố gắng thực hoàn thành cu ốn sách Hy v ọng t ất c ả tr ải nghi ệm, suy nghĩ, ý tưởng cảm nhận tác giả đóng góp ph ần vào s ự hoàn h ảo c c ộng đồng PR PR khơng tự phương thuốc diệu kỳ cho vững mạnh th ương hi ệu mà t ại ng ười nhìn nh ận s dụng Với nguyên tắc 3PR, 3S, CAR, NCNS, ANGEL STARS, PR s ẽ th ật s ự s ống thương hiệu tổ chức đời người
- Xem thêm -

Xem thêm: Pr là sống, Pr là sống