Đề cương Nhi Y Hà Nội

221 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:16

Đề cương chi tiết tự tóm tắt Nhi Khoa, Y Hà Nội. Nguồn từ slide của các thầy cô Y Hà Nội. Ngắn gọn, chi tiết, dễ đọc dễ nhớ. Dựa trên 2 cuốnBÀI GIẢNG NHI KHOA TẬP 1 + TẬP 2 ĐẠI HỌC Y HÀ NỘITập 1 bao gồm chương trình nhi khoa đại cương trong đó có bổ sung phần Bệnh lí di truyền trẻ em, mà các lần trước chưa có và các chương: Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hoa, Hô hấpTập 2 bao gồm các chương: Tuần hoàn, Huyết học, Tiết niệu, Nội tiết Chuyển hóa, Thần kinh. CÁC THỜI KỲ TRẺ EM Câu Chiều dài phôi bào tuần A 7,5 cm B 9cm C 2,5 cm D cm Câu Chiều dài thai lúc 28 tuần Câu 20 cm A 25 cm B 35 cm C 45 cm Câu Nhiễm VR vào t gd pt phôi co thể gây dị tật A 1-2 tuần B 3-4 tuần C 5-6 tuần D 7-8 tuần Câu Rau thai bt hình thành vào tháng thứ thơi kì tử cung A Thai tháng B Thai tháng C Thai tháng D Thai tháng Câu Tg bà mẹ mang thai tăng cân nhiều A tháng đầu B tháng C tháng cuối Câu Tốc độ pt thể chất trẻ cao A Thời kì bú mẹ B Thời kì sơ inh C Thời kì sữa D Thời kì dậy Câu Đặc điểm sinh học thời kì sữa, trừ A Tốc độ tăng trưởng nhanh gđ trước B CN phân hoạt động C Trí tuệ pt D CN vận động phát triển Cõu Trong thời kỳ trẻ em d-ới thời kỳ trẻ có tốc độ tăng tr-ëng m¹nh nhÊt A 2,5 cm B cm C 7,5 cm D cm Câu 11 Träng l-ợng phôi lúc tuần A g D g Câu 12 Träng l-ỵng cđa phôi bình th-ờng tuần Comment [pd3]: B Comment [pd11]: C thứ 12 Hãy khoanh tròn vào ý ®óng nhÊt A g B 10 g C 14 g Comment [pd4]: D D 20 g Câu 13 NÕu nhiƠm vi rus vµo thêi gian nµo, Comment [pd12]: A: B giai đoạn phát triển phôi gây dị tật tim A Phôi - tuần B Phôi - tuần Comment [pd5]: C C Phôi - tuần D Phôi - tuần Cõu 14 Hãy hoàn thiện câu sau: Comment [pd13]: hình thành biệt hóa Câu 15 tháng đầu thời kỳ phôi thai thời Comment [pd6]: A kỳ phận thể ng-ời Cõu 16 Chiều dài phôi lúc 12 tuần tuổi là: A 5,5 cm Comment [pd14]: B Comment [pd7]: A B 7,5 cm C 10,5 cm D 12,5 cm Cõu 17 Trọng l-ợng phôi lúc 12 tuần tuổi là: A g Comment [pd15]: C Comment [pd8]: A B g B Thêi kú sữa D 22 g Cõu 10 Chiều dài phôi lúc tuần Comment [pd2]: C C g C 14 g D Thêi kú dËy th× Comment [pd10]: A B g A Thêi kú bó mĐ C Thêi kú thiÕu niªn Comment [pd1]: C Câu 18 Trọng l-ợng thai lúc 16 tuần tuổi lµ: Comment [pd16]: B A 50 g B 100 g Comment [pd9]: A C 200 g B Chức phận phát triển mạnh D 300 g C Chức quan ch-a hoàn thiện Cõu 19 Rau thai bình th-ờng hình thành vào tháng Cõu 25 16 Hãy viết cho đầy đủ đặc điểm sinh Comment [pd17]: D thø mÊy cña thêi kú tử cung học thời kỳ sữa Comment [pd23]: Trí tuệ phát triển nhanh, đặc biệt ngơn ng A Thai tháng A Tốc độ tăng tr-ởng chậm giai đoạn tr-ớc B Thai tháng B Chức phận hoàn thiện dần C Thai tháng C Chức vận động phát triển nhanh D Thai tháng Cõu 20 Chiều dài thai lúc 28 tuần tuổi là: A 20 cm D Cõu 26 17 Hãy viết cho đầy đủ đặc điểm sinh học thời kỳ dậy B 25 cm A Phát triển đặc tính sinh dôc phô C 35 cm B D 45 cm C Hệ phát triển mạnh Cõu 21 Trong thời kỳ mang thai, bà mẹ bình th-ờng tăng cân mạnh vào giai đoạn D Thay đổi hình thái c¬ thĨ Câu 27 18 BƯnh cã tÝnh chÊt dị ứng (hen PQ, A tháng đầu mề đay, viêm cầu thận cấp ) hay B tháng Cõu 28 xảy vào thời kỳ C tháng cuối Comment [pd18]: C Comment [pd24]: Tăng trưởng mạnh Comment [pd19]: C Comment [pd25]: B A Thêi kú bó mĐ Câu 22 H·y viÕt cho đủ biện phát cần thiết để B Thời kỳ sữa bảo đảm cho thai nhi phát triển bình th-ờng, C Thời kỳ thiếu niên thời gian bà mĐ mang thai D Thêi kú dËy th× A Câu 29 19 Thời kỳ trẻ em có tốc độ tăng B Thận trọng dùng thuốc tr-ởng chậm C Lao động hợp lý, tinh thần thoải m¸i A Thêi kú bó mĐ D B Thêi kú sữa Cõu 23 14 Hãy viết cho đủ biện pháp nhằm hạn C Thời kỳ thiếu niên chế tỷ lệ tử vong cho trẻ sơ sinh D Thời kỳ dậy A Chăm sóc bà mẹ tr-ớc đẻ Cõu 30 20 Thời kỳ trẻ em hay bị bệnh B dinh d-ỡng Hãy khoanh tròn vào ý C Vô khuẩn chăm sóc giữ ấm cho trẻ A Thời kỳ sơ sinh D Cho trẻ bú mẹ B Thời kú bó mĐ Câu 24 15 H·y viÕt cho đủ đặc điểm sinh học C Thời kỳ sữa trẻ bú mẹ D Thời kỳ thiÕu niªn Comment [pd20]: A Khám thai định kì, lần D Dinh dưỡng đầy đủ, đảm bảo 24002500 Kcal/d Comment [pd26]: B Comment [pd21]: Hạn chế tai biến đẻ Comment [pd27]: B Comment [pd22]: Đã có hệ thống tín hiệu thứ nhât, cuối năm có hệ thống tớn hiu th A Tốc độ tăng tr-ởng nhanh 1.Thêi kú ph¸t triĨn tư cung gåm: a.240 – 250 ngµy b.260 – 270 ngµy c.280 – 290 ngµy d.295 – 300 ngµy Thời kỳ phát triển phơi thai gồm: a Một tháng đầu b Hai tháng đầu c Ba tháng đầu d Bốn tháng đầu Thời kỳ phát triển rau thai bắt đầu từ: a tháng thứ b tháng thứ Comment [pd28]: C Comment [pd30]: C Comment [pd29]: C c Tháng thứ d Tháng thứ Thời kỳ sơ sinh gồm: a Ba tuần lễ đầu b Bốn tuần lễ đầu c Năm tuần lễ đầu d Sáu tuần lễ đầu Thời kỳ bú mẹ gồm: a Sáu tháng đầu b Một năm đầu c Một năm rưỡi đầu d năm đầu Tuổi thời kỳ: ý không phù hợp a Tuổi vườn trẻ từ tháng - tuổi b Tuổi mẫu giáo từ 4- tuổi c Tuổi niên thiếu từ 7- 15 tuổi d Tuổi dậy trai từ 12- 16 tuổi Bệnh thấp tim hay mắc thời kỳ: a Tuổi bú mẹ b Tuổi sữa c Tuổi thiếu niên d Tuổi dậy Thời điểm trẻ bắt đầu mọc răng: a Lúc trẻ tháng tuổi b Lúc trẻ tháng tuổi c Lúc trẻ tháng tuổi d Lúc trẻ 10 tháng tuổi Bệnh gù vẹo cột sống hay mắc lứa tuổi: a Tuổi bú mẹ b Tuổi sữa c Tuổi thiếu niên d Tuổi dậy 10 Thời điểm trẻ biết nói: a Lúc trẻ tháng tuổi b Lúc trẻ tháng tuổi c Lúc trẻ 10 tháng tuổi d Lúc trẻ tuổi 11 Những thay đổi trẻ sau đời để thích nghi với sống bên ngồi: ý khơng phù hợp a Khóc to với thở phổi b Vòng tuần hồn thức thay cho vòng tuần hồn rau thai c Huyết sắc tố A thay cho huyết sắc tố F d Các phận hồn chỉnh dần để thích nghi 12 Các bệnh hay mắc thời kỳ bú mẹ: ý không phù hợp a Rối loạn tiêu hố b Còi xương c Suy dinh dưỡng d Bệnh dị ứng 13 Những đặc điếm sinh lý thời kỳ thiếu niên: ý không phù hợp a Các phận phát triển đầy đủ mặt hình thái chức b Hệ thống bắp phát triển mạnh c Răng vĩnh viễn thay cho sữa d Hệ thống thần kinh chua phát triẻn đầy đủ 14 Những đặc điếm bệnh lý thời kỳ thiếu niên: ý không phù hợp a Bệnh thấp tim b Viêm cầu thận cấp c Bệnh còi xương d Bệnh miệng 15 Những đặc điểm sinh lý thời kỳ dậy thì: ý không phù hợp a Hệ nội tiết hoạt động mạnh b Hệ tkần kinh tình trạng ức chế c Chức quan sinh dục trưởng thành d Các tính sinh dục thứ yếu hồn tồn phát triển 16 Các tác nhân xâm nhập người mẹ, gây bệnh cho thai nhi thời kỳ phôi thai là: a Hoá chất b chất độc c Vi khuẩn, virus d Cả ý 17 Những bệnh hay mắc thời kỳ bào thai: Chọn ý không phù hợp a Quái thai b Các dị tật bẩm sinh c Bệnh di truyền d Bệnh nhiễm trùng 18 Những đặc điểm sinh lý thời kỳ dậy đây: ý không phù hợp a Hệ nội tiết phát triển mạnh b Chức quan sinh dục trưởng thành c thần kinh trưởng thành tình trạng ổn định d Hoạt động nội tiết tố sinh dục chiếm ưu 19.Những rối loạn tim mạch hay gặp lứa tuổi : a Tuổi bú mẹ b Tuổi sữa c Tuổi thiếu niên d Tuổi dậy 20 Các dị dạng sinh dục phát thời kỳ nào: a Tuổi bú mẹ b Tuổi dậy c Tuổi thiếu niên d Tuổi sữa 21 Các rối loạn tâm thần hay gặp thời kỳ nào: a Tuổi dậy b Tuổi sữa Comment [pd31]: B Comment [pd41]: C Comment [pd32]: B VN năm đầu, tây 24-36 tháng Comment [pd42]: B Comment [pd33]: A Comment [pd34]: C Comment [pd43]: D Comment [pd35]: B Comment [pd44]: D Comment [pd36]: C Comment [pd45]: C Comment [pd37]: D Comment [pd38]: ĐA C? Comment [pd46]: D Comment [pd47]: B Comment [pd39]: D Comment [pd48]: A Comment [pd40]: D c Tuổi thiếu niên d Tuổi bú mẹ 22 Các bệnh nhiễm trùng hay mắc thời kỳ sơ sinh: ý không phù hợp a Nhiễm trùng rốn b Nhiễm trùng da c Nhiễm trùng hô hấp d Sởi 23 Các bệnh lây bắt đầu mắc thời kỳ nào: a Tuổi bú mẹ b Tuổi dậy c Tuổi thiếu niên d Tuổi sữa thời kỳ rau thai từ tháng thứ đến tháng thứ thai nhi chủ yếu phát triển , từ tháng thứ đến tháng thứ chủ yếu phát triển cân nặng Thời kỳ sơ sinh vỏ não trẻ em ln tình trạng ……………………… Sau cắt rốn vòng tuần hồn…………… ngừng hoạt động Sau cắt rốn vòng tuần hồn…………… bắt đầu hoạt động Trẻ bắt đầu mọc từ lúc tuổi Trẻ bắt đầu thay từ lúc tuổi Những bệnh hay mắc đẻ a Ngạt b Các nhóm bệnh bắt đầu xuất thời kỳ sữa: a Các bệnh lây b TĂNG TRƯỞNG THỂ CHẤT Câu Tuổi dậy tb năm cân nặng trẻ tăng A Gái kg/năm trai kg/năm B Gái kg/năm trai kg/năm C Gái kg/năm trai kg/năm D Gái kg/năm trai kg/năm Câu CT tính chiều cao trẻ > tuổi A X = 80 + 5n B X = 75+ (n-1) C X = 75+5n D X=70+5n Câu Trẻ < tuổi, tháng đầu tháng chiều dài tăng A 5-5,5 cm B 4-4,5 cm C 3-3,5 cm D 2-2,5 cm Câu CT tính cân nặng trẻ 2-10 tuổi A X = 8+1,5 (N-1) B X = + 1,5 (N-2) C X = + 1,5 N D X = + 1,5 (N-1) Câu Vòng ngực đuổi kịp vòng đầu trẻ đc tháng tuổi Câu số cân tăng tháng trẻ 12 tháng đầu Câu CT tính trọng lượng trẻ 1-10 tuổi > 10 tuổi Câu Chỉ số nhân trắng phán ánh sớm thay đổi tình trạng dinh dưỡng trẻ Câu Cơng thức tính só sữa cho trẻ Câu 10 CT tính chiều cao trẻ Câu 11 CT tính số sữa cho trẻ Câu 12 Kích thước vòng đầu độ tuổi Câu 13 Yếu tố để trẻ pt thể chất vđ bt Câu 14 Yếu tố a/h đến tăng trưởng trẻ em Câu 15 MĐ việc theo dõi biểu đồ tăng trưởng (Đs) (đs) A Di truyền A Đánh giá tình trạng dinh dưỡng quần B Bệnh tật thể C MT B Điều chỉnh chế độ ăn D Dinh dưỡng C Đánh giá nước D Theo dõi pt trẻ Comment [pd50]: D Comment [pd49]: D Comment [pd51]: Chiều dài Comment [pd52]: Ức chế Comment [pd53]: rau thai Comment [pd54]: thức Comment [pd55]: tháng Comment [pd56]: tuổi Comment [pd57]: sang chấn SK Comment [pd58]: bệnh dị ứng Comment [pd59]: A Comment [pd61]: C Comment [pd60]: C Comment [pd62]: D Comment [pd63]: 2-3 tuổi Comment [pd64]: 750g/mo tháng đầu, 250g/mo tháng sau Comment [pd65]: 9+1.5(N-1) 21+ 4(N-10) Comment [pd66]: cân nặng Comment [pd67]: Số tháng tuổi - Comment [pd68]: 75 + 5N với trẻ > tuổi Comment [pd69]: - Sơ sinh đủ tháng: 30.31 ± 1.83 cm - tháng đầu tăng cm/mo sau chậm dần, sau năm tăng ~ 15 cm -> 43 ± 1.5 cm - Năm 2-3: năm tăng 2cm, sau 0.51 cm - tuổi: vòng đầu 45-50 cm - 10 tuổi: 51 cm Comment [pd70]: Đ hết Comment [pd71]: Đ Đ S Đ Câu 16 Số điểm cốt hóa tương ứng tuổi A tháng…? B tuổi… C 4-6 tuổi… D 5-7 tuổi… Câu Trương lực gấp ưu trương lực duỗi nhóm A < tháng B < tháng C < tháng D < tháng Comment [U72]: A TL thụ động duỗi yếu gấp trước tháng tuổi; mạnh sau tháng Câu 20 ChiỊu cao trïng b×nh trẻ 12 tháng tiêu phản ảnh sớm thay đổi tình trạng a, 80 cm dinh d-ỡng trẻ em: b 70cm A Vòng đầu c 78 cm B Vßng ngùc d 75 cm C Cân nặng Cõu 21 Theo dõi biểu đồ tăng tr-ởng giúp chúng D Chiều cao Cõu 18 Trẻ sơ sinh đủ tháng có chiều dài trung bình ta: A Đánh giá tình trạng dinh d-ỡng quần thể lúc đẻ B Điều chỉnh chế độ ăn a 46cm C Đánh giá tình trạng n-ớc b 45cm D c 48cm Câu 22 Các yếu tố ảnh h-ởng đến ph¸t triĨn thĨ d.50 cm Câu 19 Trong tháng đầu sau đẻ, tháng cân chất trẻ Điền vào cho đủ A Chế độ dinh d-ỡng nặng trẻ tăng đ-ợc : B Di truyền A 700 g C BÖnh tËt B 500 g D C 400 g D 600 g Comment [pd73]: C ĐA D??? Câu 23 Trong năm đầu chiều cao trẻ tăng theo quí lµ : Comment [pd77]: 2-2.5 1-1.5 Câu 17 Trong số nhân trắc d-ới đây, a.Quí I tăng :3cm đến 3,5 cm b.Quí II tăng : c Quí III + Quí IV tăng : Cõu 24 Hãy điền vào công thức tính cân nặng trẻ > 1tuổi Comment [pd76]: E Comment [pd74]: D Comment [pd75]: A Comment [pd78]: (N-1) A X( cm ) = + 1,5 ( ) Câu 25 H·y ®iỊn vào công thức tính chiều cao trẻ > tuæi A X ( cm ) = + ( N) Comment [pd79]: 75 N? C 400 g D 600 g tháng lúc đẻ : A 2500g Cõu 29 Chu vi vòng cánh tay trẻ < tuổi B 3600g đ-ợc xem lµ suy dinh d-ìng : C 3000g A 15 cm D 2800g B vòng đầu cm b Vòng ngực < vòng đầu c Vòng ngực = vòng đầu d Vòng ngực < vòng đầu 2cm Lúc tháng vòng ngực trẻ so với vòng đầu: a Vòng ngực > vòng đầu cm b Vòng ngực < vòng đầu c Vòng ngực = vòng đầu d Vòng ngực < vòng đầu 2cm trẻ sơ sinh, tỷ lệ chiều cao đầu / chiều cao đứng là: a 1/ b 1/ c 1/ d 1/ trẻ sơ sinh, vòng cánh tay trẻ đẻ là: a 11 cm b.12 cm c.13 cm d.14 cm tháng đầu năm trung bình tháng cân nặng trẻ tăng được: a 500 g b 600 g c 700 g d 800 g tháng cuối năm trung bình tháng cân nặng trẻ tăng được: a 200 g b 250 g c 300 g d 400 g Cân nặng trẻ > tuổi tính tương đối theo công thức: a X kg = + 1,0 x ( N – ) b X kg = + 1,5 x ( N – ) c X kg = + x ( N – ) d X kg = + 2,5 x ( N – ) 10 Chiều cao trẻ > tuổi tính tương đối theo công thức: a X cm =55 cm + 5N b X cm =65 cm + 5N c X cm =75 cm + 5N d X cm =85 cm + 5N 11 Cân nặng trẻ 11 đến 15 tuổi tính tương đối theo cơng thức: a X kg = 21 + x ( N- 10 ) b X kg = 21 + x ( N- 10 ) c X kg = 21 + x ( N- 10 ) d X kg = 21 + x ( N- 10 ) 12 Sau năm đầu , vòng đầu trẻ em là: a 45 ± 1,0 cm b 45 ± 1,5 cm c 45 ± cm Comment [pd86]: B Comment [pd88]: Phát sóm tình trạng SDD Comment [pd87]: A Comment [pd89]: C Comment [pd95]: C Comment [pd90]: A theo Slide ĐA B? Comment [pd96]: B Comment [pd91]: B vòng ngực < vòng đầu -> đ.a D vòng ngực lúc đẻ ~30, vòng đầu ~ 31 Comment [pd97]: B Comment [pd92]: C???? Chọn B 2,3 tuổi đuổi kịp Comment [pd98]: C Comment [pd93]: C Comment [pd99]: C Comment [pd94]: A Comment [pd100]: B d 45 ± 2,5 cm 13 Trẻ sơ sinh đẻ vòng đầu là: a 28 cm b 32 cm c 34 cm d 36 cm 14 Năm thứ chiều cao trẻ tăng được: a 8cm b cm c 5cm d 4cm 15 Năm thứ chiều cao trẻ tăng được: a cm b cm c cm d cm 16 Vòng đầu trẻ tuổi là: a 36 cm b 46 cm c 50 cm d 55cm 17 Vòng đầu trẻ tuổi là: a 38 cm b 48 cm c 55 cm d 58 cm 18 Vòng đầu trẻ tuổi sau: tìm ý khơng phù hợp II CÂU HỎI ĐÚNG SAI 1- Trẻ lớn phát triển cân nặng nhanh 2- Trẻ lớn phát triển chiều cao chậm 3- Trẻ sơ sinh đẻ, có vòng ngực 35 cm 4- Trẻ sơ sinh đẻ, có vòng đầu 35 cm III CÂU HỎI NGỎ NGẮN 1.Những yếu tố nội sinh ảnh hưởng đến phát triển thể chất : a Sự phát triển bình thường hệ thần kinh b c Yếu tố di truyền d Các rối loạn bẩm sinh a Trẻ sơ sinh 32 cm b Trẻ tuổi 49 cm c Trẻ tuổi 51 cm d Trẻ 12 tuổi 55 cm 19.Trong quý I năm đầu, trung bình tháng chiều cao trẻ tăng được: Chọn ý a 3,5 cm b 2,5 cm c cm d 1,5 cm 20 Trong quý II năm đầu, trung bình tháng, chiều cao trẻ tăng: Chọn ý a 3,5 cm b cm c 1,5 cm d cm 21 Trong quý III năm đầu, trung bình tháng, chiều cao trẻ tăng: Chọn ý a 2,5 cm b cm c 1,5 cm d cm 22 Trong quý IV năm đầu, trung bình tháng, chiều cao trẻ tăng: Chọn ý a 2,5 cm b cm c 1,5 cm d cm Đ Đ Đ Đ S S S S Comment [pd101]: B Comment [pd107]: A Comment [pd102]: B 7.5-6.5 cm Sau 4cm/năm với gai, 4.5 vs trai Comment [pd108]: B Comment [pd103]: B Comment [pd104]: B Comment [pd109]: C Comment [pd105]: B Comment [pd110]: D Comment [pd106]: D, max 53-54 lúc 15 tuổi SGK C sai, 10 tuổi ms 51 Comment [pd111]: S Đ? S S Những yếu tố ngoại sinh ảnh hưởng đến phát triển thể chất : a.Yếu tố môi trường, b.Yếu tố bệnh tật c d Sự truyền thông giáo dục sức khoẻ ĐÁP ÁN 1- Sự phát triển bình thường quan 2- Sự giáo dục gia đình, xã hội PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG Câu Trẻ 10-12 tháng pt bt A Có thể phát âm số âm tiết nguyên âm â,e B Có thể hát theo hát ngắn có người hát C Có thẻ nói đc câu từ Comment [pd112]: D A 4-5 mo B 2-3 yrs C.18-24 mo D Có số cử chri giao tiếp: ngón trỏ, vẫy tay tạm biệt Câu Đánh giá pt tâm thần vận động qua theo dõi đánh giá đặc điểm sau A Phan ứng với kích thích vào thể pt lời nói quan hệ trẻ với người, mt xung quanh B Phản ứng với kích thích từ mt xung quanh, pt động tác vận động với người mt xung quanh C p/ư với kt vào thể pt lời nói D động tác VĐ, khéo léo kết hợp động tác pt lời nói, quan hệ với người mt xung quanh I CÂU HỎI LỰA CHỌN Thời điểm trẻ biết nói: a Lúc trẻ tháng tuổi b Lúc trẻ tháng tuổi c Lúc trẻ 10 tháng tuổi d Lúc trẻ tuổi Trẻ biết hóng chuyện từ lúc: a tháng b tháng c tháng d tháng Trẻ biết cầm chén uống nước từ lúc: a – 10 tháng b 11 – 12 tháng c 13 – 14 tháng d 15-16 tháng Trẻ biết cầm thìa uống nước xúc cơm từ lúc: a 12 – 13 tháng b 14 – 15 tháng c 16 – 18 tháng d 18 – 19 tháng Trẻ biết lẫy từ ngửa sang sấp lúc: a tháng b tháng c tháng d tháng Trẻ biết lẫy từ sấp sang ngửa lúc: a tháng b tháng c tháng d tháng Trẻ biết bò đầu gối hai bàn tay từ lúc: a tháng b tháng c tháng d tháng Trẻ biết bò hai bàn chân hai bàn tay từ a 3đến tháng b đến tháng c ến tháng d đến 11 tháng Hệ thống tín hiệu thứ hình thành từ lúc: II CÂU HỎI ĐÚNG SAI 1- Trẻ biết lạ quen từ lúc 2- tháng a tháng b tháng c tháng d tháng 10 Trẻ biết lạ quen từ lúc: a 3đến tháng b đến tháng c đến tháng d đến 11 tháng 11 Trẻ thích nghe kể truyện kể lại từ lúc: a - tuổi b - tuổi c - tuổi d - tuổi 12 Trẻ biết tay đòi đồ chơi từ lúc: a - tuổi b - 10 tuổi c 11 - 12 tuổi d 13 - 14 tuổi 13 Các yếu tố sau, yếu tố có ảnh hưởng định phát triển tinh thần, vận động trẻ: a Sự phát triển bình thường hệ thần kinh b Yếu tố dinh dưỡng c Yếu tố bệnh tật d Yếu tố mơi trường 14 Trẻ biết nói vài từ từ lúc: a Lúc trẻ 12 đến 13tháng b Lúc trẻ 14 c Lúc trẻ 16 đến 18 tháng d Lúc trẻ 20tháng 15 Trẻ thích cười đùa, biết hướng chỗ có âm từ lúc: a Lúc trẻ 3tháng b Lúc trẻ đến tháng c Lúc trẻ 6tháng d Lúc trẻ 7tháng 16 Trẻ biết nhìn vật sáng, vật di động từ lúc : a Lúc trẻ 3tháng b Lúc trẻ 4tháng c Lúc trẻ 5tháng d Lúc trẻ 6tháng Đ S Comment [pd113]: D tr3- SGK Comment [pd114]: D Comment [pd123]: ĐA C SGK tháng Comment [pd115]: B SGK 2-3 tháng Comment [pd124]: B Comment [pd116]: ĐA C SGK 13-15 tháng Comment [pd125]: ? SGK 10-12 tháng ĐA C Comment [pd117]: ĐA C SGK 13-15 tháng Comment [pd126]: A? Comment [pd118]: B Comment [pd119]: C Comment [pd127]: C? SGK 13-17 tháng nói 4-6 từ đơn ngồi bố mẹ Comment [pd120]: ĐA C SGK tháng Comment [pd128]: B Comment [pd121]: ĐA C Comment [pd129]: A Comment [pd122]: ĐA B Comment [pd130]: S S (18-24) Đ Đ S Đ 2- Trẻ biết gọi buồn tiểu tiện lúc 16 -18 tháng 3- Trẻ biết dơ tay bế lúc - tháng 4- Trẻ biết cầm lòng bàn tay lúc - tháng 5- Trẻ biết theo người quen lúc tháng 6- Trẻ biết cầm vật nhỏ ngón tay lúc9 tháng Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S III CÂU HỎI NGỎ NGẮN Trẻ đứng lên có thành vịn lúc .tuổi Trẻ vài bước có thành vịn lúc tuổi Trẻ biết vài bước từ lúc tuổi Trẻ biết nhanh từ lúc tuổi Trẻ biết chạy nhanh từ lúc tuổi ĐÁP ÁN 3- Trẻ 13 đến 15 tháng 1- Trẻ đến- tháng 4-Trẻ đến tuổi 2- Trẻ đến tháng 5- Trẻ đến tuổi Comment [pd131]: mo ĐA 7-9 Comment [pd132]: 10-12th ĐA 7-9 Comment [pd133]: 13-17th ĐA 13-15th Comment [pd134]: ĐA 2-3 Comment [pd135]: 2-3 Comment [pd136]: A Comment [pd139]: A Comment [pd137]: C TIÊM CHỦNG VÀ ĐẶC ĐIỂM MIỄN DỊCH TE Câu Vaccin phòng sởi A Sống, giảm hoạt tính B Chết, bất hoạt tồn C Chết bất hoạt phần D Liên hợp Câu Vaccin phòng bệnh bạch hầu thuộc nhóm A Sống giảm hoạt tính B Chết bất hoạt tồn C Độc tố biến đổi D Liên hợp Câu Tiêm chủng cho trẻ < tuổi , vaccin sabin tiêm lúc A tháng, tháng, tháng B tháng, tháng tháng C tháng, tháng tháng D tháng, tháng, tháng Câu Ig có nồng độ cao máu trẻ lúc sinh A IgG B IgM C IgA D IgE, IgD Câu Các loại vaccin sống, bất hoạt Câu CCĐ tiêm vaccin Câu BC gặp vaccin trừ A Chậm pt B Mắc bệnh vaccin C NT bội nhiễm D Shock phản vệ Theo chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ < tuổi, vaccine Sabin cho trẻ uống vào: A tháng, tháng tháng B tháng, tháng tháng C tháng, tháng tháng D tháng, tháng tháng Biến chứng gặp tiêm vaccine, trừ A Chậm phát triển B Mắc bệnh vaccine C Nhiễm trùng bội nhiễm D Shock phản vệ 10 Vaccine phòng sởi vaccine: A Sống, giảm hoạt tính B Chết, bất hoạt, tồn C Chết, bất hoạt, phần D Liên hợp 11 Ig có nồng độ cao máu trẻ sinh A IgG B IgM C IgA D IgD 12 Các chống định tiêm Vaccine? Comment [pd140]: MMR (sởi-quai bị-rubella), thủy đậu, cúm (nhỏ mũi), rota (tái cấu trúc gene) Comment [pd141]: Câu WHO: Chỉ có CCĐ tuyệt tiêm vaccine - Ko tiêm vaccine BCG sốt vàng cho trẻ HIV có triệu chứng AIDS; dùng vaccine khác - Ko tiêm liều DPT thứ cho trẻ bị co giật shock vòng ngày sau tiêm liều gần - Khơng dùng DPT cho trẻ có co giật tái phát bệnh lý TKTW gđ hoạt động - Trẻ đến lịch dùng OPV mà tiêu chảy dùng, ko tính liều vào hồ sơ tiêm chủng Comment [pd142]: Câu SGK 1) CCĐ tiêm liều vaccine với vaccine có shock phản vệ (2) Trẻ cân nặng < 2000 g (3) Với DPT: - Bệnh lý não vòng ngày sau chủng liều DPT trước - Một số biểu LS lần tiêm đầu, cẩn thận tiêm lần sau: + Sốt cao 39-40*C 48 h sau chủng DPT lần + Suy sụp, giống sốc 48h sau chủng DPT lần + Khóc dai dẳng 3h 48h sau chủng DPT lần + Co giật vòng ngày sau chủng DPT lần + Bại liệt, liệt mềm, Gullaine-Barre vòng tuần sau chủng ngừa (4) Vaccine bại liệt uống - Nhiễm HIV, thường xuyên tiếp xúc người nhiễm HIV - Suy giảm MD tiên phát, điều trị WCMD kéo dài - Thận mang thai Comment [pd143]: 7A Comment [pd138]: 3B Comment [pd144]: 8B Comment [pd146]: 10A Comment [pd147]: 11A Comment [pd145]: 9A Chương trình tiêm chủng mở rộng có tác dụng phòng bệnh sau: a Sởi , Bại liệt , Bạch hầu , Ho gà b Bạch hầu , Ho gà , Viêm gan vi rút c Sởi, lao, sốt rét d Lao, Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm não, dại Chương trình TCMR có mục tiêu tiêm phòng đầy đủ bệnh cho trẻ em thuộc lứa tuổi: a Sơ sinh b Dưới tuổi c Từ 3-5 tuổi d Trên tuổi Trẻ em năm đầu phải đảm bảo tiêm phòng đầy đủ: a mũi DPT , mũi sởi, mũi ho gà b lần uống Sabin, mũi BCG , lần DPT c mũi BCG, mũi DPT, lần uống Sabin mũi Sởi d lần uống Sabin, mũi DPT, mũi Bạch hầu Vaccin Bại liệt dùng chương trình TCMR loại: a Vaccin chết, loaị uống b Vaccin chết, loại tiêm c vaccin sống, loại uống d Vaccin chết loại tiêm Vaccin BCG tiêm: a Ngay sau sinh b Tháng thứ c Tháng thứ d Tháng thứ Những nhận định sau chống định tiêm CTTCMR: a trẻ sốt cao mắc bệnh nhiễm trùng cấp b Trẻ bị tiêu chảy chưa nước c Trẻ bị sốt nhẹ , khám lâm sàng không mắc bệnh nhiễm trùng cấp d Trẻ bị suy dinh dưỡng Trong vaccin CTTCMR , vaccin dễ gây tai biến a Sởi b Bại liệt c Ho gà d Bạch hầu 8.Công tác sau đề cao CTTCMR: a Tuyên truyền giải thích b Đào tạo cán cho chương trình c Đảm bảo chất lượng vaccin d Thống kế báo cáo tiêm chủng trẻ suy dinh dưỡng có nên tiêm chủng bệnh hay khơng: a Nên tiêm chủng đủ bệnh b Chỉ nên tiêm sởi Sabin c Chỉ nên tiêm BCG DPT d Khơng nên tiêm chủng trẻ có nguy mắc bệnh sau tiêm 10.Thời gian tối thiểu lần tiêm Bạch hầuHo gà - Uốn ván : a 10 ngày b 15 ngày c tháng d tháng 11.Vaccin sống loại Vaccin sau: a Ho gà, Sởi , Bại liệt b DPT, BCG, Sởi c Bạch hầu, Ho gà ,Uốn ván d Sởi, bại liệt, lao 12.Nếu lần tiêm BH-HG-UV bị phản ứng thì: a Ngưng tiêm mũi b Vẫn tiếp tục tiêm bình thường giảI thích cho bà mẹ c Không nên tiêm thành phần Ho gà mà nên tiêm BH-UV d Ngưng toàn liều tiêm mũi 13.Tất loại vaccin nên bảo quản nhiệt độ: a Dưới 00c b Từ 4oc- 8oc c Từ 10oc- 20oc d Để toàn ngăn đá 14.Để phòng uốn ván sơ sinh nên: a Chủng ngừa cho trẻ sau sinh b Chủng ngừa cho bà mẹ mang thai c Tắm cho trẻ sau sinh d Cho trẻ bú sữa non sau sinh 15.Loại vaccin sau chủng cách tiêm bắp thịt a Sởi b BCG c BH-HG-UV d Lao 16.Một sẹo nhỏ da vùng Delta, cánh tay trái thường cho biết trẻ tiêm chủng: a Bạch hầu b Sởi c lao d Uốn ván 17.Các bệnh chương trình TCMR bệnh sau gây tử vong cao a Ho gà b Sởi c Bại liệt d Bạch hầu Comment [pd148]: a+b ĐA A Comment [pd157]: C Comment [pd149]: B Comment [pd158]: D Comment [pd150]: C A sai: ho gà thuộc DPT B sai: sabin DPT phải lần D sai: BH thuộc DPT Comment [pd159]: A? ĐA C Comment [pd151]: C Comment [pd160]: ĐA B Comment [pd152]: A Comment [pd161]: B Comment [pd153]: A Comment [pd162]: ĐA C Comment [pd154]: C Comment [pd163]: C Comment [pd155]: C/A? ĐA C Comment [pd164]: B Comment [pd156]: A TrỴ sơ sinh ngày tuổi có biểu nhiều ngừng thở, co giật toàn thân, thóp phồng, sụp mi mắt lác mắt phải, hôn mê Tiền sử bệnh trẻ phải dùng forcep, sinh tím tái, sau 10 phút khóc, cân nặng 4,1 kg, mẹ có thời gian chuyển 26 Xét nghiệm dịch não tuỷ có máu không đông Bệnh nhi đ-ợc chẩn đoán bệnh chảy máu não, màng não A Bổ sung triệu chứng lâm sàng xét nghiệm cần thực B Nêu nguyên nhân gây bệnh bệnh nhi Điền bổ xung nguyên nhân gây chảy máu nội sọ nhóm tuổi sơ sinh: A Thai to so víi khung chËu ng-êi mĐ B Thiếu o xy rối loạn tuần hoàn, suy hô hấp sơ sinh C D E F H Đặc điểm cầm máu trẻ sơ sinh ch-a hoàn chỉnh I Sử dụng dung dịch -u tr-ơng, dung dịch bicarbonat liều Trẻ sơ sinh ngày tuổi nhập viện ngừng thở, tím tái, không bú, co nhiều co giật nửa ng-ời phải, bất động, thóp phồng Tiền sử sinh tuổi thai 30 tuần, nặng 2,3 kg, chØ sè apga ®iĨm ë phót, mĐ trẻ mắc bệnh lao từ tháng có điều trị thuốc Ri famixin INH - Nêu chẩn đoán bệnh có khả chẩn đoán sau: A Xuất huyết não, màng não B Nhiễm khuẩn sơ sinh C Dị tật não bẩm sinh D Dị hình tim bẩm sinh - Nêu triệu chứng lâm sàng bệnh nhi xét nghiệm cận lâm sàng cần làm để chẩn đoán xác định - Giả thiết: có xét nghiệm máu: số l-ợng bạch cầu 12500/mm3, Huyết sắc tố 11g%, tiểu cầu 350.000/mm3, thời gian máu đông 20 phút ch-a đông, thời gian máu chảy phút, siêu âm não có máu não thất Chọn chẩn đoán theo giả thiết trên: A Chảy máu não thất chấn th-ơng B Chảy máu não thất rối loạn đông máu bẩm sinh C Chảy máu não thất rối loạn đông máu mắc phải D Chảy máu não thất nhiễm khuẩn sơ sinh Bổ xung vào chữ thứ tự mô tả mức độ siêu âm qua thóp trẻ sơ sinh bị chảy máu sọ: A Mức độ 1: Chảy máu mạch mạc quanh não thất chảy máu d-ới nhện B C D Điền tên thể chảy máu thiếu vitamin K trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ thời gian mắc bệnh: Một số yếu tố nguy gây chảy máu sọ giảm tỷ lệ prothrombin trẻ nhỏ d-ới đây, trừ: A Trẻ th-ờng bú sữa mẹ B Trẻ đ-ợc nuôI sữa nhân tạo C Trẻ gáI th-ờng mắc bệnh trẻ trai D Trẻ khoẻ mạnh, mẹ trẻ ăn uống kiêng khem E Trẻ đ-ợc sử dụng nhiều kháng sinh F Trẻ lứa tuổi từ tuần đến tháng tuổi Bổ xung vào chữ thứ tự biểu nguyên nhân thứ phát gây giảm tỷ lệ prothrom bin bệnh chảy máu sọ trẻ nhỏ: A Viêm gan vi rót E B F C G D H I TiỊn sư dïng nhiỊu kh¸ng sinh Comment [pd171]: B C Comment [U166]: : rối loạn tuần hoàn(sốc), rối loạn nhiệt độ, thiếu máu; chảy máu nơI khác; CLS CTM,MD,MC, Siêu âm não, chọc dò DNT Comment [U167]: ®Ỵ can thiƯp , thai to so khung chËu, chun kéo dài Cháu trai 28 ngày tuổi có sốt thất th-ờng, khóc cơn, bú kém, hay nôn trớ từ ngày nay, ngày co giật nhiều hôn mê Khám bệnh thấy trẻ hôn mê sau, giãn đồng tử bên trái mm sụp mi mắt trái, trẻ bất động, mềm nhũn, thóp căng phồng, da xanh, niêm mạc nhợt - Chẩn đoán d-ới có khả nhất: A Chảy máu sọ B Nhiễm khuẩn thần kinh: viêm màng não mủ C Co giËt gi¶m can xi, magie, thiÕu vitamin B6… D Hôn mê tình trạng động kinh nặng Comment [pd172]: A - Cho tõ 1- xÐt nghiƯm ®đ để chẩn đoán xác định bệnh mà bạn nêu Comment [U173]: : CTM, MĐ, MC, Tỷ lệ prothrombin, siêu âm não CT nóo 10 Trẻ trai 32 ngày tuổi, nặng kg, vào viện trẻ khóc rên, bú kém, sốt 38 độ từ ngày tr-ớc Vào viện bỏ bú, co giật toàn thân, nhiều táI diễn, da xanh, niêm mạc nhợt, hôn mê thóp căng phồng, ngừng thở Khai thác tiền sử trẻ thứ nhất, đẻ đủ tháng, ngạt 10 phút, trẻ nuôI sữa mẹ, có lần viêm phổi đIều trị 12 ngày bệnh viện Chọn chuẩn đoán bệnh có khả nhất: A Xuất huyết não, màng não B Viêm màng não mủ C Giảm can xi máu D Động kinh trẻ nhỏ Comment [pd174]: A 11 Trẻ gáI 50 ngày tuổi vào viên có nhiều co giật Vào 35 ngày tuỏi trẻ th-ờng có rối loạn tiêu hoá, ỉa phân lỏng có bọt Trẻ đ-ợc đIều trị thuốc nam không giảm bệnh ngày tr-ớc nhập viện, trẻ có rỉ máu vòm miệng, có lúc chảy có lúc ngừng, hai ngày sau cháu bó kÐm råi bá bó, co giËt Kh¸m nhËp viện: trẻ hôn mê, da xanh nhợt, có vết chảy máu vòm miệng, thóp căng phồng, sụp mi mắt phảI, bất động không khóc - Chọn chẩn đoán d-ới có khả nhất: A Ngộ độc thuốc nam B ThiÕu m¸u tan m¸u Comment [pd175]: C Comment [pd168]: A Comment [pd169]: C Comment [pd170]: XH sơ sinh sớm: vòng 24h đầu sau sinh, thường nguyên nhân từ mẹ XH sơ sinh kinh điển (24h-2w): ko đc dự phòng vit K XH sơ sinh muộn (2-12w): hầu hết tiên phát trẻ bú mẹ hồn tồn C Xt hut n·o, mµng não D Viêm màng não mủ Giả thiết xét nghiệm máu cho biết: Hồng cầu 25000.000, huyết sắc tố 7g%, Bạch cầu 17.800/mm3, tiểu cầu 250.000/mm3, máu đông15 phút, máu chảy phút, ĐIện giảI đồ I on Natri 136 mmol/l, calci toàn phần 1,6 mmol/l - Chọn chẩn đoán có khả cho xét nghiệm cho chẩn đoán xác định bệnh 12 Các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K d-ới đúng, trừ A Yếu tố II B Yếu tố V C YÕu tè VII D YÕu tè IX E YÕu tè X F YÕu tè XI G YÕu tè XII 13 Nếu có định chọc dò dịch não tuỷ tr-ờng hợp chảy máu sọ thiếu vitamin K Thời điểm đ-ợc lựa chọn: A Ngay nhËp viƯn B Sau hai ®Õn tiêm thuốc cầm máu C Có thể thóp căng phồng D Chờ đến thóp bớt căng 14 Điền bổ sung mức độ mức độ tối thiĨu cđa phim chơp c¾t líp vi tÝnh sä n·o chảy máu sọ trẻ nhỏ: A Chảy m¸u khoang d-íi nhƯn B C D 15 Bỉ sung nguyên nhân chảy máu sọ trẻ lớn vào chữ số thứ tự d-ới đây: A Dị dạng mạch máu não B Chấn th-ơng sọ não C D E F G H s¬ gan, suy thËn I Ngộ độc r-ợu, amphetamin hôn mê khám vào viện: nhiệt độ 37,7 độ, hôn mê với đIểm Glasgow đIểm, sụp mi giãn đồng tử mắt tráI, liệt mặt tráI, giảm vận động nửa ng-ời phảI, xét nghiƯm HC 4,1 triƯu, Hb 11 g%, BC 13000/mm3, tiĨu cầu 350.000/mm3, máu đông phút, máu chảy phút Chẩn đoán d-ới có khả nhất: A Chảy máu não, màng não B U não C Viêm n·o D Ngé ®éc thc - Ghi xÐt nghiƯm cần thiết cho chẩn đoán xác định bệnh lựa chọn: A B Comment [U179]: CT n·o, chơp m¹ch n·o 17 Chọn t- d-ới tr-ờng hợp trẻ bị tăng áp lực nội sọ: A Nằm t- thẳng đầu t- trung tính B Nằm t- thẳng đầu nghiêng phía đệm gối d-ới vai C Nằm đầu cao 20-30 độ thẳng vởi thân đầu t- trung tính D Nằm đầu cao 30 độ nghiªng vỊ mét phÝa Comment [pd180]: C 18 Sư dơng thuốc chống tăng áp lực nội sọ sau ®óng, trõ: A Dung dÞch mannitol 20% 0,25/kg / lần truyền nhanh tĩnh mạch ngày 2-4 lần, chức thận bình th-ờng B Dung dịch Glucose 20% 50-100ml/kg truyền nhanh tĩnh mạch C Lasix 1-2mg/kg/ lần /TM D Dexamethason 0,2-0,4 mg/kg/TM Comment [pd181]: B SGK; mannitol 0.5g/kg, 40-60 git/phỳt 19 Dự phòng bệnh chảy máu cho trẻ sơ sinh trẻ nhỏ ph-ơng pháp sau đúng, trừ A Cho tất trẻ sơ sinh đủ tháng, tiêm bắp liều vitamin K1 1mg sau sinh, tiêm nhắc lại sau tháng trẻ bị viêm gan, tiêu chảy kéo dài Nếu trẻ sơ sinh thấp cân tiêm bắp 0,5 mg vitamin K1 mét liỊu sau sinh B NÕu dïng ®-êng uống dùng dùng lần 2mg ngày sau sinh C Nếu dùng đ-ờng uống, lần mồi lần 1mg sau sinh tuần sau sinh D Nếu dùng đ-ờng uống, lần lần mg sau sinh, tuÇn sau sinh, tuÇn sau sinh Comment [pd182]: B, C, D uống mg Comment [pd176]: B F G Comment [pd177]: B (pho viết) 2-3 ngày sau đtrị ĐA B+D Comment [pd178]: A 16 Ch¸u g¸I 13 tuổi có nhức đầu tuần nay, ngày qua trẻ nôn nhiều, nhức đầu tăng lên, ngã gục xuống, Đáp án: 1: A sai, D sai; 2: rối loạn tuần hoàn(sốc), rối loạn nhiệt độ, thiếu máu; chảy máu nơI khác; phần 2; CTM,MD,MC, Siêu âm não, chọc dò DNT, phần 3: đẻ can thiệ , thai to so khung chậu, chuyển kéo dài 4;5;6, xem handout; 7: B, C, 9: A, phần 2: CTM, MĐ, MC, Tỷ lệ prothrombin, siêu âm não CT não; 10: A; 11: C phần 2:C tỷ lệ prothrombin, siêu âm não CT não.; 12: B,F,G; 13: B vµ D; 14, 15 handout; 16: A, CT n·o, chơp m¹ch n·o; 17: C, 18: B; 19: B, C Câu Chế độ dinh dưỡng cho BN XH não – màng não trừ A Cho ăn qua sonde dày BN có RL nuốt Comment [pd183]: C B Ni dưỡng TM or ăn qua sonde dày BN hôn mê C Tất BN XHN cho ăn qua sonde dày D Trẻ lớn cho ăn thức ăn nhừ, dễ tiêu cung cấp chất xơ, nước đủ để… Câu Vit K cho PN có thai phòng XHN trẻ sơ sinh A B Trước sinh tuần C Ngay trước sinh D Trước sinh tuần Câu Các NN gây XHN trẻ lớn Câu NN gây XHN thường gặp trẻ thời kì bú mẹ trừ A Thiếu vit K Vị trí xuất huyết não thường gặp trẻ sơ sinh là: a.Chảy máu màng cứng b.Tụ máu màng cứng c.Chảy máu màng nhện d.Chảy máu não thất Tìm ý khơng phù hợp với đặc điểm chảy máu màng cứng trẻ sơ sinh: a.Là chảy máu xương màng cứng b.Nguyên nhân thường chấn thương sọ c.Do tổn thương động mạch thông sau d.Do tổn thương động mạch màng não Tìm ý khơng phù hợp với chảy máu màng nhện trẻ sơ sinh: a.Là chảy máu khoang nhện b.Là chảy máu màng nhện c.Là loại xuất huyết gặp trẻ sơ sinh d.Thường kèm theo chảy máu chất não Tìm ý khơng phù hợp với ngun nhân chấn thương sản khoa gây xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh: a.Đầu trẻ to so với khung chậu b.Đẻ khó c.Mổ đẻ d.Chuyển kéo dài Tìm ý khơng phù hợp với ngun nhân chấn thương sản khoa gây xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh: a.Đẻ nhanh b.Đẻ forcef c.Vỡ ối sớm d.Rau tiền đạo B Do dị dạng mạch não C Do viêm gan D Do tiêu chảy kéo dài Câu Liều vit K dự phòng sau đẻ Câu DHLS trẻ XHNMN thiếu vit K Câu Các NN gây thiếu vit K trẻ nhỏ Câu XN qt cần CĐ XHNMN thiếu vit K trẻ nhỏ Câu Lượng dịch truyền tối đa hàng ngày BN XHN có tăng ALNS Câu 10 HCMN trẻ lớn thường có dh sau trừ A Kernig (+), cổ cứng B Đau đầu, táo bón, nơn vọt C Sợ ánh sáng D Liệt nửa người Câu 11 dh tăng alns trẻ ss trừ Comment [pd186]: mg tiêm bắp 2mg x lần đường uống Comment [pd184]: B Comment [pd187]: 50 mL/kg??? Comment [pd188]: D Comment [pd185]: B Comment [pd189]: C Tìm ý khơng phù hợp với ngun nhân chủ yếu gây xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh là: a.Cấu tạo thành mạch mỏng manh b.Đám Rối huyết quản tưới máu c.Đám rối huyết quản tổ chức non yếu não d.Khi bị ngạt sức bền thẩm thấu thành mạch giảm Comment [pd194]: B Tìm ý khơng phù hợp với ngun nhân xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh: a.Thiếu O2 b.Thiếu máu c.Shock d.Sốt cao Comment [pd195]: D Tìm ý không phù hợp với nguyên nhân xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh: a.Tràn khí lồng ngực b.Tăng thể tích dịch c.Sử dụng liều Natribicacbonate d.áp lực CO2 máu tăng Comment [pd196]: ĐA D Bệnh gan mật không gây xuất huyết não màng não trẻ 1-6 tháng tuổi: a.Viêm gan virus d.Dị dạng đường mật bẩm sinh c.Kén ống mật chủ d.áp xe gan Comment [pd197]: D 10 Nguyên nhân thường gặp gây xuất huyết não màng não trẻ 1-6 tháng tuổi là: a.Tắc mật bẩm sinh b.ỉa chảy kéo dài Comment [pd198]: C Comment [pd190]: C Comment [pd191]: C Comment [pd192]: C Comment [pd193]: D c.Không rõ nguyên nhân thấy tỉ lệ protrombin giảm d.Hội chứng hấp thu 11 Yếu tố sau nguy gây thiếu vitamin K cho trẻ 1-6 tháng tuổi: a.Bú sữa mẹ đơn b.Mẹ ăn kiêng c.Trẻ khơng tiêm phòng vitamin K sau đẻ d.Mẹ sử dụng thuốc kháng sinh 12 Tìm ý khơng phù hợp với chuyển hóa vitamin K thể: a.ở điều kiện sinh lý vitamin K máu mẹ truyền sang thai nhi b.Gan trẻ sơ sinh chứa nhiều vitakin K c.Phân su chứa lượng nhỏ vitamin K d.Vitamin K vi khuẩn tổng hợp lên trẻ sơ sinh 13 Vị trí xuất huyết não thường gặp trẻ 16 tháng tuổi là: a.Dưới màng cứng b.Dưới màng nhện c.Dưới màng nuôi d.Trong chất não 14 Tìm ý khơng phù hợp với ngun nhân xuất huyết não màng não trẻ lớn a.20 % dị dạng mạch máu não b.1/3 số trường hợp dị dạng mạch máu não vỡ phồng động mạch não c.1/3 số trường hợp dị dạng mạch máu não vỡ phồng tĩnh mạch não d.1/3 số trường hợp dị dạng mạch máu não không rõ nguyên nhân 14 Tìm ý sai nguyên nhân gây xuất huyết não màng não trẻ lớn a.Luput viêm quanh mạch nút b.U mạch c.Suy hô hấp d.U thần kinh đệm di 15 Tìm ý khơng phù hợp với đặc điểm xuất huyết não màng não ạt màng cứng: a.Do rách lều tiểu não b.Do rách vách ngăn bán cầu c.Hay gặp trẻ đe đủ tháng trẻ đẻ non d.Do dị dạng mạch máu não 16 Xuất huyết não thất đám rối mạch mạc thường xuất trong: a.Ngay sau sinh b.Trong ngày đầu sau sinh c.Ngày thứ 4-5 sau sinh d.Ngày thứ 6-7 sau sinh Comment [pd205]: ĐA B 17 Triệu chứng có giá trị để hướng tới chẩn đóan xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh: a.Da xanh tím tái b.Bú c.Co giật d.Thóp phồng Comment [pd206]: D 18 Tìm triệu chứng khơng phù hợp với đặc điểm xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh: a.Co giật b.Tăng trương lực c.Tồn trạng yếu d.Khóc the thé Comment [pd207]: ĐA: B (cô bảo thế) 19 Tìm triệu chứng khơng phù hợp với đặc điểm xuất huyết màng cứng trẻ sơ sinh: a.Hay gặp trẻ đẻ đủ tháng b.Hay gặp trẻ có cân nặng sinh cao c.Diễn biến thường cấp tính d.Thường có biểu co giật Comment [pd208]: C 20 Biểu sau triệu chứng hướng tới xuất huyết nhện trẻ lớn: a.Đau đầu b.Nôn c.Co giật d.Xuất huyết quanh võng mạc Comment [pd209]: ĐA: D 21 Biểu sau hướng tới vỡ túi phồng khúc tận cảnh trong: a.Nôn b.Li bì c.Liệt dây thần kinh số III d.Liệt nửa người Comment [pd210]: C 22 Biểu sau hướng tới vỡ phình động mạch não gây xuất huyết bán cầu não vùng đồi thị: a.Co giật b.Hôn mê c.Liệt dây VII ngoại biên d.Liệt nửa người, babinski (+) Comment [pd211]: D Comment [pd199]: D Comment [pd200]: B Comment [pd201]: DA B Comment [pd202]: A Comment [pd203]: C Comment [pd204]: D 23 Triệu chứng sau hướng đến xuất huyết tiểu não: a.Co giật b.Li bì c.Rối loạn thăng d.Liệt nửa người 24 Tìm ý khơng phù hợp với biểu lâm sàng xuất huyết não màng não trẻ lớn a.Khởi đầu từ từ b.Đau đầu dội c.Nôn d.Co giật 25 Di chứng hay gặp xuất huyết não màng não trẻ 1-6 tháng tuổi là: a.Não bé teo não gây chồng khớp sọ b.Não úng thủy tắc cống sylvius c.Giảm vận động 1/2 người d.Động kinh 26 Tìm ý khơng phù hợp với mức độ xuất huyết nội sọ qua thăm dò siêu âm trẻ sơ sinh: a.Mức độ 1: Xuất huyết mạch mạc quanh não thất b.Mức độ 2: Xuất huyết chất não c.Mức độ 3: Xuất huyết não thất gây giãn não thất d.Mức độ 4: Như độ III, cộng thêm xuất huyết chất não 27 Triệu chứng cận lâm sàng có giá trị định chẩn đốn xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh là: a.Số lượng hồng cầu máu giảm b.Huyêt sắc tố máu giảm c.Tỉ lệ Protrombin máu giảm d.Chọc dò nước não tuỷ có máu để khơng đơng 28 Tìm ý sai xét nghiệm xuất huyết não màng não trẻ 1-6 tháng: a.Thời gian máu đông kéo dài b.Tỉ lệ protrombin giảm c.Thời gian thromboplastin giảm d.Các yếu tố đông máu: II, VII, IX, X giảm 29 Tập chứng nên nghĩ tới xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh a.Sốt, nôn, co giật, thóp phồng b.Li bì, co giật, thiếu máu, thóp phồng c.Vàng da đậm, vàng sáng, co giật, li bì d.Nơn, bỏ bú, co giật kích thích Comment [pd212]: C 29 Chẩn đóan xác định xuất huyết não màng não trẻ em dựa vào xét nghiệm: a.Số lượng hồng cầu giảm b.Huyết sắc tố giảm c.Thời gian máu đơng kéo dài d.Chọc dò tủy sống, nước não tủy có máu để khơng đơng Comment [pd219]: D 30 Biện pháp quan trọng điều trị xuất huyết não màng não giảm tỉ lệ Protrombin trẻ sơ sinh là: a.Tiêm Vitamin K b.Chống co giật c.Chống phù não d.Truyền máu tươi nhóm Comment [pd220]: A 31 Tìm ý khơng phù hợp với biện pháp chống phù não điều trị xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh: a Dexamethasone b.Làm nghiệm pháp tăng thở c.Truyền dịch bù muối d.Cho Maniton 20% 32 Biện pháp sau không bắt buộc điều trị xuất huyết não màng não trẻ lớn vỡ phình mạch a.Nghỉ ngơi tuyệt đối giường b.Chống phù não Maniton c.Chống phù não Dexamethasone d.Truyền máu tươi nhóm Comment [pd221]: B Comment [pd213]: A Comment [pd214]: ĐA D Comment [pd215]: B Comment [pd222]: D Comment [pd216]: D 33 Biện pháp quan trọng để phòng xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh là: a.Phòng chấn thương sản khoa b.Cho mẹ nghỉ trước đẻ c.Trong thời gian có thai mẹ khơng nên lao động nặng d.Cho mẹ thở oxy chuyển Comment [pd223]: A Comment [pd217]: C 34 Để phòng xuất huyết não màng não trẻ sơ sinh, nên tránh dùng: a.Thuốc kháng sinh liều cao b.Natribicacbonat liều cao c.Vitamin K liều cao d.Cocticoit liều cao 35 Biện pháp quan trọng để phòng xuất huyết não màng não giảm tỉ lệ Protrombin là: a.Cho bú mẹ sớm b.Tiêm cho trẻ mũi Vitamn K sau sinh c.Cắt rốn mạch máu rốn ngừng đập Comment [pd224]: B Comment [pd225]: B Comment [pd218]: B ĐA D? d.Đảm bảo cho trẻ đủ ấm ương bên phải, da xanh, niêm mạc nhợt, có vài mảng xuất huyết da đùi.Hướng dẫn chẩn đốn bệnh ? a.Viêm màng não mủ b.Nhiễm khuẩn huyết c,Xuất huyết não màng não d.Viêm màng não virus 36 Cháu trai 45 ngày tuổi, kể từ sau đẻ cháu khỏe mạnh, không tiêm Vitamin K lúc đẻ Bệnh xuất cấp tính với triệu chứng: sốt 38,50C, nơn vọt, li bì, co giật tồn thân.Khám: Thóp phồng căng, cổ mềm, liệt dây VII trung II CÂU HỎI ĐÚNG SAI Chảy máu màng cứng chảy máu xương sọ màng cứng Đ Máu tụ màng cứng máu tụ màng cứng thành màng nhện Đ Xuất huyết não - màng não trẻ nhũ nhi chủ yếu di dạng mạch máu não Đ Xuất huyết ạt màng cứng rách lều tiểu não hay rách vách ngăn Đ bán cầu Xuất huyết ạt màng cứng gặp trẻ đủ tháng nhiều trẻ non tháng Đ Xuất huyết não thất đám rối mạch mạc xuất tuần sau sinh Đ Xuất huyết não bệnh rối loạn hệ thống cầm máu thường gặp xuất huyết Đ màng nhện chất não III CÂU HỎI NGỎ NGẮN: Nguy thiếu Vitamin K trẻ nhũ nhi là: a.Trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn b c.Người mẹ ăn kiêng khem thời kỳ cho bú S S S S Comment [pd226]: C Comment [pd227]: Đ Đ S Đ Đ S Đ S S S Vị trí xuất huyết não màng não thường gặp trẻ 1- tháng tuổi là: a b Có thể xuất huyết não thất, ổ máu tụ màng cứng Bổ xung triệu chứng lâm sàng bệnh xuất huyết não - màng não trẻ sơ sinh a Cơn xanh tím b Co giật, rối loạn trương lực cơ, rối loạn thân nhiệt c Bỏ bú, nôn d Xuất huyết não thất đám rối mạch mạc xuất ngày đầu sau sinh Trường hợp điển hình xuất huyết não màng não, chọc dò tuỷ sống thấy Thăm dò não siêu âm trẻ sơ sinh người ta phân làm mức độ xuất huyết não Mục đích việc truyền máu điều trị xuất huyết não màng não giảm tỷ lệ protrombin: a b ĐÁP ÁN thóp phồng CÂU HỎI ĐÚNG SAI 1: Đ 2: Đ 3: S 4: Đ 5: Đ 6: S 7: Nước não tủy có máu để khơng đơng Đ CÂU HỎI NGỎ NGẮN 7.a Cung cấp hồng cầu để chống thiếu máu Trẻ khơng tiêm phòng Vitamin 7.b Cung cấp yếu tố đông máu để cầm máu màng nhện Bổ sung Comment [pd228]: C? HC TALNS trẻ bú mẹ có triệu chứng, trừ A Nơn vọt, phù gai thị B Tăng vòng đầu C Rung giật nhãn cầu D Thóp phồng SỐT Thuốc hạ nhiệt độ gây tai biến sau: A Hạ nhiệt độ, suy thận, suy gan B Hạ nhiệt độ, xuất huyết, suy thận, suy gan, tan máu, dị ứng nặng C Hạ nhiệt độ, xuất huyết, suy thận, dị ứng nặng D Hạ nhiệt độ, suy thận, tiêu chảy, tan máu, dị ứng nặng Comment [pd229]: B? Khi ngưỡng thân nhiệt mức cao, thể thường phản ứng = A B Tăng tạo nhiệt C Tăng giữ niệt D Rét run SỐT TRẺ EM I CÂU HỎI LỰA CHỌN Sốt trẻ bú mẹ tượng tăng nhiệt độ thể xác nhận nhiệt độ hậu môn trên: a Trên 3705 b Trên 3708 c Trên 3709 d Trên 380 Sốt trẻ em tuổi tượng tăng nhiệt thể xác nhận đo hậu môn: a Trên 3705 b Trên 3708 c Trên 380 d Trên 3805 Đặc điểm điều hoà thân nhiệt trẻ em ngoại trừ: a Trung tâm điều hoà chưa trưởng thành b Diện tích da trẻ tính theo cân nặng nhỏ người lớn c Cơ thể trẻ phát triển, ln hiếu động nên q trình sinh nhiệt cao d Tuổi dậy biến động nội tiết thần kinh mạnh mẽ nên điều hoà thân nhiệt trẻ dễ cân Sốt kéo dài trẻ em gồm nguyên nhân sau ngoại trừ: a Do bệnh nhiễm khuẩn b Do dị ứng lạnh c Do bệnh tổ chức tân d Do bệnh tổ chức mô liên kết Các bệnh nhiễm trùng thường gây sốt kéo dài trẻ em ngoại trừ: a Lao b Thương hàn c Viêm họng cấp LCT  tan huyết nhóm A d Các ổ nhiễm khuẩn mãn tính đường tai, mũi, họng Các bệnh máu quan tạo máu thường gây sốt kéo dài ngoại trừ: a Bạch cầu cấp b Hemophilie c Bệnh Hodgkin d U lympho không Hodgkin Các khối u hay gây sốt kéo dài trẻ em ngoại trừ: Liều thuôc hạ sốt paracetamol dùng cho trẻ theo đường uống đường HM A 15-20 mg/kg/lần B 10-15 mg/kg/lần C 20-25 mg/kg/lần D 5-10 mg/kg/lần Comment [pd230]: B C, D đúng? a Các khối u tổ chức bào thai b U mỡ da (lypom) c U gan tiên phát d U não Sốt kéo dài nguyên khác gồm có, ngoại trừ: a Do nguyên nhân thần kinh tâm thần b Do bệnh chuyển hóa di truyền c Do thuốc d U lympho không Hodgkin Điều trị đặc hiệu với sốt kéo dài cso tính chất thử nghiệm sau tiến hành XN cần thiết ngoại trừ loại điều trị: a Điều trị sốt rét cho BN sốt có lách to b Điều trị Co Trimoxazon cho BN viêm họng nghi LCK c Điều trị Metronidazol cho bệnh gan nghi Amibe d Điều trị thuốc chống viêm cho bệnh nhân nghi thấp tim 10 Nhiệt độ đo miệng thấp đo hậu môn là: a 0,2 – 0,3 0C b 0,3 – 0,4 0C c 0,5 – 0,6 0C d 0,7 – 0,8 0C 11 Nhiệt độ đo miệng cao đo nách là: a 0,2 – 0,3 0C b 0,3 – 0,5 0C c 0,4 – 0,6 0C d 0,5 – 0,7 0C 12 người bình thường thân nhiệt thấp vào khoảng: a – sáng b – sáng c – sáng d – sáng 13 người bình thường thân nhiệt cao vào khoảng: a 14 chiều b 15 chiều c 16 chiều d 17 chiều Comment [pd232]: B/D? ĐA B Comment [pd231]: B Comment [pd239]: ĐA D Comment [pd233]: B ĐA C Comment [pd240]: B Comment [pd234]: B Comment [pd241]: ĐA C? Miệng 37.5, HM 37.8 Comment [pd235]: B Comment [pd242]: ĐA B Comment [pd236]: C Comment [pd243]: ĐA C Comment [pd237]: B Comment [pd244]: ĐA D Comment [pd238]: B 14 Thân nhiệt bình thường người bình b Nội tiết thường phụ thuộc nhiều vào tình c Tính tình trạng sau ngoại trừ d Khí hậu a Thần kinh II CÂU HỎI ĐÚNG SAI Bệnh xoắn khuẩn Leptospina có kiểu sốt sóng đau bắp, xuất huyết, vàng da Bệnh amibe hay gặp biến chứng tràn mủ màng phổi có màu socola Comment [pd245]: C Đ S Đ S Comment [pd246]: Đ Đ? VMNM Các tiêu chuẩn khỏi bệnh VMNM trừ A Tỉnh táo hoàn toàn, ăn ngủ bt B DNT bt C Khơng có di chứng D Hết sốt ngày trước dừng KS VMN trẻ ss có đặc điểm dịch não tủy? A Glu < B Pr > C … BC sớm VMN mủ trừ Tìm ý khơng phù hợp với đặc điểm dịch tễ học viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ em: a.Là bệnh nhiễm khuẩn hệ thần kinh hay gặp b.Tỉ lệ viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ em 60-80% trường hợp nhiễm trùng hệ thần kinh c.Bệnh hay gặp trẻ tuổi, đặc biệt trẻ tuổi d.Tỉ lệ mắc bệnh nữ cao nam Vi khuẩn thường gặp gây viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ sơ sinh là: a.Phế cầu b.Liên cầu c.Tụ cầu D E Coli A Tắc mạch + viêm dính não thất B Động kinh C Shock, mê sâu, RLHH tuần hồn D TD màng cứng, abcess não Tác nhân gây VMNM trẻ nhỏ Các thông số XN DNT trẻ VMNM theo NN Các TCLS gđ toàn phát trẻ bị VMNM XN DTN CĐXĐ VMNM CĐ CCĐ chọc DNT d.Tụ cầu Trong môi trường dịch não tủy, vi khuẩn dễ dàng phát triển vì: a.Cung cấp đường cho dịch não tủy hạn chế b.Khi viêm màng não, nồng độ protêin dịch não tủy cao c.Cơ chế bảo vệ, miễn dịch dịch não tủy yếu d.Nồng độ muối dịch não tủy thấp Tìm ý khơng hợp với yếu tố thuận lợi gây viêm màng não nhiễm khuẩn a.Chủ yếu trẻ tuổi b.Tỉ lệ mắc nữ cao nam c.Tình trạng suy giảm miễn dịch d.Có dị tật màng não Vi khuẩn thường gặp gây viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ tháng đến tuổi nước phát triển là: a.Phế cầu b.Tụ cầu c.H.influenza d.Não mô cầu Yếu tố sau yếu tố thuận lợi gây viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ em: a.Đẻ non b.Suy dinh dưỡng nặng c.Sau cắt lách d.Chậm phát triển tinh thần, vận động Vi khuẩn thường gặp viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ tuổi Việt Nam là: a.Klebsiella b.Proteus c.Hemophilus Influenza ổ nhiễm khuẩn khởi điểm sau hay gây biến chứng viêm màng não mủ nhất: a.Mụn nhọt da b.Viêm tai xương chũm mạn tính c.Viêm mơ da d.Nhiễm khuẩn đường tiết niệu Comment [pd247]: C Comment [pd250]: - Ở gđ sơ sinh trẻ nhỏ yrs: H.I, phế cầu, não mô cầu Comment [pd248]: Glucose 1.8-6.7 mmol/L (32-121 mg/dL) Protein 19-149 mg/d (0.2-1.5 g/L) BC: 0-30 Dịch đục, pandy (+) Comment [pd251]: VMN VR: DNT thường trong, protein tăng ( 1g/l; tb < 500/ chủ yếu lym phô; giảm glucose, giảm muối XH não, màng não cũ: DNT vàng, pr tăng tb or khơng có VK: dịch đục ,áp lực tăng TB tăng > 1000 chủ yeuses BCĐNTT; protein tăng > , pandy (+) mạnh; Glu giảm < 2,2 or vết, muối bt or giảm nhẹ Comment [pd249]: B Comment [pd252]: D Cô Vân: Nam > Nữ Đ.A A Comment [pd256]: C Comment [pd253]: D VK: Trực khuẩn ĐR, Streptococcus group B, Klebsiella, Listeria… LS thường không điển hình Tiên lượng nặng, diễn biến nhanh, dễ tử vong Comment [pd257]: B Comment [pd254]: C Comment [pd258]: D Comment [pd255]: C Comment [pd259]: B Đặc điểm không phù hợp với biểu lâm sàng viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ sơ sinh: a.Trẻ thường sốt cao b.Biểu màng não thường kín đáo c.Rên è è d.Hay có rối loạn nhịp thở 10 Tìm ý khơng phù hợp với nguyên nhân viêm màng não nhiễm khuẩn tái phát nhiều đợt: a.Có dị dạng màng não b.Có chấn thương rạn vỡ sọ, xương đá c.Có ổ viêm mạn tính tia mũi họng d.Có bệnh tim bẩm sinh 11 Tìm ý khơng phù hợp với biểu lâm sàng giai đoạn khởi phát viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ lớn: a.Khởi đầu triệu chứng sốt nhẹ vừa b.Mệt mỏi c.Đau đầu d.Các triệu chứng thực thể thường điển hình 12 Tìm ý khơng phù hợp với triệu chứng viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ lớn a.Đau đầu liên tục b.Đau hai bên c.Đau tăng lên thay đổi tư d.Trẻ khơng có biểu sợ ánh sáng 13 Tìm ý khơng khù hợp với tính chất nơn viêm màng não nhiềm khuẩn trẻ em: a.Nôn tự nhiên b.Nôn vọt c.Nôn sau ăn d.Nôn nhiều lần 14 Tìm triệu chứng khơng phù hợp với viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ sơ sinh: a.Trẻ thường sốt cao b Li bì c.Rên è è d Bỏ bú 15 Viêm màng não nhiễm khuẩn hay xảy trẻ sơ sinh trường hợp sau đây: a.Xổ thai nhanh b.Đẻ non, ngạt, nhiễm khuẩn ối c.Đẻ can thiệp foxcep d.Đẻ huy 16 Sốc nhiễm khuẩn hay xảy trường hợp viêm màng não mủ do: a.Tụ cầu b.Não mô cầu (có kèm nhiễm khuẩn huyết) c.Liên cầu d.Hemophilus Influenza Comment [pd267]: B 17 Tìm ý khơng phù hợp với biến chứng muộn viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ em: a.Điếc giảm thính lực b.Não úng thủy c.Chậm phát triển vận động d.áp xe não Comment [pd268]: D 18 Triệu chứng có giá trị để hướng tới chẩn đóan viêm màng não mú não mơ cầu là: a.Sốt cao đột ngột b.Có herpes c.Có đau khớp d.Có xuất huyết da hình cánh Comment [pd269]: D 19 Chống định chọc dò tủy sống khi: a.Trẻ bị suy hơ hấp nặng b.Trẻ tình trạng nhiễm trùng huyết c.Trẻ sốt cao d.Tăng áp lực nội sọ nặng Comment [pd270]: Trừ C hết Tăng áp lực nội sọ nặng đe dọa tụt thùy hạnh nhân tiểu não Chống phù não ổn CDTS +Tình trạng nhễm khuẩn vùng thắt lưng + SHH nặng, trụy mạch, shock Hồi sức ổn định CDTS 20 Trong viêm màng não nhiễm khuẩn, chọc dò tủy sống nước não tủy có màu: a.Hồng, để khơng đơng b.Vàng chanh c.Đục d.Trong Comment [pd260]: A HCNK: thường không rõ Không sốt/ hạ thân nhiệt Comment [pd261]: D Comment [pd262]: A HCNK cấp, tối cấp Comment [pd263]: D Comment [pd271]: C Comment [pd264]: C 21 Tiêu chuẩn quan trọng dịch não tủy để chẩn đóan viêm màng não nhiễm khuẩn là: a.Protêin tăng b.Đường giảm c.Muối giảm d.Soi, cấy dịch não tủy có vi khuẩn Comment [pd272]: D 22 Trong viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ sơ sinh, xét nghiệm protêin dịch não tủy thấy: a.≥0,6g/lít b.≥0,8g/lít c.≥1,0g/lít d.≥1,2g/lít Comment [pd273]: D > 1.5g/L theo NKSS 23 Trong viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ tháng tuổi, xét nghiệm protêin dịch não tủy thấy: a.> 0,45g/lít Comment [pd274]: D? Đ.A A Comment [pd265]: A Comment [pd266]: B b.> 0,55g/lít c.> 0,65g/lít d.> 0,75g/lít 24 Trong viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ sơ sinh, xét nghiệm đường dịch não tủy coi giảm khi: a.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Nhi Y Hà Nội, Đề cương Nhi Y Hà Nội

Từ khóa liên quan