thi247 com đề thi thử lịch sử THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên nguyễn trãi – hải dương

6 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:04

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ LẦN KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: LỊCH SỬ Ngày thi: 23 + 24/2/2019 - Đề thi có trang Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………… Số báo danh: …………………………………………………………… Mã đề thi 301 Câu 1: Định ước Henxinki (8/1975) kí kết 33 nước châu Âu Mỹ Canađa A đánh dấu chấm dứt tình trạng đối đầu Đông - Tây châu Âu B tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ Đông Đức Tây Đức C mở điều kiện giải hòa bình xung đột giới D khẳng định hợp tác, phát triển xu chủ đạo châu Âu Câu 2: Yếu tố khách quan dẫn tới đời tổ chức ASEAN A gần gũi địa lí, tương đồng lịch sử, kinh tế, văn hóa nước thành viên B nhu cầu giúp đỡ giải để khó khăn phát triển nước thành viên C xuất tổ chức hợp tác khu vực Thế giới D nhu cầu hạn chế ảnh hưởng Mĩ chủ nghĩa xã hội Câu 3: Một điểm giống phong trào Cần Vương (1885 - 1896) khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) A chịu ảnh hưởng sâu sắc chiếu Cần vương B nổ thực dân Pháp hồn thành cơng bình định Việt Nam C làm chậm q trình hồn thành xâm lược Việt Nam thực dân Pháp D bị chi phối hệ tư tưởng phong kiến Câu 4: Nhận xét phong trào cách mạng 1930 - 1931 Việt Nam? A khơng mang tính cải lương B mang tính dân tộc C khơng mang tính cách mạng D có tính chất dân chủ Câu 5: Nội dung sau vấn đề quan trọng cấp bách đặt cho nước đồng minh hội nghị Ianta (2/1945)? A Phân chia thành nước thắng trận B Chấm dứt chiến tranh, trừng phạt nước bại trận C Nhanh chóng đánh bại hồn tồn nước phát xít D Tổ chức lại giới sau Chiến tranh giới thứ hai Câu 6: Hình thức phát triển bạo lực Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam A có kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang B giành quyền cách nhanh gọn, đổ máu C từ khởi nghĩa phần tiến lên tổng khởi nghĩa D kết hợp khởi nghĩa nông thôn thành thị Câu 7: Bài học từ việc kí kết hiệp định Sơ (1946), Giơ-ne-vơ (1954), Pari (1973) vận dụng hoạt động ngoại giao A nhân nhượng đến để giữ vững hòa bình B tranh thủ không điều kiện giúp đỡ quốc tế C đảm bảo nguyên tắc thống đất nước D không vi phạm chủ quyền quốc gia, dân tộc Câu 8: Cơng chuẩn bị tồn diện cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Việt Nam hoàn thành A Hội nghị Quân cách mạng Bắc Kỳ (từ ngày 15 đến ngày 20/4/1945) B cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng đến tháng 8/1945) C Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (2/1943) D Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5/1941) Câu 9: Sáng tạo độc đáo Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930) Trang 1/5 - Mã đề thi 301 - https://thi247.com/ A kết hợp phong trào yêu nước với phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác Lênin B soạn thảo Cương lĩnh trị, giải nhiệm vụ dân tộc dân chủ cách mạng C tiến hành hội nghị thành lập Đảng nước D giữ vai trò triệu tập chủ trì hội nghị thành lập Đảng Câu 10: Cách mạng Lào (1945 - 1975) nhận giúp đỡ có hiệu từ A nhân dân Campuchia B quân tình nguyện Việt Nam C Liên hợp quốc D nhân dân tiến Pháp Câu 11: Thuận lợi cách mạng Việt Nam sau chiến thắng Biên giới (1950) A địa Việt Bắc bảo vệ B nước xã hội chủ nghĩa công nhận đặt quan hệ ngoại giao C quân đội ta giành chủ động chiến trường Bắc Bộ D tiêu hao phận sinh lực địch Câu 12: Yếu tố quốc tế tác động trực tiếp đến việc kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Đơng Dương A xu hòa hỗn Đơng - Tây B xu tồn cầu hóa C hòa hỗn nước lớn D chiến tranh Triều Tiên bùng nổ Câu 13: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân Việt Nam mặt trận Đà Nẵng (1858 1859) không A buộc thực dân Pháp phải chuyển hướng công vào Gia Định B chứng tỏ tinh thần đoàn kết, chủ động kháng chiến nhân dân C làm thất bại hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” Pháp D phản ánh phối hợp chiến đấu triều đình Huế với nhân dân Câu 14: Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ (1897 - 1913) Việt Nam bối cảnh A hồn thành q trình bình định Việt Nam B tiến hành q trình xâm lược tồn lãnh thổ Việt Nam C hoàn thành trình xâm lược Việt Nam D dập tắt phong trào đấu tranh nhân dân Việt Nam Câu 15: Một ý nghĩa quốc tế Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 A làm thay đổi hồn tồn tình hình đất nước số phận hàng triệu người Nga B xóa bỏ chế độ bóc lột, mở kỉ nguyên lịch sử nước Nga C làm cho chủ nghĩa tư khơng hệ thống hồn chỉnh, bao trùm giới D đưa nhân dân lao động Nga lên làm chủ đất nước vận mệnh Câu 16: Xu hướng bạo động xu hướng cải cách phong trào yêu nước Việt Nam đầu kỉ XX có khác A Khuynh hướng B Kẻ thù trước mắt C Động D Lực lượng lãnh đạo Câu 17: Nội dung thể tiến nhân văn Hiệp định Pari Việt Nam (1973) so với Hiệp định Giơ-ne-vơ Đơng Dương (1954) A Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh B bên tham chiến ngừng bắn, chấm dứt hoạt động quân C đế quốc không can thiệp vào công việc nội Việt Nam D nước công nhận quyền dân tộc Việt Nam Câu 18: Trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) chống Mỹ (1954 - 1975), để bồi dưỡng sức dân, nông dân, Đảng Lao động Việt Nam đưa biện pháp gì? A Tăng lương, thực đời sống B Đưa nông dân vào hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao C Triệt để giảm tô cải cách ruộng đất D Tăng cường vệ sinh phòng bệnh, chăm lo sức khỏe cho nhân dân Câu 19: Nội dung khơng phải lí Đảng cộng sản Đông Dương chưa chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa sau Nhật đảo Pháp (9/3/1945)? A Tầng lớp trung gian ảo tưởng vào Nhật B Lực lượng Nhật chưa hoàn toàn suy yếu C Cơ sở Đảng địa phương chưa sẵn sàng D Lực lượng Pháp Đơng Dương mạnh Trang 2/5 - Mã đề thi 301 - https://thi247.com/ Câu 20: Ý nghĩa quan trọng chiến thắng Bình Giã (2/12/1964) Việt Nam A chứng tỏ bất lực, yếu Chính phủ quân đội Hoa Kỳ B mở đầu thời kì khủng hoảng triền miên quyền Sài Gòn C làm phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” D làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Câu 21: Bản Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược kí kết ngày 23/8/1939 A đỉnh cao sách dung dưỡng Liên Xơ phát xít Đức B mục tiêu hàng đầu sách không can thiệp Mỹ C thắng lợi sách nhượng phát xít Anh, Pháp D giải pháp tốt để bảo vệ lợi ích quốc gia Liên Xô lúc Câu 22: Trong chiến tranh Việt Nam, từ năm 1969 đến năm 1973, Mỹ tiếp tục A sử dụng thủ đoạn ngoại giao, hồ hỗn Liên Xơ - Trung Quốc B âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” C sử dụng quân Mỹ quân đồng minh làm lực lượng xung kích D tăng cường việc dồn dân lập “ấp chiến lược” Câu 23: Đối tượng đấu tranh chủ yếu phong trào giải phóng dân tộc châu Phi sau Chiến tranh giới thứ hai A chế độ phong kiến B chế độ nô lệ C chủ nghĩa thực dân kiểu D chủ nghĩa thực dân kiểu cũ Câu 24: “Người khổng lồ kinh tế, lùn trị” cụm từ nói nước nào? A Canađa B Nhật Bản C Pháp D Cộng hòa liên bang Đức Câu 25: Quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập sau Chiến tranh giới thứ hai A Inđônêxia B Việt Nam C Thái Lan D Lào Câu 26: Từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70 kỷ XX, Liên Xô thực nhiệm vụ A xây dựng sở vật chất - kĩ thuật chủ nghĩa xã hội B tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít, bảo vệ Tổ quốc C khơi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh D giúp đỡ nước Đông Âu thành lập nhà nước Câu 27: Nội dung không tác động quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc? A Là yếu tố dẫn tới đời phong trào “Không liên kết” B Quyết định xu hướng phát triển nước sau giành độc lập C Để lại di chứng cho nhiều nước trình phát triển sau D Làm cho đấu tranh nhiều nước trở nên căng thẳng, phức tạp Câu 28: Sau Chiến tranh giới thứ nhất, giai cấp tiểu tư sản Việt Nam bao gồm: A tiểu thương, tiểu chủ, cơng chức, trí thức, học sinh, sinh viên B tiểu thương, tiểu chủ, trí thức, thợ thủ công, tư sản dân tộc C thợ thủ công, viên chức, học sinh, sinh viên, tiểu địa chủ D chủ xưởng, thợ thủ công, học sinh, sinh viên, công chức Câu 29: Ý phản ánh Hiệp định Sơ (6/3/1946) kí kết hai đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa Chính Phủ Pháp? A Việt Nam đổi khơng gian lấy thời gian B Pháp công nhận chủ quyền Việt Nam C Việt Nam nhân nhượng tất quyền lợi kinh tế, trị cho Pháp D Pháp công nhận quyền tự Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa Câu 30: Đặc điểm lớn nhất, độc đáo cách mạng Việt Nam thời kì 1954 - 1975 A đất nước bị chia cắt hoàn toàn thành hai miền B tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác C tiến hành chống chủ nghĩa thực dân đế quốc Mỹ D chịu tác động sâu sắc chiến tranh lạnh Câu 31: Nguyên tắc tư tưởng Việt Nam Quốc dân đảng nêu năm 1929 Trang 3/5 - Mã đề thi 301 - https://thi247.com/ A Chủ nghĩa xã hội dân chủ B học thuyết Tam dân C “Tự - Bình đẳng - Bác ái” D Triết học ánh sáng Câu 32: Trước tác động tích cực xu tồn cầu hóa, nước phát triển cần A giữ gìn giá trị truyền thống dân tộc B cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” C tăng cường hoạt động bảo vệ mơi trường D gia tăng tính cạnh tranh kinh tế Câu 33: Mục đích cuối Pháp kế hoạch Nava A bình định Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực B tăng cường ngụy quân xây dựng đội quân động chiến lược mạnh C làm thất bại âm mưu cường quốc, độc chiếm Đông Dương D giành thắng lợi quân định nhằm kết thúc chiến tranh Câu 34: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc? A Nguyễn Ái Quốc tham gia Hội người Việt Nam yêu nước Pháp (1917) B Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai (6/1919) C Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lê-nin (7/1920) D Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua, tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản thành lập Đảng cộng sản Pháp (25/12/1920) Câu 35: Nghị Hội nghị Quân cách mạng Bắc Kỳ (4/1945) Việt Nam triển khai thực tiễn qua kiện A Việt Nam giải phóng quân đời (15/5/1945) B Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam thành lập (16/4/1945) C Đại hội quốc dân triệu tập (16 – 17/8/1945) D “Quân lệnh số ” ban bố (13/8/1945) Câu 36: Đảng cộng sản Đông Dương công nhận phân độc lập, trực thuộc Quốc tế cộng sản từ sau A hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (10/1930) B phong trào cách mạng 1930 - 1931 C hội nghị hợp tổ chức cộng sản (6/1 - 7/2/1930) D phong trào dân chủ 1936 - 1939 Câu 37: Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 khơng có tương đồng A Lãnh đạo B Phương pháp C Kết D Hình thái Câu 38: Luận cương trị Trần Phú soạn thảo (10/1930) khơng đưa cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà nặng đấu tranh giai cấp cách mạng ruộng đất lí chủ yếu nào? A Nơng dân giai cấp đơng đảo bị bóc lột nặng nề xã hội Việt Nam B Công - nông lực lượng đông đảo liệt cách mạng C Phần lớn ruộng đất tập trung tay giai cấp địa chủ phong kiến D Không xác định mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc Câu 39: Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ thực miền Nam Việt Nam (1961 - 1965), “ấp chiến lược” đóng vai trò A chỗ dựa B cơng cụ C hậu D “xương sống” Câu 40: Nguyên nhân khách quan giúp nước Tây Âu hồn thành cơng khôi phục kinh tế sau Chiến tranh giới thứ hai? A Sự suy yếu Liên Xô B Sự viện trợ Mỹ C Thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc D Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật - - HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 301 - https://thi247.com/ Trang 5/5 - Mã đề thi 301 - https://thi247.com/ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ 301 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D A B C D B A B C C C A C B A C D C D B D B A A B A A B C D D C A B D D D B 302 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A B A C D C A D D B C A C B A B D C D B A D A B A B A C C C D D C B B B C D D 303 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A D D A D C A C C D B B D B D D C B A C C C D A C A B A C B B C B A D A A B B 304 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A D A D C D A B C B B C B D D C C D C C D B A C C B A B B A A B D D D A B A C 305 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A 306 A D C B D D C C C B B C A C D B A D 10 A D 11 B C 12 B B 13 B C 14 B B 15 D C 16 D B 17 C D 18 B D 19 C A 20 B B 21 A A 22 D B 23 A B 24 D A 25 C C 26 A A 27 C D 28 D D 29 C C 30 A A 31 D C 32 D A 33 C C 34 B D 35 D A 36 A B 37 A D 38 B A 39 C A 40 B 307 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D D C B D B D A A B B A A C C B C B B D A A A D D B C A C A C D D A B B C C C 308 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A B A C B D A B D A B B B C A A C D C C C D D D A A B A C D D C D B B C B D A ... Trang 4/5 - Mã đề thi 3 01 - https:/ /thi2 47. com/ Trang 5/5 - Mã đề thi 3 01 - https:/ /thi2 47. com/ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ 3 01 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35... 302 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A B A C D C A D D B C A C B A B D C D B A D A B A B A C C C D D C B B B C D D 303 10 11 12 13 14 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A D D A D C A C C D B B D B D D C B A C C C D A C A B A C B B C B A D A A B B 304 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Xem thêm -

Xem thêm: thi247 com đề thi thử lịch sử THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên nguyễn trãi – hải dương , thi247 com đề thi thử lịch sử THPTQG 2019 lần 1 trường chuyên nguyễn trãi – hải dương

Từ khóa liên quan