Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất tại quận nam từ liêm, thành phố hà nội

93 66 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:52

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI LÊ NGỌC CHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CĨ HIỆU QUẢ DIỆN TÍCH ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƢỢC GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Hà Nội - Năm 2019 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI LÊ NGỌC CHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CĨ HIỆU QUẢ DIỆN TÍCH ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƢỢC GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số : 8850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : TS VŨ DANH TUYÊN TS TRẦN XUÂN BIÊN Hà Nội - Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Lê Ngọc Chƣơng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn ngồi nỗ lực thân tơi nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình quan, thầy cô, bạn bè đồng nghiệp gia đình Trƣớc tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Vũ Danh Tuyên TS Trần Xn Biên ngƣời tận tình hƣớng dẫn đóng góp ý kiến q báu q trình thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Hà Nội giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất đồng nghiệp, bạn bè ngƣời thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn này./ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii THÔNG TIN LUẬN VĂN v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 T NH CẤP THIẾT MỤC TIÊU CHƢƠNG 1: T NG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận quản lý, sử dụng đất 1.1.1 Chế độ sở hữu toàn dân đất đai 1.1.2 Các quyền ngƣời sử dụng đất 1.2 Cơ sở pháp lý quản lý, sử dụng đất 12 1.2.1 Vấn đề giao đất cách mạng Dân tộc - Dân chủ Nhân dân cách mạng Xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1945 - 1980 12 1.2.2 Vấn đề giao đất cách mạng Xã hội chủ nghĩa giai đoạn từ năm 1981 đến 2003 17 1.2.3 Vấn đề giao đất từ năm 2003 đến 25 1.3 Cơ sở thực tiễn 27 1.3.1 Chính sách giao đất khơng thu tiền số nƣớc giới 27 1.3.2 Cơ sở thực tiễn quản lý, sử dụng đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất thành phố Hà Nội 30 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG,PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU33 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 33 2.2 Phạm vi nghiên cứu 33 2.3 Nội dung nghiên cứu 33 iv 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Nam Từ Liêm 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm 43 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai địa bàn quận Nam Từ Liêm 43 3.2.2 Hiện trạng biến động đất đai Nam Từ Liêm giai đoạn từ 01/4/2014 đến tháng 8/2018 49 3.3 Thực trạng quản lý, sử dụng đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 52 3.3.1 Hiện trạng t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm 52 3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý, sử dụng diện tích đất t chức đƣợc nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất 67 3.4.1 Định hƣớng chung vấn đề giao đất không thu tiền sử dụng đất 67 3.4.2 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu cho công tác quản lý, sử dụng đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam từ Liêm 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN 81 v THÔNG TIN LUẬN VĂN Họ tên học viên: Lê Ngọc Chƣơng Lớp: CH3A.QĐ Khóa : 3A Cán hƣớng dẫn: TS Vũ Danh Tuyên TS Trần Xuân Biên Tên đề tài : Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu diện tích đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Những nội dung đƣợc nghiên cứu luận văn kết đạt đƣợc: - Nội dung đƣợc nghiên cứu: + Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất t chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất không tu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc quản lý, sử dụng đất t chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Kết đạt đƣợc: + Góp phần b sung sở khoa học lý luận công tác giao đất không thu tiền sử dụng đất t chức nghiệp, trị xã hội, giáo dục + Góp phần đánh giá thực tiễn công tác quản lý diện tích đất đƣợc giao t chức đƣợc nhà nƣớc giao đất không thu tiền - Kết luận văn tài liệu có giá trị tham khảo cơng tác quản lý, sử dụng có hiệu diện tích đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dung đất vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH-HĐH GCNQSDĐ GPMB HSĐC KT-XH MNCD QSDĐ SDĐ SXKD TC TĐC TTCN TTXD HĐND UBND UBMTTQ Cơng nghiệp hóa - đại hóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giải phóng mặt Hồ sơ địa Kinh tế - xã hội Mặt nƣớc chuyên dùng Quyền sử dụng đất Sử dụng đất Sản xuất kinh doanh T chức Tái định cƣ Tiểu thủ công nghiệp Trật tự xây dựng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân Uỷ ban Mặt trận t quốc vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 T ng hợp diện tích tự nhiên theo phƣờng 32 Bảng 3.2 Hiện trạng sử dụng đất quận Nam Từ Liêm năm 2018 49 Bảng 3.3 Biến động sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2018 50 Bảng 3.4 Hiện trạng sử dụng đất loại hình t chức 52 Bảng 3.5 Hiện trạng t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất phân theo đơn vị hành phƣờng quận Nam Từ Liêm 54 Bảng 3.6 T ng hợp tình hình sử dụng đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất quận Nam Từ Liêm 55 Bảng 3.7 Tình hình tranh chấp, lấn chiếm bị lấn chiếm đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất quận Nam Từ Liêm 59 Bảng 3.8 T ng hợp tình hình sử dụng đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất quận Nam Từ Liêm 61 Bảng 3.9 Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất quận Nam Từ Liêm 63 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THI T Đất đai tài nguyên thiên nhiên quý giá, tài sản lớn quan trọng quốc gia Ở Việt Nam nay, cơng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc đặt yêu cầu công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai, đặc biệt việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp ngƣời sử dụng đất Trong kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ phát sinh lĩnh vực đất đai ngày phức tạp đa dạng, đòi hỏi phải có giải kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp ngƣời sử dụng đất Luật Đất đai năm 2013 quy định quyền nghĩa vụ ngƣời sử dụng đất để phù hợp với kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, đến tình hình thực quyền sử dụng đất địa phƣơng tồn nhiều bất cập cần đƣợc giải nhƣ: Các quy định pháp luật quan quản lý Nhà nƣớc có nhiều ảnh hƣởng đến việc thực quyền ngƣời sử dụng đất; Ngƣời sử dụng đất thực quyền sử dụng đất nhƣng khơng làm thủ tục theo quy định lý khác nhau; công tác bồi thƣờng đất đai Nhà nƣớc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế, dựa vào khung giá đất Nhà nƣớc ban hành hàng năm có nhiều bất cập, gây xúc cho ngƣời dân Đồng thời, ý thức hiểu biết pháp luật đất đai đối tƣợng sử dụng đất hạn chế, việc thực quyền đƣợc pháp luật quy định hộ gia đình, cá nhân chƣa phát huy tối đa, dẫn đến vi phạm pháp luật việc sử dụng đất gây nhiều hậu xấu mặt kinh tế xã hội, đặc biệt khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, trốn thuế lạm dụng quyền sử dụng đất 70 - Tồn Quận có 249 đơn vị t chức Trong có: 40 đơn vị t chức sử dụng đất đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với 40 giấy chứng nhận QSDĐ tập trung chủ yếu t chức nghiệp cơng, t chức trị, t chức trị - xã hội quan nhà nƣớc - Đối với t chức sử dụng đất mà chƣa có giấy tờ quyền sử dụng đất (chƣa đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất hợp pháp) cần tiến hành rà sốt lại tính pháp lý, phù hợp quy mô sử dụng đất đế hợp thức hố thu hồi Đồng thòi u cầu t chức đăng ký kê khai lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đ có sở theo dõi quản lý Trƣờng hợp không thực kê khai đăng ký đất đai theo quy định phải xử lý nghiêm - Các đơn vị quan Nhà nƣớc, t chức nghiệp công UBND phƣờng tự ý giao đất cho hộ gia đình, cá nhân; cán cơng nhân viên đơn vị t chức sử dụng sang làm nhà trƣớc ngày 01/4/2004 đƣợc xem xét hợp thúc cấp GCNQSDĐ theo Nghị định 47/2013/CP Thủ tƣớng Chính phủ (3) Tăng cƣờng công tác giải đơn thƣ tranh chấp, lẩn chiếm đất đai t chức đƣợc giao đất khơng thu tiền - Trên tồn Quận có 07 loại hình t chức Trong có 249 t chức với tơng diện tích 231,043 gồm có 03 loại hình t chức đƣợc giao khơng thu tiền bị lấn chiếm; 04 loại hình vị t chức có tranh chấp Ngun nhân đơn vị t chức chƣa quản lý chặt ch ; mốc giới chƣa đƣợc đo v ; hồ sơ đƣợc giao quản lý chƣa đồng bộ; đơn vị chƣa xây dựng tƣờng bao cắm mốc ngồi thực địa; cơng tác cấp GCNQSDĐ chƣa hết Giải pháp thời gian tới: - UBND Quận ban hành định giao Thanh tra Quận tập trung giải 71 dứt điểm tồn t chức có tranh chấp,lấn chiếm bị lấn chiếm đất đai - Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra việc sử dụng t chức đƣợc giao, cho thuê địa bàn đe có biện pháp xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm pháp luật đất đai Đối với trƣờng họp sử dụng đất sai mục đích, tự ý cho thuê đất trái thấm quyền phải thu hồi đất đế giao đất cho t chức, cá nhân, đơn vị khác có lực nhu cầu thực sự, đảm bảo sử dụng đất hiệu quy hoạch (4) Chính sách pháp luật cơng tác quản lý đất đai - Nhà nƣớc cần có sách cụ đế quản lỷ quỳ đất t chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, nhằm hạn chế tiêu cực sừ dụng đất sử dụng có hiệu bền vững Đồng thời rà soát để sửa đ i quy định giao đất không phù hợp với thực tiễn nhằm điều chỉnh đƣợc mối quan hệ tránh chồng ch o Tăng cƣờng quản lý, sử dụng đất t chức thời gian tới: - Nên có quy định cụ thể trách nhiệm ngƣời đứng đầu t chức đơn vị để xảy tình trạng đất đai bị lấn chiếm, sử dụng trái ph p, sử dụng khơng có hiệu lấn, chiếm đất - Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên xử lý trƣờng hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣơc cấp thấm quyền phê duyệt Thƣờng xuyên kiểm tra tiến độ đầu tƣ dự án thu hồi dự án chậm triên khai - Rà soát, mạnh cải cách thủ tục hành lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đầu tƣ đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác quản lý đất đai; t chức thực việc lập hoàn thiện thống hồ sơ địa chính, xây dựng sở liệu đất đai địa bàn Thành phố, địa bàn quận đế phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nƣớc đất đai 72 trƣớc mắt lâu dài (5) Giải pháp nguồn lực - Đội ngũ cán bộ, công chức ngành quán lý đất đai quận cần phải thƣờng xuyên đƣợc đào tạo nâng cao lực chuyên môn Đồng thời nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý đất đai, thƣờng xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động thông tin đất đai công tác quản lý, xử lý liệu đƣợc xác 3.4.2.2 Giải pháp ỹ thuật - Năm 2018, UBND quận thông báo đơn vị thống kê, rà soát t chức đƣợc giao đất không thu tiền, chuẩn bị kinh phí; xây dựng kế hoạch xây dựng mốc giói cắm mốc giới để quản lý; xử lý trƣờng hợp vi phạm sử dụng đất đai làm sở đế cấp GCNQSDĐ theo quy định - Còn lại 209 đơn vị t chức chƣa đƣợc cấp GCNQSDĐ, thời gian tới UBND Quận xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung thực thủ tục theo quy định pháp luật đo đạc lại thực địa xác định ranh giới, lập hồ sơ kê khai cấp GCNQSDĐ trình cấp thẩm quyền xem x t cấp GCNQSDĐ cho t chức quy định - Thƣờng xuyên đạo theo dõi, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai cấp thực tốt việc thống kê đất đai định kỳ hàng năm Giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật đất đai t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng đạo quan, t chức có liên quan lập kế hoạch thực thƣờng xuyên việc tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật đất đai với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với đối tƣợng điều kiện thực tế địa phƣơng; biểu dƣơng nơi làm tốt, phê phán nơi chậm chạp, trì trệ, đƣa công luận vi 73 phạm quản lý sử dụng đất đai t chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất Nội dung tuyên truyền, ph biến luật đất đai hành trình tự, thủ tục hành liên quan đến quyền nghĩa vụ t chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất; Cảnh báo phƣơng pháp sử lý trƣờng hợp lấn chiếm, để đất bị lấn chiếm để đất hoang hóa Tăng cƣờng quan tâm, đạo UBND thành phố, phối hợp tích cực, có hiệu ban ngành thành phố quan quản lý cấp sở (quận, phƣờng) Muốn thực đƣợc giải pháp cần có quan tâm đặc biệt quan chức năng, quan quản lý nhƣ đối tƣợng sử dụng đất để sử lý, khắc phục đƣợc sai phạm, đƣa qu đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất vào sử dụng đạt hiệu cao 3.4.3 Đề xuất giải pháp cụ thể đối quận N m Từ Liêm Đối với trƣờng hợp sử dụng đất sai mục đích, cho thuê, cho mƣợn trái phép - Đối với khu đất sử dụng không mục đích quan nhà nƣớc, t chức nghiệp công, UBND quận thông báo cho t chức biết để đƣa diện tích vào sử dụng mục đích thời gian khơng q năm Trƣờng hợp t chức không khắc phục s tiến hành sử lý trách nhiệm ngƣời đứng đầu quan thu hồi diện tích đất sử dụng khơng mục đích - Đối với diện tích đất cho mƣợn, chuyển nhƣợng trái pháp luật cần lập thủ tục thu hồi giao Trung tâm phát triển qu đất quận quản lý, lập kế hoạch khai thác, sử dụng chuyển giao cho đối tƣợng có nhu cầu sử dụng đất; kiên không để t chức cho mƣợn, chuyển nhƣợng trái pháp luật tự khắc phục hậu nhƣ đòi lại, mua lại 74 - Đối với đơn vị đƣợc tra, kiểm tra có kết luận nhƣng cố tình khơng thực cần có biện pháp cƣỡng chế Đối với trƣờng hợp lấn chiếm, bị lấn chiếm, bỏ hoang hóa - Đối với diện tích đất để hoang hóa, thiếu trách nhiệm để lấn, chiếm s kiêm sử lý thu hồi - Đối với khu đất bị lấn, chiếm trái ph p, giao trách nhiệm cho UBND quận chủ trì, phối hợp với ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phƣơng án giải phóng mặt bằng, giao trả lại qu đất cho nhà nƣớc quản lý để lập kế hoạch khai thác, sử dụng vào mục đích khác mà khơng giao lại cho t chức có đất để lấn, chiếm 75 K T LUẬN VÀ KI N NGHỊ Kết luận: Qua nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu diện tích đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất, đề tài rút kết luận sau: - Quận Nam Từ Liêm nằm vị trí trung tâm ''Hà Nội mới" nằm phía Tây trung tâm Thành phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm đƣợc thành lập theo Nghị số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 Chính phủ điều chỉnh địa giới hành huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận 23 phƣờng thuộc Thành phố Hà Nội - Tính đến ngày 31/8/2018 địa bàn Quận có 249 t chức đƣợc giao đất khơng thu tiền với t ng diện tích đƣợc giao là: 231,043 Trong đó, quan Nhà nƣớc có 30 đơn vị, với diện tích 8,238 ha; T chức tri có 01 đơn vị, với diện tích 0,111 ha; T chức xã hội có 72 đơn vị với diện tích 7,405 ha; t chức kinh tế có 09 đơn vị với diện tích 0,492 ha; An ninh, quốc phòng có 29 đơn vị với diện tích 73,107 ha; T chức nghiệp cơng có 57 đơn vị với diện tích 122,322 ha, - Kết điều tra tình hình quản lý sử dung t chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm cho thấy có 4,272 (chiếm 1,85 ) diện tích sử dụng khơng mục đích đƣợc giao; Có t chức bị lấn chiếm với diện tích 0,378 (chiếm 0,16%); Có t chức tình trạng tranh chấp đất đai với diện tích 0,618 (chiếm 0,27%); Có t chức thực hành vi giao đât trái thấm quyên với diện tích 0,815 (chiếm 0,35%); Có 13 t chức cho thuê đất trái thẩm quyền với diện tích 2,059 (chiếm 0,89%) - Tính đến ngày 31/8/2018 có 40/249 t chức đƣợc nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 76 với t ng diện tích 29,495 chiếm 12,76% so với t ng diện tích t chức đƣợc giao - Để nâng cao hiệu quản lý, sử dụng tô chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm cần thực giải pháp sau: Nhóm giải pháp chế sách; Nhóm giải pháp K thuật; Nhóm giải pháp tuyên truyền - Kết nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử diện tích đất t chức đƣợc nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho thấy phần lớn t chức sử dụng mục đích đƣợc giao.Tuy nhiên nhiều sai phạm quản lý, sử dụng qu đất với loại vi phạm: chuyển nhƣợng, cho thuê đất trái ph p; lấn chiếm, bị lấn chiếm; bỏ hoang Loại hình t chức để diễn tình trạng sử dụng sai mục đích nhiều t chức nghiệp cơng t chức kinh tế Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai phạm năm vừa qua công tác quản lý nhà nƣớc loại đất lỏng lẻo, chƣa chặt ch - Các giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quản lý, sử dụng diện tích đất t chức đƣợc nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất là: hoàn thiện pháp luật quy định quản lý, sƣ dụng đất loại hình này, đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp; quy định cụ thể trách nhiệm ngƣời đứng đầu quan nhà nƣớc, t chức nghiệp cơng, để sảy tình trạng lấn, chiếm, sử dụng trái ph p, khơng có hiệu ; Quy định rõ định mức sử dụng đất loại hình quan, cơng trình nghiệp; Hồn thành công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ t chức; Tính giá trị quyền sử dụng đất để quy trách nhiệm kinh tế cho t chức có vi phạm pháp luật đất đai Xây dựng sở liệu địa phục vụ cơng tác quản lý đất đai nói chung t chức nói riêng, Nâng cao trình độ, lực cán quản lý đất đai Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật đất đai 77 Kiến nghị Để việc quản lý, sử dụng có hiệu diện tích đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm ngày tốt cần thực vấn đề sau: - Cần sử lý dứt điểm tồn việc quản lý, sử dụng đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm Trong thời gian qua - Tăng cƣờng qua tâm, đạo UBND thành phố, phối hợp tích cực, có hiệu ban ngành thành phố quan quản lý cấp quận phƣờng công tác quản lý đất đai nói chung đất t chức đƣợc giao đất khơng thu tiền sử dụng đất nói riêng - Tăng cƣờng công tác kiểm tra việc sử dụng đất t chức, xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm pháp luật đất đai, đồng thòi tháo gỡ kịp thòd vƣớng mắc t chức việc sử dụng đất - Do thời gian thực đề tài có hạn, nên chƣa đánh giá đƣợc hiệu sử dụng đất t chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm đề tài cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu sâu để đánh giá toàn diện hơn./ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên môi trƣờng (2007) Th ng t số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 ộ Tài nguyễn m i tr ng vi c hhuowngs dẫn th c hi n thống kê, kiểm kê đất đai xây d ng đồ hi n trạng sử dụng đất Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg vi c kiểm kê quỹ đất quản lý sử dụng tổ chức đ ợc nhà n ớc giao đất, cho thuê đất Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 tăng c ng kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai tơ chức đ ợc nhà n ớc giao đất, cho thuê đất Chính phủ (2001) Nghị định số 79/2001/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Ngh đ nh 17/1999/NĐ-CP ngày 19/3/1999 Ch nh phủ thủ tục chuyển đổi, chuyển nh ợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất chấp, góp vốn giá tr quyền sử dụng đất Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP h ớng dẫn thi hành luật đất đai Chính phủ (2007) Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25//5/2007 quy đ nh bổ sung vi c cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, th c hi n quyền sử dụng đất, trình t , thủ tục bồi th ng, hỗ trợ, tái đ nh c Nhà n ớc thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Chính phủ (2009) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Chính phủ (2014) Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy đ nh chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Chính phủ (2014) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Của Ch nh phủ quy đ nh giá đất 79 10 Chính phủ (2014) Nghị định số 104/2014/NĐ-CP Chính phủ: Quy đ nh khung giá đất 11 Chính phủ (2014) Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 quy đ nh xử phạt vi phạm hành ch nh lĩnh v c đất đai 12 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (1993) Luận đất đai năm 1993, nhà xuất ch nh tr Quốc gia 13 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (1998) Luận đất đai năm 1998, nhà xuất ch nh tr Quốc gia 14 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003, nhà xuất Chính tr Quốc gia 15 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013) Luật Đất đai năm 2013, nhà xuất Ch nh tr Quốc gia 16 Bộ Tài nguyên môi trƣờng (2007) Thông tƣ số 08/2007/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên môi trƣờng ngày 02/8/2007 vi c h ớng dẫn th c hi n thống kê, kiểm kê đất đai xây d ng đồ hi n trạng sử dụng đất 17 Bộ Tài nguyên môi trƣờng (2004) Thông tƣ số 29/2004/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên môi trƣờng vi c h ớng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ Đ a Ch nh 18 UBND quận Nam Từ Liêm, áo cáo c ng tác quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QS đất từ năm từ 2014 đến năm 2018 19 UBND quận Nam Từ Liêm, Các báo cáo tình hình th c hi n nhi m vụ phát triển kinh tế - x hội, an ninh - quốc phòng năm 2017, ph ơng h ớng nhi m vụ phát triển kinh tế x hội năm 2018 20 UBND quận Nam Từ Liêm, áo cáo c ng tác giao đất, cho thuê đất tổ chức sử dụng đất năm từ 2014 đến năm 2018 21 UBND quận Nam Từ Liêm, áo cáo thống kê đất đai năm 2015 80 22 UBND quận Nam Từ Liêm (2015), áo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế x hội đến năm 2020, đ nh h ớng đến năm 2050 23 Đề tài "Cơ sở khoa học cho việc hoạch định sách sử dụng hợp lý qu đất đai" Thạc sĩ Chu Văn Thỉnh chủ biên (năm 2000) 24 Đề tài “nghiên cứu, đánh giá hiệu việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho t chức kinh tế xây dựng nhà để bán cho thuê gắn với xây dựng sở hạ tầng” (Tác giả Lê Thanh Khuyến nhóm nghiên cứu năm 2002) 25 Đề tài “giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất, cho thuê đất t chức kinh tế có yếu t nƣớc ngồi” Thạc sĩ Nguyễn Đình Bồng, 2011; giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tƣ (Trần Kim Chung, 2011) 26 Các nghiên cứu tác giả Đặng Thái Sơn, Tôn Gia Huyên (2006) tập trung đánh giá sách giao đất cho hộ gia đình, cá nhân gắn với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững 81 K HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN TT Thời Gian Nội dung công việc Xây dựng bảo vệ đề cƣơng 26/3/2018 – 21/4/2018 Thu thập số liệu, tài liệu khảo sát thực địa 26/4/2018 – 14/5/2018 Phỏng vấn hộ gia đình, cá nhân, khảo sát thực địa 15/4/2018 – 15/5/2018 T ng hợp số liệu viết t ng quan 16/5/2018 – 20/6/2018 Xử lý số liệu, viết luận văn sơ bộ, thông qua GVHD 21/6/2018 – 12/8/2018 Báo cáo tiến độ 13/8/2018 – 02/9/2018 B sung, chỉnh sửa hồn thiện luận văn, thơng qua GVHD 03/9/2018 – 10/11/2018 Thẩm định luận văn 19/11/2018 – 30/11/2018 Hoàn chỉnh nộp luận văn 02/12/2018 – 30/12/2018 10 Bảo vệ luận văn 4/2019 Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Chủ nhiệm Bộ môn Học viên TS Nguyễn Thị Khuy Lê Ngọc Chƣơng Chủ nhiệm Khoa C n hƣớng dẫn TS Phạm Anh Tuấn 82 LÝ LỊCH KHOA HỌC I Sơ lƣợc lý lịch: Họ tên: Lê Ngọc Chƣơng Ngày tháng năm sinh: Giới tính: Nam 21/3/1985 Nơi sinh (Tỉnh mới): Phƣờng Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Quê quán: Phƣờng Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Dân tộc: Kinh Chức vụ: Nhân viên Đơn vị công tác: UBND phƣờng Phƣơng Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Chỗ riêng địa liên lạc: Phƣờng Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại di động: E-mail : 0988696015 chuongdchn@gmail.com II Qu trình đào tạo: Đ i học: - Hệ đào tạo :Vừa làm vừa học Thời gian đào tạo: từ năm 2013- 2015 - Trƣờng đào tạo : Trƣờng Đại học Tài nguyên môi trƣờng Hà Nội - Ngành học: Quản lý đất đai ,Bằng tốt nghiệp đạt loại: Trung bình Th c sĩ: - Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: từ 2017-2019 - Chuyên ngành học: Quản lý đất đai - Tên luận văn: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu diện tích đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Ngƣời hƣớng dẫn Khoa học: Ts Vũ Danh Tuyên Ts Trần Xuân Biên 83 Trình đ ngo i ngữ (Biết ngoại ngữ gì, mức độ nào): Tiếng Anh - B2 III Qu trình cơng t c chun mơn kể từ tốt nghiệp đại học: Thời gian Từ Nơi công tác Công việc đảm nhận UBND phƣờng Phƣơng Canh Nhân viên 01/4/2014 đến IV Các cơng trình khoa học công bố: Tôi cam đoan nội dung viết thật Ngày tháng năm NGƢỜI KHAI K TÊN 84 XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƢU CHI U CHỦ NHIỆM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ... Tên đề tài : Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu diện tích đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Những nội dung... 3.3 Thực trạng quản lý, sử dụng đất t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 52 3.3.1 Hiện trạng t chức đƣợc giao đất không thu tiền sử dụng đất. .. Liêm, thành phố Hà Nội + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc quản lý, sử dụng đất t chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất tại quận nam từ liêm, thành phố hà nội, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất tại quận nam từ liêm, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan