Chuong 4 do dien tro 1 x

14 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA ĐIỆNĐIỆN TỬ Chương 4: ĐO ĐIỆN TRỞ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 1 Đo điện trơ volk kế va ampere kế V Rx I  1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 2 Đo điện trơ dùng phương pháp đo điện áp biến trơ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 3 Mạch đo điện trơ omh kế Mạch nguyên ly ́́đo điện trơ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Mạch đo điện trơ omh kế Mạch đo thực tê: ́́ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Mạch đo điện trơ omh kế Nguyên ly đo ohm kê tuyến ́́ thiết bị ́ đo điện tử, tính: Thường người ta dùng I=const, sau đo Rx thơng qua đo Vx=Rx.I Đơ xác ohm kê (khơng ̣́ ́ tún tính): sai sơ lớn tư 10%90% với điều kiện chỉnh́́“0” cho tầm đo 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Cầu wheatstone Cầu Wheatstone cân bằng: 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Cầu wheatstone Hiệu chỉnh S cho cầu cân Khi đo điện kê G “0” va va không phu thuộc vào nguồn E ́́ ́ ̀ ̀ ̣ Khi cầu cân bằng: P.S =R.Q R= (PS)/Q Sai sô: R=Q+S+P ́́ 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Cầu wheatstone Cầu Wheatstone không cân 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 Cầu wheatstone VR VX dùng công nghiệp Nguyên tắc: nhờ dòng điện Ig (hoặc điện áp cầu đo) đê đo điện trơ sư thay đổi điện trơ R phần tử đo Với: ́̉ Nguồn: S ⎤ V  E R  P  ⎥ ⎣ ⎡ THUẬT R ĐO - 403004 1/2/2011 V KỸ 10 R S b⎢ QS⎦ Cầu wheatstone Nội trơ r nguồn: r=(P//R)+(Q//S) Khi cầu không cân bằng, dòng Ig qua điện kê G ́́ 1/2/2011 V R VS Ig  r  Rg KỸ THUẬT ĐO - 403004 Đo điện trơ có trị sớ lớn 11 (>M ) Có thể dùng: Volk kế, A kế Cầu Wheatstone (như xét trên) Megaohm kế chuyên dùng 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 12 Bai tập 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 (TÀI LIỆU “KỸ THUẬT ĐO”, NGUYỄN NGỌC TÂN, NXB ĐHQG TP.HCM) 1/2/2011 KỸ THUẬT ĐO - 403004 13 ... sớ lớn 11 (>M ) Có thể dùng: Volk kế, A kế Cầu Wheatstone (như x t trên) Megaohm kế chuyên dùng 1/ 2/2 011 KỸ THUẬT ĐO - 40 30 04 12 Bai tập 3.8, 3.9, 3 .10 , 3 .11 , 3 .12 , 3 .13 , 3. 14 , 3 .15 (TÀI LIỆU.. .1 Đo điện trơ volk kế va ampere kế V Rx I  1/ 2/2 011 KỸ THUẬT ĐO - 40 30 04 2 Đo điện trơ dùng phương pháp đo điện áp biến trơ 1/ 2/2 011 KỸ THUẬT ĐO - 40 30 04 3 Mạch đo điện trơ... ĐO - 40 30 04 1/ 2/2 011 V KỸ 10 R S b⎢ QS⎦ Cầu wheatstone Nội trơ r nguồn: r=(P//R)+(Q//S) Khi cầu khơng cân bằng, dòng Ig qua điện kê G ́́ 1/ 2/2 011 V R VS Ig  r  Rg KỸ THUẬT ĐO - 40 30 04 Đo
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 4 do dien tro 1 x , Chuong 4 do dien tro 1 x