Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng và ý định chuyển đổi thương hiệu trong thị trường hàng tiêu dùng ở việt nam

245 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 20:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN NGUYỄN KHÁNH HẢI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP, CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ THƯƠNG HIỆU – KHÁCH HÀNG VÀ Ý ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI THƯƠNG HIỆU TRONG THỊ TRƯỜNG HÀNG TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN NGUYỄN KHÁNH HẢI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP, CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ THƯƠNG HIỆU – KHÁCH HÀNG VÀ Ý ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI THƯƠNG HIỆU TRONG THỊ TRƯỜNG HÀNG TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9340101 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN QUANG THU Tp Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan luận án: “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng ý định chuyển đổi thương hiệu thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam” cơng trình riêng thân PGS.TS Nguyễn Quang Thu hướng dẫn Tơi xin chịu trách nhiệm tính pháp lý luận án TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Trần Nguyễn Khánh Hải ` LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi cảm ơn thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn, giảng dạy kiến thức giúp tơi hồn thành luận án Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo khoa, Ban giám hiệu trường Đại học Tài – marketing giúp đỡ q trình cho tơi học tập Đặc biệt, xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Quang Thu tận tâm dìu dắt, hướng dẫn, góp ý thực luận án Cuối cùng, tơi xin cảm ơn tất tình cảm, ân tình, giúp đỡ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,…đã tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận án TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 MỤC LỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CĐTH: chuyển đổi thương hiệu CSR: trách nhiệm xã hội doanh nghiệp EFA: phân tích nhân tố khám phá CFA: phân tích nhân tố khẳng định SEM: phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính TLN: thảo luận nhóm TP: thành phố WTO: tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT Nghiên cứu áp dụng lý thuyết ba cốt lõi bền vững (TBL), lý thuyết nhận dạng xã hội, lý thuyết tiếp thị mối quan hệ việc đo lường tác động CSR nhận diện thương hiệu, chất lượng mối quan hệ khách hàng kết mối quan hệ: ý định chuyển chuyển thương hiệu kinh tế chuyển đổi Việt Nam Nghiên cứu chứng minh tác động tích cực CSR đến chất lượng mối quan hệ thương hiệu khách hàng Đồng thời, vai trò chất lượng mối quan hệ thương hiệu - khách hàng tương tác CSR ý định chuyển đổi thương hiệu thị trường tiêu dùng Việt Nam Nó giúp nhà quản lý tiếp thị hiểu rõ lợi ích hoạt động CSR CSR làm cho khách hàng tự tin hơn, hài lòng hơn, cam kết giảm thiểu ý định thương hiệu Đồng thời, kết cho thấy nhận thức khách hàng CSR Từ đó, doanh nghiệp đưa kế hoạch, chương trình hành động phù hợp CSR để giảm bớt ý định chuyển đổi thương hiệu Từ khóa: CSR, nhận dạng thương hiệu, chất lượng mối quan hệ thương hiệu khách hàng, ý định chuyển đổi thương hiệu 10 ABSTRACT In this study, with the aim of applying triple-bottom line theory (TBL), social identity theory, relationship marketing theory in measuring the impact of CSR on brand identification, brand - customer relationship quality and the results of these relationships which are brand switching intention in the transition economies of Vietnam This research has demonstrated the positive impact of CSR on brand-customer relationship quality At the same time, it has indicated the role of brand-customer relationship quality in the interaction between CSR and brand switching behavior in the consumer market in Vietnam Since, It also helps managers and marketers understand clearly the benefits of CSR activities It makes customers more confident, more satisfied, more committed and less switching brand intention As well as, the results have also shown customers’ perception of CSR From there, corporate would set out the appropriate plans, programs, and actions of CSR to reduce switching brand intention Keywords: CSR, brand identification, brand-customer relationship quality, switching brand intention 231 Hình 6.2 Mơ hình khả biến nhóm nam 232 2.Regression Weights: (Nhom_nam - Default model) Bi < - BRQ < - BRQ < - Sw < - Ec < - So < - En < - Sw < - Tr < - Sa < - Co < - Sw < - So7 < - So1 < - So6 < - So8 < - So2 < - So4 < - So3 < - En2 < - En4 < - En3 < - En5 < - En1 < - Tr2 < - 233 Tr1 < - Tr3 < - Tr4 < - Tr5 < - Sa2 < - Sa4 < - Sa3 < - Sa1 < - Sw3 < - Sw1 < - Sw2 < - Ec3 < - Ec2 < - Ec5 < - Ec4 < - Bi2 < - Bi5 < - Bi1 < - Co2 < - Co1 < - 234 Hình 6.3 Mơ hình khả biến nhóm thu nhập 10 triệu 235 Regression Weights: (Nhom1_duoi10 - Default model) Bi < - BRQ < - BRQ < - Sw < - Ec < - So < - En < - Sw < - Tr < - Sa < - Co < - Sw < - So7 < - So1 < - So6 < - So8 < - So2 < - So4 < - So3 < - En2 < - En4 < - En3 < - En5 < - En1 < - Tr2 < - 236 Tr1 < - Tr3 < - Tr4 < - Tr5 < - Sa2 < - Sa4 < - Sa3 < - Sa1 < - Sw3 < - Sw1 < - Sw2 < - Ec3 < - Ec2 < - Ec5 < - Ec4 < - Bi2 < - Bi5 < - Bi1 < - Co2 < - Co1 < - 237 Hình 6.4 Mơ hình khả biến thu nhập 10 triệu 238 Regression Weights: (Nhom2_tren10 - Default model) Bi < - BRQ < - BRQ < - Sw < - Ec < - So < - En < - Sw < - Tr < - Sa < - Co < - Sw < - So7 < - So1 < - So6 < - So8 < - So2 < - So4 < - So3 < - En2 < - En4 < - En3 < - En5 < - En1 < - Tr2 < - 239 Tr1 < - Tr3 < - Tr4 < - Tr5 < - Sa2 < - Sa4 < - Sa3 < - Sa1 < - Sw3 < - Sw1 < - Sw2 < - Ec3 < - Ec2 < - Ec5 < - Ec4 < - Bi2 < - Bi5 < - Bi1 < - Co2 < - Co1 < - 240 Hình 6.5 Mơ hình bất biết nhóm độ tuổi từ 18 – 34 5.Regression Weights: (Nhom1_18-34 - Default model) 241 Bi < - BRQ < - BRQ < - Sw < - Ec < - So < - En < - Sw < - Tr < - Sa < - Co < - Sw < - So7 < - So1 < - So6 < - So8 < - So2 < - So4 < - So3 < - En2 < - En4 < - En3 < - En5 < - En1 < - Tr2 < - Tr1 < - 242 Tr3 < - Tr4 < - Tr5 < - Sa2 < - Sa4 < - Sa3 < - Sa1 < - Sw3 < - Sw1 < - Sw2 < - Ec3 < - Ec2 < - Ec5 < - Ec4 < - Bi2 < - Bi5 < - Bi1 < - Co2 < - Co1 < - 243 Hình 6.6 Mơ hình bất biến nhóm độ tuổi từ 35 trở lên 6.Regression Weights: (Nhom2_Tren35 - Default model) 244 Bi < - BRQ < - BRQ < - Sw < - Ec < - So < - En < - Sw < - Tr < - Sa < - Co < - Sw < - So7 < - So1 < - So6 < - So8 < - So2 < - So4 < - So3 < - En2 < - En4 < - En3 < - En5 < - En1 < - Tr2 < - 245 Tr1 < - Tr3 < - Tr4 < - Tr5 < - Sa2 < - Sa4 < - Sa3 < - Sa1 < - Sw3 < - Sw1 < - Sw2 < - Ec3 < - Ec2 < - Ec5 < - Ec4 < - Bi2 < - Bi5 < - Bi1 < - Co2 < - Co1 < - ... dạng thương hiệu, chất lượng mối quan hệ thương hiệu - khách hàng, ý định chuyển đổi thương hiệu thị trường tiêu dùng Việt Nam - Xác định đo lường tác động CSR lên chất lượng mối quan hệ thương hiệu. .. án: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng ý định chuyển đổi thương hiệu thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam cơng trình riêng thân PGS.TS Nguyễn Quang... dạng thương hiệu, chất lượng mối quan hệ thương hiệu - khách hàng, ý định chuyển đổi thương hiệu Trong đó, CSR xem nguyên nhân; ý định chuyển đổi thương hiệu xem kết chất lượng mối quan hệ thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng và ý định chuyển đổi thương hiệu trong thị trường hàng tiêu dùng ở việt nam, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng và ý định chuyển đổi thương hiệu trong thị trường hàng tiêu dùng ở việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm