CONG NGH SN XUT THT BA RI HUN KHOI

1 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:45

TÌM HIỂU QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT THỊT BA RỌI HUN KHÓI MỞ ĐẦU Chương 1: Tổng quan 1.1 Phương pháp hun khói 1.2 Nguyên liệu (Có tiêu chất lượng nhé) Chương 2: Quy trình cơng nghệ sản xuất thịt ba rọi hun khói 2.1 Quy trình cơng nghệ 2.2 Thuyết minh - Mục đích - Cách tiến hành - Q trình biến đổi (nếu có) - Yếu tố ảnh hưởng (nếu có) - Máy móc, thơng số thiết bị - Nếu có tiêu bán thành phẩm/thành phẩm phải trinh bày ln Chương 3: Các dạng hư hỏng biện pháp phòng ngừa 3.1 3.2 3.3 …… KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: CONG NGH SN XUT THT BA RI HUN KHOI , CONG NGH SN XUT THT BA RI HUN KHOI

Từ khóa liên quan