ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHÂN HỌC VĂN HÓA

13 113 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC NHÂN HỌC VĂN HÓA ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHÂN HỌC VĂN HÓA Đề cương học phần Nhân học văn hóa thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ Quản lý Văn hóa phê duyệt theo Quyết định số ……/QĐ-ĐT ngày … tháng … năm 2013 Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội, 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC HỌC PHẦN NHÂN HỌC VĂN HÓA ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHÂN HỌC VĂN HÓA Chuyên ngành: Thạc sỹ Quản lý Văn hóa Số tín chỉ: 2; Mã học phần: QLNH 506 Loại môn học: Bắt buộc Thông tin giảng viên: 1.1 Giảng viên: Đinh Hồng Hải - Chức danh khoa học: Tiến sĩ - Địa liên hệ: 501-K16, Bách Khoa, Hà Nội - Điện thoại: 3.8681752; 0985731933; - Email: dinhhaih@gmail.com - Website: https://harvard-yenching.academia.edu/HaiDinh Thông tin chung học phần: - Tên học phần: Nhân học văn hóa - Mã học phần: QLNH 506; Số tín chỉ: - Loại học phần: Bắt buộc - Học phần tiên quyết: QLPP 503 – Phương pháp nghiên cứu văn hóa - Học phần kế tiếp: QLXH 504 – Xã hội học văn hóa; QLTL 505 – Tâm lý học văn hóa - Giờ tín hoạt động: + Lý thuyết: 10 tiết + Thực hành/thảo luận: 18 tiết + Tự học/tự nghiên cứu: tiết Mục tiêu học phần: 3.1 Mục tiêu chung • Kiến thức Học viên nắm kiến thức nhân học văn hóa, lý thuyết nhân học văn hóa, • Kĩ Học viên vận dụng phương pháp nghiên cứu nhân học văn hóa Ứng dụng nghiên cứu giảng dạy nghệ thuật • Thái độ: Có ý thức nghiên cứu văn hóa phương pháp luận nhân học • Mục tiêu khác Rèn luyện kĩ đọc tài liệu, tư so sánh, phê phán Rèn luyện kĩ nghiên cứu khoa học độc lập, làm việc theo nhóm 3.2 Mục tiêu chi tiết học phần: 3.2.1 Mục tiêu chi tiết Mục tiêu Bậc Nội dung Nội dung Nhân học văn hóa: Các lý thuyết phương pháp Bậc Bậc I.A Nắm Nhớ I.B Phân biệt Nắm I.C Biết cách áp Nhớ kiến thức lý thuyết dụng lý thuyết nhân học phương pháp phương pháp nghiên văn hóa nghiên cứu cứu nhân học văn nhân học văn hóa hóa nghiên cứu văn hóa nghệ nghiên cứu thuật Mục tiêu Bậc Nội dung Bậc Bậc Nội dung II.A Nắm khái II.B Biết cách áp II.C Biết cách phan Nghiên cứu văn niệm nghiên cứu văn dụng lý thuyết tích đánh giá lý hóa nghệ thuật hóa nghệ thuật phương pháp thuyết phương phương nhân học văn hóa pháp tùy đối pháp luận nghiên cứu tượng nghiên cứu nhân học văn văn hóa nghệ thuật văn hóa nghệ hóa thuật Chú giải: - Bậc 1: Nhớ (A) - Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B) - Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C) - Số La mã: Chương - Số ả rập: thứ tự mục tiêu 3.2.2 Bảng tổng hợp mục tiêu chi tiết Mục tiêu Nội dung Nội dung Nội dung Tổng Bậc Bậc Bậc Tổng 1 2 1 4 Tóm tắt nội dung học phần: Nhân học văn hoá khoa học nghiên cứu đời sống văn hố người bao gồm tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động sống, giá trị nhân văn, ý tưởng, công nghệ, kinh tế,v.v Thông qua nhiều phương pháp lý thuyết tiếp cận nhà nhân học văn hoá nghiên cứu văn hoá nhiều mặt đời sống người giới từ giai đoạn cổ đại đến giai đoạn công nghiệp hậu công nghiệp Nội dung chi tiết học phần: Chương Nhân học văn hóa: Các lý thuyết phương pháp nghiên cứu 1.1 Các lý thuyết nhân học 1.1.1 Thuyết tiến hóa kỷ 19 1.1.2 Nhân học văn hóa Mỹ nửa đầu kỷ 20 1.1.3 Nhân học xã hội Anh nửa đầu kỷ 20 1.1.4 Nhân học diễn giải, nhân học tri thức cấu trúc luận 1.1.5 Hậu cấu trúc luận hậu đại luận 1.2 Phương pháp nghiên cứu 1.2.1 phương pháp phân tích tổng hợp 1.2.2 Phương pháp so sánh 1.2.3 Phương pháp phân tích cấu trúc chức 1.2.4 Phương pháp thực chứng 1.2.5 Phương pháp tiếp cận hệ thống Chương Nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật phương pháp luận nhân học văn hóa 2.1 Các lý thuyết phương pháp tiếp cận nghiên cứu văn hóa 2.1.1 Một số phương pháp tiếp cận truyền thống nghiên cứu văn hoá Việt Nam 2.1.2 Các hướng tiếp cận đương đại giới nghiên cứu văn hoá 2.1.3 Một số trường phái lý thuyết đương đại 2.2 Khái quát nghiên cứu biểu tượng nhân học biểu tượng 2.2.1 Khái quát nghiên cứu biểu tượng 2.2.2 Các định nghĩa nhân học biểu tượng 2.3 Tiếp cận nhân học nghệ thuật nghiên cứu nghệ thuật Việt Nam 2.3.1 Nghiên cứu nghệ thuật Việt Nam 2.3.2 Tiếp cận nhân học nghệ thuật Việt Nam… Tài liệu học tập 6.1 Tài liệu 6.1.1 Emily A Schultz Robert H Lavenda (2001), Nhân học văn hố - Một quan điểm tình trạng nhân sinh Nxb Chính trị quốc gia 6.1.2 Layton, Robert (2007), Nhập mơn lý thuyết nhân học, Nxb ĐHQG Tp Hồ Chí Minh 6.1.3 Đinh Hồng Hải (2014), Nghiên cứu biểu tượng: Một số hướng tiếp cận lý thuyết, Nxb Thế giới 6.1.4 Bernard, H Russel (2007), Các phương pháp nghiên cứu nhân học, tiếp cận định tính định lượng, Nxb Đh QG Tp Hồ Chí Minh 6.2 Tài liệu tham khảo 6.2.1 Adamson E Hoebel (2007), Nhân chủng học, khoa học người, Lê Sơn, Lê Trọng Nghiã, Phạm Khương dịch, Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh 6.2.2 Đinh Hồng Hải (2012), Những biểu tượng đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam-tập 1, Nxb Tri thức, Hà Nội 6.2.3 ĐH KHXH & NV – ĐH QG Tp HCM (2006), Một số vấn đề lý thuyết phương pháp luận nghiên cứu nhân học, Nxb ĐHQG Tp Hồ Chí Minh Hình thức tổ chức dạy học 7.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy học Lý thuyết Thựchành/ Tự Tuần Nội dung Thảo học/tự luận/điền nghiên cứu Tổng (Giờ TC) dã… Nội dung Nội dung 2 2 3 3 3 1 5 5 5 7.2 Lịch trình cụ thể cho nội dung Tuần 1: (Chương 1) Hình thức Số tổ chức dạy học Lí thuyết TC Nội dung Yêu cầu sinh viên Ghi chuẩn bị Giới thiệu đề cương môn học, SV đọc [6.1.1; 3tài liệu học tập 37] Khái quát chung nhân học Thực hành văn hóa Cách thức áp dụng lý SV đọc tài liệu thuyết phương pháp nghiên [6.1.2; 7-125; cứu nhân học văn hóa 6.1.3; 7-55] nghiên cứu văn hóa nghệ Chuẩn bị câu hỏi thuật KT- ĐG thảo luận - Cho sinh viên đăng kí tập lớn cá nhân/ HK - Giao tập nhóm/ tuần Tư vấn Tuần 2: (Chương 1– tiếp) Hình thức Số Nội dung Yêu cầu Ghi tổ sinh viên chức TC dạy học Lí thuyết Thực Các lý thuyết nhân học văn hóa chuẩn bị SV đọc tài liệu [6.1.2; 38- 151] Ghi nhớ lý thuyết nhân học văn hóa SV đọc hành [6.1.2; 38- 151] Chuẩn bị câu hỏi thảo luận KT- ĐG - Xem chữa tập nhóm/ tuần - Giao tập kiểm tra kỳ Tự học Tuần 3: (Chương – tiếp) Hình thức Số tổ Nội dung Yêu cầu sinh Ghi chức TC dạy học Lí thuyết Thực hành viên chuẩn bị Các phương pháp nghiên cứu SV đọc tài liệu nhân học văn hóa [6.1.3; 56-199] Thực tập sử dụng phương pháp SV đọc tài nghiên cứu nhân học văn liệu [6.1.3; 56hóa 199] [6.2.3; 7-98] Chuẩn bị câu hỏi thảo luận Tự học Nghiên cứu tài liệu làm Đọc tập tài tham liệu khảo, chuẩn bị tư liệu làm tập KT- ĐG Tư vấn Tuần 4: (Chương 2) Thu tập kiểm tra kỳ Hình thức Số Nội dung Yêu cầu sinh Ghi tổ viên chức TC dạy học bị chuẩn Lí thuyết Các lý thuyết phương pháp tiếp SV đọc tài cận nghiên cứu văn hóa liệu [6.1.2; 152-225] [6.1.3; Thực 200- 255] Các hướng tiếp cận, trường phái SV đọc tài hành tiêu biểu nghiên cứu văn hóa liệu [6.1.; 38174] Chuẩn bị câu hỏi thảo luận KT- ĐG Trả kiểm tra kỳ Giao tập nhóm/tuần Tư vấn Tuần 5: (Chương – tiếp) Hình thức Số tổ Nội dung Yêu cầu sinh viên Ghi chức TC dạy học Lí thuyết chuẩn bị Khái quát nghiên cứu Tìm số ví dụ biểu tượng nhân học biểu Thực hành tượng biểu tượng văn hóa nghệ thuật Vai trò biểu tượng SV đọc tài liệu nghệ thuật [6.2.2 phần Mở Vai trò nhân học biểu đầu] tượng Chuẩn bị câu hỏi thảo luận KT- ĐG Xem chữa tập nhóm/tuần; hướng dẫn làm 10 tiểu luận hết môn Tư vấn Tuần 6: (Chương – tiếp) Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy TC học Lí thuyết Yêu cầu sinh Ghi viên chuẩn bị Khái quát nhân học nghệ thuật Nghiên cứu tập tín giảng (1 nhân học nghệ lớp) thuật Thực hành giảng viên cung cấp Tìm hiểu hướng nghiên cứu Đọc tài liệu tín nghệ thuật Việt Nam Tập áp giảng (2 dụng phương pháp nhân học cung cấp lớp) nghệ thuật viên Chuẩn bị câu hỏi thảo luận Tự học tín Nghiên cứu tài liệu hồn thành Nghiên cứu tài tiểu luận hết mơn liệu giảng viên (1 cung cấp, lớp) chuẩn bị tư liệu viết liểu luận KT- ĐG Thu tiểu luận Chính sách học phần: - Thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học - Thiếu điểm thành phần, khơng có điểm hết mơn - Các tập phải nộp hạn - Đi học đầy đủ (nghỉ không 20% tổng số giờ) - Chuẩn bị trước đến lớp theo hướng dẫn đề cương mơn học 11 Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập học phần: 9.1 Mục đích trọng số kiểm tra Hình thức Mục đích, hình thức kiểm tra – đánh giá Đánh giá thường Đánh giá khả nhớ phản xạ trí tuệ Đánh xuyên Trọng số 10% giá ý thức học tập thường xuyên kĩ làm việc độc lập Hình thức kiểm tra; trắc nghiệm khách quan/vấn đáp (do GV tự lựa chọn) Bài kiểm tra Đánh giá khả nhớ hiểu vấn đề Hình 20% kì (tự luận) Bài thi hết mơn 70% thức kiểm tra: tự luận Đánh giá kĩ ứng dụng vào thực tế Hình thức kiểm tra: viết tiểu luận 9.2 Tiêu chí đánh giá loại tập, KT - ĐG - Số học lớp đảm bảo yêu cầu thái độ học tập tốt - Có đủ kết kiểm tra thường xuyên, định kỳ thi học phần - Chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,5 KT Trưởng khoa Trưởng mơn Giảng viên Phó trưởng khoa TS Đinh Hồng Hải Học phần: Nhân học văn hóa Khóa - Chuyên ngành: Quản lý văn hóa - Sĩ số: 42 - Số tín chỉ: 02 = buổi - Thời gian: Sáng 8h 00’Chiều 1h 30’ - Buổi 1,2: ngày CN 26/10 - Buổi 3,4: Cả ngày CN 2/11 - Buổi 5,6: Cả ngày CN 9/11 - Địa điểm: Phòng 306, Nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Địa chỉ: km9, Thanh Xuân, Hà Nội) Cách ngã tư Khuất Duy Tiến khoảng 1km hướng Hà Đông, đối diện chợ Phùng Khoang Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Quản lý lớp: Chuyên viên Vũ Thị Hồng Thanh Số đt: 0974 868 626 12 Chuyên viên Giap Trường Thịnh - Số đt văn phòng khoa: 6251 6423 13 Số đt: 0165 630 2004 ... Bắt buộc Thông tin giảng viên: 1.1 Giảng viên: Đinh Hồng Hải - Chức danh khoa học: Tiến sĩ - Địa liên hệ: 501-K16, Bách Khoa, Hà Nội - Điện thoại: 3.8681752; 0985731933; - Email: dinhhaih@gmail.com... xuyên, định kỳ thi học phần - Chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,5 KT Trưởng khoa Trưởng môn Giảng viên Phó trưởng khoa TS Đinh Hồng Hải Học phần: Nhân học văn hóa Khóa - Chuyên ngành: Quản lý... Đông, đối diện chợ Phùng Khoang Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Quản lý lớp: Chuyên viên Vũ Thị Hồng Thanh Số đt: 0974 868 626 12 Chuyên viên Giap Trường Thịnh - Số đt văn phòng khoa: 6251 6423 13 Số đt:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHÂN HỌC VĂN HÓA, ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHÂN HỌC VĂN HÓA