Hãy viết một bài văn ngắn trình bày tóm tắt diễn biến của tình huống kịch trong đoạn trích vở kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ

1 109 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:05

Hãy viết một bài văn ngắn trình bày tóm tắt diễn biến của tình huống kịch trong đoạn trích vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ Ngữ văn 12 Bình chọn:Quyết định dứt khoát của Hồn Trương Ba thể hiện qua chi tiết nhân vật độc thoại nội tâm, quyết không chịu khuất phục thân xác và tự đánh mất mình, sau đó lấy nén hương châm lửa thắp lên để gọi tiên Đế Thích.Nhận xét gì về quyết định dứt khoát của nhân vật Hồn Trương Ba với Đế Thích cho cu Tị...Phân tích ý nghĩa sâu xa của lời thoại trong vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của...Trình bày suy nghĩ về đoạn trích trong vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt: Đế Thích:...Tại sao vợ của Trương Ba lại đòi bỏ nhà ra đi? Thử tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy...Xem thêm: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Lưu Quang Vũ Học trực tuyến Môn Văn học Diễn biến của tình huống kịch trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ là sự diễn biến khá phức tạp, gay gắt, nhưng thật chặt chẽ và hợp lí.Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt được Lưu Quang Vũ sáng tác theo hướng khai thác cốt truyện dân gian để gửi gắm những suy ngẫm về nhân sinh, về hạnh phúc, kết hợp phê phán một số tiêu cực trong lối sống hiện thời. Đoạn trích trong sách giáo khoa là một phần của cảnh 7, cảnh cuối cùng của vở kịch. Chúng ta có thể tóm tắt tình huống kịch trong đoạn trích này như sau:Đây là cảnh cuối của vở kịch, nghĩa là lúc kịch tính của vở kịch đã lên tới đỉnh điểm, nghĩa là lúc xung đột giữa linh hồn và thân xác của Trương Ba đi đến hồi quyết liệt nhất. Sau mây tháng sống trong tình trạng “bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo”, nhân vật Hồn Trương Ba ngày càng trở nên xa lạ với những bạn bè, người thân trong gia đình và tự chẩn chính mình. Tâm trạng ấy của Hồn Trương Ba đã được thể hiện ngay đầu đoạn trích: “không, tôi không muốn sống như thế này mài. Tôi chán cái chỗ ở không phải của tôi này lắm rồi, chán lắm rồi Cái thân thể kềnh càng thô lỗ này, ta bắt đầu sợ mi, ta chỉ muốn rời xa mi tức khắc Nếu cái hồn của ta có hình thù riêng nhỉ, để nó tách ra khỏi cái xác này, dù chỉ một lần”.Hồn Trương Ba cảm thấy không thể sốnXem thêm tại: https:loigiaihay.comhayvietmotbaivanngantrinhbaytomtatdienbiencuatinhhuongkichtrongdoantrichvokichhontruongbadahangthitcualuuquangvunguvan12c30a1244.htmlixzz5nLG5gQOZ Hãy viết văn ngắn trình bày tóm tắt diễn biến tình kịch đoạn trích kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt Lưu Quang - Ngữ văn 12 Bình chọn: Quyết định dứt khoát Hồn Trương Ba thể qua chi tiết nhân vật độc thoại nội tâm, không chịu khuất phục thân xác tự đánh mình, sau lấy nén hương châm lửa thắp lên để gọi tiên Đế Thích • Nhận xét định dứt khốt nhân vật Hồn Trương Ba với Đế Thích cho cu Tị • Phân tích ý nghĩa sâu xa lời thoại kịch Hồn Trương Ba da hàng thịtTrình bày suy nghĩ đoạn trích kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt: "Đế Thích: • Tại vợ Trương Ba lại đòi bỏ nhà đi? Thử tìm lời giải đáp cho câu hỏi Xem thêm: Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Học trực tuyến Mơn Văn học Diễn biến tình kịch kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt" Lưu Quang diễn biến phức tạp, gay gắt, thật chặt chẽ hợp lí Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang sáng tác theo hướng khai thác cốt truyện dân gian để gửi gắm suy ngẫm nhân sinh, hạnh phúc, kết hợp phê phán số tiêu cực lối sống thời Đoạn trích sách giáo khoa phần cảnh 7, cảnh cuối kịch Chúng ta tóm tắt tình kịch đoạn trích sau: Đây cảnh cuối kịch, nghĩa lúc kịch tính kịch lên tới đỉnh điểm, nghĩa lúc xung đột linh hồn thân xác Trương Ba đến hồi liệt Sau mây tháng sống tình trạng “bên đằng, bên nẻo”, nhân vật Hồn Trương Ba ngày trở nên xa lạ với bạn bè, người thân gia đình tự chẩn Tâm trạng Hồn Trương Ba thể đầu đoạn trích: “khơng, tơi khơng muốn sống mài Tôi chán chỗ rồi, chán rồi! Cái thân thể kềnh thô lỗ này, ta bắt đầu sợ mi, ta muốn rời xa mi tức khắc! Nếu hồn ta có hình thù riêng nhỉ, để tách khỏi xác này, dù lần!” Hồn Trương Ba cảm thấy sốn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-viet-mot-bai-van-ngan-trinh-bay-tom-tat-dien-bien-cua-tinh-huong-kichtrong-doan-trich-vo-kich-hon-truong-ba-da-hang-thit-cua-luu-quang-vu-ngu-van-12c30a1244.html#ixzz5nLG5gQOZ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy viết một bài văn ngắn trình bày tóm tắt diễn biến của tình huống kịch trong đoạn trích vở kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ, Hãy viết một bài văn ngắn trình bày tóm tắt diễn biến của tình huống kịch trong đoạn trích vở kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ

Từ khóa liên quan