5 đề CƯƠNG CHUẨN ĐƯỜNG lối CHÍNH SÁCH của ĐẢNG và NHÀ nước (1)

25 66 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:27

CÂU HỎI MƠN: ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC Câu 1: Phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu thực sách tơn giáo thời gian tới nước ta? Câu 2: Quan điểm đạo Đảng Nhà nước thể Nghị 25 – NQ/TW ngày 12/3/2003 công tác tôn giáo? Câu 3: Quan điểm Đảng quyền người? Câu 4: Chính sách Đảng Nhà nước Việt Nam quyền người? Câu 5: Những điều kiện dẫn đến tham nhũng? Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến tham nhũng? Câu 7: Quan điểm đạo Đảng phòng, chống tham nhũng, lãng phí? Câu 8: Giải pháp chủ yếu phòng, chống, tham nhũng lãng phí? Câu 9: Mục tiêu cụ thể Chiến lược bảo vệ Tổ quốc? Câu 10: Quan điểm đạo Đảng chiến lược bảo vệ Tổ quốc? Câu 11: Nhiệm vụ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc? Câu 12: Những giải pháp chủ yếu Chiến lược bảo vệ Tổ quốc? Câu 13: Quan điểm Đảng kết hợp phát triển KT- XH gắn với tăng cường QP,AN? Câu 14: Mục tiêu Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm nước ta nay? Câu 15: Những biện pháp Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nước ta nay? Câu 16: Tình hình tội phạm chống phá an ninh quốc gia Việt Nam nay? Câu 17: Quan điểm, tư tưởng đạo Đảng Nhà nước công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội? Câu 18: Nhiệm vụ công tác đối ngoại theo tinh thần Văn kiện Đại hội XII Đảng? Câu 19: Phương châm hoạt động đối ngoại nước ta nay? Nguyên tắc hoạt động đối ngoại Đảng Nhà nước ta? Câu 20: Những học từ việc thực đường lối đối ngoại đổi Đảng Nhà nước ta? ĐỀ CƯƠNG MÔN: ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC Câu 1: Phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu thực sách tôn giáo thời gian tới nước ta? * Phương hướng nhiêm vụ nâng cao hiệu thực sách tơn giáo thời kì tới: - Một là, Phát huy học kinh nghiệm quản lý nhà nước tơn giáo tích lũy thời gian qua - Hai là, Thực có hiệu đường lối, sách Đảng Nhà nước phát triển KT- XH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, có đồng bào tơn giáo - Ba là, Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống mới, củng cố khối đại đồn kết tơn giáo, đoàn kết toàn dân tộc - Bốn là, Phát huy tinh thần yêu nước đồng bào tôn giáo - Năm là, Hướng dẫn tôn giáo thực đắn đường lối đối ngoại Đảng Nhà nước - Sáu là, Kiện toàn quan nhà nước vầ hoạt động ton giáo, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quan quản lý nhà nước tôn giáo *Liên hệ *Đặc điểm tình hình dịa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên *Ưu điểm: - Đảng ủy quán triệt thực quan điểm Đảng, Nhà nước thực qn sách đại đồn kết tồn dân tộc, khơng phân biệt đối xử lý tín ngưỡng, tôn giáo; - Thực nghị 25-NQ/TW Cơng tác tơn giáo, sách tơn giáo nội dung quan trọng ĐU quyền quan tâm thực có hiệu - Phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp tôn giáo, động viên tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Công tác vận động quần chúng ln đảng ủy quan tâm coi Nội dung cốt lõi công tác tôn giáo - Tổ chức tốt ngày đại đoàn kết dân tộc - Bảo đảm lợi ích vật chất tinh thần nhân dân nói chung, có đồng bào tơn giáo - chủ trương, sách chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá nhân dân, có đồng bào tơn giáo *Hạn chế: - Trong nhận thức thống quan điểm cán đảng viên nhân dân thực quan điểm đảng nhà nước sách tơn giáo đơi lúc chưa có hiệu trách nhiệm - Các sách, pháp luật tơn giáo hoạt động quản lý nhà nước hoạt động tơn giáo chưa đc quan tâm,hoạt động đào tạo chức sắc tôn giáo tạo điều kiện cho tổ chức tơn giáo hoạt động chưa đc trọng - Sự lãnh đạo cấp ủy đảng quyền phát huy vai trò MTTQ bảo vệ quyền lợi hợp pháp đáng phản biện xã hội vấn đề tơn giáo nhiều hạn chế - Công tác thông tin tuyên truyền sách tơn giáo Đảng Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước đồng bào có đạo chưa thực có hiệu *Nguyên nhân: - Do tác động không nhỏ mặt trái chế thị trường đến CB,ĐV nhân dân có ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc thực cơng tác dân tộc tơn giáo - Đội ngũ trình độ thể nhân dân tín đồ tơn giáo chưa đồng cơng tác tun truyền vận động gặp nhiều khó khăn - Thực đường lối sách đảng nhà nước dân tộc tôn giáo chưa thực quán triệt đầy đủ chậm triển khai thực tiễn  Giải pháp: - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực có hiệu thị nghị cấp thực tiễn - Tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động tôn giáo người dân tộc địa bàn chủ trương đường lối cụ thể - Nâng cao nhận thức thống quan điểm đề cao trách nhiệm hệ thống trị địa phương trách nhiệm tồn dân với tín đồ tơn giáo chức sắc tôn giáo - Tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng quyền địa phương phát huy vai trò đại đồn kết tồn dân vai trò MTTQ - Huy động nguồn lực đầu tư tạo điều kiện cho người dân tộc tôn giáo phát triển kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương Câu 2: Quan điểm đạo Đảng Nhà nước thể Nghị 25 – NQ/TW ngày 12/3/2003 công tác tôn giáo? *Quan điểm đạo Đảng Nhà nước thể Nghị 25 – NQ/TW ngày 12/3/2003 công tác tôn giáo? - Một là, Tín ngưỡng tơn giáo nhu cầu tinh thần phận nhân dân, tồn dân tộc trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta - Hai là, Đảng nhà nước ta thực quán sách đại đoàn kết toàn dân tộc - Ba là, Nội dung cốt lõi công tác tôn giáo công tác vận động quần chúng - Bốn là, công tác tôn giáo trách nhiệm hệ thống sách - Năm là, vấn đề theo đạo truyền đạo: Đây quan điểm quan trọng nhằm xác định rõ hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp pháp luật *Liên hệ *Đặc điểm tình hình dịa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên *Ưu điểm: - Đảng ủy quán triệt thực quan điểm Đảng, Nhà nước thực qn sách đại đồn kết tồn dân tộc, khơng phân biệt đối xử lý tín ngưỡng, tôn giáo; - Thực nghị 25-NQ/TW Cơng tác tơn giáo, sách tơn giáo nội dung quan trọng ĐU quyền quan tâm thực có hiệu - Phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp tôn giáo, động viên tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Công tác vận động quần chúng ln đảng ủy quan tâm coi Nội dung cốt lõi công tác tôn giáo - Bảo đảm lợi ích vật chất tinh thần nhân dân nói chung, có đồng bào tơn giáo - Chủ trương, sách chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá nhân dân, có đồng bào tơn giáo *Hạn chế: - Trong nhận thức thống quan điểm cán đảng viên nhân dân thực quan điểm đảng nhà nước sách tơn giáo đơi lúc chưa có hiệu trách nhiệm - Các sách, pháp luật tơn giáo hoạt động quản lý nhà nước hoạt động tơn giáo chưa đc quan tâm,hoạt động đào tạo chức sắc tôn giáo tạo điều kiện cho tổ chức tơn giáo hoạt động chưa đc trọng - Sự lãnh đạo cấp ủy đảng quyền phát huy vai trò MTTQ bảo vệ quyền lợi hợp pháp đáng phản biện xã hội vấn đề tơn giáo nhiều hạn chế - Cơng tác thơng tin tun truyền sách tôn giáo Đảng Nhà nước, phát huy tinh thần u nước đồng bào có đạo chưa thực có hiệu *Nguyên nhân: - Do tác động không nhỏ mặt trái chế thị trường đến CB,ĐV nhân dân có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực công tác dân tộc tơn giáo - Đội ngũ trình độ tồn thể nhân dân tín đồ tơn giáo chưa đồng cơng tác tun truyền vận động gặp nhiều khó khăn - Thực đường lối sách đảng nhà nước dân tộc tôn giáo chưa thực quán triệt đầy đủ chậm triển khai thực tiễn *Giải pháp: - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực có hiệu thị nghị cấp thực tiễn - Tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động tôn giáo người dân tộc địa bàn chủ trương đường lối cụ thể - Nâng cao nhận thức thống quan điểm đề cao trách nhiệm hệ thống trị địa phương trách nhiệm tồn dân với tín đồ tơn giáo chức sắc tôn giáo - Tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng quyền địa phương phát huy vai trò đại đồn kết tồn dân vai trò MTTQ - Huy động nguồn lực đầu tư tạo điều kiện cho người dân tộc tôn giáo phát triển kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương Câu 3: Quan điểm Đảng quyền người? *Quan điểm Đảng quyền người: - Quyền người giá trị chung nhân loại - Trong xã hội có phân chia giai cấp, quyền người mang tính giai cấp sâu sắc - Quyền người giá trị phổ biến song có tính đặc thù - Quyền người gắn với độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia - Quyền người phải pháp luật bảo vệ - Quyền người gắn liền với nghĩa vụ công dân - Quyền người chất chế độ xã hội chủ nghĩa *Liên hệ * Đặc điểm, tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên Ưu điểm, thực trạng: - Cấp ủy đảng, quyền địa phương có lập trưởng tư tưởng vững vàng, trung thành với Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - lênin; tư tưởng HCM tảng tư tưởng - Cấp ủy đảng, quyền địa phương giữ mối liên hệ với nhân dân, thực nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách - Xây dựng hành phục vụ nhân dân, coi phục vụ nhân dân nhiệm vụ hàng đầu cần quan tâm - Tiến hành tinh giảm thủ tục giấy tờ, nâng cao tinh thân dân chủ, minh bạch, công khai tất cơng việc cấp ủy, quyền nhân dân - Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới, chương trình 135, chương trình xây dựng huy động xã hội hóa Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền nhân dân việc phát triển kinh tế xã hội địa phương - Tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng khu dân cư, xã lân cận nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đảm bảo phát huy quyền người - Tiếp tục thực chế độ dân chủ sở, giữ vững ổn định trị xã hội khu dân cư Thúc đẩy quyền tự ngôn luận, động viên nhân dân đóng góp ý kiến vào nghị quyết, đường lối phát triển kinh tế xã hội địa phương Nhược điểm: - Việc phát huy quyền người mang tính hình thức, áp đặt chủ quan, ý chí số cơng việc đại phương, chưa có đóng góp rộng rãi từ nhân dân - Một phận cán bộ, đảng viên nhân dân chưa hiểu tầm quan trọng việc đảm bảo quyền người, việc phát huy sức mạnh tập thể nên thờ ơ, lãnh đạm trọng việc thực quyền nghĩa vụ với xã hội - Còn chưa thực sát dân, gần dân, chưa thực hiểu tâm tư, nguyện vọng dân - Đời sống vật chất tinh thần nhân dân thiếu khơng phát huy hết quyền người Giải pháp - Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục trường địa bàn làm tốt công tác giáo dục cho em học sinh quyền nghĩa vụ Giáo dục cho tầng lớp từ cán bộ, công chức tới toàn thể nhân dân quyền nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội - Tăng cường vận động, tuyên truyền Thực tốt pháp lệnh dân chủ sở Phát huy sức mạnh, trí tuệ nhân dân công việc địa phương - Giáo dục, đào tạo cho cán bộ, đảng viên nhân dân quyền, nghĩa vụ việc xây dựng kinh tế, trị, văn hóa, an ninh quốc phòng địa phương - Tạo điều kiện thuận lợi thể chế sách, thủ tục giấy tờ cho nhân dân tự do, sáng tạo phát triển kinh tế Từ nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, đảm bảo quyền người nhân dân… Câu 4: Chính sách Đảng Nhà nước Việt Nam quyền người? *Chính sách Đảng Nhà nước Việt Nam quyền người: - Giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, tạo tiền đề cho việc bảo đảm quyền người Việt Nam - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiện toàn thiết chế bảo vệ thúc đẩy quyền người - Phát triển kinh tế, xã hội văn hóa, bảo đảm nâng cao hưởng thụ quyền người - Thực hành dân chủ, giữ vững ổn định trị, xã hội nhằm thực đầy đủ quyền người - Tăng cường giáo dục quyền người xã hội - Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế quyền người *Liên hệ * Đặc điểm, tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên Ưu điểm, thực trạng: - Cấp ủy đảng, quyền địa phương có lập trưởng tư tưởng vững vàng, trung thành với Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - lênin; tư tưởng HCM tảng tư tưởng - Cấp ủy đảng, quyền địa phương ln giữ mối liên hệ với nhân dân, thực nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách - Xây dựng hành phục vụ nhân dân, coi phục vụ nhân dân nhiệm vụ hàng đầu cần quan tâm - Tiến hành tinh giảm thủ tục giấy tờ, nâng cao tinh thân dân chủ, minh bạch, công khai tất công việc cấp ủy, quyền nhân dân - Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới, chương trình 135, chương trình xây dựng huy động xã hội hóa Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền nhân dân việc phát triển kinh tế xã hội địa phương - Tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng khu dân cư, xã lân cận nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đảm bảo phát huy quyền người - Tiếp tục thực chế độ dân chủ sở, giữ vững ổn định trị xã hội khu dân cư Thúc đẩy quyền tự ngôn luận, động viên nhân dân đóng góp ý kiến vào nghị quyết, đường lối phát triển kinh tế xã hội địa phương Nhược điểm: - Việc phát huy quyền người mang tính hình thức, áp đặt chủ quan, ý chí số cơng việc đại phương, chưa có đóng góp rộng rãi từ nhân dân - Một phận cán bộ, đảng viên nhân dân chưa hiểu tầm quan trọng việc đảm bảo quyền người, việc phát huy sức mạnh tập thể nên thờ ơ, lãnh đạm trọng việc thực quyền nghĩa vụ với xã hội - Còn chưa thực sát dân, gần dân, chưa thực hiểu tâm tư, nguyện vọng dân - Đời sống vật chất tinh thần nhân dân thiếu khơng phát huy hết quyền người Giải pháp - Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục trường địa bàn làm tốt công tác giáo dục cho em học sinh quyền nghĩa vụ Giáo dục cho tầng lớp từ cán bộ, cơng chức tới tồn thể nhân dân quyền nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội - Tăng cường vận động, tuyên truyền Thực tốt pháp lệnh dân chủ sở Phát huy sức mạnh, trí tuệ nhân dân công việc địa phương - Giáo dục, đào tạo cho cán bộ, đảng viên nhân dân quyền, nghĩa vụ việc xây dựng kinh tế, trị, văn hóa, an ninh quốc phòng địa phương - Tạo điều kiện thuận lợi thể chế sách, thủ tục giấy tờ cho nhân dân tự do, sáng tạo phát triển kinh tế Từ nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, đảm bảo quyền người nhân dân… Câu 5: Những điều kiện dẫn đến tham nhũng? *Những điều kiện dẫn đến tham nhũng - Điều kiện khách quan: + Kinh tế xã hội thấp kém, sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, dân trí thấp + An ninh kính tế xã hội có nhiều dấu hiệu bất ổn xuất tình trạng tội phạm gia tăng - Điều kiện chủ quan: + Về chế, sách, pháp luật, chua hồn thiện thiếu đồng + Về tổ chức hoạt động nhà máy thiếu khoa học, hiệu + Công tác nhân quản lí, giáo dục đội ngũ yếu *Liên hệ * Đặc điểm tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên Thực trạng, ưu điểm: - Đảng ủy quyền ln xác định thực chủ trương quan điểm đảng phòng chống tham nhũng lãng phí , đảng lãnh đạo mặt chặt chẽ - Cơng tác phòng chống lãng phí phát huy sức mạnh hệ thống trị địa phương , thực phòng chống tham nhũng lãng phí ln gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương - Giữ vững an ninh trị trận tự xã hội địa bàn - Quán triệt thực tốt luật phòng chống tham nhũng lãng phí ln đảng ủy quyền quan tâm đạo - HĐND ban hành quy định theo thẩm quyền để thực biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí - UBND xây dựng thực chương trình nghị HĐND nội dung thường xuyên hoạt động lãnh đạo đạo đảng ủy quyền - Bên cạnh ủy ban MTTQ thực kế hoạch đảng ủy hướng dẫn ban tra nhân dân, với ban ngành đồn thể thực tốt cơng tác kiểm tra giám sát thực có hiệu nghị ĐU *Hạn chế: - Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cán nhân dân phòng chống tham nhũng lãng phí chưa hiệu quả, việc phát huy vai trò MTTQ đồn thể đơi lúc chưa xác định nhiệm vụ trách nhiệm - Nhận thức cán đảng viên nhân dân chưa cao phòng chống tham nhũng lãng phí, chế sách cấp ủy đảng chưa sát với tình hình địa phương - Thực luật phòng chống lãng phí luật tham nhũng chưa cao, tính tiền phong gương mẫu vai trò cán đảng viên hạn chế - Chất lượng hiểu cơng tác kiểm tra giám sát tra xét xử hành vi tham nhũng chưa thực tốt chưa rõ ràng *Nguyên nhân: - Do tác động không nhỏ mặt trái chế thị trường đến CB,ĐV nhân dân có ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc thực cơng tác phòng chống tham nhũng lãng phí - Đội ngũ trình độ thể nhân dân chưa đồng cơng tác tun truyền vận động gặp nhiều khó khăn - Thực đường lối sách đảng nhà nước phòng chống tham nhũng lãng phí chưa thực quán triệt đầy đủ chậm triển khai thực tiễn - Trách nhiệm cán cấp nhân dân phòng chống tham nhũng chưa cao, phòng chống tham nhũng lãng phí hình thức *Giải pháp: - Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng chống tham nhũng lãng phí - Nâng cao tính tiền phong gương mẫu cán đảng viên - Tiếp tục hoàn thiện thể chế , nghị đảng ủy phòng chống tham nhũng lãng phí phù hợp với điểu kiện cụ thể địa phương - Nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra giám sát cấp - Bảo đảm công khai minh bạch việc xử lý tố giác hành vi tham nhũng lãng phí Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến tham nhũng? *Nguyên nhân dẫn đến tham nhũng: - Tham nhũng hành vi cố ý người, -Hành vi người bình thường thống tư tưởng hành động - Là tư tưởng nhận thức cá nhân bị chi phối bị chi phối điều kiện hoàn cảnh sống - Sự suy thoái đạo đức phẩm chất lối sống người làm cho nhà nước nguyên nhân nảy sinh tư tưởng tham nhũng nguyên tham nhũng *Liên hệ: Giống câu * Đặc điểm tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên Thực trạng, ưu điểm: - Đảng ủy quyền ln xác định thực chủ trương quan điểm đảng phòng chống tham nhũng lãng phí , đảng lãnh đạo mặt chặt chẽ - Cơng tác phòng chống lãng phí phát huy sức mạnh hệ thống trị địa phương , thực phòng chống tham nhũng lãng phí ln gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương - Giữ vững an ninh trị trận tự xã hội địa bàn - Quán triệt thực tốt luật phòng chống tham nhũng lãng phí ln đảng ủy quyền quan tâm đạo - HĐND ban hành quy định theo thẩm quyền để thực biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí - UBND xây dựng thực chương trình nghị HĐND nội dung thường xuyên hoạt động lãnh đạo đạo đảng ủy quyền - Bên cạnh ủy ban MTTQ thực kế hoạch đảng ủy hướng dẫn ban tra nhân dân, với ban ngành đồn thể thực tốt cơng tác kiểm tra giám sát thực có hiệu nghị ĐU *Hạn chế: - Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cán nhân dân phòng chống tham nhũng lãng phí chưa hiệu quả, việc phát huy vai trò MTTQ đồn thể đơi lúc chưa xác định nhiệm vụ trách nhiệm - Nhận thức cán đảng viên nhân dân chưa cao phòng chống tham nhũng lãng phí, chế sách cấp ủy đảng chưa sát với tình hình địa phương - Thực luật phòng chống lãng phí luật tham nhũng chưa cao, tính tiền phong gương mẫu vai trò cán đảng viên hạn chế - Chất lượng hiểu cơng tác kiểm tra giám sát tra xét xử hành vi tham nhũng chưa thực tốt chưa rõ ràng *Nguyên nhân: - Do tác động không nhỏ mặt trái chế thị trường đến CB,ĐV nhân dân có ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc thực cơng tác phòng chống tham nhũng lãng phí - Đội ngũ trình độ thể nhân dân chưa đồng cơng tác tun truyền vận động gặp nhiều khó khăn - Thực đường lối sách đảng nhà nước phòng chống tham nhũng lãng phí chưa thực quán triệt đầy đủ chậm triển khai thực tiễn - Trách nhiệm cán cấp nhân dân phòng chống tham nhũng chưa cao, phòng chống tham nhũng lãng phí hình thức 10 *Giải pháp: - Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng chống tham nhũng lãng phí - Nâng cao tính tiền phong gương mẫu cán đảng viên - Tiếp tục hoàn thiện thể chế , nghị đảng ủy phòng chống tham nhũng lãng phí phù hợp với điểu kiện cụ thể địa phương - Nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra giám sát cấp - Bảo đảm công khai minh bạch việc xử lý tố giác hành vi tham nhũng lãng phí Câu 7: Quan điểm đạo Đảng phòng, chống tham nhũng, lãng phí? *Quan điểm đạo Đảng phòng, chống tham nhũng, lãng phí: - Đảng lãnh đạo chặt chẽ cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị toàn dân; thực đồng biện pháp trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình - Phòng chống tham nhũng, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội, củng cố hệ thống trị khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, quyền sạch, vững mạnh - Vừa tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên đấu tranh chống tham nhũng Gắn phòng chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu -Phòng, chống tham nhũng, lãnh phí nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với bước vững chắc, tích cực có trọng tâm, trọng điểm *Liên hệ: câu * Đặc điểm tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên Thực trạng, ưu điểm: - Đảng ủy quyền xác định thực chủ trương quan điểm đảng phòng chống tham nhũng lãng phí , đảng lãnh đạo mặt chặt chẽ - Công tác phòng chống lãng phí phát huy sức mạnh hệ thống trị địa phương , thực phòng chống tham nhũng lãng phí ln gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương - Giữ vững an ninh trị trận tự xã hội địa bàn - Quán triệt thực tốt luật phòng chống tham nhũng lãng phí ln đảng ủy quyền quan tâm đạo - HĐND ban hành quy định theo thẩm quyền để thực biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí 11 - UBND xây dựng thực chương trình nghị HĐND nội dung thường xuyên hoạt động lãnh đạo đạo đảng ủy quyền - Bên cạnh ủy ban MTTQ thực kế hoạch đảng ủy hướng dẫn ban tra nhân dân, với ban ngành đoàn thể thực tốt công tác kiểm tra giám sát thực có hiệu nghị ĐU *Hạn chế: - Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cán nhân dân phòng chống tham nhũng lãng phí chưa hiệu quả, việc phát huy vai trò MTTQ đồn thể đơi lúc chưa xác định nhiệm vụ trách nhiệm - Nhận thức cán đảng viên nhân dân chưa cao phòng chống tham nhũng lãng phí, chế sách cấp ủy đảng chưa sát với tình hình địa phương - Thực luật phòng chống lãng phí luật tham nhũng chưa cao, tính tiền phong gương mẫu vai trò cán đảng viên hạn chế - Chất lượng hiểu công tác kiểm tra giám sát tra xét xử hành vi tham nhũng chưa thực tốt chưa rõ ràng *Nguyên nhân: - Do tác động không nhỏ mặt trái chế thị trường đến CB,ĐV nhân dân có ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc thực cơng tác phòng chống tham nhũng lãng phí - Đội ngũ trình độ thể nhân dân chưa đồng cơng tác tun truyền vận động gặp nhiều khó khăn - Thực đường lối sách đảng nhà nước phòng chống tham nhũng lãng phí chưa thực quán triệt đầy đủ chậm triển khai thực tiễn - Trách nhiệm cán cấp nhân dân phòng chống tham nhũng chưa cao, phòng chống tham nhũng lãng phí hình thức *Giải pháp: - Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng chống tham nhũng lãng phí - Nâng cao tính tiền phong gương mẫu cán đảng viên - Tiếp tục hoàn thiện thể chế , nghị đảng ủy phòng chống tham nhũng lãng phí phù hợp với điểu kiện cụ thể địa phương - Nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra giám sát cấp - Bảo đảm công khai minh bạch việc xử lý tố giác hành vi tham nhũng lãng phí Câu 8: Giải pháp chủ yếu phòng, chống, tham nhũng lãng phí? *Giải pháp chủ yếu phòng, chống, tham nhũng lãng phí: - Tăng cường tun truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm đảng viên, cán bộ, công chức nhân dân cơng tác phòng, cống tham nhũng, lãng phí 12 - Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu tổ chức đảng đảng viên - Tiếp tục hồn thiện cơng tác cán phục vụ phòng, chống pham nhũng, lãng phí - Bảo đảm cơng khai, minh bạch hoạt động quan tổ chức - Tiếp tục hồn thiện chế, sách quản lý kinh tế, xã hội - Nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra, tra, kiểm toán, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng - Thực tốt cơng tác truyền thơng phòng, chống tham nhũng, lãng phí - Xây dựng quan, đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng - Tăng cường giám sát nhân dân quan dân cử - Hợp tác quốc tế phòng, chống tham nhũng *Liên hệ: * Đặc điểm tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên Thực trạng, ưu điểm: - Đảng ủy quyền xác định thực chủ trương quan điểm đảng phòng chống tham nhũng lãng phí , đảng lãnh đạo mặt chặt chẽ - Công tác phòng chống lãng phí phát huy sức mạnh hệ thống trị địa phương , thực phòng chống tham nhũng lãng phí ln gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương - Giữ vững an ninh trị trận tự xã hội địa bàn - Quán triệt thực tốt luật phòng chống tham nhũng lãng phí ln đảng ủy quyền quan tâm đạo - HĐND ban hành quy định theo thẩm quyền để thực biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí - UBND xây dựng thực chương trình nghị HĐND nội dung thường xuyên hoạt động lãnh đạo đạo đảng ủy quyền - Bên cạnh ủy ban MTTQ thực kế hoạch đảng ủy hướng dẫn ban tra nhân dân, với ban ngành đoàn thể thực tốt cơng tác kiểm tra giám sát thực có hiệu nghị ĐU *Hạn chế: - Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cán nhân dân phòng chống tham nhũng lãng phí chưa hiệu quả, việc phát huy vai trò MTTQ đồn thể đơi lúc chưa xác định nhiệm vụ trách nhiệm - Nhận thức cán đảng viên nhân dân chưa cao phòng chống tham nhũng lãng phí, chế sách cấp ủy đảng chưa sát với tình hình địa phương - Thực luật phòng chống lãng phí luật tham nhũng chưa cao, tính tiền phong gương mẫu vai trò cán đảng viên hạn chế 13 - Chất lượng hiểu công tác kiểm tra giám sát tra xét xử hành vi tham nhũng chưa thực tốt chưa rõ ràng *Nguyên nhân: - Do tác động không nhỏ mặt trái chế thị trường đến CB,ĐV nhân dân có ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc thực cơng tác phòng chống tham nhũng lãng phí - Thực đường lối sách đảng nhà nước phòng chống tham nhũng lãng phí chưa thực quán triệt đầy đủ chậm triển khai thực tiễn - Trách nhiệm cán cấp nhân dân phòng chống tham nhũng chưa cao, phòng chống tham nhũng lãng phí hình thức *Giải pháp: - Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng chống tham nhũng lãng phí - Nâng cao tính tiền phong gương mẫu cán đảng viên - Tiếp tục hoàn thiện thể chế , nghị đảng ủy phòng chống tham nhũng lãng phí phù hợp với điểu kiện cụ thể địa phương - Nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra giám sát cấp - Bảo đảm công khai minh bạch việc xử lý tố giác hành vi tham nhũng lãng phí Câu 9: Mục tiêu cụ thể Chiến lược bảo vệ Tổ quốc? *Mục tiêu cụ thể Chiến lược bảo vệ Tổ quốc: - Về trị: + Bảo vệ lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước, đường XHCN, thành C/m, giữ vững ổn định trị, đảm bảo CNH,HĐH thành cơng, giữ vũng khối đại đồn kết toàn dân tộc - Về kinh tế: + Đảm bảo kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển nhanh, hiệu + Đẩy lùi nguy tụt hậu, hạn chế tác động tiêu cực kinh tế thị trường, đấu tranh với tội phạm kinh tế, quan liêu, tham nhũng - Về tư tưởng, văn hóa: + Bảo vệ tảng tư tưởng XH Chủ nghĩa Mac – Lênin tư tưởng HCM + Bảo vệ phát huy truyền thống, sắc văn hóa dân tộc, kiên đấu tranh chống lại thủ đoạn xuyên tạc chủ nghĩa xã hội - Về đối ngoại: + Giữ vững độc lập, tự chủ lợi ích quốc gia, dân tộc trình mở rộng hợp tác hội nhập quốc tế + Tạo đứng ngày vững nâng cao vị khối ASEAN - Vế quốc phòng – an ninh: 14 + Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững độc lập chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia lĩnh vực + Tăng cường xây dựng quốc phòng an ninh *Liên hệ: - Đặc điểm tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km2 Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên - Kết việc thực nội dung chiến lược bảo vệ Tổ quốc: * Ưu điểm: + Về trị: - Ln nghe theo chủ trương, sách đường lối Đảng - Ln phát huy tốt đồn kết nhân dân xã + Về kinh tế xã hội: - Luôn đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo đời sống nhân dân xã + Về tư tưởng, văn hóa: - ln phát huy truyền thống, sắc văn hóa địa phương: Như hội làng… + Về đối ngoại: - Tạo giao lưu với xã vào ngày lễ lớn: giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao + Về quốc phòng, an ninh: + Ln tăng cường quốc phòng an ninh địa phương, chống tệ nạn xã hội * Nhược điểm: - Nền kinh tế chậm phát triển * Nguyên nhân: - Do thuộc vùng đồi núi, nhận thức người dân * Giải pháp: - Luôn phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, lãnh đạo quyền địa phương - Đẩy mạnh cơng tác tư tưởng văn hóa nhân dân - Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội xã - Tăng cường quản lý nhà nước quốc phòng – an ninh - Tích cực chủ động hoạt động đối ngoại Câu 10: Quan điểm đạo Đảng chiến lược bảo vệ Tổ quốc? *Quan điểm đạo Đảng chiến lược bảo vệ Tổ quốc: - Giữ vững tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng, nghiệp bảo vệ Tổ quốc - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công CNXH với bảo vệ vững Tổ quốc VN XHCN - Xây dựng sức mạnh tổng hợp trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân - Ra sức phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa khai thác thuận lợi bên - Quán triệt tinh thần c/m tiến cơng, chủ động phòng ngừa, sớm phát triệt tiêu nhân tố bên dẫn đến đột biến bất lợi 15 *Liên hệ tham khảo câu - Đặc điểm tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km2 Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên - Kết việc thực nội dung chiến lược bảo vệ Tổ quốc: * Ưu điểm: + Về trị: - Ln nghe theo chủ trương, sách đường lối Đảng - Ln phát huy tốt đồn kết nhân dân xã + Về kinh tế xã hội: - Luôn đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo đời sống nhân dân xã + Về tư tưởng, văn hóa: - ln phát huy truyền thống, sắc văn hóa địa phương: Như hội làng… + Về đối ngoại: - Tạo giao lưu với xã vào ngày lễ lớn: giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao + Về quốc phòng, an ninh: + Ln tăng cường quốc phòng an ninh địa phương, chống tệ nạn xã hội * Nhược điểm: - Nền kinh tế chậm phát triển * Nguyên nhân: - Do thuộc vùng đồi núi, nhận thức người dân * Giải pháp: - Luôn phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, lãnh đạo quyền địa phương - Đẩy mạnh cơng tác tư tưởng văn hóa nhân dân - Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội xã - Tăng cường quản lý nhà nước quốc phòng – an ninh - Tích cực chủ động hoạt động đối ngoại Câu 11: Nhiệm vụ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc? *Nhiệm vụ Chiến lược bảo veeh Tổ quốc: - Bảo vệ Tổ quốc nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” Đảng, Nhà nước nhân dân ta - Bảo vệ Tổ quốc toàn diện, phương diện tự nhiên – lịch sử trị - xã hội chỉnh thể thống - Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc nghiệp tồn dân tộc, hệ thống trị, lãnh đạo Đảng - Có kế sách phòng, chống nguy chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa - Quán triệt xử lý nốt mối quan hệ xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thực tiễn *Liên hệ tham khảo câu 16 - Đặc điểm tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km2 Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên - Kết việc thực nội dung chiến lược bảo vệ Tổ quốc: * Ưu điểm: + Về trị: - Ln nghe theo chủ trương, sách đường lối Đảng - Ln phát huy tốt đoàn kết nhân dân xã + Về kinh tế xã hội: - Luôn đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo đời sống nhân dân xã + Về tư tưởng, văn hóa: - ln phát huy truyền thống, sắc văn hóa địa phương: Như hội làng… + Về đối ngoại: - Tạo giao lưu với xã vào ngày lễ lớn: giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao + Về quốc phòng, an ninh: + Ln tăng cường quốc phòng an ninh địa phương, chống tệ nạn xã hội * Nhược điểm: - Nền kinh tế chậm phát triển * Nguyên nhân: - Do thuộc vùng đồi núi, nhận thức người dân * Giải pháp: - Luôn phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, lãnh đạo quyền địa phương - Đẩy mạnh công tác tư tưởng văn hóa nhân dân - Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội xã - Tăng cường quản lý nhà nước quốc phòng – an ninh - Tích cực chủ động hoạt động đối ngoại Câu 12: Những giải pháp chủ yếu Chiến lược bảo vệ Tổ quốc? *Những giải pháp chủ yếu Chiến lược bảo vệ Tổ quốc: - Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước - Đẩy mạnh công tác tư tưởng văn hóa - Phát triển kinh tế - xã hội - Tăng cường quản lý nhà nước quốc phòng – an ninh - Tích cực chủ động hoạt động đối ngoại *Liên hệ - Đặc điểm tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km2 Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên - Kết việc thực nội dung chiến lược bảo vệ Tổ quốc: * Ưu điểm: + Về trị: - Ln nghe theo chủ trương, sách đường lối Đảng - Luôn phát huy tốt đoàn kết nhân dân xã 17 + Về kinh tế xã hội: - Luôn đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo đời sống nhân dân xã + Về tư tưởng, văn hóa: - ln phát huy truyền thống, sắc văn hóa địa phương: Như hội làng… + Về đối ngoại: - Tạo giao lưu với xã vào ngày lễ lớn: giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao + Về quốc phòng, an ninh: + Ln tăng cường quốc phòng an ninh địa phương, chống tệ nạn xã hội * Nhược điểm: - Nền kinh tế chậm phát triển * Nguyên nhân: - Do thuộc vùng đồi núi, nhận thức người dân Câu 13: Quan điểm Đảng kết hợp phát triển KT- XH gắn với tăng cường QP, AN? * Quan điểm Đảng hết hợp phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP,AN - Một là, phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh phải toàn diện, bản, lâu dài từ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH với tăng cường quốc phòng, an ninh phạm vi nước, vùng, ngành địa phương - Hai là, Phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh phải tập trung có trọng điểm, quan tâm đầu tư vào vùng, địa bàn chiến lược trọn yếu - Ba là, Phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh thời bình phải có phương án, kế hoạch sẵn sàng điều chỉnh thích ứng với thời chiến ứng phó thắng lợi với tình bất trắc xảy hạn chế tổn thất, thiệt hại - Bốn là, Phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh nghiệp toàn dân, ngành, cấp, thành phần kinh tế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí - Năm là, Chú trọng nắm vững giải tốt mối quan hệ quốc gia đổi mới, ổn định phát triển *Liên hệ: * Đặc điểm, tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên *Ưu điểm : - Đảng ủy coi thực tốt kết hợp quy hoạch phát triển kinh tế -XH với xây dựng khu vực phòng thủ, trận an ninh nhân dân địa bàn - Tổ chức tốt việc kết hợp q trình phân cơng lại lao động, phân bố lại dân cư với tổ chức xây dựng xếp bố trí lại lực lượng quốc phòng – an ninh địa bàn, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - XH tổ chức chức danh cán quân sụ công an khu bảo đảm tốt trận tự sãn sàng chiến đấu khu , xóm 18 - Củng cố kiện tồn lực lượng qn cơng an có trình độ chun mơn lực làm tốt cơng tác tham mưu tổ chức thực theo nhiệm vụ quyền hạn xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương ổn định an ninh trật tự địa bàn *Hạn chế: - Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cán nhân dân kết hợp KT-XH với QP-AN chưa hiệu quả, việc phát huy vai trò BCHQS , BCA đồn thể đơi lúc chưa xác định nhiệm vụ trách nhiệm - Năng lực số cán thực nghị kế hoạch kết hợp KT-XH với QP-AN hạn chế Cơng tác kiện tồn lực lượng đào tạo bồi dưỡng cán QPAN chưa quan tâm - Nhận thức cán đảng viên nhân dân chưa cao việc kết hợp KT-XH với QP-AN chế sách cấp ủy đảng chưa sát với tình hình địa phương - Chất lượng hiệu công tác kiểm tra giám sát việc kết hợp KT-XH với QP-AN chưa thực tốt chưa rõ ràng *Nguyên nhân: - Do tác động không nhỏ mặt trái chế thị trường đến CB,ĐV nhân dân có ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc thực công tác kết hợp KT-XH với QP-AN - Đội ngũ trình độ cán đảng viên nhân dân chưa đồng cơng tác tun truyền vận động gặp nhiều khó khăn - Thực đường lối sách đảng nhà nước kết hợp KT-XH với QPAN chưa thực quán triệt đầy đủ chậm triển khai thực tiễn - Trách nhiệm các cấp nhân dân kết hợp KT-XH với QP-AN chưa cao Nâng lực quản lý điều hành thực thấp chưa đáp ứng nhiệm vụ - Công tác kiểm tra giám sát thực kết hợp KT-XH với QP-AN chưa tỉ mỉ *Giải pháp: - Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán , đảng viên nhân dân phát triển kinh tế - XH gắn với quốc phòng – an ninh - Nâng cao hiệu vận hành chế lãnh đạo, đạo, điều hành, tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lí Nhà nước quyền - Xây dựng, hồn thiện hệ thống pháp luật, sách có liên quan đến trình phát triển kinh tế - XH gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh - Củng cố, kiện toàn phát huy đầy đủ lực trách nhiệm làm tham mưu quan chuyên trách quốc phòng, an ninh - Tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát việc thực chủ trương đường lối đảng nghị kế hoạch ĐU,UBND Câu 14: Mục tiêu Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm nước ta nay? *Mục tiêu Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm nước ta nay: - Tạo chuyển biến mạnh mẽ trật tự, an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật 19 - Làm giảm tội phạm nói chung làm giảm loại tội phạm, xây dựng môi trường sống lành mạnh - Kết hợp chặt chẽ cơng tác phòng ngừa chủ động công trấn áp tội phạm - Kiên truy bắt tơi phạm lẩn trốn, thực triệt để cơng tác thi hành án hình - Nâng cao hiệu lực điều hành, quản lý Chính phủ quyền cấp cơng tác quản lý hành nhà nước trật tự xã hội phòng chống tội phạm *Liên hệ Câu 15: Những biện pháp Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nước ta nay? *Những biện pháp Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nước ta nay: - Tăng cường đạo thực Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội - Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, vận động tồn dân thm gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội - Đẩy mạnh phát động quần chúng đồng loạt đầu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội - Đẩy mạnh thực dề án Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội - Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, phát nhân rộng mơ hình, điển hình tiên tiến đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội - Thực có hiệu Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Phòng chống ma túy gắn liền Nghị 09/CP Chương trình quốc phòng, chống tội phạm - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội *Liên hệ * Đặc điểm, tình hình địa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên Ưu điểm: - Đảng ủy coi trọng công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội địa phương Trong năm gần tình hình trị, an ninh địa phương giữ vững Tệ nạn xã hội đánh bạc, nghiện hút, lô đề giảm đáng kể - Công tác theo dõi, giúp đỡ đối tượng mãn hạn tù trở hòa nhập địa phương quan tâm Có sách tạo điều kiện cho đối tượng phát triển kinh tế ổn định sống - Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật, tham gia vào tệ nạn xã hội - Hằng năm kết hợp với khu dân cư lồng ghép tổ chức ngày pháp luật, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho nhân dân *Hạn chế: 20 - Nhận thức người dân pháp luật hạn chế Một số phận người dân chưa nhận thức tác hại tệ nạn xã hội với đời sống - Năng lực số cơng an viên sở hạn chế, chưa dứt khốt báo cáo thơng tin tình trạng nể nang bao che cho người quen - Chất lượng hiệu cơng tác kiểm tra, nắm bắt tình hình chưa cao, nhiều thơng tin chậm * Ngun nhân: - Do tác động không nhỏ mặt trái chế thị ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội - Trình độ đội ngũ cơng an xã chưa đồng cơng tác tun truyền vận động gặp nhiều khó khăn - Thực đường lối sách đảng nhà nước phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội chưa thực quán triệt đầy đủ chậm triển khai thực tiễn *Giải pháp: - Nâng cao nhận thức cho cán , đảng viên nhân dân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội - Nâng cao hiệu vận hành chế lãnh đạo, đạo, điều hành, tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lí Nhà nước quyền - Củng cố, kiện tồn phát huy đầy đủ lực trách nhiệm làm tham mưu đội ngũ công an sở - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực chủ trương đường lối đảng nghị kế hoạch ĐU,UBND Câu 16: Tình hình tội phạm chống phá an ninh quốc gia Việt Nam nay? *Tình hình tội phạm chống phá án ninh quốc gia VN nay: -Sau Liên Xô Đông Âu sụp đổ lực thù địch câu kết, tìm thủ đoạn chống phá cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta - Hoạt động chống phá Đảng, chống phá nhà nước tổ chức phản động người Việt sống lưu vong nước -Hoạt động phá hoại tổ chức núp chiêu dân tộc, tôn giáo - Một số đối tượng bất mãn nói xấu Đảng, Nhà nước; vấn đề lộ bí mật thơng tin nhiều quan xí nghiệp - Tình hình biên giới có nhiều diễn biến phức tạp; điểm nóng an ninh trị, trật tự an tồn xã hội xảy phức tạp * Liên hệ: - Khái quát đặc điểm chung địa phương, sở: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km2 Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên 21 - Ưu điểm: + Cấp ủy quyền xã, lực lực công an xã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp vể đảm bảo an ninh trật tự + Kịp thời giải vấn đề phức tạp lên địa bàn xã nên an ninh trị giữ vững * Hạn chế + Công tác tun truyền giáo dục nhân dân chưa tích cực + Cơng tác kiểm sốt, xử lý vấn đề gây trật tự, an toàn xã hội xã hội hạn chế * Nguyên nhân: - Do tác động không nhỏ mặt trái chế thị trường ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội - Trình độ đội ngũ cơng an xã chưa đồng cơng tác tun truyền vận động gặp nhiều khó khăn * Giải pháp + Tích cực tuyên truyền cho người dân ý thức giữ gìn an ninh trật tự + Phối hợp công an xã trưởng khu dân cư kịp thời xử lí vấn đề mâu thuân gây trật tự an ninh Câu 17: Quan điểm, tư tưởng đạo Đảng Nhà nước cơng tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội? *Quan điểm, đạo Đảng Nhà nước cơng tác phòng , chống tội phạm, tệ nạn xã hội: - Giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội - Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công bảo vệ vững Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Gắn nhiệm vụ phát triển KT-XH với nhiệm vụ QP-AN - Giữ vững độc lập tự chủ đôi với mở rộng quan hệ đối ngoại Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ đối ngoại với nhiệm vụ QP- AN, chủ động ngăn chặn chiến tranh từ xa, hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội - Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc - Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an tồn xã hội Đấu tranh chống “ diễn biến hòa bình”, ngăn chặn đẩy lùi “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” *Tư tưởng đạo Đảng Nhà nước cơng tác phòng , chống tội phạm, tệ nạn xã hội: - Thứ quán triệt tinh thần cách mạng tiến cơng kết hợp chặt chẽ chủ động phòng ngừa với chủ động tiến cơng, lấy chủ động phòng ngùa giữ vững bên 22 - Thứ hai trọng nhiệm vụ “xây” “ chống”, lấy xây dựng chính, phát khắc phục kịp thời sơ hở không để lực thù địch chống phá ta - Ba giữi vững nguyên tác chiến lược, có sách lược mềm dẻo, linh hoạt xử lý vấn đề có liên quan cách cương khôn khéo, tranh thủ sựu đồng tình ủng hộ rộng rãi, phân hóa cô lập kẻ thù không để sảy hậu phức tạp cho an ninh trật tự - Thứ tư chủ động phát ngăn chặn đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động địch từ nơi xuất phát, từ sào huyệt chúng Liên hệ: Khái quát đặc điểm chung địa phương, sở - Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên - Ưu điểm: + Đảng ủy, quyền địa phương đạo triển khai nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp vể đảm bảo an ninh trật tự - Hạn chế: + Tình hình tội phạm địa phương sở niên uống rượu gây an ninh trật tự, gây rối trật tự cơng cộng gây thương tích , vận chuyển loại pháo trái phép, khai thác tài nguyên thiên nhiên địa bàn quản lý sông lô + Mối liên kết hợp tác giữ gìn an ninh trật tự với xã lân cận chưa chặt chẽ + Quá trình quán triệt, triển khai quan điểm đạo cấp địa phương chưa thường xuyên - Giải pháp : + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tầng lớp nhân dân + Thực tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sở + Phối hợp chặt chẽ quan chun trách, nòng cốt (cơng an cấp sở), dân quân tự vệ, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự sở Câu 18: Nhiệm vụ công tác đối ngoại theo tinh thần Văn kiện Đại hội XII Đảng? - Giữ vững mơi trường hòa bình ổn định tranh thủ tối đa nguồn lực bên để phát triển đất nước nâng cao đời sống nhân dân - Kiên đấu tranh bảo vệ vững độc lập chủ quyền thống toàn vẹn lãnh thổ cảu tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa - Nâng cao vị uy tín đất nước góp phần vào nghiệp hòa bình, đọc lập dân tộc đan chủ tiến xã hội giới * Nhiệm vụ cụ thể Văn kiện Đại hội XII Đảng 23 - Nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác vào chiều sâu - Nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế, thực đầy đủ cam kết quốc tế, xây dựng triển khai chiến lược tham gia khu vực mậu dịch tự với đối tác kinh tế - Đẩy mạnh hội nhập quốc tế lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo - Nâng cao chất lượng, hiệu công tác đối ngoại đa phương - Kiên đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hành động can thiệp vào cơng việc nội - Tiếp tục hồn thành việc phân định biên giới bộ, thúc đẩy giải vấn đề biển sở - Chủ động, tích cực tham gia chế đa phương quốc phòng, an ninh *Liên hệ *Đặc điểm tình hình dịa phương: Xã Tiên Du xã miền núi phía bắc thuộc huyện Phù Ninh với tổng diện tích 62,74km Có 10 khu dân cư, dân số 5900, đảng xã có 13 chi với 503 đảng viên - Ưu điểm: - Địa phương quan tâm đến hoạt động đối ngoại có sách thuận lợi tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp đầu tư… - Coa sách khuyến khích người dân xuất lao động sang thị trường lớn Nhật Bản, Hàn Quốc - Có số hàng hóa địa phương xuất sang nước cát sỏi * Kết - Kinh tế địa phương phát triển - Tạo công ăn việc làm cho người dân * Hạn chế: - Chưa khuyến khích nhiều em, người dân địa phương xuất lao động nước - Chưa thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư * Nguyên nhân - Do trình độ lực số cán hạn chế nên việc vận động tuyên truyền số sách liên quan đến xuất lao động chưa người dân tin tưởng - Một số người dân điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa mạnh dạn đầu tư cho em học xuất lao động * Giải pháp: - Cần có sách khuyến khích người dân xuất lao động - Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư thu hút mạnh nguồn vốn quốc tế, mở rộng thị trường xuất - Tăng cường công tác nghiên cứu dự báo chiến lược tham mưu đối ngoại 24 Câu 19: Phương châm hoạt động đối ngoại nước ta nay? Nguyên tắc hoạt động đối ngoại Đảng Nhà nước ta? *Phương châm hoạt động đối ngoại nước ta nay: - Một là, bảo đảm lơi ích dân tộc chân chính, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế gia cấp công nhân - Hai là, giữ vững độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại - Ba là, nắm vững hai mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tế - Bốn là, tham gia hợp tác khu vực, đồng thời mở rộng quan hệ với tất nước *Nguyên tắc hoạt động đối ngoại Đảng Nhà nước ta - Một là, tôn trọng độc lập, chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ, khơng can thiệp vào công việc nội - Hai là, không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực quan hệ quốc tế - Ba là, giải bất đồng tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình - Bốn là, tơn trọng lẫn nhau, bình đẳng có lợi *Liên hệ Câu 20: Những học từ việc thực đường lối đối ngoại đổi Đảng Nhà nước ta? * Những học từ việc thực đường lối đối ngoại đổi Đảng Nhà nước ta - Một là, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế - Hai là, phải ln đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu tất mối quan hệ, phấn đấu cho lợi ích cao dân tộc ta “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” - Ba là, phát huy truyền thống hòa hiếu, u chuộng hòa bình dân tộc Viêt Nam - Bốn là, nắm vững kiên định phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh hệ quốc tế, quán triệt sâu sắc nhận thức đối tác đối tượng tình hình - Năm là, khơng ngừng hoàn thiện chế quản lý hoạt động đối ngoại  Liên hệ 25 ...ĐỀ CƯƠNG MƠN: ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC Câu 1: Phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu thực sách tơn giáo thời gian tới nước ta? * Phương hướng nhiêm vụ nâng cao hiệu thực sách. .. nhân dân… Câu 4: Chính sách Đảng Nhà nước Việt Nam quyền người? *Chính sách Đảng Nhà nước Việt Nam quyền người: - Giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, tạo tiền đề cho việc bảo... có lợi *Liên hệ Câu 20: Những học từ việc thực đường lối đối ngoại đổi Đảng Nhà nước ta? * Những học từ việc thực đường lối đối ngoại đổi Đảng Nhà nước ta - Một là, nêu cao tinh thần độc lập, tự
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 đề CƯƠNG CHUẨN ĐƯỜNG lối CHÍNH SÁCH của ĐẢNG và NHÀ nước (1), 5 đề CƯƠNG CHUẨN ĐƯỜNG lối CHÍNH SÁCH của ĐẢNG và NHÀ nước (1)

Từ khóa liên quan